JAK TO VIDÍM JÁ


Tenhle  příspěvek  měl původně  vyjít  až  zítra.Jako solitér. Nicméně  vzhledem  k jeho  tématu a  aktuálnímu  dění, je přímo  určen k  tomu, aby byl  reakcí  na Šišku.

Nicméně , teď  už  bude mít  slovo  jen a jen

autor  – V.Fischer

Obchodník ze hry  Balada pro Banditu (volný citát):   Vím, mám majetku  víc než vy všichni dohromady,  ale jen já vím, jak je mi kvůli tomu stydno.    Umírali jste v zákopech, zatímco jiní kradli a bohatli.  A teď umíráte zas a zase jiní kradou a bohatnou  …

V několika připomínkách k mé parafrázi na vládní vyhlášku o alkoholové  „prohibici“ jsem si přečetl kritiku o tom, kterak se  „autorovi nic nelíbí“ a kterak ve svém traktátu  spletl páté přes deváté,  a zda snad  onen  není nějakým  zakukleným příznivcem  „starých časů“.  Uveřejňuji  tento text  nikoliv jako svou obhajobu, ale jako pokus o rozvedení některých  mých názorů na život ve státě, kde je nám dáno žít  a mnohým z nás dožít.

Zastávám  názor, že rozklad státu  probíhá  dlouhodobě a vytrvale  dvacettři let v důsledku  neustávajících  řežeb, podrazů, soubojů a válek  zájmových  klanů  a gangsterských skupin,  vytvářených  chaoticky  podle  momentálních   partikulárních mocenských a finančních zájmů,  v závislosti na  aktuální  mocenské a finanční síle  těchto zločinců,   a zločinných uskupení, a to  jak ve vládách, státním aparátu, tak i ve skrytu zákulisí  zdejšího marasmu.

Domnívám se, že  zpočátku všeobecně radostné  porevoluční nadšení  a  společenský kvas  již  dvacet tři let  nemá žádnou  tendenci se  utřásat a stabilizovat  do společensky  prospěšného  systému, ale právě naopak –  přerůstá  v gigantický  chaos,  řežbu  parazitů  ve stylu chyť jak můžeš !

V tomto mém přesvědčení mne utvrzují  tvrdé životní zkušenosti. Pracoval  jsem 25 let jako počítačový programátor a později analytik a metodik informačních  systémů. Naše  firma (podnik)  vytvořila  specializovanou  skupinu  zaměřenou výhradně na počítačovou podporu práce velkého centrálního úřadu.  Poznal jsem  úřednickou práci a jednotlivé úředníky a rozličná úskalí,  jak využít  počítače pro  potřeby  úřadu.  Začínali jsme na počítačích velkých jako  stodola a končili na nových  osobních počítačích,  jejichž  dovoz kdysi podléhal dovoznímu embargu. Naivně jsem se domníval,  že teď konečně přichází  doba, kdy počítače  teprve  ukážou  své možnosti, že se  úřad  zmenší, úřednická práce zjednoduší, zrychlí  a zefektivní.

Pravý opak je pravdou ! Dnes má onen úřad  dvakrát  (na územních pobočkách až třikrát)  tolik  úředníků  a dodávky služeb IT reprezentují doslova a do písmene  nekontrolovatelné  zločinné rozkrádání  státní kasy ! !  Je nad rámec mého povídání vypisovat, jak byla  firma, ve které jsem pracoval, rozkradena, zlikvidována a přivedena k zániku.  Příležitostně bych se chtěl k  této – pro současný stav státní správy příznačné a typické – situaci vrátit podrobněji.

Je známou skutečností, že komunismus  v Čechách  nezanikl  proto, že  několik statečných  podepsalo  chartu a lidé  po ulicích  zvonili klíči.  Historická existence tohoto  režimu skončila  rozpadem  Sovětského  svazu a jeho satelitního impéria.  Na chvíli skončilo  akutní nebezpečí,  že  civilizace a život na zemi   shoří  v termojaderném  šílenství.  Tím se nijak nesnižuje význam,  odvaha  a morální síla chartistických protagonistů.  K tomu je však třeba si bez skrupulí  přiznat, že takzvaný  „revoluční samet“,  zde (pokolikáte už ??) rozpoutal neutuchající  hysterii  pomsty, kolektivní viny  a přebujelých ambic domněle zneuznaných neumětelů,  a zcela  otevřel volné pole  zločincům  typu Mrázek, kteří svou podvodnickou, vyděračskou  a loupežnickou   živnost provozovali  v možné míře  již dříve.

V tomto kontextu  lze  prvotní příčiny tragedie českého státu, proměněného  v dnešní neokoloniální  montovnu,  ovládanou  gangsterskými klikami  všeho druhu, spatřovat  – mimo jiné –  v totální populační devastaci celého území  od  konce 1. sv. války  a systematického  přerozkrádání  a  destabilizaci společenských poměrů  téměř každých dvacet let  (1918, 1938,1939,1945, 1948, 1968, 1989) !   Každá z těchto etap byla příčinou  přerozkradení  majetkové a územní  držby, deklasování populace  emigračními vlnami, korytařením  nových vládců a státní byrokracie a vyvřelinou  neukojené chamtivosti a arogance nové moci  ! ! !    Zcela  výstižně takovou  situaci charakterizuje  například známý Masarykův výrok: „ … ať žerou, ale, proboha, ať tolik nemlaskají  … „  ! !

Změny po roce  89  nasadily pak už jen  korunu veškerému marasmu z předchozích  let a vedly  pod prapory  takzvané svobody a demokracie k neuváženým  a  nesmyslným  restitučním  čachrům, opět k rozpoutání  nových  křiváren a zlodějin,  završených slavnou kuponovou privatizací  ! ! !  Následně  už  ovládla  režim   smečka  čistých  gangsterů   typu  Kožený, Mrázek, Krejčíř,  Tykač, Bakala, Kelner,  Pitr  a dalších, která bez ohledu na jakákoliv  pseudopolitická  a partajní  hlediska a zájmy, zahájila  a rozjela  svá loupeživá tažení  až do současných hořkých konců !

