Není Schwarzenberg jako Schwarzenberg


Jistě  znáte  úsloví o  tom, jak  slepé  kuře  našlo  zrno.  Ta  tohle  je  ten případ. Materiál se mi  v pondělí objevil v  elektronické  poště. A jakkoli nejsem schopen  verifikovat jeho obsah, tak jak  bych  chtěl, rozhodnutí  vydat jej na Kose bylo  zcela  jasné. A  to i přesto,  že  se v jistém místě  autorka  opírá  o  zjištění  A.B. Bartoše, což je pro mne  téměř nepřijatelná  adresa.  Jenže  hlavní  část zjištění  je  z rodinného archivu.   A  to je úplně jiná  káva

Už  včera jsem  anoncoval dnešní článek. že přináší  nové, neznámé a docela  zásadní  informace ohledně  Lex  Schwarzenberg, rodinných poměrů v  hlubocké  větvi rodu. Pro mne je  to  jeden  z nemnoha  případů,  kdy bych  byl  rád,  aby  Kosa  měla  čtenost nikoli  1100 originálních  IP ale  nejlépe 1 100 000.  Umím si představit  ten  rozruch, jaký  by v tom případě  dnešní  číslo Kosy vyvolalo.  Nicméně   –  paní  autorka  Ing. Vilímková  se pokusila  své informace  nabídnout  velkým mediím. A  podle jejího vyjádření se se  zlou potázala.  Například reakce  jednoho  z nejrenomovanějších  komentátorů v zemi,  z  Bakalovy  vlajkové  tiskové  lodi,  byla prý mimořádně  drsná. Bohužel o  tom neexistuje  žádný  písemný  záznam.  Rozhodně  bych  jej opravdu s gustem  zveřejnil. Ale  člověk  nemůže  mít  všechno. Dejme  teď  slovo  paní

Ing. Ivetě  Vilímkové, které  tímto  jménem  všech Kosířů děkuji za  důvěru, kterou  Kose projevila.

Již dlouho se přemlouvám sepsat poznatky, které mám o rodu Schwarzenbergů. Zdá se, že čas dozrál a je nejvyšší čas vyslyšet přání známých a přátel, abych vše, co jsem dosud zjistila a nashromáždila, nějakým stručným způsobem utřídila a dala na papír. A tak to tady máte.

Nejprve je asi třeba popsat jak jsem se k tomu všemu dostala. Po roce 1989 se začaly obecně napravovat křivdy v oblasti vlastnických práv a v rámci restitucí se mohli poškození domáhat navrácení majetku, který jim byl komunisty zabaven. Mezi oprávněnými restituenty se začala objevovat i jména potomků šlechtických rodů. Vnímala jsem to jen prostřednictvím médií. Má rodina žádné restituční nároky neměla a manželova rodina se svých restitucí dočkala, z toho důvodu to pro mne nebylo nijak zajímavé. Uznávala jsem, že poškození mají mít právo na nápravu křivd. A pak se začalo objevovat jméno Alžběty Pezoldové a mediální humbuk kolem jejího požadavku na zámky Hluboká a Český Krumlov.

A tehdy jsem poprvé od své tchyně slyšela, že tato osoba (Alžběta Pezoldová) nemá nárok, protože oba zámky patřily do majetku Adolfa Schwarzenberga, který veškerý svůj majetek daroval Zemi České a že tu darovací smlouvu ještě má, stejně jako další dokumenty, které se k tomu váží.

Takže zde jsou fakta:

JUDr. Jan Adamec (otec mojí paní tchýně a dědeček mého manžela) byl posledním správcem rozsáhlého majetku knížete Adolfa Schwarzenberga, hlavní linie tzv. hlubocké větve.

Odkaz zde: http://www.historickaslechta.cz/gallery/image/RODOKMENY/SCHWARZENBERGOVE-Hluboka2.jpg

Dříve než se však stal tímto správcem, byl finančním radou, tj. z dnešního pohledu referentem finančního úřadu. Tehdy velmi vážená osoba, úředník pod pensí, který měl shodou okolností ve svém obvodě právě jako poplatníka Adolfa Schwarzenberga. Při zpracování daňového přiznání dědeček zjistil, že toto přiznání obsahuje chyby v neprospěch poplatníka, které se opakují několik let zpětně. A tak mu zachránil významnou část finančních prostředků. Adolf Schwarzenberg pak dědečka dlouho a intenzivně lákal do svých služeb, až to dědeček nakonec přijal a stal se hlavním správcem majetku, vedl účetnictví a vše, co se správou souviselo. To jen tak na vysvětlenou.

Je nutné pochopit rodové vztahy, aby se dalo vysvětlit, jak je s námi nenápadně manipulováno. Takže z odkazu na rodokmen Schwarzenbergů je třeba upozornit především na několik důležitých jmen:

Adolf Schwarzenberg – poslední potomek přímé linie tzv. hlubocké větve, zemřel bezdětný. Nebylo zde dědiců ze zákona.

Měl dva bratrance, přičemž důležitý je Jindřich Schwarzenberg, otec Alžběty Pezoldové. Dohledala jsem dokument, že v roce 1940 měl být Jindřich adoptován Adolfem. Jenže české právo nezná možnost adopce dospělého jen za účelem dědictví. Jindřich pak v 60. letech adoptoval Karla Schwarzenberga, současného pana kníže. Opět již coby dospělého. Zatímco v případě adopce Jindřich lze o úmyslech, co tím mělo být dosaženo spekulovat, pak adopcí Karla se mělo naplnit rodové dědické právo. Málokdo totiž ví, že Schwarzenbergové měli vlastní zákon, který trval na dědění pouze v mužské linii a protože Jindřich neměl syna, ale jen dceru, tak si tímto chtěl zajistit výkon dědického práva. To však bylo a je v rozporu s platným právem jak v té době tak i dnes.

Za prvé jak jsem již uvedla náš právní řád (od roku 1918, kdy vznikla ČR určitě) neznal možnost adopce dospělé osoby. Zákon zná dědění ze zákona podle dědických tříd nebo ze závěti, což by nahrazovalo adopci dospělého, kterou prý umožňuje rakouské právo (pozn. ale nejsem si jistá zda to tak je nebo zda novináři jen převzali jakousi neověřenou informaci).

Za druhé není možné podle českého práva dědění ze zákona mezi bratranci nebo mezi strýcem a synovcem.

Za třetí nechápu jak je možné, že v případě Karla Schwarzenberga bylo rozhodováno podle cizího práva, přestože v restitučním sporu nebyl typický cizí prvek, který je nutný, aby soud to mohl případ posuzovat podle  zákona jiného státu.

Dále je třeba uvést, že Adolf Schwarzenberg svůj majetek daroval Zemi České (v dalším textu rozeberu podrobně) a tento dar byl v roce 1947 zákonem Lex Schwarzenberg státu předán. Jindřichu Schwarzenbergovi byl majetek zabaven na základě Benešových dekretů (a v následujícím odkazu na dokumenty, je i rozsudek soudu, který tuto skutečnost potvrzuje). Z tohoto důvodu nemá Alžběta Pezoldová nárok na majetek po svém otci Jindřichovi, který vlastnil na českém území.

Majetek orlické větve nebyl ani darován a nebyl zřejmě ani zabaven na základě Benešových dekretů. A v tom svém pojednání se tímto nechci ani podrobněji zabývat. Jsou zde pochybnosti, zda byl tento majetek vydán oprávněně či nikoliv (viz výše nastíněné rozpory s českým právem), ale jako podstatné v tuto chvíli je, aby se vyloučilo to, že Karel Schwarzenberg měl nebo má nárok na majetek po Adolfu Schwarzenbergovi (viz např. tento článek: Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné jako ty Havlovy:

http://opona2009.zacit.cz/galerie-elity-naroda/schwarzenbergovy-res.html)

Zde přikládám odkaz na autentické materiálu ze soukromého archivu po JUDr. Janu Adamcovi:

Dokumenty ke stažení:

http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rar

http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rarDOKUMENTY KE STAŽENÍ:
http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rarDOKUMENTY KE STAŽENÍ:
http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rarDOKUMENTY KE STAŽENÍ:
http://uloz.to/xpJsG6b/restituce-dokumenty-rar

Setkávám se s tvrzením, že Adolf Schwarzenberg byl donucen k tomu, aby majetek na stát převedl. Nyní, během období volby prezidenta, se  to navíc žene až do absurdních rozměrů a proto zde chci uvést vzpomínky a některá fakta, která dle mého názoru tuto lež vyvracejí.

Adolf Schwarzenberg a jeho životopis je docela věrně popsán v tomto článku, s kterým docela souhlasím až na poslední odstavec, především v té jeho druhé části: http://www.itrebon.cz/adolf-knize-ze-schwarzenbergu_180.html

Z osobních vzpomínek uvedu, že Adolf Schwarzenberg po příjezdu Hitlera do Prahy opustil svůj palác v Praze a odebral se na zámek Český Krumlov, kde jej zastihla zpráva, že jej Hitler jede navštívit. S pomocí přátel odjel Adolf Schwarzenberg z republiky a uchýlil se do exilu. Větší část války prožil v USA, kde pomáhal protinacistickému odboji.

Po roce 1945 bylo nesnadné v vrátit se zpět do ČSR. Přeprava soukromých osob musela ustoupit strategičtějším důvodů. Proto majetek byl spravován prostřednictvím správce JUDr. Jana Adamce a jeho dvou pobočníků (jejich jména lze vyčíst z dokumentů ve výše přiloženém odkaze). Po dva roky probíhalo intenzivní jednání, kdy se prokazovalo, že Adolf Schwarzenberg, na rozdíl od jeho vzdálených příbuzných s pobočných rodových linií a další šlechty, nebyl spolupracovníkem nacistů, ani neschvaloval okupaci ani se žádným jiným způsobem nezaprodal Hitlerovi a zůstal věrný Československému státu.

(ze vzpomínek JUDr. J.Adamce: Ti, co jej chtěli označit za kolaboranta argumentovali tím, že se přihlásil při sčítání  lidu – asi rok 1933, ale dá se dohledat přesně – k německé národnosti. Jenže Adolf s chotí se tohoto sčítání neúčastnili, protože v té době pobývali v Africe na lovu lvů. Kdo tehdy formulář vyplnil se nepodařilo zjistit, ale podařilo se prokázat, že Adolf se hlásil k národnosti české a to i díky tomu, že podporoval různé české aktivity.)

Bylo nade vší pochybnost vyvráceno jakékoliv spojení s Němci nebo podporou nacismu. V nepřítomnosti byl celý majetek Adolfa Schwarzenberga zabrán nacisty. Z toho důvodu je velmi zvláštní proč by měl adoptovat v roce 1940 svého bratrance Jindřich (v některých dokumentech se lze setkat s jménem Albert nebo Heinrich). V této souvislosti mi jeden z příznivců knížecí volební klaky poslal následující chat:

Martin Konektor Charvát

Jenom pro vaši informaci: Heinrich Schwarzenberg byl nacisty zatčen v roce 1940 a poslán do koncentračního tábora Buchenwald. Veškerý jeho majetek byl nacistickými úřady zabaven. Jeho bratr Adolf uprchl ze země a v zahraničí finančně podporoval exilovou vládu. Heinrichovi tedy těžko mohla být „prokázána kolaborace“, jak zřejmě z neznalosti píšete. Právě naopak, byl nacisty pronásledován a vězněn. „Lex Schwarzenberg“, zvláštní zákon č. 143/1947 Sb. o zestátnění části majetku rodiny Schwarzenbergů, přijatý prezidentem Benešem, neměl nic společného s děním za II. světové války. Byl speciálně navržen a schválen k přerozdělení rozsáhlých schwarzenbergských nemovitostí ve prospěch státu a bezzemků, podobně, jako tomu bylo u jiných rozsáhlých majitelů nemovitostí při pozemkové reformě po I. světové válce.

Takže na vysvětlenou:

Adolf nebyl bratr, ale bratranec. Ano Adolf opustil republiku, ale ještě před začátkem války, po té, co Hitler po Mnichovu vstoupil do nově vzniklého protektorátu. Pokud by byla pravda, že Jindřich byl zatčen a poslán do koncentračního tábora, tak kdo tedy žádal Heidricha o to, aby mu posílal vězně pro vytvořený pracovní tábor v Letech u Písku? A pokud to není pravda, proč zde již roky politici svádí boj o likvidaci vepřína společnosti AGPI a.s.? A kdyby byl Jindřich nacisty uvězněn v koncentračním táboře Buchenwald, asi by mu nebyl majetek zabaven na základě „Benešových“ dekretů, jak vyplývá z rozsudku (viz výše odkaz na dokumenty), kterým soudy opakovaně zamítaly a zamítají restituční nároky jeho dcery Alžběty Pezoldové. (Jediné v čem zatím uspěla je vydání Schwarzenbergské hrobky v Třeboni a to ještě s odůvodněním, že je to místo posledního odpočinku společných předků s podmínkou, že to musí zůstat přístupné veřejnosti. Jinak Třeboň je uvedena na seznamu, který je součástí darovací smlouvy – viz níže).

A dostávám se k obecně šířeným lžím ohledně zákona Lex Schwarzenberg (č. 143/1947 Sb.):

Je to vlastně ten hlavní důvod, proč toto všechno sepisuji. Adolf neměl právoplatného dědice, alespoň pro majetek na území ČSR. Doba po květnu 1945 byla hektická, bylo mnoho pokusů o znárodňování, vyvlastňování či zabavování majetku kolaborantů a zrádců.

Adolf Schwarzenberg mohl vše toto jen sledovat ze zahraničí a prostřednictví správce majetku a jeho pobočníků pouze ochránit celistvost majetku, který mu patřil (odkazuji na seznam, který byl součástí darovací smlouvy a rovněž na notářský zápis, který doplňoval zákon Lex Schwarzenberg). Jeho primárním zájmem bylo uchránit tento jedinečný celistvý majetek pohromadě, protože Adolf Schwarzenberg byl v té době zřejmě největší vlastník mezi fyzickými osobami, protože mu patřil skoro celý Jihozápad Čech. A jak jsem měla možnost se seznámit s účetnictvím z osobního archivu JUDr. J. Adamce, tak svůj majetek spravoval zcela v opačném duchu než jsme svědky dnes. On by rozhodně nikdy nepodporoval žádné privatizace, rozhodně by nikdy nedopustil zbavovat se lukrativních částí hospodářského komplexu za účelem momentálního zisku, protože jeho panství fungovalo na tom, že něco nese zisk a něco jiného je prodělečné, ale přináší jiné přínosy ať krajinné, zemědělské či společenské.To zde popisuji proto, že toto bylo hlavní důvodem, proč se Adolf Schwarzenberg rozhodl, že tento svůj majetek daruje Zemi České a nikoliv vzdálenému příbuzenstvu z pobočných linií.

Orlická větev byla obecně chápána jako ta chudá až zchudlá. Různé glosy o tom, jak se Schwarzenberci starali o své podřízené apod. jsou citovány z dokumentů po Adolfovi nikoliv po Karlovi nebo Jindřichovi. (Ze vzpomínek JUDr. J.Adamce se traduje, že svým rodovým příbuzným by nesvěřil ani prasečí chlívek, protože prý neuměli hospodařit).

Sepisovala jsem na toto téma seminární práci, kdy Schwarzenbergové hlubocké větve zakládali pojištění svých zaměstnanců, domovy důchodců či první špitálky dávno před tím, než to uzákonil v druhé polovině 19. stol. stát (reformy po roce 1848 a dále).

Adolf Schwarzenberg proto pověřil správce JUDr. Jana Adamce, aby připravil jakožto právník a správce v jedné osobě darovací smlouvu, jejíž vlastnoruční originální rukopis je ve výše přiložených dokumentech, která vyvrací fakt, že k tomuto kroku byl Adolf Schwarzenberg přinucen pod nátlakem nebo že mu to bylo ukradeno. Další bitva o tuto smlouvu se pak strhla přímo v Poslanecké sněmovně, kde byly jak pokusy o znárodnění, tak i pokusy o vyvlastnění (tyto důvodové zprávy jsou rovněž v dokumentech přiloženy). Nakonec uspěl návrh tehdejší sociální demokracie, která právě zmíněným zákonem tento majetek ve své celistvosti převedla na sebe. Judr. J.Adamec byl jmenován dočasným správcem a až do roku 1952, tento majetek spravoval. Teprve po té byl odvolán a následně se započalo i s rozmělněním tohoto majetku do ostatního majetku státu.

Dlouho jsem se domnívala, že rivalita mezi Karlem Schwarzenbergem a jeho nevlastní sestrou Alžbětou Pezoldovou je dána pouze tím, že on zrestituoval majetek po svém biologickém otci, tj. majetek tzv. orlické větve, kde byl jediným dědicem, pokud pomineme fakt, že toto právo měl adopcí Jindřichem ztratit. To však nechám na právních expertech, aby se s tímto vyrovnali, ale nedomáhal se dle jejího názoru majetku po Adolfovi. Přičemž sama nemá štěstí domoci se majetku po Jindřichovi, který jak jsem již výše psala byl zabaven na základě dekretů. Ovšem proběhlá volební kampaň a vše, co zaznělo ohledně dekretů, Beneše, kterého by pan kníže hnal do Haagu před trestní tribunál a další lži objevující se na adresu přivlastňování si zásluh hlubocké větve Schwarzenbergů stejně tak reakce zahraničních Sudetských Němců, mne vede k závěru, že bude pokračovat snaha o prolomení zákona Lex Schwarzenberg a přivlastnění si majetku, který jim nenáležel a nenáleží. Je to bitva s časem.

Možná jsem nezaznamenala všechny poznámky, které jsem chtěla, ale určitě dost toho podstatného. Chtělo by to, aby se konečně těchto dobových důkazů ujali kompetentní historici, archiváři a doplnili je do svých sbírek. Protože výše uvedený rukopis bude mít jednou možná cenu podobnou jako „Zlatá bula Sicilská“.

Příspěvek byl publikován v rubrice Schwarzenberské motivy Ing. Vilímkové se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

405 reakcí na Není Schwarzenberg jako Schwarzenberg

 1. xpow napsal:

  Takže se v článku v podstatě píše, že Schwarzenberkové byli vlastenecká šlechta, která se příkladně starala o svůj majetek. Po válce je v době kolektivistického šílenství připravili o majetek a oni se teď toho majetku domáhali v restitucích. Článek se postupně probírá fakty, aby na závěr autorka udělala neuvěřitelný závěr. Na základě toho, že se v době prezidentských voleb rozvířila debata kolem benešových dekretů , tak autorka předpokládá, že KS bude usilovat za pomoci sudetských Němců o prolomení Lex Schwrzenberk. Ten závěr bych nominoval na cenu doktora Chocholouška. Tlak sudetských Němců by zájmům rodiny Schwarzenberků v českém parlamentu určitě významně pomohl. To, že tyto úžasné dedukce nabízela v médiích v době vrcholící prezidentské kampaně posouvá celou věc od doktora Chocholouška k STB, něco podobného náhodou inzeroval doktor Zavadil v Blesku.

  • Kv Bec napsal:

   Po přečtení Vašeho komentáře pochybuji, že jste četl důkladně článek .

   • xpow napsal:

    Proč myslíte?

    • schlimbach napsal:

     Pokuste se článek znovu přečíst a pokuste se u toho i přemýšlet. Budete překvapen výsledkem 🙂

     • marousek napsal:

      „Přesvědčivý“ argument ! Vy si raději přečtěte stenogram schvalování „LEX..“ a ani nemusíte číst paní Vilímkou..

     • suchanekpetr napsal:

      Iveto, Ty si koleduješ. Stačí si to přečíst tady. 🙂 🙂
      Na první nástřel dobrý, to podstatné tu, dle mého hloupého názoru, je. 🙂 Ale znáš to. I tady na těch reakcích některých vidíš, že raději zůstanou hluší a slepí,
      Ať si každý přečte, posoudí, vyhodnotí.
      Já věřím, že to nějaký smysl má, ať si tu někteří vykládají, co vykládají.

      Jinak se tu kdosi podivoval na pojmem Země Česká. Já mám pocit, že zemské zřízení bylo až do komanče (1949 – kraje).
      http://www.i15.cz/zemske-zrizeni/

   • vonrammstein napsal:

    To bude spíš problém s chápáním, než se čtením.

  • Jeff napsal:

   vůbec jste nepochopil nebo nečetl

  • Jeff napsal:

   navíc je to poněkolikáté od vás slušný spam

  • Iveta Vilímková napsal:

   Asi jste to špatně četl, protože píši, že Adolf Schwarzenberg se choval jako vlastenec a proto v jeho případě byl majetek převeden na stát (v tomto případě unikátním právním aktem, u jiných šlechtických rodů toto nebylo) nikoliv vyvlastněn či znárodněn jako v případě jiných šlechtických rodů. Pokud si dáte tu práci a prostudujete přiložené dokumenty, pak mnohé z toho mnou tvrzeného bude dávat větší smysl než jen stručně popsané v článku. Je třeba se seznámit s materiály, které moje uvedené informace potvrzují.

   • xpow napsal:

    Dobrý večer paní Vilímková. Vůbec se necítím kvalifikovaný posuzovat kauzu Schwarzenberského majetku. Kdyby jste napsala, že nárok Karla S. na tento majetek je sporný, nebo dokonce podle vašich informací neplatný, pak je vše v pořádku. Ať to posoudí soudy nebo historici. Ale přímo v článku uvádíte odkazy na tendenční články p. Bartoše a v závěru tyto restituční kauzy spojujete s prezidentskou kampaní a jakýmisi reakcemi sudetských Němců. To už nejsou fakta, ale naprosto tendenční interpretace, navíc v případě odkazu na reakci sudetských Němců naprosto nesmyslná. Pokud jsem se vás nějak dotknul, tak se omlouvám, ale připomělo mi to onu STBáckou kampaň v Blesku.

