Není Schwarzenberg jako Schwarzenberg


Jistě  znáte  úsloví o  tom, jak  slepé  kuře  našlo  zrno.  Ta  tohle  je  ten případ. Materiál se mi  v pondělí objevil v  elektronické  poště. A jakkoli nejsem schopen  verifikovat jeho obsah, tak jak  bych  chtěl, rozhodnutí  vydat jej na Kose bylo  zcela  jasné. A  to i přesto,  že  se v jistém místě  autorka  opírá  o  zjištění  A.B. Bartoše, což je pro mne  téměř nepřijatelná  adresa.  Jenže  hlavní  část zjištění  je  z rodinného archivu.   A  to je úplně jiná  káva

Už  včera jsem  anoncoval dnešní článek. že přináší  nové, neznámé a docela  zásadní  informace ohledně  Lex  Schwarzenberg, rodinných poměrů v  hlubocké  větvi rodu. Pro mne je  to  jeden  z nemnoha  případů,  kdy bych  byl  rád,  aby  Kosa  měla  čtenost nikoli  1100 originálních  IP ale  nejlépe 1 100 000.  Umím si představit  ten  rozruch, jaký  by v tom případě  dnešní  číslo Kosy vyvolalo.  Nicméně   –  paní  autorka  Ing. Vilímková  se pokusila  své informace  nabídnout  velkým mediím. A  podle jejího vyjádření se se  zlou potázala.  Například reakce  jednoho  z nejrenomovanějších  komentátorů v zemi,  z  Bakalovy  vlajkové  tiskové  lodi,  byla prý mimořádně  drsná. Bohužel o  tom neexistuje  žádný  písemný  záznam.  Rozhodně  bych  jej opravdu s gustem  zveřejnil. Ale  člověk  nemůže  mít  všechno. Dejme  teď  slovo  paní

Ing. Ivetě  Vilímkové, které  tímto  jménem  všech Kosířů děkuji za  důvěru, kterou  Kose projevila.

Již dlouho se přemlouvám sepsat poznatky, které mám o rodu Schwarzenbergů. Zdá se, že čas dozrál a je nejvyšší čas vyslyšet přání známých a přátel, abych vše, co jsem dosud zjistila a nashromáždila, nějakým stručným způsobem utřídila a dala na papír. A tak to tady máte.

Nejprve je asi třeba popsat jak jsem se k tomu všemu dostala. Po roce 1989 se začaly obecně napravovat křivdy v oblasti vlastnických práv a v rámci restitucí se mohli poškození domáhat navrácení majetku, který jim byl komunisty zabaven. Mezi oprávněnými restituenty se začala objevovat i jména potomků šlechtických rodů. Vnímala jsem to jen prostřednictvím médií. Má rodina žádné restituční nároky neměla a manželova rodina se svých restitucí dočkala, z toho důvodu to pro mne nebylo nijak zajímavé. Uznávala jsem, že poškození mají mít právo na nápravu křivd. A pak se začalo objevovat jméno Alžběty Pezoldové a mediální humbuk kolem jejího požadavku na zámky Hluboká a Český Krumlov.

A tehdy jsem poprvé od své tchyně slyšela, že tato osoba (Alžběta Pezoldová) nemá nárok, protože oba zámky patřily do majetku Adolfa Schwarzenberga, který veškerý svůj majetek daroval Zemi České a že tu darovací smlouvu ještě má, stejně jako další dokumenty, které se k tomu váží.

Takže zde jsou fakta:

JUDr. Jan Adamec (otec mojí paní tchýně a dědeček mého manžela) byl posledním správcem rozsáhlého majetku knížete Adolfa Schwarzenberga, hlavní linie tzv. hlubocké větve.

Odkaz zde: http://www.historickaslechta.cz/gallery/image/RODOKMENY/SCHWARZENBERGOVE-Hluboka2.jpg

Dříve než se však stal tímto správcem, byl finančním radou, tj. z dnešního pohledu referentem finančního úřadu. Tehdy velmi vážená osoba, úředník pod pensí, který měl shodou okolností ve svém obvodě právě jako poplatníka Adolfa Schwarzenberga. Při zpracování daňového přiznání dědeček zjistil, že toto přiznání obsahuje chyby v neprospěch poplatníka, které se opakují několik let zpětně. A tak mu zachránil významnou část finančních prostředků. Adolf Schwarzenberg pak dědečka dlouho a intenzivně lákal do svých služeb, až to dědeček nakonec přijal a stal se hlavním správcem majetku, vedl účetnictví a vše, co se správou souviselo. To jen tak na vysvětlenou.

Je nutné pochopit rodové vztahy, aby se dalo vysvětlit, jak je s námi nenápadně manipulováno. Takže z odkazu na rodokmen Schwarzenbergů je třeba upozornit především na několik důležitých jmen:

Adolf Schwarzenberg – poslední potomek přímé linie tzv. hlubocké větve, zemřel bezdětný. Nebylo zde dědiců ze zákona.

Měl dva bratrance, přičemž důležitý je Jindřich Schwarzenberg, otec Alžběty Pezoldové. Dohledala jsem dokument, že v roce 1940 měl být Jindřich adoptován Adolfem. Jenže české právo nezná možnost adopce dospělého jen za účelem dědictví. Jindřich pak v 60. letech adoptoval Karla Schwarzenberga, současného pana kníže. Opět již coby dospělého. Zatímco v případě adopce Jindřich lze o úmyslech, co tím mělo být dosaženo spekulovat, pak adopcí Karla se mělo naplnit rodové dědické právo. Málokdo totiž ví, že Schwarzenbergové měli vlastní zákon, který trval na dědění pouze v mužské linii a protože Jindřich neměl syna, ale jen dceru, tak si tímto chtěl zajistit výkon dědického práva. To však bylo a je v rozporu s platným právem jak v té době tak i dnes.

Za prvé jak jsem již uvedla náš právní řád (od roku 1918, kdy vznikla ČR určitě) neznal možnost adopce dospělé osoby. Zákon zná dědění ze zákona podle dědických tříd nebo ze závěti, což by nahrazovalo adopci dospělého, kterou prý umožňuje rakouské právo (pozn. ale nejsem si jistá zda to tak je nebo zda novináři jen převzali jakousi neověřenou informaci).

Za druhé není možné podle českého práva dědění ze zákona mezi bratranci nebo mezi strýcem a synovcem.

Za třetí nechápu jak je možné, že v případě Karla Schwarzenberga bylo rozhodováno podle cizího práva, přestože v restitučním sporu nebyl typický cizí prvek, který je nutný, aby soud to mohl případ posuzovat podle  zákona jiného státu.

Dále je třeba uvést, že Adolf Schwarzenberg svůj majetek daroval Zemi České (v dalším textu rozeberu podrobně) a tento dar byl v roce 1947 zákonem Lex Schwarzenberg státu předán. Jindřichu Schwarzenbergovi byl majetek zabaven na základě Benešových dekretů (a v následujícím odkazu na dokumenty, je i rozsudek soudu, který tuto skutečnost potvrzuje). Z tohoto důvodu nemá Alžběta Pezoldová nárok na majetek po svém otci Jindřichovi, který vlastnil na českém území.

Majetek orlické větve nebyl ani darován a nebyl zřejmě ani zabaven na základě Benešových dekretů. A v tom svém pojednání se tímto nechci ani podrobněji zabývat. Jsou zde pochybnosti, zda byl tento majetek vydán oprávněně či nikoliv (viz výše nastíněné rozpory s českým právem), ale jako podstatné v tuto chvíli je, aby se vyloučilo to, že Karel Schwarzenberg měl nebo má nárok na majetek po Adolfu Schwarzenbergovi (viz např. tento článek: Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné jako ty Havlovy:

http://opona2009.zacit.cz/galerie-elity-naroda/schwarzenbergovy-res.html)

Zde přikládám odkaz na autentické materiálu ze soukromého archivu po JUDr. Janu Adamcovi:

Dokumenty ke stažení:

http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rar

http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rarDOKUMENTY KE STAŽENÍ:
http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rarDOKUMENTY KE STAŽENÍ:
http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rarDOKUMENTY KE STAŽENÍ:
http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rar

Setkávám se s tvrzením, že Adolf Schwarzenberg byl donucen k tomu, aby majetek na stát převedl. Nyní, během období volby prezidenta, se  to navíc žene až do absurdních rozměrů a proto zde chci uvést vzpomínky a některá fakta, která dle mého názoru tuto lež vyvracejí.

Adolf Schwarzenberg a jeho životopis je docela věrně popsán v tomto článku, s kterým docela souhlasím až na poslední odstavec, především v té jeho druhé části: http://www.itrebon.cz/adolf-knize-ze-schwarzenbergu_180.html

Z osobních vzpomínek uvedu, že Adolf Schwarzenberg po příjezdu Hitlera do Prahy opustil svůj palác v Praze a odebral se na zámek Český Krumlov, kde jej zastihla zpráva, že jej Hitler jede navštívit. S pomocí přátel odjel Adolf Schwarzenberg z republiky a uchýlil se do exilu. Větší část války prožil v USA, kde pomáhal protinacistickému odboji.

Po roce 1945 bylo nesnadné v vrátit se zpět do ČSR. Přeprava soukromých osob musela ustoupit strategičtějším důvodů. Proto majetek byl spravován prostřednictvím správce JUDr. Jana Adamce a jeho dvou pobočníků (jejich jména lze vyčíst z dokumentů ve výše přiloženém odkaze). Po dva roky probíhalo intenzivní jednání, kdy se prokazovalo, že Adolf Schwarzenberg, na rozdíl od jeho vzdálených příbuzných s pobočných rodových linií a další šlechty, nebyl spolupracovníkem nacistů, ani neschvaloval okupaci ani se žádným jiným způsobem nezaprodal Hitlerovi a zůstal věrný Československému státu.

(ze vzpomínek JUDr. J.Adamce: Ti, co jej chtěli označit za kolaboranta argumentovali tím, že se přihlásil při sčítání  lidu – asi rok 1933, ale dá se dohledat přesně – k německé národnosti. Jenže Adolf s chotí se tohoto sčítání neúčastnili, protože v té době pobývali v Africe na lovu lvů. Kdo tehdy formulář vyplnil se nepodařilo zjistit, ale podařilo se prokázat, že Adolf se hlásil k národnosti české a to i díky tomu, že podporoval různé české aktivity.)

Bylo nade vší pochybnost vyvráceno jakékoliv spojení s Němci nebo podporou nacismu. V nepřítomnosti byl celý majetek Adolfa Schwarzenberga zabrán nacisty. Z toho důvodu je velmi zvláštní proč by měl adoptovat v roce 1940 svého bratrance Jindřich (v některých dokumentech se lze setkat s jménem Albert nebo Heinrich). V této souvislosti mi jeden z příznivců knížecí volební klaky poslal následující chat:

Martin Konektor Charvát

Jenom pro vaši informaci: Heinrich Schwarzenberg byl nacisty zatčen v roce 1940 a poslán do koncentračního tábora Buchenwald. Veškerý jeho majetek byl nacistickými úřady zabaven. Jeho bratr Adolf uprchl ze země a v zahraničí finančně podporoval exilovou vládu. Heinrichovi tedy těžko mohla být „prokázána kolaborace“, jak zřejmě z neznalosti píšete. Právě naopak, byl nacisty pronásledován a vězněn. „Lex Schwarzenberg“, zvláštní zákon č. 143/1947 Sb. o zestátnění části majetku rodiny Schwarzenbergů, přijatý prezidentem Benešem, neměl nic společného s děním za II. světové války. Byl speciálně navržen a schválen k přerozdělení rozsáhlých schwarzenbergských nemovitostí ve prospěch státu a bezzemků, podobně, jako tomu bylo u jiných rozsáhlých majitelů nemovitostí při pozemkové reformě po I. světové válce.

Takže na vysvětlenou:

Adolf nebyl bratr, ale bratranec. Ano Adolf opustil republiku, ale ještě před začátkem války, po té, co Hitler po Mnichovu vstoupil do nově vzniklého protektorátu. Pokud by byla pravda, že Jindřich byl zatčen a poslán do koncentračního tábora, tak kdo tedy žádal Heidricha o to, aby mu posílal vězně pro vytvořený pracovní tábor v Letech u Písku? A pokud to není pravda, proč zde již roky politici svádí boj o likvidaci vepřína společnosti AGPI a.s.? A kdyby byl Jindřich nacisty uvězněn v koncentračním táboře Buchenwald, asi by mu nebyl majetek zabaven na základě „Benešových“ dekretů, jak vyplývá z rozsudku (viz výše odkaz na dokumenty), kterým soudy opakovaně zamítaly a zamítají restituční nároky jeho dcery Alžběty Pezoldové. (Jediné v čem zatím uspěla je vydání Schwarzenbergské hrobky v Třeboni a to ještě s odůvodněním, že je to místo posledního odpočinku společných předků s podmínkou, že to musí zůstat přístupné veřejnosti. Jinak Třeboň je uvedena na seznamu, který je součástí darovací smlouvy – viz níže).

A dostávám se k obecně šířeným lžím ohledně zákona Lex Schwarzenberg (č. 143/1947 Sb.):

Je to vlastně ten hlavní důvod, proč toto všechno sepisuji. Adolf neměl právoplatného dědice, alespoň pro majetek na území ČSR. Doba po květnu 1945 byla hektická, bylo mnoho pokusů o znárodňování, vyvlastňování či zabavování majetku kolaborantů a zrádců.