Vrátím-li se nyní k současnosti,   chci vyjádřit názor, že to, co jsme nuceni žít  ve zdejším státě,   roste a  bobtná  už třiadvacet  let  a  neexistují  žádná rychlá,  všespasitelná  řešení vedoucí  k nějakému zázračnému  zlepšení !!   Základní podstatou  veškerého marasmu  je  především vítězství sviňáckosti,  vychcanosti a  zlodějství  v celé zdejší společnosti pod prapory a maskami  takzvané  svobody, demokracie, pravdy a lásky !!    S takzvaným komunismem,  komunisty  ve společnosti a komunistickým dědictvím  prakticky už nemá současná situace  nic společného !   Svádění současných  zvěrstev na komunistickou minulost ve státě je jen  vytíráním zraku a odváděním pozornosti  od prapodstaty  zdejšího zlořádu !

Není  a nebyla to nikdy  všechno  nějaká jednolitá konspirační  dohoda, připravený plán.  Je to chaos,  způsobený  permanentně  narůstajícím  rozvalem  státu,  administrativy  státní správy,  justice, policie a armády, kde  s příchodem každé nové  mocenské vlny reforma stíhá reformu, až už se ztrácí  reálná podstata a moloch byrokracie narůstá.      Proto se také každá vládnoucí  sebranka bojí  rychle  uzákonit  kvalitní zákon o státní službě,  event. zavést  kvalifikované forenzní audity  na  prověrky informačních systémů a jejich pořizovacích a provozních nákladů ! ! !   Proto také kolabují  dotační projekty ve vztahu k EU, protože jejich dobrá příprava vyžaduje dlouhodobější  kvalitní úřednický fištrón a fortel, který rychlokvašené garnitury  nových poskoků  zásadně  nezvládají !!

Klasický příklad (mimo jiné)   zde:

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Sokujici-zpoved-zeny-ktera-30-let-pracovala-na-vnitru-I-s-detaily-248125

Jsem toho názoru, že  mezi  základní  problémy  patří  kolaps kontinuity  a  systémového a systematického  rozvoje organizace  a řízení  státní správy na všech úrovních ! ! Současné  úřady státní správy jsou bašty despocie a vlády  neumětelů, kteří se v důsledku absence zákona o státní službě  střídají podle  zájmů vládnoucích klik a klanů !  Řadoví úředníčci se bojí špitnout  a třesou se před  mocí  nově a nově  vymetaných a nově dosazovaných ředitelů odborů a náměstků, v jejichž výhradní kompetentci je podepisovat smlouvy a faktury za práce IT (a ostatní zakázky) a vlastně kšeftovat  s firmami, které  tyto klíčové zloděje korumpují !   To vše se týká prakticky celé státní sféry úřadem vlády počínaje,  obecním úřadem v Kotěhůlkách konče.  Zde jsou také základní příčiny  vývoje   opakovaně  špatných, nefunkčních nebo polofunkčních   záměrně předražených  informačních systémů ! ! !

Ve  svém důsledku  pak  platí, že na kvalitní funkci IT nemá vlastně nikdo zájem – všichni chtějí hned,  rychle a beztrestně narejžovat,  a buď  zdrhnout, nebo  takzvaně „začít znova“ – což se odůvodní  zastaralostí  existujícího systému !!!  Složitost celé problematiky,  neznalosti korumpovaného úřednictva,  obrovský chaos  v celé státní správě  a gigantický  nárůst  administrativního  molocha  dělají  z loupežných  projektů  na zavádění počítačů a  automatizaci   informačních  procesů  prakticky  nekontrolovatelné   a bezpečné   zlodějiny  za bílého dne –  (klasický styl Drábek – jako když vyšije)   !!!

Potom, namísto aby se  počet úředníků prostřednictvím  skutečně účinné a  jednoduché   elektronizace  systémů  zmenšoval,   zvětšuje se geometrickou řadou,  a veškeré uživatelské efekty se ztrácejí ! ! !   To vše zásadně vyhovuje vládě  mafiánských klanů loupeživé  oligarchie, která  v džungli  byrokratického  chaosu maskuje a kamufluje  svá  další  zlodějsko – tunelářská zvěrstva !     Čí chleba jíš, toho píseň zpívej – říká staré přísloví.   Narůstající úřednický aparát  tak potom také, do značné míry, tvoří podmazávaný voličský potenciál.

Po Bílé hoře byl tento stát  vydrancován  tak, že tři čtvrtiny veškeré majetkové držby   změnilo  vlastníka.  Generace  mých rodičů  zažily  dvě světové války, hladomor, nacistické  koncentráky,  tresty smrti za načerno poražené prase, komunistické  lágry, devastace venkova a selského stavu.   Mnozí přeživší se pak doživotně  radovali už jen z toho, že  vůbec vyvázli životem.

Desetitisíce dětí  dnes ve světě umírá hladem  a v Zimbabwe je 40%  populace  nakažena virem HIV.   Příznačným rysem  zaostalých bývalých koloniálních území  jsou vlády gangsterských klik,  rozkrádající  veškerou  takzvanou  ekonomickou a humanitární pomoc a klanoví náčelníci  mají svá nakradená konta  ve Švýcarských bankách.

Říkají nám a  umlčují argumenty, že my žijeme uprostřed Evropy ve vyspělé  enklávě světa, tak bychom, vlastně, ve světle všech  známých historických i současných  hrůz existence světa a civilizace, měli mlčet a radovat se z toho, jak se zde v ovládání  státu střídají garnitury  kreatur,  které  se mají navzájem stejně rády a které to se zde zbylým občanstvem myslí  vždy  stejně dobře.