    • Iveta Vilímková napsal:

     Uražena se necítím. Jedná se o prvotní pokus sepsat to, co zatím o celé záležitosti vím s odkazy na podstané dokumenty. Zatím jsem to vždy jen komentovala v diskusích nebo přikládala jako komentáře k článkům v tisku či na internatu, takže je možné, že ne vše se mi podařilo vystihnout dokonale nebo dostatečně srozumitelně. Prosím čtenáře o laskavou shovívavost. Možná tímto se podaří vyprecizovat uvedený článek do podoby, která bude pro čtenáři přijatelnější. Děkuji tímto za pochopení.

    • vlk napsal:

     xpow
     je skutečně pro vás tak nesmírně obtížné pochopit meritum věci, které je v možnosti prolomení restituční tečky postavené na 25. ůnor 1948?
     Což znemožňuje jak SN uplanit jejich nároky tak rodině Sch. zkusit zneplatnit Lex Schwarzenberg?
     Netušil jsem, že tahle jednoduchá příčinná souvislost je pro někoho tak nepochopitelná. Ale člověk se učí celý život. Zkuste to taky. Je to fajn.

     • Vlad Naiva napsal:

      Prolomení Benešových dekretů přímo hrozí ze zmršeného zákona o předání majetku církví Bůh ví komu. Tzn., že zde není nechápavá paní Vilímková, nýbrž vy. A mám pocit, že ‚nechápete‘ záměrně. Mimochodem, když zmiňujete inzerát v Blesku, manipulativní masmédia stále opakují, že byl lživý. Pro jistotu ale nikde nezveřejňují obsah inzerátu. Ten zněl:
      BLESK Pátek 25. ledna 2013 | inzerce 9
      Nevolte Karla Schwarzenberga
      • řekl, že by měl být Eduard Beneš podle dněšních zákonů postaven před Haagský tribunál pro válečné zločince
      • děkuje za podporu představiteli Sudetendeutsche Landsmannschaftu Berndu Posseltovi
      • považuje poválečný odsun Němců za nespravedlivý, aniž bere ne vědomí Mnichovský diktát, okupaci Československa a statisíce českých obětí II. světové války
      • považuje „Benešovy dekrety“ za neplatné a tím připravuje půdu pro vrácení majetku potomkům válečných zločinců

      Jak se možno přesvědčit ze záznamů TV Prima a ČT, sdělení vychází z autentických výroků K.Schwarzenberga a za spornou lze označit pouze druhou větu souvětí posledního bodu (úmysl „připravovat půdu“).

     • xpow napsal:

      A Vlku je pro vás tak nesmírně těžké pochopit, že pokud by chtěl KS prolomit restituční tečku, tak si k tomu pozve na pomoc SN je myšlenka hodná doktora chocholouška. SN nemají pro restituční nároky podporu ani v Německu a o jejich podpoře v českém parlamentu by se taky dalo s jistotou pochybovat.

     • xpow napsal:

      Pane Vlade a co z toho inzrátu je pravdivé? Je to ubohá STBácká dezinterpretace, kterou takoý doktoři Z. krmili tuto zemi 40 let. Je smutné, že takový hnus se objeví ve volbách v roce 2013.

     • Petrpavel napsal:

      Je zajímavé xpow, že znáte jenom práci StB. Pozdní antikomunista nebo estébák? Nebo obojí?
      Co kdyby to byla práce BIS, CIA, KGB, MI6, FBI, CIA…? To by bylo podle Vás v pořádku?

     • xpow napsal:

      Pane Petrpavel – STBácká protoře ten pán byl STBák a podbné moudra si s těch dob, kdy tito doktoři Z. vládli pamatuju.

     • Leo K napsal:

      Nick xpow je pravděpodobně provokatér, protože se pouští do sporů i s evidentními pravdami. Píše například: SN nemají pro restituční nároky podporu ani v Německu a o jejich podpoře v českém parlamentu by se taky dalo s jistotou pochybovat.
      Jenže situace je úplně jiná. Ze zprávy z roku 2000:
      Nejméně bilion korun jako odškodné za ztrátu majetku už bylo vyplaceno Němcům
      odsunutým z České republiky a Polska. Náhrady škod, které byly po odsunu na základě spolkového zákona o vyrovnání z roku 1956 postupně vypláceny sudetským a slezským Němcům, dosáhly podle studie německého právního experta Heinze Schafera už v roce 1990 sumy vyšší než 51 miliard marek. V posledních deseti letech se tato částka ještě zvýšila.
      Podle hrubých odhadů, které připouštějí i sami sudetští Němci, tak na jednoho vyhnance připadá průměrné odškodnění přes šest tisíc marek, v některých zdokumentovaných případech i několikrát vyšší. Pokud by se sudetským Němcům podařilo prosadit požadavky na restituci jejich bývalých majetků v České republice, museli by tyto peníze vrátit. „Ano, německý zákon o vyrovnání to takto podmiňuje,“ uvádí český diplomat a expert na německou problematiku Jan Sechter.
      Nebo píše: Pane Vlade a co z toho inzrátu je pravdivé? Je to ubohá STBácká dezinterpretace, kterou takoý doktoři Z. krmili tuto zemi 40 let. Je smutné, že takový hnus se objeví ve volbách v roce 2013.
      Je evidentní, že buď nemá zprávy nebo v něm řádí slepý fanatismus. Tady, na adrese sudetoněmeckého dne v Augsburgu http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Sudeten/100811_sudetendeutscher-tag-3/artikel.pdf je dokument, který jasně, zřetelně a prokazatelně úkoluje vedení SL k sázce na K. Schwarzenberga. Na straně 6 Die SL scheint stark auf Karel Schwarzenberg zu bauen! Ostatní tvrzení (Beneš do Haagu; nespravedlivý odsun) už uznali za chybné všichni, včetně vedoucích činitelů Spolkové republiky. Odsun – mimo SL nezpochybňuje už nikdo relevantní. Odsuzují se – a toho se týkala také omluva V. Havla – zbytečné excesy, které ten odsun doprovázely. To je ovšem něco úplně jiného.

     • xpow napsal:

      Leo nejsem provokatér, ve vaší odpovědi motáte páté přes deváté. Já jsem napsal, že SN nemají pro své nároky podporu, a upřesňuji ve smyslu oficiálních jednání německé vlády. To co uvádíte je článek o jejich sjezdu v Augsburgu co to dokazuje? Inzerátk STBáka je zčásti dezinterpretace zčásti vyloženě lež. Pokud to nedokážete odlišit, vaše smůla.

     • Vlad Naiva napsal:

      Dezinformace, pane xpow, je neustále používanou metodou a masivně je v kampani používal Bakalův štáb na podporu svého kandidáta (stačilo pouze koordinovat masmédia, z nich část Bakalovi přímo patří). Ostatně jak Bakalova tak zahraniční masmédia v útočné kampani proti již zvolenému prezidentovi pokračují. Viz ‚Zahraniční a Bakalova masmédia působí proti zájmům naší republiky‘ – http://www.diskuteri.eu/clanek/zahranicni-a-bakalova-masmedia-pusobi-proti-zajmum-nasi-republiky-647-5ys

      Když vyšel ihned najevo zadavatel článku, lze za dezinformaci považovat výrok pseudopankáče Karla: „Původně jsem nechtěl komentovat lživé výroky Miloše Zemana, jeho volebního týmu ani jeho podporovatelů. Ale musím se důrazně ohradit proti dnešní inzerci v deníku Blesk…“, jímž demagogicky spojil svého protivníka s inzerátem. Vyloženě lživý byl ale výrok šéfredaktora Blesku Pavla Šafra k inzerátu: „Jsem zcela znechucený z toho, jaké špinavé metody používá v kampani Miloš Zeman a jeho tým. Celý ten útok ohledně Benešových dekretů a odsunu Němců neskutečným způsobem poškozuje tuto zemi v zahraničí a zasévá nenávist v našem národě. Je to tragická a zlá politika, která nemá v moderní a demokratické společnosti své místo.“
      Tato lživá kampaň vůči Zemanovi a spojení s bývalým estébákem mě přesvědčily, že se jednalo o akci lidí kolem TOP 09. Ta má totiž ve spolupráci s estébáky dávné zkušenosti, a to dokonce s nikým menším než Ludvíkem Zifčákem. Viz ‚Co má TOP 09 společného s tuneláři a estébáky‘ – http://www.diskuteri.eu/clanek/co-ma-top-09-spolecneho-s-tunelari-a-estebaky-499-dqu
      Pro tuto variantu svědčí bleskurychlá reakce Bakalova volebního štábu a dobře využitá možnost pokračovat v protizemanovské kampani (aniž by se mohl bránit) a zviditelňování knížete i po zákazu kampaně a poté dokonce snaha využít inzerátu coby záminky pro zpochybnění voleb.

      Nic z toho ale nemění na skutečnosti, že obsah inzerátu pouze skutečné popisuje výroky a povděk „pankáče Karla“. Pokud to kníže myslel jinak, měl to také jinak říci. Desinterpretovat se své vlastní výroky snažil i sám kníže a masmédia (včetně TV Nova), když lhali, že prohlásil Benešovy dekrety za „vyhaslé“. Nikoli, prohlásil je za neplatné a zopakoval to v další větě a poté ještě jednou, proto nemohlo jít o mýlku. Termín „vyhaslé“ použil M.Zeman před lety. Jak jsem psal, sporný je pouze konec, a to proto, že úmysl je vždy velmi obtížné prokazovat.

      Na reakci ‚antikomunistického‘ knížete je pikantní ješě jedna věc. Náš právní řád obsahuje totalitní relikt v trest. zák., dle kterého lze potretsta za nepravdivou informaci až odnětím svobody na 2 roky. Tento komunistický appendix vyspělejší země ve svém právním řádu nemají, je tam zakootvena možnost ochrany v ‚civilním‘ řízení. Ttu možnost máme v ČR také a paradoxně je tak prakticky totéž možno řešit dublovaně. Pan kníže, byl-li by demokratem a, jak o něm všichni prohlašují, zapřísáhlým odpůrcem všeho komunistického, podá žalobu občanskou. Jenže Karl využil komunistický přívěsek a podal podnět k trestnímu stíhání.
      Tolik k pravé podstatě Karl zu Schwarzenberga hovořícího německy, ale česky se nenaučil nepříliš dobře. Viz ‚Ještě k Schwarzenbergovi a české hymně‘ – http://www.diskuteri.eu/clanek/jeste-k-schwarzenbergovi-a-ceske-hymne-632-124

  • Občan napsal:

   Mlčeti zlato, hochu, mlčeti zlato.
   Zvlášť o něčem, o čem víte úplně naprostý kulový. Počítejte prostě s tím, že speciálně na tohle téma se budou bavit hlavně dospělí.

  • strejda napsal:

   Možná jste četl nepozorně, nebo jen výběrově. Z článku jasně vyplývá, že Adolf Schwarzenberg daroval svůj majetek státu a to vlastnoručně psanou listinou. Pak je ovšem zcela irelevantní jakékoli kolektivistické šílenství.
   Ostatní jsou jen vaše domněnky, Je dobře, že je píšete, ale to je tak vše. Zatím je zřejmé, že SDL chce po českém státu odškodněná ve výši cca 250 mil Euro. Ne německý stát, nebo Němci. Jen SDL.
   Bylo by zvláštní aby se K.S. soudil s A.P. o dědictví a pak rozsudek hodil do koše. Možná neumí volit, ale toto by neopomenul. Na námitku, že o hlubocký a krumlovský majetek neusiloval, odpověděl u soudu, že dosud nebyla politická vůle. Jako president by jsitě získal větší podporu, jak velikou lze těžko odhadnout, ale příklad církevních restitucí ukazuje, že lze ledacos. President navrhuje a jmenuje ústavní soudce, má na ně tím pádem výrazný vliv, obzvlášť v době, kdy hrozí kolaps ÚS.
   K.S. je podle rodinných tradic povinem o majetek zažádat. A také to velmi pravděpodobně udělá, jeho syn již nikdy šanci mít nebude. To je v pořádku, povinnost je povinnost a je to i odpovědnost před dějinami. A je na politickém prostředí jak dopadne. Co umí tvrdá mediální kampaň už víme. Nezvolením presidentem se ovšem dostal do mnohem horší situace.
   A co ti sudetští Němci? Pro prolomení 25.2.1948 by jim již v cestě mnoho nestálo.

   • xpow napsal:

    Pane strejdo mezi námi je ten rozdíl, že já ten majetek KS z celého srdce přeju, pokud na něj má nárok, ale to se nedá rozsoudit na základě jendoho článku. To, že byly poválečné doby plné kolektivistického šílenství tento článek také nic nezmění. Co se týká nároků sudetských Němců tak nevím, máte to číslo nějak zdokladované, odpovídá to česko – německé deklaraci? A jakou to má souvislost s KS prezidentováním?

    • strejda napsal:

     Výši nároku najdete na stránkách SDL, jak v češině, tak i němčině. Deklaraci to neodpovídá, SDL nebyla účastníkem. Přesto, nebo právě proto to pořadují. Požadovat mohou cokoli a od kohokoli, že tím brání porozmnění mezi sudetskými Němci (nikoli Němci) a Čecha je nasnadě. A souvilost s KS je jednoduchá. Mluví přeně tak, jako oni píší.

    • strejda napsal:

     A ještě majetek po AS. Lex Schwarzenberg byl schválen roku 1947 a restutuční hranice je k 25.2.1948. Tady věru není nutné mít právní radu. Tady jde jen o prolomení hranice, tedy politickou vůli. Třeba jako v roce 1945 se znárodněním, nebo v roce 1918 s vyhlášením republiky.

    • Anonymní napsal:

     Rozdil je v tom, ze vy mu ho prejete i kdyz na nej nema pravni narok a ziskal cast jako restitucni podvodnik. Cili vy jste vlastne spolupachatel ci kolaborant.

   • Iveta Vilímková napsal:

    Děkuji za výše uvedený názor, který mne posouvá k dalšímu tématu a to církevním restitucím. Na seznamu, který je přiložen k darovací smlouvě je mimo jiné i klášter ve Vyšším Brodě, který jak proběhlo tiskem má být vydán, ale o zdevastovaný pivovar, který je součástí objektu, jaksi církev nemá zájem. Zdůrazňuji, že tento klášter vždy patřil rodu Schwarzenbergů a jejich předků a žádná církev jej nevlastnila. Schwarzenberci tento klášter svěřili do správy (pouze do správy) řádu Německých rytířů, kteří nejsou ani na seznamu odškodňovaných církví.

    • Vlad Naiva napsal:

     Tahle poznámka je dost děsivá (děkuji vám za článek i odpovědi v diskuzi, považuji váš pohled za zatím nejserióznější na danou problematiku). Lidé si totiž vůbec neuvědomují, že v případě prolomení Benešových dekretů vůbec nejde o nějaké chalupy bývalých Sudetský Němců (ti, resp. jejich potomci, zhusta nemají zájem), ale právě o takové organizace, jakou je Německý řád (název Řád německých rytířů pro negativní konotace již nepoužívají), sídlící ve Vídni a nárokující miliardové majetky (včetně např. bruntálského zámku, hradů Sovinec či Bouzov a nemalých pozemků…).
     Osobně jsem v pol. 90. let mluvil s velmistrem a ten blahosklonně prohlásil (právě ohledně jejich bývalých majetků v ČR), že zastupuje organizaci, která je starší než naše republika a čas pro ně není takový problém a majetky prostě zpět získají, jen to ještě nevíme…
     Rozhoří-li se po nějakém vhodném ‚navrácení‘ majetku v rámci církevních prostitucí soudní pře ve Štrasburku, budou nuceni postupovat dle dřívějšího precedensu (princip rovnosti) a spustí se tím tak obrovský přesun majetků, jaký jsme od velké privatizace nezažili. A vše bude do rukou lidí či organizací mimo republiku.

 2. xpow napsal:

  Tak mi Jeffe vysvětlete, prosím.

 3. Občan napsal:

  Bez dechu jsem to alespoň prolét, protože už sotva koukám. Takže až zítra.
  Autorce hlubokou úklonu a „rukypolíbení“ 🙂 za obrovskou práci.

  A jen dotaz – je ten dokument OPRAVDU BEZPEČNĚ uložen MIMO dosah SOUČASNÉ státní moci ČR?

  • Iveta Vilímková napsal:

   😀 …je a hlavně je mnoho kopií po různých osobách, aby mým odstraněním z tohoto světa nedošlo ke ztrátě trvalé hodnoty …..

 4. miho napsal:

  Neumím posoudit, a ani mě, přiznám se, moc nezajímá faktická stránka věci, ale když čtu větu „Beneše, kterého by pan kníže hnal do Haagu před trestní tribunál“, tak je jasné že to není nezaujatý text.

  • Občan napsal:

   Miho,
   to NENÍ názor paní autorky, ale nehoráznost, kterou pustil z huby Kníža při poslední volbní debatě. Tedy jedna z jeho nehorázností.

  • strejda napsal:

   Jak Vy chápete vyjádření K.S. v předvolební debatě? Tam to veřejně prohlásil za velkého souhlasného aplausu. To jeho pohlášení je stejné, jako v dokumentech SDL, viz sudetsti-nemci.cz.
   K.S. má jisté problémy s vyjadřováním a jednáním a plně si neuvědomuje o co jde. Ovšem je za sebe zodpovědný.

   • xpow napsal:

    Strejdo a jak by asi pomohl v českém prostředí člověk, který by se opíral o podporu jakýchsi sudetských Němců odporující česko – německé deklaraci? U koho by pro tyto kroky získal v ČR podporu?

    • strejda napsal:

     Xpow, já jsem racionální člověk, technik, a posuzuji fakta. Jestli někdo pronese zcela nový a nezvyklý názor, tak se snažím dopátrat, kde k němu přišel. To je jednoduché. A dopátral jsem se, Bylo to těžké, stejně jako Vy jsem si neuvědomil, že to může být z dílny SDL. Dodám, že jinde jsem ho nenašel (mimo kritiku, ale ta byla až v reakci na toto tvrzení). Google je opravdu eso.

   • kočka šklíba napsal:

    Myslím, že bychom v tomto případě neměli zase skočit na logický klam „červený slaneček“ ale věnovat se podstatě textu. Jinak se to zase rozmělní v to, co řekl a neřekl Zeman a K.S. Tahle metoda je nyní zvláště oblíbená u odpůrců M.Z. , a také tzv. středových voličů typu S.Š. :D, a my na ní stále skáčeme.
    Jinak přelétla jsem to zběžně ale i to co jsem pochytila (odkazy jsem neotvírala) už, podle mého, je naprostá bomba. Bohužel, a to i ve světle naprosto odporného chování žumpalistů v minulých dnech, se asi nedočkáme, že by tento text někdy byl uveřejněn v médiích více sledovaných.
    Nicméně možná by některý bloger z aktuálně, pokud to zde čte a je alespoň trochu objektivní, mohl toto uveřejnit na svém blogu ;). Určitě by to bylo zajímavé. Chodí tam lidé, kteří mají jak právnické, tak i třeba jiné potřebné vzdělání a mohli by posoudit a upřesnit či vyvrátit autorčina tvrzení. Autorka viditelně s tím žádný problém nemá.
    Paní Vilímková skvělé a docela Vás obdivuji, jste statečná, ptz takováhle fakta, pokud jsou založena skutečně na písemných pramenech, jsou, podle mého, pro Vás, jako autorku a majitelku oněch dokumentů, dost nebezpečná. V případě, že to není jen fabulace. Což doufám není.

    • Jeff napsal:

     na aktuálně to nikdy neotisknou, ti byli v čele s praporem voltekarla, tady jde hlavně o to, že tento faktický blog plně souzní s tím, jak se ten člověk celou dobu chová a za další, co stojí za tím, že mohla proběhnout celá ta „štvanice“ zakarla

    • xpow napsal:

     A můžete mě neznalému toho slanečka nějak vysvětlit?

     • kočka šklíba napsal:

      Zadejte si do googlu sousloví logické klamy, pak si počtěte, bud Čapka, nebo Koukolíka, a pak se vraťte a vysvětlíme si to na Vašich příspěvcích ;).

    • Petr Pelikán napsal:

     Fakta, drahá Kočko šklíbo, jsou skutečnosti, které jsou dokazatelné a v souladu s řečeným či psaným. Pro mě osobně jsou ty fakta v rozporu se psaným, viz níže. Ale asi jste si nedala tu snahu, pročíst odkazy?

     • kočka šklíba napsal:

      Nechápu drahý Petře Pelikáne Vaši reakci, vysvětlete prosím, jak Vaše reakce souvisí s mým příspěvkem, děkuji.

 5. palosino123 napsal:

  Pokud se u toho nicku (xpow) střídáte, tak je to ještě OK. Musíte-li sloužit i noční, šetře sebe i náhodně přišedší! Mír celému Světu! A povinou roční vojenskou službu mladším 22 let. Bez výjimky!

 6. Kanalnik napsal:

  Jo, tak tady asi bude mela 🙂

  Clanek je jiste zajimavy a je za nim jiste mnoho prace. Za to si pani autorka zaslouzi uznani. Abych se nejak vyjadril k obsahu – poradne nerozumim, jaka maji vyse uvedena zjisteni dopad do dneska. Muze nekdo vysvetlit? … Zaver clanku je vicemene jiz nazorovym zaverem autorky a tam jsme minimalne, co se tyce onoho vyroku KS a dopadu jakekoli aktivity sudetskych Nemcu, v rozporu.

  • Jeff napsal:

   možná tady: http://www.blisty.cz/art/67238.html
   „Diskuze o sudetské otázce a původu Karla Schwarzenberga představovala další ukázku politického surrealismu. Jednalo se o zástupný problém se symbolickou konotací, kterého ale Miloš Zeman dokázal dobře využít a který mu umožnil Karel Schwarzenberg sám svými neumělými výroky, jež hodně prozradily o jeho skutečných diplomatických schopnostech a snad i o nepochopení země a lidí, kterých chtěl být prezidentem….!

