Skutečný Lex Schwarzenberg a o darech, které dary nejsou!


napsal Petr  Pelikán

Pokusím se nyní a ve stručnosti třídit fakta a fantazii paní Vilímkové. Jak na základě jí dodaných dokumentů, tak i na základě běžně dostupných dokumentů, týkajících se Lex Schwarzenberg. Předem bych rád upozornil na jednu prostou skutečnost. Adolf Schwarzenberg byl vzdělaný člověk, znající právo a schopný úspěšně na schwarzenberském majetku hospodařit a také se velmi dobře o své zaměstnance starat. Díky jemu zůstalo jeho rodině po první pozemkové reformě víc než třetina nemovitostí. Nebylo tedy v jeho zájmu, se bez důvodu a bez náhrady jeho majetku zříct.

Nevím, zda si někdo udělal snahu, pročíst dokumenty, na které dala odkaz paní Šauerová. Občan a paní Vilímková podle mého názoru asi ne. Položil jsem paní Vilímkové několik otázek. Jedna z nich byla, kde jsou ty údajné dokumenty, na které se odvolává a ve svém odkazu slibuje (vlastnoručně psaná darovací smlouva, důvodové zprávy z poslanecké sněmovny). Druhá otázka se týkala podmínek darovací smlouvy Adolfa Schwarzenberga. Na první otázku jsem doposud odpověď nedostal (a nebo jsem ji přehlédnul). Odpověď na mou druhou otázku mi dala paní Vilímková a dokonce i Občan (viz výše) – stručně řečeno, podle nich Lex Schwarzenberg podmínky darovací smlouvy plní a proto nejde o vyvlastnění, nýbrž převod darovaného schwarcenberského majetku na stát.

Dovolím si s velkou jistotou konstatovat, že to není pravda. Vlk se mne ptal, zda jsem měl potuchy o tom, že Adolf Schwarzenberg zamýšlel obdarovat svým majetkem stát? Vlku, ty potuchy jsem měl. To nebylo a není žádné tajemství – jen otázka zájmu. Proto také má otázka, jestli to opravdu myslíte vážně. Paní Vilímková také během diskuze prozradila, že ve vlastnictví darovací listiny Adolfa Schwarzenberga vlastně není – tedy té podepsané. A už tady je vidět podstata věci. Alespoň pro mě – paní Vilímová slyšela u rodiny jejího manžela, jehož děda, JUDr. Jan Adamec (který byl skutečně správce u Schwarzenbergů), vyprávění o rodu Schwarzenbergů, našla v rodinném archivu několik dokumentů, pročetla je a udělala si své názory – měla najednou v ruce dokumenty státního významu (a to ještě v kontextu církevních restitucí a otázky sudetských Němců) – jak napsala, kopie rozdala mezi známými, pro případ, že by se jí něco stalo. Nám je chtěla odhalit, ale právě ty podstatné a vše dokazující – i po dotazu na ně – chybí.

Ale bez těchto dokumentů se můžeme jen dohadovat, konspirovat atd..

A zde je odkaz na stránky, kde si je můžete všechny přečíst:

http://www.lexschwarzenberg.cz/cs/documents/

Zajímavé je vše, ale k přečtení doporučuji především čísla 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 34. (Vlkovi jsem je poslal v e-mailu v pdf formátu pro případ, že by nebylo možné stránky otevřít.)

Paní Vilímková a Občan konstatovali, že Lex Schwarzenberg podmínky darovací listiny Adolfa Schwarzenberga splnil (zachování celistvosti majetku, jiné nejmenují) a proto jde o naplnění darovací listiny – vše je legální. Jak lze ale z dokumentů vyčíst, žádná darovací listina neexistuje – existuje nabídka pana Adolfa Schwarzenberga, darovat majetek v Čechách zemi České, která je ale spojena s podmínkami. Každý si je může přečíst sám. Co je ale důležité zdůraznit, je skutečnost, že Lex Schwarzenberg ani tu podmínku zachování celistvosti majetku nesplňuje, neboť v §2 tohoto zákona stojí psáno:

§ 2

(1) Majetek v § 1 uvedený bude spravován jako celek podle směrnic zemského národního výboru v Praze.

(2) Ve lhůtě 3 měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto zákona určí ministerstvo zemědělství a zemský národní výbor v Praze dohodou, které části zemědělské půdy, jichž není k hospodářskému celku zapotřebí, a v jaké výměře budou přiděleny oprávněným uchazečům podle zásad dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a dekretu presidenta republiky ze dne 20. července 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. Podle zásady těchto dekretů bude naloženo s lesní plochou, pokud tvoří osamělé lesní celky menší než 100 ha. Ve sporných případech rozhoduje vláda.

(3) Země Česká jest povinna pečovati o historické památky, jichž vlastnictví nabyla na základě tohoto zákona.”

Jinými slovy, zemědělská půda byla během 3 měsíců z majetku vyňata a to podle zásad Benešových dekretů! Tolik ke splnění podmínek.

Zde je viditelné, o co Českému státu šlo. Po konci války byla všude bída a nouze, byla potřeba půdy pro lid a podmínky, které Adolf Schwarzenberg s darováním spojil by tu potřebu nezajistili (proto také komunisté jednání s Adolfem Schwarzenbergem odmítli).

Další součástí Lex Schwarzenberg je §5:

§ 5

(1) Majetek přechází do vlastnictví země České bez náhrady dosavadním vlastníkům.

(2) Dosavadním vlastníkům jmenovaných v § 1, odst. 2 poskytne země Česká zaopatřovací důchod ve výši, kterou určí vláda.”

I tento nebyl vyplněn.

Závěry si může udělat každý, jaké chce – jedno je ale pro mě jisté, povídání paní Vilímkové o Adolfu Schwarzenbergovi a darovací listině není seriózní a podložené. A lze pochopit, že tisk o něj nemá zájem.

tolik  Petr  Pelikán

Vlkův  dodatek

soudím, že  jde   v tomto textu, svým způsobem  o  vlamování se do otevřených  dveří.  Paní  Vilímková  poslala  článek, který  osobně považuji  za  mimořádně  cenný. Svou  edukativností.  Neb  drtivá  většina  z  nás, co jsme  jej  četli, se díky ní  PRVNĚ seznámila  s nesporným  faktem,  že  Adolf  Schwarzenberg

1- zamýšlel  svůj obrovský  nemovitý  majetek převést na  stát  dobrovolným  darováním. Tohle  věděl  opravdu  málo  kdo a  je  to  zcela  nepopiratelné, byť  chybí PODEPSANÝ  originál. Ale  zřejmé,  že nikdo, bez jeho výslovné  vůle, by  si netroufl  připravit  ani koncept.

2- na  tomto  jeho  záměru  nic  nemění  ani  skutečnost,  že  k převodu majetku  nakonec  došlo speciálním zákonem.  A  je  jedno  z jakých pohnutek.  Stát  mohl přijmout  dar a  schwarzemberský  majetek  byl  jeho.  Proč  se rozhodl postupovat  jako  u  znárodnění  klíčového  průmyslu je  dnes už  celkem  lhostejné.

3- darování  i  vyvlastnění  mělo své  výhody  jak  pro  A  Schw  tak pro stát. Jakkoli toto  tvrzení  bude  znít  na první pohled  divně.  Pokud by byl  býval  převod  darem,  neměl  stát problém s legitimitou  tothoto darování. Samozřejmě  až  do chvíle,  než  by  se byl objevil někdo,  kdo  by  zpochybnil dobrovolnost  tohoto  daru. Což  by se, po všech  zkušenostech  získaných od  roku  1989, bylo  nepochybně  stalo.

A Schw mohl u tak obrovského  daru  žádat -a také  žádal jisté  kompenzace ev. tolerance  v přístupu k němu. měl  další obrovský  hmotný  majetek.  A také, minimálně  z podstatné  části- je získal. I  bez  darování. Do  budoucna,  vzhledem k  zjevné  radikalizaci  politické scény  bylo  velmi pravděpodobné,  že  nedojde k  naplnění  úplbě  všech darovacích podmínek, takže  v případě daru  jej mohl, na základě, byť  formálních maličkostí, později odvolat. Čehož  si byl  zřejmě  velmi dobře  vědom  zákonodárce. Protože  to,  co  je  realizovatelné  v  určité  době a  kontextu,    nemusí  ladit s realitou  za  dvacet  či  padesát  let. Podmínky  daru jsou  eměnné, kdežto  svět kolem se vyvíjí  velmi dramaticky!

Proto stát  unikl  z  této  pasti  speciálním  zákonem.  Prostě  zákon je  zákon.A  stát má  plné právo  zákony  tvořit podle  prioritt  svého zájmu.  To nemůže  nikdo  zpochybnit.A  také  nezpochybňuje. Naopak pro  A Schw  a JEHO POTOMKY  vyvlastňovací  zákon  dává  možnost  jej  revokovat.  což  by  u darovací  smlouvy, při jejím  hypotetickém dodržení  /které osobně pokládám  za nemožné, zejména  v  následných  historických  souvislostech po Únoru/.  Bude li  k  takové  revokaci politická  vůle  a dostatečná  většina  v obou komorách parlamentu.

Příklad  církevních  restitucí, které podle  mnohých prolamují  restituční  hranici  25.února 1948,  dle mého soudu  ukazuje,  že  si  zákonodárce  počínal  a  rozhodl  v  tehdejší  situaci orpavdu  moudře. Když  místo  smlouvy  darovací  upřednostnil  vyvlastňovací  zákon.  Je zbytečné  si  namlouvat,  že  obrovský  blok  schwarzemberského  nemovitého vlastnictví,  zejména  ve  svém  gigantickém kompaktu  mohl  přežít politickou  situaci, která nejen u nás, ale v  podstatě  v celé  Evropě  tehdy , jako důsledek  2.ww nastala. Ale  přijetím Lex  Schwarzenberg jsme  si, zatím,  ušetřili náklady  na  právní bitvu obrovského rozsahu.

Zdejší pravice bude namítat, že  šlo o loupež. Soudím, že nikoli.  Šlo o  vyvlastnění.  Odkazuji  v  tomto  směru  na  článek  druhý,  odstavec  první, který  říká  že:

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Tento  základní princip  buď  platí  nebo  nebo ne.   Lid prostřednictvím  svých  zástupců  může  rozhdovat o čemkoli,  včetně  vyvlastnění. Je  suverén  ve státě. Přesně  stejný,  jakým byl  celých  1500 let v  tomto prostoru suverénem   feudální  vládce, který mimochodem,  vytvoření  podobných majetků  přímo,  či  nepřímo umožnil.

Vrátím se ještě  spekulativně  k  tomu, co by  asi   následovalo, kdyby  nedošlo  k darování a   nebyl přijat  Lex  Schwarzenberg.  Zcela nepochybně  by  došlo k  znárodnění  majetku  hlobocké  větve  po  Únoru.  a  jistě  by  byl  dnes  restituován  občanem  Karlem Schwarzenbergem.  Na  zákaldě účelové  adopce podle  zahraničního práva, která  ovšem byla  povolena, zdá se,  jen  jemu pro  restituční  účely  v  České republice.

Musím  se zeptat  všech  těch,  kteří  zcela nepochybně  budou  do omrzení  opakovat slovo loupež,  proč  právě  občan  Karel  Schwarzenberg  má  mít  toto  výlučné postavení   vůči  českému  státu?  Obstojí  tzv.  náprava  křivd  vůči zvláštnímu unikátnímu  postavení  jedince,  který, jak se zdá může  více než  jiní?  Není  takhle náhodou  páchána  další  křivda?  Tentokráte na  majetku náš  všech a  na našich právech?

Podobných otázek  jsem  schopen položit  celou řadu.  Nicméně   tím bych  odbočil  od  tématu  jak  článku  paní  inženýrky  Vilímkové,  tak  i  pana  Pelikána.

Znovu  opakuji  –  obrovská  většina  z nás  zjistila s  velkým překvapením,  že Lex  Schwarzenberg  předcházela  téměř  do  finále  dovedená  darovací  smlouva a  že  tenhle  naprosto  speciální zákon   jinou  formou a  já  osobně  bych  řekl  logičtější a  s dobou  komformnější, ji  naplnil. Jinými  slovy,  že onen  vyvlastňovací  zákon  NEBYL primárním příkořím a zvůlí  vůči  hlubocké  větvi, pprotože  řešil  je to,  s  čím  sama, z vlastní iniciativy,  přišla  sama. Ti ,c o mluví o loupeži  nechť  laskavě vezmou na  vědomí,  že  faktický  cíl ai jeho naplnění bylo  v  obou případech stejné.

Jakkoli se můžeme  dohadovat  proč A  Schw s myšlenkou  darování přišel..  Němci  mají  krásné  úsloví  – útěk kupředu  – Flucht nach  vorn.  Kdybych si měl  vsadit,  šlo  Adolfovi  Schwarzenbergovi právě  o  tohle.  poznal, jaké je  doba. A  co se asi odehraje. A  snažil se tomu předejít.

Možná byl ale  do té  míry vlastenec,  že  chtěl opravdu  obdarovat  stát se zničenou ekonomikou po  válce, možná  chtěl  zachránit  jistou  část  svého majetku  a  darováním si  zajistit  pozici  přátelské osoby  a nikoli nepřátelského  živlu. Možná  ale  bylo jeho cílem kalkul na  nedodržení podmínek  darování  s  tím, že  později, po  řekněmeme   určitém srovnání poměrů  na  tomto  nedodržení budemožno  získat majetek  zpět.  nechám na  každém, ať  si  vybere  svou hypotézu.  Protože  Lex  Schwarzenberg stejně  všechno  postavil jinak, ať  byl  motiv   pro darování  jakýkoli.

Nicméně  zůstávám u  svého  názoru,  že  jediným,  či  v lepším případě  – hlavním motivem ingerence  občana  Karla  Schwarzenberga  v   současné  české politice  je  revokace  Lex  Schwarzenberg a  získání  majetku  hlubocké větve. Což není nic  divného.  Jen  devastujícího legendu  o  božském šlechtici.

Na  závěr  sděluji, že  jsem  Petru  Pelikánovi otevřel  autroskou  rubriku Terapie  Petra Pelikána . A  upozorňuji,  že příští  týden přijdou  další dva  materiály  od  paní  inženýrky  Vilímkové, týkající  se hlubocké  větve  Schwarzenbergů.A  že  jí  na zákaldě  toho  otevřu  samostatnou  rubriku,  tak  aby  materiály o  hlubockých  Schwarzenbercích  byly  kdykoli, pro  svou  závažnost, na  Kose snadno k  nalezení. Včetně  diskusí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

320 reakcí na Skutečný Lex Schwarzenberg a o darech, které dary nejsou!

 1. Občan napsal:

  Občan si, pane Pelikáne, práci s přečtením odkazu paní Šauerové dal. A nedozvěděl se nic nového.

  Očekával jsem, pane Pelikáne, že svou úvahu opřete o dosud neznámé dokumenty, které vyvrátí jak argumenty paní inženýrky, tak dosud známé skutečnosti, dokládající že stát vůči AS postupoval (s ohledem na dobu, v níž zákon č. 143/1947 Sb. vznikal) korektně.

  Schválně jsem umístil pod článek paní Vilímkové tři dnes nalezené dokumenty/prameny. Dva z nich mohly, kdybyste jim věnoval pozornost, dodat šikovnou munici i Vám. Leč pozornost jste jim nevěnoval.

  Třetí dokument (článek z německého tisku z r. 2010) plně potvrzuje oprávněnost obav části českého elektorátu ohledně výsledků WWII. A to jak obav z jednání KS, tak obav z cílů SDL a některých německých a rakouských politiků, jakož i některých dalších zájmových skupin.
  Ani ten jste nečetl, protože vyjádření KS z titulu ministra zahraničí ČR jsou natolik silná a jasná, že vylučují „omyl“ či „přeřeknutí“.

  Mohl byste tedy, prosím, KVALIFIKOVANĚ, tedy RELEVANTNÍMI protiargumenty vyvrátit to, co napsala paní Vilímková?
  Děkuji

  • Petr Pelikán napsal:

   Občane,

   jestliže jste odkazy četl pozorně, tak musíte vědět, že Adolf Schwarzenberg ve svém dopisu prezidentu Benešovi ze dne 03.05.1947 oznámil, že „jednání o darování bez jeho viny úplně uvázlo a ztroskotalo, neboť příslušní činitelé země České nedošly pochopení jeho plánu a z čistě politických důvodů po něm žádaly další ústupky.“ Jinými slovy

   Jako svého důvěrníka, který zná jeho vůli označil Dr. Arnošta Barboříka, cituji:

   „Pane presidente, budete-li si přát bližší vysvětlení a doplnění mých ůdajů, račte přijmouti laskavě ve slyšení mého dlouholetého důvěrníka Dra Arnošta Barboříka, advokáta v Praze II. Žitná 52, za kteroužto laskavost již předem děkuji.“

   Co se týká jeho vztahu k národní správě jeho majetku, vyjádřil se ve svém dopisu panu prezidentu Benešovi ze dne 03.05.1947 takto:

   “Již zavedením národní správy byly na mém majetku způsobeny značné škody, jejichž výši nelze mně odhadnouti, poněvadž ač jsem o to několikrát žádal, nebylo mně dáno dosud žádné vyúčtování, avšak dle získaných informací není hospodářské vedení takové, že by bylo lze očekávati prosperitu, spíše jest se obávati značných škod a ztrát.”

   Proč by měl národní správce pan Adamec připravovat návrh darovací smlouvy za pana Adolfa Schwarzenberga, když pan Schwarzenberg svou vůli sdělil písemně sám a pro případ vysvětlení odkázal ne na správce pana Adamce, neboť právě národní správu jeho majetku nepovažoval za dobrou, ale odkázal na svého dlouholetého důvěrníka pana Dr Arnošta Barboříka?

   A o Lex Schwarzenberg v tomto dopise také píše: „Jako odezva nezdaru mé dobře míněné a tradicionelním a sociálním cítěním podložené nabídky, byl dne 22. února t.r. pod čís. 433 podán Ústavodárnému národnímu shromáždění čsl. stranou sociálně demokratickou návrh zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve schwarzenberské na zemi Českou / t. zv. lex Schwarzenberg / . Návrh tento předložen byl přísl. výborům, nejdříve zemědělskému, který jej dne 22. dubna t.r. přijal i s dodatky podanými stranou komunistickou. Kdežto totiž původní návrh vycházel ze dvou stěžejních předpokladů – totiž že se jedná 1/ o převod zmíněného mého majetku jako nedělitelného souboru tedy celku a 2/ za náhradu – , změnil zemědělský výbor návrh tak, že se jedná o konfiskaci veškerého majetku /dle novin/ cizáckého šlechtice a bez náhrady se směšňujícím dodatkem o poskytnutí zaopatřovacího důchodu dosavadním vlastnikům – tedy jako trest“

   Občane, nemyslím si, že jste opravdu pečlivě dokumenty četl, jinak by Vám postoj a názory Adolfa Schwarzenberga (potvrzené jeho podpisem) neunikla!

   • Občan napsal:

    Jste si jist dr. Barboříkem?
    Protože ještě koncem r. 1945 byl prokazatelně právním zástupcem AS JUDr. František Bukovský a právním poradcem JUDr. Pícha.

 2. wiki napsal:

  Já bych měl na autora zde (a eventuálně i na ing. Vilímkovou) jiný dotaz.

  Jsou známy nějaké relevantní informace o tom, proč se Adolf Schwarzenberg (dále jen AS) po roce 1945 nevrátil zpět ke svému majetku do ČR?

  Větu ing. VIlímkové „Po roce 1945 bylo nesnadné v vrátit se zpět do ČSR. Přeprava soukromých osob musela ustoupit strategičtějším důvodů“ mi totiž rozum nějak nebere. AS během WWII nebyl v USA z ČR sám, a namátkou takový Werich stihl návrat už v roce 1945, Voskovec k 1.9.1946. A to byli „jen“ herci, nikoliv majitelé de facto neomezeného majetku…

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Werich#.C5.BDivot_po_2._sv.C4.9Btov.C3.A9_v.C3.A1lce

  • Občan napsal:

   Těsně po skončení války skutečně byla přeprava osob zcela podžízena potřebám nákladní a vojenské dopravy.
   A již v létě 1945 do pohybu některých osob vstupovala i politika. Což byl i případ AS. Protože byl švýcarským (také nebo výlučně – to se mi nepodařilo zjistit; z dostupných pramenů vyplývá, že mohl mít dokonce trojí nebo čtveré občanství – švýcarské, německé a snad československé a rakouské) občanem, musel požádat o vstupní vízum, které mu bylo nakonec odepřeno.

   Click to access hbl2000_1_2_45-54.pdf

  • Petr Pelikán napsal:

   Wiki, podívejte se na:

   „17. Žádost Dr. Bukovského ze dne 29.12.1945 adresovaná Ministerstvu zemědělství, aby bylo Dr. Adolfu Schwarzenbergovi umožněno ubytování v některém jeho objektu“

   Pan Adolf Schwarzenberg byl již koncem roku 1945 v Evropě s vůlí vrátit se do Čech, což mu bylo znemožněno.

   Kdyby se vrátit mohl, nemohl by stát zavést národní správu majetku.

  • Iveta Vilímková napsal:

   S ohledem na tu dobu se asi těžko dá předpokládat, že se dalo libovolně sednout na zaoceánský parník, letadlo, vlak či jiný dopravní prostředek a přicestovat si libovolně kam se komu uráčilo.
   Avšak vzhledem ke skutečnosti, že A.Schw. kdosi v nepřítomnosti při sčítání obyvatelstva v roce 1930 napsal německé občanství (jak jsem se o tom již zmiňovala v diskusi pod mým článkem), předpokládám, že to byl důvod k obstrukcím, které souvisely s vydáním resp. nevydáním víza. Ale zdůrazňuji, že je to domněnka. Podle neověřených zpráv jej chtěly čsl.orgány nechat i zatknout, protože s celým majetkem disponovali už od roku 1940 nacisté (což je doložená skutečnost). A.Schw. prostřednictvím svých zástupců prokazoval opak. Proto se vyskytují dokumenty, které si zdánlivě protiřečí, ale je nutno vzít v potaz, že probíhalo několik souběžných řízení v celé řadě nevyjasněných otázek, které se musely prokázat. Navíc v zájmu těch, kteří chtěli jako smysluzbavení znárodňovat vše a všem, nebylo, aby se vrátil.
   Momentálně mám období pracovně velmi náročné, tak nemám tolik času, abych pečlivě oprostudovala všechny odkazy, které se mi objevily v rámci diskuse, ale určitě se k tomu dostanu, jen co tem pracovní nápor pomine. Jsem ráda, že se „Vlk“ rozhodl dát tomu samostatný chlíveček, takže to bude snažší.

 3. jezevec napsal:

  Máš vlku v té úvaze jednu zásadní chybu.
  ptáš se, všech těch, kteří zcela nepochybně budou do omrzení opakovat slovo loupež, proč právě občan Karel Schwarzenberg má mít toto výlučné postavení vůči českému státu?
  ptáš se špatně.
  ti, kdo do omrzení opakují slovo loupež, jsou obvykle zastánci toho, aby se pokud možno všechny loupeže nějak napravily. nikoli jen schwarzenberkům a zemědělcům a církevním společenstvím.
  křivda na majetku nás všech?
  tohle říká demokrat, byť sociální?
  jakože jsme to už ukradli a už je to nás všech?
  jakože co je moje to je moje, co je tvoje to je taky moje, a co je moje do toho ti už nic neni?

  jestli tohle nazýváš „naprostou netolerancí“ tak se ní hrdě hlásím – ano, co bylo nakradeno, lhostejno kdy a kolik mnoho, určitě neni nás všech. je to kradené a měli bychom se s tím nějak popasovat. netvrdím že vytvářením dalších křivd. ale určitě ani ne tím, že řekneme že to vyvlastnil zákon a že teď to už je nás všech. i zloděj s bílými rukavičkami a právem na své straně je stále jen zloděj – například ti okradení našimi privatizačními tygry by mohli vyprávět . . . .

  • vlk napsal:

   Pak s e ovšem hlásíš nikoli k toleranci a něčemu lepším, než vyznávám já, ale k dokonalé hlouposti. Pro takové jako ty , jsem to své části textu umístil článek 2 ústavy. Suverén JE OPRÁVNĚN i k vyvlastnění, je lito v jeho zájmu. Bylo to tak v celých dějinách. Nechápu, co tě na tom pobuřuje. Vlastnictví čehokoli NENÍ postaveno nad všechno ostatní Nikdy jsmenapříkal d nezaznamenal, že by ses dožadoval, aby bývalé koloniální země vrátily svým bývalým koloniím uloupený majetek.

   • jezevec napsal:

    nijak by mně to neuráželo. proč by koloniální mocnosti neměly restituovat svým koloniím to co tam nakradli? pokud myslíš vážně, že signem suverenity je právo krást, tak se vpravdě míjíme. pro mně je vlastnictví vyšším právem, ano.

    • vlk napsal:

     Právo krást nikoli. Právo vyvlastňovat ano. Někdo suverénem být musí. A s tím přichází tohle právo. A o těch, pro které je valstnictví nejvyšším právem píše dostatečně třeba Bilble a nikoli dobře.Čím to asi bude?

     • Petr Pelikán napsal:

      Vyvlastnit bez náhrady, Vlku? Myslíte to vážně? O to jde u Lex Schwarzenberg.

     • jezevec napsal:

      a co moje boty?
      nelíběj se panu inspektorovi trachtovi taky moje boty?

      a co vlk, nemá nějak moc velkej bejvák? 🙂 nadměrné metry se tomu říkalo.