Přitom se, ale,  život v naší desetimilionové  středoevropské kotlině, za hlasitého mediálního humbuku,  stal proudem  afér,  kauz, ostud,  neomaleností,  podvodů, lží, krádeží a loupeží,  které za sebou zanechávají  trosky zničených a rozprodaných fabrik, podniků  a  pozemků,  okradené,  ožebračené  a podvedené  zaměstnance,  rodiny s dětmi,  bezmocné nemocné a umrzlé bezdomovce.  Stát se změnil v neokoloniální  banánistán   Absurdistán – Kocourkov – Gangsteristán  ve  kterém se  žádný z dnes  zde žijících obyvatel,  včetně nemluvňat,  už nikdy  nedočká  zásadního zlepšení zde panujících podmínek  pro důstojný život  v relacích  vyspělé euroatlantické  civilizace.   K věření se plebsu pouze předkládá  základní  teze, že  musí být rád, že vůbec žije  v Evropě, kde  teče voda, svítí světlo, jezdí se auty a nakupuje  v Kauflandu nebo  Lidlu !

Proto má metanolová aféra, stejně jako kšefty  s LTO a veškeré rozkradení státu, stejně jako postřelení  šedivého  ješitného  Vény,   jednoho společného jmenovatele:  totální  rozklad státu,   rozklad organizace a řízení státní správy, rozložení a  absence  základních pravidel   pro fungování státu.

Tuto, po Bílé hoře  bezpochyby  historicky největší,  tragedii bývalého Českého státu  už nezvrátí žádné  volby ani příchod  osvíceného spasitele  nebo  novodobého  tatíčka  a už vůbec ne  jakékoliv  lidové protesty na náměstích,  nebo pokusy  o další nové  násilné  revoluce, natož houfné plkání a spisování na internetu  !   Obrození  českého národa, které začalo   v 19. stol.  končí  v 21. stol.  – právě teď, prožíváme ho  každý den po dni !  Ti, kteří  pod prapory  svobody, demokracie,  pravdy a lásky  rozkradli, rozložili a zdevastovali tento stát, zde buď již nežijí, nebo jsou reálně  natrvalo nepostižitelní !

Nic z toho, co vidíme a slyšíme dnes,  čemu se nastačíme divit, čemu odmítáme věřit a  vše, co v nás vyvolává  pocit  bezmoci, znechucení a beznaděje, nic z toho nevzniklo jenom včera.  Nic z toho, co se  den po dni  valí  kolem nás  naší  mediální  džunglí  jako vytrvale  sílící  kalný  proud  lží, podvodů a zločinů, nic z toho  nevzniklo  jen a jenom za  období této vlády  smečky všežravců, i když  právě tato vládní parta,  je pro rozklad zdejšího státu  nejpříznačnější !

Dnes večer a zítra zas se rozzáří statisíce modravých  obrazovek, na kterých se budou odehrávat  lži o tom,  jak si zdravé a dravé mládí může hned a na každém rohu koupit (nejlépe za laciný úvěr)  úspěch a štěstí. Čas letí a svět se mění.  Statisíce lidí se však stále víc a víc bojí o svou nejistou,  tíživou existenci,  ve které se  největší noční můrou  a veřejným  nepřítelem  číslo jedna stal  gangsterský  stát ! ! !

Příspěvek byl publikován v rubrice Koláže pana VFischera se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

57 reakcí na JAK TO VIDÍM JÁ

 1. vonrammstein napsal:

  Džízas Krájst, abych tak řekl. Člověče, speciálně kvůli Vám je mi líto, že zaniklo Rudý právo. Tam byste udělal neskutečnou kariéru. Tož urrá u boj, krvežíznivý imperialista stojí na hranicích s vraždící zbraní v zakrvavené pěsti!!! (Kolik vykřičníků je přesně potřeba, abych vyvolal patřičný dojem?)

  • dristac cobolsky. napsal:

   hele ty pravotocivy vykuk,rude pravo nezaniklo,ale nova internacionala made in menovy fond je este lepsi,ako ta zasrana komuna,na hranici uz nestoji imperialista,bo z toho ceska uz nema co zobrat,vsetko rozobrane,neviem,kde ty zijes,ale keby sa tak gazdovalo v tej riti,kde zijem a nedaj boze by tu priusli taky podnikatelia o vlade uz ani nehovorim,nerobili by ani na stavbe ty vykuku z pravej dirky,mas ty sajnu vobec,ako sa podnika niekde inde okrem ceska,alebo mas strupy na mozgu,ty si myslis,ze toto,co tam je o com pise ten fisher,je normalka niekde na zapade,ci v nejakej normalnej demokracii?vies ty kolko polackov,slovackov a cechackov som tu videl,co podnikali tak,ako sa podnika tam?pokial neprisli hosi z tax return,co nie je ani federalna agency,ale ma pravomoce od federal government,keby si ty videl,ako oni hladaju,lebo z kazdeho one dollar maju 60 centov a ostatok berie govermnet.
   vies ty,ako oni hladaju kurva,spocitaju kazdy klinec,kazdy inch,kazdu uncu materialu,vsetko do podlednej omrvinky a ty podbnikatelia uz poniektory obracali milion,ani by ich nekontrolovali bo tu milion to hovno a tie kurvy sleduju tych,co obracaju miardy $ a nie smetie,ale hosi co robili pre tycvh podnikatelov ich bonzli,bo im boli dlzny poniektorym po 15000$ a stale hpovorili,ze namaju kasu,tak vtedy tu je labor department,ktory serie,ci si spadol z neba,ci mas americky passporte,ci medal of honor,ci rad strakatej pizdy,ty zacnu hladat a potom nastartuju tych od tax a ty su lepsi od US marshall,boli by si podnikatelia zili,ale neplatili svojej holote ,lebo amik by u takeho v zivote nerobil a ked to by mal governemnt na krku po 2 tyzdnoch,teraz uz tu nema takych ,hoci su tu este nasi podnikatelia,ale taxy to platia dopredu a holote tiez,lebo tu nezatvaraju hned,ale daju najprv platit za mensie uprky a to je do par stotisic$,ale percento mocnejsie,ako u chazarika,toto som tak len dristnul na porovnanie,tu sa nelegal sudi s fimou,ktora obraca na rok 450milionov fucken american $,nezbankrotuju,ale zacina smrdiet,lebo maju robotu od governemt a govermnet nerad plati takych,co obchadzaju pravo,alebo vyjebu nelegalenho robosa z roboty,uz mu nukaju 50000$cash,ale jeho advokatik pyta pol miliona a myslim 200000 z nich vybije a firma nema hocijakych advokatov,kde pracujem s uz sa suska,aby tomu brazilcikovy dali 150000papierikov,lebo sa mozu potom stratit kontrakty na stovky milionov,xa to sa mi tu podoba,bo este nejake pravo funguje a ty nemas sajnu,co ten clen pise a myslis,ze vsade normalka vo svete,ako v cesku,dej si chleba se sadlem alebo nieco dristni tomu fisherovy,ze dristnul blud,lebo tvoja reakcia ma ma nastartovala,bud jses provokater,alebo buran,alebo taka hnida,jak ty uctivy podnikatelia,ktory by si uz v reichu,co za plotom,ak by tak zacinali,ako zacinali tam,ani neskrtli,fajne som tu nadristal,ani sa nebudem cudovat,ked to nikto nebude citat,ale mam v pazi,.howgh.