   • strejda napsal:

    Jeffe, já bych dodal i výsledek vídeňského soudu. Málokdo se soudí o nic. K čemu by KS bylo vytlačení AP z dědictví? Aby si to založil jako listinu do rodinného archivu? Myslím, jsem přesvědčen, že se aktivit vůči ex majetku AS dočkáme. Vzhledem k rodovému řádu musí. Ale o tom jsem již psal.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Již výše jsem uvedla příklad, že např. klášter ve Vyšším Brodě by měl být vydán v rámci církevních restitucí (ovšem bez zdevastovaného pivovaru, který nebyl dosud opraven).
   Pokud se ptáte na dopady do dneška? Pak mohu uvést, že oba schwarzebergské paláce v Praze, které jsme s kamarádkou našly přes registr katastrálního úřadu, jsou blokovány restitučními doložkami (nevím zda ze strany Pezoldové nebo Karla Schw., ale jsou na ně vzneseny restituční nároky a z médií se o nich novináři často vyjadřují jako něco, co přísluší současnému panu „knížeti“). Rovněž jsem zjistila, že bylo vydáno panství Bechyně (o tomto se zmiňuje v připravované knize o Diag Humen paní Jana Lorencová). A kdo ví kolik dalších objektů kromě zmiňovaných zámků Hluboká a Krumlov, by se ještě našlo. Ten seznam je dlouhý a bez spolupráce s archiváři nemám šanci zjistit položku po položce, co bylo či nebylo vydáno a co se dnes někdo pokouší, aby vydáno bylo. Jsou zde uvedeny jen ty nejfrekventovanější příklady, z médií.

   • xpow napsal:

    Paní Vilímková, ale to co tu uvádíte, je právní spor, slušelo by se dát prostor i druhé straně, jinak si hrajete zároveň na soudce. Konzultovala jste to s právníky?

    • Iveta Vilímková napsal:

     Studuji práva, takže ano i jsem to s řadou právníků měla tu čest konzultovat. Některá fakta jsem tehdy v roce 2004, když jsem psala v textu zmiňovanou semestrální práci, předávala osobně JUDr. Kuklíkovi z pražské právnické fakulty. Také díky tomu se jim úspěšně daří odrážet nesmyslné nároky A. Pezoldové. 🙂

 7. Petr Pelikán napsal:

  Vážená paní Vilímková, při vší úctě, ale četla jste sama dokumenty, které jste dala k dispozici? A jste si svým tvrzením opravdu jistá, že máte znalosti o rodu Schwarzenbergů? Všechny Vámi odkázané dokumenty jsem ještě neprošel, udělám to zítra až budu mít čas a jsem zvědav, zda obsahují Vámi zmíněnou darovací listinu.

  Přesto, po letmém prohlédnutí bych měl již jednu otázku:

  Jak koresponduje Vaše výpověď:

  „Dříve než se však stal tímto správcem, byl finančním radou, tj. z dnešního pohledu referentem finančního úřadu. Tehdy velmi vážená osoba, úředník pod pensí, který měl shodou okolností ve svém obvodě právě jako poplatníka Adolfa Schwarzenberga. Při zpracování daňového přiznání dědeček zjistil, že toto přiznání obsahuje chyby v neprospěch poplatníka, které se opakují několik let zpětně. A tak mu zachránil významnou část finančních prostředků. Adolf Schwarzenberg pak dědečka dlouho a intenzivně lákal do svých služeb, až to dědeček nakonec přijal a stal se hlavním správcem majetku, vedl účetnictví a vše, co se správou souviselo. To jen tak na vysvětlenou.“

  s Vámi odkázaným dokumentem „Odpověď ZNV“ cituji:

  „Zemský národní výbor v Praze potvrzuje, že pánové Dr. Jan Adamec, Ing. Dr. Karel Hájek a Ing. Václav Zumr, kteří byli rozhodnutím zemského národního výboru ze dne 23. června 1945 č. III-1a – 932 – 1945 pověřeni národní zprávou velkostatků A.Schwarzenberga se sídlem v Českých Budějovicích, složili dnes předepsaný slib a ujali se této funkce.“

  Nerad se mýlím, ale jsem si velmi jistý, že Váš popis neodpovídá skutečnosti.

  • Iveta Vilímková napsal:

   No vidíte sám jste potvrdil psané, neb jste dohledal jména pobočníků maželova dědečka. 🙂 A jak to koresponduje? Zcela logicky. Adolf Schwarzenberg se nemohl vrátit do země z exilu, kde pobýval, jak jsem zmiňovala v textu článku a správci museli dostat pověření, že Adolfa zastupují. Proto to bylo potvrzeno tím vámi citovaným rozhodnutím. Některé dokumenty nemám, ale podle spisových značek by se daly jistě dohledat v archivech. I to, co mám k dispozici je však dostatečné na to, aby zcela vyvrátilo lži, které se úspěšně daří médiím u nás šířit.

   • Iveta Vilímková napsal:

    Omlouvám se je pozdní hodina a mne nějak pozdě seplo na co jste se vlastně ptal. Omlouvám se. Správcem majetku se JUDr. Adamec stal již dávno před válkou (asi bych někde dohledala, kdy nastoupil pracovní poměr u Adolfa Schwarzenberga). To, co jste vyhledal Vy je samozřejmě jmenování pro dočasnou správu po válce než se vysvětlilo, že Adolf Schw. nebyl ani kolaborant, ani zrádce a než bylo rozhodnuto jakým způsobem bude s majetkem dále nakládáno. Uvědomte si, že i ta šlechta, která prokázala, že nezradila a nekolaborovala, tak podléhala II. pozemkové reformě, protože bylo stanoveno, kolik může jednotlivec vlastnit hektarů půdy. To ostatně je zřejmě případ majetku orlické větve, které je představitel současný pan „kníže“. Píši zřejmě, protože k tomu nemám dokumentaci ani jsem se o to blíže nezajímala. To je věcí právníků, aby prokázali, že to bylo tak či jinak.

    • Petr Pelikan napsal:

     Pan Adolf Schwarzenberg se stal majitelem panství po smti svého otce v roce 1938.

     Správců měli Schwarzenbergové více.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Nepsala jsem, že jej do služby přijímal poslední žijící Schwarzenberg, ale že jej do své služby lákal po té, co mu zachránil významnou částku způsobenou chybou v daňovém přiznání a že bych asi dohledala, kdy byl přijat do služebního poměru. A taky jsem psala, že byl hlavním správcem. Pánové Hájek a Zumr mu byli služebně podřízeni (např. pan Zumr měl na starosti správu nad schwarzenbergskými lesy, co měl na starosti pan Hájek momentálně nedám, musela bych to jít vyhledat, ale určitě to nemá stejnou důležitost jako rukopis darovací smlouvy). 🙂

   • Petr Pelikan napsal:

    S odpuštěním, paní Vilimková, ale vite vůbec, co píšete? Zkuste číst pomalu! Oni nedostali povolení, zastupovat Adolfa Schwarzenberga. Oni byli rozhodnutím zemského národního výboru pověřeni národní správou majetku. Vy opravdu studujete práva?

    • Iveta Vilímková napsal:

     Vím přesně, co píšu. Nejsou tam nakopírovány úplně všechny dokumenty, které se po JUDr. Adamcovi dochovaly, protože to, na čem se zde snažíte znevěrohodnit celý text článku je nepodstatné navíc dohledatelné v archivech. Ti tři jmenovaní pánové o to rozhodnutí žádali a také je samozřejmě odůvodňovali. Rozhodnutí pouze byl právní akt, který potvrzoval žádost. To, co naznačujete je zřejmě to, že by měl Zemský výbor rozhodnout z moci úřední, ale tak tomu nebylo. Bylo to správní řízení, které bylo zahájeno z podnětu účastníka řízení a zakončeno individuálním právním aktem. 🙂 Pokud bych chtěla doložit krok po kroku, pak by to bylo na opravdu obsáhlou monografii, které bych se musela věnovat na plný úvazek, protože si uvědomte, že toto nepracuje na vygooglených informacích, toto obnáší vahledávání v archivech dnes už i neexistujících úřadů, to nejsou materiály dostupné široké veřejnosti někde ve veřejných knihovnách. Odvádíte řeč od podstaty článku a točíte se na nepodstatném detailu.

    • Občan napsal:

     Uvalení nucené (národní) správy (sekvestrace), bylo řádným způsobem převzetí rozsáhlého majetku v případech, kdy vlastník/vlastníci nebyli schopni majetek spravovat, kdy vlastník/ci požádal z nějakého důvodu stát o výpomoc, v případě řízení o odúmrti, kdy bylo vedeno řízení o zestátnění.
     Národní správa byla ochranným postupem, který zajišťoval, aby nebyl majetek protiprávně obsazen, zciozen, zastaven, rozdělen apod. do skončení řízení o něm. Za první republiky docházelo k nabytí majetku státem a ke zcizení státního majetku zákonem; pokud máte k dispozici ASPI, je to ideální zdroj informací o těchto zákonech. „Lex Schwarzenberg“ je jedním z mnoha takových nabývacích zákonů; byť se v tomto případě jednalo o nabytí majetku nezvyklého rozsahu a se specifickými majetkovými rodovými vztahy.
     Ona se totiž rodová šlechta jeví z hlediska práva jako nadnárodní korporace, která sice v zemi, v níž má část majetku, dodržuje NAVENEK místní právní řád, ale UVNITŘ rodu se řídí vlastním právem, které může být a bývá v rozporu s vnějším právním řádem. Rodové dědické kejklení je jen špičkou ledovce, ale viditelnou. Zajímavou absurditou je v tomto konkrétním případu to, že SI Kníža v ČR prosadil vyřízení „svého“ dědictví podle rakouského práva (jež připouští adopce dospělých), aniž by byl rakouským občanem!!! Přičemž v Rakousku NEBYL uznán žádný jeho dědický nárok!!!!! Z toho je patrné, že „jeho“ kauzu po r. 1989 v ČR vyřizovali buď naprostí právničtí diletanti, nebo naopak protřelí právničtí lumpové.
     Adpoce dospělých jsou, mimochodem, vysloveně feudálním právním institutem, sloužícím skoro výhradně šlechtě. V občanské společnosti něcotakové zcela pozbývá smyslu (přesto je nový ObčZ obnovuje). Obdobně to platí o tzv. „věrné ruce“ (fideikomis).

     Takže nucená správa byla na majetek AS uvalena legálně a legitimně, plně v souladu s tehdejšími právními zvyklostmi. Přičemž tyto zvyklosti vycházejí z tehdy platného Všeobecného zákoníku občanského (1811), modifikovaného v Československu po r. 1918.

     Majetek AS navíc musel být převzatý jako NEDÍL (ještě jsem se nedostal k materiálům paní autorky, ale předpokládám, že tam o tom bude zmínka). Proto také příslušný zákon obsahuje sice nenápadné, ale velmi důležité pojistky. už jsem se tu o nich zmiňoval pod jiným blogem, ale patrně se budu muset opakovat a spolu s majetkem přebíral stát v plné šíři také závazky. Zejména závazky vůči zaměsntancům.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Občane velice děkuji za velmi podrobné doplnění. To, že se v novém ObČZ. objevil institut adopcí dospělého jsem přijala s velkými obavami, ale nechce se pouštět do konspirací. Jinak naprosto precizně popsáno způsob jak šlechta „nabývá“ majetku mimo právní řády zemí, kde se jejich majetky nachází.
      Ano Lex Schwarzenberg (a zmˇínila jsem to před chvilkou v jiné části této diskuse) měl být pojistkou proti případné jiné zvůli. Obyčejná darovací smlouva by toto neumožnila.

 8. Petr Pelikán napsal:

  Vlku, to nemyslíte vážně?

  • vlk napsal:

   Jistě, že to myslím vážně!
   A nepřehlédl jste náhodou v mém uvozujícím textu tyhle věty:
   A jakkoli nejsem schopen verifikovat jeho obsah, tak jak bych chtěl, rozhodnutí vydat jej na Kose bylo zcela jasné.Jenže hlavní část zjištění je z rodinného archivu. A to je úplně jiná káva

   Už včera jsem anoncoval dnešní článek. že přináší nové, neznámé a docela zásadní informace ohledně Lex Schwarzenberg, rodinných poměrů v hlubocké větvi rodu

   • Petr Pelikán napsal:

    Vlku, ty věty jsem nepřehlédnul. Zkuste seriózně srovnat dokumenty rodinného archivu (o jejich pravdivosti nepochybuji) s příběhem paní Vilímkové a jednáním jak A. Schwarzenberga tak i státu a schválením Lex Schwarzenberg.

    • Petr Pelikán napsal:

     Vlku, přehlédnul jsem komentář paní Šauerové, který Vám dává možnost porovnání. Fakta a bující fantazie paní Vilímkové.

     • vlk napsal:

      A včem s e zásadně liší to, s čím přišl a paní Vilímková od toho, co tvrdí paní Sylva?
      Jediný rozpor je v interpretaci daru, který Adolf Schw. evidentně chtěl učinit.
      Paní Vilímková tvrdí, že ten dar byl technicky uskkutečněn oním Lex Schwarzenberg, paní Sylva to popírá.
      Nicméně dřeň, ted y zámysl obdarovat stát zd e jednoznčně zůstává. A soudím, že kdyby nebyla paní Vilímková uvolnila rodinné píšemnosti , tak s tím darem byla dnes Kosa úplně první. Před tou konferencí.Která čerpala také z jejích zdrojů. Nic méně, nic více.
      Vy jste měl potuchy o tom, že Adolf Schw. zamýšlel obdarovat svým majetkem s tát? Já tedy nikoli.

     • Občan napsal:

      Paní S.Š patrně měla na mysli debatu, která se ohledně převzetí majetku vedla v Národním shormáždění. Ta debata ovšem měla svůj smysl – šlo o majetek nezvyklého rozsahu a s nezvyklými vnitřními právními vazbami. Právě z těchto vnitřních vazeb mohly do budoucna vyvstat vůči státu nečekané nároky a závazky, případně těžko vymahatelné pohledávky. Takže bylo namístě, že se někteří ptali zda jej vůbec převzít, zda celý a co to státu přinese. Stejně tak je logické, že komunističtí poslanci naléhali, aby k převzetí došlo, a to za jakýchkoli okolností. Výsledkem této debaty byl (naštěstí) kvalitní zákon, s jehož prolomením to nebudou mít někteří vůbec snadné.

      Paní Vilímková uvádí fakta. Druhá paní své názory, opřené o poslaneckou diskusi, jež nemá žádnou právní relevanci.

     • xpow napsal:

      Vlku právě v tom je rozpor, paní Vilímková nad určitými fakty staví svoje interpretace, navíc v textu tvrdí, že Adolf S. svůj majetek výslovně daroval, ne chtěl darovat. Nejsem odborník na právo, ale podle toho co z uvedených fakt výplývá je pouze to, že byla na majetek Adolfa S. uvalena národní správa a v roce 1947 byl zákonem vyvlastněn. To jestli chtěl svůj majetek darovat a za jakých podmínek nebylo nějak blíže objasněno.

  • JiB napsal:

   Pane Pelikáne co Vás překvapuje?
   Mě třeba vůbec nic. Ještě nedáno se tady pan domácí ohrazoval proti tomu, když jsem jeho „žurnalistický výkon“ přirovnal k tomu, co plodí pan A. B. Bartoš. No a dnes? Dnes už se tady zveřejňují články coby bomba dne, které se mj. odvolávají na toto slovutné „novinářské eso“.

   „Překvapivě“ pak unikají skutečné události dne jakým je NEpřijetí (!) ústavní novely o rozšíření pravomocí NKÚ viz.:

   http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/matej-hollan.php?itemid=18999

   Jenže to se jaksi nehodí moc do krámu. Svůj klíčový podíl na jeho nepřijetí mají totiž senátoři za ČSSD. Strany, o které jako jediné je pan domácí přesvědčen, že je s to vyřešit problémy naší politické scény.

   BTW: doporučuji si povšimnout, jak v této věci hlasovala příkladně senátorka paní Eliška Wagnerová a porovnejte to s tím, jak hlasovala partaj o níž je pan domácí přesvědčen, že je jediným univerzálním všelékem. Aneb „Po ovoci poznáte je“!

   • vlk napsal:

    JiB
    jsem velmi rád, že jste s eopět objevil. Nebudete tomu věřit.A le je to pravda. Po dlouhé a trnité cestě uvažování jsem se k čemusi dobral.
    Nicméně ještě to neukotvil definitivně. Ovšem každý váš prohlaný, či poloprolhaný vstup mne opět potvrzuje, že ono trnitě vymyšlené je jediná správná varianta.
    Děkuji vám za to.
    Teď k vašemu prohlanému a poloprolhanému vstupu ..
    ohledně A.B. Bartoše -v úvodu k článku paní Vilímkové lze celkem snadno nalézt i tuto větu:

    A to i přesto, že se v jistém místě autorka opírá o zjištění A.B. Bartoše, což je pro mne téměř nepřijatelná adresa. Jenže hlavní část zjištění je z rodinného archivu. A to je úplně jiná kávaChce to jen tři věci
    – umět číst
    -chápat a pamatovat si čtený text
    -nebýt účelový lhář
    Ohledně vztahu pana domácího a soc d em – nedávno jsem je trvdě natřel a klidně to udělám kdykoli znovu. Nicméně , nijak nenutím vás tomu věřit. A je li vaše víra v mé slepé následování oranžové tak neotřesitelná, jak prezentujete, nic vám nebrání toto slzavé a vás nehodné údolí nicoty opustit. proč provozujete to sebetrýznění? Nikdo vás nevyhání. Jen nechápu, rpčo jste přistoupil k sebepoškozování čtením Kosy. Vytakový veleduch….Ale odpověď hledat nebudu. Nestojíte mi za přemýšlení.

    • vlk napsal:

     Mimochodem – lhal jste i ohledně toho článku.
     Pro projití senátem bylo potřeba 37 halsů. Podle záznamu halsování bylo pro 26 senátorů z ČSSD. Což ted y zdaleka nejsou všichni, nicméně k prohlasování stačilo dalších 11. A byl to přeci vládní návrh zákona. Kd e jsou senátoři za vládnístrany? Proč má oposic eprohlasovávat vládní předlohy,prot vůli vládních zastupitelů, které potom vlád a bud e prezentovat jako svůj velký protikorupční úspěch? prostě jste lhář a pololhář.

     • Petrpavel napsal:

      Nezastávám se nikoho. Jen mám rád fakta.
      Také mě zarazilo, že 81-členný Senát ve kterém je 46 členů ČSSD prý podporující tento zákon, jej neschválí. Dalo by se to prezentovat jako velký protikorupční úspěch opozice navzdory koalici. Ale muselo by se v ČSSD chtít. Vím, proč se nechce. Stejněé je to se zákonem o majetkových přiznáních, který ČSSD předkládá vždy v době, kdy levice (ČSSD+KSČM) nemá v PS většinu.

     • JiB napsal:

      Ale copak, copak? Vás to nějak vzalo, chudačku náš. To jsou mi ale „gumavé záda“ když jde o zvýšení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, tak najednou je důležité zda jde o vládní a nebo nevládní předlohu. No podívejme. A zde panu domácímu vůbec nevadí, že chyběl byť jen jediný hlas, aby novela prošla.
      No co se týče toho, kdo je zde lhář a kdo není, tak naštěstí si může každý přečíst odkaz, který jsem připojil a udělat si jasno, zda jsou v něm všechny důležité detaily uvedeny a to včetně toho kolik senátorů ČSSD hlasovalo pro, kolik proti a kolik se jich zdrželo. Překvapivě ČSSD ač má většinu v senátu, dodala sice vámi zmiňovaných 26 hlasů ze 45(!), kterými disponuje, což v součtu znamenalo, že návrh neprošel o jeden jediný hlas!

      Přičemž ohánět se ODS-kou mi příjde krapet úsměvné, zejména když víme, co jsou zač. Zde přitom mohl být přijat veskrze pozitivní, třebaže ořezaný, návrh mající profylaktický efekt.
      A to ostatní napsal přede mnou již Petrpavel.

      No jste vskutku zajímavý „zásadový“ kousek, pane domácí.

      PS: Jsem zvyklý omezovat se pouze sám sebou, proto si při vší již neúctě k Vám také sám rozhodnu kde a v jakém rozsahu se budu zdržovat a to bez ohledu na Vaše zbožná přání. Vy mě zde můžete tak nanejvýš cenzorsky zabanovat, ale to je tak všechno.

     • vlk napsal:

      Já mám plné pochopení pro lháře i pololháře. Ž erajtuje jen na tom, co se mu hodí. Říkáte cenzorsky zabanovat Zabanovat, nikoli cenzorsky mohu. A udělám v okamžiku , kdy padne poslední kapka. Mimochodem, přečtěte si pravdidla Kosy. Vstuop zakázán psychopatům a lhářům . Jste už jen maličký kousek od definitivní červené.
      Chápu ovšem, že jsou rodiny, kd e je běžným zvykem, že když jdou k někomu na návštěvu, vyzvarcí s emu na koberec. Dosáhl jste v tom opravdu zančné dokonalosti. Já ovšem nejsem z těch, co si takovou návštěvu nechají líbit. Kapišto?

     • Občan napsal:

      PetřePavle,

      prodjěte si, prosím, moje stručné vstupy pod článkem na A.cz.
      NKÚ s korupcí nemůže hnout „ani vo píďu“, protože na to nemá noty a protože smyslem jeho činnosti je něco úplně jiného.
      Smyslem kontroly prováděné NKÚ je SYSTÉMOVÁ kontrola a ne dílčí nebo dokonce individuální kontroly. Jediné, co v jeho stávajících kompetencí chybí je, že nesmí provádět OPERATIVNÍ kontrolu. Tím se ale, „kupodivu“, vládní návrh vůbec nezabýval.