     • vlk napsal:

      Petr Pelikán
      vyvlastnění zná zpravidla institut vyvlastnění za náhradu. Nicméně pozemková reforma z r oku 1918 byla rovněž bez náhrady a schwarzenberským majetkům s e kupodivu vyhla. Máme kvůli tomu, že bylo vyvlastněno v roc e 1918 bez náhrady zrušit platnost té pozemkové reformy. Podobně bez náhrad y byl I. republikou vyvlastněn majetek Domu habbsburského. Co myslíte, je to paltné nebo ne?
      A co myslíte, byl by problém genealogicky dokázat, kdyby opravdu byl zájem provázanost Habsburků a Schwarzenberků?

      jezevec
      dějiny znají docela dost příkladů, kdy suverém vyvlastnil tvoje boty. Jak říkáš. Nebo můj obejvák. A nebyly to komouši. ýbrž demokratické, koloniální velmoci.

    • tata napsal:

     jezevec

     zajímavé ……………..a co třeba jít do historie a zjistit že většinou předci těchto to ukradli jiným,ono jen hypotetický třeba za 100 let by se mohli potomci zlodějů domáhat majetku po Koženych a podobně…protože někdo vytáhne naký spochybnění že to byli zloději…….to co jste napsal je zjednodušení……..navíc je to naprosto vytrhování s kontextu doby,LIDI JAKO VY SICE RÁDÍ PÍŠOU ŽE CO SE NAKRADLO……TAKŽE SE VRATME k začátku lidstva a dohledávejme kde a komu se stala křivda,navíc mockrát se majetek vrací těm kterym by ho ten majitel ani nesvěřil………..za druhé nikde a v žadném státě se nevracel majetek v takovém rosahu jako u nás a stale je to málo.

     Krasně se čte věta…………..jakože jsme to už ukradli a už je to nás všech?

     pane většina s nás neukradla ani pětník,ale věčina to navrácení musí platit………..Všechny nepravosti minulosti se bohužel nedaj napravit,už z duvody finačních ale taky už se nezjistí podstata,nikoliv otvírat tyto vrátka je už jen vytváření křivd nových

     • Petr Pelikán napsal:

      Táto, jak chcete jít do historie a zjišťovat, co dělali a kradli předci těch či oněch, když odkazy a dokumenty z blízké minulosti nečtete?

      Jsou předsudky to jediné, s čím se lze spokojit?

     • jezevec napsal:

      vaše tvrzení, že většina z nás neukradla ani pětník a nechce se jim tedy vracet, má logiku jen puristicky. ve skutečnosti, například když bolševik ukradl zámek, a udělal tam školku či nemocnici – pak ještě několik dalších generací na tom nakradeném parazituje prostě tím, že tu budovu nemuseli postavit. takže sami neukradli, ale z ukradeného profitovali. až dodnes.
      a pokud sledujete moji filipiku s Majitelem Prostoru – pak sám jsem pravil, že plošně vrátit všechno všem by vytvářelo další křivdy, že tudy ta cesta nevede. ale třeba si dovedu představit, že by stát vrátil nakradené zámky, kostely, a historické budovy – ty, které zůstaly v majetku státním. třeba že by stát vrátil státní lesy, neboť proč by měl stát vlastnit les, a spousta se jich již stejně nevrátí (jsou vykácené, zdevastované, prodané atd). nebo že by se aspoň někdo postavil, a řekl: PARDON, bylo to svinstvo, ale my vám to nenahradíme, protože to prostě už nejde, ale je nám to fakt líto a hluboce se za to hanbíme, a uděláme všechno pro to aby se ta újma nějak zmírnila.
      uráží mně ta bezostyšnost, s jakou mnozí zde praví – už jsme to ukradli a už je to NAŠE. zákonodárce MÁ PRÁVO ukrást, pakliže si na to udělá legální zákon. to přece nemůžete myslet vážně.

     • tata napsal:

      Pelikán

      KOUKÁM už sem to napsal jinde rád faulujete poslední dobou že.

      Táto, jak chcete jít do historie a zjišťovat, co dělali a kradli předci těch či oněch, když odkazy a dokumenty z blízké minulosti nečtete?

      nečtu je proto že by mi nic neřekli vtakto složitém případě,to nechávám lidem zkušeným,kteří vyhmatnou podstatu………….ano chápu jak vysvětlit že tady bojujete za nápravu křivd,ale na námitku že vesvé podstatě oni to ukradli jiným,napíšete nelogicky tuto větu.

      ja nečtu A NEUMÍM LEDACOS od toho jsou ale mnohem chytřejší lidi kde si postavím nazor ,argument proti sobě a věčinou sem schopen si nato udělat spravný nazor,samozřejmě jako každý se mohu mýlit.

      Tento problém je spíše v patové situaci,když budu brát argumenty vaše a té paní…….spíš její chápu že přes rodinu je na tom svým způsobem zainteresována,určitě se to řešilo v její rodině,takže jste se zaměřil na ty spíše emoční prvky tudíž určitě po strance argumentační napadnutelné………..potud v pořádku…………..jenže já protože právě nečtu z duvodu že bych se vtěch odkazech stejně ničeho nedobral sem na podporu té paní po strance argumentační vubec nic nenapsal a zaměřil sem se v čem sem rozhodně dobrej…………srovnávat…….a vyhmatnout pravě takové fauli…….a vtomto směru byla má reakce…………………….V tomto sporu jde totiž zase jen o knížete…….

      TAKŽE JÁDRO SPORU ………..jde především oto že podle našeho práva ve své podstatě kniže neměl dědit,a zde vedlejší větve tohoto problému co rozvířili volby……..že kníže opět nesmyslně rozvířil dekrety……..proč asi………a ted je zněho mučedník a ze ZEMANA lhář……………..na blogu paní to píši takže je zbytečné to dávat znova sem a tomu se VY ŠIKOVNĚ VYHÝBÁTE………………..ve své podstatě jde o jedno a vše nasvědčuje že taky knížeti jde.

      na uroven skrytého sarkazmu……………Jsou předsudky to jediné, s čím se lze spokojit?

      víte vtom sem právě dobrý,číst mezi řadky………..tady by si VÁS PŘÍRODOVĚDEC VYCHUTNAL………………………AŽ PANE budu psat argumenty na podporu nebo negace tohoto případu……….pak by měla ta vytka opodstatnění,takto bohužel jen faulujete

     • Petr Pelikan napsal:

      Táto, není mým úmyslem Vás „faulovat“. Chtěl jsem upozornit na to, že na posouzení věci je znalost faktů podmínkou.

     • tata napsal:

      JEZEVEC

      RAD argumentujete takovým moralistickým přístupem,jenže ten se nedá aplikovat přímo na historiké předěli,ono vubec toto heslo vše ukradené je nutno vrátit……….tak se vratíme dovím kam a ničeho se nedoberem.ALE TO UŽ NERAD SLÍŠÍTE……..a zde už nák ty prvky bagatelizujete.

      třeba NA MOJE ŽE většina nic neukradla…………….má logiku jen puristicky. ve skutečnosti, například když bolševik ukradl zámek, a udělal tam školku či nemocnici – pak ještě několik dalších generací na tom nakradeném parazituje prostě tím, že tu budovu nemuseli postavit. takže sami neukradli, ale z ukradeného profitovali. až dodnes.

      přiznám se že slovo puristicky sem si musel vyhledat.
      přehnaně zdůrazňující stylovou čistotu

      A docela jste mi pobavil,naopak já dával proti příklad,to vy vytahujete s historie ….přehnanou stylovou čistotu

      protože roubujete udalosti v náké době na morální princip…………..ale je zajímavé že už jste mín pozorný jak třeba ten majetek nabyl…………a to je to kam budem ty křivdy řešit……když vy před 68 proč ne před 100 nebo 200

      VE SVÉ podstatě je to jen u většiny zastupný problém aby se zduraznila ta ohavnost levicového názoru……….oni by nejradši zase kradli,a schvalujou bejvalí kradeže.

      přitom plno lidí co hlásaj tyto nazory třeba cirkevních restytucí,,,,,,,,,,,jako KALOUSEK…….TAK on sám je namočen do 13 kauz zlodějen a to né před 68 lety ale ted,mužete namítnout nic mu nedokázali ano ale ty peníze prokazatelně zmizeli on minimálně přihlížel.

      VÁS neznám takže nevím jestli jste přehnaně jednostraně morální………..ovšem i tak je zde něco nelogického……….proč řešit před 68 lety…….proč teda ne před 100.200 atd,jen proto že to udělali komunisti takže jejich zlodějna je jiná,než třeba po bílé hoře.

   • osina v p. Carlos V. napsal:

    Vlku, suverénem by měl být občan, nikoli stát – a stát by neměl mítprávo vyvlatňovat. Vlastnictví by mělo být nedotknutelné.

    Ale souhlasím s tím, že tuto ideu nelze uplatňovat historicky. Prostě z jednoduchého důvodu technické nemožnosti.

    • vlk napsal:

     Občan je suverénem. Skrze své volené zástupce. Na rozdíl od feudála. Ten byl suverénem přímým. Jd eprávě o ty technické možnosti. Nic víc, nic méně.
     Koukám na zvláštní druh morálky – vlastnictví je právo nadřatené všemu ostatnímu. bezva. Uniká i, jak bud e řešit krizové situace typu válka, žvelné pohromy nebo to, čemu s e říká obecný zájem.Hlavně nadřadit právo šrajtofle všemu osttanímu! Není nad takovéhle chápání s věta. Ještě že zubaté je to jedno. Ta si prostě vezme kohokoliv dle vlastní libosti. A na šrajtofli s e neohlíží. Nehodlám žít v tvém světě. Nehodlám žít ani ve světě univerzálních lapků, kteří bero všechnoa všem. Chci žít ve světě, kd e bud e vyvážený vztah mezi právem na vlastnictví a právem na toto vlastnictví,v odůvodněných případech, sáhnout.

     • Carlos V. napsal:

      Jsem myslel, ne nemusím rozepisovat jasné výjimky od pravidla – třeba vlastnictví nečeho, co bylo ukradeno, nebo třeba použití majetku při živelné pohromě. Válka je průser úplný …

      Pakliže zpochyníš vlastnictví, zpochybníš úsilí, snažení i píli. Určitě je třeba nenechat majetek zlodějovi, ale musíš ho chytit a ne ho za zločince z vůle lidu prohlásit.

      Občan je suverénem sám o sobě. Stát je obslužná organizace občanů, která prostřednictvím zástupců občanů stanovuje pravidla a vymáhá je. Tato organizace musí ale fungovat pro tyto občany a nikoliv proti nim pouze z důvodů zvůle a nepřání, byť by si to třeba i většina občanů přála.

     • vlk napsal:

      Absolutní blbina. Že když zpochybním vlastnictví, zpochybním.. no všechno na světě. Hluboký omyl! Zkus dokázat, že nějaké velké odejmutí majetku v historii vedlo k tomu, že lidi ztratili zájem na vyvíjení úsilí k hromadění majetku znovu! Takovou hle blbinu fakt nelze ani na českém internetu nalézt každý den.
      Ale dokážeš zjevně překonat sám sebe, pokud jsi tohle myslel vážně:
      Tato organizace musí ale fungovat pro tyto občany a nikoliv proti nim pouze z důvodů zvůle a nepřání, byť by si to třeba i většina občanů přála.
      Takže ona demorkacie není o vládě většiny? A od kdy? Rád se nechám poučit!
      Prostě demorkacie i podle tebe platí jen někdy. Tak to jo.
      Z měň si zas e nick. T y nejsi osina v p. Ty jsi , řekl bych definitivně v p.

     • Carlos V:P. napsal:

      Takže demokracie pro tebe znamená, že většina může okrást menšinu ? Co třeba rovnou zabít ?

     • vlk napsal:

      Demokracie pro mne znamená, že většina rozhoduje. A menšina rozhodování respektuje. o vraždění jistě není řeč. Tvoje námitka tohohle typu je na úrovni těch dvou hovězin, které jsem komentoval minule. a ty to dobře víš.

     • Carlos V.P. napsal:

      Takže většina může rozhodnou, že sebere menšině majetek, svobodu a třeba i život. Většina rozhodla, vše je ok. OK ?

     • jezevec napsal:

      vlku začínáš blouznit, a až ti lůza vybere tvuj barák či auto, protože ty menšina bydlíš a jezdíš a oni většina ne – začneš se nad oprávněnými nároky kradoucí většiny možná zamýšlet inteligentněji.

      a kde nějaké velké odejmutí majetku v historii vedlo k tomu, že lidi ztratili zájem na vyvíjení úsilí k hromadění majetku znovu?
      co třeba zimbabwe? po vyvraždění a okradení bilích farmářů demokratickou většinou se země octla v ekonomických i fyzických troskách.
      co třeba palestina a pásmo gazy? poté co židovští osadníci byli vyhnáni demokratickou většinou, nikdo tam už nevyvíjí úsilí na hromadění majetku.
      last but not least – co třeba česká republika po nástupu komunismu – myslíš že málo lidí ztratilo zájem podnikat a vyvíjet úsilí, když z něj již nesměli mít prospěch? málo jich odešlo do emigrace, aby tam mohli svobodně hromadit majetek, s vírou v právní kontinuitu vlastnictví?
      afircké země se začaly rozvíjet teprve poté, co jim tam zlé a ošklivé koloniální mocnosti zavedly katastr – teprfve nezpochybnitelná definice a integrita nemovitého vlastnictví motivuje lidi obdělávat půdu a někde něco hodnotného budovat.

    • ;-))) napsal:

     Smesne tvrzeni … VLASTNICTVI BY MELO BYT NEDOTKNTELNE, v dobe kdy pravda a laska znarodnuje cele staty, zmrazuje cizi ucty, krade zlato a penize jinych statu nebo proste vrazdi ty co se nepodvoli a zavira a muci ty co nesouhlasi ci jen jejich konani zverejni maning

     • jaa napsal:

      ad jezevec a Carlos….. pletete koše s baňama, jak říkávala moje babička…A zobecňujete. Zapomínáte ovšem na jednu docela podstatnou věc, alespoň mi to tak připadá. Zcela vynecháváte časovou posloupnost. Jste jako ti naši mladí…. vše co tu je, buď bylo už před válkou, nebo spadlo z nebe, nebo nevím co. . Třeba u nás v Brně furt remcají a nadávají na 40 let, že všechno rozkradli atp. Hmm nikdo, z nich neví, protože jim to nikdo neřekl, a sami nepátrají – jak vypadalo Brno po válce, vybombardované, většina jejich předků /kromě úřednické a vilové čtvrt/i, bydlela v 1+1, hajzlíky a voda na pavlači, topilo se uhlím, co se héézky nosilo do a ze sklepa, vynášel popel a mnoho dalšího…. Myslí si že to pohodlíčko panelákových ?kurníků? s teplou vodou, ústředním topením, a vyhřívaným hajzlíkem v každém bytě tu bylo furt… Jistě v obecné rovině máte pravdu, ale když vezmete časovou posloupnost a momentální situaci , je to o úplně něčem jiném…. Snad všichni víme že KS restituce a nároky, jako mnoho jiného , /včetně jeho prapodivného ovlivňování vlády a směřování česka za posledních 20 let … smrdí… ale nelze to řešit obecnými dogmaty… Bylo tam mnoho právních háčků a kliček – zádrhelů, které a za to dík se už dost lidí snaží rozmotat… to jen tak,

  • ;-))) napsal:

   Protoze nas Karl je Kryluv PRVNI RYTIR – VELICENSTVO KAT suverejni republiky a naroda..

 4. strejda napsal:

  Svět a život není jen o majetku. Od časů, kdy vznikl stát, tak je jeho vládce suverén, a tvoří zákony podle sebe a pro sebe. Lhostejno zda se jedná o jedince, skupinu nebo lid. A také je vykládá a realizuje. U nás to byli v dávných dobách Přemyslovci. V zájmu státu, oni byli tím státem, prováděli takové věci, že by z nich dnes v Haagu všem vstávaly vlasy hrůzou. Podobně, postupně i civilizovaněji, se chovali všichni následující suveréni. Umožňovali svým lidem zbohatnutí a svým nepřátelům zchudnutí. Tak vznikaly některé velké majetky a tříštili se a mizely jiné. Vznik velkých feudálních majetků nebyl postaven na pilné práci jedinců, ale na rozhodnutí vládců. Nešlo jen o majetky, suverén posílal své poddané do válek, kde umírali a nikdo se neptal po náhradách. Ti co přežili pak chodívali zadarmo na nucené práce – to by byl další dobrý podnět pro Haag – říkalo se jim robota. Můj dědeček zaznamenal vzpomínky své babičky na robotu. Musela asi 25 krát do roka jít zadarmo do práce na panská pole. Dědeček také a s povozem. V tu dobu nemohli pracovat na svém. Nikdo ji to za 40 let, co ještě žila po skončení roboty, nezaplatil. Hodnota majetku vrchnosti ale její prací stoupla. Zajímavé, že?
  Několik mých příbuzných padlo na bojištích I.světové války. Nechtěli do války jít, na základě rozhodnutí státu jít museli, a žádné restituce po válce nebyly. Pro mně je život cennější než majetek. Nemyslíte, že je lepší zachránit život než majetek?
  Kolo dějin se otočilo dále a poměry se změnily. A suverénní stát právním aktem, odpovídajícím ústavě a zákonům, vyvlastnil majetek. Jako suverén na to měl právo. Měl ho také, jako stejný suverén, když se později rozhodl část majetku vrátit. Je to právo, nikoli povinnost, státu. A stejně se stát rozhodne co s majetkem získaným díky Lex Schwarzenberg. Buď si ho nechá, nebo ho někomu předá. Podle svého vlastního uvážení. Demokratický stát zastupují volení zástupci a ti rozhodnou. Volení zástupci v demokratické společnosti by měli zastupovat své voliče. A tak pokud někdo chce majetek získat zpět musí voliče přesvědčit o správnosti. Vás přesvědčil, vlka, mně a další nepřesvědčil. Já, abych mluvil za sebe, nevidím jen majetek, vidím především i život a právo na plnohodnotný život. Nemám zájem se vracet do feudalismu. Majetek a prospěch má sloužit těm, kteří na něm pracují, celé společnosti, nikoli jen jedincům. Od Přemyslovců jsme urazili dlouhou cestu. I od nevolníků a robotujících.
  Pokud vy o vašem názoru přesvědčíte většinu společnosti, skloním se před její vůlí. Pokud nepřesvědčíte, tak se budete muset sklonit vy.

  • strejda napsal:

   Ještě dodám, jistě jste si všiml, že jsem nikde nepoužil slovo loupež. O žádnou loupež se nejednalo. Tak, jako mí padlí příbuzní nebyli zavražděni císařem pánem ale „pouze“ padli.

   • strejda napsal:

    Ještě do třetice, graficky to takto vypadá lépe. Je loupež, když někoho donutíte pracovat zadarmo pro druhého. Je, nebo není?

    • jezevec napsal:

     jestli to bylo na mně, tak za mně ano. donutit pracovat někoho zadarmo je loupež, a restituce výnosů z takové poroby je (pro mně) relevantní úvaha.
     nejsem si ovšem jist, zdali „robota“ nebyla analogií dnešních daní – panovník budoval a udržoval cesty a protipovodňová opatření, stavěl kostely, sem-tam šoupnul něco do spitálu či podporoval školu, zajisté vytvářel pracovní místa – a v rámci této „občanské vybavenosti“ na to byli poddaní ne-numericky přispívat prací „na panským“. takže pak se ta diskuse posouvá k tomu, zdali i daně jsou loupež, a já jsem i zde nakloněn myšlence že spíše ano.
     s bojem už je to složitější, například můj děd bojoval ve WW1 dobrovolně jako vlastenec, bez (do)nucení, považoval to za samozřejmost.

     • Občan napsal:

      Nebyla.
      Robota bya součástí poddanství – tedy nesvobodného postavení obyvatel panství vůči jeho majiteli. Poddaní kromě roboty platili i daně jak majiteli, tak církvi. Panovníkovi odváděli daně svobodní obyvatelé, šlechta a tu a tam i církev (resp. její „organizační jednotky“).
      A v 17. století se k ní ještě připojilo nevolnictví, u nás přitom zaniklé již napřelomu 12. a 13. století.

     • strejda napsal:

      Jezevče, už odpověděl Občan. Robota neměla nic společného s daněmi. Byla jen součástí nabývání majetku. Už tehdy bylo známo, že velký majetek nelze získat vlastní prací a je nutné ho někomu vzít. Silou, mocí suveréna. Krádeží a loupeží se to nazvat nedá a restituovat také ne. Mrtvé z válek a konfliktů také nelze nijak nahradit. Vše se stalo historickou událostí.
      Je možné se z těch dávných událostí poučit.
      A daně? Ty byly vždy a také budou. O daních není pochyb, pochyby jsou o jejich použití. Pokud platím daně ze kterých se platí církvím desítky miliard tak je platím nerad. A až začnete církve obhajovat, tak mně vysvětlete proč mí předkové padli v I.sv.v. do které šli z donucení a církev jim světila zbraně na zabíjení křesťanů na druhé straně. Církev, která světila zbraně – byla stejná katolická – druhé straně, měla větší moc a tak jí posvěcené zbraně zabily mé předky a příbuzné.
      Proč musím ze svých daní církvi přispívat? Neměla by ona vracet lidem to, co jim dluží? A nebo mejetek je svatý a lidský život pomíjivý?

     • jezevec napsal:

      strýcu, nemám na všechno odpověď a v mnohém máte pravdu.

      pokud se týče specificky církví – tak poněkud se zapomíná na to, že církev měla docela slušné majetky, ze kterých financovala svůj provoz. nemyslím jen stavby sakrální – ale taky služby geriatrické, charitativní, lékařské, sociální a edukační. ještě i mnozí dnešní pamětníci vystudovali nebo léčili se „u jeptišek“. bolševik pak církvím ponechal stavby sakrální, často s povinností je zákonným způsobem udržovat jako „státní“ památky – ale neráčil jim k tomu ponechat ty majetky, ze kterých k tomu vytvářeli zdroje. proto taky zavedl platy duchovních, protože i zde církev přišla o zdroje.
      to, čemu se říká církevní restituce, a kdekdo proti tomu vyje – je podle mně transakce pro stát těžce zisková. stát se zbaví spousty staveb, které bolševik nakradl jen ze zvyku, ale nikdy je na nic nepoužíval, nebo že dnes jsou vybydlené tak že náklady na opravu převyšují jejich reprodukční hodnotu. k tomu vydá nějaké majetky s reálnou tržní hodnotou. a ano přidá i pár cenných nemovitostí v centrech velkých měst, čísla úředního odhadu se v rudém právu dobře vyjímají – jejichž tržní hodnota je ovšem nula, neboť církev je nehodlá prodat. výměnou za to stát přestane platit duchovní. chápete? existují zajímavé výpočty, kolik stát na církevních restitucích ušetří – právě tím, že církve se (a věřím že rády) budou zase starat samy o sebe a své duchovní si platit samy.
      já vím, že leckdo by zase řekl, že jen silnej pes mrdá a že suverén určuje co vyvlastnit, že jsme měli církvím vrátit jen ty zdevastované kostely, a starost o faráře jim přidat nádavkem. taky by to šlo.

    • alieno napsal:

     Je to loupež pracovní síly, v případě, že to je pod pohrůžkou nějaké bezprostřední újmy(třeba vězení či placení odvodů“z ničeho“) . Podobně sexuální znásilnění je ve skutečnosti loupež sexu s vedlejším efektem morální a zdravotní újmy , jež byla provedena pod pohrůžkou jiné okamžité újmy .
     Jinak nejspíš právní nástupce rakouského císaře , kterým bude asi rakouská vláda , zcela určitě dodnes dluží odškodné pozůstalým lidem , jejich blízcí příbuzní byli ve válce zavražděni . Neříkal bych zabiti, protože se jedná o úmyslné organizované vraždění a ještě pod pohrůžkou jiné bezprostřední újmy, například (pokud by monarchie přetrvala) , dlouholetého žaláře, pokudy by dotyčný „nenarukoval“ .
     Jinak hodně dnešních lid žije jen proto, že mnoho lidí , zejména ke konci války, nenarukovalo a schovávali se kde to šlo .
     Co je přímo hloupé, je , že dokonce i po 28. říjnu vzniklý československý stát tyto lidi (kteří buď nenarukovali, či desertovali z rakouskouherské armády) soudně trestal i několik let po zániku podunajské monarchie a sice na území RČS .

    • Petr Pelikán napsal:

     Strejdo, když už tak paušálně mluvíte o poddanské službě, jsou Vám známy sociální a pracovní stav a podmínky na Schwarzenberském panství? Kdyby ano, tak by jste tak paušálně neodsuzoval.

     • Občan napsal:

      Což ovšem nebyl výsledek nějakého projevu filantropie, ale pragmatický kalkul, vyplývající z formálního zrušení poddanství v r. 1848, faktického zrušení poddanství v r. 1862 (které ovšem v Čechách bylo zrušeno až r. 1868 ř.z. 59/1868) a ze správní reformy v r. 1868. Obě reformy výrazně posilovaly postavení obyvatel (postupně občanů) a vedly k odlivu obyvatelstva z venkova a zejména ze šlechtických panství. Zároven reformy z let 1848 – 1888 postupně zaváděly povinné pojištění zaměstnanců, což opět posilovalo volný pohyb pracovní síly.
      A protože hospodářské činnosti schwarzenberského dominia spočívaly zejména v zemědělské prvovýrobě a zpracovatelství, hrozil rozsáhlý odchod bývalých poddaných do větších sídelních celků, nabízejících modernější způsob života. Čemuž bylo předejito zavedením zajištění zaměstnanců na vyšší úrovni, než byla úroveň obecná, daná předpisy z let 1854, 1870, 1885 a 1888 (a následujícími).

     • ;-))) napsal:

      Petr Pelikán napsal:
      Únor 2, 2013 v 13.45

      Strejdo, když už tak paušálně mluvíte o poddanské službě, jsou Vám známy sociální a pracovní stav a podmínky na Schwarzenberském panství? Kdyby ano, tak by jste tak paušálně neodsuzoval.