Adolf Schwarzenberg mohl vše toto jen sledovat ze zahraničí a prostřednictví správce majetku a jeho pobočníků pouze ochránit celistvost majetku, který mu patřil (odkazuji na seznam, který byl součástí darovací smlouvy a rovněž na notářský zápis, který doplňoval zákon Lex Schwarzenberg). Jeho primárním zájmem bylo uchránit tento jedinečný celistvý majetek pohromadě, protože Adolf Schwarzenberg byl v té době zřejmě největší vlastník mezi fyzickými osobami, protože mu patřil skoro celý Jihozápad Čech. A jak jsem měla možnost se seznámit s účetnictvím z osobního archivu JUDr. J. Adamce, tak svůj majetek spravoval zcela v opačném duchu než jsme svědky dnes. On by rozhodně nikdy nepodporoval žádné privatizace, rozhodně by nikdy nedopustil zbavovat se lukrativních částí hospodářského komplexu za účelem momentálního zisku, protože jeho panství fungovalo na tom, že něco nese zisk a něco jiného je prodělečné, ale přináší jiné přínosy ať krajinné, zemědělské či společenské.To zde popisuji proto, že toto bylo hlavní důvodem, proč se Adolf Schwarzenberg rozhodl, že tento svůj majetek daruje Zemi České a nikoliv vzdálenému příbuzenstvu z pobočných linií.

Orlická větev byla obecně chápána jako ta chudá až zchudlá. Různé glosy o tom, jak se Schwarzenberci starali o své podřízené apod. jsou citovány z dokumentů po Adolfovi nikoliv po Karlovi nebo Jindřichovi. (Ze vzpomínek JUDr. J.Adamce se traduje, že svým rodovým příbuzným by nesvěřil ani prasečí chlívek, protože prý neuměli hospodařit).

Sepisovala jsem na toto téma seminární práci, kdy Schwarzenbergové hlubocké větve zakládali pojištění svých zaměstnanců, domovy důchodců či první špitálky dávno před tím, než to uzákonil v druhé polovině 19. stol. stát (reformy po roce 1848 a dále).

Adolf Schwarzenberg proto pověřil správce JUDr. Jana Adamce, aby připravil jakožto právník a správce v jedné osobě darovací smlouvu, jejíž vlastnoruční originální rukopis je ve výše přiložených dokumentech, která vyvrací fakt, že k tomuto kroku byl Adolf Schwarzenberg přinucen pod nátlakem nebo že mu to bylo ukradeno. Další bitva o tuto smlouvu se pak strhla přímo v Poslanecké sněmovně, kde byly jak pokusy o znárodnění, tak i pokusy o vyvlastnění (tyto důvodové zprávy jsou rovněž v dokumentech přiloženy). Nakonec uspěl návrh tehdejší sociální demokracie, která právě zmíněným zákonem tento majetek ve své celistvosti převedla na sebe. Judr. J.Adamec byl jmenován dočasným správcem a až do roku 1952, tento majetek spravoval. Teprve po té byl odvolán a následně se započalo i s rozmělněním tohoto majetku do ostatního majetku státu.

Dlouho jsem se domnívala, že rivalita mezi Karlem Schwarzenbergem a jeho nevlastní sestrou Alžbětou Pezoldovou je dána pouze tím, že on zrestituoval majetek po svém biologickém otci, tj. majetek tzv. orlické větve, kde byl jediným dědicem, pokud pomineme fakt, že toto právo měl adopcí Jindřichem ztratit. To však nechám na právních expertech, aby se s tímto vyrovnali, ale nedomáhal se dle jejího názoru majetku po Adolfovi. Přičemž sama nemá štěstí domoci se majetku po Jindřichovi, který jak jsem již výše psala byl zabaven na základě dekretů. Ovšem proběhlá volební kampaň a vše, co zaznělo ohledně dekretů, Beneše, kterého by pan kníže hnal do Haagu před trestní tribunál a další lži objevující se na adresu přivlastňování si zásluh hlubocké větve Schwarzenbergů stejně tak reakce zahraničních Sudetských Němců, mne vede k závěru, že bude pokračovat snaha o prolomení zákona Lex Schwarzenberg a přivlastnění si majetku, který jim nenáležel a nenáleží. Je to bitva s časem.

Možná jsem nezaznamenala všechny poznámky, které jsem chtěla, ale určitě dost toho podstatného. Chtělo by to, aby se konečně těchto dobových důkazů ujali kompetentní historici, archiváři a doplnili je do svých sbírek. Protože výše uvedený rukopis bude mít jednou možná cenu podobnou jako „Zlatá bula Sicilská“.

Příspěvek byl publikován v rubrice Schwarzenberské motivy Ing. Vilímkové se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

405 reakcí na Není Schwarzenberg jako Schwarzenberg

 1. kanibal napsal:

  Roku 1922 byl také v Maďarsku odražen monarchistický převrat Habsburků Karla a Zity,kteří poté žijív exilu v Maroku.Karel byl posledním českým panovníkem roku 1918,oba se Zitou byli velmi oblíbeni v Polské Haličí a Zakarpatské Ukrajině v době jejich krátkého císařství.Halič-místo zplynování židů za 2.sv.války,sem i transporty z Terezína..Generál Lev Prchala,člen Vlajky I po tři dny roku 1938 brání Zakarpatskou Ukrajinu proti Maďarům vojensky,Pak se již nikdy do ČSR nesměl vrátit.Zakarpatská Ukrajina plebiscitem roku 1945 přechází k SSSR.Středoškolský profesor zeměpisu Nicolau,předseda Vlajky I,mimo činnost za Ii.sv,války,v roce 1947 -vězení 5 měsíců za rozdávání letáků gen,Prchaly,žijícího v Anglii. V letech 1922-1944 vládne v Maďarsku admirál-regent Horthy.

 2. Pingback: Kosa má první narozeniny. | Me.sere.EU

 3. t3jd napsal:

  Dodatečné díky za uznání kvality článku o situaci v GR všem jeho čtenářům ze včerejšího odpoledne a večera, a už zase mizím na své A/Gr/O neobdělané pozemky z různých časových pásem.
  Přeju všem dobrým rodákům zajímavé příspěvky tady na Kose, ale taky trochu šťavnatější příspěvky, aby byla radost a povznesení ducha i dobré nálady, při prokousávání se jimi. Ona i vysušená libová 100% šunka se předem namáčí, aby byla pozřitelná…
  Mte se tu fajn.

 4. vime o tobe pse napsal:

  To je zase rana imperialistum co hazeji mandelinku bramborovou na nasi urodu . Ale at si vrany klovaji oci nam nevyklovou. Jinak samozrejme perfektni clanek ,ale v dnesnim svetovem hnojisti jiz neni cas a zajem na spravedlnost ,vse se zvrhlo pouze na lez a zlodejnu . Kdo neni dobytek ma proste smulu

  • t3jd napsal:

   Jj, neznámý, prafdu díž, jen mi ňáko nejde najít ten můj prapůvodní článek s odkazem na OM.
   Žeby i zde ta nejhorší prasárna pod netovým nebem-mazání pro admina nevhodných komentů, bez uvedení tohoto faktu-zapustila kořeny?
   Jj, paranoa je těžká nemoc.
   Po neděli si skočím za Kóštasem-mym psychiatrem v Kavale.
   Snad to nebude bolet…
   Nebo to je pravda?
   No potěš koště, bič a pryč odsud.
   Sbohem, definitivně.
   Pic.

   • t3jd napsal:

    Tak blesková omluva, Vlčku, rádci hledali znovu, rádci našli.
    Ve spleti hádanic o pravosti Rukopisu Šwarcnberkofského, pan Hanka jej přehlédl.
    Ale stejně odchází středem zpět do štavňatejšího Baníku, jak už naznačil výše.
    Mte se tu fajn a tolik neštěkejte.
    Stačí jeden trojjedinný skíloš… 😛

 5. Řezníček z Brna napsal:

  Přečetl jsem příspěvek paní ing. Vilímkové dokonce 2x a můj názor je:
  A. Schwanzerberg pobývající v cizině chtěl odevzdat svůj majetek darovací smlouvou státu, a to tak, aby se tato smlouva dala později zpochybnit a on se tak znovu po určité době třeba soudní cestou mohl k tomuto majetku znovu dostat zpochybněním neplatné darovací smlouvy.
  Náš parlament však na toto nepřistoupil a majetek A. Schwanzerbergra převedl do státní državy prostřednictvím zákona Lex ..
  Uvedený zákon byl přijat demokraticky zvoleným parlamentem a nedovedu si představit, že by někdo dokázal prolomením tohoto zákona uvedený majetek dostat zpět do rukou Schwarzenbergrů.

  • xpow napsal:

   Řezníčku můžete si tuhle prostoduchou lež opakovat po goebbelsovsku třeba milionkrát. Stačí si přečíst pár volně dostupných autentických materiállů z té doby a je jasné, že paní Vilímková buďto vůbec neví o čem píše nebo to ví až moc dobře. Žádná smlouva neexistovala, byly to konkrétní lidé, kteří A. Schwrzenberga okradli o jeho majetek v čase kdy uprchl do zahraničí před nacisty a státní moc mu neumožnila se proti této zvůli dovolat.

   • Petr Pelikán napsal:

    Xpow, to je právě to fatální, že nikoho nezajímají fakta – a paní Vilímková sice o faktech mluví, ale žádný z údajných dokumentů, o kterých hovoří a na které se odvolává nedodala. Zbytek v mém příspěvku, jestli ho Vlk dostal a jestli ho pustí.

    • Anonymní napsal:

     Libi se mi ze vy vite ze takova smlouva neexistuje, krom toho ze vite jak je vesmir veliky a jiste jsme v nem nejchytrejsi cely ho stvoril emericky god, ehhh, co to taram…jehova ;-)))))))))))))))))

     Uz jen s principu prosteho zdraveho rozumu, ktery samozrejme za karla ignorujete by jste meli rict, takovou sml. jsem nikdy nevidel, nemuzu neco takoveho vyloucit ale uverim az bude zverejnena a podrobena zkoumani o jeji autenticnosti…

     I to by dalo vasenu karljunge dost prostoru ohybat informace a nemuseli by jste ze sebe delat fanaticke koloveratky, demagogy.

     • Petr Pelikán napsal:

      Anonymní, existenci smlouvy do oběhu dala paní Vilímková, bez toho, že by ji doložila. Naopak, sama pak de facto sdělila, že se nejedná o smlouvu, ale o návrh a bez podpisu. A pokud se nepletu, tak existuje velmi podstatný právní rozdíl mezi právoplatnou smlouvou a návrhem smlouvy. Co ale opravdu existuje a je k nalezení ve státním ústředním archivu v Praze, je písemná nabídka pana Adolfa Schwarzenberga ze dne 16.8.1946 jednat o podmínkách převodu schwarzenberského majetku do rukou země České, doručená 27.8.1946.

     • xpow napsal:

      Anonymní neplkejte o karljungech a dejte konkrétní fakta. Já jsem na konkrétních tvrzeních paní Vilímkové dokázal, že nepíše pravdu. To, že A. Schw. navrhoval českému státu dohodu, je obecně známá věc, k tomu nepotřebovala paní Vilímková žádné svědectví národního správce pana Adamce. Ale to, že ve svém článku tvrdila, jak má svá tvrzení vypodložená a tak fatální dokument jako je dopis A. Schw. nezmínila, dělá jasný oobrázek o tom, jak s fakty pracuje. Ten návrh smlouvy totiž pomerně jasně dokládá proč chtěl A. Schw. majetek na stát převést a za jakých podminek.

     • Anonymní napsal:

      Kazdy normalni clovek v dnesni dobe, vi, ze to ze nejaka smlouva, papir, smenka neexistuje znamena jen to ze nebyla zatim predlozena. To se neco neexistuje, absolutni tvrzeni, muze pronest jedite tejn kdo by ji mel napsat a sam to neucinil. Zadna jina osoba si nikdy nemuze byt jista realitou.
      Fyzici neco takoveho vetsinou chapou, stejne jako technici, pouze umelci a humaniste maji s kauzalitou neprekonatelny problem.

     • Petr Pelikán napsal:

      Nezlobte se na mě, Anonymní, ale neexistenci darovací smlouvy potvrdila paní Vilímková v průběhu diskuze sama. Proto nejde z mé strany o absolutní znalost věci, ani o pokus vědět víc, než jiní, ale jen o souhrn skutečností. Zajímavé je, že v odkazech paní Vilímkové ten vlastnoručně psaný návrh smlouvy nenajdete. A ještě zajímavější je, že přesto byl podstatou diskuze a ona se na něj odvolávala.

     • Iveta Viulímkov napsal:

      Jsem to ale nemotora 😀 😀 😀 tak do třetice ….

   • Meky napsal:

    …….nebo to ví až moc dobře,konec citátu.-tato možnost je více reálná
    Jinak si počkám na článek p.Pelikána,bude jistě v něm dost zajímavých faktů,aby si každý mohl udělat své /konečné?/stanovisko.

    • xpow napsal:

     Bohužel …
     Já už nebudu zatím další fakta z dokumentů, které jsem si o věci přečetl uvádět do doby, než bude vydán článek pana Pelikána (tedy pokud bude vydán) ať je věc popsána souhrně.