  • Jaroslav Hudec napsal:

   vonrammsteine,
   já jsem pravičák, ale vždyť ten chlap má pravdu!
   Vezměnte si jen ten jeho odstavec:
   „Desetisíce dětí dnes….. Příznančým rysem zaostalých bývalých koloniálních území jsou vlády gangsterských klik, rozkrádající veškerou takzvanou ekonomickou a humanitáíní pomoc a klanoví náčelníci mají svá nakradená konta ve Švýcarskýchz bankách“.
   Vy tu zarážející podobnost fakt nevidíte?
   Stát by měl být malý, ale ne rozkradený a úplně rozložený.
   Což nastává.
   Z čistě profesního hlediska ale radím V.Fischerovi neplýtat tolik vykřičníky. Jeho text je natoilk úderný, že vykřičníky nepotřebuje.

   • Jaroslav Hudec napsal:

    To je zajímavé, rammsteinových „vyklřičníků“ jsem si všiml až poté, co jsem napsal svoji vlastní výhradu k nim. Z toho lze vyvozovat, že umírněné množství vykřičníků je vcelku pravicové :-).

 2. kočka šklíba napsal:

  Ano musím „rejpat“, co tady pan skorosenátor dokázal, polemizoval alespoň s jedním tvrzením autora? Ne, jen ho onálepkoval. A musím se opakovat, tohle jako první diskuzní příspěvek se cpalo do Senátu, myslím, že ve vrcholné politice, jako že Senát to určitě je, je skoro horší než co už teď co tam je. Tak asi tak Štětina se mu vyrovná.
  Tohle chceme? Ty samé jen pod jiným názvem nebo spíše horší (D.O.S.T.a PaS)? Nestojí za to poukazovat na jejich demagogii? Na jejich sprostotu? Všude, kde se ukáží? Pokud ne, napište mně to, ptz já se domnívám, že ano. Slušní lidé musí dát najevo, podle mého, že tohle ne, ne agresivní pravici s podtextem rasismu, netolerance, dalšího rozvratu státu pod rouškou hesel o „svobodě jednotlivce“ atd. Stačí si přečíst stránky strany Právo a spravedlnost. Pokud si Vy někteří myslíte, že ne, že tyhle lidi musíte jen vyslechnout, a nevyžadovat důsledně konkrétní argumenty jejich tvrzení, tedy spíše napadání autora, případně diskutujících, jako zde například pod textem, jste naivní. 100x opakovaná lež…., přece to znáte.

 3. kočka šklíba napsal:

  „Pokud ne, napište mně to, ptz já se domnívám, že ano. “ omlouvám se, závěr měl být, že pak zde přestanu diskutovat, ptz pak pro mě jakákoliv diskuze ztrácí smysl a vím, že to tedy žádná ztráta nebude, tak namyšlená nejsem, jen tady nehodlám hladit po hlavičce typy jako jako je von…. . Nikdy jsem ho neurazila, žádným vulgárním slovem, ani přirovnáním k domácímu dobytku a drůbeži, mimochodem. Tak hluboko jako tito voliči pravice neklesám 😉

  • Petrpavel napsal:

   Kočko šklíbo, zkusme toho fašouna ignorovat. Kdyby měl názor, mělo by smysl reagovat. Na nadávky? Argumenty, nadávkami? Prohraný boj. Už jsem mnohokrát zjistil, že s takovým slušný člověk nevyhraje (arogance, drzost, hloupost vždy tzv. vítězí!), musí se jedině vyhnout.

 4. Řezníček z Brna napsal:

  Fishere,
  Máte pravdu, že státní administrativa je přebujela.Když zredukujete státní správu např. o 30% úředníků, jaký bude další osud těchto lidí? Lidská práce se dá rozdělit do 3 kategorii: výroba, služby a státní správa. Myslíte, že ta výroba a služby dokážou tuto masu lidí zaměstnat? Samozřejmě že nikoliv. 20 století bylo ve znamení přesouvání lidí z výroby do služeb (automatizace výroby atd), tedˇ už ani služby nemohou pojmout tolik lidí, tak bobtná státní sektor. Je to otázka umělé zaměstnanosti. Když ořežete státní správu, vyrobíte nové nezaměstnané. Co s tím? Máte řešení?

  • Občan napsal:

   Už dááávno ne.
   Zapomínáte totiž, že do „státní správy“ jsou započítáni i všichni učitelé, zdravotníci z FN a dalších státních zdr. zařízení, pečovatelé z ÚSP a další. Úředníků je sakumprásk i s územní samosprávou asi 142 000.
   Což je dost hraniční počet, protože už teď je na mnoha úřadech problém se zastupitelností o dovolených či nemoci.

