Církevní restituce ?? Historický kontext.


Církevní restituce opět víří hladinu mediálního zájmu a protože se objevuje spousta dalších informací, napadání i zkreslování, došel jsem k rozhodnutí doplnit svoji již vydanou glossu, o další informace, ať v průběhu doby získané, nebo jen mi známé, ale neuveřejněné.

Ona ani původní myšlenka této glossy  není moje, jen to jen volně upravená a doplněná citace z knihy o pánech ze Strakonic od  Miroslava Svobody.

 napsal Bavor ze Strakonic, toho jména pátý.

Vrátit církvím majetky? Ano, pokud prokáží, že jim skutečně patřily i po roce 1948 a teprve potom jim byly zabaveny komunisty.

Často se také tvrdí, že církev majetky  nakradla.  Ale není to vždy pravdou. Spousta majetku získala donacemi od panovníků, šlechty nebo  občanů.

 Ale: Darováním majetku církvi dárce o svůj majetek de facto nepřišel. Pokud vlastník půdy obdaroval církevní instituci, vykonával nad tímto majetkem dále zakladatelská práva. To v praxi znamenalo, že církevní instituce nemohla s majetkem svobodně zacházet, případné transakce musel schválit dárce nebo jeho nástupce. Navíc dostával od obdarované instituce předem stanovené roční poplatky a mohl kdykoliv svůj dar požadovat zpět.

Tato ustanovení pak upravil císař Josef II tak, že nad majetkem církve dohlížel stát. A nebylo to bez účelu. Naopak toto opatření mělo zajistit, že církevní instituce svůj majetek nezašantročí, ale budou jej užívat pouze k určenému účelu, tedy ke své činnosti. Zde opět viz mé pojednání o Josefu II. zde na Kose.

K tomu je nutno doplnit, že stejný církevní fond mají naši silně katoličtí severní sousedé Poláci i další postkomunistický stát, tedy Maďarsko.  V čele fondu stojí zástupci církví a nad fondem vykonává stát pouze stejný dohled jako Národní banka nad bankami komerčními. Stejný fond existoval i bývalém Československu, později se přejmenoval na Náboženskou matici. Náboženská matice nakonec věnovala veškerý majetek státu. Byl-li tento postup oprávněný nebo ne, je věcí právního posouzení. Ale de facto i de iure je vlastně stát jediným oprávněným vlastníkem církevního majetku.

Boj o církevní majetek je v Českém království již skoro tradicí. První střet nastal již v roce 1215 mezi biskupem Ondřejem a králem Přemyslem i.Otakarem. Již tento souboj skončil tak, že církev si v českém království sice směla intronizovat své biskupy, ale majetkové vztahy zůstaly nedotčeny. Dohoda byla uzavřena podpisem listiny na Šacké hoře rok 1221. Podpisu se zúčastnil i olomoucký biskup Bavor a jeho jmenovec, olomoucký komorník Bavor, otec prvního strakonického pána.

Církve nikdy nebyly soběstačné. I v dobách, kdy užívaly největší majetek celé své existence, musely být neustále někým obdarovávány. A to ať penězi, tak různými stavebními úpravami kostelů či klášterů.  Některé kláštery dokonce ani nebyly budovány církevním řádem, ale řád jej dostal darem. Nejznámějším příkladem je johanitská komenda ve Strakonicích, kterou jako součást svého hradu začal budovat   původně olomoucký komorník  Bavor. Rovněž kostely nebyly budovány církevními institucemi, ale vždy je vystavěl nějaký místní velmož. Proto také měla šlechta takzvané patronátní právo ke kostelům, což v praxi znamenalo, že místního duchovního správce si jmenovali sami stavitelé a tím i majitelé příslušného kostela.

Téměř současnou podobu klášternímu kostelu ve Strakonicích vtiskla stavební úprava financovaná Bavorem III.

O hospodaření církví hovoří celkem výmluvně vizitace řádového majetku z roku 1373. Příjem konventu činil dle vyjádření převora Jana celkem 265 kop grošů pražských. Výdaje však činily 291 kop. V příjmu samozřejmě nejsou zahrnuty naturální dávky. Tím ročně docházelo k zadlužování celé komendy.

Výnosy klášterních dvorů a naturální dávky poddaných nestačily pokrýt spotřebu klášterní kuchyně a tak bylo nutno nakoupit další potraviny v hodnotě  78 kop, 48 grošů a 2 vídeňské denáry

Nákupy obilí na chléb a pivo, koňské píce a ovsa činily 34 kop, 27 grošů. Společně tedy výdaje na potraviny a suroviny k obživě činily celých 40% výdajů.

Náklady na nářadí, koně, postroje a žně byly ve výši  45 kop, 48 grošů a 1 vídeňský denár, tedy 16%

Náklady na platy klášterních služebníků ve výši 22 kop, 52 grošů tvořily 8% z příjmu.

Letní a zimní ošacení a obutí bratří a služebníků ve výši 33 kop, 12 grošů a 5 vídeňských denárů činily 12% příjmu.

Na cesty bratří mezi jednotlivými komendami se vynakládalo 7 a půl kopy grošů a 1 víd.denár, tedy 2%

Právníkům se platila 1 kopa, právníkům provinciální kapituly 2 kopy.

Legáti papežské stolice  dostávali 5 kop.

Závazky vůči dědicům zakladatele představovaly dalších 25 kop, tedy 9%.

Vím, že uvádím hlavně situace  týkající se pánů ze Strakonic, ale na jejich příkladě pouze konkretizuji jinak obecně platnou praxi v celém království. Záměrně vynechávám majetkové změny proběhlé během husitských bouří. Ty se totiž Strakonicka nedotkly.

Protože hospodaření církví nikdy nebylo soběstačné, hrozí, že tomu nebude stejně ani v budoucnu. A po 18ti letech nedojde k žádné odluce od státu (což je ve skutečnosti  nepochopení pojmu), ale bude muset existovat další dodatečný způsob „finanční výpomoci“, odůvodňované třeba potřebností duchovní útěchy, údržby památkového (ač církevního) majetku, ochrana půdy před škůdci atd. Vždyť na blokované pozemky se už těší nejen obce, ale i spousta developerů. Takže dojde samozřejmě k rozprodávání, tedy zcizování a majetek místo aby vynášel potřebné peníze církvím, beznadějně zmizí mimo církevní využití a za 18 let ty církve prostě nebudou mít ani majetek, ani peníze.

A ta odluka církve od státu znamená pouze to, že církev nemůže  ovlivňovat činnost státu tak, jako v církevních státech – dnes zejména islámských. Tedy odluka neznamená hospodářské osamostatnění.

Závěry o oprávněnosti církevních restitucí si jistě každý udělá sám.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

117 reakcí na Církevní restituce ?? Historický kontext.