     • Občan napsal:

      Že jsem tak smělý – jaká že to FAKTA jste kde uvedl?

      Na článek pana Pelikána jsem ovšem také zvědav. Zejména na dosud neznámé dokumenty, které vyvrátí argumentaci (vč. dokumentů) paní inženýrky.

     • xpow napsal:

      Pokud vám Občane nestačí, že paní Vilímková nezmínila ve svém článku dopis, ve kterém AS státu navrhoval podmínky převodu majetku, tak si přečtěte moje příspěvky v diskusi. Jenom znovu připomínám, že tvrzení paní inženýrky lze zpochybnit na základě obecně známých dokumentů, zatímco paní inženýrka svá tvrzení konkrétními dokumenty nepodložila.

     • Anonymní napsal:

      xpow: Vy jste úžesný demagog. Rozhodně jsem v článku nikdy netvrdila, že zveřejňuji veškará dostupná fakta (to ostatně není ani možné), ale že zveřejňuji dokumentaci z osobního archivu. Ale ten kardinální detail je vám ukradený. Ten Vámi zmiňovaný dopis roku 1946 není jediný, který byl během skoro dvou let vyměněn mezi správci a státními orgány. Na tom stavět nevěrohodnost, je příliš slabé.
      Chcete důkaz, ale nikdo vlastně neví čeho důkaz. Kdyby vám byly známy základní právní termíny, tak se pořád dokola netočíte v bludném kruhu. Návrh darovací smlouvy předložen byl (a to nejen nějaký anonymní přepis, opis či kopie, ale vlastní rukou psaný text ne neznámé osoby, ale přímého předka manžela). Už jen fakt, že tento návrh vznikl, je závažnbou skutečností, která dokladá, že zde byla svobodná vůle, ne vynucená, ale svobodná vůle, majetek převést. Forma, která byla následně použita je nedůležitá. A kdyby se jednalo o ukradený majetek, jak sem neustále spamujete, tak by zákon 143/1947 Sb. byl formulován podobně jako Benešovy dekrety, že se jedná o vyvlastnění. Prostě na právní neznalosti zákládáte pofiderní pravdu, vlastní pravdu, kterou chcete slyšet.
      Ze stenozáznamů si opět vyberete jen věty vytržené z kontextu a těmi se zde oháníte jako důkazem. Ale co takhle vytáhnout pojednání o tom, že se za Adolofa Schw. postavilo všech skoro 4000 zaměstnanců (cca 3700), kteří do jednání o formě převodu také vstupovali a dožadovali se, aby majetek byl zachován celistvý a nedělený? (proto taky zákon uvádí, že se převádí veškerý mrtvý i živý inventář) Který dnešní zaměstnavatel by mohl prohlásit, že má takovou loajalitu svých zaměstnanců? Schválně mi jednoho takového jmenujte. A schválně, který z těch novodobých tunelářů měl zájem na tom, aby jeho zaměstnanci měli i nadále zachovány podnmínky pro důstojný život. To jsou totiž věci, které žádný důkaz nepotřebují. Ony jsou totiž sami důkazem, že je všechno úplně jinak, než nám lháři tvrdí.
      Chcete důkaz? To mám z hrobu vykopat manželova dědečka, aby vám tady podal místopřísežné prohlášení, že návrh darovací smlouvy pro Adolfa Schw. nepsal pod nátlakem a že to byl projev svobodné vůle jeho zaměstnavatele? Na nedodání toho prohlášení chcete založit lež, že majetek byl ukraden? No můžeme se tu dál prát o slovíčka, ale mým cílem není přesvědčit vás, že zde existují důkazy, že není Schwarzenberg jako Schwartenberg, ale předložit historikům materiál, s kterým je nutno pracovat a zpochybnit nebo přijmout jej musí oni. Vy a váš názor není totiž vůbec podstatný. Zatímco vy spekulujete a dosazujete si do hlav tehdejších úředníků myšlenky, která se vám hodí, tak tady předkládám svědectví rodiny, která ví, jak se AUTOR návrhu darovací smlouvy a defacto i textu příslušného zákona, vyjadřoval a jak mluvil o člověku, který ho vzal do služebního poměru a udělal z něj osobu nejdůkežitější, osobu, která prakticky byla hlavou celého hospodářského imperia Adolfa Schw. Vám totiž stále nedochází, že JUDr. Adamec nebyla nějaká řadová nicka, nula, plebs či lůza, ale vysoce vážená osoba, které se v dnešní době nenajde adekvátní příměr mezi českými podnikateli, protože zde není nic srovnatelného s tím, co tehdy dědeček jako správce majetku musel spravovat. Proto si můžete ve své omezené znalosti jen stěží představit, jakou váhu může mít jím sepsaný návrh darovací smlouvy.
      Kdyby nebyl majetek převeden takto, byla by jej postihla II. pozemková reforma a tomu chtěl adolf Schw. předejít, jenže vy to přijmout nechcete, tak dál budete trvat na předložení schválené darovací smlouvy. Ono to má ještě jeden právní aspekt a tím je, že kdyby došlo k darování, bylo by to zatíženo darovací smlouvou, převod zákonem, který akceptoval podmínky z návrhu darovací smlouvy vlastně vyřešil i tento problém. Ale to je stejně asi jen další zbytečně hozená perla. No nic přeji pěkný den 🙂

     • Anonymní napsal:

      Omlouvám se, že se mi neobjevilo u posledního příspěvku jméno, nevědomila jsem si, že se musím znova identifikovat,

     • Iveta Vilímková napsal:

      že by už ….? se mi to dneska nedaří a nedaří sem něco vložit pod správnou identifikací 😀

     • xpow napsal:

      Paní Vilímková, vy nejste schopna doložit základní tvrzení svého článku a místo toho mi tady opět předhazujete nějaké právní neznalosti. Říká vám něco elementární logika?

      Jenom pro zasmání, tato vaše formulace:
      „A kdyby se jednalo o ukradený majetek, jak sem neustále spamujete, tak by zákon 143/1947 Sb. byl formulován podobně jako Benešovy dekrety, že se jedná o vyvlastněn“ , tak že vy jako znalkyně právních termínů považujete dikci benešových dekretů za takovou, že potvzuje ukradení majetku – sic!!! nebo co jste tím chtěla říct? A abych pokračoval, na majetek pana A. Schw. byla v tu dobu už přeci dávno uvalena národní správa a vyvlastněn na základě Benešových dekretů už prokazatelně byl.

      Dále ze stonozáznamu jasně vyplývá, že československý stát na A. Schw. nabízené podmínky převodu majetku nepřistoupil, toto tvrzení v rozpravě zaznělo a nebylo nijak zpochybněno, zatímco prohlášení zaměstnanců je k tomuto problému naprosto irelevantní.

      Za další pokud jste v článku uvedla, že A. Schw. daroval svůj majetek státu a nemáte pro to žádné relevantní důkazy a zároveň existují dokumenty, které jsou obecně dostupné a toto tvrzení zpochybňují a tyto dokumenty jste neuvedla a v článku nereflektovala, tak je to důvodem, že považuju toto vaše tvrzení za nevěrohodné a neprokazatelné.

      Můžete si paní Vilímková mlžit jak chcete, ale konkrétní doložení vašich tvrzení opět schopna nejste.

     • Petr Pelikán napsal:

      Vážená paní Vilímková, jediné, co stenozáznamy potvrzují a co by jste už jako studentka práva mohla vědět, je skutečnost, že se jednalo o tom, zda bude přijat návrh poslance Vilíma a druhů. Cituji:

      „Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž je

      1. Společná zpráva výborů zemědělského, právního, průmyslového a rozpočtového o návrhu posl. Vilíma a druhů (tisk 433) na vydání zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou (tisk 723).“

      Tento zákon ale nemá jako svou podstatu darovací listinu Adolfa Schwarzenberga. Jedná o něm bez něj a ne v souladu s jeho zájmem.

      Rád bych Vás také upozornil, že Adolf Schwarzenberg byl sám právníkem a svého času také právní zástupce, kteří se snažili jeho jménem jeho zájmy hájit, měl a byly Českému státu známi. A jak vyplývá z korespondence mezi Adolfem Schwarzenbergem a zástupci Českého státu, ve které Adolf Schwarzenberg své osobní představy jasně formuloval, neměl v úmyslu, nechat se ve svých majetkových záležitostech zastupovat správci svého majetku, ale chtěl osobně se zástupci Českého státu jeho osobní rozhodnutí a s ním spojené podmínky projednat (což je prokazatelné). Zástupci Českého státu tento zájem neměli a proto mu také (jako i dalším příslušníkům schwarzenberského rodu) byla zamítnuta žádost o udělení vstupního víza. (také prokazatelné).

      Btw. zemřelé není třeba vykopávat z hrobu, je dobré, nechat jim jejich věčný klid.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Ach jooo, ach jooo, ach joooo …. milý xpow říká vám něco termín právní moc? Víte co to znamená? Může být vydáno nějaké správní rozhodnutí a vy pak máte různé prostředky právní ochrany. Víme …? A to, že se tady oháníte rozhodnutím, proti kterému pak bylo podáno odvolání a pak tady přicházíte se střípečky nalezených mezikroků neznamená, že jste zpochybnil cokoliv z toho, co jsem uvedla. Nevím jestli jsem v článku zmiňovala, že Adolf musel prokazovat, že nekolaboroval. To, čím se zde oháníte je součástí zřejmě tohoto správního řízení. Neprokázal jste vůbec nic, jen jste potvrdil, že jste skutečně právní laik a to prosím neberte jako nějakou urážku. To je jen konstatování reality.
      Kdyby rozhodnutí o nucené správě nabylo právní moci, tak vám garantuji, že by zde nemohl vzniknout žádný Lex Schwarzenberg, ale taky by zde byl neúspěšný pokus o prolomení benešových dekretů, protože to je případ A. Pezolodové, tam v případě jejího otce se skutečně o dekraty jedná.
      Prosím přečtěte a srovnejte text návrhu darovací smlouvy z ruky JUDr. Adamce a text zákona. Pokud akceptaci nenalézáte, pak je opravdu bezpředmětné se dále točit na nesmyslech.

     • Petr Pelikán napsal:

      Paní Vilímková, nezlobte se na mě, ale na Vašem místě a na základě Vašeho dosavadního způsobu nevěcné diskuze bych s termínem „právní laik“ zacházel velmi opatrně, neboť se může obrátit proti Vám.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Pane Pelikáne, návrh poslance Vilíma obsahuje totožné znění jako měl návrh darovací smlouvy. Nepsala jsem nic o žádné darovací listině.
      Změnila se forma převodu – darovací smlouva na zákon o věcně stejném obsahu. K tomu stále se snažím své oponenty přivést. Věcně stejný obsah, to je ta právní podstata. S tím že původní návrh dokazuje vůli tento majetek nějakým způsobem a za nějakých podmínek převést na stát.
      Ten návrh byl výsledkem předchozích skoro dvouletých jednáních o jeho podobě. Vedle toho běželo správní řízení, kterým se zde oháněl xpow, kdy se prokazovalo, že Adolf Schw. nebyl zrádce a kolaborant, že se hlásil k českému občanství nikoliv k německému, jak mu kdosi zapsal do sčítacího arcu v době jeho nepřítomnosti.
      Ano Adolf Schw. byl právník, ale právem se neživil ani nezabýval (ze vzopmínek po JUDr. Adamcovi). Jinak informace bez jakékoliv relevance k dané diskusi.
      Ano, kromě JUDr. Adamce byl jednání přítomen i právní zástupce. Řada velkých společností má své právní oddělení a své právníky, ale když se uzavírají snmlouvy velkého rozsahu nebo něco tak důležitého jako v tomto případě, tak se přibírají externí právní zástupci. Obvyklé a nic na čem by bylo možno znevěrohodnit obsah článku. Je to už hodně marginální detail, který by snad mohl být součácstí nějaké speciální monografie (která by byla hodně obsáhlá), ale zde opět nic ani neprokazuje ani nevyvrací.
      Ano Adolf Schw. vedl korespondenci se státními úředníky, ale se svými správci. Jedno nevylučuje druhé.
      Adolf Schw. od samého počátku měl zájem na prosazení několika podmínek:
      – zachování celistvisti a nedělitelnosti majetku
      – zachování kulturní a hospodářské hodnoty majetku a jeho funkčnosti
      – a za třetí trval na tom, že jeho zaměstnanci budou mít zachovány všechny výhody a podmínky jako dosavad.
      Jaký propastný rozdíl mezi myšlením novodobých tunelářů, kteří v Českupo roce 90.přivedli na buben skoro celé národní hospodářství.A to bude zajímavé, jestli se zde objeví moje práce o tom, jak se hlubocká větev Schw. starala o nemocné a důchodce. Už jen tento hospodářsky-sociální aspekt, který se i tady v diskuzi již objevil, je projevem vůle a jejím důkazem.