   • Bavor V. napsal:

    Shdou okolností mám možnost nahlédat do činnosti Okresního soudu. Protože patří k těm lepším ve smyslu rychlejším a stíhá svoji agendu v téměř „úředním“ čase, je spočítáno, že má v administrativě o pět zaměstnankyň více. Tedy více zapisovatelek, než stanoví norma. Norma stanoví, že zapisovatelek má být tolik a tolik na nápad (podání k soudu). Jenže podle nápadu v roce 2010. To, že se na soudy valí těch kauz rok co rok více, to na ministerstvu nikoho nezajímá. Proto dostane předseda soudu peníze na ten počet administrativy, kolik normativně měl potřebovat v roce 2010.
    A co se týká oné elektronizace, tak tady je to pěkný paskvil. Naštěstí jen od doby náměstka Koláře, který vymyslel nový způsob doručování písemností fikcí či elektronický spis. Advokát, který má elektronický podpis může podat žalobu meilem nebo datovou schránkou (DS). Jenže pokud je účastníkem jediná osoba, která nevlastní DS , musí soud na vlastní náklady (náklady daňových poplatníků) žalobu vytisknout a spis vést současně i v papírové formě. Neboť nelze zasílat účastníkům rozohodnutí elektronicky. Není kam, a e-mail není úřední doručení. A komunikace pře DS? Ano je rychlejší v případě, že ostatní také mají DS. Ale místo dřívějšího dopisu a obálky s doručenkou se dnes z datové schránky musí nejprve vytisknout asi tři papíry o tom, že DS byla přijata tehdy a tehdy tak a tak a teprve čtvrtý list je ten vlastní spis.
    To je jen ukázka toho, jak postupuje elektronizace státní správy.

    • Občan napsal:

     Ona má DS ještě jednu nepěknou záludnost.
     Odesílá jen v předem nastavených časech, obvykle dvakrát denně (10:00 a 14:00)
     Lze do ní připravit poštu i v průběhu dne, jenže pak „umí“ udělat hodně ošklivou věc – pošle jen „kabátek“, ale obsah zásilky zablokuje z důvodu jeho ochrany. Takže adresát obdrží prázdnou „obálku“ a nastává čoromoro s dohledáváním technikálií i samotného obsahu, jakož i průser v případě termínovaných záležitostí. U veřejných zakázek jde přitom o minuty, u soudních záležitosté hrozí promlčení, prodlení apod.

     Dokumentace k zásilce poslané DS, to už je kapitola sama pro sebe. A protože IS padají, stejně se musí všechno zálohovat v listinné podobě.

     K elektronizaci VS mohu z osobní zkušenosti říci jedno – když jsme měli sešit na došlou/odeslanou poštu, „košilku“ vypisovali na stroji a „kartu podání“ rukou, bylo vyřízení denní pošty záležitostí na půl hodiny a člověk měl sichr, že v případě evakuace popadne sešit a rozdělané spisy do tašky a zdrhá. Totéž platilo, když jsme před dvaceti lety začínali s elektronickou spisovou službou – hezky v klidu do sešitu a pak s modlitbičkou do bedny. Protože papírovou zálohu žádný výpadek proudu „nezruší“.
     Jednou mi takhle během výpadku „odešla“ část databáze s asi 1300 záznamy. Měsíc jsem to dopisoval ve volných chvílích – ze sešitové „zálohy“. Nemít ji, znamenalo by to vytahat 1300 papírových spisů a opisovat to z nich. A nemít ty spisy v listinné podobě, byl bych v řiti úplně…

 5. Jeff napsal:

  Co dodat? Reagovat není jednoduché, protože ten stav a co se tady děje 23 let je prostě procitnutí a ve výsledku je to tak, jak píšete. Je to Pastát, Nablbov a ještě že umíme ten hockey. Dva miliony Čechů žije za hranicemi, milion Čechů participuje na současném systému „Kdo krade málo, je zaprvé nebetyčný idiot a zadruhé nechává se okrádat těmi, kdo už jezdí ve volvech“ a tedy neskutečným způsobem odírá stát. Nesouhlas jen s pasáží o dalších možnostech a budoucnosti, protože tady jsme na konci.
  Jsem přesvědčen, že budoucnost není černá. A že stačí málo, (nikoli represe ala idiot Borisek Šťastný (ODS), jenž nutně bere koks) a všechno se sesype a otočí. S novou vlnou skončí i panika v ekonomice a rychlé oživení, nové směry, nové trhy a nová iniciativa lidí, která se přirozeně pak musí projevit. Ve všech oblastech. Jsme lidé.

  • Petrpavel napsal:

   Mám přesně opačný názor. Ta rakovina tady je, sežrala už u nás co se dalo, a léku není. Svět je stejný, jenom jinde trochu horší, jinde trochu lepší. Nepomůže nám ani přímo, ani hledáním rady u něho. Je tu už jenom jeden svět, globální. Ten druhý jsme odmítli před 23 léty z neznalosti, podvedeni bohatými naivy (Havel…) i chudými gangstery (Klaus …). Všichni měli důvod nás vést tam, kam nás dovedli. Svůj důvod! Aby ONI žili podle svých představ. My (nás „zbývajících“ deset milionů) žijeme a budeme žít přesně tak , jak vyčítali socialismu (ač to nebyla pravda) : uprostřed svých rodin, bytů, domků, ubytoven, brlohů, sami se sebou, v boji o každodenní „chlebíček“….
   Vítězství KSČM ve volbách? Cesta. Možná. Ale ONI ji budou ničit tanky, buldozery, minami … a my máme jen ty holé ruce. Hole? Kdo chce spáchat sebevraždu, ať na ně spoléhá. Rezignace.