 1. anita napsal:

  Bavore, moc hezky se to čte a myslím, že většina to i chápe, že při doposavadním nastavení církevních restitucí by došlo ke krádeži. Naše další pokolení bude spílat na nás na všechny, že jsme to dovolili. Nikdo nebude vědět, že se nás, na náš názor nikdo neptal. Historicky je nebude zajímat, že byla taková „Kalousko-Nečasová doba“ , následky této vlády budou příšerné, nejen stran „navrácení církevního majetku“ Osobně mám dojem, že možná nebo respektive z grafu, je poznat markatní úbytek věřících http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skladba_obyvatelstva_podle_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9ho_vyzn%C3%A1n%C3%AD.png
  Starší populace, která byla silně věřící odchází do ráje a mladá generace je sice možná registrovaná, ale z toho bych si dovolila usoudit, že pravděpodobně maximálně 1/3 bude skutečně věřících a to jen v některých regionech. Církev si je moc dobře vědoma prognózy na další desetiletí, že úbytkem populace bude i velmi málo věřících. Pokud jde tedy o navracení restitucí je nezodpovědnost vůči dalším generacím vůbec o tom přemýšlet, natož naší další generaci zadlužit směrem k církvi na téměř 40 let. Pravdou je, že se ty další generace mohou potom chtít, také domáhat náhrady, ale vše bude pravděpodobně rozplzlé v niveč a k čemu jim budou ty vykradené rozpadlé památky, které zbudou z celých círk. restitucích v budoucnosti po církvi. Pan Kalousek si koupí navrácením restitucí círvi odpustky, vlastně je potřebuje, protože nejen dalšími generacemi, bude velmi často proklet ❗

  • Cech napsal:

   Z jasně stanovených mantinelů i nutnosti dotáhnout do konce roku 2013 CR ke zdárnému konci, je jasné a podle ministra financí Miroslava Kalouska kde je Klausova podmínka totálně nesmyslná a neústavní, proto také pan Kalousek by ji zcela ignoroval, protože to je nepřípadná novelizace ústavy.
   Nechce mluvit za svého předsedu Karla Schwarzenberga,proto řekl pan Kalousek já bych na něco takového nereagoval ani náhodou.
   Z těchto indicii lze jednoznačně usoudit,že restituce je možné klasifikovat jako hotovou a schválenou věc.
   No a za 18 let se 5-tá vládní koalice bude muset rozhodnout jaký způsob financování použije na údržbu památek atd.
   Pokud ovšem se podaří předpokládaný cíl a církev se stane nedílnou součástí modernizovaného státního útvaru, je naprosto v pořádku, že se nebude zatěžovat nějakými pozemky a jinými „zbytečnými“ pozemskými statky.
   Takže samozřejmě dojde k rozprodávání, protože potřebné peníze církvím, jako nedílné součásti moderního státního útvaru dodá jiná kasa a za 18 let ty církve prostě budou v takové pozici, která je jako nedílnou součást modernizovaného státu bude předurčovat ke komplexnímu rozhodování co s majetkem i penězi celé ČR.

  • anita napsal:

   Cech
   ❓ ještěžě tady v tom modernizovaném státě už pravděpodobně nebudu, ale je mi skutečně neskonale líto všech potomků co tu budou žít a pobírat almužny, milodary . Opět bude platit „Jaký pán, taký kmán“. 🙄 💡

 2. Řezníček z Brna napsal:

  Bylo zajímavé, když propukl spor o vlastnictví katedrály sv. Víta v Praze. Když se šlo do historických pozemkových knih, zjistilo se, že žádná organizace katedrálu nikdy nevlastnila, katedrála tam byla zapsána pod svým názvem a historici to označili, že katedrála vlastnila sama sebe. Byla to taková pojistka proti zašantročení majetku. Stejně je tomu tak u např u klášterů. Historik Dušan Třeštík k tomu píše: Když Karel IV. dostavěl katedrálu sv. Víta zachoval si k němu valstnická práva, to čemu se později říkávalo patronát. Měl je ostatně na celou církví v zemi. Ta náležela ke královské komoře, spravující a užívající vlastnictví království . To bylo z našeho dnešního hlediska veřejnoprávní – tedy státní. Jediné soukromé vlastnictví bylo svobodné vlastnictví šlechty zapsané v zenmských deskách. Majetek církve sem zapsán být nemohl, protože nebyl svobodný, nebyl vlastnictvím. Podle římského práva je vlastnictví právo neomezeně disponovat se svým majetkem s vyloučením třetího – právo užívání a zneužívání. Nic takového středověk a novověk u církevního vlastnictví neznal.
  Děkuji pan Bavorovi za výborný text ohledně této problematiky. Je zamavé, že v různých diskuzích v médiích se tyto historické souvislosti neřeší, nebo spíše nechtějí řešit, stále jen slyšíme komunisti ukradli nebo církev ten majetek stejně ukradla, ale to je jen vulgarizace tohoto složitého problému.

  • wiki napsal:

   Katedrála se za Karla IV. dostavět nestačila (“ Po smrti Karla IV. Parléř ještě pokračoval v díle, ale dvacet let po císaři zemřel i on. Zájem následovníků pak opadl. Parléřovi synové zatloukli staveniště stěnou z prken a fragment chrámu uzavřeli zdí. Katedrála tak zůstala pro dalších pět set let torzem.“), a dnešní podobu (=s dvěma věžemi) dostala až za Masaryka.

   http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha#D.C4.9Bjiny_katedr.C3.A1ly

   • Bavor V. napsal:

    wiki
    Ve výstavbě katedrály se pokračovalo za Rudolfa II., kdy Bonifác Wohlmut přistavěl kruchtu a upravil věž, Později Ulrich Aostalis vybudoval novou klenutou hrobku uprostřed chóru. Dostavba chrámu byla zahájena 1871 pod vedením Josefa Ondřeje Krannera. Po jeho smrti přebírá 1873 stavbu architekt Josef Mocker, který umírá 1899. Poté stavbu přebírá architekt Kamil Hilbert. Stavbu dokončil skutečně až za Masaryka 1929 u příležitosti svatováclavského milénia

 3. Karamela napsal:

  Bavore – děkuji! Miluji historii a lidi, kteří o ní umí vyprávět!
  Vy jste doopravdy doopravdický potomek? Já myslela, že je to jen nostalgicko-vlastenecký nick 🙂
  A bydlíte na hradě?

  • Bavor V. napsal:

   Karamelo
   jsem potomek, ale jen duchovní. Rod pánů ze Strakonic vymřel Břeňkem ze Strakonic sezením v Blatné někdy kolem roku 1402. A na hradě rozhodně nebydlím. Ale i na tohle povídání jednou dojde.