      No na závěr k vaší poznámce: „A jak vyplývá z korespondence mezi Adolfem Schwarzenbergem a zástupci Českého státu, ve které Adolf Schwarzenberg své osobní představy jasně formuloval, neměl v úmyslu, nechat se ve svých majetkových záležitostech zastupovat správci svého majetku, ale chtěl osobně se zástupci Českého státu jeho osobní rozhodnutí a s ním spojené podmínky projednat (což je prokazatelné). Zástupci Českého státu tento zájem neměli a proto mu také (jako i dalším příslušníkům schwarzenberského rodu) byla zamítnuta žádost o udělení vstupního víza. (také prokazatelné).“ To, že Adolfovi Schw. mohlo být záměrně bráněno v návratu do vlasti, jsem se kdesi v diskusích zmínila, sreen ovšem nemám. Do článku jsem si nedovolila toto ani naznačit, protože mi bylo jasné, že budu okamžitě označena za konspirátorku a spekulantku. Takže děkuji, že ve snaze mne usvědčit ani nevím vlastně z čeho, jste upozornil na velmi podstatný fakt, že zde byly síly, které měly v plánu majetek hlubocké větve „ukrást“ (lidově řečeno), ale pomocí schopných a rodu Schwarzenbergů oddaných lidí, se to nepodařilo.
      Dokonce tato diskuse začíná skládat dohromady i celistvý obraz té doby.
      Pokus o aplikaci dekretů vedle pokusu vyvlastnění podle pozemkové reformy nebo znárodnění v režii komunistů. Převod na poboční rodové linie taky nic moc, navíc i v tomto případě hrozilo rozdělení ať v důsledku pozemkové reformy (v tom lepším případě) nebo aplikace některého z těch dalších způsobů.
      Takže děkuji za spolupráci, i když jste to asi neměl vůbec v úmyslu.

     • xpow napsal:

      Paní Vilímková přestaňte už emotivně fabulovat o svých právních znalostech. To co tvrdíte stále postrádá aspoň základní logiku. Doložte svá tvrzení o návrhu darovací smlouvy a pověření pana Adamce, toho času národního správce majetku A. Schwrzenberka, že má zároveň pana A. Schwerzenberka zastupovat ve správním řízení, na základě kterého se stal vlastně jeho správcem.

   • xpow napsal:

    Anonymní trochu jste zapoměl, že se zde nejedná o formální kauzalitu, ale o konkrétní tvrzení autorky článku, které sama zpochybnila a nikdy nedoložila.

 6. Petr Pelikán napsal:

  Dnes ráno jsem Vlkovi poslal mou reakci na článek paní Vilímkové s prosbou, dát ji kvůli své délce jako samostatný příspěvek.

 7. Kanalnik napsal:

  Pani Vilimkova, i mne se ve svetle clanku a diskuze jevi, ze vase argumentace neni tak neprustrelna, jak se mozna i vy sama domnivate. De facto se tu debatuje o motivech AS prevest majetek na Zemi Ceskou. Ta jeho motivace se bud da exaktne dokazat, nebo ne. V tomto pripade zatim nevidim zadny exaktni dukaz jeho umyslu darovani a dokonani tohoto umyslu. A protoze, jak z diskuze a i vasich komentaru plyne, ta darovaci slmouva podepsana vlastne nebyla, ale byl sepsan a vydan specialni zakon, tak je jiste na miste se ptat, proc tomu tak bylo a zda opravdu AS chtel ten majetek prevest na stat, nebo byl k tomu donucunen okolnostmi. … Navic napr. celkem podstatna zminka pana xpow o neudeleni viza pro AS a jeho nemoznost pricestovat zpet do zeme v inkriminovanou dobu, se neda jen tak odbyt, to je zavazny argument a ten jste nijak nerozporovala.

  Je mi lito, ale zatim je tu docela hodne otazniku pro podporu vasi teze. Tim nijak nesnizuji vasi praci a sepsani vaseho textu. Jen zatim podle meho nazoru, z toho, co jsem cetl, s jistotou Adolfuv umysl darovat Zemi Ceske svuj majetek a tento umysl dokonat, tak to nezle s jistotou prokazat.

  • Iveta Vilímková napsal:

   ten, kdo je schován pod nickem xpow tady docela slušně odvádí pozornost a dokonale vyhmátl nepodstatnou a nedůležitou okolnost, která má překrýt vlastní smysl a podstatu celého článku. Ostatně toto je jedna z asertivních metod běžně vyučovaná a dotyčná osoba jí dokonale ovládá.
   Vaši otázku z laického pohledu chápu, ale není asi v tuto chvíli v mých silách vysvětlit vám občanské právo, obchodní právo, finanční právo a rozdíly mezi právem veřejným a soukromým. Nejsem ani pedagog, abych to uměla didakticky uchopit. Prostě podstaté je, že zde existuje rukopis návrhu darovací smlouvy. Tím je vyjádřena svobodná vůle. A narozdíl od někoho, kdo dostane do ruky tento dokument a musí spekulovat, co chtěl autor vyjádřit, tak zde je to nahrazeno osobním svědectvím rodiných příslušníků autora. Exaktně dědečka v hrobě neprobudíme, ale fakt, že existuje ten rukou psaný návrh a že se v mnoha dalších dokumentech uvádí či zmiňují záměry Adolfa Schw., kterému především šlo o zachování celistvosti majetku a i lidi s nim spojených, je něco natolik nezvyklého pro dnešní dobu, že chápu, že to nekdo není schopen vstřebat. Ono to celé stojí na tom pochopit dobu, okolnosti a jaké jiné možnosti se v té době nabízely.
   No pokud jde o to vízum ano, je to ten detail, na který jsem si při psaní článku nevzpoměla a napsala jsem jen, že přeprava ze zámoří pro fyzické osoby musela ustoupit jiným zájmům, vydání víza s tím souviselo, Zase je třeba hodnotit to z hlediska tehdejších možností, ne si představit, že stačí dojít na úřad a odchzím s vízem v ruce.
   xpow prostě na banalitách staví gumovou argumentaci, kterou může ohýbat do nekončna, ale ve své podstatě nic nevyvrací ani nic potvrzuje.

   • Petr Pelikán napsal:

    Paní Vilímková, opakovaně, „ten rukou psaný návrh “ jste nám do této doby zůstala dlužná!

    • Iveta Vilímková napsal:

     v těch naskenovaných materiálech by měl být, ale včera kdosi hlásil, že ne vše se dá otevřít. To se ověřuje.

   • xpow napsal:

    Paní Vilímková vy nejenom, že nejste schopna doložit co tvrdíte a odmítáte věci vysvětlit, tak mě zároveň chcete ostrakizovat z diskuze.

    Jinak děkuji za další perlu:
    „No pokud jde o to vízum ano, je to ten detail, na který jsem si při psaní článku nevzpoměla a napsala jsem jen, že přeprava ze zámoří pro fyzické osoby musela ustoupit jiným zájmům, vydání víza s tím souviselo, Zase je třeba hodnotit to z hlediska tehdejších možností, ne si představit, že stačí dojít na úřad a odchzím s vízem v ruce“

    Tohle přeci nemyslíte vážně spojovat námořní lodní dopravu a udělování víz v ČSR, vzpomínám na příspěvek paní Sauerové, ve kterém zapochybovala o vaší psychické kondici.

    • Petr Pelikán napsal:

     V době žádosti o vízum byl Adolf Schwarzenberg již v Evropě!

    • Petr Pelikán napsal:

     Žádost byla podána u generálního konzulátu České republiky v Curychu 02.05.1947. Ale možná si mysleli, že pan Adolf Schwarzenberg chtěl jet vzducholodí?

     • Iveta Vilímková napsal:

      Děkuji za doplnění data podání žádosti o vízum. Opravdu jsem tento detail nepovažovala ani za podstatný ani za důležitý. A nepovažuji dosud, protože plně odpovídá tomu, co jsem napsala a co mi bylo vyprávěno dcerou JUDr. Adamce. Nemohl se dlouho dostat z USA, nakonec se mu podařilo dostat do Anglie a odtud do Švýcarska. Neusvědčil jste mne ani ze lži ani z toho, že bych byla blázen. Jen jste doplnil údaj na časové ose, který s ničím z toho, co jsem dosud napsala nekoliduje.
      Dokonce nemá ani žádnou právní relevanci, protože jednáním v ČSR byl v době jeho nepřítomnosti pověřen správce a jeho pobočníci, takže nevím, co by to mělo zpochybňovat.

     • xpow napsal:

      Paní Vilímková to, že odmítáte reflektovat jasná fakta je důvodem proč jsou vaše prohlášení ne uplně věrohodná. Vy jako právní expert nepovažujete za důležité, že pan A. Schw. nedostal do ČR víza v době, kdy mu byl zkonfiskován majetek, a v době kdy o tyto víza žádal, tak pobýval ve Švýcarsku. Ale na druhou stranu jste v článku uvedla tak důležitou a zásadní informaci, že cituji „Po roce 1945 bylo nesnadné v vrátit se zpět do ČSR. Přeprava soukromých osob musela ustoupit strategičtějším důvodů. Proto majetek byl spravován prostřednictvím správce JUDr. Jana Adamce a jeho dvou pobočníků.

      Ale vaše další prohlášení vám umožňuje prokázat jasnou věc, viz cituji opět: „Dokonce nemá ani žádnou právní relevanci, protože jednáním v ČSR byl v době jeho nepřítomnosti pověřen správce a jeho pobočníci, takže nevím, co by to mělo zpochybňovat“. To přece můžete doložit, ne?

     • Iveta Vilímková napsal:

      xpow i když to již považuji za ztrátu času, přeci jen k otázce víza jsem se vyjádřila výše pod komentem Pelikána. Z jeho příspěvku (ač to zřejmě nechtěl) totiž vyplývá další vysvětlení. Adolf Schw. se chtěl vrátit, chtěl být osobně přítomen, ale nebyla to vůle některých státních úředníků. V tomto úhlu pohledu se to celé posouvá zase o kus dál. De facto ti, co si na majetek brousili zuby lidově řečeno ostrouhali díky přijetí zákona Lex Schw. a teď ti samí se snaží o zrušení tohoto zákona. Neochránil sice celistvost a nedělitelnost, neochránil anihospodářskou funkčnost, neochránil ty skoro 4000 zaměstnanců na tom majetkovém útvaru, ale zachoval některé kulturní celky a objekty a tam je to stále neprolomitelné. Proto je třeba se tohoto zákona zbavit za cenu dezinformací a lže, že to vlastně bylo ukradeno, i když tomu tak nebylo.
      Zastupování vlastníka, tj. Adolfa Schw., vyplývalo ze služebního řádu a popisu práce správce. Hledat v tom něco jiného je zcestné, pokud nebudeme slučovat funkce správce vyplývající z pracovního poměru a nuceného dočasného správce podle správního rozhodnutí nebo jmenovaného správce po přijetí zákona Lex Schw. Podotýkám, že všechny tři pozice vykonával JUDr, Adamec.
      A přidám k tomu zase jednu ze vzpomínek: jen díky obrovské loajalitě všech zaměstnanců Schwarzenbergů hlubocké větve se podařilo odrazit útoky a pokusy o zabavení celého majetku. Ale je to jen vzpomínka z vyprávění, ne moje tvrzení 🙂

     • Petr Pelikán napsal:

      Paní Vilímková, když státní zástupci odmítnou vydání víza a státní zástupci schválí zákon o převedení majetku za nepřítomnosti a proti vůli právního majitele, tak právě ti, co si De facto na majetek brousili zuby lidově řečeno neostrouhali, ale pomohli si na základě své pravomoci.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Pane Pelikáne mohu odkázat na svůj koment u Kánalnika? Tam jsem tp právě sepsala a vysvětlila 🙂

     • Petr Pelikán napsal:

      A jen pro korektnost, podstatou kompetence správce majetku, jmenovaného ZNV pro správu schwarenberského majetku, není a nebylo právní zastupování osobních majetkových záležitostí pana Adolfa Schwarzenberga. Správce, jmenovaný ZNV pro správu schwarzenberského majetku, jednal pro a byl svou činností odpovědný jemu nadřízenému orgánu. Pan Adamec 17.11.1945 složil a podepsal slib (viz Váš dokument s názvem Národní správce – slib):

      „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu vždy věren Československé republice, že budu zachovávati všechny zákony a nařízení, plniti jako člen národní správy podle nejlepšího vědomí a svědomí své povinnosti a že se budu říditi rozhodnutím národního výboru. Slibuji, že se nikdy nezpronevěřím lidu a zásadám demokracie a že budu ve všem svém jednání dbáti jen prospěchu a zájmu lidu.“

      Takže on nejednal v zájmu původního majitele, ale – a to slíbil svým podpisem – v zájmu ČR.

      Ale určitě mi na to můžete dát „odborný právní pohled“.

     • Petr Pelikán napsal:

      Četl jsem, paní Vilímková a vysvětlila jste své doměnky, ale ne skutečnosti.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Pane Pelikáne mne stačí, že mne zde necupují lidé s právním vzděláním a právníci, protože to by pro mne byla teprva vizitka toho, že jsem ve svém vzdělávání udělala někde chybu. Pokud mi nerozumí jen právní laici, tak je to jen komunikační šum 😀 Díky Bohu za něj …..

     • xpow napsal:

      Pro paní Vilímkovou – ze srdce vám přeju, aby jste svoje analýzy podklady diskutovala se skutečnými právními odborníky. Předpokládám, že to bude šum, že se nebudete stačit diviit. Dejte mi pak vědět.