      ZCELA IRELEVANTNI ZE?
      Loupez je loupez a co bylo ukradeno musi byt vraceno!!!

      Pamatujete na to heslo? VRATME SE K NEMU, VESKERE BOHATSTVI BYLO UKRADENO A POCHAZI Z PRACE LIDI

      CO BYLO UKRADENO MUSI BYT VRACENO!!! Tak tedy BUDIZ PO VASEM! PADNI KOMU PADNI!

  • Germanicus napsal:

   Strejdo, jste moudrý a přemýšlivý muž. Dík za tenhle příspěvek.

  • Petr Pelikán napsal:

   Strejdo, jste si jistý, že Lex Schwarzenberg byl konformní ústavě? Na jakém základě?

   • Petr Pelikán napsal:

    Strejdo,

    „Zákon je výjimečný především tím, že postihuje konkrétní osoby způsobem, vysvětlovaným rozhodnutím československého lidu o cestě k socialismu, obtížně však akceptovatelným z hlediska tradičních právnických principů, respektujících nedotknutelnost vlastnictví a úlohu zákona jako obecného normativního právního aktu, kterého by nemělo být užíváno k úpravě právních vztahů konkrétně identifikovaných jednotlivců.“

   • Občan napsal:

    Ano byl.

    Zákon 121/1920 Sb., Ústavní listina Československé republiky:

    § 109
    (1) Soukromé vlastnictví lze omeziti jen zákonem.
    (2) Vyvlastnění je možné jen na základě zákona a za náhradu, pokud zákonem není nebo nebude stanoveno, že se náhrada dáti nemá.

    • Iveta Vilímková napsal:

     A Ústava z roku 1920 byla chápána, a je to takto vykládáno i v základech státovědy, jako nejdemokratičtější ústava své doby.

     • Občan napsal:

      To jo, v té době jsme měli opravdu vynikající legislativce; což se projevovalo kvalitou i velmi složitých zákonů jako byl stavební zákon nebo zákon o sociálním pojištění.
      Normy byly jasné, jednoznačné, přehledné, srozumitelné, stručné a přitom postihovaly vše co postihnout měly.

      Některé prvorepublikové zákony se doslova dají číst skoro jako beletrie 🙂 Nemyslím tím, že by se u nich člověk kdovíjak bavil, ale jsou srozumitelné i pro zcela prosté lidi.

    • xpow napsal:

     Občane, nemůžete konformitu k ústavě posuzovat na základě jednoho paragrafu.

     A propo – bylo to vyvlastnění nebo dar? A nebo dar stvrzený vyvlastněním, nebo vyvlastnění potvrzující dar?

     • Občan napsal:

      Tehdy se ještě na právní spiritismus moc nehrálo. I když se prof. Weyr opravdu poctivě snažil 🙂

     • Iveta Vilímková napsal:

      Občane to jste to tedy xpow moc neulehčil. 😀 Prof. Weyra a jeho CV si vygooglí, ale těžko asi dohledá, oč se pan prof. snažil 😀

  • Ernest napsal:

   strejda napsal: (mimo jiné)
   Únor 2, 2013 v 2.44
   „Volení zástupci v demokratické společnosti by měli zastupovat své voliče. A tak pokud někdo chce majetek získat zpět musí voliče přesvědčit o správnosti“. KONEC CITÁTU. Strejdo, souhlasím s vaším diskusním příspěvkem. Ale jediná věta, kterou jste napsal ve mě budí rozpaky. Je to výše uvedený citát. To, co popisujete je IDEÁLNÍ případ. Ale jak je to ve skutečnosti vidíme dnes a denně a třeba konkrétně na případu církenvích „restitucí“. Zastupovali skutečně ti „volení zástupci“ mínění voličů? Nějak nám ta „demokracie“ hapruje, když proti vůli 80% voličů 200 lidiček, kteří se dostali do parlamentu zavazuje nás všechny k tak obrovským výdajům. Žijeme vůbec v demokracii? Není to nakonec diktatura také – diktatura peněz, diktatura majetku?

 5. čtenář napsal:

  Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni II.část

  14.května 1945
  15.15 Došel přípis z pivovaru, ve kterém správa pivovaru sděluje, že správa veškerého Schwarzenberského majetku byla čsl. nár. výborem v ČB pověřeni pp. Ing. Václav Zůmr a pan Judr. Jan Adamec.

  16.května 1945
  15.45 Došlo oznámení osazenstva Schwarzenberského pivovaru o zvolení závodního výboru. Přípis přečten bude v plenární schůzi M.N.V.

  http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/trebonsko/zapisy-o-jednani-mistniho-narodniho-vyboru-v-treboni-ii.cast.html

  • Řezníček z Brna napsal:

   Díky za odkaz na tyto stránky, i fotodokumentace je zajímavá, zejména barokní vodovod. Když člověk čte chronologicky seřazené události napadá mne že klasik by napsal „Doba byla těhotná událostmi“ Státní správa se tenkrát rozhodně nenudila.
   Jinak stále mám z této kausy dojem, že Adolf Schwarzenberg měl úmysl obdarovat stát, aby mohl později tuto darovací smlouvu zpochybnit jako vynucenou, nebo chybnou a znovu se tak dostat ke svému majetku. Pro šlechtu byl vždy nas prvním místě rodový majetek a pak vlastenectví, ideály atd. Stát ale vytvořením zákona LEX tomuto předešel a jako suverén (jak píše Vlk) si řádně konfiskaci majetku ošetřil.

   • čtenář napsal:

    no,Adolf Schwarzenberg mohl mít úmysl jakýkoliv,ano,třeba ten,že tušil,že by k vyvlastnění stejně došlo anebo ten,že na takto rozsáhlé majetky budou nasazeny takové majetkové daně,že by to bylo neúnosné.
    Ale pořád mi nejde do hlavy jak JuDr. Jan Adamec mohl něco vlastnoručně sepisovat(návrh darovací smlouvy) když Adolf Schwarzenberg byl mimo republiku.
    Přes telefon mu to asi nediktoval.
    Přijde mi to nějaké zamotané anebo jsem se v tom množství informací už ztratil.

    • vlk napsal:

     On tenkrát nefungovala pošta? Nebo telegraf? Nebo dálnopis? Docela bych s e divil…

     • čtenář napsal:

      vlku,no a zase já se divím-neleze mi to do hlavy-hlava mi to nebere,že takto důležitý dokument jako je NÁVRH DAROVACÍ SMLOUVY u takto velkého majetku někdo jako byl Adolf Schwarzenberg bude řešit tímto zůsobem a nechá toto vše sepsat osobu s kterou už delší dobu není v osobním kontaktu.

      Pokud by jste tímto způsobem postupoval i Vy,tak mi to hlava nebere také.

     • Petr Pelikán napsal:

      Vlku, nepochopil jste, že pan Adamec vůbec jménem pana Schwarzenberga nejednal. Že byl pověřen ke správě majetku československým národním výborem v Českých Budějovicích?

     • Petr Pelikán napsal:

      Vlku, psal jsem již pod článkem paní Vilímkové:

      A jen pro korektnost, podstatou kompetence správce majetku, jmenovaného ZNV pro správu schwarenberského majetku, není a nebylo právní zastupování osobních majetkových záležitostí pana Adolfa Schwarzenberga. Správce, jmenovaný ZNV pro správu schwarzenberského majetku, jednal pro a byl svou činností odpovědný jemu nadřízenému orgánu. Pan Adamec 17.11.1945 složil a podepsal slib (viz Váš dokument s názvem Národní správce – slib):

      “Slibuji na svou čest a svědomí, že budu vždy věren Československé republice, že budu zachovávati všechny zákony a nařízení, plniti jako člen národní správy podle nejlepšího vědomí a svědomí své povinnosti a že se budu říditi rozhodnutím národního výboru. Slibuji, že se nikdy nezpronevěřím lidu a zásadám demokracie a že budu ve všem svém jednání dbáti jen prospěchu a zájmu lidu.”

     • vlk napsal:

      Čtenáři
      jak víte , že spolu nebyli ve styku? To by mne zajímalo podstatně více než to jak řešili smlouvu.
      Čímž odpadá námita , že spolu nebyly v kontaktu. Mimochodem, existovalo už tenkrát mezikontinentální tlf. spojení. Tojen na okraj.
      A podobné smlouvy VŽDYCKY sepisuje tzv. cizí osoba. většinou renomovaná právní kancelář.Každá ze stra si málo kdy věří natolik, aby takový dokument vystřihla sama.

      Petr Pelikán
      to, že pan Adamec nejednal jménem pana A Schw je vaše tvrzení. Které opíráte o to, že byl jmenován doúlohy správce Národním výborem.
      Což NENÍ v rozporu s tvrzením paní Vilímkové. Která jmenovačku Národního výboru potvrzuje. Jen říká, že před ní byl už ve službách A Schw ! A jestli tomu dobře rozumím, tak nejspíš i přes válku . Nepřinesl jste žádný důkaz, že tomu tak nebylo.

     • Petr Pelikan napsal:

      Vlku, pan Schwarzenberg své osobní rozhodnutí o darování svého majetku Českému státu a s ním spojené požadavky formuloval sám písemně a také tuto svou písemnou nabidku představitelům českého státu zaslal. To vše je doloženo.

      Řeknete mi jeden jediný důvod, proč by pan Schwarcenberg

     • čtenář napsal:

      vlku,
      no právě,smlouvy by měla sepsat cizí osoba,jenže tady jde o návrh darovací smlouvy kterou sepsal JuDr.Jan Adamec vlastní rukou.Jak prozatím chápu.
      Já nevím,asi se na vše dívám z jiného úhlu,ale pokud bych byl na místě Adolfa Schwarzenberga,tak i přes to,že jsem JuDr. Adamce jmenoval správcem před válkou,tak v žádném případě už bych s ním neprojednával jakékoliv záležitosti ohledně darování majetku po válce.
      JuDr. Jan Adamec se přece stal v květnu 1945 správcem z pověření NV.
      Kdepak,já na místě Adolfa Schwarzenberga bych už s tímto člověkem o nějakém návrhu darovací smlouvy ani ve snu nejednal.

      Ale nezpochybňuji tímto a ani nechci naznačit,že se JuDr. Adamec něčeho dopustil.Ta doba ale byla značně hektická a proto,pokud bych už s někým jednal o nějakém daru,tak rozhodně s někým kdo do té doby nebyl nikterak zainteresován v celé té záležitosti.

     • Petr Pelikan napsal:

      Vlku, pan Schwarzenberg své osobní rozhodnutí o darování svého majetku Českému státu a s ním spojené požadavky formuloval sám písemně a také tuto svou písemnou nabidku představitelům českého státu zaslal. To vše je doloženo.

      Řeknete mi jeden jediný důvod, proč by pan Schwarzenberg měl pisemně či telegraficky pana Adamce žádat, jeho jménem napsat návrh darovací smlouvy, když ji sám už napsal? Řeknete mi, Vlku, proč si pan Schwarzenberg stěžoval, že nedostal odpovědi ohledně správy jeho majetku, když pan Adamec právě správcem byl a jestliže jeho jménem jednal, proč pana Schwarzenberga neinformoval? Především o těchto podstatných věcech? Vlku, ty máš ode mne ty dokumenty přímo, nemusíš otevírat odkaz. Přečti si je v klidu a celé. Přečti si dopis, který Schwarzenberg psal prezidentu Benešovi. Tam on a ne nějaký pan Adamec, napsal sve myšlenky a rozhodnutí. A potvrdil to svým podpisem!

     • Anonymní napsal:

      Vlku, problém asi je, že jste nepročetl ty dokumenty – jak paní Vilímkové tak i v mém odkazu. Za války pan Adamec správcem majetku nebyl. Najdete to v dokumentech paní Vilímkové. Ale údajný ručně psaný návrh darovací smlouvy tam nenajdete.

     • Petr Pelikán napsal:

      Anonymní jsem byl já.

     • jezevec napsal:

      nemusíte diskutovat o skutečnostech, které lze doložit písemně
      http://www.lexschwarzenberg.cz/

     • xpow napsal:

      Vlku nedokážete pochopit , že kdyby pan Adamec zastupoval Schw. tak by byl v rozporu s přísahou, kterou složil jako národní správce. To by skončil v kriminále a nelebedil by si na Schw. majetku do roku 1952, A dodám bylo by o tom záznamů jako buchet.

     • vlk napsal:

      čtenáři,
      co byste dělal vy nebo ne, je vaše věc. Umím si vymyslet docel a dost důvodů, proč by A Schw i po jmenodování Dr. Adamce s ním měl konzultovat.

      Petr Pelikán
      Jedno nevylučuje druhé. Proč by s ním měl konzultovat? Napříkal dproto, že měl informaci, že jeho původní zdarovací zámysl drhne. Je pro mne naprosto logické, že jednou z cest, jak s e pohnout z mmísta je spojení se se správcem, dosazeným státem, kterého navíc velmi dobře znám a jsme s ním v dobrých vztazích a byl / chtěl jsem jej do svých služeb.
      Pro mne logický postup.
      A že si A Schw stěžoval na výsledky hospodaření? No já kdybych byl na jeho místě, stěžoval bych s i také. Už ze zásady. Aony klidně mohly být mizerné. Nikdo z nás neví , jaké skutečně byly. Bavíme s e o době tsně po válce. Kd y mimochodem na majetcích byla Rudá armáda, která jistě správu majetku neulehčila. A ona stížnost , docela klidně, mohla být motivována deatilními informacemi od Dr. Adamce. Nic z t oho není vyloučeno.

      Je zvláštní, že ve vašem výkladu – vy , čtenář a pod. je všechno vybájené, vymyšlené, podezřelé a podobně, a le ani jeden z vás s enepokusil vysvětlit, proč si podle vás státem dosazený rabiat Adamec dovolil, jen tak ,mýrnyx týrnyx, sepsat darovací smlouvu. Která evidentně existuje. a která odráží to,c o je nesporné dokonc e i pro vás – totiž zámysl věnovat schw. mjetek státu. Zvláštnía pro men nepochopitelná logika.

     • vlk napsal:

      xpow
      co s i dovedu představit, je že Dr. Adamec mohl dostát jak s vé úloze národního správce, tak i zasadám elementární korektonosti.
      nevím, jestli ve vaší rodině někdo dělal národního správce a jestli máte nějaké přímé reference.
      Můj otec v té roli byl a nezpronevěřil se jí. od roku 1947 a shodou okolností tako do r. 1952. A byl bolševiky vyhozen tehdy, když trval na tom, že firma musí dbát na své jméno zeména u exportních zakázek a že nelze tolerovat zmetky. Ž e to poškozuje stát. To už bolševik nepřekousl a holt rezultovali z toho dost tvrdé dopady. Jak pro otce, tak pro rodinu.
      Takže jestli máte nějaké osobní zkušenosti, rád si je poslechu. Na fantasie nemám chuť ani čas.

     • Carlos V. napsal:

      vlku, ale na tu otázku odpověděla částečně už autorka – AS dar podmiňoval tím, že majetek zůstane pohromadě ve státních rukách.

      Proč ? Opravdu z rodové nostalgie ? Nebo spíš proto, že očekával brzký konec režimu a možnost navrácení majetku – který neměl bý rozebrán, aby mohl být vrácen ?

      Je to spekulace stejná, jako autorčina o vlastenectví. Míru pravděpodobnosti variant nechť si každý určí sám.

     • Iveta Vilímková napsal:

      JUDr. Adamec byl do služeb Schw. přijmut dávno před válkou ještě otcem posledního adolfa Schw. Byl vždy oddaným a loajálním zaměstnancem. Za války skutečně správcem nebyl, protože ten majetek v roce 1940 zkonfiskovali nacisti a sám JUDr. adamec byl v koncentračním táboře. Narozdíl od svého zaměstnavatele A.Schw. se však vrátil do ČSR hned po válce a protože jeho zaměstnanecký poměr nebyl zrušen, tak se prostě ujal svých povinností a vedle toho byl jmenován i nuceným správcem. Přisuzovat a přibájovat tomu svou fantasii je zbytečné.Asi málokdo z nás si dnes dovedeme představit jakou oddanost bývalý zaměstnanci schwarzenbergů projevovali (možná něco bude jasnější po těch avizovaných článcích příští týden). Nemám k dispozici služební list nebo pověřovací listinu, která by vysvětlila jak byla stanovena náplň práce nebo rozsah oprávnění, ale podle vyprávění byla mezi JUDr. Adamcem a rodinou Schw. bezmezná důvěra. Přičemž já cituji vzpomínky y vy vznášíte své ničím nepodložené domněnky.
      Chápu, že je velmi těžké si dneska představit, že by nějaký zaměstnanec se vrátil z koncentráku a za svého nepřítomného majitele firmy začne vyřizovat složité záležitosti ve snaze vydobít pr něj co nejvýhodnější podmínky, když dnešní doba přeje podrazům, tunelům, křiváctví apod.
      Jak psal „Vlk“, i dědeček se znelíbil státní vrchnosti, když se dožadoval plnění zákona a bránil postupné likvidaci toho, čeho bylo téměř dvouletým vyjednáváním podmínek dosaženo. A bylo tvrdé. Byl odvolán z funkce správce, neměl nárok na penzi ani výslužné a byl nezaměstnatelný. Celou rodinu tak živila jeho manželka, které ovšem mezitím komunisté sebrali modní salón, který byl vyhlášený a ona po nocích šila jako obyčejná švadlena, aby něco vydělala. A aby toho nebylo málo, tak rok před tím si JUDr. Adamec vzal hypotéku, aby opravil dům, kde bydleli a který jim komunisté zabavili (víc jak 50 % plochy zaujímal socialistický podnik . tak nějak zněl ten vyvlastňovací titul), ale hypotéku mu nechali splácet dál, i když mu nepřiznali důchod.
      Ta doba se opravdu s odstupem 70 let nedá pochopit nějakým černobílým viděním světa. A už vbec srovnáním s dnešními zkušenostmi z oblasti pracovněprávních vztahů. Stanovy a různé předpisy, které platily pro zaměstnanci na schw. panstvích byly neuvěřitelně jednoduché až naivně prosté, ale funkční. Nebylo nad čím spekulovat a zaměstanci měli perspektivu budoucnosti. Proto asi ta nevídaná a pro některé nepochopitelná loajalita,

     • vlk napsal:

      PAní inženýrko,
      nejsme překvapen tím, co píšete o JUDr. Adamcovi a jeho osudu.
      Na zákald ě vlastních rodinných zkušeností jsem to správně předpokládal. A le díky za jasná slova. Jsem vážně zvědav, jak teď bud e vaše rodinná stor y druhou stranou zpochybňována.

     • jaa napsal:

      čtenáři — k tomu proč to utajení, možná si jej vybral právě proto, že oficiálně už s ním nekomunikoval, že možná jeho příbuzní měli současné rádce, správce a prorádce obšlápnuté a mohli by jednání přerušit i fatálně… nebylo by to u šlechty vůbec poprvé…

      Rozhodně se jistil…

     • Petr Pelikán napsal:

      Vlku, důvody, doměnky, údajné vzpomínky z daleké minulosti – to není seriózní! Mohu Vám také vyprávět z „rodinných zkušeností“, mám potom patent na pravdu?

      Nikdo nepopírá existenci pana Adamce, ani jeho postavení. Co ale velmi jistě popírám, je existence „darovací smlouvy“ či jejího „návrhu“. Paní Vilímkovou zmíněný dokument jsem četl.

      Její tvrzení a výklad jsou prostá lež. Nic víc a nic míň.

 6. severočech napsal:

  Hodně se tu argumentuje, že „suverénem ve státě je lid“. Ovšem lid tu funkci vykonává prostřednictvím „volených zástupců“. V dnešní době vidíme, že se ti volení zástupci evidentně výkonu práv lidu zpronevěřili. A v r. 1947 vzhledem k síle komunistických a vůbec levicových poslanců by se už asi o výkonu práv lidu prostřednictvím volených zástupců dalo pochybovat. Už se výkon práv řídil politickým záměrem bez ohledu na lid nelid.

  • Laco Grőssling napsal:

   Severočech také napsal :
   Už se výkon práv řídil politickým záměrem bez ohledu na lid nelid.

   Ha, ha, ha, bu, ha, ha. Severočechu, podívejte se na včerejší vtip Renčína na Novinkách.

   Dva strejdové tam rozmlouvají :
   LIDEM ? Já ji nevolil, vy jste ji nevolil, nikdo ji nevolil a přesto má takový vliv.

   Bu, ha, ha, severočechu, přidal jste mi Vaším vtipem tak 2 roky života. A ještě ten Nomen Omen.

   Bu, ha, ha, nemůžu se zastavit.

   • xpow napsal:

    A tak tu potom Laco nemudrujte až nám ti poslanci zase schválí nějakou prasárnu, parlament je přeci suverén, máme na to ústavu. Bu, ha, ha…

    • Ernest napsal:

     A le LEGITIMNÍ parlament a legitimní vláda. A o současné straně LIDEM, která drží vládu i parlamentní většinu, se těžko dá říci, že je legitimní. I o legalitě by se dalo pochybovat.

     • xpow napsal:

      Ano, částečně dalo, Zákony nejsou dobré tím, že jsou přijaty poslanci zvolenými ve svobodných volbách.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Severočechu,
   A myslíte že nálada lidu po skončení druhé světové válce byla proti zestátňování, zabírání majetku šlechty atd? Dá se říci, že zvolení zástupci plnili většinovou vůli svých voličů, taková tenkrát byla attmosféra ve společnosti. Vždyť pro zábory majetku církví hlasovali tenkrát dokonce i lidovečtí poslanci. A to upozorňuji že komunisti vyhráli svobodné volby, ale neměli v poslanecké sněmovně většinu, pouze 38%, když něco chtěli prohlasovat, museli se spojit s ostatními stranami v tehdejší NF.

   • severočech napsal:

    Já jsem chtěl upozornit, že mluvit o „suverenit lidu“ je povrchní fráze. Vždy šlo o výkon politického rozhodnutí.

    • xpow napsal:

     Ano schvalovat morální legitimitu zákona Lex Schwrzenberk na základě ústavně zakotvené suverenity lidu je stejně smysluplné jako schvalovat Klaousovu amnestii na základě jeho pravomocí.

   • Iveta Vilímková napsal:

    Přesně tak Severočechu. A je třeba zdůraznit, že skutečně většina šlechty kolaborovala, t se nám to líbí nebo ne ….

 7. Laco Grőssling napsal:

  Souhlasím plně s dodatkem Vlka ke článku pana Pelikána. Pan Pelikánem nám článkem neřekl nic nového.
  Já bych jako hlavní klad článku paní Vilímkové také viděl to, že se do obecného povědomí dostávají věci o kterých se kulantně mlčí ze strany KS a jeho obdivovatelů ( pokud ovšem oni o nich vůbec vědí ).
  Pokud jde o darovací smlouvu, v současném a předpokládám že i v Občanském zákoníku doby po roce 1945 platilo a platí, že smlouva darovací nabývá účinnosti ( mimo nutnost aby obsahovala formální náležitosti ) přijetím daru obdarovaným. Navíc, v současné úpravě platí, že pokud se obdarovaný řádně o dar podle darovací smlouvy nestará, může darující strana namítnout odstoupení od darovací smlouvy.

  Takže, pokus o oblbnutí státu v hektické době po roce 1945 ze strany AS to určitě byl. Zejména, pokud si dá někdo práci a zjistí si, jak AS po první pozemkové reformě, po roce 1918 tvrdě sabotoval důsledky této reformy pro dominium. Nepochybně byl konzistentní v tomto postupu i po roce 1945. Je zajímavé, že jsem zatím nikde neslyšel kritizovat pozemkovou reformu po roce 1918 a nazývat TGM, případně tehdejší vládu a Národní shromaáždění za bandu bolševických zlodějů.

  Neboli, zákonem Lex S. dobře se stalo. O legitimitě Suveréna po roce 1945 do roku 1948 nemůže být pochyb, byl zvolen v demokratických volbách. Ovšem jsou tu v diskusi někteří, kteří mi pod článkem paní Vilímkové tvrdili, že každý císař měl vyšší legitimitu, než jakýkoliv zvolený prezident. Ale to už jsme opravdu v Chocholouškovo panství.

  Další čtyři zásadní věci o kterých úzká skupina odborníků nepochybně věděla, ale ne široká věřejnost jsou :

  1.
  Švarcfajfka podle ČS práva není dědicem AS ze zákona, neboť je rodem úplně někde jinde.
  2.
  Celý majetek po AS nyní vlastní Český stát a to včetně například kláštera ve Vyšším Brodě, nyní obývaném navrátivšími se cisterciáky, kteří prý ( podle paní Vilímkové ) žádají o návrat nemovitostí kláštera v rámci církevních restitucí. Což je ničemnost. A tím paní Vilímková upozornila, že podobných ničemností se může po přijetí zákona o církevních restitucí z těch katolických vejlupků vyloupnout řada.
  3.
  Některé nemovitosti jsou prý zaplombovány na katastru nemovitostí kvůli probíhajícím restitučním sporům Pezoldové ( palác Schwarzenberský a Salmovský na Hradčanech, nyní v majetku Národní Galerie ). Zajímavé by bylo zjistit co všechno ještě takhle ničemní Schw blokují.
  4.
  Švarcfajfka pomocí zákona vydaného v roce 1991 jeho kamarádíčky z disentu a hlavně zrádce Havla prolomil rok 1948 dávno a také pozemkovou reformu z roku 1918 tím, že restituoval prý 6 000 ha lesů, což první pozemková reforma TGM z roku 1918 nedovolovala.

  Závěr:
  Zle matičko zle Schwarzenberci zde, psal v polovině 19. století K. H. Borovský. A platí to stále. Jejich kecy, žvásty, ksichty, po nichž padají svolně téměř na zem mnohé stračeny nemůže rozumně uvažující lidi oblbnout.
  Je dobře, že paní Vilímková svůj článek napsala. těch 13tých komnat má Švarcfajfka a jeho rod neúrekom a vyhýbá se jak čert kříži o nich mluvit.