  • Bavor V. napsal:

   A ten nick není nostalgicko vlastenecký, ale trochu jako poděkování za listinu, která jako první dokládá existenci mé rodné vísky. Detail si už ponechám pro sebe.

   • Jan Čermák napsal:

    být duchovním potomkem je krásné.
    Kohopak potomek je asi třeba takový Kalousek?

    • Karamela napsal:

     Třeba o knížeti Metternichovi se traduje, že byl takový zlý belzebub. Ale taky byl bezesporu schopný, to je blbé srovnání, aby mě náhodu nechodil strašit

 4. Jethro napsal:

  Trošku OT ale musím konstatovat, Klaus je starý lišák. Ten jeho požadavek na osobní garanci předsedů koaličních stran, že církevní náhrady neprolomí únor 48, domutil ty hochy a děvče odkopat.
  Nikdo nemá chuť něco takového podepsat, i když nejde o právně závazný akt. To se dá vnímat i tak, že všichni předsedové koaličních stran pokládají možnost prolomení za reálnou (otázka, jestli to není účelem).

  • vlk napsal:

   Jethro

   ještě na starém Faustovi jsme prezentoval svou povolební analýzu z roku 2010, kterou jsem napsal hned po oznámení předběžných výsledků.
   Kde jsem popisoval, co chtějí dosáhnout. V podstatě mi zbývá jen jedna velká nesplněná velká položka – prolomení Lex Schwarzenberg. Vše ostatní,c o jsme předpověděl se už „podařilo“ .Někdo může říci, že školné také ne. No od příštího akademického roku bude „zápisné“.
   Ale zpět k Lex Schwarzenberg.
   Původní zákon o církevních restitucích, který připravil Besser v sobě měl přímo, v zastřené formě, paragraf , který skutečně 25. únor prolamoval!! Natvrdo. Náhodou ho odhalili , těsně před odsouhlasením vládou zelení. Za což jim velmi děkuji. Takže vypadnul.
   Církevní restituce mají řadu motivů. Samozřejmě , že tam bude velké bakšišné,
   pochopitelně, že se na tom přiživí spousta pijavic, jasně že se církev odvděčí podporou famiglii, ale jestliže prolomí církev Únor, pak zcela jistě občan Schwarzenberg bude žádat majetek hlubocké větve. Osoběn jsem totiž nepřišel na žádný jiný důvod, proč se někdo jako on spojil s někým,jako je Kalousek.

   • Jethro napsal:

    Njn, ale vysvětluj to Třešni…

    • vlk napsal:

     Proč bych třešni měl něco vysvětlovat? tebe taky nenapadne hučet do dubového šifoneru?To je asi tak stejné.

 5. Puck napsal:

  Pane Bavore, píšete, že si úsudek udělá každý sám.
  Jistě, ale lidi jsou různé. (z hanáčtiny)
  Včera vystoupil v televizi jistý pan Jiří Švarc, člen nervu, který tvrdil, že se záležitostí zabývá od roku 1999. Nu, a přesvědčoval lidi, jak jsou pro ně restituce výhodné.
  Ovšem sám graf, který ukazoval, a který byl z té dálky dost špatně čitelný, ho usvědčoval ze lži. Restituce budou pro stát výhodné někdy od roku 2030. Pán je zřejmě jasnovidec.
  Ale jeho přesvědčení je skálopevné. Restituce jsou výhodné pro stát.
  Nezdálo se mi, že je mdlého rozumu, ale závěr, který si vytvořil, je úplně jiný, než který jsem si po přečtení Vašeho článku udělal já. Závěrečné resumé tedy je, že mdého rozumu musím být já.

  Kdo se chce podívat na vystoupení jmenovaného pána, má zde odkaz na video :
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/212411034000257/
  Ještě dodatek . Komu nedělá dobře pohled na Nečase, může si video pustit od 5.minuty. Jde o první vstup nerváků.

  • Minorita napsal:

   Puck
   Onen Schwarz, Jiří Schwarz je tak profláklá persona 🙂 …Vy ho neznáte ??? Dvojč jistého Šefčíka ( úžasný pravičák odkojený v 80. tých letech co lektor politické ekonomie )z tzv. Liberálního institutu …Tento týpek se prostě hnutím zdaleka ne osudu stal děkanem fakulty národohospodářské na VŠE (2003-2010) -> jisté zdroje tvrdily, že tehdy snad až 40% profesorského sboru mělo po jeho jmenování, volbě, nakročeno k opuštění školy, nicméně je to z katogorie JPP a tehdejší zdroje si už nepamatuji…
   U této figury ( šokuje mne Dlouhý v záři reflektorů – gauner zpět na podiu, vše zapomenuto – nic se nestalo, veřejnost vymyté mozky a tleská…) by šokující bylo, kdyby začala kvákat jinak … Stačí jeho jméno , a víte předem, o čem a hlavně jak se bude vše odvíjet …
   A takových „osobností a elit“ je nejen na těch záběrech plno … To je mi špatně, když ten výkvět šupáctví, proradnosti a gaunerství vidím pohromadě …

   • Slim napsal:

    On dostal z té fakulty Havla, Žáka a řadu dalších, lepších než je sám. A tak si
    jiné VŠ pomohly. Je to obdoba „šíleného Romana“. Odporná figura

   • Slim napsal:

    Pardon, nevím jestli J. Havla, ale Milana Sojku, nejlepšího znalce dějin
    ekonomických teorií. Ten byl totiž Keynesův přívrženec a to ten maskot
    nevydýchal.

 6. tresen napsal:

  Výlety do historie jsou vždy zajímavé. Díky, pane Bavore.
  V souvislosti s vracením majetku církvím ale mnoho lidí zajímá jen historie ne tak vzdálená. Starají se velmi konkrétně o nepřekročitelnost hranice, dané rokem 1948. Neboli jde o to, aby náhodou nebyla nějaké církevní instituci předána nemovitost, která na ni v této rozhodující době nebyla napsána v pozemkových knihách.
  Snad to ale nehrozí, když o každou jednotlivost budou muset církevní subjekty žádat zvlášť a zvlášť se taky povedou jednotlivá řízení.

  • Jethro napsal:

   Třešni, vy mne někdy opravdu překvapujete snahou něco bez znalosti věci bagatelizovat. Vy asi netušíte, že pokud by „náhodou byla nějaká církevní instituce předána…“ s tím, že se prolomí hranice února 48, budou zcela zákonitě následovat tisíce žalob včetně jistě oprávněných nároků našich sudetských bývalých spoluobčanů. Odborníci ten možný dopad vidí jako fatální, ale vy … „ale no bóže, nic by se nestalo…“. Nebo jen špatně rozumím?