     • Petr Pelikán napsal:

      Je-li pro Vás, paní Vilímková, citace Vašich dokumentů cupací, cítíte-li se nepochopena, pak je pro mne otázkou, jakým způsobem jste své dokumenty hodnotila? A je pro mne také otázkou, proč by pro pochopení Vašich myšlenek a výroků mělo být předpokladem právní vzdělání? Možná, že to objasníte – a pokud se nemýlím, Vy zatím také žádné právní vzdělání nemáte, jak jste sama udala. A prozradím Vám ještě jednu skutečnost – o výšce a rozsahu mého vzdělání žádné znalosti nemáte. Přesto si dovolíte hovořit o „komunikačním šumu“. Nemyslíte si, že je to trochu povýšivé?

   • xpow napsal:

    Paní Vilímková napište sem relevantní fakta, doložte ten návrh smlouvy a přestaňme se do sebe navážet, toto není předmětem diskuze.

   • Carlos V. napsal:

    Nemohu si pomoci, ale nejen článek, ale i následná doplnění na mě působí účelovým dojmem. Tak, že je třeba naplnit cílová očekávání a fakta jsou výběrově vytahnována a vysvětlována ku splnění cíle. Škoda, oceňuji faktografii a nikoli ideologii či osobní zájem.

    P.S. K ideologickým obezličkám – jsem proti navraní majetku církvím i zrušení Lex S. TOP09 jsem nevolil a ve druhém kole jsem KS nepodpořil, byť z důvodů patrně odlišných než většina přispěvatelů.

 8. Anonymní napsal:

  Posselt označil Schwarzenberga za morálního vítěze českých voleb

  „S obrovskou odvahou a působivě mluvil (Schwarzenberg) bez obalu v několika rozhodujících televizních debatách o vyhnání jako elementárním porušení lidských práv, o zničující myšlence kolektivní viny stejně jako o tom, že Benešova vláda by pravděpodobně dnes skončila před soudem v Haagu,“ ocenil předák sudetských Němců Schwarzenbergova vyjádření, za něž se stal terčem ostré kritiky svého protikandidáta Miloše Zemana nebo prezidenta Václava Klause.

  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posselt-oznacil-schwarzenberga-za-moralniho-viteze-ceskych-voleb/896440


  Byla to lez, vsechno to byly lzi jak se zahy presvedcite
  A navic Karl nemuze byt zly, protoze zlo nikdy nespi!

  ;-)))))))))))))))))))))))

 9. Kanalnik napsal:

  Pani Vilimkova, pojdme diskutovat k podstate veci. Nevenujme se tu a) rozebirani nicku xpow (podle meho nazoru predklada relevantni otazky) ani b) tomu, ze materii je tezke pochopit kvuli odbornosti (jsem presvedcen, ze tu diskutuji inteligentni a vzdelani lide, kteri jsou s to pochopit zakladni teze, pokud jsou vysvetleny logicky a k meritu veci) – obe temata jsou jen ukrokem stranou od podstaty diskuze.

  Chtel bych podotknout, ze umysl darovat nebo prevest majetek na stat je jedna vec a prokazani vule k dokonani toho umyslu je vec druha (mohl rozhodnuti zmenit). Ani jedno (zejmena to druhe) zatim neni z meho pohledu z vaseho clanku a z vasich diskuznich vstupu jiste a prokazane.

  Otazka viza neni okrajova, ale zasadni. Proc by nekdo chtel dobrovolne darovat statu svuj velky majetek, pokud mu tento stat odmita udelit vizum? Ja bych si jakekoli darovani s takovym pristupem statu rozmyslel. Vy ne?

  Ted si zaspekuluji:
  Co kdyz k darovani vubec nedoslo a AS se (jestli vubec neco, tak toto) rozhodl skrze sve zastupce zajistit alespon do urcite miry celistvost sveho majetku lobbyingem techto zastupcu u statu, kdyz uz se situace dostala do te faze, ze se stat rozhodl znarodnovat? Podrthuji, ze nevim, zda se toto vubec stalo (lobbying), ale zda se mi to logictejsi, nez umysl darovat. Proc by takto lobboval? Nemohl-li se dostat kvuli vizu do zeme a ochranit svuj majetek, tak poveril sve zastupce, aby v porbihajicim znarodnovani alespon zajistili celistvost majetku pro pripadnou restituci. … Nicmene z duvodove zpravy onoho zakona je patrne, ze zakon je psan tak, aby bylo zabraneno prave pripadne restituci. Coz mi znovu nepripada, jako vyborne a pratelske vztahy mezi statem a AS a na to, ze by jen tak z dobre vule AS daroval svuj majetek Zemi Ceske. .

  • Iveta Vilímková napsal:

   Přrd chvilkou jsem to již probírala podrobněji pod přspěvky výše. Souhlasím s vámi a myslím, že se diskuse už zase vrátila do věcné podoby.
   K prokázání projevu vůle stačí, že zahájíte kroky, které by měly vést k naplnění té vaší vůle. Takže už jen to, že prvotní návrh zněl návrh darovací smlouva, je postačující důkaz.
   k otázce viza: To je od vás velmi dobře pioložená otázka. Proč by daroval? Jak naznačil Pelikán (já bych si to nedovolila, protože bych byla v článko okamžitě vypreparovaná na poslední kostičku jako spékulant) byly zde zájmy, aby se nevrátil. Proto i byly ty obstrukce než se mu podařilo z USA přes Anglii doputovat do Švýcarska, kde 2.5.1947 žádal o vizum. Adolf Schw. Měl několik možností:
   1) nechat se prohlásit za zrádce a kolaboranta a o celý majetek přijít podle dekretů.
   A to v případě, že celou válku aktivně pomáhal odboji. Blbé, že? Takže v tomto případě se ve správním řízení bránil. Což vyhrál, protože, kdyby ne, tak nevznikl Lex Schw.
   2) jeho majetek byl tak rozsáhlý, že by pozemkovou reformou o většinu majetku přišel z moci úřední a podotýkám, že bez nároku na nějaké odškodnění.
   3) byl ten dar, kde si vzájmu svyých zaměstnanců vymínil, že zůstane zachován kulturní a hospodářský celek, oplně funkční a na rozdíl od našich novodobých tunelářů chtěl zajistit neměnné podmínky pro svých skoto4000 zaměstnanců. A co z toho měl, krom pro naše tuneláře nezvyklý pocit odpovědnosti k majetku a živému inventáři? Pouze v této variantě měl nárok na všechny finanční prostředky na účtech a další úlitby Bohům.
   Zeptám se, kterou z těcht variant byste si vybral?
   Jinak názor, že i pozemková reforma je špatná a měla by být odškodňována neberu, protože pozemkové reformy probíhaly po staletí a určit, která je dobrá a která špatná, kterou odškodnit a kterou nikoliv, by nás zavedla do pekel.
   Takže ve své podstatě varianta zákona Lex Schw. jehož přijetí odstartoval původní návrh daru, byla pro adolfa ta nejméně bolestivá varianta.

   • Kanalnik napsal:

    Prokazani projevu vule – ok, nejsem pravnik, takze tady s vami nemohu polemizovat, otazkou ovsem je, zda ji skutecne projevil (vy rikate, ze ano, exaktni dukaz jsem ale zatim nezachytil, tak uvidim). Zatim jste predlozila z meho laickeho pohledu pouze neprime dukazy. Na druhou stranu neprime dukazy jsou i na nazorovem protipolu – napr. v duvodove zprave je reseno Nemectvi AS, zabraneni pripadnym resitucim, nikde se o darovani nehovori, a pak navic AS nedostal to vizum, coz znamena, ze byl nezadouci – to vse by klidne mohlo hovorit proti darovani. Tudiz spekulujeme, ale fakta chybi.

    Otazka do plena – je nejaky link na pozemkovou reformu a informace, proc majetek AS nebyl vyvlastnen timto zpusobem? Uz se v tom zacinam ztracet.

    At se na to divam z kterekoli strany, AS ostrouhal a pokud bych pripustil, ze svuj majetek skutecne daroval statu (coz stale nepovazuji za exaktne prokazane), tak tak udelal pouze z donuceni, nikoli ze sve svobodne nicim neomezene vule. Podle toho, co pisete, slo v podstate 1) o majetek prijit bez nahrady a 2) o majetek prijit s urcitou nahradou. Ciii uz ta teze, ze daroval, je hodne pofiderni, pravne ale asi ano, takze rozumim vasemu entuziasmu, protoze podle vas by pri pripadnem prolomeni Lex Schw. ten, co by si na ten majetek delal narok, narazil na neprolomitelnou zed darovaci smlouvy. (na kterou tu nejen ja cekam).

    • Iveta Vilímková napsal:

     Omyl, v jednom se zásadně mýlíte. Jediný Adolf ze všech těch šlechtických rodů neostrouhal, ale zůstaly naopak mu finanční zdroje a jestli jste to dobře četli, byl mu i státem určen důchod. To nikdo jiný z těch šlechtických rodin neměl !!!! To jako kompensace za bezúplatný převod.

     • xpow napsal:

      Kromě toho, že je to nesmysl, je vaše odpověď i docela vtipná. AS dostal za dar majetku, který neměl v ČSR obdoby od státu důchod. A ještě k tomu ne dar, ale bezúplatný převod. Jen tak dál, pokračujte ve fabulacích.

     • Anonymní napsal:

      Dobrý den pane xpov,
      je Vaším právem diskutovat jako anonym, i když je to pokud chcete diskutovat pravdivě o pravdivých informacích trochu nefér. Nevím na základě čeho můžete tvrdit, že to co paní Vilímková uvádí je fabulace.Pokud chcete někoho osočovat z nepravdivých tvrzení dokažte opak.Doložte proč to nemohlo být možné.Ze své rodiny mám podobný příklad, jednalo se o malé hospodářství, jejímž vlastníkem byla rodina mé prababičky.Rodina mého manžela zrestituovala v roce 1992 majetek, který jim byl v roce 1948 odebrán.Pochopitelně s tím nebyli svolní, ale stát jim poskytl podle něj odpovídající bydlení a zaměstnání, přestože někteří ze sourozenců emigrovali – což bylo tenkrát hodnoceno jako zrada. Pokud se ale vyskytl někdo kdo „spolupracoval“ a v případě AS to zřejmě mohlo být z důvodu absence dědiců, stát se k nměu mohl zachovat „příkladně“. Ostatně pro tehdejší „vládce“ to mohl být dobrý důvod pro ideovou propagandu – o všechny se postaráme .

     • Petr Pelikán napsal:

      A Vy určitě víte, paní Vilímková, že mu byl pravidelně placen a znáte výši. Česká republika mu ho posílala na jeho zahraniční konto.

     • xpow napsal:

      Anonymní trochu se vám to popletlo – Anonym jste vy, ovšem právo diskutovat anonymně tím není dotčené, ledaže by jste projevil vůli se ho vzdát, k tomu by stačilo na tuto evntualiu pouze pomyslet. Jiistě by se našel někdo kdo potřebné kroky právní cestou vykonal za vás.
      Proč je poznámka o důchodu nesmyslná – jednak proto, že se o tom lze těžko dočíst a zadruhé nazvato to kompenzací je jako kdybych nazval svůj majetek Schwrzenberským panstvím.

   • Kanalnik napsal:

    no a sama jste v diskuzi napsala, ze ta smlouva podepsana nebyla, takze vlastne nevim, na cem zakladate svoje tvrzeni, na tom umyslu? to se vam ale dnes po tolika letech bude tezko prokazovat, z meho pohledu je to spise spekulace

    • Iveta Vilímková napsal:

     Prosím neřešme to již, nejem opravdu schopna vysvětlit vám občanskoprávní materii v tomto omezeném prostoru internetu. Podstatné je, že ti, co mají právní vzdělání chápou. Pokud by se mi dostalo jejich výtek, pak bych se asi musela nad sebou vážně zamyslet, že jsem ve škole nedávala pozor 😀

     • xpow napsal:

      Pani Vilímková jaká očanskoprávní materie, tady jde o to, aby jste vyvětlila svoje výroky. Dejte sem prosím vyjádření nějaké renomované právní osoby k vašim tvrzením, aby jsme my neznalí pochopili jak jste dávala pozor, když je to tak složité, že to normální vzdělaný člověk nepochopí.

    • Petr Pelikán napsal:

     Kanálníku, paní Vilímková Vám může opravdu velmi těžko na základě občanskoprávní materie vysvětlit, na jakém základě by měl panem Adamcem, správcem schwarcenberského majetku, vlastnoručně psaný návrh darovací listiny, bez podpisu Adolfa Schwarcenberga a svědků, mít důvěryhodnost a právoplatnost pro posouzení úmyslu majitele – a nezapomeňte, majitel byl v cizině a do Čech přijet nesměl – a dokonce ten návrh jsme ani neviděli.

     Kvalitní a fundované právní zpracování!

     • Kanalnik napsal:

      jak jsem psal prve, tesim se na vas clanek,.. a jsem zvedav na vase argumenty

   • xpow napsal:

    Pani Vilímková tuto větu by měli vyučovat na právnické fakultě: 1) nechat se prohlásit za zrádce a kolaboranta a o celý majetek přijít podle dekretů.
    A to v případě, že celou válku aktivně pomáhal odboji. Blbé, že? Takže v tomto případě se ve správním řízení bránil. Což vyhrál, protože, kdyby ne, tak nevznikl Lex Schw.
    To mi můj právně nevzdělaný mozek nebere.

    • Iveta Vilímková napsal:

     To však není můj problém 🙂 váš mozek je pouze váš a jak jste si ho naučil fungovat takové to máte 😀

  • Petr Pelikán napsal:

   Kanálníku, k darování skutečně nedošlo!

