živé pochodně v ČSSR – díl II


Dnes přicházím s pokračováním ve zveřejňování zpráv z Rudého práva 1969 týkajících se upálení Jana Palacha a dalších případů sebeupálení z té doby. Napsal jsem původně, že se nebudu k jednotlivým zprávám a obecně situaci té doby vyjadřovat, nicméně si dovolím tu a tam připojit nějakou noticku.

Takže první poznámka: V téhle době, tj. koncem ledna 1969, ještě byly redakce novin – a platí to i o Rudém právu – zčásti, snad většinou, obsazeny novináři, kteří podporovali polednový vývoj, Dubčeka, prezidenta Svobodu a Černíkovu vládu, kteří měli negativní postoj k spojenecké okupaci, a kteří tedy měli i pochopení pro skutky a jednání kritické k  reálné situaci v zemi obsazené už jen sovětskými vojsky, v zemi, kde se již nepokrytě drali k moci zastánci starých pořádků.

Poslal  Lex

 

A teď ty zprávy:

Porada ministra školství s rektory pražských vysokých škol

PRAHA 17. ledna (ČTK) – Ministr školství České socialistické republiky prof. V. Bezdíček, DrSc., svolal v pátek dopoledne poradu rektorů pražských vysokých škol, aby je informoval o tragickém činu studenta filosofické fakulty Karlovy university v Praze Jana Palacha, který se pokusil o sebevraždu upálením.

Ministr prof. Bezdíček uvedl, že na základě dostupných informací došlo k tragickému činu ve čtvrtek 16. ledna kolem 15. hodiny poblíže pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

Ve čtvrtek ve večerních hodinách se na kliniku dostavil ministr školství prof. Bezdíček, ministr pro mládež a tělovýchovu doc. Bosák a předseda Sdružení organizací dětí a mládeže dr. Vokrouhlický, aby se informovali osobně o zdravotním stavu J. Palacha. Poté se setkali s představiteli Svazu vysokoškolského studentstva Čecha Moravy a s předsedou vlády ČSR S. Rázlem a informovali se navzájem o tragické události.

Ministr Bezdíček charakterizoval čin J. Palacha jako mimořádně vážný. Oznámil, že ministerstvo školství nemůže zatím zaujmout konečné stanovisko, neboť příslušná šetření nejsou dosud skončena. Varoval však před jakýmkoliv zkreslováním této události a zdůraznil, že nepovažuje za správné oktrojovat studentům i širší veřejnosti stanoviska. Kromě toho čin J. Palacha daleko přesahuje rámec školské správy a bude muset být posuzován v nejširších politických aspektech.

Požádal pak akademické funkcionáře pražských vysokých škol, aby učitelům a studentům poskytli dostupné informace, a vyzval akademické funkcionáře, aby studentům pomáhali svými zkušenostmi a radou nacházet nejen životní orientaci, ale i objasňovat perspektivu mladé generace v současné, byť tíživé situaci

STAV PACIENTA VÁŽNÝ

Podle páteční zprávy, kterou v poledne poskytla zpravodaji ČTK ošetřující lékařka MUDr. J. Doležalová z oddělení pro léčbu popálených na klinice plastické chirurgie, je zdravotní stav pacienta vážný. Utrpěl popáleniny III. Stupně na 85 proc. Povrchu těla. Po všestranném odborném ošetření byl umístěn ve sterilní prostředí, a tedy od vnějších infekčních vlivů zcela izolován.

S poukazem na tuto okolnost, jež je z hlediska léčby zcela mimořádné důležitosti, dr. Doležalová žádá prostřednictvím ČTK novináře, aby upustili od návštěv pacienta.

 

http://archiv.ucl.cas.cz/getimg?path=RudePravo/1969/1/20/2.png&fmt=pdf

 

 

K tragickému činu studenta J. Palacha

PRAHA 18. ledna (ČTK) – Městský výbor KSČ v Praze zaujal k tragickému činu studenta J. Palacha na svém pátečním zasedání stanovisko, které zaslal vysokoškolskému výboru KSČ v Praze. Mimo jiné se v něm praví:

Nepochybujeme o čistotě a opravdovosti úmyslu tohoto chlapce a jeho touhy po jednotě ideálů a skutečnosti. Současně se však nemůžeme ztotožnit s cestou, kterou J. Palach zvolil. Za socialistickou přítomnost a budoucnost je nutno žít, a ne umírat.

Obracíme se proto na studenty a mladou generaci s naléhavou prosbou a výzvou, aby hledali východiska z dnešních složitých problémů v pozitivních činech a v aktivní angažované spoluúčasti na veřejném a politickém životě u nás.

O situaci, která vznikla po tragickém činu J. Palacha, jednali v sobotu členové vlády se zástupci studentů a vysokých škol. Schůzky se zúčastnil též předseda české vlády ing. St. Rázl a zástupci Karlovy university. Účastníci jednání dali ČTK k dispozici svá osobní prohlášení.