   • tresen napsal:

    Tak to tedy opravdu špatně rozumíte. Přeju si, aby k žádné náhodě nedošlo a aby žádnému církevnímu subjektu nebylo předáno nic, co nebylo v rozhodném období řádně a nezpochybnitelně zapsáno.

  • Bavor V. napsal:

   tresen
   vy jste zřejmě přehlédla, že Náboženská jednota darovala církevní majetek státu, takže církvi NIC nepatří, tedy jí není co vracet.

   • tresen napsal:

    Pane Bavore, já jsem o Církevní jednotě zatím neslyšela ani popel, takže zatím netuším, co to bylo za právnickou osobu a jaký měla majetek. Ale slibuju, že tuhle neznalost dohoním. Budu se snažit.

    • Bavor V. napsal:

     Byla to Náboženská matice (zde i moje chyba), a uvádím ji ve svém článku i se vznikem a důsledky

     • Řezníček z Brna napsal:

      Pane Bavore,
      To převedení Náboženské matice majetku na stát některý právníci zpochybňují, jsou tam argumenty, že matice byla pouhým správcem církevního majetku a jakožto taková nebyla oprávněna provádět právní úkony s majetkem, kterého nebyla vlastník, ale pouhý správce. Bylo by zajímavé, kdyby se k tomu vyjádříli odborníci třeba z právnické fakulty.

     • Bavor V. napsal:

      Řezníčku
      já vím, proto jsem i v článku uvedl, že oprávněnost tohoto kroku je třeba posoudit. Ale zatím je (nebo by měl být) takový, že majetek je státu, nikoli církví.

 7. tresen napsal:

  Zapsáno kde? Inu, v pozemkových knihách. To jsou takové ty tlusté bichle, kam se od platnosti pozemkového zákona ještě z c.a k. časů a pak i za první republiky zapisovalo, komu co patří.
  Jestli si třeba vzpomenete na případ Marty Chadimové, tam taková kniha hrála velkou roli. Ta dáma se pokusila při restitucích zfalšovat jeden zápis a přišlo se na to.

  • tresen napsal:

   Ještě dodám, že pozemkový zákon, podle kterého k platnému převodu nemovitosti dojde zápisem v pozemkové knize, platil do roku 1950.

   • Jethro napsal:

    No a že jsou některé právní vztahy řešeny jinými listinami (zábory) a podstatná část listin je od památné pražské povodně v mražáku, to určitě také víte.
    Ostatně ten mražák, to je možná důvod, proč s těmi církevními náhradami tak spěchají. Mají šanci dostat víc než po rozmražení…
    Měla jste si poslechnout včerejšího Mládka, i když je to socan.

 8. Řezníček z Brna napsal:

  V roce 1950 zabral stát kláštery, řeholníky a řeholnice internoval. Správcem majetkové podstaty jednotlivých konventů se stala Náboženská matice v Praze, Ječná 2. Náboženská matice podle vyhlášky č. 3512/50 státního úřadu pro věci církevní převáděla bezplatně z této majetkové podstaty soubory budov a pozemků ve prospěch státních a jiných korporací. O těchto převodech se dochovali zápisy, které byly potom podkladem do zápisu v pozemkových knihách. Řeholní řády dostali majetek zpět na základě zákona č 298/1990 (výčtový zákon). Pokud by tento zákon nebyl, domnívám se, že jednotlivé kongregace by bez problému vysoudili majetky u příslušných soudů na základě zpochybnění úkonu náboženské matice, která jejich majetek převedla na stát.

 9. XY napsal:

  Hm, tak ještě jednou od prožluklého katolíka Jeronýma Klimeše:
  „…Žil jsem v Líbeznicích u Prahy. Z dvou tisíc obyvatel nás chodilo do kostela 40, tedy přesně 2% populace. Podle současného návrhu restitučního zákona zaplatí každý Čech církvi 13 000,- Kč, čili v Líbeznicích celkem 26 milionů. Moje otázka je, co bude těch 40 lidí dělat s těmi 26 miliony? A proč má 1960 lidí zaplatit těm čtyřiceti takovou sumu? Jaká je jejich státotvorná funkce? V čem se lišíme od těch, co hrají ping-pong? My podle nich honíme oplatku, oni míček. V čem jsme lepší? Čím přesvědčíme ateisty, aby nám dali každý 13 000,-?“
  (LN 7.7.2012)
  Tak se tady mějte.

  • tresen napsal:

   A máte spočítáno, kolik každý Čech zaplatí cirkvím, když k tomu vyrovnání nedojde?

   • XY napsal:

    Tolik, kolik platí doposud. Církví sice početně přibývá, ale věřících ubývá. Ostatně, to není otázka pro mne, nanejvýš pro Jeronýma Klimeše. A ten má zdůvodněnou odpověď: Ať si své církve platí věřící sami: „Dokud nebude klérus žít z peněz svých věřících, bude na ně kašlat.“ (Tamtéž jako výše)
    Problém je v tom, že zájem na restitucích má především církevní hierarchie a přitom je role současných církví ve společnosti je nesrovnatelně MENŠÍ než byla v časech, kdy jim zabavený majetek „patřil“.
    Čili ještě jednou líbeznický J. Klimeš: „Proč by nějaká 2% populace měla dostat apanáž na sto let? Jakou přidanou hodnotu to bude mít?“ :-))

   • Bavor V. napsal:

    tresen
    Tolik co doposud. Jenže po restituci k tomu přibydou ještě ty splátky těch náhrad. Takže žádné platby neubydou, jen přibydou. A proč mají ti, kteří do toho fanklubu nechodí platit těm, kteří tam chodí něco navíc, než že platíme normální daně, ze které se platí veřejné výdaje (někdy i neveřejné nadvýdaje)

    • tresen napsal:

     Myslím, že se mýlíte. Podle mne stát přestane církvím platit to, co dosud, jakmile jim začne vyplácet náhrady za majetek.
     Mimochodem, zákon z roku 1947, podle kterého měla být znárodněna podstatná část majetku církevních subjektů, stanovil, že za to dostanou finanční náhradu.
     Takže to se v podstatě naplňuje podle toho nového zákona.
     Mně jako tvorovi zcela ateistickému to koneckonců může být jedno, jak se to celé vyřeší. Ale už se to táhne tak dlouho, že je to otrava, poslouchat do nekonečna kecy ze všech stran toho sporu.

     • anonym napsal:

      Všichni, kterým byl zabaven majetek po 45, měli dostat náhradu a nedostal nikdo nic. Proč církve ano?

     • Anonymní napsal:

      Také bych to ukončil. Urychleným zamítnutím jakýchkoliv požadavků církve.