  • pepik napsal:

   Mi připadá daleko pravděpodobnější varianta paní Vilimkove:

   – úmysl darovat majetek státu –> návrh darovací smlouvy + stanovení podmínek –> přijetí daru (jiným způsobem než dárce chtěl) + splnění (některých/ většiny) podmínek.

   dokumenty, které jsou zde zveřejněny tento závěr podporují (návrh dar. smlouvy). nejsou uvedeny (pokud vím ani oponenty) žádné dokumenty svědčící o odporu A.S.. Pokud by se cítil podveden (svými zástupci v Čsl, nebo příjem daru) předpokládal bych že se proti těmto krokům veřejně ohradil.
   problémy s vizem , vystoupení zpravodajů k zákonu spíše svědčí o postojích příjemce daru (prvorepublikovy odpor proti slechtě + poválečný amtikapitalismus

   • Petr Pelikán napsal:

    Pepíku, respektuji Váš názor, mám jen otázku. Je pro Vás návrh darovací smlouvy, psaný jinou osobou a bez podpisu automaticky darem?

    • Anonymní napsal:

     není.

     ani jsem nikde nenapsal, že je. říkám jen, že řetězec událostí jak jej prezentuje paní vilímková mi (s přihlídnutím k dokumentům, které jsou ke článku přiloženy) připadá jako nejpravděpodobnější.

     jak jsem napsal výše:
     – úmysl převést majetek státu za stanovenýhch podmínek (doložen návrhem darovací smlouvy)
     –> přijetí daru (jiným způsobem než dárce chtěl) za splnění (některých/ většiny) podmínek

     to, zda se A.S. rozhodl dobrovolně a nebo byl donucen okolnostmmi (žádný dědic (co manželka?)+blížící se vlna znárodnění (ta předúnorová) a pozemkové ref., která by tak jako tak znamenala zánik panství) a víceméně negativní postoj příjemce daru (viz vystoupení navrhovatele při projednávání návrhu/otázka víza; vůči A.S. jako zástupci šlechty a buržoazie) podle mne nehraje žádnou roli.

     ani konflitk zájmů správce majetku (loajalita zaměstnavateli vs. loajalita státu z úřední funkce) nevidím jako zásadní. z předložených dokumentů (podle mne) není zřejmé jestli a eventuelně v prospěch kterého ze svých zaměstnavetelů pan správce jednal.

     jak už bylo několikrát v diskuzi (i mnou) uvedeno, vyřešení sporu by přineslo doložení vyjádření A.S. k proběhnuvšímu převodu.
     připadalo by mi podivné, kdyby se A.S. k takové zásadní údálosti nikde nevyjádřil (korespondence se členy rodiny atp.) zvl. bych očekával, že cítil-li se A.S. převodem (jeho způsobem) okraden, či podveden nějakou formou proti tomuto aktu protestoval.
     absenci tohoto protestu beru jako doklad toho, že zvolená varianta převodu jeho majetku zřejmě víceméně odpovídala jeho záměrům.

     • pepík napsal:

      anonymní je tentokrát pepík

     • Petr Pelikán napsal:

      Pepíku, Adolf Schwarzenberg se osobně a velmi konkrétně vyjádřil, měl přesnou představu, jakým způsobem a proč a za jakých podmínek by byl ochoten majetek na Český stát převést.

      Co se týká jeho vztahu k národní správě jeho majetku, vyjádřil se ve svém dopisu panu prezidentu Benešovi ze dne 03.05.1947 takto:

      „Již zavedením národní správy byly na mém majetku způsobeny značné škody, jejichž výši nelze mně odhadnouti, poněvadž ač jsem o to několikrát žádal, nebylo mně dáno dosud žádné vyúčtování, avšak dle získaných informací není hospodářské vedení takové, že by bylo lze očekávati prosperitu, spíše jest se obávati značných škod a ztrát.“

      A proto má otázka: Proč by měl národní správce pan Adamec připravovat návrh darovací smlouvy za pana Adolfa Schwarzenberga, když pan Schwarzenberg právě národní správu jeho majetku nepovažoval za dobrou?

   • xpow napsal:

    Pepíku jsou známy dokumenty svědčící o tom, že pan AS se domáhal zrušení národní správy, rovněž jsou známy dokumenty ve kterých AS navrhoval předání majetku ČSR ovšem za jasných podmínek, kteé rozhodně nebyly splěny. To jsou ověřitelné relevantní dokumenty.

    • Iveta Vilímková napsal:

     xpow: a vy si pletete pojmy s dojmy. JUDr. Adamec byl zaprvé správcem majetku ve služebním poměru, tj. jako zaměstnanec A Schw., pak byl pověřen nuceným správcem a to na dobu než bylo ukončeno řízení zda majetek bude nebo nebude podléhat dekretům prezidenta. Ovšem souběžně byl stále správcem majetku služebním, protože jeho zaměstnanecký poměr nekončil jeho jmenováním nuceným správcem, ale to asi taky nebude schopna vám vysvětlit, abyste to pochopil. A pak když byl schválen Lex Scgwarzenberg, tak byl ukončen pracovní poměr stejně jako všem ostatním zaměstnancům a ti přešli pod stát podle tohoto zákona a JUDr. Adamec byl jmenován správcem již pro „nového“ zaměstnavatele.

     • Petr Pelikán napsal:

      To neodpovídá skutečnosti, paní Vilímková. Jak jsem již na základě Vašeho dokumentu výše uvedl.

     • xpow napsal:

      Paní Vilímková nejsem to já, kdo si plete pojmy s dojmy. Vysvětlete na základě čeho se stal pan Adamec správcem ve služebním poměru a jak mohl být ve služebním poměru, když v té době AS svým majetkem nedisponoval?

    • pepík napsal:

     „Pepíku jsou známy dokumenty svědčící o tom, že pan AS se domáhal zrušení národní správy, …“

     pokud jsem vše správně pochopil národní správa byla na majetek uvalena proto, že panovalo podezření, že A.S. je (nebo se hlásil k) německé národnosti. v takovém případě by byl majetek na základě BD bez náhrady zkonfiskován. proto je podle mne logické, že se A.S. bránil. tzn. dokazoval, že je svou národností i postojem během 2.s.v. čech. to mohl dělat z různých důvodů (mohl si chtít svou doménu ponechat, nebo prostě bráníl své celoživotní dílo a dílo svých předků před zničením, nebo se prostě cítil být čechem) avšak z průběhu diskuze není zřejmé z jakých. proto to beru ve sporu ‚chtěl vs nechtěl darovat‘ jako neutrální fakt.

     „… rovněž jsou známy dokumenty ve kterých AS navrhoval předání majetku ČSR ovšem za jasných podmínek, kteé rozhodně nebyly splěny.“

     všechny podmínky splněny nebyly, v tom souhlas.
     ale opět to není důkaz svědčící o změně postoje A.S. k převedení majetku jako takovému. opět musím napsat to samé co p. Pelikánovi: pokud A.S. s převodem nesouhlasil je potřeba to něčím doložit. to, že kvůli nesplnění svých požadavků na 100% svůj názor změnil je pouze domněnka. návrh darovací smlouvy je dokladem o jeho souhlasu a původním záměru, existuje nějaký doklad o jeho nesouhlasu resp. změně jeho záměru?

     „To jsou ověřitelné relevantní dokumenty.“

     souhlas natolik, že je možné ověřit původní A.S. záměr a jeho finální provedení. Co se týče prostoru mezi tím a postojů A.S. samotného vidím jen velmi hustou mlhu.

  • Slim napsal:

   Já hlavně vidím u vás snahu dobrat se k předurčenému výsledku.

 10. xpow napsal:

  Paní Vilímková, vy se celou kazou léta zabýváte a pak vás posune dál reakce na koment o vízech pro A. Schw.. Upozorňuju, že jsou to informace, které lze nalézt i na internetu běhěm několika hodin. Opravdu to si děláte sradnu!

  • Iveta Vilímková napsal:

   Mám z internetu staženo hodně materiálů a dosud jśem nepotřebovala mít údaj o tom, kterého dne požádal Adolf Schw. o vizum. Vy považujete za důležité něco jiného než já.

 11. xpow napsal:

  Paní Vilímiková ještě jedno, pokud se chcete v kauze posunout ještě dál, požádejte vlka, aby vystavil článek pana Pelikána. Zdá se mi, že má o věci docela ucelené informace a dokáže je formulovat

 12. Občan napsal:

  Pane xpow,

  že se zrovna Vy, který od svého objevení se volíte značně útočný způsob „komunikace“, dovoláváte korektnosti, je dost úsměvné.

  Ke složitosti materie, o níž je řeč, Vám doporučuji prostudovat si materiály o „Falls Schwarzenberg“. Zejména komentáře rakouské Spolkové finanční prokuratury. V Rakousku probíhalo řízení o majetku Adolfa Schwarzenberga do cca r. 1953 (to už byl tři roky po smrti) a zatím se mi nepodařilo se prohlodat k tomu, jak to nakonec skončilo. Na to moje němčina nestačí, takže odborné texty čtu velmi pomalu. A JENOM vyjasnění, zda SFP má ve věci aktivní legitimaci nebo nemá, trvalo 4 roky.
  Více v např. „Die Österreichische Finanzverwaltung und Restitution“ (R. oldenbourg Verlag, 2003, Wien) – http://www.historikerkommission.gv.at/pdf_hk/BMFBOEHMER.pdf

  Současně probíhalo i řízení o vymezení majetku AS, který v Rakousku podléhal KONFISKACÍM a majetku na který by AS eventuálně mohl vznášet restituční nárok. Protože jeho majetek v Rakousku spadl v r. 1945 pod národní správu stejně jako ten v Československu. Na celý majetek AS zajištěný v Rakousku bylo totiž zprvu pohlíženo jako na majetek říšský (a tedy kompletně podléhající konfiskaci) a teprve postupným rozplétáním z něj byly části uvolněny pro případnou restituci. Situaci komplikovaly ještě přeshraniční majetkové přesahy, kdy bylo nutno upřesňovat, kteému právnímu systému jaká část podléhá.

  To jen abyste si udělal představu jak rozsáhlá agenda je pouhé posouzení, zda JEDNA osoba má či nemá nárok na vrácení majetku a v jakém rozsahu. V Rakousku se tím několik let zabývalo Ministerstvo financí, Ministerstvo hospodářstív a rozvoje a Finanční prokuratura. A výsledky jsou, pdole toho, co jsem zatím byl schopen přečíst, přesto ne zcela jednoznačné.
  I to mohlo být důvodem, proč Československý stát přistoupil k přijetí zákona, kterým věc vyřešil naráz. Bylo jisté, že řízení v Československu by bylo stejně komplikované a zdlouhavé a výsledek mlhavý. Navíc byla 100% jistota, že na rozdíl od Rakouska by bylo Československo pod extrémním tlakem západu, aby učinilo co největší právní ústupky – a k něčemu takovému nebyla politická vůle ani v pracé části pol. spektra. Zkušenost s WWII byla ještě příliš živá a odsun Němců stále ještě probíhal. Za takové situace není namístě nějaké dlouhé moralizování a nastupuje tvrdý pragmatismus; což se také stalo.
  PŘESTO zákon respektuje vše, co AS hodlal učinit smluvní cestou (my navíc NEVÍME, zda ta smlouva existuje nebo ne; pokusím se dohledat rakouský článeček z cca r. 2010, v němž se uvádí, že Kníža stěhuje rodový archiv z Orlíku do MNICHOVA. Ne do Prahy – NA ČR, ne do Švýcarska, jehož je občanem, ne do rakouského NA, ale do Bavorska).

  Pokud snad máte v úmyslu dosáhnout toho, aby paní iveta například stáhla svůj třaskavý materiál, pak Vás ubezpečuji, že udělám co bude v mých silách, abych ji přesvědčil o opaku. A je mi úplně putna jestli obdržím žlutou, červenou, fialovou nebo jinou kartu. Protože speciálně u této kauzy jde o mnohem víc než o plkání prostřednictvím jedniček a nul.
  A hodně by mě zajímalo o co jde Vám, který se tu celou dobu snažíte bagatelizovat majetkové snahy NEJEN Schwarzenbergů. Jsem si totiž skoro úplně jistý, že sakra dobře víte, že u rodové šlechty NIKDY nejde o jedince a jeho momentální zájmy, ale o dlouhodobé zájmy klanu.

  • Občan napsal:

   A jak tak brouzdám, narazil jsem na krátký článeček v týdeníku Junge Freiheit (16.9.2010), komentující Knížovo prohlášení pro magazín ARD „Kontrasty“:
   http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M50e620beaf2.0.html

   Tschechien: Zu Schwarzenberg hält Aufhebung der Beneš-Dekrete für möglich

   BERLIN. Der tschechische Außenminister Karl zu Schwarzenberg hat die Möglichkeit einer Abschaffung der Beneš-Dekrete in Aussicht gestellt „Die Diskussion hierüber ist im Lande ziemlich im Gange“, sagte Schwarzenberg dem ARD-Magazin „Kontraste“.

   Ob es dafür im Parlament jedoch eine Mehrheit geben werde, sei allerdings eine andere Sache. „Aber ganz ohne Zweifel ist die Fragestellung offen“.

   Beneš-Dekrete nach wie vor gültig

   Aufgrund der nach wie vor gültigen Beneš-Dekrete wurden nach dem Zweiten Weltkrieg etwa drei Millionen Sudetendeutsch aus dem Gebiet der heutigen Tschechei vertrieben, wobei es zu erheblichen Greueltaten kam.