  Šlo a jde jim ( nyní Švarcfajfkovi ) o prachy a majetek a budou to zkoušet všemi možnými i nemožnými cestami.

  Jenže ve všem co jsem tu dosud napsal šlo o soukromý majetek Švarcfajfky, co je ale mnohem horší to je jeho neloajalita vůči Českému státu v roli vysokého státního úředníka hraničící s vlastizradou tím, že si dovoluje veřejně prezentovat svůj názor, který je v rozporu s oficiálním názorem Českého státu v zahraniční politice.
  Resp. vlastizradou, na kom, že ? Vůči Švýcarsku se asi vlastizrádně nechová.

  • Laco Grőssling napsal:

   Ostatně, viděli jste jeho vzpupnost poté co se ukázalo, že pochybil ve věci Areva ?

   „Vím co dělám a konec“. Ustřihl panovačně a arogantně redaktůrka, který mu možná před pár dny líbal nohy.
   Co by dědek dělal, kdyby jej nedejbože národ zvolil za prezidenta si jde snadno představit.

  • Občan napsal:

   Byl, pane Grösslingu. A nevyšel; proto to zkoušejí a budou zkoušet, až to jednou vyjde. Obávám se, že brzy, protože nový ObčZ tomu vysloveně nahrává.

  • xpow napsal:

   Laco stavím se u vás doma poberu televizi, auto, nebojte návrh darovací smlouvy mám. Smlouva bude uzavřena převzetím věci mnou jako obdarovaným. Nebojte, budu se o ty věci starat dobře. ,

 8. Xaver napsal:

  Hora porodila myš aneb vlamování se do otevřených dveří (jak píše vlk).
  Čekal jsem cosi „úderného“, ale nepřinášíte naprosto NIC nového. Co zmiňujete, obsahují dva soubory doporučené diskutujícím Milanem 31.01. v 19.37: Je to Návrh zákona o převodu…a důvodová zpráva plus stenografický záznam. „Tam to všechno je“, jak zpívá Werich. Milan končí slovy: „Každý si může ověřit pravdivost či nepravdivost alespoň některých tvrzení autorky.“ Já jsem si to potřebné ověřil (což ale nehodlám rozvádět) – i bez Vašeho příspěvku!
  Na Vaše slíbené články se ale těším.

 9. tata napsal:

  pane PELIKÁN

  DOST ČASTO ve svém komentáři píšete že paní Vilímková se něčemu vyhýbá……….já abych pravdu nemám chut se prodírat odkazy a co kde a kdo,ono je tam tolik nejasností ale vždy jste na straně knížete dobře vidíte ho tak já jinak to není nic proti ničemu.

  TAKŽE KONKRETNO……………HODNĚ PÁDNÝ DŮKAZ.,,JESTLI JE TEDY PRAVDIVÝ,,……..NEUMÍM OVĚŘIT……….podál občan………..o prohlášení knižete K DEKRETŮM,a odsunu…………tam zase vidím já Váší jednostranost………………minimálně bych teda rád čet že to není pravda a dukaz že to je kachna náké třeba popření někde že si to vymysleli………..a to hodně mění situaci vašich reakcí posledních dnů jak je ZEMAN LHAŘ a že toto co oněm použil je jen pomluva ,a vubec vesvé podstatě tento odkaz jestli je pravdivý……….zasahuje i do tohoto,že kníže opravdu se chce domoct majetku i prolomením dekretů

 10. čtenář napsal:

  poprosil bych,i když jsem přesvědčen,že ze strany některých diskutujících tato prosba nepadne na úrodnou půdu,abychom zúčastněné osoby nazývali jejich jmény a nikoliv přezdívkami.

  Autor příspěvků v jehož obsahu se velmi často objevují taková pojmenování jako „Švarcfajfka“ a další podobné je tedy alespoň pro mne………..hmm,no,tak trochu dětinský.

  Nadále,pokud už se jakýkoliv diskutující vyžívá v tom přidělovat osobám přezdívky,tak by tak mohl dělat i v případě dalších osob,rád bych si třeba přečetl přezdívku,která bude přidělena paní Vilímkové,pokud budou přidány přezdívky každému bude mi autor konkrétního příspěvku připadat sice dětinský,ale alespoň více vyvážený a pochopím,že má rád rádoby vtipné přezdívky stejně tak jako někteří mladší spoluobčané.

  Za poslední,pokud už některý diskutující má tu potřebu používat různé rádoby vtipné přezdívky,tak bych poprosil,aby k těmto udělal hvězdičku(může i srp s kladivem když bude mít tuto potřebu) a k těmto přezdívkám dole pod čarou dal vysvětlivky,aby bylo zcela zřejmé koho konkrétního měl uvedenou přezdívkou na mysli,ne všechny přezdívky jsou lehce rozklíčovatelné.

  Vše co napsal se s pochopením sice nesetká,ale to je mi zcela lhostejné.

  • Laco Grőssling napsal:

   čtenáři, švarcfajfka je u mne bezectný člověk, který jde nejen hamiždně po majetku, to bych ještě pochopil, ale hlavně je neloajální k České republice z pozice vysokého státního úředníka.
   Poslední kapkou pro mne bylo, když nebyl schopen přijmout porážku ve volbách tím, že by pogratuloval vítězi, nešlechetné, chování malého uraženého človíčka.
   Navíc se arogantně chovající, viz. výše moje poznámka ke sporu s Arevou, je pro mne jednoduše švarcfajfka.

   • jezevec napsal:

    člověk, který uvažuje o tom, komu by asi tak mohl patřit schwarzenberský palác – je u mně jednoduše blb

   • xpow napsal:

    Laco jste u mne člověk s chorobným myšlením, jenom to potvrzujete.

    • ;-))) napsal:

     vy budete kovany karljunge , kdo s vami nesouhlasi je chorobny ;-)))

     xpow rulez

     • xpow napsal:

      Ne pane Závorko, šlo mi o konkrétní reakci na můj předešlý příspěvek, Ale uznám je to expresivní až neslušné. Ale, že takto neglosujete jiné urážlivé výroky? A co je to pane Závorko Karljunge? Není to urážlivé? I když vzhledem k mému věku by mě to junge těšilo.

 11. Občan napsal:

  Ještě k dokumentům.

  Dopis doručený v srpnu 1946 Zemskému národnímu výboru – http://www.lexschwarzenberg.cz/wp-content/themes/stream/documents/20_460816%20Nabídka%20Dr.%20Adolfa%20Schwarzenberga%20Zemskému%20národnímu%20výboru%20v%20Praze%20ze%20dne%2016.8.1946%20darovat%20majetek%20v%20¼echách%20zemi%20¼eské%20pro%20sociální%20a%20kulturní%20úƒely.pdf – dokládá, že AS sice chtěl převést majetek na Zemi Českou, ale…
  Ale s řadou podmínek, jejichž splnění by znamenalo
  a) rozdělení majetku (což značně koliduje s předchozími tvrzeními AS o nutnosti zachovat jeho celistvost)
  b) volnou dispozici „dárce“ se značnou částí majetku, jež měla být vymezena pro jeho osobní potřebu, a to vč. možnosti vyvézt majetek do zahraničí (movitý) a jakoli jej zcizovat (movitý i nemovitý)
  c) dědičné vedení „nadace“ ( v dopisu popsána jako „základina“, což je kuriozita, u českého právníka nezvyklá. „Základina“ je totiž slovenský výraz pro nadaci, fond. Česky byla nadace popisována jako „založení“. Německy Stiftung.) pro „donátora“ a jeho potomky
  d) roční „důchod“ pro „donátora“ ve výši 1 200 000.- Kč
  e) převzetí závazků „donátora“ nadací a Zemí Českou a ručení zemské správy za závazky „nadace“

  Stejný záměr potvrzuje i dopis prezidentu Benešovi z května 1947. Zde AS zmiňuje dědičné předsednictví nadace pro VŠECHNY Schwarzenbergy „na zemí Čech usedlé“.

  Takže výsledkem jednání měla být „nadace“, která by „donátorovi“ ponechávala plnou dispozici s „darovaným“ majetkem, zaručovala velkolepou rentu a zároveň přenášela odpovědnost za hospodaření na stát. Geniální!
  Patrně považoval orgány veřejné správy za bandu blbečků, kteří mu to zblajznou i s navijákem a navěky budou „nadaci“ i „donátora“ živit, přičemž budou akceptovat, že může kdykoli žádat vrácení „daru“.

  Po tomhle už se vzniku „Lex Schwarzenberg“ vůbec nedivím.

  • Xaver napsal:

   Ani já, pane Občane. Ale „Pelikánové“ s tím mají obrovský problém (alespoň prozatím).

   • Petr Pelikán napsal:

    Xavere, až se Vy osobně a bez nároku na náhradu zřeknete svého majetku, poté se můžete divit, že jsou lidé, kteří dar svého majeteku spojí s podmínkami, které je a i jejich zaměstnance zajistí.

    • Xaver napsal:

     Pelikáne, svůj skromný majetek jsem získal výlučně VLASTNÍ PRACÍ…Mám Vám dále napovídat při Vašem encyklopedickém rozhledu?

     • Petr Pelikan napsal:

      Chcete říct, že Schwarzenbergové získali svůj majetek zločinem a proto jsou bezprávní?

    • Iveta Vilímková napsal:

     Pelikáne: A kdo se tu zřekl majetku bez nároku na náhradu? Vždyť A.Schw. přímo ze zákona bylo umožněno ponechat si finanční prostředky, mobiliář a důchod?

     • xpow napsal:

      A paní Vilímková napište ještě prosím na jaké finanční prostředky, mobiliář a důchod A. Schw. od ČSR :
      1) měl ze zákona nárok
      2) skutečně dostal

  • Petr Pelikán napsal:

   Občane, máte velmi omezený pohled, jestliže jde o osobní majetek. Viděl bych rád Vaši ochotu a připravenost, zříci se svého osobního majetku. Byl bych zvědavý, zda by jste Vy nestavěl podmínky, zda by jste přesto nechtěl být zabezpečen a zda by jste nezabezpečil své zaměstnance a jejich budoucnost. Vy by jste se určitě a bez podmínek všeho zřekl. Vaše výpověď je v mých očích přinejmenším hloupá, postrádající soudnost a cit pro spravedlnost.

   A právě ty podmínky Adolfa Schwarzenberga jsou přímým důkazem nepravdivosti výroků paní Vilímkové.

   • Xaver napsal:

    Pro P.Pelikána: K Vašim bezobsažným výlevům, točícím se v bludném kruhu už nehodlám ztratit ani slovo. Jen maličkost: by jste u nás píšeme byste.

   • ;-))) napsal:

    100proc zlocinem i bezpravim , jinak to totiz jaksi nejde
    Sedlaci u chlumce ze

 12. jaa napsal:

  No, já bych paní Vilímkovou, s nenalezením dokumentů ,tak zcela nezavrhla… Uchází nám jedna poměrně podstatná věc… jednak se nikdo nezajímá o – samotným SCH zveřejněným faktem o protislužbě, pro jistého- asi významného ouřady.. při získávání majetku, taky nám nedochází, význam případu Chadimová… nedivila bych se kdyby se s doporučením VH dostaly neoprávněné osoby do archívů a jisté dokumenty prostě stopily. Myslím , že bude potřeba se na tohleto,zaměřit, taky na záznamy o „návštěvách“ v archivu a co „/dajně“ zkoumaly. A kdo u toho asistoval/ mělo by to bát v záznamech toho kterého archivu, tam si nemůžete jen tak přijít …… Ju a na vyvrácení komplet by bylo třeba prostudovat všechny související podklady z té doby, které by potvrzovaly či zámítly… fakta…. Protože taková změna majitele.. se nutně musela projevit jak v zemských, krajských či místních záznamech a většinou se všude u zápisů píši i původní dokumenty na základě kterých je konáno…

  • xpow napsal:

   Ju a na vyvrácení toho, že paní Vilímková tvrdí si stačí přečíst pár skutečně historických dokumentů. Ale můžete paní Vilímková najmou Sherlocka Holmese a vypátrat, kdo chodí do archivů. Jo a nezapomeňte na případ Chocholoušek, u toho asistovali hned další slovutní doktoři, leč nepomohli…

   • Iveta Vilímková napsal:

    xpow … to asi reagujete na někoho jiného, já tady nic o sledování archivu nepsala. A mám spolužáka primářem psychiatrie, takže se nemusíte obávat, že o mne nebudu dostatečně postaráno až to bude třeba 😀

    • xpow napsal:

     Já jsem zase nic nepsal o vašem psychickém zdraví. Pouze jsem předpokládal podobnou úspěšnost výše uvedeného Sh. Holmese s prací doktora Chocholouška.

    • jaa napsal:

     mno, xpow je buˇd provokatér, vzhledem k posledím odkazům u každého debatéra, nebo mu dělá potíže chápat psané…. navíc zase pro změnu já nechápu proč byste tohleto psala, kdyby to nebyla pravda. Nedávalo by to smysl….

     • xpow napsal:

      Já zase nevidím souvislost mezi psychickým zdravím paní Vilímkové a pátráním v archivech.

 13. Elév napsal:

  jen tak na okraj,
  1918 jsem nezažil
  1939 jsem nezažil
  1945 jsem nezažil
  1968 jsem nezažil
  1989 jsem nezažil
  Kdy se konečně udělá tlustá čára a řekneme, čas vše vyřešil sám …
  Dokonce i tolik milovaný V.Klaus amnestoval vše po 8 letech soudů, takže to chápu, že je po všem.
  Nebo není a budeme se do úmoru soudit a hledat kličky pro nové křivdy?

  • xpow napsal:

   Eléve, kdyby vám nějaká partička sebrala barák nad hlavou nebo unesla dceru a nutila na severu Čech k prostituci, a tatíček Kalus je pustil na svobodu. Tak se se s nima určitě rád uvidíte a u pivka pokecáte, no už je to 8 let, je po všem.

 14. Elév napsal:

  Laco
  Dva strejdové tam rozmlouvají :
  LIDEM ? Já ji nevolil, vy jste ji nevolil, nikdo ji nevolil a přesto má takový vliv.
  Kdyby to bylo do 1988 byla by to totalita.
  Tím, že je to současnost, tak je to demokracie …

 15. Petr Pelikán napsal:

  Protože vidím, že velká část diskutujících nemá chuť odkazy otvírat a dokumenty číst, přepsal jsem podmínky darovací smlouvy pana Adolfa Schwarzenberga sem:

  Dr. Adolf Schwarzenberg zaslal Zemnskému národnímu výboru v Praze tento návrh podmínek, na základě nichž by byl ochoten jednat o převodu jeho majetku do rukou země České.

  1/ Dr Adolf Schwarzenberg věnuje své velkostatky a průmyslové podniky v Čechách na zřízení Schwarzenbergské základniny země České. Příslušenství průmyslových závodů jest rovněž předmětem věnování. U zámku jest věnováno zařízení nutné, kdežto za ostatní nábytek, umělecké předměty a sbírky, které by v nich měly zůstati, žádá věnovatel náležitou kompensaci. Těmi, které nebudou převzaty zřízenou základninou, má majitel právo volně disponovati i vyvézti na své statky v cizině, bez jakýchkoliv poplatků. Provozní kapitál jednotlivých podniků, jehož jest zapotřebí k jejich dalšímu vedení, bude jim dočasně a dle potřeby ponechán. Jinak jmění Dra. Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky, zejména též činžovní domy v Praze a Schwarzenbergský palác na Hradčanech zůstává nadále jejich vlastnictví.

  2/ Věnovaný majetek bude účelovým jměním jakožto samostatná právnická osoba a jeho odpovědný správním orgánem bude příslušná representace země České, dnes představovaná Zemským národním výborem.

  3/ Věnovaný majetek bude spravován trvale jako hospodářský celek a jeho čistého výnosu bude použito:
  a/ k jeho zvelebování,
  b/ ku podpoře sociálních, zdravotních a kulturních zařízení země České.

  4/ Schwarzenbergskou základninu země České spravuje rada ZNV jakožto zodpovědný orgán. K usnadnění tohoto úkolu se zřídí správní sbor znalců jmenovaný Zemským národním výborem z řad odborníků se zřetelem na návrhy ministerstev zemědělství, výživy, zdravotnictví, sociální péče a školství, dále z řad zaměstnanců základniny. Funkci prvého předsedy tohoto sboru vyhradí Zemský národní výbor Dru Adolfu Schwarzenbergovi v uznání jeho zásluh o zřízení této základniny. Výslovným přáním věnovatele jest, aby tato funkce byla dědičná. Funkci tu mohli by vykonávati i svým zástupcem. Místopředseda sboru znalců bude volen tímto sborem.

  5/ Bezprostřední správu Schwarzenbergské základniny země České obstarává Ústřední ředitelství, jehož členy jmenuje rada ZNV po slyšení sboru znalců v dohodě s podnikovou radou.

  6/ Nově vzniklá právnická osoba převezme veškeré dosavadní zaměstnance za dnes platných služebních podmínek, které se zajistí zvláštním služebním řádem. Také převezme veškeré závazky proti věnovateli a proti Schwarzenbergskému pensijnímu pojištění ze služebních smluv a ze členství k uvedenému pensijnímu zařízení vůči všem nynějším i bývalým zaměstnanců a jejich příslušníkům v tuzemsku a cizině dle znění pensijních stanov, po případě podle mezinárodní úpravy pojistných nároků. Také příští úpravy služebních podmínek by se prováděly pokud možno podle dosavadních Schwarzenbergských zásad a tradice. V rámci provozního rozpočtu bude pamatováno i na poskytování dosud obvyklých dobrovolných podpor.

  7/ Dr. Adolf Schwarzenberg jako věnovatel si vyhradí pro sebe a svou manželku používati potřebné objekty základniny neb jejich části / včetně přiměřené obsluhy a inventáře / k vlastním bezplatným obývacím a pracovním účelům.

  V uznání jeho velkomyslnosti a trvalých zásluh o zemi Českou přiznává Zemský národní výbor Dru Adolfu Schwarzenbergovi daně prosté disposiční právo do výše jednoho milionu dvakrátstotisíc korun čs. Ročně v dnešní hodnotě mezinárodní. Jeho universálnímu dědici bude toto disposiční právo přiměřeně upraveno. V případě úmrtí Dra Adolfa Schwarzenberga zajišťují se všechny peněžní a věcné požitky paní Hildě Schwarzenbergové až do jejího úmrtí.

  8/ Archív rodinný a archiv a registratury cizozemských statků budou Dru Adolfu Schwarzenbergovi uvolněny.

  9/ Převod majetku z Dra Adolfa Schwarzenberga na základninu bude proveden tak, že veškerá právní jednání k tomu směřující budou osvobozena ode všech daní, dávek, poplatků, koulků, a dávek za úřední výkony. Dru Adolfu Schwarzenbergovi budou nahrazeny výlohy vzešlé příslušnými jednáními. Dávka z majetku Dra Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky jakož i dávka z přírůstku hodnoty, budou-li vůbec předepsány, budou hrazeny z věnovaného majetku.

  10/ Veškerý věnovaný majetek přechází na základninu se všemi právy a závazky.

  • strejda napsal:

   Velice přínosné. Tak to má v diskusi být. Fakta. Děkuji.
   A já jen dodám, být státem, tak se zařídím podle svého a použiji k tomu práva jaká mám.

   • Petr Pelikán napsal:

    Má právo jen stát, strejdo? Má soukromá osoba také práva?

    • Elév napsal:

     V našem případě má soukromá osoba právo darovat, ale nikdo ji k tomu nenutí.

    • strejda napsal:

     Samozřejmě, že má soukromá osoba svá práva. O tom není pochyb. V tomto případě stát prosadil svá práva. Společná práva jsou vyšší než práva osobní, tomu budete rozumět. Setkáváme se s tím denně. Od povinného očkování po narození až po pohřbení podle určitých pravidel. V Tibetu položíte nebožtíka na kámen a necháte ho sežrat ptáky. U nás to nejde, byť by to bylo vaše přání.
     Protože se ukázalo, že je nutno vyřešit otázku velkého majetku, přesahujícího limity pozemnové reformy, jednaly obě strany. AS navrhl státu smlouvu, stát ji odmítnul a otázku vyřešil jinak. Zcela a plně po právu. Zákonem. Měl na to právo získané ve volbách. Zde toho k diskusi opravdu není mnoho.

     • Petr Pelikán napsal:

      Strejdo, jedna věc je vyvlastnit s náhradou a druhá věc je vyvlastnit bez náhrady. To je velmi podstatný rozdíl. A na rozdíl od Tibetu je naše evropská civilizace společensky a právně trochu dál.

     • anita napsal:

      http://www.hss.barok.org/text-clanku.php?t=13&c=2
      „Ještě předtím než se vrátili domů, byly zestátněny na rodovém panství Schwarzenberg v Dolních Francích některé dvory a pozemky byly předány Zemské společnosti pro výstavbu bytů. V Čechách tomu bylo trochu jinak. V novinách se zveřejňoval na pokračování „Boj o čtyři miliardy“, tak vysoko byl tehdy ceněn schwarzenberský majetek. JUDr. Adolf sám souhlasil s návrhem svých českých úředníků, aby z celého majetku byla zřízena nadace, jejíž zisk by připadl zemi České. Vše ovšem dopadlo zcela jinak! V červnu 1947 byl klubem sociálně-demokratických poslanců, pod vedením poslance Vilíma předložen parlamentu separátní zákon „LEX SCHWARZENBEG“, který navrhoval vyvlastnění veškerého majetku schwarzenberské primogenitury bez náhrady ve prospěch země České. ____Zákon byl dne 10. června 1947 v parlamentu, za podpory ostatních politických stran, schválen._____ Hlavní __snahou JUDr. Adolfa, když se vrátil v roce 1946 do Evropy,___ byla starost o zbývající schwarzenberský majetek___ v Bavorsku a v Rakousku. Rodové sídlo, zámek Schwarzenberg byl vydrancován a zámek v Murau ve Štýrsku zcela zaplněn kancelářemi, byty a úřady všeho druhu. ______Ihned zahájil činnost, aby zachránil to, co ještě bylo možno zachránit.______“

      Nelze se tedy divit, že dle návrhu darovací smlouvy, byl parlamentu odsouhlasen „LEX SCHWARZENBEG“, tak, jak vám už přede mnou jasně napsal _občan_. Ostatně v roce 1947 měl Dr. Adolf Schwarzenberg 57 let, to není tak moc (určitě nevěřil, že umře v 60 na srdeční příhodu) a v té době mohl i počítat se změnou politiky. Nepředpokládal, že budou u moci komunisti 40 let, dalo by se vytušit, že on sám byl velmi urputně vytrvalý a houževnatý člověk, který se v žádném případě neobával riskovat. Tedy, tu darovací smlouvu osobně pokládám, jako trochu vychcanózu, zvláště, když jsem si ji od vás přečetla, vy to nevidíte nebo nechcete pochopit ? Vždycky, když někdo chce, většinou to dělají děti nebo lidé, kteří chtějí zvrátit nastávající cituaci, nějakým fíglem nabídnout něco co by pro ně bylo méně „bolestivé“ a přitom z toho vyvázli tak, že v konečném důsledku by na tom byli lépe než očekávali. Osobně tomu vždycky říkám : „Nemůžeš, ale máš recht, zkusit se to musí, co kdyby to prošlo :-)“

      Tedy pane Pelikáne, vy jste mně donutil držet BOBŘÍKA MLČENÍ 🙂

     • Petr Pelikan napsal:

      Anito, ve Vašem textu stojí přímý opak Vašeho vývodu.

      Ve stručnosti: chtěl založit nadaci, ale vše přišlo jinak, byl vyvlastněn!

     • xpow napsal:

      Anito (chce se mi napsat V….), V tom textu co jste přiložila je pravý opak toho, co s toho logicky vyvozujete.

  • xpow napsal:

   Bohužel mám pocit, že fakta mnoho lidí nezajímají. Prostě napíšou, fakta jsou taková a taková, ale můj názor je jiný. Důvodem je to, že se jedná o Trautenberkovo, ale neuvědomují si, že, tak jako se komunisti nezastavili u Adolfa Schw., tak se jiný Berkové nezastaví před hranicí jejich domu. Společnost, která schvaluje zlodějinu jí bude trpět asi navěky.

   • Petr Pelikan napsal:

    Xpow, to je skutečnost, která mně nejvíc mrzí. Lidé ztrácí soudnost!

   • Sylva Šauerová napsal:

    xpow :
    Dobrý den, pane xpow, chtěla bych toliko uvést na pravou míru to, co jste včera napsal, totiž že jsem paní V. (nevím jak dál) označila za psychicky nemocnou. To, prosím, není pravda, napsala jsem (2x), že se mi zdá, že s ní není všechno v pořádku. Nemohu vědět, tak jako to nevím u Adama B. Bartoše nebo Petra Hájka, nic o jejím zdravotním stavu. Může to být taky třeba docela obyčejná podvodnice, to kupř.

    Panu Pelikánovi : Pane Pelikáne, dobře bych si rozmyslela Vaše další působení na Kose. Váš text byl sice vpuštěn „na sklo“, nicméně s komentářem, který ve mně vzbuzuje dojem, že měl vysvětlit čtenářům, co si mají myslet. To se mně stát, další článek pochopitelně nenapíšu. Navíc, Kosa si v poslední době vůbec nezadá s články na freeglobe. To, co tady čtu (více v článcích než v komentářích, aby mně bylo dobře rozuměno), začíná úzce koketovat s pravicovým extrémismem. A jak čtu, ještě toho nemá být konec. Nu, a protože se na různých místech setkávám s odkazy na Kosu a čl. p. V., nezbývá mi, než požádat vlka, aby vygumoval „Lupu paní Sylvy“ a všech mých zde publikovaných textů. Považuji za prakticky jisté, že vlkův web, obzvláště je-li dělána reklama na čl. p. V., vzbudí pozornost nejen u jistého typu čtenářů. Musela bych se stydět, kdyby zde bylo při té příležitosti nalezeno v sousedství také moje jméno.