      Víte, jakkoli je škoda, že ani tenhle paskvil nakonec neprošel, možná je to nakonec dobře. Protože on byl ten návrh nejspíš úmyslně sepsaný tak, aby při bližším pohledu neprošel. Protože ono měnit Ústavu ad hoc, bez návaznosti, je docela blbost; rychle se totiž vyvrbí hromada toho, co ústavodárce a zákonodárce opomenul nebo ignoroval.

    • JiB napsal:

     vlk
     Mám plné pochopení pro to, že Vás cenzorsky svrbí prsty mě zabanovat. Máte-li tu potřebu, tak to udělejte. Já Vám totiž mohu slíbit jen jedno jediné a to, že když Vás v budoucnu načapám v nedbalkách, tak že to opět otevřeně napíšu.
     Opakovaně mě třebas nazýváte lhářem, leč skutečnost je taková, že něco se Vám jaksi nepodařilo prokázat. No proto možná ten novotvar „pololhář“. Skutečnost je přitom taková, že jsem uvedl jen a jen tvrzení shodující se s realitou. Paní autorka skutečně použila odkaz na článek A.B. Bartoše. A sám jsem přitom nikdy(!) nepopíral, že by jste v úvodu napsal tu svou alibistickou větičku ohledně něj.

     Pak jste mě nařknul ze lži ohledně hlasování senátorů ČSSD. Přitom jsem jen napsal :
     „doporučuji si povšimnout, jak v této věci hlasovala příkladně senátorka paní Eliška Wagnerová a porovnejte to s tím, jak hlasovala partaj o níž je pan domácí přesvědčen, že je jediným univerzálním všelékem.“

     No pokud by ČSSD skutečně byla tím všelékem na současnou politickou situaci, tak by hlasovali pro dobrou věc všichni a ne alibisticky jen část a to tak aby onen návrh neprošel. Jde-li o zásady tak je snad důležité, co se schvaluje a ne kdo návrh předkládá, nebo se pletu? Proto i zde si stojím za použitím Vašeho (!) výrazu „gumavé záda“ ve chvíli, kdy zodpovědnost stačíte k vládní koalici, jež nemám potřebu se jakkoli zastávat. Nedělám si o nich žádné iluze, ale ani o těch, o nichž jste Vy přesvědčen, že jsou všelékem na současnou politickou situaci.

     nu a teď, banujte, banujte…

     • JiB napsal:

      Oprava z věty „Opakovaně mě třebas nazýváte lhářem, leč skutečnost je taková, že něco se Vám jaksi nepodařilo prokázat.“

      Vypadlo mi slůvko „takového“

      Celá věta měla znít: „Opakovaně mě třebas nazýváte lhářem, leč skutečnost je taková, že něco TAKOVÉHO se Vám jaksi nepodařilo prokázat.“

      To jen pro přesnost

     • vlk napsal:

      Lež jsem prokázal. Většina enátorského klubu soc d em byla pro. Stačilo jen dalších 11 hlasů Od vůádní většiny. Byl to její návrh zákona. Nepřišly. Opozic eNEMÁ žádnou povinnost hlasovat pro vládní zákony. Elementární logika pro každého kromě lhářů a pololhářů.
      Podobně je to jakos Bartošem. Výslovně jsem na něj upozornil. Přesto pololhář vašeho typu zvedá klacek A.B. Bartoš.
      Takže abychom to zkrátili.
      Překopíruji sem jeden odstavec z Pravidel Kosy:
      vlk, jako domácí, si vyhrazuje právo kdykoli uzavřít jakoukoli diskusi, pokud překročí rámec, který je ochoten tolerovat. Vedle toho si vyhrazuje právo bez jakéhokoli předchozího varování a následného zdůvodňování dát stopku tomu, kdo zdejší diskusní prostor hodlá využívat pouze k osobním útokům na majitele prostoru. Nevidím důvod, proč bych měl jakéhokoli prudiče trpět ve svém virtuálním obýváku. Každý nechť se chová jako slušná návštěva.

      Takže tento paragraf uplatním modifikovaně. Zatím jen žlutá. S okamžitou platností.
      Při dalším osobním nájezdu jdete ven. A trvale. J e to jasné?

     • JiB napsal:

      vlk,
      jen si poslužte. Je mi to naprosto volné.
      Jen mohl by jste ještě citovat MÉ tvrzení, ne to co mi podsouváte, ale co jsem já pronesl a co má být podle Vás lež???

      Zatím tu totiž jen šermujete Vašimi projekcemi. Důkazy veškeré žádné.
      Apropo jaký je výraz pro člověka, který druhé osočuje ze lži, aniž by to sám VĚROHODNĚ doložil?

     • vlk napsal:

      Doložil jsem,co bylo potřeba.

     • JiB napsal:

      vlk,
      tak sem s tou citací…

     • vlk napsal:

      Vy neumíte číst? nebo nechápete? Projeďte s i diskusi. Ale může být , že po vás žádám skutečě příliš.
      Co však je v každém případ ě neoddiskutovatelné i vámi, je skutečnost, že jste dostal žlutou. Jak zjistíte na příslušné stránce Kosy.Další přešlap už bude jen let vysokým obloukem. Směle do toho!

     • JiB napsal:

      Vlk,
      ne jen že umím číst, také si velmi dobře pamatuji, co jsem napsal a umím to také zcela zřetelně oddělit od Vašich projekcí, proto jsem po Vás žádal, aby jste uvedl zcela přesně a konkrétně to, co jsem podle Vás měl lživě tvrdit. Výsledek? Místo omluvy a uznání Vaší chyby jen „libové kecy“ a citace žádná.

      S ohledem na výše uvedené tímto prohlašuji, že lhářem z nás dvou jste Vy, vlku. A zastrašujte si mě, jak chcete. Na mě to neplatí. Stejně jako je vyloučeno, aby mě někdo jako Vy mohl urazit…

     • vlkp napsal:

      Dobrá, řekl jste si o to. Končíte s okamžitou platností a už nikdy si na Kose neškrtnete. Jste prostě lhář. A ti sem mají vstup zakázaný. stejně tak jako psychopaté a ti,c o chodí jen kolem sebe plivat. Konečná. Byl jsem velmi dlouho trpělivý. Vy jste si to vyložil jako slabost. Špatný výklad.

 9. Petrpavel napsal:

  Bojím se, že to, co, alespoň jak já to zběžným pohledem chápu, autorka znevěrohodňuje, se může stát politicky průchodným řešením stejně tak jako se staly politicky průchodnými nevěrohodné Schwarzenbergovy restituční nároky.
  Není o tom současný boj „českých nacionálních šovinistů zemanovců“ s „vlastenci“ schwarzenbegovského typu?

  • Iveta Vilímková napsal:

   Ne tak docela. Je jisté, že dochází v rámci církevních restitucí k prolamování roku 1948, ale vzhledem k tomu, že mnou právě zveřejňované materiály nebyly dosud nikde publikovány, tak určitě to není roznětka „bojůvek“ Mildovců proti Karlovcům. A pokud se tento materiál nedostane do širokého povědomí, tak hrozí (a já si to velmi dobře uvědomuji), že si političtí matadoři budou chtít rozdělit teritorium a mocenské pozice podle hesla já ti nechám Hlubokou a ty nám přepustíš moc nad tím či oným ministerstvem. Jenže jakou cestou se vydat?
   A jen tak naokraj, nevolila jsem ani Mildu ani Karla … tak jak tu psal „vlk“ svůj předvolební článek, pro mne byli nevolitelní oba. Takže podezírat mne z předpojatosti nebo servilnosti k té či oné straně je bezpřemětné.

   • Petrpavel napsal:

    Ode mě špatně formulovaná připomínka. Proto asi pochopená jinak.
    Ano, političtí matadoři si rozdělili teritorium a mocenské pozice. O tom jsem psal. Stojíc v tomto na Vaší (a Mildově, ať chcete nebo nechcete) straně. To nebylo vůbec o předpojatosti nebo servilnosti.

   • pepan napsal:

    zatraceně dobrá práce paní Vilímková.
    Potvrzením vám budiž pohoršený (poděšený?) kvikot zde již profláklých nicků.

   • Cech napsal:

    Děkuji za pohled který by se bez Vás paní Iveto nikdy nedostal na světlo poznání reality.

    Samotný postoj k vašim a viditelně i reálným dokumentům je více jak velmi dobrou vstupenkou k přehodnocení vnímání současných výstupů(prezentací historických fakt,účelově položených jinam, než tam kde je ona historická realita) zde se jedná o prezentaci ÚpdPF UK, Úpsd AV.
    Ještě jednou děkuji za materiál a konečně je logicky pochopitelné, proč byl zvláštní zákon č. 143/1947 Sb. logicky to do sebe zapadá proto jsem ochoten toto přijmout jako historický fakt.

    • Iveta Vilímková napsal:

     Pane Čechu děkuji, přesně jste vystihl můj záměr. Nejde mi o nic jiného než o to, aby akademici a ti, kteří mají, co dočinění s výkladem historie, tento výklad uvedli do souladu se zjištěnými a doložitelnými fakty. Pokud by se toto povedlo, mohou mne klidně oponenti nechat zavřít do blázince či kamkoliv jinam, nemám žádné ambice být někde za hvězdu. 😀

 10. Sylva Šauerová napsal:

  Vlku, omluva za mimořádný vstup.

  Pokud budete psát něco o rodu Schwarzenbergů, případně zákoně známém jako Lex Schwarzenberg, nevynechejte, prosím, informace z právněhistorického Semináře „LEX SCHWARZENBERG“ (květen 2012) v Obecním domě v Praze
  pořádaného Nadačním fondem angažovaných nestraníků, Ústavem pro soudobé dějiny AV a Ústavem právních dějin PF UK, informace zde, viz http://www.nfan.cz/seminare/lex-schwarzenberg-2352012/dokumenty-lex-schwarzenberg-2352012.
  Najdete zde na semináři předložené DOKUMENTY (nikoliv smyšlenky nemocných lidí), m.j.

  – Nabídku Dr. Adolfa Schwarzenberga Zemskému národnímu výboru v Praze ze dne 16.8.1946 darovat majetek v Čechách zemi České pro sociální a kulturní účely.
  – Námitky komunistů ze dne 3.10.1946 proti přijetí schwarzenberského majetku jako daru a akceptování podmínek Dr. Adolfa Schwarzenberga.
  – J.P. „Schwarzenberské panství a soudruzi Ruský, Paleček a Rillich.“. (Důkaz o úsilí komunistů konfiskovat schwarzenberský majetek.) – In: Obzory, 1947, č. 9.
  – Návrh zákona o převodu majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou ze dne 22.2.1947 včetně důvodové zprávy – parlamentní tisk č. 433.

  Rovněž doporučuji ke studiu rozpravu k zákonu na půdě Ústavodárného národního shromáždění z 10.07.1947, např. iniciativní návrh poslance Vilíma a vystoupení poslance dr. Neumana a poslance-zpravodaje Plojhara, k dohledání na stránkách PS P ČR.

  Z nich vyplývá, že např. věta autorky, cit. „Adolf Schwarzenberg svůj majetek daroval Zemi České … a tento dar byl v roce 1947 zákonem Lex Schwarzenberg státu předán“, je čirý nonsens, to pokud nechci jako autorka vymýšlet konspirativní terorie a hledat v něm rovnou zlý úmysl. Domnívám se, že o zlý úmysl nejde. Zdá se mi totiž po pečlivém přečtení článku a též po přečtení dalších vstupů autorky, že s ní nemůže být všechno v pořádku.

  Domnívám se, že dokumenty Ústavu pro soudobé dějiny AV a Ústavu právních dějin PF UK budou možná spolehlivějším pramenem než zdroje použité v tomto článku. O dokumenty ze semináře je možno požádat mailem na adrese jirka.machac@seznam.cz

  • Iveta Vilímková napsal:

   Paní Šauerová děkuji za váš vstup. Ten odkaz, který jste sem vložila, jsem v době sepisování článku nemohla honem najít, proto tam není. Několik položek, které se vyskytují v odkazech v linku, který jste sem vložila, bylo čerpáno právě z dokumentů po JUDr. Adamcovi. Nevím zda máte vše pročteno nebo jste jen četla nadpisy odkazů, ale neshledávám tam nic v rozporu s tím, co jsem uvedla v článku. Po elektronizaci dokumentů z archivu JUDr. Adamce jsem jim ostatně posílala odkaz. Oproti tomu, co zde měli v srpnu 2012 a co uvádí dnes je evidentní, že výčet odkazů doplnili o mnou zaslané dokumenty.

   • Petr Pelikán napsal:

    Paní Vilímková,

    jestliže nevidíte rozpory, tak prosím o vysvětlení:

    Proč zvolil Český stát zákonnou cestu – Lex Schwarzenberg – vyvlastnění, převodu schwarzenberského majetku na zemi Českou, když podle Vás A. Schwarzenberg svůj majetek Českému státu věnoval? Proč byl A. Schwarzenbergovi a jeho rodině zapřen a znemožněn návrat do vlasti, když on jí dal tak velký dar? Proč hovoříte o darovací listině a nezmíníte její podmínky?

    Btw. Vámi výše psané:

    „Adolf Schwarzenberg proto pověřil správce JUDr. Jana Adamce, aby připravil jakožto právník a správce v jedné osobě darovací smlouvu, jejíž vlastnoruční originální rukopis je ve výše přiložených dokumentech, která vyvrací fakt, že k tomuto kroku byl Adolf Schwarzenberg přinucen pod nátlakem nebo že mu to bylo ukradeno. Další bitva o tuto smlouvu se pak strhla přímo v Poslanecké sněmovně, kde byly jak pokusy o znárodnění, tak i pokusy o vyvlastnění (tyto důvodové zprávy jsou rovněž v dokumentech přiloženy). Nakonec uspěl návrh tehdejší sociální demokracie, která právě zmíněným zákonem tento majetek ve své celistvosti převedla na sebe. Judr. J.Adamec byl jmenován dočasným správcem a až do roku 1952, tento majetek spravoval. Teprve po té byl odvolán a následně se započalo i s rozmělněním tohoto majetku do ostatního majetku státu.“

    neodpovídá skutečnosti, neboť tyto dokumenty nejsou součástí Vašeho odkazu. A celou „bitvu v poslanecké sněmovně“ (jak říkáte) najdete ve stenopiseckém protokolu z 65. schůze ústavodárného Národního shromáždění republiky ze dne 10. července 1947 zde:

    http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/065schuz/s065001.htm

    Není to ale boj o darovací smlouvu, nýbrž boj o vyvlastnění (socialisté) a nebo konfiskaci (komunisté) majetku.

    Proto ještě jednou, proč zvolil Český stát cestu komplikovanou a velmi kotroverzní a právně nejistou, když podle Vašeho názoru měl v rukách darovací smlouvu a s ní spojenou právní jistotu?

    • Iveta Vilímková napsal:

     Pane Pelikáne a vyhrál návrh sociální demokracie, která akceptovala původní myšlenku, jen formulaci dar zaměnila za převod majetku. Z právního hlediska je dar bezúplatný převod (jen si nejsem jistá, že zde byla zaplacena darovací daň). Takže na tomto se nachytat nedám. Každým dalším příspěvkem ne že vyvracíte, ale bnaopak potvrzujete to, co jsem v článku popsala. Mohla jsem to napsat podrobněji, ale pochybuji, že by se v tom pak bylo možno zorientovat.

     • Petr Pelikan napsal:

      Paní Vilímková, přijetí daru bez akceptance a splnění dárcem požadovaných podmínek není v platné. Ty podmínky nějak zapomínáte.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Pane Pelikáne dovolím si Vás odkázat na koment Občana výše v diskusi, zcela se s ním ztotožňuji a připadá mi zbytečné jej sem překopírovávat.

     • Občan napsal:

      Pane Pelikáne,
      vlastníkovy podmínky převztí jsou zákonem 143/1947 Sb. plně kaceptovány.

      Majetek byl převzat Zemí Českou, byl převzat jako nedíl a byl převzat se všemi závazky a pohledávkami vč. veškerých závazků vůči zaměsntancům. Plus obsahuje VELMI důležité právní pojistky, zamezující jeho rozdělení, zcizení či zastavení do budoucna. Právě těchto právních pojistek by se Kníža velmi rád zbavil.

  • Meky napsal:

   cituji:Zdá se mi totiž po pečlivém přečtení článku a též po přečtení dalších vstupů autorky, že s ní nemůže být všechno v pořádku.
   a dodám:také jsem byl „pozván“na léčení
   toť vše

   • Laco Grőssling napsal:

    To nic to já taky zde diskutérem xpowem. To dělají pravičáci běžně, když jim dojdou argumenty.

    • xpow napsal:

     Jo Laco vaše argumenty typu černá internacionála apod. to je příklad poctivé diskuze. Já jsem vám svůj argument opakoval třikrát a vy jste jaksi reagoval těmito chorými výplody, mě rozhodně argumenty nedošly.

  • Občan napsal:

   Teď jsem se teprve pročetl až sem a jsem rád, že paní Šauerová potvrdila mou domněnku.
   Paní Šauerová – jakkoli asi byla debata v parlamentu plamenná a zajímavá, z hlediska práva je zcela irelevantní. Budete muset respektovat, že přes mnohé rozpory ohledně převzetí majetku AS státem pověřeným územnněsprávním celkem (Země Česká – v té době stále ještě platilo zemské uspořádání), došlo nakonec ke shodě a navíc k prohlasování KVALITNÍ právní normy.

   Že AS daroval svůj majetek Zemi České je zcela v pořádku, protože respektoval existující zemské zřízení a historickou právní kontinuitu. Která je u majetků nadnárodní rodové lšechty velmi důležitá. Oobojí akceptovali nakonec i zákonodárci.

  • xpow napsal:

   Panií Šauerová, díky za váš vstup. Taky někdo nemíchá fakta se smyšlenkami.

 11. Petr Pelikán napsal:

  Paní Šauerová, děkuji za Váš vstup do diskuze.

 12. Hudec napsal:

  Hudec je takovým hloupý Honza a odkazy studovat nebude, neb na to nemá čas. Je ale starý a nepochybně zkušený.
  A to si pište, že kníže pánu jde jen a jen o majetek a o nic jiného. Politický vliv je mu jen nástrojem. Na to já mám prostě čuch, na to mi v 90. letech prošlo rukama (jen obrazně, jistě) příliš mnoho mocipánů.
  Takže paní Vilímková, přinesla jste zajímavé informace. Právně je posoudit neumím, ale jak píši – že jde o to získat majetek za použití všech prostředků, o tom neúpochybuji.
  Děkuji za zajímavé čtení a jak už tu někdo poznamenal – tady asi teď bude mazec, až se Kosíři probudí.

  • Meky napsal:

   Zajímavá diskuze rozhodně nastane.Nám s „čichem“,jinak smyslem pro fakta diskuze urrčitě prospěje neboť doplníme svoje znalosti o seroizní příspěvky/na př.pPelikána/ a pak se pobavíme znovu nalezenou SŠ a jejími demagogickými vsuvkami.Dobře že mazec nastal.Hlavně kvůli těm mladším,kteří nemohou čerpat ze života.Dobolím si velmi poděkovat p.ing.Vilímkové.

 13. Řezníček z Brna napsal:

  Vážená paní Vilímková,
  Osobně, ač neprávník a dokonalý amatér v tomto oboru, jsem se domníval, že lhůty pro uplatnění restitučních nároků pro fyzické osoby jsou již dávno promlčené, ale nedávno jsem něco četl o ústavním nálezu snad z roku 2004 nebo 2005, který některé lhůty rušil jako odporující ústavě. Prosím Vás nemohla byste do této otázky vnést jasno jako právnička? Může ještě v roce 2013 fyzická osoba uplatňovat nárok na státu nebo obci podle restitučního zákona? Děkuji velice

  • Iveta Vilímková napsal:

   Dobrý den, nenapsla jsem, že jsem právnička, ale že práva studuji, což je rozdíl. Předpokládám, že to o čem se zmiňujete míří na tzv. restituční tečku pro zemědělskou půdu, ale nevím, co jste tím myslel. A jestli může být v současné době vznesen restituční nárok fyzickou osobou? Domnívám se, že nikoliv.
   Váš dotaz můžete směrovat na právní odborníky v dané věci. Do diskuse k článku se dostal zřejmě omylem. 🙂

   • Řezníček z Brna napsal:

    Děkuji, měl jsem na mysli právě tu restituční tečku, zda-li nějaká vůbec existuje, nebo to bude nikdy nekončící proces.

  • Občan napsal:

   V tomto případě ale vůbec nejde o restituci, ale o prosazení legislativních změn, umožňujících vznesení dosud neuznatelných DĚDICKÝCH nároků … kýmkoli vůči komukoli. V případě Schwarzenberga jde především o prosazení DĚDICKÉHO práva Liechtensteinů, s nimiž jsou některé větve Schwarzenbergů propojeny, na jim ZATÍM nedostupný KONFISKÁT. Nejde přitom o málo – Schwarzenberské dominium má cca 2500 km2 a Liechtensternské cca 1800 km2; a obě spolu hraničí, přičemž dohromady zabírají SKORO CELÉ jižní pohraničí ČR.

   Nějakou dobu už přemýšlím nad tím, kolik asi dostal Eliáš za to, že prosadil oprášení feudálního ObčZ ZEJMÉNA v oblasti práv svědčících šlechtě. Což se ani omylem nestalo náhodou.