   Der tschechoslowakische Staatspräsidenten Eduard Beneš hatte Mitte Mai 1945 in Prag dazu aufgerufen, „kompromißlos die Deutschen in den tschechischen Ländern und die Ungarn in der Slowakei völlig zu liquidieren“. (krk)

   Překl.:
   Česká republika: Schwarzenberg považuje zrušení Benešových dekretů za možné 

   BERLIN. Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg prohlásil, že možnost zrušení Benešových dekretů je perpektivní – „Diskuse se v zemi docela rozproudila“ řekl Schwarzenberg řekl magazínu ARD „Kontrasty“. Zda pro to získá většinu v Parlamentu je už jiný příběh. „Ale otázka je nepochybně otevřená.“

   Benešovy dekrety stále platné
   Na základě stále platných Benešových dekretů byly po druhé světové válce vyhoštěny asi tři milión sudetských Němců z území dnešní České republiky vyhoštěny, což bylo provázeno velkými krutostmi. Československý prezident Eduard Beneš prohlásil v polovině května 1945 v Praze „Němci v českých zemích a Maďaři na Slovensku budou nekompromisně zlikvidováni“. (krk)

   Pozn.: Tímhle se Kníža při své „kultivované, slušné, noblesní a pravdivé“ nějak „zapomněl“ pochlubit…
   A Zeman bohužel neměl dost velký tým na to, aby mu projížděli veškerý německý a rakouský tisk několik let zpátky. Škoda, že jsem na to nerazail dřív…

  • xpow napsal:

   Pane Občane já se vůbec nesnažím bagatelizovat majetkové snahy Schwrzenberků, ale pokud jsou legitmní tak jim je přeju. Považuji osobní vlastnictví a jeho nedoknutelnost za jeden ze základů naší civilizace a osobní svobody.
   O co mi jde je to, že článek paní Vilímkové obsahuje poměrně závažná tvrzení, které se ale nezakládají na ověřitelných faktech, ale na interpretacích a fabulacích. Proto jsem paní Vilímkovou žádal o jasná vysvětlení a doložení toho, co tvrdí. Bohužel další a další reakce paní Vilímkové mě jenom utvzují o tom, že její interpretace se nezakládají na pravdě.
   Sám uvádíte jak složité je restituční řízení v tak rozsáhlém mejtkovém sporu jako je majetel Schwerzenberků. Je evidentní vinou nastupujícího komunistického systému, že k takovému restitučnímu řízení na území ČSR nedošlo.
   Tvrdý pragmatismus, jak píšete, není slučitelný s právním státem, to je totalitní praktika, jak vidíte z rozdílnosti mezi tím, jak se k věci přistoupilo v Rakoustu a jak v ČR.
   Zákon Lex Schwarzenberk neuskutečňuje nic z toho čeho se A. Schwrzenberk právní cestou dovolával, nýbrž stvrzuje vyvlastnění, proti kterému bojoval.
   Pane Občane Lex Schwrzenberk byla loupež za bíleho dne, k tomu jsem došel na základě diskuzí s paní Vilímkovou, tímto jí děkuji za rozšíření obzorů.

   • český maloměšťák napsal:

    K vyvlastnění docházelo , dochází a docházet bude.
    Po WW2 to byly rozsáhlé agrární a průmyslové majetky, nyní to jsou například banky. Naposledy čtvrtá největší banka v Holandsku.
    Již pár měsíců se spekuluje dokonce o Societe Generale /Komerční banka/.
    (v této souvislosti pak nabývá tkzv. jednotný, nadnárodní dohled nad bankami nového významu – dost děsivého…ale to snad někdy jindy)

    Motivace k provádění zestátnění bývají různé…ale to už je vedlejší. Rozhodne prostě vždy vyšší moc, měla by samozřejmě rozhodovat i logika.
    Ten zákon byl podle mě speciální v tom, že se jednalo o velké majetky , dosti diverzifikované. Ale v podstatě se jednalo o proces podobný tomu, jak byly znárodněny doly, hutě, pojišťovny, banky…
    Ty se také po roce 1989 nevracely. Stejně jako majetky mnoha Židů.

    Apropo – co nový vyvlastňovací zákon ? Který omezuje nároky vyvlastňovaných / v vyšším zájmu/.? Je také loupeží za bílého dne ? Co pozemková reforma po WW1 ?

    Vyšší zájem je prostě také nějakým způsobem definován…a je podmíněn, například dobově, ale i tkzv. společenská poptávka – pokud je státotvorná ( v dobových reáliích)…tak je opravňujícím a oprávněným podmíněním..
    Neexistuje čistá nedotknutelnost osobního vlastnictví. To je fikce.
    Je to otázka spíše etická, než rozumová…do jaké míry se mají napravovat křivdy minulosti. /co s polámanými jabloněni – vracet …nebo raději zasadit nové jabloně ???/.
    Protože civilizace, která žije minulostí …. budoucnost takové civilizace je nejistá. Civilizace musí generovat přebytky kvůli investicím, ne kvůli restitucím.
    Nelze jít až k Bílé Hoře…taková společnost, která by chtěla srovnat všechny minulé křivdy…by byla možná zajímavým objektem k pozorování a k žertování…ale byla by bez budoucnosti.

    Nejlepší koncept asi vymysleli v USA …poskytli Native Americans /daleko, daleko větší pozemkový vlastník než všichni Schwarzenbergové dohromady !!!/ kompenzace jinak.
    Žádná rozsáhlá území se nevracela. restituce byla provedena v investičním, dlouhodobém modu investičního horizontu – prostředky na investice jsou generovány průběžně..
    ČR vracela…a i tak poskytuje i kompenzace /např. formou dotací, neprogresivní sazba daní/. Přitom je zde GDP per cap dlouhodobě pod tím americkým ….jak je to možné, tážete se ?
    Zde je možné vše.

    Pokud ČR bude takto zacházet se všemi aktivy, co ji ještě zbývají…nemá tato země budoucnost coby svébytný státní útvar – stane se kolonií – což vyhovuje tkzv. globalizátorům,…..ale lidé svým způsobem odsouzeni k pobytu v lokalitách /rezervacích ???/…toto nevítají. Je to přirozené. Je to logické…že z takového vývoje mají strach. Zejména pokud se začne hroutit měna. Pak jim nezbyde už lautr nic. Ani ta naděje.

    Kromě spravedlnosti ve vztahu k minulosti totiž existuje cosi jako je spravedlnost vůči budoucnosti. Přičemž je nutno vážit…pečlivě vážit všechny alternativy. Jakési
    sentimentální kvazirozumové úvahy – jak vidno ve vztahu k tomu, co se děje v bankíovním sektoru, nejen evropském…nejsou na místě. Důležitá je zejména opět ta vyšší moc a její kvalita. Ta rozhodovala v historii vždy – a bude tomu tak i nadále.
    Buď bude vládnout císař osvícený…anebo císař šílenec. O tom to je.

    Možná že právě takto uvažoval i pan A. Schwarzenberg. Který nemohl nevědět, že USA a SSSR si rozdělily sféry zájmu v Evropě..a nemohl asi nevědět .a co to pro něj a jeho majetky bude znamenat.
    Prostě byl podveden…mu asi šlo o dohodu – o dohodu s ČSR. Anebo spekuloval na blízký krach toho stalinistického podnilu a přepočítal se.
    Každopádně s ním mělo být jednáno férověji. Už tehdy.
    Například s církvema jednáno férověji bylo …ale to už bych asi vaše pudy rozvířil moc. Tak jen jedno….mnoho sedláků, živnostníků…nemělo takové štěstí, aby mohli pokračovat v šinnosti, kterou si kdysi vybrali jajo profesi a mnoho se muselo vystěhovat a změnit svůj weltanschauung.
    Pak se jim v restitucích /nejen v nich/ zdaleko nedostalo toho co se dnes dnes dostává církvím, respektive Církvi.

    P.S. Naše rodina byla vždy promasarykovská, za vlády KSČ postižená, já nikdy KSČ nevolil a ani nikdy nebudu. To jen tak na okraj…že ty souvislodti jsou trochu širší…pokud tedy probíráme téma , které se stejně týká buď třetí osoby (je tak tématem odtažitým, akademickým) či je je to téma víceméně obecné/(eovlivnitelné v konkrétním ani mnou ani Vámi).
    ————
    Jednodušeji – zkuste napsat scénář, co by se dělo, kdyby ČSR A. Schwarzenbergovi majetky zanechala. Podle mě už v úvodu přijdete na to, že jalově fantazírujete a že to nikam nevede.

    A ještě něco – co s restitucí těch, kteří “ díky “ měnové reformě r. 1953 přišli v sumě finančního vyjádření možná že o několikanásobně větší majetky než tomu bylo v případě Schwarzenbergů ?
    Jak je restituovat ?
    Anebo jimi tedy vaše čistá a nedotknutelná isntituce osobního vlastnictví pohrdne – protže jsou jen masou ?

    Mějte se. Taky mi vadí, že paní Vilímková nepodepřela svá tvrzení tak, aby bylo možno jednoznačněji potvrdit, že A. Schwarzenberg měl úmysly takové či onaké – a tak jsem jen dodal svou spekulaci.
    Možná by stačilo doložit jeho pozdější comment v této věci. Existuje-li.

    • xpow napsal:

     Pane Maloměšťák v podstatě souhlasím i když ne uplně, ale určitě vlastnická práva nejsou absolutní. Ale nejde mi o to spekulovat, co by se stalo, kdyby majetek AS nebyl dán no národní správy. Pokdu by v tehdejší ČR fungoval demokratický a právní stát, mohl by se AS domáhat svých práv soudní cestou. Je ale nehorázné tvrdit, že majetek daroval, kdy fakta svědčí o tom, že usiloval o navrácení, posléze o dohodu. Státní moc mu zabránila se svých práv domáhat, misto toho přijala ostudný Lex Schwrzenberk.

     • Michaela Neckářová napsal:

      Zkouška

     • Michaela Neckářová napsal:

      Takže nyní již nejsem anonymní, aby se naše diskuze dostala na jinou úroveň. Pane XPOW, vystupujete zde jako obrana varianty oprávněné restituce pana KS. Nevím kdo jste a jaké informace máte k dispozici, popř. za koho zde bojujete. Nicméně na základě čeho chcete vyvracet neexistenci kompenzace státu v podobě důchodu ? Vy jste zřejmě na příslušných místech pátral. Nebo máte k dispozici všechnu dostupnou dokumentaci – aby jste mohl tvrdit, že paní Vilímková nemluví respektive nepíše pravdu ? Když už mluvíme o té pravdě, kterou lze bez potřebných důkazů (ale někdy i s důkazy) tragicky překrucovat. Já bych nyní chtěla uvést fakt, který je zdánlivě od věci.Přátelství pana KS s panem Václavem H. – mimo jiné podobně rozporuplným restituentem – v obou případech dostala PRAVDA ošklivě na frak.Nemám potřebné právní vzdělaní ani nedisponuji dokumenty na podporu jednoho či druhého – disponuji však vlastní pamětí a a nějaký ten důkaz na její podporu by se určitě našel.V roce 1989 my bylo 15 let, ještě si pamatuji slova o budování socialismu, sociálních jistotách, nevracení majektu, prezidentování na jedno volební období a popírání podpory ze zahraničí – což je věc o které se dnes běžně píše i přepisy projevů pana VH na jeho osobních stránkách i jinde. A ten kdo si tenkrát vystřihával z novin – to se tenkrát dělalo :-), by vyškrábl i nějaký ten důkaz. Spojení těchto dvou lidí KS a VH mi z důvodu inventury mé vlastní paměti mi dává celkem jasný obrázek, jak se dá s PRAVDOU zacházet.Tak doufám, že se najde více lidí, kteří budou ochotni nebýt slepí a nenchají se opít rohlíkem o NOBLESE a SLUŠNOSTI. V podání některých lidí naprosto prázdná slova.S pozdravem, výše uvedená. M

    • Iveta Vilímková napsal:

     Pro maloměšťáka: V článku vycházím ze vzpomínek dcery osoby, která už nežije. To nemohu nikterak doložit, to jistě uznáte. A klíčový dokument, který doložen je, jinak hodnotí práva znalá osoba a jinak osoba práva neznalá. To je jádrem pudla této diskuse.
     Je mi vyčítáno, že jsem volila takovou či onakou formulaci spekulace jestli jsem tím chtěla říct to nebo něco jiného. I přesto, že mi tady někteří diskutující vypomohli některé formulace dopřesnit, tak stejně jsme se k ničemu nedobrali.
     Uvedla jsem, že to byl první můj článek s tímto tématem a opravdu jsem dopředu nemohla vědět, které pasáže budou pro čtenáře důležité a které nikoliv, To vyplynulo až z diskuse pod článkem.

     • xpow napsal:

      Paní Neckářová váš příspěvek se vůbec netýká toho o čem byly mé příspěvky. Chtělo by to nejdřív si moje příspěvky přečíst. Restituční nároky KS a případ Lex Schwarzenberk jsou dvě různé věci i když spolu souvisí. Když si tedy mé příspěvky přečtete, tak zjistíte, že jsem napsal, že je nesmysl mluvit o důchodu jako kompenzaci za majetek takového rozsahu, když předmětem požadavku AS byly daleko jiné podmínky. Ostatní jako urážky Václava Havla svědčí o vaši lidské úrovni.