   • Jeff napsal:

    „Dějiny nedělají nic, nevlastní žádné obrovské bohatství, nevedou žádné boje. Nikoli dějiny, ale člověk, pouze člověk, skutečný živý člověk – on to všechno dělá, on to všechno vlastní, on vede všechny boje. V žádném případě historie neužívá člověka jako prostředku k dosažení svých cílů, jako kdyby historie byla nějaká samostatná osoba. Dějiny nejsou ničím jiným nežli činností člověka dosahujícího svých cílů.“

    • Petrpavel napsal:

     Dějiny. Co to je? Popis událostí tak, jak je zaznamenala paměť a písmo. Kdepak, dějiny netvoří právě teď a nyní žijící člověk. Dějiny tvoří pisálkové a vůdci. Dočtete se v dějinách něco o ševci Nikolasovi, o rolníkovi Novotném, o holiči Padrovi, o vojínu Novákovi? Ne. Dočtete se o vojevůdci Napoleonovi, o antickém dějepravci, o Goebelsovi…
     Ten citát je jenom dokladem o manipulování „obyčejnými“ lidmi : snaž se občánku, many se dobereš. I církev tohle dobře umí: zle na zemi, dobře na věčnosti. Skutek utek.

   • Jeff napsal:

    Nemůžeme jen hledat chyby všude kolem a tím se i ospravedlňovat.. Včera jsem kokl na T.Haase v HP a přerstože byl slabý a jakoby z Marsu, dokonce i něco řekl. Třeba o médiích. O tom, že nelze jen sedět u pc. Něco prostě udělat. Viz Chrastava. Třeba to bude k něčemu dobré, on i ten nejchytřejší si postěžoval a hnedle se koumá nad strašlivým stavem ve společnosti..

    • Petrpavel napsal:

     Koumá se. Zbytečně, bez receptu. Nebo snad někdo nějaký má? Sem s ním!
     A ONI se smějí a tančí…

 6. jonáš napsal:

  „Jsem toho názoru, že mezi základní problémy patří kolaps kontinuity a systémového a systematického rozvoje organizace a řízení státní správy na všech úrovních !“
  Jo jo. A proto zákon o státní službě nevejde v platnost ani po dvanácti letech po schválení .. 😉

 7. Jan Čermák napsal:

  Vážený pane autore Váš depresivní pohled na věc je dle mého plně realistický. K hodnocení stavu není co dodat.
  Snad jen dvě poznámky.
  Existují ostrovy pozitivní deviace. Ještě jsou slušný schopný lidi. Ještě jsou fungující fabriky. Dokonce znám i kvalifikované úředníky co neberou.
  No a nejsme v tom sami. Naše verze rozkladu je jen modifikovanou verzí celozápadní a možná i celosvětovou.
  Mne osobně utěšuje vzpomínka na rok 1939 třeba, muselo to být horší a žili, smáli se , plodili a měli naději, ta umírá poslední.
  A ještě mne napadá Čapkův apokryf o těch pralidech, co říkali, že to dnešní mládí je hrůza a bůh ví, co nás čeká. Třeba to takto bylo vždy a divní jsme my, co si myslíme, že by to mělo fungovat jinak. Nevím.

  • Mac napsal:

   připojuji se souhlasem, rozbor situace autora je přesný,avšak i já doufám a vidím okolo sebe i ostrůvky pozitivní deviace ,jen je třeba tyto ostrůvky vyhledávat,spjovat. Myslím,že může pomoct mravní obroda,změna žebříčku hodnot. Je dost mladých lidí,kteří uvažují podobně,alespoň to vidím v okolí svých dětí. Takže ještě bych neházela flintu do žita,i když mám někdy k tomu nakročeno .

   • Petrpavel napsal:

    Ano, ostrůvky pozitivní atd. jsou, ale nespojitelné, a rozsahu malého, jen v rodině, spolku, oddílu.
    Můžete i ve vězení na doživotí (a my podle mého tento režim máme na doživotí!, správně píšete, že jde o verzi celozápadní) mít pocit, že žijete smysluplně, číst, studovat, mít sny, mít přátele, ale je to to, co si přejete? A gauner, místo kterého sedíte, si žije spokojený, plný život venku …

 8. Puck napsal:

  Náprava není možná, pokud se nezmění filozofie a přístup ke státu. Současní vládnoucí gangsteři si navíc liberální filozofii upravili tak, že stát je nutné zlo.
  A to se snaží svým způsobem vládnutí dokázat. Nefungující stát je potvrzením jejich filozofie.
  A všechny kauzy, které se dostanou na povrch, jen dokazují, že jeho funkce ještě nejsou zlikvidovány dostatečně.
  Vůbec jim nevadí, že byli do funkci vybrání lidmi k opačnému účelu, a že jsou za to slušně státem placeni.

  • pepan napsal:

   malé doplnění, ta všehoschopná verbež není placena nějakým imaginárním státem, ale námi. Z našich daní. Akorát „my“ si je nedokážeme, ať už z vlastní lenosti, nebo hlouposti uhlídat
   I když ve Španělsku jsou plný ulice naštvanejch,a je jim to k ničemu.

  • jonáš napsal:

   Na tom přístupu „stát je nutné zlo“ je zajímavý, že se to samý objevuje už u Bakunina a Uljanova .. viz klasický dílo http://www.marxists.org/cestina/lenin/1917/statar/ch5.htm o „odumírání státu“, ale ne dřív než to s diktaturou potentariátu dotáhnem k tomu komunismickýmu zřícení 😉
   Voni se vůbec dneska soudruzi ze strany a vlády chovaj úplně stejně, jako za jedný strany a vlády výstředního úboru.

 9. Petr Pelikán napsal:

  Já si myslím, že největší problém spočívá ve ztrátě morálních hodnot. Je to vidět ve všech sférách společenského a politického života. Funkčnost státu se staví jen na hmotném základu. Jediné naše měřítko je ekonomika. My ztrácíme zdravý morální rozum. Prostý mezilidský, sousedský vztah.

  A vůbec si nemyslím, že by organizace a řízení státní správy kolabovaly. Naopak, státní aparát vytváří čím dál tím více nových úřadů, které „pro forma“ mají něco regulovat, řešit a vyřešit, zkontrolovat a zpracovat. A především občanům sugeruje, že je ta dnešní státní správa tak složitá a komplikovaná, že není nutné, aby jí ten obyčejný občan rozuměl. A když občan nerozumí, tak je jednodužší, té správy zneužít, bez ohledu na politické přesvědčení. Je to současná sobeckost a do určité míry i ztráta sociálního a morálního cítění, která nás vede tímto směrem.