   • Iveta Vilímková napsal:

    Občane také mi to nedá spát (myšleno ten feudalismus do údajně převratné a pokrokové a moderní právní normy) a to, co mne napadá zde ventilovat nebudu. byla bych osočena z konspirace 😀

    • Občan napsal:

     Asi nás napadá totéž ; a ani já to nebudu ventilovat. Proč JIM dávat příliš podrobný návod? 😀
     Já už takhle vážím každé slovo, protože tenhle článek by mohl (a měl) způsobit převeliké hemžení 😉

     • Iveta Vilímková napsal:

      No vašk mi to taky dalo práci, abych se zdržela svých osobních závěrů už při psaní článku 😀

 14. Laco Grőssling napsal:

  Paní Vilímková, mám jen jeden dotaz, protože jsem neměl čas Vámi uváděné přílohy studovat.
  Byl český stát po roce 1945 podle platného práva tím subjektem na který směrovala Vámi uváděná darovací smlouva Zemi České ?

  Neboli mohla být taková darovací smlouva být brána jako právně platná ve prospěch Republiky Československé ? Nebo snad Země Česká měla svoji právní subjektivitu ?

  Oni ti Schwarzenberci byli fikanci, pamatuji si, že jsem jednou četl také nějakou jejich darovací smlouvu, kterou darovali svému vysoko postavenému zaměstnanci velkou sumu peněz za věrné služby, ale fakticky tyto peníze musely zůstat na jejich účtě a nemohly být použity ve prospěch onoho zaměstanance. Už si nepamatuji detaily, ale možná až pro jeho dědice.
  Prostě fikanost.

  Rovněž zajímavá historie byla I. pozemková reforma po roce 1918 a jak ji Schwarzenberci tvrdě sabotovali ( resp. Adolf ).

  Každopádně paní Vilímkové patří velké poděkování za článek a v něm uváděné informace.
  Není pochyb, jde o obrovské prachy a pokusy je získat až nastane příhodné politické klima. Takže klíč k tomuto majetku je v politice. Proto to angažmá KS v politice.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Na zodpovězení vaší otázky asi nebudu dost kompetentní, protože proč manželův dědeček, JUDr. Adamec, použil v původním návrhu historické pojmenování Země Česká a ne právní termín ve prospěch Českoslovsnského státu, nám jako autor návrhu už nevysvětlí a z mé strany by se jednalo o osobní spekulace. Podstané je to, že zde byla vůle darovat a že neuspěli návrhy na znárodnění nebo vyvlastnění (důvodové zprávy k těmto návrhům i s rukopisnými poznámkami k ním jsou v dokumentech k dispozici).
   K poznámce o tom, že Adolf Schw. tvrdě sabotoval I. pozemkovou reformu jen uvedu, že ve zmíněné semestrální práci jsem velmi podrobně uváděla, proč si vyjednával výjimky ze zákonů a až do roku 1939 úspěšně. Měl výhodnější podmínky než stát a pro stát to bylo výhodnější, protože mu to do státní pokladny přinášelo slušné odvody. Potřebuji čas na zpracování zachovalých účetních dokumentů. Tam jsou další odpovědi, které mají velký význam jak historický tak i národohospodářský.

   • Laco Grőssling napsal:

    No, Vy to určitě jako právnička víte paní Vilímková. Ono stačí na směnce mít chybně napsánu adresu „Na řad“ třeba jenom číslem popisným a směnka je neplatná, hodí ji do skartovačky každý soud. Což teprve u darovací smlouvy za miliardy.

    Zde myslím jde opět o obvyklou schwarzenberskou fikanost. Pokud tato fikanost byla prohlédnuta a nahražena bezpečnějším Lex S., tak jen dobře. Každopádně Vaše informace jsou určitě velmi cenné a kolorují černobílý obrázek, který o věci dlouhodobě KS vytváří.

    • Laco Grőssling napsal:

     A jak jsem napsal, „vůle darovat“, jak píšete je u Schwarzenberků eufemismus, viz příklad, který jsem uvedl a kde se vlk nažral a koza ( majetek ) zůstala celá.
     S ohledem na to jak tvrdě Adolf makal, aby dopad I. zemědělské reformy na majetek S. byl eliminován lze s úspěchem předpokládat, že se jednalo opět o další pokus ve stejném směru. Váš příbuzný byl jistě velmi schopný profesionál. Divil bych se, že něco takového netušil.

    • Iveta Vilímková napsal:

     Ano vím, co chcete naznačit. A na vašem místě bych měla podobnou pochybnost. Ale vzhledem k tomu, že vycházím i z osobních výpovědí dcery JUDr. Adamce (které jsem naznačila v textu článku, ale nejsou nikterak ověřitelné samozřejmě), tak vím, že bývalí zaměstnanci Adolfa Schw. skutečně adorovali a nedali na něj dopustit. Což se v médiích vyskytuje, ale přisuzuje se to současnému panu „knížeti“. Osobní zpovědi jsou po právní stránce vždy problematické, protože jsou ovlivněny subjektivními pocity a vnímáním, ovšem zde pro jejich potvrzení mluví i faktické dokumenty, které minálně jak zde bylo několikrát zdůrazněno, vnášejí do celé věci nové světlo.

     • Laco Grőssling napsal:

      Nejsme v rozporu paní Vilímková. O té adoraci také vím. Ale zde jde o tvrdá právní data.
      Po roce 1989 proběhlo několik soudů dědiců o platnost darovacích smluv státu z let po 1945. Snad nejznámější je případ darovací smlouvy Vincence Kramáře ve prospěch NG. Šlo o velké částky ( obrazy Picassa, Braqua, van Gogha a dalších Francouzů, dnes klenot moderní sbírky NG ). Kramáře k darování také donutila legislativa, neměl na milionářskou daň z majetku, když mu sbírku ohodnotili. Nicméně darovací smlouva po formální stránce nebyla napadnutelná a svědkové u soudu dosvědčili, že se tak jako tak chystal sbírku darovat státu. Takže dědicové soud prohráli.

      Víte, jestli správu majetku S. vedli takoví profesionálové jak víme, že vedli, potom je mi velmi divné, že základní náležitosti smlouvy, které dodržuje každý advokát ze zapadlé vesničky, totiž přesnou definici obdarovaného nahradili floskulí Země Česká. I když zase, možná v té době platilo nějaké zemské uspořádání a v něm měla Země Česká svoji právní subjektivitu, nevím.

      Ale jak jsem napsal, nečetl jsem darovací smlouvu. Pokud v ní ale opravdu je jen ta Země Česká, tak to byl podle mne od počátku úmyslně neplatný právní akt. Pokud dnes někdo chce obdarovat stát mnohem mnohem menšími částkami zeptá se svého advokáta a ten mu smlouvu sestaví tak, že v darovací smlouvě definuje přesně kdo je obdarovaný. Navíc myslím, že pokud neexistuje dědic ze zákona, propadá majetek státu tak jako tak.
      Ale jak jsem napsal, darovací smlouvu jsem nečetl a navíc nejsem právník.
      Docela by mne zajímal názor Lexe, ale dlouho jsem jej zde neviděl.

    • Občan napsal:

     V době přijetí zákona ještě platilo zemské zřízení, kdy jednotlivé země byly územněsprávními celky podobně, jako jsou dnes kraje. Takže směřování majetku na Zemi Českou je v pořádku; i s ohledem na historickoprávní kontinuitu.

   • pepan napsal:

    možná je to jednoduchý, tehdy měla republika zemské uspořádání, proto A.S. daroval majetek „Zemi České“ a ne třeba Zemi Moravsko-Slezské

    • Iveta Vilímková napsal:

     Třeba i tak prosté vysvětlení může být tím správným 🙂 To skutečně s odstupem let nejsme schopni věrohodně doložit. Podstatné je, že hlavním záměrem bylo nedělit hospodářský komplex majetku, který fungoval po více jak 200 let. A to se objevuje ve všech těch argumentacích proti znárodňovacím nebo vyvlastňovacím snahám.

 15. Laco Grőssling napsal:

  A ještě jeden dodatek, jak to tak už bývá na světě v různých kauzách, tak i v této KS se snažil v rámci svého politického angažmá po roce 1989 ze své minulosti i současnosti leccos „nezdůrazňovat“, řečeno kulantně. Takže uveřejněním tohoto článku dobře se stalo.

 16. Laco Grőssling napsal:

  Hm, je 9:08 a už 673 návštěvníků, to bývalo tak ve 14 hodin. Vlku, dneska padne rekord návštěvnosti, můžeš zítra napsat kolik to dnes bylo ?

  Čím víc tím lépe. Ve štábu KS stoupá rapidně spotřeba elektřiny. Také Černá Internacionála se dala do práce.

  • vlk napsal:

   Mohu. Nicméně jsme s i celkem jistý, že rekord nepadne. Jakkoli návštěva bud e veliká.

 17. Čtenář napsal:

  Chtěl bych se dožít režimu, který tyto vědomé zlodějiny, ze kterých profitovali kamarádíčci pana VH i om sám, zveřejní a uvede vše do pořádku. A zase budeme přejmenovávat letiště, ulice atd.

  • čtenář napsal:

   dobré dopoledne Čtenáři s velkým „Č“,jsem čtenář s malým „č“,nerad bych aby si nás pletli,kdyby jste byl tak hodný a svůj nick lépe odlišil poděkoval bych za pochopení,
   protože věřím,že tak učiníte,tak děkuji už teď.

   • vlk napsal:

    Souhlas a podpora! pPožadavek čtenáře považuji za naprosto oprávněný a pokud by mu ze strany Čtenáře nebylo vhověno, neviděl bych jinou cestu, než nick Čtenář zabanovat z moci úřední.

    • vonrammstein napsal:

     Není sám. Už je tu falešný slim i pepan a ještě někdo, teď si nevzpomenu. Zkus porovnat IP.

     • vlk napsal:

      Zkusím to. A pokud to zjistím, že někdo používá cizí, zavedený nick, půjd e okamžitě doživotní distanc na Kose. Tohle tu trpět rozhdoně nehodlám.

     • K-k. napsal:

      a taky pan Bavor se jednou u sebe zmínil, že zdejší Bavor není on…pokud se tohle taky počítá.

 18. Carlos V. napsal:

  Čtení zajimavé, nejsem historik ani právník, takže určitě nemám žádné stanovisko.

  Jen mě napadá otázka pro povolanější – jestli se nepletu, Lex Schwarzenberg by mohl být zpochybněn tím, že řešil nerelevantní záležitost – majetek byl státu už darován.
  A pokračuji – alespoň podle současné právní úpravy (neznám starší) může dárce požadovat vrácení daru, pakliže se obdarovaný choval po přijetí daru k dárci špatně. Pozdější vztahy mezi AS a státem ovšem neznám … stejně jako otázku prmlčitelnosti, nemožnosti uplatnit námitku dříve atd… Nejspíš je to pro dědice AS slepá ulička. Jen se laicky ptám.

  • Iveta Vilímková napsal:

   No původní úmysl darovat nebyl dotažen do zdárného konce, který by byl završen podepsáním darovací smlouvy (zřejmě to asi původně k tomu mělo směrovat), což by byl občanskoprávní krok. Zřejmě (jen moje domněnka), aby bylo zabráněno zpochybnění daru a jeho účelu, bylo přisoupeno k této naprosto ojedinělé situaci, kdy se to řešilo samostatným zákonem.
   Jinak k druhé části vaší poznámky: Adolf Schw. neměl potomků, neměl dědiců ze zákona a proto, pokud neměl závětí stanoveného dědice, pak by i za situace, kdy by zemřel před vydáním zákona Lex Schwarzenberg by se jednalo o odúmrť, protože jakj vysvětluji výše naše právo neumožňovalo a neumožňuje adopci dospělé osoby a uplatňovat rodové právo krve či rakouský zákon, který to umožňuje by bylo popřením právních principů právního státu.

   • xpow napsal:

    Paní Vilímková, takže ne daroval, ale měl úmysl darovat … Jak to tedy je!!!!

   • Carlos V. napsal:

    Děkuji, ale cituji z odkazu :
    http://m.denik.cz/ceskobudejovicky_denik/c/pezoldova-nededi-po-schwarzenbercich-z-hluboke.html

    „Adolf Schwarzenberg v závěti 17. srpna 1948 ustanovil univerzálním dědicem svého nejstaršího legitimního syna, případně jeho potomka. Pro případ, že nezanechá žádné mužské potomky, měl dědit jeho bratranec Jindřich.

    Pro posouzení věci je podle soudu rozhodující, že závětní dědic Jindřich se dožil smrti zůstavitele, který neměl legitimního syna. Pak je nepochybné, že podle uvedené závěti byl k dědění povolán právě a jen on. Tomu proto rakouský soud odevzdal v roce 1951 celé dědictví po Adolfovi.“

    • Iveta Vilímková napsal:

     Prosím je třeba to chápat tak, že Adolf Schw. neměl majetek pouze na území tehdejšího Československa, takže tím, že ustanovil závěti někoho svým dědicem je v pořádku. Vzhledem k tomu, že ve všech věrohodných análech se uvádí, že poslední Adolf Schw. zemřel bezdětný, tak zmínka o nejstarším legitimním potomkovi předpokládá eventualitu, kdyby se ještě před jeho smrtí zadařilo a on potomka počal. V každém případě závěť z roku 1948 nemůže zpětně zahrnovat nároky na majetek předaný v roce 1947.

     • Občan napsal:

      On existoval a existuje právní institut (nasciturus), který umožňuje odkázat majetek teprve počatému neznámému potomkovi, pokud splní všelijaké podmínky (např. že bude chlapec, ale také různé jiné). Což by mohl být tento případ.
      Blíže popsáno v § 7 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

     • Občan napsal:

      Doplněk:

      Základní podmínkou pro to, aby se budoucí potomek mohl ujmout svých práv je, že se narodí živý (nabude skutečné právní subjektivity) a vydrží naživu alespoň tak dlouho, aby za něho mohl zákonný zástupce podepsat nabývací listiny.

  • Občan napsal:

   Nemohl.
   V té době stát nabýval a zcizoval svůj majetek jednotlivými zákony. Což je docela zajímavé čtrní, protože kdejaké městečko v ČR má „svůj“ zákon, jímž stát prodává například mlýn či cukrovar 🙂
   Vlastní smlouva (nebo závěť, nebo správní rozhodnutí) založila právní vztahy a zákonem stát ten majetek „vtěloval“ (nebo jej vyjímal) do svého vlastnictví a současně tento akt zveřejňoval.

 19. Petrpavel napsal:

  Přiznám se, že nemám chuť ani čas se probírat desítkami, stotisíci dokumentů k záležitosti majetku a rodu Schwarzenbergů. Mám rád jednoduché, a tím zřejmé pravdy.
  Prosím proto o fundovaný odkaz nebo důkaz, který by mi jako laikovi odpověděl na dvě otázky, které si kladu:
  1) byla by, byť jenom diskuse, natož snaha o změnu účinku zákona Lex Schw, prolomením (restituční) hranice 25.2.1948?
  2) byl nebo nebyl Karel Schwarzenberg přímým potomkem některého (kterého – co vlastnil?) ze Schwarzenbergů tak, aby měl právo restituovat u nás nějaký majetek podle našich zákonů přijatých po roce 1989?

  • Iveta Vilímková napsal:

   Ad 1) uvedla jsem několik příkladů: v rámci církevních restitucí má být např. vydán klášter ve Vyšším Brodě. Kolik dalších objektů to může takto postihnout nejsem schopna v tuto chvíli zjistit, protože jak Vám je jistě známo neexistuje žádný seznam majetku, na které se rstituční zákon vztahuje, který má být vydán nebo kompenzován finančními náhradami. Důvod, proč jsem s tímto zákonem měla obrovský problém a má dosud.
   Ad 2) Adolf neměl dědiců ze zákona. Neměl žijících předků ani neměl potomků, neměl ani sourozence. Z odkazu na rodové linie je patrné, že měl pouze dva bratrance, přičem jedním z nich je Jindřich. A jak jsem v článku nazančila tak nechápu smysl adopce, která měla být v roce 1940, když v té době byl veškerý majetek Adolfa Schw. zabaven nacisty a byl pod jejich nucenou správou. A budete-li se velmi pozorně dívat na rodový strom, tak Karel od Adolfa je vzdálen řádově několika pokoleními, takže tam skutečně není a nemůže být žádná byť jen hypotetická možnost, aby byl zákonným dědicem.

   • Petrpavel napsal:

    Děkuji moc za odpověď.
    Ad 2) mám naprosto jasno. Doufám že i jeho příznivci …
    Ad 1) chápu dobře, že vydání kláštera ve Vyšším Brodě by bylo nejen prolomením hranice 25.2.1948 církevními „restitucemi“, ale zároveň i aktem odporujícím účinku Lex Schw.?

 20. čtenář napsal:

  „Nicméně – paní autorka Ing. Vilímková se pokusila své informace nabídnout velkým mediím. A podle jejího vyjádření se se zlou potázala.“

  Neberte to paní Vilímková jako vyzvídání ale zvědavost je v mém případě veliká.
  Byl tento materiál nabídnut deníku Haló noviny,a pokud ano,jak reagoval tento deník?

  • Iveta Vilímková napsal:

   Haló novinám jsem to přímo neposílala, ale Jindřichu Šídlovi ano. Jeho reakce byla drsná a zde nepublikovatelná, neb nemá screen veřejné facebookové diskuse, abych mohla svá tvrzení prokázat.
   Krátce po zavěšení dokumentů na internet se tento odkaz objevil na oficiálních stránkách KSČM (nežádali mne o souhlas ani se mnou nikdo nenavázal kontakt). Později toto samo od sebe zmizelo.
   Zaslala jsem to organizátorům semináře na link, který jsem dala paní SŠ. Rovněž od nich mne nikdo nekontaktoval, ale seznam dokumentů byl rozšířen o materiály, které jsemmjim zaslala.
   Jak jsem uvedla v úvodu svého článku, toto je prvotní pokus uceleně popsat a vyjádřit, co vlastně archivní materiály znamenají v historickém kontextu. A hkavně je to vynucená reakce na výkřiky z volební kampaně, kdy se lidé neznalí problematiky dožadují nápravy křivd na panu „knížeti“. Tímtojsem jen chtěla poukázat na to, že se mu žádná křivda nestala a neděje.

   • čtenář napsal:

    paní Vilímková,
    pokud se na oficiálních stránkách KSČM ten odkaz objevil,tak sám od sebe rozhodně nezmizel.
    Je vhodné se ptát proč.
    Když se už jednou objevil,tak proč opět zmizel?
    Proč KSČM nemá zájem o materiál století?
    Kdo jiný by měl mít větší zájem o tento materiál než Haló noviny a KSČM?

    No a pokud zájem ani Haló noviny nemají,tak je něco špatně.

    • Iveta Vilímková napsal:

     Odpověděl jste prakticky za mne …. ale do konspirací se zde rozhodně pouštět nehodlám. Určitě ne v tuto chvíli.
     Je zajímavý, že člověk by očekával, že někdo bude mít zájem vidět oriuginál, posoudit pravověrnost dokumentu, ale opak je pravdou. Od srpna, kdy se to vypustilo do veřejného prostoru, je ticho po pěšině. Ani jeden zájemce s výjimkou bývalého spolustraníka ze Suverenity či nejmenovaného člena ČSSD, který ode mne kopie obdržel ještě před tím než se to pustilo na internet.
     Není zájem ….

     • čtenář napsal:

      paní Vilímková,
      aha,takže jediná vyjímka byla,že o tento materiál měl zájem bývalý SPOLUSTRANÍK ze Suverenity a nějaký nejmenovaný člen ČSSD.

      Ale ani KSČM a ani ta Suverenita s tímto materiálem dále nepracují,i přes to,že to je zcela vyfutrované jak píšete a jak Vám tady nemálo nicků dáva za pravdu.
      Což mi ale přijde velmi zvláštní,ale konspiraci na mysli nemám.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Taky bych ještě doplnila, že dokumenty dostala do rukou už v létě Lenka Procházková z několika stran s upozorněním oč se jedná a hrála si na mrtvého brouka (přestože v té době jí bylo všude plno, sepisovala petice proti přijetí zákona a vedla svou senátorskou kampaň). Sama jsem jí prostřednictvím facebooku opakovaně žádala o osobní schůzku, kde jsem jí chtěla materiály ukázat. Nereagovala…. Proč?

     • čtenář napsal:

      no paní Vilímková,to já nevím PROČ,jsem jen čtenář-muž a nikoliv Lenka Procházková.

      Odpovědi na mé otázky jste mi dala,za což děkuji a přeji pevnou vůli ke zveřejnění(celostátního) toho co považujete za důležité informace.
      Nicků,kteří souhlasí s tím,že to co je napsáno je pravda zde je poměrně hodně.
      Za pravdu se je potřeba bít,pokud jste u nich našla pochopení,tak Vám jistě rádi s tím vším pomohou.

      Já děkuji za odpovědi a přeji ať se Vám ozve alespoň jeden z těch,kteří mají stejný názor a pomůže Vám.

    • Petrpavel napsal:

     čtenáři, čtěte správně : „..Haló novinám jsem to přímo neposílala..“.
     Ne vždy něco mizí ze stránek „samo od sebe“. Někdy to bývá proto, že kdosi má eminentní zájem na zmizení.
     Chápu Vaše zvolání „…Kdo jiný by měl mít větší zájem o tento materiál než Haló noviny a KSČM?..“ dobře? Že, stejně jako já, jste názoru, že jen KSČM má zájem o zachování alespoň té trochy vybraných peněz od poplatníků a majetku dál ve prospěch státu, tedy nás občanů?

     • Občan napsal:

      Tak, ono zveřejnění něčeho bez souhlasu autora sebou nese jistá rizika stran ochrany autorských práv. Zvlášť, pokud autorův materiál obsahuje odkazy na dokumenty jiných vlastníků; byť byly použity pouze jako studijní a citační materiál.
      No, a pokud to je zveřejněno na FB, tak stačí jeden zvídavý právník a „vyvěsitel“ to raději obratem stáhne. Protože autorské spory se mohou pěkně prodražit nejen finančně.