   • Carlos V. napsal:

    pane xpow, souhlasím s tvrzením, že Lex Schwarzenberk byl loupží za bílého dne. Tak, jako mnoho aktů té doby, minimálně počínaje odsunem českého obyvatelstva z pohraničí.

    Ale není v silách nikoho napravit všechny křivdy minulosti. V devadesátých letech se napravila část aspoň křivd, ale není v silách nikoho vrátit vše všem. Již před lety mělo být řečeno jedno velké promiňte všem poškozeným, promiňte, ale nic nedostanete. Všem, včetně církví atd…

    Záasadně nesouhlasím s nikdy nekončínícím podrýváná právní jistoty zpochybňováním status quo – i při vědomí, jak k němu došlo. A nesouhlasím s jakýmkoliv podrýváním současnosti a budoucnosti otázkami přiznejme si dávno minulými.

    Ovšem budiž to řečeno otevřeně a férově. Není třeba účelově sestříhaných traktátů a ideologických hanopisů.

    • xpow napsal:

     Carlosi podle mého názoru, měly být restituce rozumným způsobem provedeny v devadesátých letech pro všechny subjekty férovým způsobem. Ale na druhou stranu to je určitě složitý problém.

     • Michaela Neckářová napsal:

      Vážený pane xpow,
      svou odpovědí jste mě utvrdil v tom, že Váš úhel pohledu je velmi zúžený a chcete brát v úvahu pouze to co se Vám hodí.Dohledejte siv pramenech – přímo na oficiálních stránkách VH nebo na port.. Zvedavec – projevy VH 1989.Ve svém příspěvku jsem konstatovala dohledatelná fakta – která Vy interperpretuje jako urážky.Urážka je vulgarismus, pomluva je konstatování nepravdy. Nemohu za to, že si někdo nestojí za svými slovy – navíc slovy, která pronáší před celým národem. Nežijeme v době kultu osobnosti a kritika v mezích slušnosti je rozhodně na místě.Naštěstí už nežijeme v době nekritického zbožňování, i když možná jsou zde tendence tento trend „NEDOTKNUTELNOSTI“ znovu nastolit. Pokud se budeme schovávat před pravdou byť nepříjemnou je to vždy cesta zpátky. Mimo jiné o neoprávněnosti restituce VH – který restituoval majetek po svém strýci, který kolaboroval s nacisty – to je také velmi zajímavá kapitola.Doporučuji portál Zvedavec nebo autorizovaný životopis Adiny Mandlové – Dneska už se tomu směju – výborná kniha plná sebereflexe, která nám mnohým schází.S pozdravem a přáním abychom se dokázali podívat pravdě do očí. Michaela

    • Kanalnik napsal:

     Carlos V. – tohle je v podstate i muj pohled

   • Anonymní napsal:

    http://restitution.cz/cs/dokumenty/stanoviska/id/73
    Zemský národní výbor V Praze

    Vec: Národní správa majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga
    – povolení zálohy na měsíční důchod majiteli.

    „Žádost Dr. Schwarzenberga o přiznání důchodu nebyla dosud vyřízena proto, že mezitím projevil Dr. Schwarzenberg prostřednictvím svého právního zástupce Dr. Bukovského a svého odborného poradce Ing. Dr. Píchy ochotu jednati o znárodnění svého majetku cestou jeho dobrovolného odevzdání do vlastnictví Země české.“

    • Petr Pelikán napsal:

     Anonymní, jste si vědom, že jde o žádost a jednání z konce roku 1945, před Lex Schwarzenberg?

     • Anonymní napsal:

      Je z roku 1946

      „Spisový záznam Zemského národního výboru sp. zn. 447/1946“

      Avšak to není podstatné. Je důkazem, že AS …..projevil……ochotu jednati o znárodnění svého majetku cestou jeho dobrovolného odevzdání do vlastnictví Země české.
      Zároveň je důkazem, že mu byl vyplácen důchod, což bylo výše rovněž zpochybňováno.

      Zdá se být možné, že jedním z uvažovaných způspobů dobrovolného odevzdání mohlo
      být i darovaní, ze kterého z nám neznámých důvodů sešlo a dobrovolné odevzdání bylo nakonec provedeno způsobem jiným a to z.143/1947 jinak také Lex Schwarzenberg.

     • Petr Pelikán napsal:

      Anonymní, Adolf Schwarzenberg projevil svou ochotu jednat o darování svého majetku v Čechách zemi České pro sociální a kulturní úƒčely a jeho podmínkách písemně 16.08.1946.

      V dopisu panu prezidentovi Benešovi ze dne 03.05.1947 pak vysvětluje, že toto jednání bez jeho viny úplně uvázlo a ztroskotalo, neboť příslušní činitelé země České nedošly pochopení jeho plánu a z čistě politických důvodů po něm žádaly další ústupky.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Občane děkuji a to opravdu od srdce, protože jste mi po celou dobu nejen oporou v této mnohdy náročné diskusi, ale především i vašimi znalostmi problematiky. Ubezpečuji vás, že nehodlám nechat kauzu zapadnout, ani náhodou. A dokonce jsem připravená vám vypomoci mými materiály, pokud se tou problamtikou zabýváte jak jste psal. Děkuji moc.

   • čtenář napsal:

    paní Vilímková,pořád mi nejde do hlavy proč o toto vše co máte v rukou neměla zájem třeba paní Bobošíková?
    Já to fakt nechápu,vždyť ji to mohlo velmi pomoci v té předvolební kampani a velmi výrazně ji to posunout,třeba i do druhého kola voleb,
    Fakt nechápu.

    • jonáš napsal:

     Takovýhle složitosti nemohly nikoho nikam posunout .. dyť tomu nerozumí ani půlka kosy 😉

     • čtenář napsal:

      náhodou,mě diskuze posunula,jak tak sleduji právníky,tak pro jistotu už nikdy v životě neprojevím dobrou vůli-úmysl někomu něco darovat.
      Natožpak udělat návrh smlouvy.

     • Petr Pelikán napsal:

      Čtenáři, dejte si především pozor, aby za Vás ten darovací návrh nenapsal náhodou někdo jiný. Neboť v Čechách je podle paní Vilímkové platný. Takže dejte si opravdu pozor, Vás a Váš podpis nepotřebuje. Pro zákon to stačí!

     • xpow napsal:

      Pane Pelikán napsal jste to přesně.

    • Iveta Vilímková napsal:

     To se musíte obrátit s dotazem na paní Bobošíkovou. Já to nevím 🙂

     • čtenář napsal:

      si myslím,že ani nemusím,pokud paní Bobošíková zájem o tento materiál neměla,tak v tom asi objevila nějaké mouchy o kterých se tu dva dny vede diskuze.

   • Občan napsal:

    Já teď bohužel nejsem ve stavu, kdy bych byl schopen nějaké soustavné badatelské práce. Takže pokud Vám, to nebude vadit, spíš bych vypomohl já Vám drobnými rešeršemi, upřesněními a tak podobně.
    Času mám momentálně habakuk, ale lidi došli 🙂

    • Iveta Vilímková napsal:

     S radostí přijímám a kde vás najdu, až to bude třeba? Protože předpokládám, že tento článek brzy zapadne v zapomnění.

     • český maloměšťák napsal:

      To by byla škoda. Udělala jste kus zajímavé práce…a až na výjimky jste zde našla celkem solidní oponenty…žádné křiklouny.
      Téma pak určitě nezapadne, pokud se pokusíte zdejších oponentních námitek využít – ne zneužít či opomenout je.

      Mějte se.

   • Michaela Neckářová napsal:

    Paní Vilímková, fandím Vám, jsem jen laik, žádný odborník na právo.Jen se trochu zajímám o historii naší země a taky mi není úplně jedno kdo nám vládne.Držte se, protože budete mít pravděpodobně mnoho nepřátel, nějací zde již byli.Přeji mnoho úspěchů.

 13. Občan napsal:

  Když jde o majetek, tak se holt musí člověk otáčet – tentokrát paní Pezoldová:

  Click to access vonPetzold_Ruediger%5BC-ENG0076164%5D.pdf

 14. Kanalnik napsal:

  Tak jsem si precetl jeste jednou clanek. A porad tomu nerozumim:

  „On by rozhodně nikdy nepodporoval žádné privatizace, rozhodně by nikdy nedopustil zbavovat se lukrativních částí hospodářského komplexu za účelem momentálního zisku, protože jeho panství fungovalo na tom, že něco nese zisk a něco jiného je prodělečné, ale přináší jiné přínosy ať krajinné, zemědělské či společenské.To zde popisuji proto, že toto bylo hlavní důvodem, proč se Adolf Schwarzenberg rozhodl, že tento svůj majetek daruje Zemi České a nikoliv vzdálenému příbuzenstvu z pobočných linií.“

  tohle vyzniva nikoli tak, ze musel neco udelat, protoze jeho majetek byl v ohrozeni pripadnym znarodnenim, ale proste se jen tak rozhodl, ze da svuj majetek Zemi Ceske, jako kdyby ho klidne mohl darovat vzdalenemu pribuzenstvu, o cemz dost silne pochybuji, v tom si tedy sama odporujete, pani Vilimkova

  „Nakonec uspěl návrh tehdejší sociální demokracie, která právě zmíněným zákonem tento majetek ve své celistvosti převedla na sebe. Judr. J.Adamec byl jmenován dočasným správcem a až do roku 1952, tento majetek spravoval.“

  je nekde toto zdokumentovano? v oduvodneni zakona, ani v zakone, se nic takoveh nepise

 15. K-k. napsal:

  „Schwarzenbergský“ článek Ing. Vilímkové je probírán na facebooku u Kláry Samkové: http://www.facebook.com/klara.samkova.754

 16. limbidos napsal:

  americkým presidentem černoch,Indián nikdy .Byl někdy Indián také otrokem? Luk a šíp.Laso.Jako turci dávno do poloviny středověku.
  Schwarzenbergův rod -ocas čínského draka-čekání.
  Každá dlouhá lidská historie se někde přetrhne.Ač bylo jisto,že ve Francii žijí roku 1950
  4 pravnuci Karla Marxe.I roku 1988 byl jeho potomek znám.Ale u nás pokrevní Přemyslovci byli ve všech vládách do roku 1918,ale více dnes někdo -kdo jím je z ČR občanůi dnes ?
  A tak vím,že i za toho potlačovatele tří revolucí Felixe von SCHW. roku 1850 se mlynář měl dobře.
  Německá hraběnka-spisovatelka -žijící na Moravě v druhé pol.19.století duši moravského českého sedláka rozuměla,cítila se s nimi přirozeně,věděla,že jejich problémem je jak vdát dceru a zda z druhorozeného syna nebude žebrák.Šel-li studovat na kněze,ušel tomu osudu.
  1780 -,start josefinských reforem-.Schwarzenbergové krvavě potlačili sedláky u Chlumce,kde je dnes volili nejvíce.Felix Schw.byl 1848 -1852 nesporně středem německy mluvící Evropy,zatímco jeho předchůdce Metternich (původně velvyslanec ve Francii) v letech 1818-1848 -t.č.v emigraci v Anglii- do návratu 1862- byl spíše absolutním vládcem celé Evropy.Tedy u F.von Schw.- německé Evropy – tehdy již nedlouho začínající překonávat náboženský rozkol protestantského Německa-luteránství s ortodoxní katolickou vírou Rakouské-uherské-španělské Evropy,překonávající i feudální roztříštěnost Německa samotného (Na rozdíl od Rakouského impéria mnohonárodnostního s pevným trůnem).Symbolicky potvrzeno vůdcovství Rakouska v Olomouci 1850,jež hostilo i gen.Suvorova 1796 při tažení proti Napoleonovi do Itálie.Olomouc -tradiční bašta katolicismu -celé tisíciletí s universitou již v době bělohorské .
  1848-1948.Vzestup a pád rodiny Schwarzenbergů.Během jednoho století prohráli co získali během jednoho tisíciletí.Až na farmy v Africe,USA,Kanadě aj. Ale s věčností feudalismu už počítat neměli,což i tak cítili..Zazvonil zvonec a pohádce konec,dopředu jdou buržousti.
  Třídní schůzka Karlů-Velikého,IV,Marxe,Liebknechta,posledního českého panovníka 1918-Karla se Zitou,i též Schwarzenberga-

 17. limbidos napsal:

  oprava :ale ví dnes někdo -kdo jím je z ČR občanů i dnes ?

 18. tata napsal:

  panové

  myslím že kam to vede otomto začít mluvit je jasné zde………….http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posselt-oznacil-schwarzenberga-za-moralniho-viteze-ceskych-voleb/896440

  jen tak na okraj pane PELIKÁN………TADY JE NAPROSTÝ JASNÝ DUKAZ……….jak každá zmínka podpoří tyto řeči……….s konání pana Posselta věčině musí byt jasné co stím míní…..

  v tomto světle ……………….jsou to opravdu takové lži………………..http://i45.tinypic.com/34q3hh0.jpg

 19. tata napsal:

  panové zde je dokonce důkaz co našel občan……………..že ZEMAN nelhal ale lže kníže že se splet……….

  Freiheit (16.9.2010), komentující Knížovo prohlášení pro magazín ARD “Kontrasty”:
  http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M50e620beaf2.0.html

Komentáře nejsou povoleny.