  Není na zamyšlení, že státní aparát, a to jak vláda, tak i opozice, nemají u jedné věci nikdy rozpor a jsou si vždy za jedno – když jde o výši jejich platů a diet? A není také k zamyšlení, že oni jsou snad jediní „zaměstnanci“, kteří svému „zaměstnavateli“ předepisují podmínky své práce a výšku svého platu, bez toho, že musí za špatnou práci nést stejné konsekvence, jako každý jiný zaměstnanec? Neboť v nejhorším případě se z člena vlády stane člen opozice.

  Já sice paušalizaci rád nemám a určitě je to trochu paušálně řečeno. Ale v kontextu současné ztráty morálních zásad, sobeckosti a společenského egoismu je to podle mě zamyšleníhodné.

  • Občan napsal:

   Četl jste nový Správní řád nebo ještě novější Občanský zákoník? Nebo zákonny o důchodovém či zdravotním pojištění?
   Myslíte, že tu hrůzu vymýšleli úředníci?
   Ne, pane Pelikáne, to je dílo advokátů a politiků. Ti ostatní – občané a úředníci, s tím musejí „jen“ žít a pracovat.

   • Bavor V. napsal:

    Opět musím opakovat svoji „mantru“. Nejvíce zbytečných úředníků je na ministerstvech a podobných centrálních úřadech. Hodně by se ušetřilo jenom tím,l kdyby tyto strýčkovské rychlokvašky odešly do těch podřízených úřadů za platy těch podřízených úředníčků. Jednak by je přešly ty jejich hovězí nápady, jednak by konečně poznali, jaké nesmysly po těch „dole“ vlastně chtějí. A to by se najednou administrativa snižovala.

    • Občan napsal:

     Nojo, ale čím by se tihle kidrmanyžrouti živili, když zhusta mají sotva oschlé diplomy ze všelijakých obskurních škol, případně jsou zcela bez kvalifikace?

     Na jednom dost významném ministerstvu dělal svého času ředitele odboru pro styk s veřejností vyučený pingl, jehož strýc tam byl sekčním šéfem. V další podobné instituci zase ředitelovala na obdobné pozici SŠ učitelka z MŠ.

     LinkedIn je sviňa a lze se na něm dočíst o všelijakých těch náměstcích a ředitelích leccos 😉

   • Petr Pelikán napsal:

    Tak si jen položte otázku kdo, komu a proč to dal za úkol vypracovat?
    Já jsem psal, že to je určitě trochu paušální. Ale jsou viditelné tendence, že to tímto směrem jde.
    Ptejte se, proč se dneska stále více v politice diskutuje o kompetencích? Ten či onen resort má jen určité kompetence. A to či ono pod jeho kompetence nespadá. Dnes se při řešení jednoduchých problémů na prvním místě okamžitě staví otázka kompetence. A chtěná izolace a specializace jednotlivých resortů vede k tomu, že v nutném případě nejen občan, ale i samotná státní správa ztrácí přehled. A ještě fatálnější je ztráta komunikace a jednání přes hranice resortů. To je z mého hlediska naprosto chtěné. Příkladů máte dost. Stačí jen otevřít noviny.

    • Občan napsal:

     Však nejsme ve sporu 🙂

     Podle platného právního řádu to je tak, že veřejné instituce smějí dělat jen to, co jim výslovně povoluje nebo ukládá zákon. Proto politici tak šíbují s kompetencemi a odnímají je nebo alespoň zesložiťují a omezují.
     Odnášejí to občané a řadoví úředníci.

     • Petr Pelikán napsal:

      Smutné je, že se politická zodpovědnost často zneužívá pro osobní výhody a právě ti jednotlivci, kteří to praktikují, mají stále lepší způsoby, jak to s odkazem na různé střety kompetencí zastírají.

     • Petr Pelikán napsal:

      Zastrašující je i dnešní politická morálka. Na každý problém se hned nasadí odborná komise. Často externí. A proto má otázka: Na co je třeba ten obrovský aparát, když ho na řešení problémů nepoužíváme, naopak, je často obcházen právě zadáním úkolů na externí firmy.
      A mluví to také o určité „kvalitě“ dnešních politiků. Nechci žádného paušálně urazit, určitě se jedná o jednotlivce, ale svým způsobem jsou pomalu, ale jistě tímto směrem systémem vychováváni.

    • Puck napsal:

     Není to tak dávno, ale už se zapomnělo. Jak si přehazovali kompetence Pospíšil s Kalouskem. Šlo o spolupráci České republiky se Švýcarskem při vyšetřování privatizace Mostecké uhelné. Švýcaří po nás nechtěli nic víc, než se k vyšetřování připojit. Jednalo se, tuším, o maličkost, 12 mld.
     A jak to dopadlo ? Oba jsou v pohodě, nikdo za nic nemůže.