    • xpow napsal:

     Paní Sauerová, napsal jsem to nepřesně. Omlouvám se. S poslední větou, odstavce, který mi byl věnován souhlasím.

    • vlk napsal:

     Paní Sylvo,

     beru váš posrtoj na vědomí a vyhovím mu. Jakkoli je mi to líto.
     Ještě víc e je mi líto těchto vašich vět
     Pane Pelikáne, dobře bych si rozmyslela Vaše další působení na Kose. Váš text byl sice vpuštěn “na sklo”, nicméně s komentářem, který ve mně vzbuzuje dojem, že měl vysvětlit čtenářům, co si mají myslet. To se mně stát, další článek pochopitelně nenapíšu.:

     Jestli dovolíte, budu Kosu redigovat podle svého. Je to moje nezadatelné právo. Nikoho nepřemlouvám k tomu, co s i má myslet. Ale rozhodně jsme odhodlán napsat svůj názor, kdykoliv si budu myslet, že mám co říci.
     A je vidět, že jste si příliš práce s mým textem nedala. Snažil jsem s epoukázat na dvě věci –
     1- že texty paní Ing. Vilímkové a pana Pelikikána nejsou od sebe tak daleko, jak s e zdá
     2– vnést do hry nový pohled – úvahu, proč vůbec A Schw přistoupil k tak neobvyklému kroku jakým mělo být darování obrovského majetku.
     A prozkoumat výhody jednotlivých druhů transferů předmětného majetku.

     S čím ale mám problém ještě daleko větší, je jakýkoli pokus o dehonestaci autorů Kosy. Je možné s nimi nesouhlasit a svobodně to v diskusi vyjádřit. Doložitelně.
     Včera jsme nepřehlédl váš osobní útok na Ing. Vilímkovou. Nicméně byl jsme si jist, že ve vašem případ ě šlo onáhodný diskusní exces nikoli o metodu jak znechutt autorku. Umím mezi tím rozlišit. Takže jsem nepotřeboval za potřebné zasáhnout, což bych u některých jiných nicků byl udělal neprodleně a bez zaváhání.
     Překvapením není konec – viz váš názor na anoncované další příspěvky Ing. Vilímkové. Soudíte, aniž byste cokoli věděla z jejich obsahu.
     Píšete o hnědnutí Kosy.
     Tohle je nad moje schopnosti komentovat. Nemám proto slov. A to je věru krajně neobvyklý případ.
     Mohl bych vám oplatit stejnou mincí. NAšel bych témat dostatečně a určitě byste z mých slov neměla žádnou radost a každé by bylo přesně mířené, to mi věřte. Leč neudělám to. Jsem nad věcí. Jen doufám, že přijde čas, kd y zase začnete vidět českou realitu normální optikou. Tedy nikoli mýtus Schwarzenberg, ale siamská dvojčata Kalousek/Schwarzenberg. A jejich podvod na českých voličích.
     K ostatnímu -pár slov. Freeglobe neznám. Nevím, co je tak tištěno. A ani men to nezajímá. Mám s Kosou tolik práce , že skoro nestíhám nic jiného. Kromě základní hygieny, jídla a spaní. Musím s ním hospodařit opatrně. Ale máte pravdu v tom, že článek paní Ing. Vilímkové byl a je velmi na českém internetu citován. A bude. Je dnes s odstupem nejcitovanější věcí z Kosy. A já se tomu nedivím. Protože široké veřejnosti dal informaci a to velmi stravitelným způsobem, které neměla. Chápu , že fanouškům iluzorního Scharzenberga poněkud skutečnosti v něm obsažené – vadí. A o s ilně. Boří totiž mýtus. On bud e zbořen nejspíš tak jako tak. A to v okamžiku , kdy Arreva dotáhne k arbitráži svou při ohledně tendru ČEZ a zejména, když ji třeba , díky nesmírně neodpovědnému a hloupému výroku občana Schwarzenberga nás stát prohraje. Pak koromně totálních zaslepenců spadnou šupiny z očí úplně všem. Protože 4 miliardy už jaksi bud e opravdu značný zásek do státních financí.
     Víte KOs a mne stála už mnohé. Psal jsem o tom předevčírem. Že jsem napadán pravičáky nebo levičáky, tak na to jsem si zvyknul. To není nic nového. JSem li ovšem napadán lidmi z pro mne dříve korektního politického středu, je to na pováženou. Velmi s e zamyslím nad tím. jestli jsme s epohnul někam já nebo vy.
     V jistém okamžiku jsem s i musel vybrat mezi svým úsudkem a svou duševní nezávislostí a svými vyrtuálními přáteli. Bylo to celkem 3x. V případě Rammsteinově, v případě Trabantově a v případě vašem. Vždycky jsme volil stejně, protože pro mne má kosa smysl jen tehdy, budu li měřit všem stejně. O což se, možná nedokonale , snažím. A pokud budu schopen si za svým přesvědčením o Kose jako svobodném prostoru obyčejných lidí si stát. Takže i ve vašem případě, totiž v prosazení vašeho nároku mít na Kose svůj svobodný prostor jsem zaplatil. Cenu velmi krutou a pro mne bolestnou – určitě Přírodovědcem, určitě Lexem, určitě Anitou , i když se dnes objevila.
     Velmi men to mrzí Jsou tak nějak součástí mého já. Nicméně jeho částí jste byla i vy. A já musel vážit , velmi detailně, co je pro mne ta nejzákaldnější hodnota. A vybral jsem si s vědomím nutnosti za to cenu zaplatit.
     Jistě se najdou ti, co mi předhodí váš odchod s mocným práskáním dveřmi / co nejhlasitějším/ s e ztrátou oněch tří jmenovaných. A budou mi jej mlátit o hlavu při každé příležitosti. Přesto konstatuji, že kdyby se ta situace vrátila, jednal bych stejně. Alternativou je prostě Kosu zavřít Kosu.
     Jakkoli měla Kos a první narozeniny, zvažuji pořád i tuhle alternativu. Vy a slousta dalších budete zjevně velmi spokojeni, pokud zanikne.
     Já bych to momentálně viděl stejně – spokojenost. Nepotřebuji ke svému životu žádnou veřejnou produkci. Nepotřebuji dávat svým nasazením prostor druhým. Nepotřebuji šířit jakoákoli moudra. Každý je dospělý. HOdí to Schw a nevidí Kalouska? OK. V pořádku. Nechť platí církevní a jiné restituce. Třeba i odškodnění sudetským Němcům. Pořád mám ještě možnost sbalit rodinu a vystěhovat se. A dožít v nějaké civilizované zemi. Možností mraky.
     Zatím převažuje snaha tad y s tím nějak pohnout. Moje úsilí je moje. A je mi jedno, jestli s ekomukoli líbí , či nikoli. Otázkou je, jak dlouho ovšem budu chtít útoky a dnes už bohužel i vás, snášet. Otevřete si láhev, když Kosa zanikne?

     • vlk napsal:

      Jo a ještě jednu věc jsem přehlédl – za poslední větu v příspěvku pro xpow byste dnes už žlutou dostala.

     • Laco Grőssling napsal:

      Vlku, napsal jsem to tu již jednou, KOSA VADÍ !

      Ale to jsi mohl čekat, že ? ČERNÁ INTERNACIONÁLA ( Muenchen, Wien, Budapest, Vatikan ) má velkou sílu a mnoho i dobrovolných stoupenců i v Česku.
      Nicméně, myslím, že třeba Britské listy a pan Čulík si museli projít stejné útoky a vydrželi.

      To co by Kose mohlo pomoci a být řešením i Tvých osobních pracovních potíží a čeho se čeští stoupenci ČERNÉ INTERNACIONÁLY obávají je jistá míra profesionalizace Kosy ( to jsem Ti ostatně psal už několikrtá ) a další zvýšení její čtenosti, což by byl logický další krok.

      Paní SŠ má v jistém smyslu pravdu, řádí tu zakuklení fašouni a náckové. Na Kose tak leda 1 pár ( 2 kousky, slovy dva kousky ) v diskusi.

  • Ernest napsal:

   Takže s tou darovací smlouvou A. Schwarzenberga je to podobné, jako s nadací, kterou řídil zde v nedávné době jeho „adoptovaný dědic“ K Schwarzenberg a která zkrachovala, protože neplatila daně.

 16. Eddie napsal:

  Rozhodne se nechci plest do kvalifikovane debaty a pri vsi ucte, ale jak jsem jiz podotkl drive, myslim si, ze restitucni hranice bude do 10 let prolomena a zcela zrusena. Je to jen a pouze generacni zalezitost.
  Ja osobne na zadne takove hranici netrvam a knizeti (nikoli obcanu, nejsem rovnostar) Schwarzenbergovi dle meho nazoru jeho historicky majetek patri.

  • strejda napsal:

   Malá poznámka. Knížeti nikdy tento majetek nepatřil. Nepatřil ani jeho otci, dědovi, pradědovi, ba ani prapradědovi. Získal o pouhou adopcí neodpovídající zdejšímu právnímu řádu a to nikoli od původního vlastníka, který dávno před adopcí zemřel.

   • Eddie napsal:

    Dobre, tak pokud je to takhle kristalove jasne, proc ten zmatek okolo ?

   • český maloměšťák napsal:

    Petr Pelikán napsal:
    Únor 2, 2013 v 14.15

    Strejdo, jedna věc je vyvlastnit s náhradou a druhá věc je vyvlastnit bez náhrady. To je velmi podstatný rozdíl. A na rozdíl od Tibetu je naše evropská civilizace společensky a právně trochu dál.
    —————–
    Zkuste toto tvrzení obhájit před těmi, kdo byli poškozenými v kauzách, které byly “ díky“ aktuální amnestii zastaveny…jejich došetření. Jde totiž o aktuální zásah do majetkových práv….přičemž ve vztahu k poškozeným je jedno, zda došlo k “ vyvlastnění“ státem či jiným subjektem.
    Zkuste se dále zamyslet nad článkem bývalého CEO AIG :

    http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704723104576062083357423022.html

    Vyšší moca vyšší zájem /dejme tomu že je možno použít termín zájem společnosti ač já bych spíše byl pro termín “ civilizace“/ mají samozřejmě legitimní nárok zpochybnit instituci nedotknutelnosti mejetkových práv. Ono totiž vždy jde o mechanismy, procesy…typologie nejsou v tomto případě až tak důležité (jaké je postavení majetku státního – ve vztahu k privatizaci či restituci ??? – jak lze oddělit od sebe historicky ale i v aktuálním vyjádření ČISTÝ majetek privátní od ČISTÉHO majetku státního a naopak – v ejejich reaálném vyjádření, přírůstcích a úbytcích ???).

    Čeho dosánhete, pane Pelikáne , tím, když by se tedy začal restituovat majetek vyvlastněný zákonem LEx Schwarzenberg ?
    Zkuste popsat scénář a dále právní důsledky takovéhoto kroku ve směru otevření dalších kauz z té doby.

    Znovu připomenu “ vyvlastnění“ jmění milionů lidí tkzv. měnovou reformou r. 1953.

    Kam až by společnost mněla v revizi své minulosti zajít ?

    Uvažujte trochu hlavou, pane Pelikáne, nejen srdcem či břichem.

    Institucionálně nás /civilizaci/ aktualně drtí něco zcela jiného, než možná kontaminace institucionalizované ideje nedotknutelnosti majetkových práv – v historické rovině přesahu několika generací.
    Tam je třeba dávat pozor…ať nedojde k rozdrcení.
    To je kulturně -civilizačním zájmem – mělo by být.

    Nelze jít až k Bílé Hoře.

    • Laco Grőssling napsal:

     Maloměšťáku, kdyby se šlo až k Bílé hoře, to by tu byl velký hukot. Po vydání generálního pardonu a Obnoveného zřízení zemského došlo k oloupení 75 % majetných obyvatel v království a jejich vyhnání do zahraničí. Vše ve prospěch katolické šlechty a katolické církve. A kupodivu některé šlechtické rody tento pobělohorský lup restituovaly po roce 1989.

 17. Carlos V. napsal:

  Položme si otázky – daroval by člen slavného rodu s bohatou historií mnoha staletí za normálních okolností veškerý rodový majetek státu ?

  Dá se předpokládat, že dlouholetý hospodář AS propadne záchvatu vlastenectví a vše daruje státu ?

  Ano, možné to je, ale jak moc pravděpodobné. Dost spíše chtěl udržet majetek sice po křídly státu, ale pohormadě. Proč z čistého sentimentu ?

  Připomeňme si dobu po válce. Kyvadlo bylo přehozeno hodně doleva, ale demokraté stále věřili v kyvadlo. Proto sice očekávali vyvlastňování atd, na druhé straně ale věřili či aspoň doufali v brzké přehození kyvadla zpět. A snad i proto AS chtěl darovat majetek státu – a následně určil dědice.

  Dá se tedy předpokládat, že AS doufal v brzké přehození kyvadla, označení darovací smlouvy za vynucenou a návrat rodového majetku do rukou rodu.

  jde o spekulaci, nedělám si nárok na pravdu, ale logiku to má větší, než pominutí smyslů vlasteneckého AS.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Podle vzpomínek ani moc nepředpokládal přehození kyvadla zpět, spíš vše inklinovalo k tomu masivnímu zestátňování a tudíž hledal tu nejschůdnější cestu a v jeho prospěch mluví to, že odolal tlaku těch nejlevicovějších pokusů. Proto neprošel návrh komunistů nebo nacionalistů, ale socialistů, kteří po urputné dvouletém vyjednávání prosadili to, co prosadili. Kdyby neprokázal dostatečně důrazně a s patřičnými důkazy, že nezradil, nekolaboroval a neškodil, tak by zde nebylo o čem vyjednávat. Prostě by v účinnost naběhl dektret prezidenta a nucená správa (tehdy dočasné) by se znměnila na status quo a žádný zákon by dnes nebyl diskutován. Už jen ten fakt, že A.Schw. byl jediný šlechtický rod, který této výsady dosáhl a nebyl znárodněn či vyvlastněn podle stejného metru jako ti ostatní buď na základě dektretů nebo pozemkové reformy, svědčí o tom, že to skutečně bylo něco vyjímečného.

  • Kanalnik napsal:

   souhlas

 18. xpow napsal:

  Mistře Vlku svým dovětkem k článku P. Pelikána jste dokázal, že pravda je to poslední o co vám jde. Bohužel. Diskutovat o názorech je možné donekonečna, ale překrucovat jasná fakta tak, jakým způsobem jste to udělal v tom dovětku, je smutné.

  • vlk napsal:

   xpow
   vážně? Z jakého titulu jste nejvyšším cenzorem mých názorů?
   Nepřekroutil jsme vůbe c nic. Jen o svou interpretaci. A když dovlíte, mám na ni na svých stránkách stejné právo ,jao máte vy , jako návštěvník mých stránek.
   Je li to, že jsem si tohle dovolil , pro vás smutné, pak to, co jste si dovolil vy vůči mé osobě je krajně drzé!
   A platí pro vás totéž ,c o pro kteréhokoli návštěvníka Kosy – nejste li zd e spokojen, z jakého koli důvodu, nikdo vám nebrání si nalézt jiný prostor, kd e budete daleko spokojenější.
   Jsem to já, kdo prokazuje BEZPLATNOU službu vám. Nikoli vy mně.

   • xpow napsal:

    Ano, můj komentář byl expresivní, za to se omlouvám. Ale rozhodně se necítím být cenzorem vašich názorů. Pan Pelikán na celkem jasných faktech doložil něco, co jste ve svém dovětku označil za správné. To se mi osobně nezdá jako korektní přístup k článku pana Pelikána. Máte na to na svém bloqu právo, ale opět mě se to nezdá korektní.

    • vlk napsal:

     Mně s e za s nezdá korektní váš příspěvek.

     • xpow napsal:

      Pokud je to váš názor, je mi líto. Já ho za nekorektní nepovažuji.

     • vlk napsal:

      No a právě v tom asi bud e určitý rozdíl mezi námi dvěma.

     • xpow napsal:

      A sdělím vám i proč ho považuji za nekorektní, protože takový dovětek patří do diskuze, kde se může autor bránit. Takto je to nekorektní, takový je můj názor. Nevím podle jakých společenských pravidel nebo norem je mít názor nekorektní.

   • Laco Grőssling napsal:

    Že se s ním zahazuješ, vždyť tady jen provokuje. Nejlepší reakcí na něj je jej ignorovat, ať si žvaní jak chce co chce.

    • xpow napsal:

     Dík, že mě necháte Laco žvanit, to je od vás zastánce korektní diskuze milé.

 19. Meky napsal:

  Dovolím si laické/pocitové /shrnutí po té co jsem se pročetl diskuzí:
  – nevíme jistě jaký motiv má p.Vilímková k zveřejnění toho co zveřejnila-nabyl jsem dojmu,že poctivý
  -velmi si vážím snahy p.Pelikána o věrné zhodnocení v jeho článku
  -překvapilo mě/jako krátkodobého příznivce Kosy,že i jiní/Občan na př./mají znalosti z „oboru“a velmi mi pomohly jejich názory v diskuzi,zejména pak Laco Görsslinga,Řezníčka z Brna k tomu abych porozuměl a mohl opravit svůj názor
  -i velmi filozofický názor p.jezevce byl pro mě blízký i když prakticky nepoužitelný/bohužel/,je za hranicí optimizmu kterémuž se lidské pokolení poslední staletí vzdaluje
  -mrzí mě,že až dosud se v diskuzi nevyjádřilo p.Jeff
  -děkuji všem odborně diskutujícím,že mi pomohli vyznat se v této-další- složitosti naší/české/minulosti.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Chcete-li znát můj motiv je velmi prostý – pravda ! Nemám z toho žádný majetkový, mocenský ani společenský prospěch, Jen mnoho hodin studia materiálů, mnoho času ve studovnách i archivech. Je mi smutno když slyším jak se deformují i ta nejprostší fakta snadno dohedatelná a jak se tu glorifikuje člověk, kterého respektive jeho předků (protože i současný kníže byl po válce malý hošík), sama hlubocká větev nevážila.
   Málokdo z těch, co zde tak vehementně bojují za to, že pan současný kníže má mít nárok na majetek po hlubocké větvi, neví, že je to boj za legalizaci a nadřazení rodového šlechtického práva nad právo státní, kterým se mi všichni musíme řídit. Mnozí se možná čílí nad zprávami, že aféry pedofilních kněží se nedostatnou před řádný soud, protože to církevní právo nedovoluje, Ale toto je defacto totéž, jen si to nikdo neumí představit a právně vyhodnotit. Ty adopce dospělých je právě aplikace rodového práva. Legrace je, že kdyby se Marie Terezie narodila v rodině Schw. tak by z ní nikdy nebyla panovnice, protože Schw. stále (i dnes) mají dědění pouze v mužské linii a když není přímý potomek obchází to (podle platného státního práva) nelegálními adopcemi vzdálených mužskjých potomků. Nechápu, co na tom někomu připadá přirozeného,ale budiž.
   Dcera JUDr. Adamce si pamatovala,že její otec mluvil o adopci Karla Schw (toho našeho součeasného), ale takový doklad jsme nikde nedohledali (možná to bylo v plánu, ale nestačilo se to zrealizovat, to nevím). Za to jsme dohledali adopci Jindřicha (bratrance), která měla proběhnout v roce 1940. Jenže v té době už majetek Adolfa sebrali nacisti a Adolf sám byl v Americe. Takže mi uniká smysl této adopce. Spíš mne napadá, jestli tato adopce nebyla vynucena nacisty, aby se mohli majetek těchto rodů sloučit. Ale je to jen moje spekulace, na kterou si dovoluji mít právo, tak mne za to nekritizujte. A Karel Schw. byl Jindřichem adoptován až v roce 1960. Což by mohlo znamenat naplnění rodového práva, protože ani Jindřich neměl mužského potomka. Ale a´t tak nebo tak, jedná se o legalizaci jiného práva než práva platného v dané zemi. A jak tu píše Občan, je možné, že nový ObčZ toto prolomí. A je děsivé, že se najdou obhájci této zrůdnosti.

   • Carlos V. napsal:

    K adopcim – jak jsem cetl, naplnili AS i pote i JS ceske pravo tim, ze jmenovali sve dedice v zaveti. Takze je v zasade jedno, zda je rakouska adopce dospelych u nas platna ci ne.

    • Občan napsal:

     Jak se to vezme.
     Ono dědění v přímé linii(první skupina) je například o dost mírněji daněné než dědění ve druhé či třetí skupině. Což je u velkého majetku, zejména dědíte-li jako nemajetný nebo dokonce zadlužený, faktor neopominutený.

     Vedle „státního“ práva hraje velkou roli u rodové šlechty také právo rodové – práva či diskriminace plynoucí z primogenitury, ze sekundogenitury, z pohlavní příslušnosti.

     A pak je zde dědění v zahraničí, což hraje u rodových nadnárodních korporací (velký šlechtický rod ničím jiným než korporací – byť „jen“ majetkovou – není) hodně velkou roli.

     Takže nám se může zdát adopce dospělých nepodstatná, ale ono JE důležité, zda jste něčí syn, synovec, vzdálený příbuzný nebo jen přiženěný. Nemluvě o tom, že pokud jste adoptován, staví Vás právo na roveň biologickým potomkům.

     • Carlos V.P. napsal:

      V daních tu určitě je, ale teď a tady. Jak to bzlo v době smrti AS a JS nevím ani u nás, natož v Rakousku.

    • Iveta Vilímková napsal:

     Nemáte tak úplně pravdu, protože to rakouské právo bylo uplatněno k prolomení pozemkové reformy u majetku orlické větve, který byl vydán K.Schw. A to není vůbec jedno, když so představíte kolik oprávněných restituentů se vůbec svého práva nedočkali a nebylo jim vráceno, co bylo ukradeno. Takže nehraju na to, že hodinky holinky je to jedno, obojí se natahuje. Tady se používá ten starý komunistický příměr „všichni jsme si rovni, akorát některří jsou si rovnější“. A proto se nevzdám.

     • xpow napsal:

      Paní Vilímkové jaké rakouské právo bylo uplatněno k prolomení pozemkové reformy u majetku orlické větvě?

   • xpow napsal:

    Paní Vilímková, pár věcí. Nejedná se o nadřazování nebo legalizaci rodového práva, první termín není správný, druhý je nonsens. Za druhé, proč se vám zdá možnost osvojit si dospělého člověka jako zrůdnost?

    • Tacit napsal:

     Osvojení dospělého je u nás právně vyloučeno už od platnosti zákona č56/1928. Ale i před tím v platnosti obecného občanského zákoníku z roku 1811 byly pro osvojení dospělé osoby stanoveny omezující podmínky a vždy se stahovaly k zajištění funkce opatrovnické (péče rodinné).
     Až do 19. století převládal v legislativě řady zemí účel osvojení dědický, zajištění dědiců a dědění majetku. Teprve ve 20. století začal jednoznačně v právu osvojení fungovat účel opatrovnický a jedná se vždy o osvojenec = dítě. Výjimky kdy může být osvojence dospělá osoba vždy podléhají hlavní myšlence – péči o dítě (např. možnost osvojení dospělého staršího sourozence již osvojeného dítěte, atd.). Analogická ustanovení jsou připravena v novém občanském zákoníku (bude platný od příštího roku).
     Osvojení dospělého bez splnění omezujících podmínek, tedy ad hoc účelové, kvůli dědictví je ve většině Evropských právních systémů vyloučeno. Smyslem osvojení např. podle zákona o rodině tedy není majetkové uspořádání v rodině osvojitelů, ale zajištění péče o nezletilé dítě.
     Zde diskutovaná kauza osvojení vychází z ustanovení §§ rakouského všeobecného občanského zákoníku (ABGB).
     Slovo zrůdnost je víceméně emocionální, neprávní vyjádření osobního názoru diskutujícího ke zcela účelovému (i když zde platnému) využití zákona.

     • xpow napsal:

      Tacite moje poznámka směřovala k tomu opakuji, nejednalo se o legalizaci cízího práva, a druhá k tomu, proč by mělo být osvojení dospělého zrůdnost. To, že v ČSR toto nebylo možné nerozporuji.

 20. Meky napsal:

  P.S rád bych obrátil pozornost /v diskuzích/ k zajímavým rozborům těchto dvou odkazů:
  http://www.blisty.cz/art/67325.html
  http://www.blisty.cz/art/67238.html

 21. Petr Pelikan napsal:

  Mám dotaz na paní Vilímkovou, Občana a nebo někoho jiného, kdo našel a četl paní Vilímkovou zmíněný návrh darovací smlouvy, psané panem Adamcem. Pod jakým názvem ho v paní Vilímkovou odkázaném souboru dokumentů najdu? Rád bych si ho už přečetl. Předem děkuji za odpověď.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Pelikáne: jmenuje se to – Přípis ZNV – vlastnoruční koncept a jsou toho 5 stran

 22. Ruda51 napsal:

  Diskuse je hodně historicky-filosofická, přesto jistě zajímavá. K zákonu Lex Schwarzenberg jsme se dostali přes presidentskou kandidaturu KS a především, jak byl až nekriticky vnímán medii, tzv. celebritami a částí veřejnosti – hlavně mladšími lidmi. Řešil však někdo detailněji jeho přiznanou provizi – úplatek (službu?) za urychlení (resp. nezpomalení) vydání jeho majetku při restituci? Dle vyjádření KS, pří předvolební TV diskusi, se jednalo o prodej nějakého pozemku KS ve prospěch osoby, která rozhodovala o vydání majetku pro KS. Komu, co a především za kolik musel prodat? Pod cenou? Není šokující, že prakticky nejbližší člověk tehdejší hlavy státu – VH, řešil svůj zákonný restituční nárok formou úplatku? Proč? Jistě není pochyb, že KS (potažmo VH) měl značný vliv ve státě, na úřední osoby, které mohli umravnit osobu „neoprávněně“ zdržující vydání majetku KS. Udivuje mě, že se tyto věci neřešily při hodnocení restitucí KS. Ani na Kose ne? Uniklo mi to? Díky.