      Takže za sejmutím dokumentu nemusí politika, ale prostá obava z právních problémů. Byť v tomto případě speciálně je pravděpdobné obojí.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Občane máte pravdu, ale proto jsem také uvedla, že jsem očekávala, že mne někdo kontaktuje a bude chtít znát originály a dožádat si souhlas se zveřejněním. A to je to celé podivné, že se tak nestalo. A to ani od lidí, u kterých jsem to očekávala, protože to pro ně bylo žhavé téma. Ale opravdu nekonspiruji …. to bych si nedovolila.

    • JiB napsal:

     čtenáři,
     vysvětlení jsou v zásadě možná jen dvě:
     a to konspirační, které sice paní autorka nechce jakože uvádět, „Určitě ne v tuto chvíli.“ (víme co to v překladu znamená)

     a nebo se jen komunisti nechtějí znevěrohodńovat blamáží.

     Vyberte si

     Malá nápověda je v tom, že autorka se vůbec neostýchá odkazovat se mj. i na taková novinářská esa, jakým je A. B. Bartoš… 😉

     • Anonymní napsal:

      JiBe
      zkuste se otřít o autorku ještě o něco více! Buďte chlapák a dotáhněte to! Nebudu v jejím přípdě, na rozdíl od toho, když s eotíráte o mne zasáhnout podle pravidel Kosy! takže , vzhůru d o toho, statečný junáku!

     • vlk napsal:

      6ádný anonym ale já

     • Iveta Vilímková napsal:

      Milý JiB, je mi známo, že pan Bartoš nemá valné pověsti, o to více je zarážející, že ze všech článků, které mi prošly rukama, je ten jeho nejvíc se opírající o fakta a jde proti obecnému a médii protlačovanému názoru stranícímu panu „knížeti“. Pokud bych na něj nedokázala musela bych popsat o stranu víc textu a fakta jím uváděná přepsat téměř doslova, protože se mu tam prostě nedají žádné fabulace vyčíst. Osobní názor pana Bartoše se objevuje až v posledním odstavci, s kterým jsem si ve svém článku dovolila nesouhlasit. Tolik na vysvětlenou.

     • JiB napsal:

      vlk,
      vašnosto, co jsem napsal, to jsem napsal a za tím si stojím. Ovšem stejně tak nemám potřebu cokoli dodávat.
      Přičemž Vaše přání jsou mi naprosto lhostejná. Přeberte si to, jak chcete, je mi to naprosto, ale naprosto jedno ;-).

     • vlk napsal:

      JiB Vyzval jsem vás , abyste v tom úžasném c hlapáctví vůči autorce pokračoval! Nic víc. S chutí do toho. Prázdné kecy si nechte na doma. Tam jsou na to zřejmě zvyklí. Buďte vopravdovej chlapák! A já s vámi následně rád vyrazím futra.

     • JiB napsal:

      vlk,
      na mě ty vaše manipulativní řeči neplatí… to si budete muset zkoušet na někoho jiného.

     • vlk napsal:

      Nechte libovejch keců a zkuste být znovu chlapák a plivnout si. Bude to poslední,c o tu předvedete. směle do toho.

 21. XY napsal:

  Krajně zajímavý materiál. Díky.

 22. Eddie napsal:

  Osobne mi je to zcela jedno, jsem zcela nestranny, ale vsadim sve nove botky zn. Torresi, ze Benesovy dekrety budou prolomeny, ne-li zruseny jeste v tomto desetileti. Je to jen generacni zalezitost, staci jeste par let pockat, pak uz dojdou sily.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Eddie napadlo mne totéž, po tom „nešťastném“ knížecím prohlášení, že jsou už vlastně 20 let neplatné a Beneš by byl dnes odsouzen v Haagu jako zločinec. Ano za deset let už nebude prakticky žádných pamětníků, kteří by věrohodně čelili pokusům o prolomení dekretů. Podcenili velmi načasování, pokud to byl záměr (všechny ostatní diskuse už se tématu dekretůl věnovaly řízeným způsobem pokud vůbec).

  • Hudec napsal:

   Já raději bugatti.

 23. Ročník-53 napsal:

  Dobrý den Vlku,
  bylo by proti pravidlům Kosy nostry důsledně mazat příspěvky, které nevyvrací argumenty ale napadají autora? Třeba tento vstup je velmi nekorektní: „Zdá se mi totiž po pečlivém přečtení článku a též po přečtení dalších vstupů autorky, že s ní nemůže být všechno v pořádku.“
  Možná ale, že jsem dnes moc přecitlivělý.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Děkuji za zastání, ale osobně v tom nevidím problém. Kvůli mne není třeba zavádět na KOSe „cenzuru“ 😀

   • Meky napsal:

    myslím,že zrovna zavádět cenzuru není potřeba,jen slušné chování a to důsledné-což někteří asi nemají v popisu práce.

  • AlenaK napsal:

   Rovněž se přimlouvám za ochranu autorky v duchu pravidel Kosy. Děkuji.
   Autorce posílám velké poděkování za zprostředkování unikátních archivních materiálů.
   Doufám, že budou objektivně a ve všech souvislostech posouzeny. Doufám !!!

  • Sylva Sauerova napsal:

   S autorkou rozhodne vsechno v poradku neni. Proctete si, prosim, jeste jednou jeji clanek a take vsechny dalsi vstupy.

   Priklad : V cl. se konstatuje, ze „Adolf Schwarzenberg svůj majetek daroval Zemi České … a tento dar byl v roce 1947 zákonem Lex Schwarzenberg státu předán”. Proti tomu jsem v komentari zaprotestovala. Podivejte se, co mne autorka odpovedela.
   Nyni ctu, ze „Puvodni umysl nebyl dotazen do zdarneho konce“ (Leden 31, 2013 v 10.12)
   Nu, to uz zni trochu jinak, nez cit. , co ? 🙂

   Jak ovsem spravne napsal pan Pelikan, zaznam z jednani parlamentu z r. 1947 jasne prokazuje, ze neslo o boj o darovací smlouvu, nýbrž boj o vyvlastnění (socialisté) a nebo konfiskaci (komunisté) majetku. Tomu odpovidaji take dokumenty, na nez jsem dala vyse odkaz.

   Jak ale ctu, pani autorka sama o sobe v diskusi uvadi, ze „neni kompetentni“, jeste musi ledacos nastudovat a doplnit a hlavne se obava o svuj zivot, viz prispevek z Leden 31, 2013 v 1.28. Fascinuje me tez veta, za autorka obohatila archiv AV a PF UK, viz Leden 31, 2013 v 8.36 nebo ze dodavala „fakta“ prazske PF UK a „také díky tomu se jim úspěšně daří odrážet nesmyslné nároky A. Pezoldové“ (ona PF UK rozhoduje o nejakych restitucnich narocich ?). Kdyz uz se citi byt otazkami zatlacena do kouta, odpovi odkazem na jineho diskutujiciho, s nimz souhlasi. Studuje sice pravnickou fakultu, jeji vstupy jsou ale pravem netknute, uvahy nelogicke a opakovane si odporujici, ve vstupech se objevuji hrube chyby.

   Vlku, jeste porad Vam na tom nepripada nic divneho ? No nazdar.

   • strejda napsal:

    S autorkou je vše v pořádku. Kdo čte pozorně – Vám to vřele doporučuji – tak odpověď na Vaše otázky najde.
    Maně tak vzpomínám, že jste nelibě nesla útoky na sebe, mně se také nelíbily a odsuzoval jsem je.
    Doporučuji věnovat se více meritu věci než autorce a těm, kterým nepřipadá divná.

    • Meky napsal:

     jen dodám/k p.strejdovi,že čas ukáže ve slušné diskuzi co chtěla p.Vilímková říci.Co chce a chtěla říci SŠ je už skoro všem jasné.

   • Iveta Vilímková napsal:

    Paní (nyní) Sauerová (nový nick? nyní bez háčku nad Š?) nehodlám vám vyvracet váš názor na mne. Není to ani smyslem ani účelem této diskuse. Rovněž netvrdím, že jen moje argumentace je správná.
    Ano odkázala jsem na příspěvek jiného diskutujícího, protože mi přišlo nadbytečné jeho názor překopírovat nebo přepsat vlastními slovy. Snad není cílem nejdelší diskusní vlákno, ale přehledné …? Možná se však mýlím.
    A nevylučuji, že se mi do příspěvků mohou dostat i hrubky. Projevuje se zde už i únava, protože se snažím reagovat a odpovídat tam, kde cítím potřebu to nějak dovysvětlit. takže prosím o shovívavost.

   • Anonymní napsal:

    Pokud budu hledat rozpory, najdu jich několik.al e autorka mi rozhodně přijd e v pořádku. Naprosto. Přichází s e svým pohledem na věc, který je navíc, na rozdíl od nás všech, opřen o rodinný archiv a vzpomínky. Nikdo z nás nemá ani to.
    A platí jedno, -a utorka, pokud by s epokoušel a o manipulaci, nemá co získat! Alespoň já nevidím nic, co by publikováním na Kos e získat mohla.Obdiv části publika je pěkný, ale pozítří to bud e právě odtálý sníh. za to nenávist a nepochopení druhé části publika zůstane v trvalé formě.Jka je prostě dne s na celém českém internetu a nejen na Kose – zvykem. Proto nehodlám na svém postoji – že publikování je naprosto správné nic měnit.
    Stejně tak jako na s vém závěru – učiněném veřejně a prokazatelně dne 30.05.2010, že motivem pro angažmá občana Schwazrenberga v české politice je hlavně zrušení Lex Schwarzenberg.

   • xpow napsal:

    Paní Šauerová , mě také naprosto zarazilo, že nejdřív paní Vilímková tvrdí, že majetek byl darován a na jiném místě tvrdí, že to vlastně nebylo dotaženo do konce. Vlk jako administrátor diskuze napíše, že meritum věci je ten úmysl a vůbec mu to nepříjde divné. To je sešup.
    To, že jsou restituční nároky odráženy na základě jakési semestrální práce nedostunované právničky je už pro mě jenom další námět na cenu doktora Chocholouška.

    • vlk napsal:

     ano, skočte si k němu. Máte nejvyšší čas.
     Restituční nároky v téhle zemi nejsou odráženy na zákaldě nějaké seminární práce, ale neprolomitelnosti hranic e 25.února 1948.
     Seminární prác e jen poukazuj e na aspoň pro mne, zbrusu nové inforamce. Závažné informace.
     Takže neváhejte a vydejte s e za Chocholouškem. Máte to akutně zapotřebí.

     • xpow napsal:

      Ale paní Vilímková uvedla, že jsou tyto nároky odráženy na základě informací z této práce.Někdy mám pocit, že bych pana Chocholouška potřeboval.

   • Carlos V. napsal:

    Opravdu – článek obsahuje zajimavé informace.

    Zjistěné klíčové nepřesnosti (vehementně popřená existující závěť, zdůrazňování daru včetně existence darovací smlouvy a následné popření tohoto aktu jakožto nedokonaného) ale zpochybňují vypovídací hodnotu celého článku.

    Škoda. Jen nevím, zda je stať odflinkuntá či tendenčně upravuje pravdu.

    • Iveta Vilímková napsal:

     Carlosi prosím jaká vehementně popřená závěť? Závěť z roku 1948 nemůže obsahovat majetek, který byl už v roce 1947 ve vlastnictví někoho jiného. Co se týče vašeho neustáleho točení se v kruhu kolem darovací smlouvy tak s pomocí Občana a jeho doplňujících komentářů bylo toto dle mého názoru dostatečně vysvětleno. A jestli to je odflinknuté? Snažila jsem se, aby to nebylo odfliknuté. Mohlo se však stát, že ve snaze o co nejjednodušší vyjádření a srozumitelnost se něco nepodařilo vyjádřit úplně přesně. Kdybych použila ryze právní řeč, tak tomu mnoho čtenářů nemuselo porozumět vůbec. Je to první pokus o sumarizaci faktů a nemusí to být hned na poprvé dokonalé.

    • vlk napsal:

     Carlosi odflinknuté? a cos napsal a zjistil ty, že si dovolíš něco takového tvrdit?

    • Kanalnik napsal:

     ano, tohle vase shrnuti i ve mne vzbuzuje jiste pochybnosti

    • Carlos V. napsal:

     Cituji stať :
     „Adolf Schwarzenberg – poslední potomek přímé linie tzv. hlubocké větve, zemřel bezdětný. Nebylo zde dědiců ze zákona.“

     a následné rozvinutí nemožnosti dědění z titulu adoptovaného dospělého

     Skutečnost : Existuje platná závěť s vyjmenovaným dědicem.

     dále cituji např :
     “ který (AS) veškerý svůj majetek daroval Zemi České a že tu darovací smlouvu ještě má, stejně jako další dokumenty, které se k tomu váží. “

     a odstavce souvisejicí.

     Následný příspevek autorky v diskuzi :
     No původní úmysl darovat nebyl dotažen do zdárného konce, který by byl završen podepsáním darovací smlouvy (zřejmě to asi původně k tomu mělo směrovat), což by byl občanskoprávní krok.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Carlosi vytrhujete věty z kontextu a neberete v potaz odpovědi, které se zde opakují.
      A. Schw. zemřel bezdětný (bez pokrevního potomka) a to je fakt.
      Adopce dospělého byla zpochybněna už v tisku a není to můj výmysl.
      Závěť, kterou zmiňujete, neobsahuje jmenovitě dědice jen předpokládá hypoteticky, že kdyby byl splozen potomek mužského rodu před smrtí zůstavitele, tak dědí v prvé řadě, nebude-li pak dědí bratranec Jindřich. Což se také stalo, protože bylo uvedeno, že Jindřich dědil. Občan vám tam dal i konkrétní informace.
      Dále směšujete můj výrok s citací mojí paní tchýně, která co by právní laik, nemusí používat přesnou terminologii.
      A k tomu vašemu slovíčkaření opravdu nemám už, co dodat, protože i z dalších příspěvků bylo na vaší námitku podáno dostatečné vysvětlení. V tuto chvíli vlastně ani nechápu, co tím sledujete, kam tím směřujete a co jste mi vlastně dokázal? Tato naše vzájemná výměna názorů nemá žádnou relevantní hodnotu, protože stejně se vše musí odvíjet v rovině práva. A protože se zde někdo snažil v rámci volební kampaně tvrdit, že Lex Schwarzenberg byl vynucen či sepsán pod nátlakem, tak jako protiváhu tomuto tvrzení předkládám archivní materiály ze sbírky člověka, který tento zákon spolutvořil a je autorem jeho merita. Takže, co mi zde vašimi neustálými screeny citací a komentů dokazujete? Jak to vylučuje nebo potvrzuje dobrovonost a svobodnou vůli A.Schw. zachovat majetek pohromadě a převést jej na stát?
      Ono se za dané situace hledá těžko pádný argument, tak se alespoň vytahují malichernosti, z kterých se někdo snaží udělat zásadní a tím tak odvést řeč od toho skutečně podstatného.

     • xpow napsal:

      Pani Vilímková, vy se prezentujete jako bezmála právní expert na danou oblast. Když vás někdo upozorní na jasné rozpory v tom, co píšte, tak se zaštiťujete příspěvky někoho jiného a odmátáte další diskuzi.

     • Carlos V. napsal:

      Jsem vcelku dalek vlastní názoru na problematiku v elé šíři. Na rozdíl od některých diskutujících nemám rád za každou cenu jednoduchá a jasná řešení. Nejsem ovšem historik ani právník a ani – na rozdíl od ostatních – nevidím no hlavy K.S. Prostě přiznávám že nevím.

      Tedy se i zajímám. Jde mi ale o informace, fakta, nikoliv spekulativní vývody. A proto mi příjde líto, že článek, který mi původně připadal ve informační faktografické části přínosný a hodnotný se ukázal jako řekněme nepřesný až tak, že by mohl být pro některého čtenáře i zavádějící k neopodstatněným vývodům.

     • Minorita napsal:

      Paní Vilímková, dobrá práce , opravdu … Smiřte se s tím, že i když z kritiků, jak sami tvrdí, „nikdo není odborník“ , nemá na celou šíři názor , nemá vůbec názor, neví, či je v jiném případě naprosto mimo i v jednoduchém chápání psaného, přesto budete v dojemné shodě utlučena výrazy o touze po „skutečných“ faktech ( ač jim bylo několikráte odpovězeno, a o tom, že by sami přinesli jediný „jiný fakt“ než Vy není stopy ) , o tendenčním vyznění či napadnutím, že na “ jasné rozpory“ nereagujete ( pravda, na ty „jasné rozpory“ , jež byly osvětleny, musel kritizujícího někdo jiný opakovaně „upoutat“ ) … Klasika …

 24. Karel napsal:

  Moc se omlouvám, už jsem tento dotaz uveřejnil pod starším článkem , nikdo na něj ale nereagoval, tak se ještě jednou omlouvám, opravdu by mě zajímal názor nejlépe právníka…můžete mi někdo prosím bez emocí vysvětlit, jak se stalo, že se po roce 89 panu Schwarzenbergovi vrátilo cca 6000 ha pozemků, když pozemková reforma první republiky, jejímž je současná ČR právním nástupcem, měla limit 250 ha a druhá pozemková reforma z roku 1947!! (nikoliv po roce 1948) stanovila tuto hranici dokonce na 50 ha? Skutečně ze mně nesálá závist, jen bych potřeboval od někoho fundovaného vysvětlit, jak to s tou pozemkovou reformou a zda by neměla být v podstatě douplatněna v současnosti. Pozemková reforma první republiky byl klíčový symbol budování státu československého národa.

  • Občan napsal:

   Protože jak pozemková reforma z r. 1919, tak její revize z r. 1947 byly zrušeny přijetím nabytím účinnosti zákona č. 229/2991 Sb., „o půdě“.

   • Karel napsal:

    Díky, na ten zákon se podívám.

   • Iveta Vilímková napsal:

    A vynechme spekulace o účelovosti přijetí zákona č. 229/1991 Sb. 😀

    • Ruda51 napsal:

     Velmi dobrý dotaz Karla, díky. Ano, ta spekulace mě napadla. Zákon z r. 1991, je to 20 let, asi jsme všichni tehdy byli oslněni OF, včetně MZ, možná proto MZ nepoužil v kampani při nedávné volbě presidenta? Media nás přitom přesvědčují a většina má pocit, že se neprolomil 28.2.1948. Kdyby někdo řekl v parlamentu, tímto paragrafem dáváme současnému kancléři presidenta tolik mld. Kč a kterým dalším? Byla prolomena pozemková reforma, kolika oprávněných se to týkalo, ví to někdo na Kose?

    • Občan napsal:

     TIcho tam 😀

 25. Občan napsal:

  Paní inženýrko,

  dovolte, abych Vám složil poklonu i za Vaše další seminárky. Kéž by byla lidí s Vaším uvažováním v ČR většina. Patrně bychom byli dnes o dost jinde než jsme.

  P.S.: U obhajoby některé z nich bych docela rád byl. Ráčíte být milovnicí „adrenalinových sportů“? 😀

  • Iveta Vilímková napsal:

   😀 😀 😀 no podle mých přátel, co mne dobře znají tak asi ano 😀 Jen to není v podobě slézání velehor, ale v boji s mnohohlavou hydrou zvanou byrokracie a lidská blbost 😀
   Jinak děkuji za kompliment, to potěší, když alespoň někdo ocení mojí práci.

   • t3jd napsal:

    Jako vždy ode mne, opět OT, ale ten kolovrátek se mi tu fakt nechce číst, sorry.
    Vlčku můžeš to na zítra kopnout jako můj ukradený úvodník, v podstatě na přání Péti Pelikána.
    Takže zbystřete- Kavalské ňůs nambr oan z OSM.

    http://www.outsidermedia.cz/Recka-tragedie-na-pokracovani-1.aspx

    Přeji hezké poobědí a zbytek dne.

    • vlk napsal:

     Ne, tak to bych nemohl. Zásadně, až na naprosté vyjímky s e bráním tomu, abych přetiskoval odjinud. Chci na Kosu jen originální věci. Díky za pochopení.

     • t3jd napsal:

      OK, sbohem, je tady stejně dost kafemlejnkový nůďo, milý Lůďo, takže přestupuju zpět do Baníku, pyčo, tam to aspoň žije.
      Pic, lidi. Máte moc přísnýho kouče.
      Až toho z vlastní hlavy napíše polovic co já za měsíc, dejte mi někdo vědět, najdete mne snadno.
      Jsem všude.
      Pod ubrusem, ve vázičce, v kabelce, v sousedově kapse, prostě fšude.
      Zdraví Vás
      Ten troj jedinný.

 26. t3jd napsal:

  Jako vždy ode mne, opět OT, ale ten kolovrátek se mi tu fakt nechce číst, sorry.
  Vlčku můžeš to na zítra kopnout jako můj ukradený úvodník, v podstatě na přání Péti Pelikána.
  Takže zbystřete- Kavalské ňůs nambr oan z OSM.

  http://www.outsidermedia.cz/Recka-tragedie-na-pokracovani-1.aspx

  Přeji hezké poobědí a zbytek dne.

  • ,passant napsal:

   Pane t3jd. Jsem už asi starý a tak mne Vaše vstupy svou expresivitou,nebo snad slangem, dost odřazovaly od čtení oněch. Nakonec jsem se přemluvil a odkaz na Vaši „Řeckou tragédii na pokračování “ otevřel.
   Nevím, nakolik jsou Vaše úvahy a předjímání budoucnosti podložené. Co vím ale jiste, že po přečtení článku, mám veškerý svůj porost v pozoru a že mne z toho mrazí. Mrazí z toho, jak je to pravděpodobné a možné.
   Díky za článek,stojí za přečtení.