     • Bavor V. napsal:

      Nikoliv. Přečtěte si něco o zákonu. Církvi se bude po dobu splácení odstupného dál přispívat. Ano mají být ty platby nižší, ale je jen otázkou času, kdy se zjistí, že jim to prostě nestačí. Stejně jako v Rakousku nebo Německu, kde se na církve přispívá i když jim majetek žádní komunisté „neukradli“

     • XY napsal:

      Neztrácejte odvahu, ten zákon je prostě (záměrně?) špatně sepsán a je nedomyšlený. IMHO soudím, že ti páni politikové, kteří zákon prosazují, většinou mají domluven nějaký ten „vejvar“, podílek, teplé místečko. Snad jsou mezi nimi i nějací, kdo to myslí upřímně, ovšem takových slaboduchých bude nejspíše menšina – ti silní, inteligentní a vůbec schopní už vědí, jak na to. Třeba takový pan Kalousek či Jeho Jasnost, která už toužebně pošilhává po prolomení Lex Schwarzenberg… To je jedna stránka věci. Ta druhá je, že už dnes je jasné, abych citoval katolíka Klimeše, že množství církevních památek se podobá vyschlému ropovodu: je k ničemu, protože z něj neteče žádná ropa, jako z těch staveb neprýští žádná milost Boží…
      A církev se netají, že jejím úkolem NENÍ památková péče, od toho je tady přece stát, ten mizerný hospodář a pečovatel, co po prohnaných soukromnících zachraňuje např. Babiččino údolí a zjevně ho záhy čekají ruiny Kyselky – o řadě světských památek nemluvě. Začínám si myslet, že opravdu nejlepší řešení jsou ty fondy jako v Maďárii či v Polsce. Zákon o církevních restitucích je zkrátka nečasovská kalouskovina par excelence a smrdí na dálku.

  • Puck napsal:

   Mě také nejvíc štve finanční náhrada.
   Nejde jen o otázku ocenění, lesů, pozemků. O tom už řeč byla, ceny prostě spadly z nebe.
   Např. zemědělská půda se prodává za cenu 7 – 15 Kč/m2, církev kalkuluje průměrnou cenu 44,48 Kč/m2.
   Zajímavý je také předpoklad, že by církev spravovala svůj majetek beze ztrát, že by byla schopna ze svého platit všechny výdaje, co se týče údržby, oprav, rekonstrukcí,… Pokud vím, tak se bez pomocí státu neobejdou ani tam, kde mají věřících dostatek.
   Třetí věc, která mě trápí je, že platit budou všichni, i ti, kteří se na reformách nepodíleli.
   Třeba proto, že ještě nebyli na světě. Tady se o světské spravedlnosti nedá mluvit vůbec.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Tato otázka mne také leží v hlavě. V době, kdy církve vlastnili majetky, o které se teď jedná,, byli v podstatě všichni obyvatele naší země v některé z církví, většinově Římsko-katolické. V roce 1900 proběhlo v Brně sečítání obyvatel. Brno mělo cca 100 000 obyvatel a jen 19 se označilo, že nejsou v žádné církvi. Majetek církve je logicky majetkem jejich členů, také proto se na majetek pohlíželo jako na veřejnoprávní, byl zkrátka všech. Ta morální otázka po vrácení celého majetku tady doslova viśí ve vzduchu.

 10. Karamela napsal:

  Žila jsem v domnění, že v našem „právním“ státě platí to, co je zapsáno v katastru nemovitostí nebo-li pozemkových knihách! Jestliže je zapsáno, že nemovitost ke dni XY vlastní Karamela, tak přes to vlak nejede, jakkoliv může existovat milión nějakých jiných smluv, dohadů, historických výkladů, vládních usnesení, diskusních příspěvků a keců všeho druhu. Máme doloženo spousty případů, kdy lidé měli platné smlouvy, fyzicky zaplatili, ale nebylo zapsáno do katastru a jsou namydlení, prostě vlastníky nejsou (např. známá kauza bytů OKD), dokonce znám případy, kdy zápis byl udělán chybně vinou úředníka třeba u složitých dědických případů a pokud nebylo reklamováno včas, nedá se s tím nic udělat. V tom pripadku teda nechápu, vo co gou. Je-li zapsáno – vlastní církev, nechť je to její bez jakýchkoliv námitek.
  Mám s restitucemi osobní zkušenost: pole, které nám komunisti „ukradli“ kolektivizací, bylo stále psáno na nás, jen bylo prostřednictvím členství v družstvu v užívání toho družstva (v podstatě zadarmo – jen za naturálie), projednali jsme se současným JZD nové podmínky užívání, již to není zadarmo, ale za nula nula prd 🙂 a nebo jsme mohli začít hospodařit sami. Totéž zámečnická dílna – celou dobu byla pouze tzv. v nájmu obce, dědeček byl v té své dílně normálně zaměstnán a pobíral nájem. Po restituci byly opět možnosti – znovu si otevřít živnost nebo nadále pokračovat v pronájmu obci. Jedná se však o majetky „malých“ hodnot, o velkém znárodňování nemám informace.

  • Bavor V. napsal:

   Komunisti, protože si mysleli že to mají „nafurt“, si se zápisy do katastru hlavy nelámali. Takže jen chytřejší občan si nechal při převodu udělat zápis, A právě neexistence skutečného stavu zápisů do katastru komplikuje právě ten zákon. Líp ro prostě udělali Poláci a Maďaři. Nic nedali a vytvořili církevní fond. Patrně se poučili už u Josefa II.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Vážená Karamelo,
   Můj kamoš bydlí v nájemním domě. Dům vlastnila ještě za bývalého režimu paní, říkejme jí Nováčková. Jednalo se o klasický 4 patrový nájemní dům v okrajové čtvrti Brna. V 70 letech paní umřel manžel, sama dům uklízela a zajišťovala drobné opravy, regulovaný nájem nájemníci platili ji. Rozhodla se, že dům odprodá státu, protože jí starost o dům velice zatěžovala a navíc se začali hlásit zdroavotní problémy úměrné věku. Přišel soudní znalec odhadl nemovitost, stát jí peníze do koruny vyplatil (jednalo se o celkem slušnou sumičku na tehdejší dobu) a o dům se dál staral Obvodní podnik bytového hospodářství. Paní se ulevilo, peníze rozdala synům. Po revoluci se o dům přihlásili jeji synové a dům dostali zpět v restituci. Že paní dům prodala státu a dostala zaplaceno nikdo nebral v potaz, byly tam argumenty, že to prodala v tísni, že byla donucena atd. Těchto případů znám několik.

   • Karamela napsal:

    To je vážně pravda? To snad není možné. No já píšu „právní“ stát v uvozovkách. Takže církevní restituce proběhnou tak, že co si pan farář nadiktuje, to bude zapsáno do knih, argumenty se najdou vždy. Marjá panno, nemám slov….

    • tresen napsal:

     Do nových pozemkových knih se zapíše leda to, co bylo zapsáno v těch starych k 25. únoru 1948.