  • Xaver napsal:

   Pane Rudo, jsem poslední, který by se K.S. zastával, ale on to,tuším, formuloval tak, že prodal pozemek někomu, který mu blokoval přístup k jeho vlastním pozemkům. Znám také případ, kdy koupili chalupu, ale přístup k ní měli jen přes sousedův dvůr (což nikdy dlouho nevydrží).

   • Ruda51 napsal:

    Pardon, omlouvám se, to jsem vůbec nepochopil, proč to ale nazval úplatkem?

 23. ujo napsal:

  Trochu z jiného soudku:
  znárodňovací dekrety z r. 45 nejsou (alespoň ne ve větší míře) zpochybňovány .
  Znárodněny byly podniky mající 75 % podíl na průmyslové výrobě (mj. všechny podniky s více než 500 zaměstnanci).
  Liší se až tak Lex Sch. od znárodňovacích dekretů?
  Mimochodem, vzhledem k dnešku jsou zajímavá slova tehdejšího ministr průmyslu Laušmana, která pronesl při obhajování dekretů v r. 45:
  „nechceme znovu upadnout do chyb někdejších vlád první republiky, které se zastavily na půl cestě, mluvily o politických svobodách, usnášely socializaci dolů, ale nikdy se neodvážily sáhnout na kořen zla, na bankovní oligarchii, a domnívaly se, že lze nějakým způsobem finanční kapitál a jeho průmyslové odnože – trusty a monopoly – povznést ve smyslu sociálním a mravním“.

  • jonáš napsal:

   To by moh bejt taky pěknej nekrolog za érou Havla, Klause a Zemana, tohlecto, jestli bude mít za pár let někdo ještě čim a na co psát 😉
   “ ale nikdy se neodvážily sáhnout na kořen zla, na bankovní oligarchii, a domnívaly se, že lze nějakým způsobem finanční kapitál a jeho průmyslové odnože – trusty a monopoly – povznést ve smyslu sociálním a mravním“ – Amen.

 24. prirodovedec napsal:

  Tento text jsem napsal v reakci na vstupy k ing. V.
  Pak jsem se ukaznil a zalozil jej. Za ty dva dalsi
  dny jsem ale precetl tolik zabavneho „stredoveho“
  (primo prago- narodo- eticko- moudro- centrickeho)
  nejen zde, ale zejmena vsude jinde, ze jsem si rikal,
  ze ta trocha ironie navic jiz nikoho nezabije :).

  Uvodem vazne. K vyroci kosy vlku blahoprani.
  Muzes-li vydrz. Jak jsi urcite poznal ze vzkazu
  a prani, ac lide treba nepisi, ctou Te. Delas to
  uctyhodne. Je tu ziva obcanska spolecnost. Vzpurna,
  nepodajna, diskutujici. Jiste vice doleva, ale
  konec koncu pravicaka, aby clovek dnes pohledal,
  vysli z mody. Sem tam nejaky jezevec vyleze z nory
  (ne z Vysociny). Pokracuji puvodnim textem:

  Pozdrav vlku. Protoze pani SS zcela vyjimecne opakovane
  porusila sve mlceni, inspirovan, jak jsem zminoval,
  ucinim tak i ja. Ale zrejme nejen k tomuto textu.

  Nejprve opozdene gratuluji vitezum tipovaci souteze
  a i tem, jimz vyhral jejich kandidat.

  Neteste se bude to HROZNE … A pokud to nebudete
  vnimat, urcite se to od pratel z pravice ci stredu
  budete dale dozvidat a dokonce Vam poradi, tak jako
  dosud, jak priste nepochybit … :).

  Nemylil jsem se, ze pocatecni rozdil i 10% by KS
  dohnal, ale pak jsem se znacne zmylil, kdyz jsem
  neodhadl tempo snizovani rozdilu – nebylo podle
  1.kola, velka mesta volila KS mene nez jem cekal.
  Protoze jsem byl na cestach, uz jsem nestihl svoji
  chybu drive zde korigovat a priznat. To ted cinim.

  Jinak je bezesporu zajimavy dalsi hystericky vyvoj
  v mediich, blozich a diskusich a tesim se, ze najdes
  chut a napady to zpracovat. Pri cteni www mne napada,
  ze Vas zrejme ceka lity boj po jinych osach nez
  pravice a levice, tj. mezi priznivci spojenectvi
  stredove casti CSSD a stredove TOP09 za pripadne
  prichute KDU a SZ (linie pravdy a lasky ochotna
  neprimo a tise podporit i Al Calouse) versus priznivci
  spojenectvi nacionalisticko-vlasteneckych socanu
  a odesaku (tzv. klauzeman) za prichute SPOZ a komancu
  versus priznivci KSCSSD tradicne bojujici proti
  stredopravicove koalici ODS/TOPless/cokoliv
  (tj.DEU,ODA,US,SZ,VV,LIDEM,…).
  Tyto varianty davaji bezesporu zajimave moznosti
  pri vytvareni spojenectvi pres povestny stred.

  Ja soucasnou atmosferu hystericke otevrenosti vitam,
  protofasisticke tendence nejen buji, ale jsou
  zcela zretelne v mnoha pravicovych, levicovych
  a zejmena stredovych (viz famozni bioetik Payne
  na aktualne, ci konecne tamtez zrejme vyjasneny
  „novinar radici z Weltu“ nezvat MZ aj.) vstupech.

  Neni to radostne, ale je prijemne mit zase 🙂 pravdu
  a byt nove svedkem hromadneho padani skrabosek.
  Je to rachot. Primo protofasisticky 🙂 (casto uz
  i oboustranne).

  Celozivotni osobni investice do medialnich tvari propadaji.
  Neuveritelne. Proc mediokrati ci zumpaliste tolik
  riskuji? Stadnost? Vira? Penize? Existence? Vztek?
  Vedome sebezmesmesneni? Nesplneni ukolu danych jinymi
  ci sobe samym? Napada mne dotaz k Tvemu premysleni.
  Co asi je a bylo v sazce, kdyz toto ty „davy“ medialnich
  autorit akceptuji? Proc ze sebe delaji pitomce v ocich
  ostatnich exhibici svych prozitku? Nabizi se par odpovedi …
  Nekteri zde si asi mysli, ze s tim texty ing.V. a
  P.Pelikana souvisi, ale to je podle mne malo.
  Ze by se blizila uz ta fasisticka CR opereta?
  Sazejici na akcni mlade plackovite, drozdovite,
  kulturni frontu? Nemyslim. Uvidite, uvidime.

  Dale po pohledu na zverejnene vravorani a blaboleni
  MZ v CT nas jiste ceka podobne u MK (podle zname zasady
  CT padni komu padni 🙂 hlavne napadni) a mnoha dalsich.
  Nebo ne? 🙂 Otevrenost vitam a proste odhaleni,
  ze dnesni svet je bez formalnich ci medialnich
  autorit a jediny smysl maji ty prirozene a ty nejsou
  pres vse a v kazdem case, je ci by bylo nesmirne cenne.

  Byt OMV tak by mne ale desilo, ze mne preargumentuje
  nejen Al Calous ci paroprase ale uz i ten vravorajici
  ozrala dotazeny ruznobarevnymi prasaty na Hrad abych
  parafrazoval kulturni elitu … mozna by mel OMV
  take zacit pit? 🙂 Aby na ozralky politiky stacil?

  Ony uz chorovite hlasy, ze OMV (ci KS – to je celkem
  totez) byl v diskusi nejlepsi jsou natolik stupidni,
  ze vyprchaly nebot pripominaji stare Milousovy casy …
  Tak ted je to na lhani a ustavni stiznost (na aktualne
  se uz zduvodnuje, ze je rozdil mezilhanim kandidata a
  jen emerickym lhanim stabu toho druheho 🙂 ). Otazkou,
  je kdo privedl sudetaky, zda MZ, KS, ci OMV, zda to bylo
  dotazem ci konstatovanim. Zda jeden urazil zeny pres
  kupovani secu dary od manzelek ci druhy, ze si musel
  i sex vybojovat nasilim. Sikovni dedci. A jejich fankluby.

  Koneckoncu take kumulovany vysmech papirovym a smesnym
  autoritam vedl k vysledku prezidentskych voleb.
  Casem se mozna CR propracuje k myslence, ze podstatne
  jsou ciny a ne slova a zejmena soulad slov a cinu ne PR.
  Inu plati i pro zdejsi.

  Vstupuji ale s dalsim umyslem. Povazoval bych za vhodne
  abys vzal tradicne v ochranu sveho blogera. Nemyslim
  tim pani SS, ktera jiz blogerkou neni, ale ing. V.
  Mam na mysli formulaci v diskusi u jejiho blogu a podle
  zdejsich meritek se pak nektere nicky (asi vedi samy)
  pripojily honem na ing. V.:

  „S autorkou rozhodne vsechno v poradku neni.“

  Podle mne je urazliva a nabizi rozvinout uvahy, zda
  tedy zde ty jako majitel a ja jako prilezitostny ctenar
  (rozhodne nemajici nic spolecneho s timto nickem s velkym
  ci malym … pismenem 🙂 ) jsme svedky jen vzajemneho
  dezinformacniho souboje central tajnych sluzeb jako
  BND, IRA, BIS … versus KGB, STB … (nicky a jmena
  si podle vstupu jiste dosadis sam a doufam, ze ti,
  kteri maji tyto ambice byt dosazeni to vezmou samozrejme
  jako vzdy s humorem), ktery jsem touto poznamkou dekonspiroval
  a mohl by probihat jiz otevreneji 🙂 k nasemu poteseni …
  Inspiraci by mohl byt treba znamy levicak Graham Greene
  a jeho Cesty s tetickou.

  Nebo jsme svedky stretu dvou zen a jejich fanklubu,
  se kterymi neni neco v poradku, abych citoval autoritu
  (pokud bychom zde tapetovali diskusni vstupy nekterych
  z aktualne poslednich dnu, bylo by asi zrejme proc to
  vztahuji na vsechny zucastnene nejen jako nekdo
  na autorku ing. V.).

  Nebo jsme jen svedky zajimave diskuse a vymeny faktu,
  ktera by ale pak mohla byt dale prosta stupidnich poznamek.
  Pokud by se jednalo o posledni variantu, velice rad bych
  poprosil Lexe o nazor pravnika se vsi jeho rezervovanosti.
  Mejte se dobre, ctu clanky zde skoro tak pozorne jako ti,
  kteri sem jiz nechodi :).

  Jeste aktualni poznamka – pokud vyhovis prani a logicky
  vymazes rubriku jako kdysi Stejskal vymazal na prani
  vstupy Petra Macha a mnozi z nas nezapomenutelny dialog
  Tolasz Mach zachranili, vez ze jako fanda stredu jsem
  zdejsi perly pro sebe zachranil.

  • Carlos V. napsal:

   Přírodovědče, škoda, očekával jsem od Vás i jistou námitku vůči vědeckému procesu prezentovaného stylem „Víme jak do má dopadnout a tak to také uváženým použitím vybraných informací dokážem“.

   • prirodovedec napsal:

    Carlosi: Ten komentar je svym jadrem stary dva dny. Dnes by uz asi byl jiny.

    Tvuj postreh vyse ale povazuji za velmi (prirodovedcovsky 🙂 ) vystizny, dokonce strucny 🙂 pokud mu rozumim. Podle mne se tim jen postupne vyjasnuje dvoji logicka linie, na kterou upozornujes:

    (knize pankac hrdina : knize pekel) => (o prachy jde predevsim : cest, hrdost, tradice modra krev) => jak to uhrat v necase (rudem 48 ci modrem dnes) k tomu pak preluduje KS tchan Wagnera, osmactyricatnik (1848) prapredek Strausse …

    Pravda, vlk misto, aby dal komentar k Pelikanovi jako samostatny clanek (a tim by mu asi zcela sebral diskusi) to podle SS „culikovsky“ okomentoval a podle mne ponekud „neculikovsky“ zde otevrel diskusi :).

    Ze sveho pohledu mam pro KS naproste pochopeni, jedna logicky sobecky jako pravy feudal zodpovedny k rodu 🙂 nebo treba pravy kapitalista nebo i prava ci leva socka. Nesympatickym se stava az tou hrou na fasadu. Ale chapu, ze ponekud primocare „dejte sem Orlik a Hlubokou“ je lepsi nahradit manevrem, ze za zasluhy o svobodu a stat co nejponizeneji prosime a stydime se, „vezmete si zpet Hlubokou po tom Orliku“.

    S ohledem na to, ze spise rozumim nazoru ZB z aktualne a dalsich i zde, ze v dejinach dosud platilo, ze vitez bere vse, a potom je jeste prepise, tak chapu rozladeni verchusky v tom, ze dnes to neni tak snadne a musi se to delat citlive. Dnes uz se porazene kmeny nevyvrazduji nezotrocuji ci nezplynuji. Nejlepe je, kdyz porazeni sami pochopi, ze se maji vzdat, pokorit se a vydat sebe i majetky. Ale kdyz se to ze strany vitezu neumi (viz v CR vladnouci party diletantu) a porazeni nechapou, ze jsou porazeni, tak to nektere rozzuri. C(SS)R z pohledu bloku a statu prohralo studenou valku, zaplatilo vypalne (previtizace, vymena elit rizenych z jednoho zahranici za elity naklonene jinym zahranici), ale jeste neni uplne u dna. A porazeni stale maji pocit, ze to prece v 89 vyhrali, ne ze prohrali, a tak se pitomci neumi podvolit tomu dobru zpytovat svedomi, napravit chyby (tedy jen nektere – Bila hora a Lipany uz ne 🙂 ). Co s tim pak jeden ma delat, ze? 🙂

    • Carlos V. napsal:

     Paradoxni je, že KS to od jedné strany schytává, že nebojuje proti Lex S, a z druhé že chce zrušit Lex S.

     A kdyby vyhrál prezidentské volby jeden z kandidátů židovského původu, nedej bože, kdyby vzpomněl, jak jeho předkovi sebrali krám. Hned by se vyrojili „historici“ dokazující, že onen předek okrádal na váze a že tomu tak bylo u vlastně u většiny arizací postižených …

     Co bylo, to bylo. Studujme, učme se, ale nesnažme se vrátit stav dob minulých. A nebojujme proti tomu, co si sami vymyslíme…

  • vlk napsal:

   Zdar přírodovědče,

   ár d tě zas e vidím a ty to víš. Právě jsme napsal velmi dlouhou odpověď paní S.Š. Kd e najdeš i dost odpovědí na to, co jsi napsal ty. mně.
   A abych pravdu řekl, momentálně mám chuť Kosu s okamžitou platností zastavit.
   Jakmile projedu diskusi, okamžit ě rubriku Lupa paní Sylvy vymažu a to včetně archivu a bez náhrady. Kdo si stihne udělat svou kopii , má ji mít. Ale já jsem zvyklý vyplnit přání autora, byť odcházejícího, pokud možno, co nejlépe.

   • prirodovedec napsal:

    vlku i ja Te rad vidim. Zvaz k mazani: pred smazanim si ale udelej kopii. Jednou, az bude nekdo smazane citovat, bude se Ti to treba hodit. Navic jak casto pisu, diskuse ma svuj vyznam.

    K Tve odpovedi pani SS vyse. Precetl jsem. Mne jsi neztratil, jak zminujes, pouze jsem nejprve radeji odesel, abych nekomplikoval situaci. I kdyz si to mnozi ani ja nemyslim :), asi jsem schopen urcite sebereflexe – psal jsem prece jen dlouze a asi i prilis vysmesne.
    I dnes jsem si dovolil rozkos delky textu (prepocteno na dny nepritomnosti to snad neni tak zle) ale zejmena v te zaplave ustepacnych poznamek jsem neodolal zapojit se z druhe strany.

    Ale neztratil jsi mne, podobne jako Dasha a jini gratulanti mam praci. Coz je dobre, vid. Takze jsem si rikal a psal, zda v lete navrat. Na druhe strane jsem nedodrzel slovo: nepsal jsem na aktualne po odchodu z Kosy, jak jsem chtel (prilisny kanal) a cetl jsem rad pravidelne Kosu a nerusil.

   • prirodovedec napsal:

    Jeste k zavirani Kosy. Muzes-li, precti si diskusi k vyroci Kosy. A zkus nezavrit. Treba jen udrzovat. Vsimni si kolika lidem delas radost. Zejmena asi starsim a mnohdy se zda, ze Kosa je jednou z radosti jejich starnuti. Tak to zvaz. Asi to neni to, co jsi planoval, ale je to take hodnota. Radost delas jiste nejen tematy, ale svym vkladem a energii. Protoze takovi lide jako Ty, kteri vkladaji neco ze sebe do prostoru sdileneho s druhymi tvori obcanskou spolecnost zdola. Protoze komunikuji, deli se o poznatky, davaji prostor, a treba se take rozcili a jednaji zprudka. Vydavaji si, zdanlive ztraceji cas. Ale ty jejich „memy“putuji. Z podobneho duvodu nejsem prilis nadsen predstavou zmizeni nekym uz napsaneho. Nelibi se mi parafraze „co bylo ukradeno, musi byt navraceno“ do podoby „co bylo napsano, musi byt smazano“.

    • vlk napsal:

     Přírodovědče,
     jen pár vět.
     Víš, k tomu, abys mohl energii na cosi používat nebo ji dokonc e někomu věnovat, musíš ji mít. Respektive mít nazbyt. A to můj případ už zdaleka není.
     Párkrát už jsme se dostal do stavu absolutní prázdnoty.
     A dnes se mu velmi blížím.
     T y říkáš – přečti si diskusi pod narozeninovou Kosou. Četl jsem. Ale nezapomněl jsem napříkald také na jinou diskusi. Tu pod Zdivočelou zemí. Ta byla opravdu výživná.
     A v ten den jsem měl naprosto jasno, co je správně.
     Ohledně toho vymazání vyhovět jsme samozřejmě nemusel. Nicméně , když ti někdo napíše, že s tebou nechce být spojován, máš jinou možnost? Já prostě ze svého pohledu vyhovět musel. Jestliže tě nekdo veřejně odmítne, nic jiného s e dělat nedá.

   • Laco Grőssling napsal:

    Vlku, klidně to smázni, já jsem se tam podíval a jediné co jsem si stáhnul, byl článek o BIS. Tam určitě paní SŠ ví o čem píše. Ale jinak to nestálo ani za námahu vynaloženou na stisk kláves CTRL + C.

 25. ;-))) napsal:

  Iracionalne napadate protistranu pelikane, byt vami, priste si odpustim subjektivni emocionalne ladene vylevy typu … to oni necetli … apod. Dela to dojem jako iHeute dnes.

 26. čtenář napsal:

  vlku,
  k tomuto:

  čtenáři,
  co byste dělal vy nebo ne, je vaše věc. Umím si vymyslet docel a dost důvodů, proč by A Schw i po jmenodování Dr. Adamce s ním měl konzultovat.

  udělám jediné,což považuji za nejlepší možné řešení v této už třetí den trvající diskuzi.
  Je možné,že
  1.paní Vilímková je přesvědčena o tom,že vlastní dokument mezigalaktického významu.
  2.ale jako s takovým s ním do této doby nenakládala.
  3.toto vylučuje,alespoň podle mne,že je o tom dokumentu přesvědčena že je k něčemu dobrý.
  4.je ale přesvědčena o tom,že je velmi dobrý k tomu,aby se rozproudily opět emoce.
  5.ke zveřejnění tohoto byla Kosa vybrána úmyslně.
  6.paní Vilímkové se přičtou politické body a Kose čtenost.

  pardon,ale u tohoto asistovat nemusím,nadále si budu jenom číst a v koutku se usmívat jak paní Vlímková umí dělat politiku a vcházet do hlav těch co si to přečtou.Jistě její jméno nebude u dalších voleb zapomenuto,zůstane v paměti velmi dobře vyryto.

  přeji hezký podvečer,večer a popřípadě i noc,následně další dny diskuzí o tom co a jak a proč a jestli vůbec a kdyby a jak jinak.

  PS: ještě pro nick Občan,jsem udiven,ostatně já jsem udiven pořád z něčeho,že na to kolik máte volného času,nejste ochotný přijmout nabídku paní Vilímkové kterou jste dostal.

  • vlk napsal:

   čtenáři
   udělejte ,co uznáte za vhodné. Vaš e volba. Mně nepřísluší ji ani komentovat.
   VAš e shrnutí z částí sdílím z části je považuji ovšem za hloupé a v bod ě 6 dokonc e za profánně hloupé.
   Ale k jednotlivým bodůM
   1- ano, myslel a si , že má cosi zásadního. Podle vás nemá mít právo na svůj názor?
   2- není to pravda. Snažila s e to nabídnout a zpracovala to v seminárce.
   3- vaše tvrzení zde je v přímém konfliktu s vaším tvrzením pod bodem 1. Musí te si vybrat jedno nebo d ruhé. Obojí je naprostý nesmysl.
   4- jak víte o čem je autroka přesvědčena? Tak to by mne opravdu zajímalo! Fakt je , že v disciplině jasnovidectví silně zaostávám. Moje žena by vám to potvrdila.
   5- opět, jak tohle tvrzení dokážete. Dostal jsme to poštou a bylo jen na mně, jestli t o pustím nebo ne.
   6- nevím jaké body s epřičtou paní Vilímkové. NA rozdíl od mnoha lidí v této zemi se živí prokazatelně vlastní prací ve vysoce specializovaném oboru.
   A že s e Kos e zvedla čtenost? No a co? Máte s tím nějaký problém? Něco vás v tomto smyslu trápí? Nebo jaksi chcete naznačit, že jdu za čteností za každou cenu. Proč? abych ji prodal? nebo získal reklamu? Nebo uspokojil svoje ambice?
   K první variantě – tu možnost už jsem měl asi 3x. Je pořád moje. Reklamu jsme odmítl už od samého začátku. Abych uspokojil s voje ambice? Hm. Momentálně jsem ze všeho v elmi optráven a uvažuji , že Kosu ukončím. A pro vaši informaci – pře d pár dny jsem dokonc epracovně uvažoval o zfůzování Kosy a jedním ze začínajících portálů.
   Novým a daleko menším, než je Kosa.
   A´t s e vám bez Kosy daří lépe než teď.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Prosím čtenáři jaké politické body sbírám? Nejsem politicky činná již více jak dva roky a o návrat na politickou scénu se tímto opravdu nesnažím. Je to ryze soukromá a osobní otázka cti, protože mne znechutilo, kolik lidí se nechalo ovládnout falešnou iluzí dokonalého monarchy navracejícího se na trůn České státnosti. Kdyby nebylo té nechutné a trapně vyhrocené kampaně, tak bych si dál jen komentovala jednotlivé příspěvky týkající se Karla Schw. nebo církevních restitucí.
   A tyto materiály jsem rozesílala jen tak mimochodem již v srpnu loňského roky, kdy jsem opravdu nemohla tušit, že dojde pan kníže do druhého kola a bude v prezidenstkých debatách plancat něco o tom, že by měl být Beneš souzen jako válečný zločinec v souvislosti s jeho dekrety. Takže se tímto ohrazuji o podsouvání mi nějakých nečestných politických manipulací. Na toto nehraji.

   • strejda napsal:

    Nenechte se Vy ani vlk znechutit. Vždy se najdou lidé, kterým vadí, že není po jejich a místo diskuse se snaží o různé podpásovky.
    Teď otočím do osobního, já takové – ne na Kose – ale v životě ignoruji. Nereguji a neodpovídám. Pro takové lidi je to to nejhorší. Jsou napruzeni a nemohou své negativní emoce vybít, Nezajímá je pravda. A pokud se to týká jiných, tak se jich zastanu. Silně, ale bez emocí. Dělám to rád, ani ne tak pro zastání, ale jako odpor. Ti, kteří si vytvářejí obraz nepřítele ke svému životu toho nepřítele potřebují. Když jim ho nedáte, nebo berete, tak je to ničí. To je moje odměna.
    Děláte oba velmi dobrou práci, kultivujete zdevastovanou krajinu a zasazuje zrnka pro budoucnost. Vlku, znáte Jana Jadérka z knížky Fráni Velkoborského, Jabloňová stezka (předobrazem byl skutečný velikán Johny the Appleseed)? Ten také nevěděl, které jadérko se ujme, byl ale přesvědčen, že dělá dobrou a správnou věc.

   • čtenář napsal:

    paní Vilímková,
    otázkou je co si představujete pod pojmem být politicky činný.
    Neměl jsem na mysli senátní volby.
    Jinak,jako politik bych se vyjadřoval s větší přesností,to k tomu vašemu,že někdo něco plancal o tom že by MĚL BÝT Beneš souzen.Nepřesné citace bývají největším problémem vždy a v politice obzvlášť.

    Na co hrajete a na co nehrajete víte jen Vy sama.
    Takový Miloš Zeman nebyl politicky činný(alespoň dle jeho vyjádření) několik let a ejhle, šupky dupky a HUP je až na vrcholu.

    Já jsem nikomu žádné NEČESTNÉ politické manipulace nepodsunul,takže se neohrazujte,pokud jste si toho ale všimla,tak na tomto něco může být.
    Nikterak mi ale nevadí politická agitace schovaná za pláštíkem čehokoliv,to je prostě život,to je prostě ta politika.

    přeji hezký večer,co nejdivočejší diskuzi a co nejvíce odkazů na tu divočinu.