  • Jeff napsal:

   je to výborný, jen bych tam použil termín „úrokové otroctví“ (a co všechno z toho bylo..)

  • Občan napsal:

   To Vy sám?
   To je totiž hodně zajímavý článek. Dost dobrý 🙂

   Jestli do situace v Řecku vidíte, docela by mě zajímalo, v jaké situaci jsou tam řadoví občané. CHladně, suše, informativně. Protože keců o tom, jak SI právě tito lidé prožrali Řecko už jsme v „českém“ tisku měli dost.
   Stejně tak by mě zajímalo, co a zda vůbec dělá současná vláda s velkými neplatiči daní a s odkláněči.

 27. Anonymní napsal:

  Bylo by nejhodnejsi poslat clanek nebo odkaz a odkaz na dokumenty kompletne cele poslanecke snemovne a senatu.

  Pak pozorovat reakce a paniku

 28. Anonymní napsal:

  pac by to mohlo skoncit jako watergate

 29. xpow napsal:

  Paní Vilímková, vyswvětlete mi prosím toto: Pokud by byla pravda, že Jindřich byl zatčen a poslán do koncentračního tábora, tak kdo tedy žádal Heidricha o to, aby mu posílal vězně pro vytvořený pracovní tábor v Letech u Písku? Pokdu máte důkazy, že to byl J. Schw, , kdo o to žádal tak pro to máte asi doklady, pokud ne, tak jaký to má smysl?

  • Iveta Vilímková napsal:

   xpow dovolím si odkázat na v dokumentech zveřejněný rozsudek ve věci žaloby A. Pezoldové. Nepotřebuji nad ničím spekulovat. V článku jsem reagovala na chatovou zprávu, která mi přišla a kde mi bylo podsouváno, že byl J.Schw. v roce 1940 odvezen do koncentračního tábora. Má otázka tak logicky mířila k tomu, co vyvrací konkrétní rozsudek soudu, který asi nebudete zpochybňovat? Rozhodně jej nezoochybňuji já.
   A o tahanicích kolem vepřína v Letech vím také hodně, protože to byli moji klienti a díky mne se veškeré snahy o jeho zrušení v tuto chvíli setkávají s nezdarem, protože dříve než vypukla davová hysterie mezi různými politiky (včetně Paroubka) jsem jim stačila, strategicky jako první v řadě, vyřídit Integrované povolení, takže není síly, která by to v tuto chvíli prolomila, pokud by to mělo být podle zákona. 😀

 30. XY napsal:

  Mno, jakkoli nejsem právník, naivně míním, že rozhodující je text i datum samotného Lex Schwarzenberg, nikoli debaty poslanců okolo něho.

 31. scallop napsal:

  Autorka

  Napsala, jste, komu vsemu jste tento text (spolustranik, jinostranik, Sidlo, Prochazkova a mozna dalsi) a jste zjevne zklamana tim, ze to nezverejnili. Take jste se podelila se ctenari o svoje konspiracni uvahy.

  Nenapadlo Vas alespon na vterinku, ze tisicprvy argument ukazujici ze veci typu benesovych dekretu nebo Lex Schwarzenberg nemohou byt pravnim zpusobem zruseny, je pro ostatni nezajimavy ?

  Vy jste potrebovala cilovou skupinu lidi, pro ktere je Schwarzenberg odrodilec, kteremu jde jen o mrzky peniz. Tady jste ji nasla. Zkuste ale vzit na vedomi, ze pro vetsinu lidi je to uzavrena minulost a par nove nalezenych smluv – potvrzujicich dany stav – odkazou historikum jako zajimavost.

  Ne kazdy si udrzuje bolistka minulosti, vetsina lidi se diva do budoucnosti.

  • vlk napsal:

   BD a restituční hranice není pro nikoho, kdo je schopen myslet v souvislostech žádnou uzavřenou mnulostí. Ještě s eo tom přesvědčíte.

   • xpow napsal:

    Pane Vlku:
    1) je v našem vlastním zájmu, aby ta budoucnost byla ve smyslu česko německé deklarace
    2) ať o těch souvislostech napíše někdo něco, co není propaganda

    • vlkp napsal:

     xpow
     o BD budu co nevidět psát já. O jejich relevanci k prezidentské diskusi. Dočkláte se.

    • Rosťa napsal:

     Pro vás bude všechno propaganda, co vám nevoní, což se dá usoudit z příspěvků.

   • scallop napsal:

    “ …pro nikoho, kdo je schopen myslet v souvislostech … “ – zacinate Zemanovatet. Bohuzel. Priste muzete rovnou psat „kdo neni blbej, tak to chape“ 😦

    BD jsou volebni tematem jen u nas, nikoliv v Nemecku. Hodily se Klausovi, Zemanovi a budou se hodit dalsim. Obecneji: pri nasich volbach je ucinne vzbudit dojem ohrozeni, pred kterym jen jeden kandidat (partaj) ochrani. Zafungovalo to Kalouskovi s „reckou lzi“, zafungovalo to Zemanovi
    http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/uz-nejsem-sama-zeman-je-se-mnou.
    (To je souvislosti, ze ?)

    Argumentace „Schwarzenberg chtel byt prezidnetem, aby si najmenoval poslusne ustavni soudce“ je podobna argumentaci „Zeman chtel na hrad, ze zprav BIS zjistil, co ma na SLoufa a zajistli mu Temelin“ – oboji je stejne paranoidni.

    Navrhuji nasledujici postup: vyberte si novinare, ktereho povazujete za seriozniho, a at mu autorka svuj „zavazny material“ posle (nebo to poslete Vy). Uvidite jestli to zverejni nebo mu to prijde nepodstatne.

    • vlk napsal:

     Scallope , kdybych chtěl napsal blbej, napsal bych to. Svou formulaci jsme stavěl přesně.
     K dalšímu nemám, co bych dodal. Počkejte s i na příslušný článek.

     Jinak nevidím důvod, proč bych heldal JAKÉHOKOLIV novináře. Ne při stavu české mediální scény. Kdy se tato z 99% psotavila za občana Schwarzenberga. O jejich nestrannosti je myslím zbytečné diskutovat.
     Mimochodem – do teď zd e bylo celkem 7 návštěv napříkald z Českého rozhlasu. Je na tich, zd a s e toho materiálu chytí a půjdou po něm dál.

     • scallop napsal:

      Jak to tak vypada, Vy jste jediny, kdo Schwarznebergovi temne spady prokoukl, vsichni ostatni jsou omameni knizetem 🙂

      Co zkusit (ze se tak vnucuji) treba Nemecka z lidovek, toho prece uznavate ? Jde mi ciste o to, jestli existuje autorita, od ktere byste uznal zaver, ze tento material je nezajimavy (ci zajimavy jen rpo par historiku).

     • Hudec napsal:

      Ne, jediný vlk není, to se mýlíte.

     • vlk napsal:

      No, já bych řekl, že záměry pan Schw prokouklo nejméně 2,7 lidí v téhle zemi. Kteří šly před pár dny k urnám.
      A nehodlám nic zkoušet. Dal jsem na Kosu materiál k diskusi. Nikoli jako nedotknutelný text. MAteriál nesmírně zajímavý – ještě nikd y na Facebooku nebylo tolik odkazů na Kosu jako dnes – skoro 600.
      nemám žádnou povinnost vyžadovat si nějaká dobrozdání. Ani nevidím, proč bych to měl dělat.
      A dnes jsem d ostal od paní Ing. Vilímkové d alší text. Poěmrně rozsáhlý. Pustím jej ve d vou dílech příští týden. A tam asi změníte dost názor. Nejen vy ,a le mnozí ostatní.
      A když jsem ten text právě zběžně prolétl. mohu zodpovědně konstatovat, že autorka je při práci se zdroji velmi pečlivá a důkaldná a že rozhodně nepostrádá objektivitu v práci s informací. Tvrdím to se vší vážností.
      A když Scallope dovolíte, – vlk nemá potřebu si nechat cokoli kdekoli nechat ověřovat.
      Nemám k tomu důvod. Do teď jsme s eobešel bez tiskového dohledu a tak to zůstane.

     • scallop napsal:

      Argumentujete facebookem 🙂 ktery jeste nedavno horoval pro knizete.

      V poradku, ja si nechm svuj nazor ze „nesmirne zajimave“ je objektivni „drobnost pro historiky“. Autorka ostatne muj navrh jiste cetla – snad omezi podrazdenost z neprichajiciho uznani od novinaru.

      Po dnesnim textu pochybuji, ze ten pristi me neco noveho da, ale prectu si ho. Autorce bych doporucil trochu lepe strukturovat text – dalo dost prace v tom najit hlavni myslenku.

     • vlk napsal:

      Scallope,
      autorka nemá žádnou podrážděnost z nepřicházejícího uznání od novinářů. V jejím textu o tom není ani slovo. Vztah novinářů k jejím informacím jsem dal do úvodu já.
      Autorka je v tom nevinně.
      A po tom,c o předvedla media v posledním měsíci, může o objektivitě českých novinářů hovořit jen někdo, kdo je postižen totální slepotou a hluchotou. Nehled ěk tomu, že co vezme novinář nemusí pustit šéfredaktor nebo vydavatel. Je to triviální.

     • scallop napsal:

      Autorka si stezovala v diskuzi, vzdyt to vite. Nezajem novinaru je pochopitelny, rekl bych, ze hodne historiku ci polohistoriku ma snahu publikovat, a tento text nic vyrazen noveho neprinasi.

      Mame stejne dobre novinare jako politiky … a stejne dobre jako ctenare a volice.

  • Občan napsal:

   To se velice platete. Mohou být zrušeny „víc, než si myslíte“.
   Stačí jedna kouzelná formulka, která už je šikovně zakotvena v jednom zákoně. V tom konkrétním případě byla prolomena NEJEN hranice 25. 2. 1948, ale i hranice 1919. A stejně to lze udělat i se všemi poválečnými zákony týkajícími se majetku a občanství.

   „Potisící“ zdůrazňuji, že NEJDE o restituce, ale ZNOVUNABYTÍ dědických a dalších práv a proběhnutí řízení, jež byla „BD“ pouze POZASTAVENA.

 32. Jan Čermák napsal:

  Scallop
  To se pane mýlíte. Zásadně. Nejde o uzavřenou minulost. Jde o budoucnost.
  Že se mladí na feudalismus těší, nic nemění na tom, že feudalismus je zlo.

  Paní autorce se klaním, hluboce.

  • Qiedo napsal:

   A kolikrát jsme již slyšeli, že kdo nezná minulost, bude si ji muset v budoucnosti zopakovat. Školní lavici jsem opustil už před drahným časem, ale i tehdy dějepis nebyl nijak zvlášť upřednostňovaným předmětem, Asi by se tady hodil odkaz na projev E.Beneše z r. 1947, v souvislosti s prez. volbou často citovaný.

 33. suchanekpetr napsal:

  Tak, a můj koment to vpálilo úplně jinam 🙂

  Jen jsem chtěl dodat.
  Jindřich Šídlo je v poslední době krapet rozhozen. Jakoby nevěděl, kam se zařadit. 🙂
  A tohle bude další hřebíček do rakvičky. 🙂

  Ale jak nám to pěkně zapadá s těmi církevními „restitucemi“, státními dluhopisy a jejich daněním (značná část církvím má prý jít právě v podobě korunových dluhopisů) …….
  A ještě Kalousek a finanční pakt (neprošel, ale projde fin. ústava sic.)….
  Je to pěkně vymyšlený.

  • Hudec napsal:

   Jindřich Šídlo je dobrý novinář a i když vidí svět dosti odlišnou optikou od té mojí vlastní, z nečestností bych ho nepodezíral. Kdysi (už je to skoro dvacet let) se za chybu uměl i zastydět (a já jsem toho trochu zneužil).
   Ale právě pro tu zmíněnou optiku se tomuto tématu věnovat nebude. Nebude se mu, myslím, chtít.
   Ona knížcí/bakalovitá media nenápadně zbrojí a posilují úderné jednotky. Z Lidovek přešel do HN nedávno Petr Kamberský, což je také schopný novinář. Pro mne celkem sympaťák, ale ta havlovsko/knížecí pravda a láska (jen ta a žádná jiná) z něj sálá na sto honů.
   Zapadá top zapadá a snahou je, aby to zapadlo úplně. Občas to ale trochu drhne, třeba s tím druhým pilířem, sKartou…… a teď i s tím Zemanem.

   • suchanekpetr napsal:

    No, on Jindřich dokáže být pěkně neurvalý, když přijde na lámání chleba (já taky 🙂 přiznávám), ale já ho celkem mám rád. Mívá dobré postřehy, a člověk by měl znát názory i u oponentů, ne?

    My se tak špičkujeme, nahazujeme udičky, zasekáváme rybičky.
    Ale dneska to krapet na FB přepísk. Schmarz tam dal text na obranu Bohdalky, a on hned relativizoval stylem „vy taky bijete černochy“ . 🙂

    Oni furt ty volby ne a ne rozdýchat. A hajného brání lví iHned silou 🙂

   • vlk napsal:

    dovolím si hrubě nesouhlasit. Co se Kamberského týče.To žádný pravdoláskovec není. Ale jasný podporovatel famiglie. Což dokázal za svého působení v Lidovkách.
    Schopný je. Skoro všeho. Takže pro men kategorie žumpalista.

    • suchanekpetr napsal:

     Jó, Lidovky. Karel Čapek by zaplakal.
     Dnes úžasně perlil Macháček na ČT24, když přednášel z denního tisku.

     Co s nezávislostí udělá švarcík.

     Pak se nedivme, já ty materiály viděl a četl, proč se tak někteří brání alespoň o tom , co Iveta napsala, přemýšlet, natož hloubat a zkoumat.

 34. Petr Pelikán napsal:

  Nemohl jsem doposud dále reagovat na příspěvky, poněvadž jsem momentálně na cestách a přijedu až pozdě večer domů. A buď dnes v noci a nebo zítra dopoledne se ke komentářům vyjádřím.

 35. Jeff napsal:

  Autorce: Chtěl bych poděkovat za váš blog, stal se dneska hitem internetu a myslím, že jde o zcela unikátní výpověď o člověku, který si dnes už tolik pozornosti ani nezaslouží. A díky za hodně velkou porci odvahy!

 36. Řezníček z Brna napsal:

  Zákon 229/ 1991 zrušil účinky pozemkové reformy z roku 1919 a 1947? V záhlaví tohoto zákona je napsáno, že má odstranit křivdy, ke kterým došlo v období roku 1948-1989. Může to někdo vysvětlit. Je snad neplatné rozdělení zemědělské půdy bezzemkům, hlavně členům agrární strany po roce 1919?

  • Občan napsal:

   Správně.
   Ona ta kouzelná formulka není v záhlaví, ale v až úúúplně na konci zákona.

   Není neplatné úplně; to by byla pravá retroaktivita (a velmi rpůhledná) a tu by už ÚS neokecal. Ne že by nebyl ochotný, ale tohle už by bylo opravdu moc polopatě.
   Ale je neplatné ve VŠECH případech, které nebyly dokončeny do 25. 2. 1948. A v případech nedokončených a některých nezapočatých dědických řízení, týkajících se velkých pozemkových vlastníků.

 37. xpow napsal:

  Paní Vilímková po letmém prostudování problematiky z veřejně dostupných zdrojů se domnívám, že váš článek do problematiky Lex Schwerzenberg nic zásadně nového nepřináší, tedy kromě určitých interpretací, které jsou taky známé.
  První co snižuje jeho hodnotu je to, že vaše tvrzení nejsou uceleně podpořena odkazy na dokumentaci ač je tak prezentujete, ale pouze balíkem obrázků bez jasných vazeb. Prostě čtenář vaší práce není povinný pročítat fotokopie všech dopisů a dokumentů a vyvozovat z nich možné souvislosti, to by měla být vaše práce, pokud se tedy touto problematikou dlouhodobě zabýváte.
  Nosná myšlenka textu, že předek současného ministra zahraniční svůj majetek českému státu daroval nebyla nijak doložena, ale naopak byla zpochybněna tím, že jste sama v komentářích uvedla, že k předání majetku nedošlo. Uvedu příklad tohoto „merita věci“.

  Váš text v článku:
  1) A tehdy jsem poprvé od své tchyně slyšela, že tato osoba (Alžběta Pezoldová) nemá nárok, protože oba zámky patřily do majetku Adolfa Schwarzenberga, který veškerý svůj majetek daroval Zemi České a že tu darovací smlouvu ještě má
  2) Dále je třeba uvést, že Adolf Schwarzenberg svůj majetek daroval Zemi České (v dalším textu rozeberu podrobně) a tento dar byl v roce 1947 zákonem Lex Schwarzenberg státu předán.

  A pak v diskusi:
  3) No původní úmysl darovat nebyl dotažen do zdárného konce, který by byl završen podepsáním darovací smlouvy (zřejmě to asi původně k tomu mělo směrovat), což by byl občanskoprávní krok. Zřejmě (jen moje domněnka), aby bylo zabráněno zpochybnění daru a jeho účelu, bylo přisoupeno k této naprosto ojedinělé situaci, kdy se to řešilo samostatným zákonem….

  Nejsem právník, ale pokud k žádnému darování nedošlo, tak došlo jen a pouze k převedení majetku na národního správce a poté ke stvrzení tohoto vyvlastnění ve zvláštním zákonu.
  To, že právní zástupci A. Schwrzenberga se zástupci československého státu jednali je podle obecně dostupných informací známá věc, ale k dohodě nedošlo. Pouze je tu vaše věta, že zákon stvrdil záměr darovat majetek a ne vyvlastnění, které bylo provedeno hned po válce. I další věci, které zmiňujete jako jakýsi průlom do povědomí o celé věci (osvojení dospělého neplatné podle čs zákonů) jsou v minulosti jak historicky, tak právnicky projednané věci. Osobně mě připadá, zajímavé a jistě i hodnotné, že národní správce Schwarzenberského majetku po válce byl váš vzdálený příbuzný.
  Další věci přinášející do kauzy tajemno, jako je článek pana „redaktora“ Bartoše a spojování s volbou prezidenta podle mého názoru žádnou věcnou hodnotu nemají.
  Budu rád, když moje myšlenky vyvrátíte odkazy na konkrétní dokumenty, za to předem děkuji.

  • Iveta Vilímková napsal:

   xpow z celého dlouhého příspěvku pouze jediné, co má význam nějak komentovat je fakt, že Adlof Schwarzenberg není předkem současného Karla. Prosím rozklikněte si odkaz na rodovou linii. Předek je kdosi, z koho pocházíme ne někdo z pobočné linie. Ke společnému předkovi těchto dvou Schwarzenbergů má Karel 6 předků a Adolf jestli počítám správně 4 a jejich prvním společným předkem, než se rodová linie rozdělila na větev hlubockou a orlickou, byl Jan I. Nepomuk, 5. kníže Schwarzenberg a 3. vévoda krumlovský (to vše jsou tituly jedné osoby).

   Už jen tato skutečnost je dost vážná na to, aby zde přestala lítat nějaká nemyslná tvrzení o nějakých dědických právech. Šlechta nebyla vyjmuta z účinnosti státního práva a nemohla uplatňovat své pokrevní zákony a proto zde žádné dědění ze zákona nepřipadá v úvahu.
   Pak další důležitou a velmi podstatnou věcí je vaše konstatování, že nejste právník. Proto se stále dokola točíte na naprosto nepodstatném porovnání jablek s hruškama a tím chcete vyvrátit doložené dokumenty, které jak přiznáváte jsou nad vaše síly přečíst, pochopit a dovodit z nich tvrzené skutečnosti. Tím nechci nikterak snížit váš intelekt, to bych si v žádném případě nedovolila, ale chápu, že to pro vás může být nestravitelné sousto. Právě pro vás byla určena neprávně pojatá prohlášení v textu, protože, kdybych se pustila do výkladu skrze právnickou terminologii, tak to pochopí ještě mnohem méně čtenářů. Pustit se do rozboru soukromého a veřejného práva se specifickými prvky šlechtických vlastních zákonů tak mi zde bude rozumět jen hrstka práva znalých a ten zbytek to ani nedočte dokonce. A zdá se, že s tímto máte zatím problém jen vy sám. Ti, co se v právu orientují, s tím textem nemají nejmenší problém a ještě mi vypomohli svými postřehy a poznatky a laici vesměs pochopili jak obsah tak i můj záměr.
   Nebyla zde snaha o to, abych přišla s neprůstřelným tvrzením převratné pravdy, kterou nelze vyvrátit, ale vnést do celé záležitosti jiné poznatky a skutečnosti.

   • xpow napsal:

    Paní Vilímková, to že v textu uvádíte nepravdy není záležitost složitosti právní terminologie. Můj intelekt nechte stranou, To že poněkolikáté nejste schopna podložit svoje tvrzení konkrétními odkazy na konkrétní dokument je pro mě důvod si myslet, že svoje tvrzení prostě nejste schopna doložit a pouze mlžíte. To, že Karel S. není přímý dědic jsem nezpochybňoval a je to dostatečně obecně známé, pouze to bylo právně posouzeno jinak než to posuzujete vy jako studentka práv. Naprosto nechápu proč bych měl číst všechny podkladové zdroje i z toho důvodu, že nejsou nijak indexované a srozumitelně pojmenované. Já jsem od vás nechtěl žádné právní rozbory, ale srozumitelně vysvětlit, proč tvrdíte, že Adolf S. svůj majetek daroval československému státu, když poté v diskuzi uvádíte, že vlastně nedaroval, ale jenom chtěl darovat. Pokud to nejste schopná srozumitelně vysvětlit mě jako laikovi, tak pro mě nemá vaše tvrzení žádnou hodnotu. Věřte, že jsem v životě už hodně právních textů četl.