     • Bavor V. napsal:

      tresen
      prosím prosím, pěkně prosím, smutně koukám. Začněte konečně přemýšlet o tvůrcích zákona, historii církevního majetku, církevních požadavcích a řešeních v civilizovanějších zemích (tam počítám už i Polsko a Maďarsko) ve všech souvislostech. Zvláště po vyjádření Klause, Nečase a Kalouska.
      Prosím, prosím. zapněte mozek 😦

  • Bavor V. napsal:

   A ještě dodatek. Přesně podobná situace s nezápisem se stala naší rodině. Děda kdysi přikoupil k domku kousek pozemku na zahrádku. Ale zápis nenechal udělat. Takže po nějakém čase se zjistili, že nám to nepatří a ten pozemek se musel zaplatit znovu. Pak i se zápisem. Takže na takovýchto základech stojí a stály momentálně všechny restituce. V tomhle nám ten režim zanechal neskutečný bordel. Proto je skutečně nejspravedlivějším řešením Církevní fond, který nikoho nepoškodí a všem jen prospěje.

  • Bavor V. napsal:

   A ještě k těm polím. To je jiná kapitola. Družstevní vlastnictví neexistuje, je to společenství vlastníků, kde každý vkládá do družstva svůj majetek (nesoudím zda dobrovolně nebo ne). Proto takový majetek nikdy nemohl být napsaný na někoho jiného, než na vkladatele – družstevníka, či jeho dědice. U státních statků byla situace jiná, ale já znám jen statky na Šumavě, kde polnosti byly původně sudetských Němců a tak tam těžko mohl být družstevník.

   • Gerd napsal:

    Státní statky pozemky v restitucích vracely. Problémem je, že podle současných zákonů prosazených ČSSD (v té době vládla) mohou soukromí zemědělci hospodařit na pozemcích někoho jiného, aniž by museli mít jeho souhlas a platili mu by´t symbolický nájem! Místo toho za hospdaření na cizích pozemcích vybírají od státu dotace za údržbu krajiny. Proto se také čeští zemědělci děsí jako čert kříže nápadu EU na tzv greening.

    • Petrpavel napsal:

     Gerde, potvrzuji. ČSSD se vůbec v otázce restitucí fyzických osob chovala hrozně a odmítala jakékoli rozumnné nastavení. Tady díky takovému Tlustému (známí 3T – Tyl, Tlustý,Tomášek) ) z ODS že alespoň něco prosadil
     A právnické osoby? Nic nedostaly! Kromě samotné ČSSD – ta záhadnou kličkou Lidový dům získala, ač neměla žádný zákonný nárok!
     To vím a píši já, levicový volič …. 🙂

     • kočka šklíba napsal:

      O Lidovém domě píše zrovna Sobotka na aktuálně.cz, píše něco jiného než Vy. Tak prosím kdybyste jeho tvrzení vyvrátil. V problému Lidového domu se nevyznám, takže Vaše informace mě velmi zajímá.

     • tata napsal:

      PETRPAVEL……………………….To vím a píši já, levicový volič …………a ja vím že naproste pišete bludy……….TAKŽE zesnulí Dostal přesně navhoval to co ted chce ČSSD,a funguje třeba v Madarsku ,a Polsku………takže neuvadite pravdu…….už vubec je BLABOL to o lidovém domě,to vyhrala v soudním sporu vubec nic společneho s restitucemi

     • Zdena napsal:

      3T znám jen z vyprávění. V době privatizací, rozhodovali, zda žadatelé zprivatizují(zemědělský podnik) nebo nezprivatizují. Při jednání s panem náměstkem Tlustým se zapomínaly na konferenčním stolku kufříky plné bankovek. Když žadatel odcházel, nikdo za ním nevyběhl, že něco zapomněl. Ale za nějakou dobu byla žádost kladně vyřízena 🙂
      Pak ministr Lux Tlustého vyhodil, ale proč to už si nepamatuju…

     • vlk napsal:

      Petřepavle
      tohle je naprostá blbina. Soc dem nejen , že nárok měla, ale musela si ho velmi tvrdě vysoudit! A to dokonce až u Ústavního soudu.

    • kočka šklíba napsal:

     To není pravda 😉

    • kočka šklíba napsal:

     A opravdu nechápu co s tím má společného tzv. greening. To by mě opravdu zajímalo ;).

    • vlk napsal:

     Gerde,
     není pravda, že nemusí nic platit!!A už vůbec to není možné bez majitelova souhlasu. Tu problematiku tak trošku znám!!

 11. Šims. napsal:

  Já si myslím, že Klaus je v církevních restitucích nyní hodně opatrný, protože v běhu času se objevilo tolik pochybností a problémů, že se zalekl i případných následků. Kdyby se to tady fakt obrátilo, tak nevím zda by nebyl souzen i za vlastizradu a to by pro něj mohlo být jediné realizovatelné postižení. Zkrátka on vidí o trochu dál než nečásek a spol. a jistí si budoucnost. Vždyť tento stát již za pouhých 20 let dostihl situaci na kterou měli komunisté 40 let. Přece jen slepý a blbý by si mohl myslet, že to co tady je – je na věčné časy. Tento stát podlehl velmi rychlé korozi, reznou ty sloupy demoklracie hodně rychle – soudnictví, policie, státní instituce, rozklad kam se podíváš. Evropská unie se také stále více zaobírá svou existencí než rozvojem, z této strany se tady také nikdo nedočká žádných garancí, protože fakticky neexistují.

 12. tata napsal:

  BAVORE………exceletní,není nutno co dodat

 13. tata napsal:

  Tresen
  vyte je zajimavé jak stale zduraznujete že toto je špatné ale vždy nasleduje ale,kdo se pohybuje u pana Stejkala ste takovej slabej Yosif K…………ta učelovost vašeho jednostraneho štouraní je zřejmá

  napřiklad toto je nesmysl……….A máte spočítáno, kolik každý Čech zaplatí cirkvím, když k tomu vyrovnání nedojde?

  restituce je naprava křivd,a ten zakon musí respektive měl by vratit co bylo ukradeno,nic vic nic min
  vaše napsané…………..Tak to tedy opravdu špatně rozumíte. Přeju si, aby k žádné náhodě nedošlo a aby žádnému církevnímu subjektu nebylo předáno nic, co nebylo v rozhodném období řádně a nezpochybnitelně zapsáno.

  to je ten rozdíl o kterém mi respektive většina pišem,jakmile je špatný zakon schvalen je prušvich nebot všem sou nám znami vysledky mnoha soudu,to znamená když je zakon špatně napsan spolehat se že u tisice sporu nedojde k jedné chybě a už je zde precedent a mame zadělano na jeden z největších prušvihu.Navic znamé připady vyloženě i podplacenych soudcu a jejich neodvolatelnost,je prakticky jasné že je hloupost spolehat na soudy že ohlidaj špatny zakon

  • Karamela napsal:

   Tato, nebuďte na Třešeň tak ostrý – do Yosifa K má setsakra daleko, to se musím Třešně zastat. Ale zajděte si na diskusi na Neviditelného psa – tak to je maso, to jsou perly a že prý pravicoví jsou chytřejší, vzdělanější a zodpovědnější – nestačím vyzírat…..