 10. BaSta napsal:

  Článek pěkný a bohužel pravdivý, Podle mně je nutno ignorovat různé výlevy kamených pěstí či beranidel. Nesdělují nic jiného, než své duševní prázdno. Ale i tací mají právo žít 🙂
  Zaujal mně pohled autora článku jako ajťáka. Také jsem začínal u těch stodolových komputerů a rovněž ve státní správě. Po 89 roce jsem přešel do komerční sféry a účastnil se vývoje sw vybavení, mimo jiné i pro státní správu. Vím proto, že základem každého vývoje sw byla analýza dat, jejich konsolidace a verifikace. Pak se nad tím psal software a teprve pak se to zavádělo. Nechápu, jak se může zavádět software a za ostrého provozu teprve konsolidovat data. Buď je to výraz naprostého diletantismu, nebo arogance, nebo důsledek výběru podle nejnižší ceny.
  Ve vztahu k řízení státu, ale i v privátní sféře, vidím jako problém až adorace mládí. Mládí přináší nové myšlenky a „čerstvý vítr“, ale pokud je jenom mládí a není návaznost na předchozí vývoj, je to špatně. Když vidím sotva třicetilétého (ou), který má sice akademický titul a dnes se větčšinou honosí i MBA, ale v životě nevedl ani skautský kroužek, natož kolektiv lidí a nyní je mu svěřena funkce vedoucího či odborného ředitele, tak mně jímá hrůza. Po příchodu takového jedince se vše staré zahodí, protože to neodpovídalo duchu doby a moderním postupům a dělá se vše znova. Po určité době se ukáže, že je to paskvil, vedoucí se přeloží na jiné místo, nový vedoucí vše staré zahodí, protože to ……. .
  Jaké to má dopady ekonomické, ale i morální na ty lidi pod ním jistě není třeba rozvádět. Tady podle mně nastává jeden se střípků morální devastace. Když se potom k tomu přidá arogance moci, není se čemu divit, že to spěje tam, kam to spěje. Rozchod s minulosti byl podle mně nutný, ale zde se těch 20 let neprováděl rozchod s minulostí, ale její negace. Lidé byli přesvědčování, že mají zahodit až 40 let života a začít znovu z nuly. To je samozřejmě možné při stavbě domu. Nikoliv ve vývoji společnosti.

  • jonáš napsal:

   Tak on je zásadní problém v tom, že se dneska považuje za sw specialistu každej, kdo napsal aspoň jednu webovou stránku s javaskriptem. Kdo by se zatěžoval nějakou analýzou, strukturou, natož konsolidací dat ..

  • Puck napsal:

   „Buď je to výraz naprostého diletantismu, nebo arogance, nebo důsledek výběru podle nejnižší ceny.“
   Hm, vybral jste ty přijatelnější důvody. 🙂
   Existují i horší, a pravděpodobnější.
   Může jít o nezvládatelnou hrabivost aktérů. Navíc, když je tu reálná možnost, že se kousek podaří.
   Pak ještě může jít o záměr. Donedávna jsem si myslel, že je to nemožné. Už si to nemyslím.

   • BaSta napsal:

    Jj 🙂 tu Vaši „hrabivost“ či „záměr“ jsem měl zahrnuty pod tu „aroganci“. Ale pravda je, že to tak nevyzní. Ta hrabivost je podle mně značně rozšířená, ten záměr s ní souvisí. Chci-li si hodně nahrabat, musím tomu nějak pomoci (=záměr).

 11. tata napsal:

  vonrammstein ,,,,,,,,co dodat opravdu se zmužete jen na kecy a to se ještě držím,no upadate ono se není čemu divit,nebod hodně malo vtomto članku by ste mohl rozporovat fakty…….ano stali sme se klondajkem a převažně pravě tím co si řiká pravice.

  • Občan napsal:

   Vidím to stejně.
   Ale neměli jsme banány 24/7/365 😀

  • Puck napsal:

   Nikdy jsem nestavěl realitu tak, že bylo za socialismu vše špatné, a naopak, že dnes, za kapitalismu, je všechno dobře.
   Špatně bylo to, že nebyla možnost volby, a nebyla možnost srovnání. Objektivního.
   Jak dnes, tak za socialismu pracovala propaganda, a lidé ji četli tak, že obraceli znaménko + na – , mimochodem ji začínají takto číst i dnes. 🙂
   To, že lidé v 89 v naprosté většině fandili změně, bylo zaviněno dílem jednak rozdílnou životní úrovní, hlavně středních vrstev, a kvalifikovaných dělníků, dále možností cestovat bez omezení, a pak neznalostí toho, co je v novém, méně paternalistickém systému ze strany státu, čeká.
   Věrchuška byla stejně odtržená od reality, jako je odtržená dnes. Zpětná vazba, pokud nějaká byla, byla ignorována. To muselo dopadnout špatně.
   Jakmile se společnost začne dělit na my a oni, tedy my , co musíme poslouchat a trpět svévoli, a oni, kteří jsou arogantní a dávají najevo svou neomezenou moc, je to se společností špatné. Spokojeni nemohou být ani oni, ani my.
   Píšu o stokrát omletých pravdách, a stejně to k ničemu není.

   • Puck napsal:

    Oprava : Rozdílnou životní úrovní u nás a na západě, hlavně středních vrstev a kvalifikovaných dělníků. … Kdo měl práci na západě, měl neporovnatelně víc, než u nás.

 12. tata napsal:

  na toto se da použít ze švejka ………..to se nám žere když nam pujčujou……….

  Letos si chce ministerstvo financí podle strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012 půjčit přes 243 miliard korun. V roce 2013 si hodlá podle návrhu rozpočtu půjčit 238,8 miliardy korun.

  no uchvatná vlada ropočtové zodpovědnosti………..nak tomu nerozumím když maj plan 105 miliard sekery………..jakto že si chtěj pujčit 243 miliard to se do dluhu nepočitá nebo co to znamená,muže mi to někdo vysvětlit

  • Puck napsal:

   Kalousek je čaroděj, to je známo. Hlavně před volbama. V roce 2008 měl deficit 19,4 mld. 🙂 Že zlikvidovat přes 80 mld rezerv na ministerstvech, které zbyly po socanech, o tom se pomlčelo. Bylo před volbama.

 13. jonáš napsal:

  No když už jsme toho Paroubka nakousli .. v opozici se buď naučil l9p psát, nebo si na to sehnal lidi 😉
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php?itemid=15283

 14. Petrpavel napsal:

  Dnes v Hyde Parku dostal problematiku znající a poctivě vysvětlující a objasňující tělesně postižený právník na vozíku ze Svazu tělesně postižených 67 % minusových hlasů, přestože diskuse k pořadu a dotazy byly vesměs k němu, a jeho pohledu na práci MPSV, vstřícné. Jednoznačná manipulace. Je mi jej líto, ale je inteligentní a pochopí.
  Horší je úvaha, kterou tato situace evokuje : není stejně jako při tomto hlasování manipulováno při počítání volebních hlasů při volbách? Se stoupajícími preferencemi KSČM je taková obava aktuální. Co s tím?

Komentáře nejsou povoleny.