    • Minorita napsal:

     Hmmm, to byl výkon … Nicku Občan byste se měl omluvit za svoje „vtipné“ poznámky … Zbytek netřeba komentovat … Vám ten MZ leží v žaludku víc než by jeden čekal … A nejdřív nařknete téměř z manipulace , pak se k tomu neznáte a hned to pro jistotu zopakujete -> kdepak není nad „objektivitu“, že …
     Je dost možné, že spoustě z nás nebylo zhůry dáno, a nedohlédneme hloubky Vámi psaného …

     • tata napsal:

      Minorita

      ASI 10 sem napsal reakci vždy sem smazal,asi to nemá ani cenu reagovat

  • Občan napsal:

   V systematické badatelské práci mi brání můj momentální zdravotní stav.
   Tomuto tématu se věnuji na hranici sil, protože mě zajímá, něco o něm vím a souvisí s historií, která je mým celoživotním zcela prioritním koníčkem.
   A tak mezi spánky něco přečtu, něco málo napíšu, něo udělám doma a zase spím. Nic, co bych popřál někomu jinému.

 27. Ruda51 napsal:

  Zásadní politická otázka – komu teď při utkání DC fandí KS ? 🙂

 28. Jan Čermák napsal:

  Onen spor, zda vlastnické právo, je právo ostatním právům nadřazené. Svobodu a demokracii podmiňující, jak tvrdí pravice. Nebo je to prostě jedno ze základních práv, jak tvrdí levice, a jak radostně koukám i vlk.
  Je sporem základním. Pro budoucnost. Světa i Země české. Myslím, že všem ochráncům práv nebohých šlechticů a nenávistivcům zlého ošklivého státu, dnes tak moderní, mladý, in postoj, uniká historický kontext. Moderní stát a demokracie nejsou slučitelné s středověkem. A majetek znamená moc. Různé moci spolu soupeří, často teče krev, a mocní ji neradi dávají bezmocným.
  Časy se mění a vypadá to, že středověk je znovu blízko, za potlesku davů. Třeba v Itálii odsoudili seismology, za to že nepředpověděli zemětřesení, do vězení. Nepřipomíná vám to nic?
  Nu a k diskusi. Asi mi něco uniklo. Jsou tady přeci samí vzdělaní, tolerantní, až moudří lidé. Je to normální se i na takovémto foru škorpit, urážet, odcházet, vylučovat…? České specifikum, naši furianti? Včera mi umřel kamarád, 64 pln optimismu. Do hrobu si s sebou nic nebral. Žádné domy ani pozemky. Mějme se rádi i v sporu, respektujme se i v nesouhlasu. Urážet se můžeme chodit jinam. Brou

  • strejda napsal:

   Stručné, jasné až jasnořivé. Děkuji a až se probudíte zase něco napište. Budu moci psát o to méně.

  • Carlos V. napsal:

   Nejde o spor, zda vlastnické právo je právo ostatním právům nadřazené, ale je-li jim rovné. Právo vlastnit je právo stejné jako právo na svobodu (zde myslím opak vězení) či na život.

   Podle vlka může většina rozhodnout o obrání menšiny. Bez oho, že by vladsník udělal cokoliv protiprávního, prostě silou většiny. Pak by ovšem bylo legální (nikoliv podle mě legitimní) zavírat či přímo popravovat lidi na základě rozhodnutí v hlasování.

   • jezevec napsal:

    vlk pravil – v odůvodněných případech.
    problém vidím v tom, že když jde o to nažrat se z cizího, je to pro tu většinu dostatečně odůvodněné samo o sobě.

    • Minorita napsal:

     Přesně o to jde – nažrat se z cizího jezevče … Vystihl jste logiku české „elity“ dokonale … A nejen nažrat , nejdříve urvat …

     • Carlos V. napsal:

      Bohužel máte pravdu oba … prostě nabrat z cizího. Ať s rukou drze natažnou, nebo s rukou tiše zanořenou do vaší kapsy.

    • Minorita napsal:

     Když čtu takové filozofické perly, usměju se vždycky Vlkovu napadání levičáků za „agresivitu“ … Obzvlástě v kontextu nastíněného hodnotového zrovnoprávnění práva na život a práva vlastnit … Jak daleko je ještě prosím do 17. století ???

   • Iveta Vilímková napsal:

    Carlosi ubezpečuji vás, že jsou práva (jako třeba pr. na život), která vysoce převažují nad právem vlastnit a o žádné rovnosti mezi těmito dvěma právy nemůže být ani řeč.
    Navíc se obávám, že ani rozdíl mezi legální a legitimní vám není zcela zřejmý.

    • Minorita napsal:

     Je jiná doba paní Vilímková … Používáte nesprávnou logiku ( přiznám se k její aplikaci také – teda k té, o které píšete ) – správná je totiž logika mrtvé kočky -> jde o báječný článek cca 15 let starý, ne-li déle… Otázka co je víc dnes spíše zní: Mít nebo Být ???
     Na „jemné“ významové nuance se nehraje -> tady je přece všechno tak jasné … 🙂 …

   • Občan napsal:

    Carlosi,

    donedávna rozhodovala početně zanedbatelná menšina o právech naprosté většiny absolutně a dnes je tatáž kosmeticky omezena „lickoprávismem“ a pseudodemokracií. Opravdu jen kosmeticky/formálně, protože ve skutečnosti má nadále zásadní rozhodovací práva a nenechá si do nich kecat žádnou většinou.
    No, a čas od času se to otočí a o právech oné mocné menšiny chvíli rozhoduje většina.

    A když jsme tak u té morálky a legitimity – v 90. letech byl rozhodnutím většiny (parlamentní) privatizován i majetek, který vznikl prací SKUTEČNÉ většiny dávno po r. 1948, aniž té SKUTEČNÉ většině byla dána možnost k tomu cokoli říci nebo tomu zabránit. Dokonce byl takový majetek i restituován; přesto, že v rozhodném období ještě vůbec neexistoval.

    Mimochodem – proč myslíte, že v Polsku a Německu se restituce nekonaly?

    • Carlos V. napsal:

     Hm. Co já vím, tak většina lidí dostala majetek ve stavu horším než původním – ale určitě existovaly i opačné případy. A měly vůbec restituce nastat ? Možná ne. Už ale proběhly. Asi tak …

   • strejda napsal:

    Opravdu zajímavé, tak právo vlastnit je rovno právu na život! Možná se jednou setkáte s někým, kdo má podobné myšlení. On bude mít vodu a vy smrt žízní na jazyku. Nikdo ho nedonutí vám dát napít. Bude raději přemýšlet nad svým majetkem, než nad tím, jak vám pomoci v nebezpečí smrti.
    Podle vás by patrně bylo nejlepší zrušit stát a všechny instituce regulace. Pak by si každý svůj majetek hlídal sám. Lidi se zavírají a popravují na základě zákonů, které schválila většina a je to legální i legitimní. Většinu v předlouhé historii lidstva vládl suverén, který na základě moci vycházející z majetku, rozhodoval. O majetku i o popravách či životech. Ukažte mně stát, kde má majetek rovnost se životem.

    • Carlos V. napsal:

     Hovořím o právu většiny rozhodovat svévolně o menšině. Vyvlastnění bez náhrady je to samé jako žalář bez viny.

     A role státu ? Jistěže roli má. Budoucnost bez státu prosazují opravdu krajní libertariáni, já ale svobodu soukromých armád nehledám …

   • prirodovedec napsal:

    Carlosi a dalsi. Pripojim dalsi pohled. Ktery Carlos koneckoncu zna. Dosti cynicky.

    Obvykle je nejake rozdeleni majetku, prijmu i prav v populaci. Podle mych znalosti historie vzdy vznikne aktivitou tzv. prvnich zlodeju dane etapy. Koneckoncu i KS predci byli podle jeho slov loupezivi rytiri. Ti predbehnou druhe zlodeje (jak se rika rozdil mezi robber barony v USA a Al Caponem a pak mafii je cca pres 50 let). Samozrejme prvni zlodeji prohlasi jimi nakradene za svate, dane, vecne, nemenne a prijmou zakony na ochranu pred druhymi zlodeji. Samozrejme usiluji o znevolneni tech druhych a rentu, pokud mozno bez vlastniho velkeho usili. To je vice mene pro mocichtive psychopaticke osobnosti logicke – viz Koukolik. Tento stav je temi vladnoucimi prohlasen za vecny a je zduvodnen. Samozrejme nejakym vysoce moudrym zpusobem – cirkvi, ucenim klasiku, Stranou… Pokud se podrizeni vymknou kontrole, zamete se s nimi (viz krizovani za vzpoury otroku, vrazdeni Mongolu, vznik tradic 1.Maje, prichod cizich vojsk …). Casem ovsem vladnouci nesmlouvave a po moci bazici a neurvale vrstvy zdegeneruji. Presneji zcivilizuji se. A jejich zdegenerovani potomci podlehnou dalsim neurvalcum. Kteri uz na ceste nahoru maji sva zduvodneni, proc je treba s potomky prvnich zlodeju dane etapy zatocit. A celkem logicky, pokud vetsina lidi usoudi, ze v te chvili vladnouci jsou paraziti, kteri jim nic neprinasi, tak s nimi zametou. To neni otazka prava na svobodu, zivot, majetek, to je dusledek totalni neschopnosti a degenerace tech, kteri byli u vesel. Samozrejme i pokusy to nejak hezky vymanevrovat (viz Gorbi) malokdy uspeji. Cili moudra slova o pravech jsou hezka. Pokud ovsem nemocni mocni zatlaci bezmocne do stavu povestneho tekuteho hnevu proste a jednoduse prohraji. I podle neoliberalu celkem zakonite, protoze se jedna o ocistnou krizi od neschopnych. To se asi deje v CR ted krok za krokem. Samozrejme je to jako vzdy v CR spojeno s generacnim zakopanim se v pozicich. Neschopnost verchusky pripomina tradice krizi minulosti. Souvisi to samozrejme s kvalitou kandidatu na prezidenta, s urovni propagandy v mediich, s medialne pojatou argumentaci elit, ktera povazuje normalniho cloveka za pitomce, atd. Resit na co kdo ma pravo je zcela zbytecne. Zatim se to jevi tak, ze CR mozna zvladne i rekord – ze uz prvni generace zlodeju je dosti neschopna na to, aby o vse prisla.

    • Minorita napsal:

     Potlesk …

     • prirodovedec napsal:

      Dekuji. Pral bych si svet jiny ale takove pohledy mi celkem zjednodusuji chapani nekterych. Ve svem konani se ridim obvykle necim jinym, pokud ale narazim na podobne jedince podle sveho usudku v zivote, ci diskusich, snazim se prezit, ci vyhrat a umim k nim pristupovat tak, jak pristupuji podle mne k druhym.

     • Minorita napsal:

      Já s Vámi souhlasím … Jen nějak ztrácím bývalou velkorysost , nadhled, protože cítím okolo sebe přílišnou koncentraci onoho buď – anebo , respektive toho anebo …

    • zdenekb napsal:

     …dvojnásobný…

    • Carlos V. napsal:

     Potíž je v tom, že jedna síla staví stát pro horních pět procent, druhá pro dolních dvacet. Jde stavět stát pro střední třídu, horních osmdesát procent. Pakliže toto funguje, ani dolních dvacet neumře, jen nebude rozhodující masou.

     Pár dní jsem teď strávil s lidmi ze Švýcarska. Jde to, i ta referenda. Jen tady mít ty Švýcary …
     P.S. referenda mají prý jednu úžasnou vlastnost – lidi nenadávají na politiky. Ti totiž můžou dělat jen to, co jim lidi dovolí. Občané jsou suverénem. Ovšem opakuji – jen tady mít ty Švýcary.

     • Kanalnik napsal:

      tak tak

     • Minorita napsal:

      Jenže tady neexistuje oněch 80% střední vrsty – to je zbožné diskuzní přání … Realita a dokonce i některé statistiky hovoří úplně jinak – pokud za střední třídu nepovažujete 40% obyvatelstva.které žije od výplaty k výplatě … Nebudu se prsit tím, že i ofiko data přiznají, že „mediánu“ v případě příjmů dosahuje zlomek populace…
      Neuvádím také to, že výroba pro Vás těch dolních 20-ti procent nabírá na intenzitě , a buďte rád, že k nim nepatříte …
      Navíc je dost možné, že mezi oněmi Vašimi 20-ti procenty jsou dnes Vaši bývalí názoroví soukmenovci …
      Švýcary jsou zde nemožné – není zde podobně náročný, naladěný volič, jsou šumák , či přímo srdnatě podporuje věci, které jemu samotnému nesou mimo chvilkového pocitu prospěchu či skutečného mírného prospěchu , dlouhodobý problém, prodělek, náklad …
      Nemluvě o uvědomnění si vlastního prospěchu z prospěchu veřejného a nešlape po svých předcích jako po obtížném hmyzu …

   • ,passant napsal:

    🙂 Carlosi V. “ Jste kapitán titaniku“. Jste v tom čase a daném prostoru (loď) suverén.
    Pomiňme, že můžete Vy,nebo Vámi delegovaní zástupci rozhodnout, kdo nastoupí do člunů.
    Můžou rozhodnout i silou zbraní, pokud to situace vyžaduje. Možná se v tom i shodneme.
    Pokročíme, nastupuje se do člunů. Otázka. Může Vám kapitán,nebo jeho zástupci, odebrat Vaše příruční zavazadlo (kde máte své dukáty a diamanty)? Může z důvodu třeba možného přetížení člunu,ale v tu chvíli i bez udání důvodu a bez slibu a bez jakékoliv možnosti pozdější náhrady , Vám toto zavazadlo odebrat a nechat potopit.
    Takže, může suverén ,(lid) nebo jím delegovaní zastupci , odebrat za daných mantinelů majetek jedince této společnosti,popřípadě ho třeba i internovat (toho jedince) ,pokud společnost usoudí, že může,nebo dochází k možnému velkému,ne-li fatálnímu ohrožení této společnosti?

    • Carlos V. napsal:

     Příklad nesedí. Při nástupu na čluny mám diamanty logicky vyhodit – a ne rozdat ostatním ztroskotaným 😉

     Ale vážněji. Sám poukazujete na absolutně krizovou situaci, obecně srovnatelnou snad jen s válkou či nějakou globální zkázou. Jistě, extrémní situace žádají extrémní řešení, kdy není třeba nutno zabavovat rovnou pole či lesy, určitě je ale nutno umožnit dočasné zabavení třeba užitku z těchto či třeba užívání vozidel či budov.

     Jde jen o to, aby stát silou většiny nezačal trvale a bez náhrady zabavovat majetek jen třeba proto, že špatně hospodaří a má dluhy. Nebo dokonce proto, že většina majetek menšiny prostě chce.

     • ,passant napsal:

      Ještě jednou
      .“Takže, může suverén ,(lid) nebo jím delegovaní zastupci , odebrat za daných mantinelů majetek jedince této společnosti,popřípadě ho třeba i internovat (toho jedince) ,pokudspolečnost usoudí, že může,nebo dochází k možnému velkému,ne-li fatálnímu ohrožení této společnosti?“
      Co myslíte,za jak dlouho by tu bylo „Sudety= Kosovo “ nebýt vysidlení.
      I to byl krok suveréna,který naštěstí byl zřejmě dost jasnozřivý, aby podobnou možnost předvídal.
      A kdybychom nebyli připosraní, tak by jsme to měli možná i s humanitárním bombardováním.

     • Carlos V. napsal:

      Dobrá převedeno do historické praxe. Lex S a znárodnění rodového majetku byla krádež. AS nic zlého neudělal, stát neměl žádný důvod majetek zabavit – krom toho, že to chtěla většina.

      Bez znárodnění by stát nevyhynul, žádná katastrofa by se nekonala. Žádné vyvlastnění podle práva, jen legalizovaná krádež.

      To nic nemění na mém názoru, že nelze napravovat všechny staré křivdy a že uže dřive bylo načase řící dost – a nic dalšího nevracet. Proč ? Protože to prostě technicky nejde, to by neutáhl žádný stát ….

     • ,passant napsal:

      Ještě,ještě jednou. 🙂
      Poraďte mi. Někdy v padesátých letech, provedl stát,tento stát, co by suverén, tzv. „měnu“.
      Každý občan si musel při změně platidel, provést výměnu svých peněz v poměru 5/1.
      To do určité hodnoty. (nebudu ty hraniční hodnoty hledat, ale určitě se dají najít).
      Pokud měl občan tech peněz víc, nad tu hodnotu (banka,strožok) , měnil v poměru 50/1.
      Stát vlastně podojil své občany. Ač asi desetiletý kluk, také jsem o hodnotu tech pár šupů přišel.
      Co myslíte,neměl bych žalovat stát a se mnou vlastně všichni občané, že jsme tehdy rozhodnutím suveréna, utrpěli újmu?
      A víte co? Já vlastně ty peníze ani nechci. Stejně ,jako zlato, co jsme dávali skutečně dobrovolně v šedesátémosmém. Kde vlastně,je?. Nevíte náhodou? 🙂

  • prirodovedec napsal:

   Zaver moudry. To predtim take.

  • Minorita napsal:

   Jde už spíše o filozofickou debatu… Mne by zajímalo, jaký je rozdíl v „kvalitě“ či atomové mřížce mezi druhy vlastnictví … Zatím co to „soukromé“ je na piedestalu ( a chraň Tě ruka volného trhu se ptát, jak jsi k tomu přišel ) , to veřejné je těmi samými programově za bílého dne drancováno, rozkrádáno, dehonestováno, znehodnocováno a rozdáváno, aby v příštím okamžiku jako mávnutím proutku už co by soukromé – často v majetku těch samých ( těch , co byli a jsou buď voleni, nebo placeni, či v mnoha případech kombinace obého z důvodů právě odpovědné správy onoho majetku veřejného ) bylo nezpochybnitelné, svaté, aby patřilo mezi zálkadní lidská práva ( zatím co veřejné je hnus, bolševický paskvil nutný zničit, atd…) , etc…
   Ideologické demagogické floskule, jež v reálu nejen kulhají ( spíše jsou na vozejku ) , na jejichž jen mírné zpochybnění je nahlíženo stejně jako kdysi před oním tribunálem, přesto, že to denně jeden vidí a registruje na vlastní kůži, je skoro trestné zpochybnit …
   Kdyby Vám elektrikář tvrdil, že holý vodič pod napětím je vaně bez problémů, asi ho právem nakopete do …
   Je zajímavé, že za podobné „knížecí rady“ v oblasti ekonomické , společenské, právní, atd. obyvatelé hlasatele nejen platí, oni je ještě volí …
   To jsou mi věci …

   • prirodovedec napsal:

    Kolego, proc nad tim mudrujete? Vezmete si bezneho mocichtiveho psychopata podle Koukolika bazicicho po majetku. Prece logicky prohlasi to, co ma za nedotknutelne a bude se snazit to pouzit k tomu, aby uplatil uredniky a dalsi k tomu, aby se zmocnil spolecneho. Povazuje to za spravne. Klasika podle privatizovat zisky a socializovat ztraty. Slusnost je pozadovana za slabost. Nicmene se to opentli nejakou omackou o nedotknutelnosti vlastnictvi, o ucte, o odmene trpicich az potom … Zmineny psychopat jedna naprosto logicky – maximalizuje svuj zisk. Protoze se vetsinou jedna o vymirajici neperspektivni a vetev sebestrednych jedincu v lidske spolecnosti schazeji mu vetsinou z duvodu degenerace schopnosti premyslet dlouhodobe, umet zit mezi druhymi lidmi i jinak nez ze uplatnuji moc. To je podstata CR – vekslacti podnikavci tvori cast elit.

    • Carlos V. napsal:

     Bohužel popisujete nejen naše elity, ale velkou část elit evropských i světových. V zájmu stability socializovat ztráty a chránit zisky vytvořené často i silou práva.

     Nemluvím o nedotknutelnosti nelegálně nabytého vlastnictví. Ovšem nelze mluvit ani o tom, že většina může svévolně zacházet s menšinou jen proto, že prostě může.

     • kočka šklíba napsal:

      Ale to nemusí být nelegálně nabytý majetek. Právě tzv. současné elity ten majetek, na základě zákonů, které ovšem přijaly a stále přijímají proti vůli většiny, nebo minimálně ne za jejího souhlasu neb na základě kompromisů, ptz se nikoho neptají a převálcovávají už mnoho let jakoukoliv opozici (která je bezzubá a roztříštěná), nabyly v souladu se zákony. Ale mnohdy jde de fakto o loupeže.

     • prirodovedec napsal:

      Ja nerikam ze muze. Ja rikam, ze pokud to mensina nezvladne a zazene vetsinu do uzkych tak bude. Cili pro zmenu muze :). A vyslovuji se tak proto, ze vnimam, ze v takovych situacich jsou prirozene obeti z rad takovych jako jsem ja. Takze se toho obavam, ale domnivam se, odvratit to nelze. Ale nevidim duvod si neco nalhavat.

     • Občan napsal:

      Carlosi,

      legálně nabytým majetkem vždy byl, je a bude ten, který si momentálně vládnoucí skupina dá do zákonů nebo který na základě zákonů uzme jiným. A je úplně jedno jakým způsobem to udělá.
      A že byl nabyt nelegitimně? No, tak to je téma jen pro ty, kdy jej momentálně nemají, nebo pro ty, kteří o něj byli připraveni, nebo pro filosofy.

      Přišli snad „aristokraté“ a kapitalisté k majetku legitimně? Ani omylem. „Jenom“ si ho po nabytí zlegalizovali a legislativně (často i fyzicky) umlčeli ty ostatní.
      Lze snad VLASTNÍ prací vydělat miliardu? Zkuste to 😉
      Lze snad VLASTNÍMA rukama získat, udržovat a obdělávat území o rozloze 2300 km2? Dejte vědět, až se do toho dáte…

     • Carlos V. napsal:

      kočka šklíba : Pakliže hovoříte o přihrávání kšeftů zákonem, tak i souhlasím. Ale jen hádám, zda mluvíte o to co já hádám 😉

     • Carlos V. napsal:

      Občane, ano, lze si vydělat spoustu peněz a nekrást.

      Ale argumenty o práci „vlastníma rukama“ fakt nemusím. Budete se divit, ale ono řídít lidi, sehnat jim práci, odbyt, efektivitu, to dá fakt námahu – a námahu vcelku hnusnější, než práce rukama. Blbá únava, a ani nevíte po čem. Fakt nevíte, o čem mluvíte.

      To k jedné části „nepracujících“. Další část je ta, kteří teží z práce generací minulých. Budiž. Ale majetek nevydrží dlouho…

      Jasně, spousta zbohatlých jsou buď doslova lumpové či alespoň švindlíři. Ale nemůžete paušálně odsuzovat lidi jen proto, že maj víc než vy.

    • Minorita napsal:

     Já to vše o čem píšete vím, uvědomuji si to -> kdysi před více než 30-ti lety jsem ztrávil nejen se svým velice moudrým otcem ( ekonomem ) spousty času, absolvoval spousty debat, výměn názorů, především hodně poslouchal reálné zkušenosti díky mnohému prožitému od členstvím v pol. stranách nepolíbených rodičů, babičky, jejichž datum narození bylo v polovině let dvacátých, v případě babičky něco po přelomu staletí …

     Všechny tátovy předpovědi se splňují ale popravdě neumím být lhostejný k veřejné demonstraci bezohlednosti , hlouposti, arogance, opovržení, totální neschopnosti domýšlet zjevné důsledky a následky, k naprosté apatii a vlastně i k zjevnému požitku z utrpení druhých či z eskalace konfliktu …
     Vím o existenci , a vlastně i pravdivosti závěrů jisté studie zaoceánských psychologů, psychyatrů na téma množství psychopatů v politice , v řídících funkcích, managementech …
     Důsledky jsou hmatatelné … Nicméně jsem velice nemile přímo zděšen mírou fašizace české společnosti, tím, co zde bereme jako normal ve mnoha směrech … Jde o zděšení z obecného posunu hodnotového žebříčku, z relativizace všeho , z naprosto zvěrské logiky „mrtvé kočky“ a hrozím se toho, že to mne , moje potomstvo semele, neb neumím držet ústo …
     Třeba to zveličuji, ale ono to „husté“ bude, lidé jsou vykloubení a jen krůček je dělí od nesmírných svinstev, které jsou si nejprve ve jméně čehosi prospěchu, a pak pomsty , dělat …
     Historie žije – Balkán je kousek, a nelišíme se … Bylo to tam nedávno, a děláme, jako by se to nikdy nestalo …
     Přičtěte k tomu rozklad funkčnosti státu tak jak ho známe dnes, obecnou chudobu , bídu a je vymalováno …

     • Minorita napsal:

      Vauuu, to je hrubice ..Psychiatrů mělo býti … Mea culpa

     • kočka šklíba napsal:

      „Nicméně jsem velice nemile přímo zděšen mírou fašizace české společnosti, tím, co zde bereme jako normal ve mnoha směrech … Jde o zděšení z obecného posunu hodnotového žebříčku, z relativizace všeho , z naprosto zvěrské logiky “mrtvé kočky” a hrozím se toho, že to mne , moje potomstvo semele, neb neumím držet ústo …“

      Přesně, ted už to není protofašismus, jak opravdu asi před 4 lety(nebo kolik přírodovědče :)) předpovídal přírodovědec. Stačí si přečíst nynější blogy na aktuálně.cz. A hlavně, ty diskutéry, některé, kteří se k tomu dá se říci, dost nepokrytě hlásí. I editor poněkud sklouzává, ne že by mě to překvapovalo. Volba prezidenta spustila ty nejhorší pudy, odhalila co hrozného se v některých skrývá.

     • Carlos V. napsal:

      Přírodovědče, analýzou snadno příjdete na to, že sice máte zčásti pravdu, ale zároveň střílíte kontraproduktivně.

      Pravicový volič je znechucen vlstními stranami. ODS se čím dál víc vybarvuje jako banda vyžírků, navíc se zcela neschopným vedením. Kalouskovi pravičáci nikdy moc nevěřili. Navíc, právě Kalousek přesvědčil ODS k zaříznutí rovné daně. Klaus si tuze pohoršil – bota za botou končící amnestií.