   • tresen napsal:

    Jo, tak tam jsem kdysi válčila taky a právě tam jsem byla za levičáka anebo za pravdalásku, což byla nadávka nejhorší. Horší než bolševik určitě.

  • Jethro napsal:

   Voršilky a provozní budova ND pod taktovkou snad Themosu. Zářný příklad. Drobná „chybička“, dobře připravená, na které se jisté osoby pořádně napakovaly.

   • Řezníček z Brna napsal:

    Pane Jethro,
    Jisté osoby se pořádně napakovaly, ale samotné sestry Voršilky z toho nic neměly, jenom ostudu.

    • Jethro napsal:

     To je jasné. Řadoví věříci a ty nejnižší úrovně budou za užitečné idioty. Stejně jako ty Voršilky. Tady hraje nejvyšší vrstva na obou stranách. A hraje o majetek. Jen Třešeň si to nemyslí.

    • Jos napsal:

     Omyl pane Řezníčku,
     Voršilky to hned prodaly za desítky milionů. Nechtěly držet v ruce horký brambor. A dobře věděly, že jim to nepatří.Proto ten spěch.

 14. tresen napsal:

  Tato, ono ale skoro ve všem je nějaké ale a mně prostě nedá, abych nešťourala v přiliš jednostranných výpovědích. To je u mne zřejmě jakási atavistická potřeba vyvažovat. Takže pak dopadám i tak, že u někoho jsem za beznadějného levičáka.
  Jinak k těm budoucím správním řízením k vydávání nemovitostí církvím:
  V minulosti proběhly tisíce případů na podobném principu a nevšimla jsem si, že by se sudetští Němci od té doby něčeho domohli, přestože v těch restitučních případech chyby taky byly a musel je řešit soud.
  Takže tyto obavy pokládám za neopodstatněné. Někdy ovšem taky za účelové.

  • Anonymní napsal:

   Já jsem zase moc rád, že Vás tady Kosa má. Oponentura musí být, jinak diskuze nemá smysl. Vaše argumenty mají hlavu a patu.
   Vzpomínám si, jak jsme po revoluci nenechali na komunistech nit suchou. A ejhle, ukazuje se, že nebylo vše tak marné.
   Asi se podaří restituce schválit což si nepřeju a třeba se dále potvrdí, že odpůrci restitucí měli pravdu. Co se stane dál ? Bude konec světa ?
   Kdepak ! Mazaní Češi si poradí. Dokázali přežít v srdci Evropy jiné pohromy, přežijí i restituce. 🙂

  • Jethro napsal:

   Ano, v minulosti došlo snad třikrát k prolomení února 48, jednou tuším v případě nejvyššího Václava. Proto se logicky sudetští neozvali, protože on byl ten, kdo se jim omluvil a byl jejich zastánce. To bytak říkajíc kopali do svého. Nicméně šlo snad o tři ututlané případy, moc se o nich nemluví.
   S církevními náhradami ale může dojít ke stovkám takovýchto případů, zcela veřejně, a zcela logicky s ohledem na rovnost před zákonem se přihlásí i necírkevní subjekty, včetně spícího knížete, jak popisuje Vlk.
   Opět jsem došel k názoru, že toto vše víte a že jen zcela záměrně tu diskusi vedete tím svým „šťouráním v příliš jednostranných výpovědích“.
   Opět mne to přestalo bavit. Hezký víkend.

   PS. Když ty obavy považujete za účelové, připojte svůj podpis pod garance Nečase, spící výsosti a svaté Píky. Tam budete mít ale zásadní problém, protože oni vědí, že prolomení je nejen možné ale i žáídoucí, a ošívají se jak panna v kopřivách, jak to okecat a nepodepsat. Ož i ten Klaus ví, o co se jedná, jen vy ne.

   PSPS: svatá Píka v kopřivách a nahá, to je nejkrásnější polední představa dnešního dne. Třeba se jí to splní. Vyhození z oken na kopí (vidle) přihlížejících je více bolestivé.

  • tata napsal:

   TO byl vtip že by vas někdo považoval za levičaka? udejte mi jediny připad kde jste zde hajila levicovou pozici?

 15. tresen napsal:

  Tak dobrá. Kdo se se mnou vsadí?
  Já vsázím na to, že zákon o narovnání státu s církvemi nebude mít za následek, že Schwarzenberg požádá o majetek hlubocké větve.
  Jestli prohraju, napíšu tu veřejně, že jsem důvěřivá slepice.
  Tak prosím, pánové a dámy, nabízejte protisázky!
  Napřiklad od vlka by se mi líbilo prohlášení, že je ošklivé kačátko.
  Určete taky, do kdy ta sázka platí, ale tak, abych měla šanci dožít se výsledku, prosím.

  • Slim napsal:

   Já se sázím rád, ale tady je nedohledný termín. Když někdo napíše 4 roky, přijmete to?
   Navíc, majetek už spravuje jeho syn, co když požádá on,
   A jak je to vlasně s tou hlubockou větví, už to prohráli?
   Navíc ten zákon tak na 45% neprojde.

   Není to zkrátka rozumná sázka

  • XY napsal:

   Především už jsem tu vůbec nechtěl být, třešni, a odpovídám jen proto, že jsem ještě nakoukl a vy se tu znovu pokoušíte provokovat. Takže ať je po vašem.
   K sázkám zajisté znáte mou odpověď, ale pro jistotu ji vám zopakuji: Zásadně se nesázím, protože buď vím, že vyhraji – a pak je sázka nemravná, neboť zneužívám nevědomosti druhého (pravda, v liberálním pojetí světa je to směšné, ale už je pozdě měnit zvyky) – nebo jsem sám ten hejl, který je druhému za vola, což mne uráží.
   Kromě toho vaše formulace poskytuje mnoho možných kliček (něco jsem se přece jen ještě naučil), například ve slovese požádati. Ten ospalý strejda může totiž příslušný majetek získat, aniž požádá – i na to jsou dnes cesty a vychytralí advokáti.
   A co bych, prosím, měl mít z toho, co hodláte v případě prohry o sobě napsat?
   No, jak říká pan Schwarz z NERVU, von už ten církevní majetek potřebuje nějak „rozpohybovat“. Líbezné slovíčko. Jen aby nám po takovém rozpohybování ctihodné obce věřících nakonec nezůstaly na krku s holými zadky. Nakonec by na tom mohly získat novou autenticitu – pak by jim nezbylo než to Boží společenství budovat skutečně od začátku a z vlastní kapsy, jak by se líbilo panu Klimešovi.
   Krásný víkend vespolek přeji.