Ministr školství ČSR prof. ing. dr. V. Bezdíček, DrSc., mimo jiné řekl, že morální postoj J. Palacha zaslouží obdiv, neboť vyplynul z čistého citu a ryzího vlastenectví a z lásky k lidu a jeho svobodě. Přece jenom si však myslím – prohlásil – že aktivní život mladého člověka by měl v současné době pomáhat zvládat obtížnou situaci, do které se náš národ dostal.

J. Kavan, člen předsednictva Svazu vysokoškolského studentstva, kromě jiného řekl: Odmítáme jakékoli znevažování a bagatelizování činu našeho kolegy J. Palacha. Uvědomujeme si, že forma, kterou zvolil, je odlišná od té, kterou by zvolila většina občanů a samozřejmě i studentů. Vidíme v něm jeho individuální východisko, jím osobně zvolenou formu vzpoury svobodného člověka, formu politického protestu.

Předseda Rady sdružení dětských a mládežnických organizací ČSR dr. Z. Vokrouhlický ve svém stanovisku mj. říká: Čin studenta Palacha je jistě otřesný. Není však řešením současné situace u nás. Odpověď na situaci dobrovolným odchodem ze života – a tedy i z boje – nelze v žádném případě odsuzovat. Nemohu ji však ani schvalovat, naopak se domnívám, že mladá generace v ČSSR, potřebuje být silná, zdravá a bojeschopná. Za pravdu je možno nechat se upálit, ale nikdy ne sám se upalovat.

Ministr-předseda Výboru pro tisk a informace ve federální vládě dr. J. Havelka, CSc., prohlásil  mj., že systém soustavné předběžné cenzury byl na jaře 1968 zrušen a nebyl nikdy obnoven. Ve složité a velmi vážné situaci, ve které dnes jsme, je nutné zabezpečit, aby základní zájmy státu nebyly činností veřejných sdělovacích prostředků vážně poškozovány. Postupujeme zde však velmi uváženě – řekl dále – přímé zásahy vládních úřadů se dějí výjimečně a stále jsme ve styku se zástupci novinářů. Uvedl také, že rozšiřování listu Zprávy nebylo u nás nikdy povoleno a právně zde tedy není nutný další akt, tj. jejich zákaz, a že v nejbližší době bude naše veřejnost o všech těchto otázkách informována podrobněji.

Ministr pro mládež a tělovýchovu doc. dr. E. Bosák ve svém stanovisku uvedl, že problematika mladé generace má významné místo v připravovaném prohlášení vlády ČSR. Půjde především o realizaci obsahu připravovaného vládního programu ve prospěch mladé generace, tolik angažované a mající hluboký citový vztah ke své zemi.

V závěru jednání vystoupil též místopředseda české vlády prof. Ing. A. Červinka, CSc., který v závěru studentům řekl: Chápeme váš program, ale pochopte i vy naši odpovědnost za osudy celého národa. Máme přesnou představu, jaká východiska nás vyvedou ze současné situace.

PRAHA 19. ledna  (ČTK)  – Předsednictvo ústředního výboru Českého svazu žen v hlubokém dojetí nad tragickým činem studenta J. Palacha se obrátilo ke všem českým ženám a matkám s výzvou, v níž se mj. říká:

My, které dáváme život, nejlépe známe jeho cenu a dovedeme proto zvážit i velikost oběti, k níž se Jan Palach odhodlal z lásky ke své zemi a její svobodě. Naším posláním je nejen život dávat, ale všemi silami ho také hájit. Chceme však, aby to byl život lidský a důstojný, a za takový jsme připraveny spolu s naší mladou generací i bojovat. Obracíme se k vám, ženy a matky, které vychováváte své děti k lásce a věrnosti naší milované zemi: přesvědčujte je, že dnes nejde o to, život obětovat, nýbrž právě životem zápasit o lepší zítřek.

Cítíme s vámi, víme, co prožíváte, a přece vás v této tragické chvíli prosíme, pomozte. Pomozte přesvědčit všechny ty krásné mladé lidi, kteří jsou jako Jan ochotni k největší oběti, že potřebujeme, aby žili, protože právě oni jsou naše jistota, naděje, záchrana, budoucnost.

S touto prosbou se v neděli obrátila skupina více než padesáti žen na matku studenta J. Palacha, která je už od pátku v nemocničním ošetření.

 

http://archiv.ucl.cas.cz/getimg?path=RudePravo/1969/1/21/1.png&fmt=pdf

 

 

Moje poznámka: Z dnes uvedených textů na mě promlouvá atmosféra již rozdílných pohledů ministra Bezdíčka, studentských zástupců (hle – Jan Kavan) a představitelů společenských organizací (tj. občanské společnosti) na jedné straně, a stranických funkcionářů a ministra cenzury Havelky (o tom bude řeč v pozdějších zprávách) na straně druhé.

Za povšimnutí stojí také vyjádření ministra pro mládež a tělovýchovu Bosáka, který odkazuje na připravovaný vládní program (jak dopadl, je všeobecně známo, koncem dubna došlo ke stranickému převratu, nástupu Husáka, hlavní branou vstoupila normalizace).

L.

Příspěvek byl publikován v rubrice Lexův soud. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.