    • strejda napsal:

     xpow, dnes jsem šel spát v 2:30 a tak jsem nemohl reagovat na Váš požadavek o zdroj mého tvrzení, že se rétorika KS ploně podoná SDL. Tady je. Přečtěte si poslední odstavec a porovnejte shodu
     http://www.sudetsti-nemci.cz/cs/hist6
     A teď k článku Ing.Vilímkové, kde zcela jasně vysvětluje, že AS chtěl svůj majetek věnovat státu a dokonce o tom jsou i písemné doklady. Že to nevyšlo podle jeho přání není jeho chyba, ale výsledek politických jednání prlamentu ČSR. Tak to ve světě chodí a není to nic divbého. Podstaná je vůle AS. A ta je listinně doložena. Co více si lze přát?

     • xpow napsal:

      To, že právní zástupce AS jednal se zástupci státu o podmínkách případného darování nevypovídá vůbec o ničem, stát na ty podmínky nepřistoupil a majetek jim sebral. Jestliže paní Vilímková tvrdí, že AS majetek daroval, pak vědomě lže nebo neví o čem mluví.

      Co se týká SDL a pana KS. Přečtěte si pořádně na jaké stránky mě odkazujete, myslíte to vážně? Názory KS jsou známé od doby kdy byl poradcem prezidenta Havla a tato „sudetoneměcká“ histerie vypukla poprvé. To, že se byly na začátku devadesátých let tyto problémy diskutovány civilizovaně vedlo k uzavření česko – německé deklarace.

     • strejda napsal:

      Myslím to vážně, obvykle myslím vše vážně. Česko-německá deklarace je jedna věc a prokázané slovní souznění Schwarzenberga se SDL věc jiná. Ta shoda je tak nápadná, že musí mít jeden zdroj.
      Dnes by Harry Truman za atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki byl také považován za válečného zločince. O čem by to vypovídal? O tom, že rok 1945 není rok 2013. Nic víc.

   • Iveta Vilímková napsal:

    xpow: vaše metoda ohrané gramofonové desky mne už unavuje. Opravdu vám nebudu vkládat odkaz volně citovaná slova mé tchýně. Pokud chcete odkaz, tak do zde:
    Návrh zákona i s důvodovou zprávou je zde:
    http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0433_00.htm
    Stenozáznam ze sněmovny při projednávání návrhu zákona (šlo o poslaneckou iniciativu jihočeských poslanců) je pak zde
    http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/065schuz/s065001.htm

    ale toho hodně na čtení tak snad se tím prokoušete až do svého závěru.

    • pepík napsal:

     paní Vilímková,

     podle mne by bylo dobré se vyjádřit ještě k jedné věci.

     Z pohledu xpow. je pro mne kritickým výrokem věta:

     „Dále je třeba uvést, že Adolf Schwarzenberg svůj majetek daroval Zemi České (v dalším textu rozeberu podrobně) a tento dar byl v roce 1947 zákonem Lex Schwarzenberg státu předán.“

     Ve článku a následující diskuzi jsou nastoleny (a doloženy) následující teze:
     – A.S. vyjádříl přání svůj český majetek darovat státu (čes. zemi)
     – podnikl konkrétní kroky v tomto směru (návrh darovací smlouvy)
     – příjemce daru (zákonodárce) nepřijal (zamýšlený vs. dokonaný?) dar prostřednictvm darovací smlouvy, ale přijal za tímto účelem speciální zákon

     Z toho se dá vyvodit, že A.S. chtěl darovat + obdarovaný dar přijal (za splnění všech podmínek) = všichni žili šťastně až dosmrti.

     Jediné, co mi v článku chybí a co by nepochybně vyvrátilo všechny spekulace je nějaké vyjádření A.S. Lex S. byl přijat 1947, A.S. zemřel 1950 (zdroj: wiki 🙂 ), takže času měl dost. Vyjádřil se tedy (slovy nebo činy) nebo ne? A pokud ano (o čemž nepochybuji) tak jak?

     PS
     Díky za skvělý článek

     • Iveta Vilímková napsal:

      Komunikoval s manželovo dědečkem, kterého pověřil přípravou darovací smlouvy a který jej průběžně informoval o vývoji a domlouvali jednotlivé kroky. Mámto ovšem jen prostřednictvím vzpomínek mé tchýně, která si pamatuje jak velkou úctu její otec k rodině Adolffa Schw., což ostatně vyplývá i ze stenozáznamů, že sami zaměstnanci se dožadovali, aby byl majetek ponechán v uceleném, nerozděleném stavu.
      Někde jsem měla i osobní korespondenci, ale tu nmohu najít.

     • pepík napsal:

      Rozhodně je to podle mne „slabý bod“ celé konstrukce. Určitě se objeví tvrzení „ale on si to pak rozmylslel“, proto by bylo dobré nějaké jeho vyjádření dohledat (samozřejmě nechci tvrdit na 100% zda souhlasil nebo ne, jeho souhlas ale pokládám na základě výše uvedného za velmi pravděpodobný).

     • Iveta Vilímková napsal:

      V těch stenozáznamech na to některé ty přednášené důvodové zprávy odkazují a docela podrobně, ale je to dlouhé čtení. Ovšem je tam popsána i intervence zaměstnanců a atd.

    • xpow napsal:

     Paní Vilímková děkuji. Stenozáznam jasně dosvědčuje, že se o dar nejednalo. Nýbrž, československý stát prostě na navrhované podmínky darovací smlouvy nepřistoupil a zákonem Lex Schw. potvrdil vyvlastnění a provedený zábor z roku 1945. Cituji: Jsouce si tedy vědomi vůle jihočeského lidu a jeho přání rázně jsme se postavili i proti všem snahám o původní pozemštění tohoto majetku, když určití lidé za pomoci národní správy a hospodářské administrace schwarzenberského panství i za pomoci některých vlivných činitelů vyjednávali se Schwarzenbergem, aby majetek dobrovolně daroval zemi České. Tehdy však šlo o to, aby propuštěný majetek stal se základinou země České, kde Schwarzenberg měl býti doživotně čestným předsedou, kde mu měla býti vyplácena roční apanáž kolem milionu korun, kde mu mělo býti ponecháno právo honitby, kde darování mělo býti osvobozeno od poplatků a ponechány i jiné velké hodnoty. Nebylo možno dáti souhlas k takovéto akci, která by z vykořisťovatele jihočeského lidu byla bývala udělala šlechetného dárce a která skrývala ještě jiné zájmy, kryté pláštíkem tohoto daru.

     Takže hned v úvodu článku nesmysl, bohužel.

     • Iveta Vilímková napsal:

      To nesmíte skončit u prvního příspěvku a za tu krátkou dobu, jste opravdu nepročetl celý odkaz. Skonil jste u návrhu komunistů a dále jste nedočetl … 🙂 Ostatně přesně toto Občan předpokládal. Každý si tam najde co jeho srdci bližší jest. Ovšem důležité je, který z těch návrhů byl přijat a vyvlastňovací to rozhodně nebyl. Ale fakt číst to za vás nebudu a rozhodně to sem nebu překopírovávat.

     • xpow napsal:

      Paní Vilímková, můžete mi to co píšete nějak vysvětlit? Jaký návrh komunistů, to je stenozáznam rozpravy, na konci je záznam, že zákon je schválen. V záznamu není nic co by relevantně podpořilo představu o tom, že zákon byl přijat jako potvrzení daru,

 38. Milan napsal:

  Návrh zákona i s důvodovou zprávou je zde:
  http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0433_00.htm
  Stenozáznam ze sněmovny při projednávání návrhu zákona (šlo o poslaneckou iniciativu jihočeských poslanců) je pak zde
  http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/065schuz/s065001.htm
  Každý si tedy může ověřit pravdivost či nepravdivost alespoň některých tvrzení autorky.
  A vřele Vám to čtení doporučuji.

  • Občan napsal:

   Výborně, Milane!

   Rovněž všem, kteří mají jakékoli pochybnosti, doporučuji přečtení důvodové zprávy.
   Poslední věta části „K § 1“ například vysvětluje, PROČ mohl být odkázán a děděn majetek nacházející se MIMO Zemi Českou.
   Z důvodové zprávy dále vyplývá, že veškerý MOVITÝ majetek, jakož i vklady a cenné papíry v OSOBNÍM vlastnictví AS mu byly ponechány a tudíž s tímto majetkem mohl vlastník dál volně nakládat – tedy jej odkázat, zcizit, vložit, zastavit atd.

   Ale obávám se, že ti co chtějí pochybovat, si i z důvodové zprávy opět vytrhají jen to, co se jim bude hodit.
   Přesto bych jim doporučil, aby si povšimli, že důvodová zpráva prokazuje AS a JEHO rodové větvi značnou úctu. Vzhledem k době, v níž byla sepsána a s ohledem na to ČÍ majetek státetem pověřený územněsprávní celek přebíral, úctu nečekanou.

   • xpow napsal:

    Předložené dokumenty dokazují, že československý stát vyvlastnil hlubockou větev Schwarzenbergů na základě kolektivistického necivilzovaného šílenství. Připomíná mi to radost evropských mocností po uzavření Mnichovské dohody, zajistili jsme mír a klid. Za dva roky už bestie řádila naplno a páni poslanci putovali do pracovních táborů, myslím že je radost přešla.

    • Občan napsal:

     Vy jste fakt marnej.
     I kdyby vstal AS z mrtvých a osobně Vám vysvětlil co a jak bylo, nepochybuji o tom, že byste se ho snažil přesvědčit, že všechno vlastně bylo úplně jinak.

     • xpow napsal:

      Občane tak sem s tím, vám je to přeci jasné. Co dosvědčuje, že AS majetek ČSR daroval?

     • xpow napsal:

      Stojí proti sobě fakta. Majetek AS byl konfiskován na základě tzv. Benešových dekretů, konkrétně rozhodnutí národního výboru v ČB, AS proti tomuto rozhodnutí podal odvolání v říjnu 1945. Paní Vilímková, že v podstatě ve stejné době pověřil bývalého správce svého majetku jeho darování ČSR. Já v tom nevidím smysl.

  • Občan napsal:

   Čtenářům stenozáznamu doporučuji krátkou zmínku na začátku stenozáznamu.
   Tehdy ještě totiž nosili poslanci omluvenku, i když šli jenom k doktorovi; a museli si pro ten případ vyžádat volno 😉

 39. Eva napsal:

  Paní Vilímková, velký respekt před Vámi, že jste si dovolila toto napsat, zvláště v době, kdy všichni víme, co se dělo např. s Martinem Dejdarem, nebo panem Klouzalem (bývalý ředitel IT), kterému bylo vyhrožováno. Velmi zajímavé čtění, ještě si to přečtu znovu, ale v podstatě někdo rozumný a zodpovědný dal na papír, jak to je s panem Schwarzenberg. Víte, moje 85-ti letá babička, která přežila jak války, totalitu, má toho hodně za sebou, říká už dlouho, že tomu knížeti vůbec nevěří. Jejího názoru si velmi vážím, protože ona se vždy o politiku a historii zajímala. Takže ještě jednou děkuji a doufám, že to zase nebude zapomenuto :-). Eva

  • Iveta Vilímková napsal:

   Paní Evo a ostatní, kteří dnes přispěli do této diskuse, já naopak děkuji vám všem ať za pochalu, kterou nevím, jestli si zasloužím, nebo za kritiku, protože ta určuje, co musím zlepšit. Takže obojí je podnětné. Taky děkuji „Vlkovi“, že mi umožnil tuto moji prvotinu veřejně sdílet. Pokud to někoho oslovilo, pak to úsilí splnilo svůj účel. 🙂

   • strejda napsal:

    Oslovilo to nejen paní Evu, ale i jiné. Každý nový pohled je velice vítaný. Stejně byla poučná i diskuse. Tu ale komentovat nebudu. Jsem osobně rád, že jsem si, jak ověřil známá fakta, tak i doplnil nová. Takže DĚKUJI.

 40. Občan napsal:

  Vlku,

  přestože jsme si nepadli do oka a já nemám ve zvyku skládat komplimenty na potkání, musím říci toto:
  I kdyby byl tento článek a diskuse k němu jediným výstupem Kosy, měla, má a bude mít její existence smysl.

 41. ;-))) napsal:

  Znamena to snad ze z puvodne jen RESTITUCNIHO PODVODNIKA A KORUPCNIKA se stava ryzi podvodnik?

 42. růženín napsal:

  Paní Iveta možná v dědickém právu má dost pravdy.Pokud ovšem stará znění dědického práva nebyla úplně jiná,a soudy by nedělaly „návrat zpět“ jako dělávají u některých přečinů.
  To,že Adolf byl bezdětný a bez sourozenců -nedává dnes dědice,ale do roku 1979 by tam zákonným dědicem i bez závěti by byla ta Hilda -as manželka- ,která zemřela až 1979.Do smrti měla šanci.Na vzdálenou příbuzensky orlickou větev-s dnešním Karlem-by to nikdy nemohlo bez závěti absolutně přejít.Téměř nemožné obdobně i na větve hlubocké jdoucí od pradědečka,mnohonásobně bližší než Karlova orlická větev.Jako třeba prateta vaší sestřenice pro vás nic dědicky nikdy ničím nebude jen ze zákona bez závěti.
  Proč se to na Hildu nepokusil Adolf nechat? Jednoduše to nešlo 1945 a dál.I když si budoval v USA image antinacisty (tam i oficiální platformy vládní) pro případ,že se to mnohem později podaří a smrt Hildy 1979 nemohl znát,sám umřel 1950.Udělal nejlépe jak mohl.Věnovat cokoliv,byť náznakem, orlické větvi s Karlem VI-otcem dnešního Karla -po jeho působení v obou Vlajkách ,po návštěvě Háchy 1939 pro vrácení titulů,pro nejasnosti s Lety apod ,pro psaní Karla VI s aliasy Bojna,Středa,…jeho fandění generálu Franco,..to by Hildě případně nepomohlo a stát by to konfiskoval za kolaboraci nejspíše.Ač v porovnání s mnoha nesouzenými po válce Čechy mohli být Schwarzenbergové méně pronacističtí.Někdo z nich i anti (Buchenwald).
  Koneckonců parlament 1947 věděl o tom,že si ulili včas dost majetku do Afriky,USA,Kanady.
  Podívejte se,že krvavě potlačené notoricky známé povstání sedláků u Chlumce 1780 -to bylo na jejich panství-uvedli v Parlamentu 1947.Podívejte se i na to,že jejich politické sebevědomí se vlastně opíralo jen o předsedu vlády Schwarzenberga 1848-1852,kdy zemřel a předtím provázen nenávistí K.H.Borovského-poslance říšského sněmu.Na obrázku-fotce buď infantilní nebo zženštilý,překrývá se s dobou vlády Habsburka-Ferdinanda Dobrotivého-psychopata a výměny Metternicha Bachem po vyvraždění Metternichových stoupenců revolucí 1848.

 43. český maloměšťák napsal:

  Nevím, jestli sem nedávám něco navíc, co už někdo jiný vysvětlil , ale jde o trochu jiný pohled :
  http://restitution.cz/cs/dokumenty/soud
  (plus další stránky tohoto webu)

  Je k mání nějaké osobní vyjádření A. Schwarzenberga ve vztahu k údajnému darování majetku Zemi České ?
  Ten rar se mi nepovedlo otevřít.

 44. ;-))) napsal:

  Prosiim, prosiim pani ucitelko, jak myslel pan knize co ma k lidu blize to sve heslo:
  [b]VLASTENECKY UVEDOMELY DUCHODCE UMIRA VCAS[/b]

  Nemelo by tedy nyni prijit na rady jeho druhe heslo:
  [b]CO BYLO UKRADENO, MUSI BYT VRACENO !!![/b] ????

 45. Kanalnik napsal:

  Moje postrehy k duvodove zprave (http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0433_00.htm):

  a) Nikde neni z textu jasne, ze se puvodne jednalo o umysl AS majetek darovat, to se v ni vubec neresi. Jednoduse receno, majetek AS se prevadi na Zemi Ceskou, s cilem zachovani (do urcite miry) jeho celku z vicemene pragmatickych (pro stat) duvodu
  b) Tvurci zakona lobbuji za (a realizuji) zachovani celistvosti majetku a jeho spravu Zemi Ceskou, nikoli statem (regionalni versus statni politika?, do ktere nevidim)
  c) Je patrno, ze nemecka narodnost cinovniku v hospodareni AS a domnela nemecka narodnost AS hrala, stejne jako „novy duch hospodářské a sociální struktury Československé republiky“ pri tvorbe zakona roli
  d) Zakon je tvoren z ohledem na zabraneni pripadne restituci „Restituci by bylo lze zabrániti sice pouhým správním aktem, ježto však nutno učiniti opatření, aby se předešlo tříštění majetku a porušení nabytých práv zaměstnanců, byla k tomu účelu volena forma zákona.“

  Nikde nepozoruji v duvodove zprave nic, co by mne opravnovalo si myslet, ze AS nejakym zpusobem souhlasil s prevodem majetku.

 46. xpow napsal:

  Paní Vilímková taky jsem se dočetl jednu zajímavou věc, na kterou jste ve svém objektivním článku zapomněla. Pan Adolf S. do ČSR nepřijel ne protože nefungovalo dopravní spojení, ale protože nedostal vízum, bylo mu opakovaně zamítnuto.

  • Kanalnik napsal:

   zajimavy informacni stripek

  • xpow napsal:

   A ještě doplním, to vízum nedostal v letech, kdy mu stát zkonfiskoval majetek, proti čemuž se právně neúspěšně dovolával. Nevím jaká síla by ho vedla k tomu, že by toho správce majetku, se kterým nemohl ač se nijak neprovinil disponovat zároveň pověřil jednáním o darování tomu státu, který ho nechtěl vpustit na své území. Paní Vilímková, proč jednáním ve věcech konfiskace pověřil svého právního zástupce Dr. Bukovského a ne správce majetku – vašeho příbuzného když k němu měl takovou důvěru. Paní Vilímková na mě to působí jako loupež za bílého dne. Loupil stát.

  • Carlos V. napsal:

   Naprosto nepodstatné malicherné slovíčkaření lidí, ketří metodou obehrané desky bazírují na detailech, nikoli na celku.

   Nemá přece smysl vytahovat faktorgrafické jednotlivosti, které se nehodí do konceptu advokátského výkladu skutečnosti …

 47. kanibal napsal:

  O tom nejslavnějším z nich,premiérovi Rakouska 1848-1952 (zemřel 5.4.52 náhle -tuším srdce)-Felixovi Schw.,uvádí Wikipedie,že v Olomouci dosáhnul podepsání smlouvy roku 1850,která upevnila na čas vedoucí postavení Rakouska ve spolku německých zemí.Předcházely vojenské boje Rakouska s Pruskem bezprostředně i boje Pruska s Bavorskem.Dohodě pomohl ruský car,který na žádost Felixe Schwarzenberga zlikvidoval povstání v Budapešti.zatímco on povstání „Whitesun Riot“ v Praze a povstání ve Vídni.
  Kupodivu roku 2011 mu primátor Budapešti,antikomunista,podpora dnešní nacionálně.pravicové vlády a strany V.Orbána udělil čestné občanství města (obnovil nebo posmrtně?)-takže na vlastního slavného básníka Poetefiho (a vlasteneckou šlechtu popravenou tehdy) -obrozence zemřelého pak na Sibiři nacionalisté lehce zapoměli.Zda tím,že ten pan primátor studoval Technickou fakultu ,má tři děti a dvě vnoučata.Ale antikomunisté zpravidla neznají ani základní znalosti všech-jejich analfabetismus,negramotnost a s tím spojená ignorance je téměř vždy provázela .Orbán ve sporu s EU žádá zrušení privatizace bank v Maďarsku,revizi Trianonské smlouvy roku 1922 kvůli jejich menšinám v okolních zemích a též jeho delegát v EU revizi sudetoněmecké otázky v ČR.Vrchním velitelem Rudé armády Maďarska v letech 1918-1922 ,kdy utrpěla porážku od Rumunů,Jugoslávců,s pomocí i Francie,Anglie i ČR proti Maďarům -byl tehdejší předseda maďarských komunistů Béla Kun, za druhé světové války popravený stalinisty v SSSR v asylu.Rumunsko obsadilo po těžkých bojích Maďarsko jako osvoboditeli při konci další války roku 1945.

 48. kanibal napsal:

  oprava.1848-1852

 49. Pingback: Kosa má první narozeniny. | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

 50. Mibur napsal:

  Paní Iveto,
  děkuji za Váš příspěvek a diskuze k Vašemu článku ukazuje, že prostě někteří zastánci zbožnění svého knížete nesnesou byť vlásku zkříženého, a určitě by s povděkem přijali informaci o přírodních či jiných živlech, který by Váš rodinný archiv navždy umlčely (naštěstí jste však už sken dokumentů poskytla i historikům). Tak jako se to stalo s prvním vydáním knihy amerického občana Paula Polanskeho Bouře. Sama v diskuzi zmiňujete, že k problematice koncentračního tábora v Letech máte rovněž rodinné dokumenty. Proto by mne zajímalo, zda Vaše dokumenty potvrzují informace k roli Adolfa Sch. uváděné zde http://jimin7013.com.ne.kr/music/50_song_music_mp3.swf?AyWwIUCKQ9jcMg4uusW7R. Zde je jen uvedeno, že se autor s těmito skutečnostmi setkal při archivních studiích, šlo by o nezávislé potvrzení faktu. Recenze knihy, opakovaně vydané je třeba zde http://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/pripad-nepovsimnute-knihy-boure-prinese-dalsi-bouri.html , ale přiznávám, ještě jsem ji nečetl. A mimochodem, v prvním odkazu najdete i zmínku, že se KS s autorem osobně setkal.

Komentáře nejsou povoleny.