 16. tresen napsal:

  Tato, nikdy jsem netvrdila, že jsem někde hájila levicové pozice. Jenom že se mi stávalo, že mě tam zařazovali jiní. Třeba na Neviditelném psu, o kterém se tu zmínila Karamela. Tam byl pro některé diskutéry levičák každý, kdo se v každé druhé větě nezaklínal von Hayekem. Zeptejte se Halladina.

  • tresen napsal:

   Halladin pro dezertéry z NP založil na Bloguje. cz útulek nazvaný Pavouci ve flašce, kde se několik let vedly skvostné, vtipné a přitom velmi slušné diskuse. Na těch se podíleli jak lidé levicového smýšlení, tak i pravicového.
   Za to budiž Halladinovi věčná chvála. Další svědkové, které znáte: Jonáš, XY, K-k.

  • tata napsal:

   ale není podstatou jestli VÁS NĚKDO nazyvá levičkou ale co razite zde,mě jde oto že najednu stranu řikate jak chapete co dělaj špatně ale svymi přispěvky to popirate,nebot tam vždy hledate bagatelizaci co tato vlada provadí

 17. tresen napsal:

  Koukám, že se vám do sázek moc nechce. No nic, musím jít učit vnučku skákat šipky do vody. Tak zatím.

  • zdenekb napsal:

   Nepsala jste před chvílí, že se chcete dožít výsledku?!? 😉

  • tata napsal:

   SAZET SE o blbost postradá smysl

   • tresen napsal:

    Minimálně XY, Jethro a vlk si nemyslí, že to je blbost.

    • Jethro napsal:

     Třešni, vaše nabídka je zcela směšná. To jako až to tu bude celé v pr..li, tak vy řeknete „já se v nich sklamala, já jsem slepice“? To už bude pozdě bečet. Teď se s tím dá ještě něco dělat a ta sázka je nesmyslná, protože je velká šance, že ten zákon padne a možná i vláda. Klaus se zlobí.

    • tata napsal:

     JETHRO vám odpověděl ,proč tu sazku považuji za pitomost

    • Gerd napsal:

     Tresni,
     sázka postrádá smysl. Znáte Lex Schwarzenberg? O co měl kníža zájem, už dostal.

 18. Vychodil napsal:

  Ony jim ty majetky asi (možná) patřily… Otázkou je jak k tomu majetku jaksi přišli, že ????

 19. tata napsal:

  omluva ale nemohl by mi někdo dat adresu na us open tenis,ten komentator pořad kecá že se někde da vybrat ktery zapas sledovat a nejsem schopen to najít

 20. tresen napsal:

  No nic. Já vám to připomenu, ošklivá káčátka.
  Teď abych doufala, že ten zákon projde, aby se ukázalo, že jsem měla pravdu.

 21. Puck napsal:

  Nikdo se nezamyslel nad mechanismem schvalování zákonů.
  Pokud sanát zákon neschválí, vrátí se zpátky do sněmovny s tím, že se může prohlasovat znovu, tentokrát ale nadpoloviční většinou všech poslanců. (101)
  Zkusme se zamyslet, co musí logicky následovat.
  Když při předešlém hlasování byl zákon přijat sněmovnou s odřenýma ušima, nastává doba přesvědčování. Jakým způsobem se v Česku přesvědčuje, víme.
  S tím by se něco mělo udělat. Tlak na morální úroveň poslanců musí být velký.
  Nedalo by se tomu zabránit ? Jak se to řeší jinde ?

  • pepan napsal:

   Jinde, v civiliaci, nezávislí hlídací psové demokracie nekalosti zveřejní. Veřejně činné figurky z nich maj strach.U nás jsme si to zařídili podstatně jinak.
   Ale docela mě potěšil Drozd Hvížďala ,který dnes prorokoval na Radiožurnálu, že kvůli finančním ztrátám bude Mafra propouštět. A řady líných a neschopných nezaměstnaných rozšíří aktivní žumpálisté jak z Dnesu, tak i z Lidovek.
   Dobře jim tak. Že by to byly ty „boží mlejny“? Nebo snad karma?

   • pepan napsal:

    samozřejmě v „civilizaci“

    • Puck napsal:

     V situaci, kdy je potřeba 101 už nelze přesvědčovat tak, že se někdo z druhého tábora hodí marod. Teď už to leze do peněz.
     Ale když katolická církev může rozdané miliardy z budoucích restitucí považovat za dobrou investici, proč by nějaký upuštěný miliónek váhajícímu poslanci měl být považován za něco jiného ?
     V této souvislosti je záhadou, jak se po výměně policejního ředitele rychle našlo 700 miliónků policistům na přilepšenou. No, jasně, zasloužili si to, ale jako na potvoru, zrovna teď. 🙂

   • Puck napsal:

    Ještě k tomu propouštění v novinách. Pokud proběhne, víte jak proběhne ? Já tedy ne.
    Ta měřítka jsou poněkud vychýlená. Který je dobrý a který špatný ?

    • pepan napsal:

     samozřejmě že nevím, jak propuštění proběhne, jen reprodukuju Drozdovo tvrzení, že novou šanci začít zcela znovu a uplatnit se na trhu práce dostanou i aktivní novináři. Je zbytečný uvažovat nad tím, kterej z těch šmoků je „dobrý“ a který „špatný“. Když si člověk ty „nezávislé“ listy čte, tak i ve článku o vaření to připomíná prorežimní aktivismus jak za německé okupace. Osvědčené hlásné trouby zůstanou a budou se ještě víc snažit. Tak lze jen doufat, že ubyde platících čtenářů.

 22. Anka napsal:

  Proti daru církvím:
  http://www.sds.cz/index.php

 23. lujjza napsal:

  Bavore + vlku + všichni ostatní,

  přečtěte si článek Aleše France „K pozadí církevních restitucí“
  http://blisty.cz/art/64770.html

  Napsal to člověk, který byl poradcem Úzké rady Apoštolské církve v otázkách věrouky, a pak zmocněncem biskupa AC……
  Nic tak komplexního k tzv. církevním restitucím jsme ještě nečetli!!!!
  A přímo takříkajíc z jámy lvové!!!!
  Je tam spousta informací, které jsme neměli šanci se dozvědět, o lidech, kteří se na vývoji situace (až do dnešní podoby) podíleli, a taky proč se na „restituce“ tolik spěchá…..!!!!!

Komentáře nejsou povoleny.