      Takže jsou pravicoví voliči téměř sirotky. Otázkou je, kdo se jich ujme. Možná vznikne mnou vzývaná nová svobodomyslná pravice, ale je zde i možnost – a přiznávám této možnosti mnohem větší pravděpodobnost – možnost vzniku nějaké populistické fašizující rádobypravicové strany Orbánovského stylu.

      V takové situaci je asi i pro levičáky lepší, budou-li pravicoví voliči stát za Vámi ostřelovaným KS, nežli za novými populisty.

 29. Kanalnik napsal:

  Moje myslenky:

  1) Chtel bych podekovat panu Pelikanovi za jeho clanek (reakci na text pani Vilimkove) a jeho prispevky do diskuze. Z meho pohledu poukazal na podstatne rozpory v tezi pani Vilimkove (AS chtel majetek darovat, a takovy umysl pravne staci). Rozpory proto, ze nejsou v souladu s celkem zretelnou linii toho, jak sam AS osobne komunikoval se statem v inkriminovane dobe (je zrejme, ze o pretrvavajicim umyslu AS darovat majetek bez splneni jeho podminek lze duvodne pochybovat) a nejsou v souladu s tim, jak se cela kauza vyvjiela a skoncila. Kdyz si do toho doplnim zneni onoho zakona a jeho duvodovou zpravu, tak mi vnizka obrazek, ve kterem stat vyvlastnuje z titulu moci a na AS moc ohledu nebere. Proto hypotezu, ze pani Vilimkova predlozila nejakou novou a objevnou pojistku proti (zduraznuji) hypotetickemu prolomeni Lex Schwarzenberg, odmitam.

  2) Dovolim si vyslovit svuj nazor, ze tato materie ma vybusny potencial, ovsem nikoli proto, ze se vetsina obycejnych ctenaru mimo Kosu bude pidit jako my tady k tomu, jak to vlastne bylo, ale proto, ze tuto tezi prijmou jako hotovy fakt, na zaklade svych antipatii ke KS, a bude to pro ne neco jako trumf v boji proti jeho hypotetickym majetkovym narokum a proti nemu osobne. Co na tom, ze hypoteza daru AS je nepotvrzena. Urcite posili v urcitych lidech pocit, ze maji nad KS a vladnouci klikou navrch, a ziskaji dalsi ujisteni a povzbuzeni v boji proti slechte, kapitalistum a pravici . Dano do kontextu prezidentske volby, kdy byly zcela ucelove hrany nacionalisticke a sovinisticke karty, tahle materie ma potencial prispet svoji merou k eskalaci tekuteho hnevu, ktery nepremysli, jen odsuzuje na zaklade prislusnosti k narodnosti, prislusnosti ke tride, na zaklade nabozenske viry ci prislusnosti k cirkvi a na zaklade velikosti majetku. Na to, jak je tato materie v tuto chvili chabe podlozena, ma velmi silny potencial prispet k ovlivneni verejneho mineni. (Proto mam pochopeni, ze nekteri ctenari, autori ci diskutujici nechteji spojovat sve jmeno s platformou, ktera, verim, v dobre vuli toto tema nastolila, ale v dusledku prispela k podpore narustu extremismu v CR.)

  3) Technicka poznamka od mne jako od ctenare Kosy – nastroj „Vlkuv dodatek“ k jakemukoli clanku povazuji obecne za nestastny. Nebylo to dnes poprve, a stejne jako v minulosti, jsem mel neodbytny pocit, ze vlk ma nutkani cosi uvest na pravou miru. Myslim, ze lepsi by bylo napsat samostnatny clanek, nebo komentar v diskuzi. Mozna si to, vlku, nepripoustite, ale na nektere lidi to nepusobi dobre. Zkuste se vzit do role potencialni autoru, ze napisi clanek, a vy jim k tomu hned napisete polemiku, treba mnohem delsi, nez samotny clanek – treba ja bych s tim mel vnitrne problem, a myslim, ze vy taky, pokud byste napr. napsal blog na A.cz a pan Stejskal by vam k tomu napsal pod vasim textem oponenturu :). Nechci vam samozrejme do toho „kecat“, je to vas prostor, jen davam zpetnou vazbu (o kterou jste sam pozadal ctenare ve vcerejsim vyrocnim clanku).

  To je pro tuto chvili ode mne vsechno 🙂

  • Iveta Vilímková napsal:

   K bodu 1) Pan Pelikán nevyvrátil vůbec nic a to z toho důvodu, ža aby mohl něco vyvrátit musel by zveřejnit celý spisový materiál ne jeden dopis. Víte kolik dopisů se vyměnilo během dvou let jednání. Když se jedná o převod majetku takového rozsahu tak to skutečně nevyřešíte jedním dopisem. Od prvotního návrhu, který nastartoval zahájení jednání se samozřejmě to jednání rozšiřovalo a podmínky měnily podle vývoje situace. Bohužel bez dostatečné znalosti práva a tehdejších předpisů si nelze udělat jasno na základě jednoho dopisu.
   V tuto chvíli mám jiné povinnosti, ale jakmile mi vyjde čas, tak si ty všechny odkazy uspořádám a dám do časové osy. Momentálně je to příliš chaotické, aby se na to dalo adekvátně reagovat.
   Navíc pan Pelikán stále opakuje mantru o vyvlastnění, ale zákon je o převodu majetku a ani osoby práva znalé mu nejsou schopni vyvsětlit, že to není jedno a totéž.
   K bodům 2 a 3) se nevyjadřuji.

  • prirodovedec napsal:

   Kanalniku zacnu primocare. Vy si prejete, aby vlk Kosu zavrel?

   Ne? Vase psani tak pusobi. Podobne i zminky ctenare vyse. U neho jsem na jeho „komentare nerikam tak, ani tak, ale na ma slova dojde, hlavne nic nekomolim“ (viz Lacuv svarcfajfka a cisi prirodozpytec 🙂 ) zvykly a predpokladam, ze vlk take.

   Vas a Alexe jsem pri odchodu vychvalil jako zaujate optimisty kvuli kterym se nema zavirat Kosa. Ted vnimam bohuzel podtony. Ptam se po precteni Vasich radek:

   „1) … Kdyz si do toho doplnim zneni onoho zakona a jeho duvodovou zpravu, tak mi vnizka obrazek, ve kterem stat vyvlastnuje z titulu moci a na AS moc ohledu nebere. Proto hypotezu, ze pani Vilimkova predlozila nejakou novou a objevnou pojistku proti (zduraznuji) hypotetickemu prolomeni Lex Schwarzenberg, odmitam.“

   Celkem souhlasim. Tak jako moci ten majetek nashromazdili a panovnik jim jej zmnozil, nova moc pri zmene okolnosti jim jej sebrala. Rovnez hlavni pojistkou proti prolomeni je pokud vetsina obcanu bude proti a bude to i predbezne davat najevo. Napr. volbou mysliciho opilce a lhare misto neopilce, ktery ale uz temer neni schopen odpovedet dotaz. Koneckoncu trvale prolomeni zakona je nepravdepodobne, protoze by zase o to priste prisli. Cena materialu ing. V. je podle mne zminena letmo v poznamce Carlose a uvodu vlka. Tj. dokumentuje se podle mne barvite pokus AS uteci dobe dopredu a manevrovat ztratu majetku ve svuj budouci prospech a odpor tech hnusnych znarodnovatelu, kteri se zrejme jim prechytracit nedali. Dalsi vyvody jsou v diskusi. Vyznam materialu ing. V. pak neprimo potvrzuji temer hystericke reakce v diskusi.

   „2) Dovolim si vyslovit svuj nazor, ze tato materie ma vybusny potencial, ovsem nikoli proto, ze se vetsina obycejnych ctenaru mimo Kosu bude pidit jako my tady k tomu, jak to vlastne bylo, ale proto, ze tuto tezi prijmou jako hotovy fakt, na zaklade svych antipatii ke KS, a bude to pro ne neco jako trumf v boji proti jeho hypotetickym majetkovym narokum a proti nemu osobne. … tahle materie ma potencial prispet svoji merou k eskalaci tekuteho hnevu, ktery nepremysli, jen odsuzuje na zaklade prislusnosti k narodnosti, prislusnosti ke tride, na zaklade nabozenske viry ci prislusnosti k cirkvi a na zaklade velikosti majetku.“

   Brilantne napsano. Pokud s tim budou pracovat podobni pitomci jako ti v mediich organizujici sypky 🙂 pravdolaskovy hnev, muze to tak dopadnout. Je to logicky dusledek zatajovani, malovani naruzovo, nereseni problemu. Ne nejaka Kosa, ing. V.

   „Na to, jak je tato materie v tuto chvili chabe podlozena, ma velmi silny potencial prispet k ovlivneni verejneho mineni. (Proto mam pochopeni, ze nekteri ctenari, autori ci diskutujici nechteji spojovat sve jmeno s platformou, ktera, verim, v dobre vuli toto tema nastolila, ale v dusledku prispela k podpore narustu extremismu v CR.)“

   K podpore extremismu ovsem prispivaji i distancujici se autori a diskuteri. Citace techto distancujicich diskuteru ve prospech skvaru Adama Drdy, jejich desinterpretaci stiznosti Kotrby a udalosti kolem CRo a jejich dalsi vyjadreni u roztomile fasistickeho Paynova blogu si jiste najdete sam. Takze strucne: Nemoralizujte. Zni mi to zase jednostranne. Na rozdil od Vas doufam, ze takoveto Vase poznamky najdou dostatek fanousku, kteri pronesou na podporu Kosy obmenu „Jsem Berlinan“.

   „3) Technicka poznamka od mne jako od ctenare Kosy – nastroj “Vlkuv dodatek” k jakemukoli clanku povazuji obecne za nestastny. Nebylo to dnes poprve, a stejne jako v minulosti, jsem mel neodbytny pocit, ze vlk ma nutkani cosi uvest na pravou miru. Myslim, ze lepsi by bylo napsat samostnatny clanek, nebo komentar v diskuzi. Mozna si to, vlku, nepripoustite, ale na nektere lidi to nepusobi dobre.“

   Jak jsem psal. Pokud by par minut po P. Pelikanovi vlk vlozil „Polemiku s P. Pelikanem“, pravdepodobne by stahl veskerou diskusi k sobe. Cili to naopak povazuji za citlive vuci autorovi. Navic to podle mne tezko povazovat za uvedeni na pravou miru – je to jen pokracovani v polemice. Vlkuv subjektivni nazor. Podle mne.

   „… pokud byste napr. napsal blog na A.cz a pan Stejskal by vam k tomu napsal pod vasim textem oponenturu .“

   Jenze vlk by na aktualne clanek nikdy nenapsal. A v diskusi i stejskal rad diskutuje. Autori mi z pohledu vstupu nepripadaji tak cimprlich, jak naznacujete. Ano, mozna dramatizace u pani SS, ale to vime i odjinud, ze to je jeji diskuterska poloha. Nesplnila si zde zatim „svoji misi“ (mam samozrejme na mysli byt mostem, ne vystvat par autoru) a odesla hrde stredem potom, co posledni nalepku nalepila na celo vlkovi, ktery ji celou dobu ochranoval.

   „Nechci vam samozrejme do toho “kecat”, je to vas prostor, jen davam zpetnou vazbu (o kterou jste sam pozadal ctenare ve vcerejsim vyrocnim clanku).“

   Dovolil jsem si tedy vlozit svoji zpetnou vazbu.

   • kočka šklíba napsal:

    Jak jistě mnozí, a vlk určitě, poznali, vlka si vážím, uznávám jeho skvělé analytické myšlení a schopnost je vyjádřit (i když ne stručně, což mně nevadí ;)), ale, zvláště v poslední době, jsem k němu hodně kritická, s některými jeho názory nesouhlasím vůbec, s některými naprosto.
    Proč to píši, ptz si i přesto myslím, stejně jako přírodovědec, že ve svých dodatcích k některým textům neovlivňuje, nebo nechce ovlivňovat čtenáře (ne nick) ale prostě rovnou napíše svůj názor. Je to přece jedno, mohl by to napsat také jako první diskusní příspěvek, ale na podstatě jeho vstupu by to nic neměnilo. Pokud chce a má co říct k textu který zrovna dává na Kosu, nevidím žádný důvod proč by to neudělal. Sem chodí lidé, viditelně, kteří mají rovněž své vlastní názory (na rozdíl od aktuálně.cz a podobných fór)), postoje, a nedomnívám se, že by se vlkovým názorem, pokud s ním nesouhlasí, nebo mají námitky, nechali manipulovat (něco jiného jsou předložená fakta). Nakonec je to přece zřejmé ze zdejších diskuzí. A „uvádět na pravou míru“, pokud někdo dodá fakta, nové možnosti atd. je přece v pořádku.

   • Kanalnik napsal:

    Prirodovedce, musim jit do hajan a tak se vam pokusim na vasi reakci odpovedet zitra odpoledne nebo vecer (budete tu?). Svuj prispevek do diskuze jsem psal a predelaval asi 40 min., abych se vyjadril co nejpresneji (i kdyz nepresnostem ve vyjadreni a naslednem moznem pochopeni ctenari se clovek i tak nevyhne). Protoze zitra brzo vstavam, nechci ted psat nic, aniz bych si to promyslel (jakkoli to muze byt nakonec kratke ci dlouhe).

    Zatim se vyjadrim jen k vasemu primemu dotazu. Do teto doby, nez jste mi tu otazku takto polozil, jsem o ni vubec nepremyslel. Tudiz otazka „preji si, aby vlk Kosu zavrel?“ mne do teto doby vubec nenapadla. Spis mne napadlo, ze bych si pral, aby Kosa byla mene vyhrocena a bez onoho tekutejsiho hnevu ci ostrych hran, ktere se ted vynorily behem a po prezidentske volbe (a netvrdim, ze jsem vzdy ja osobne zachoval v diskuzi zcela chladnou hlavu). Jsem si ale vedom potencialni marnosti takovychto prani, vzhledem k tomu, ze jako jednotlivec zmenu v naladach ve spolecnosti obecne, i konkretne zde na Kose, tezko asi zmenim. Vypada z meho pohledu tak, ze ty hrany zustanou a prikopy se budou jeste prohlubovat.

    Take bych si pral, aby byla Kosa skutecne spise stredova, nez levicova. I to je mozna naivni prani, ale zatim, myslim, je tu dost stredovych diskutujicich a verim, ze i ctenaru.

    Pokud bych nekdy dosel k zaveru, ze ostrych hran a prikopu je na kose prilis, a ze stredovy volic nenachazi na Kose inspiraci a je spise v opovrzeni nebo nema na ni misto, tak bych se vzdalil, zavirani, myslim, neni necim, co bych si pral, nejak mi to nestymuje do meho presvedceni, ze by mel nekdo neco zavirat kvuli tomu, co si zrovna ja myslim.

    Asi tak. (fuj, to jsem se rozepsal, no nic, uz mizim)

 30. kočka šklíba napsal:

  …s některými naprosto souhlasím…, mělo být

 31. kočka šklíba napsal:

  Carlos V. : Únor 2, 2013 v 23.37, nevím zda myslíme totéž, řekla bych, že tu množinu těch, co nabyli majetku legálně, nicméně vlastně loupeží máme trochu posunutou. Ale určitě se shodneme třeba, abychom se trochu odpoutali od politiků a jejich kmotrů a kámošů, nad obohacováním se, sice legálně, ale neskutečnou loupeží – exekutorské firmy. Víc asi psát nemusím, že?

 32. Petr Pelikán napsal:

  Vážená paní Vilímková,

  Při prvním pročtení dokumentů, které jste dodala jako důkaz Vašeho tvrzení, jsem marně hledal onen dokument, Vámi původně označený jako „z pověření pana Adolfa Schwarzenberga panem Adamcem připravená darovací smlouva, od níž existuje vlastnoruční rukopis“ a který byl Vámi průběhem diskuze změněn v „návrh darovací smlouvy“. A musím dodat, že Vámi k dipozici daný soubor dokumentů obsahuje 173 dokumentů (fotokopií), z nichž se jen u pěti jedná o vlastnoručně psaný dokument a které jsem jeden po druhém pěčlivě pročetl.

  Poněvadž Vámi citovaný návrh smlouvy byl podkladem Vašeho tvrzení a stal se i podkladem čiré diskuze k článku, ale já ho ve Vašich dokumentech nemohl najít a i mé několikeré výzvy na Vaši adresu o jeho uvedení k ničemu nevedly, obrátil jsem se na Vás dnes s prosbou o uvedení názvu dokumentu, kterou jste mi zodpověděla a vaše odpověď mě zarazila. A když jsem nyní prošel Váš soubor dokumentů, potvrdilo se mé tušení, že míníte právě těch pět fotokopií vlastnoručně psaných dokumentů, které jsem už četl při zveřejnění Vašeho článku a u kterých se nejedná o žádný návrh darovací smlouvy – ani při použití velmi bujné fantazie.

  Je pro mě zarážející a nepochopitelné, že lze na základě tohoto dokumentu rozvinout takovou diskuzi. A je pro mě ještě víc zarážející, kolik diskutujících zde o právě tomto údajném „návrhu darovací smlouvy“ diskutovalo, aniž by znali jeho obsah.

  Vaše tvrzení a Váš výklad, že se jedná o „z pověření pana Adolfa Schwarzenberga panem Adamcem připravenou darovací smlouvu, od níž existuje vlastnoruční rukopis“ a která byla Vámi průběhem diskuze změněna v „návrh darovací smlouvy“, nejsou nic jiného, než prostá, do nebe volající lež. A je opravdu škoda každého dalšího slova.

  Vlku, nevím, zda jste dokumenty paní Vilímkové četl, ba dokonce doufám, že ne, neboť v tom případě by jste mě zklamal. Já sice žiji už dvacet let v Německu, ale tolik česky číst a psát ještě umím.

 33. kočka šklíba napsal:

  Petr Pelikán napsal: v Únor 3, 2013 v 0.19 „Kočko šklíbo, jestiže by )) byl historikem, nepsal by takové hlouposti!“ konkrétně Petře Pelikáne prosím, měl byste ty hlouposti doložit, vysvětlit, ptz pokud ne, pak jste jen stejně trapný jako v tomto případě nick na který jsem reagovala ;).

  • Petr Pelikán napsal:

   Paušální tvrzení, drahá Kočko, není nic jiného, než hloupost.

   • kočka šklíba napsal:

    Ano je pohodlné někoho ocejchovat, že píše hlouposti a pak neodpovědět na konkrétní dotaz kde. Vy „umíte“ takto uhýbat často, takže jste mě nijak nepřekvapil, už mám s vašimi „odpověďmi“ zkušenosti a věřím, že jiní také. Je to známka toho, že nedokážete dost často doložit svá tvrzení, což rovný a slušný diskutující dokáže ;).

    • xpow napsal:

     Milá Kočko, bylo to přesně opačně, P. Pelikán odpověděl na váš dotaz a vysvětlil vám proč považuje podobná prohlášení za hloupost. Problém není v tom, že by P. Pelikán něco nevysvětlil, ale že jste to nepochopila. Pokud máte problémy s chápáním něčí odpovědi, je třeba se nad ní nejdřív zamyslet. Zkuste doložit jaká svá tvrzení P. Pelikán nedoložil.

     • kočka šklíba napsal:

      Když milý xpow o někom napíši, že píše hlouposti, tak já jsem schopná napsat, kde si myslím, že ty hlouposti píše. Vy a Petr Pelikán viditelně ne ;). Já se zamyslela, a nevidím tam hlouposti, tak teĎ je na vás a P.P. doložit své výkřiky ;). Paušálně není žádná odpověď, stejně tak mohu napsat, že vy dva píšete také hlouposti ;). Bez dalšího upřesnění je to jen trapný výkřik, že?

     • xpow napsal:

      Paní Kočko, tak ještě jednou. P. Pelikán vám přesně napsal proč považuje dané tvrzení za hloupost. Pokud máte jiný názor a považujete dané paušální tvrzení za chytré, máte na to plné právo. Problém může být také v tom, že ne úplně chápete rozdíl mezi tvrzením tento konkrétní výrok je hloupost a tvrzením píšete hlouposti.

     • Petr Pelikán napsal:

      Drahá kočko,

      ani vy jste mně nepřekvapila. S tím, že někdo, stejně jako “ ;-))) „, paušálně ocejchuje jinou osobu zločinnem a bezprávím, problém nemáte, zde nepožadujete konkretizaci.

      Jestliže ale jeho tvrzení je mou osobou označeno za hloupost, máte najednou evidentní problém „rozumět“. Velmi zajímavý postup. Můžete mi to „konkrétně“ a bez „vyhýbání“ vysvětlit?

 34. kočka šklíba napsal:

  xpow napsal Únor 3, 2013 v 2.31: P.P. nenapsal nic přesně, xpowe, naopak se z odpovědi vyvlékl dalším trapným tvrzením bez argumentů. A vy se zde dále vyžíváte v logických klamech, červený slaneček, že? Už máte nastudováno, ale neodpovídejte, tento text je o něčem jiném, jen jsem chtěla ukázat na metody, které vy a P.P. a další používáte. Dál už s vám i nemá diskuze cenu, stejně jako s P.P., od konkrétních odpovědí uhýbáte, snažíte se odklonit podstatu textu někam úplně jinam, nálepkujete další diskutující , na konkrétní dotazy oba dva většinou nereagujete ničím, jen dalším vytáčením ;).
  Takže s diskuzí na toto téma končím, nepřináší nic nového ;). Jen potvrzení toho, že vy a P.P. za každou cenu, a cenu ztrapnění, se snažíte dokázat, že text p. Vilímkové nejen, že je rozporuplný (což možná je, nevím) ale že hlavně je to pokus o její zviditelnění, že je nenormální (p.Vilímková), že je manipulativní, že je lživý. Což já si nemyslím. A to i ve světle všech informací o zdejším K.S.
  Text P.P. totiž podle mého ve nejmenším nepopírá to co paní Vilímková píše ve svém textu ;).

  • Petr Pelikan napsal:

   Drahá Kočko, mám na Vás skromnou prosbu. Přečtěte si, prosím, jestliže máte zájem o seriózní diskuzi, ten dokument, který pani Vilímková vydává za „návrh darovací smlouvy“. A potom mi prosím vysvětlete, co z něj dělá „darovací smlouvu“ anebo její „návrh“. Tento dokument nic takového není. To je opravdu prostě jen lež.

   Čekám na vysvětlení paní Vilímkové a jestli ona má jen kapku cti, tak to vysvětlí.

   Ztratili jste, milý čtenáři Kosi, soudnost, snahu o věcnou diskuzi?

   • Xaver napsal:

    Milý P.P.,laskavě nevyučujte čtenáře KOSY (s ypsolenem) o soudnosti apod. a spíše si spočtěte, kolik zastánců Vaše pseudoteorie v diskuzi nacházejí. A jestliže Vám nejsme k diskuzi „rovni“, je to jednoduché: nelezte sem!

    • Petr Pelikán napsal:

     Xavere, já začínám počítat, kolik je tady těch, kteří buď neumí a nebo nechtějí číst – a přesto diskutují o dokumentu, který není tím, za co ho paní Vilímková vydává.

     Že Vám chybí soudnost, o tom nemám ani pochyb, neboť jak sám ukazujete, nezajímá Vás skutečnost, fakta, ale jen lživá doměnka paní Vilímkové.

     Na rozdíl od paní Vilímkové jsem nedal k dispozici pseudoteorii, opřenou o můj osobní názor a mé osobní doměnky. Já jsem dal k dispozici dobové dokumenty. A ty jsou podstatou diskuze. Nemůžu za to, že buď nechcete a nebo nemůžete tyto přečíst. Stejně jako jste nečetl odkazy paní Vilímkové.

     • tata napsal:

      P.P

      Problém je pane že tu terminologi užívate vté rovině kdy spíš dostanete na hrubí pytel hrubá záplata a pak kříčíte jak jsou ostatní netolerantní.Neznám paní,nevím tedy jakým záměrem to psala,ale když zde plno lidí argumentama psala proti jiné paní tento ton jste jim víčítal………to je to co jsem zde několikrát zduraznil…………..jako přímo reakce namě..kde jsem jasně vyargumentoval přesně VÁŠ FAUL.

      TENTO PROBLÉM pokud se týká argumentační stránky ač jak sem napsal je nahony vdálen tomu čemu bych mohl já sám víčíst z dokumentu…………ale z reakcí pro a proti sem si udělal svuj obraz…………….takže po stránce argumentů holích argumentů myšleno pro soud atd…………….by asi paní neobstála a ne asi ale podle mě stopro.ne………tudíž zde budete mýt navrch………ale co VY NEDOKÁŽETE POCHOPIT…………UČEL TOHO BYL JINÝ
      Ale já sem pochopil a myslím že ta druhá čast taky jí nešlo o toto ale dát určity jiný pohled co dělá Z kinížete křištálově čistého TAKOVÉ nastavení zrcadla ano spíše indiciemi,

      OVŠEM VY a DÁLE Čtenář ktery sepsal dokonce body mate jasno lhářka,čtenář jde ještě dál jako by jí znal……………..nevím co ostatní ale mé vítky směřují tímto směrem…….mockrát jste zde pozvedl hlas na obranu lidí co maj názor jako vy ale oni také psali vté argumentační nouzi…………přesto jste psal že je špatné spekulovat o autorce jako to třeba udělal čtenář……………a dovolím si ty jeho body nazvat naprosto vycucanými s prstu…………..

      ANO s meho pohledu ten článek se dá spíše považovat za její pohled……….než vyloženě věc co by obstála před soudem…………..problém je že VY TO STOHO POHLEDU POSUZUJETE………..PAK BYSTE MĚL PRAVDU ALE AUTORKA SI tyto ambice nečiní,možná že ne vždy se jí to uplně podařilo tak vysvětlit…………..ale zároven VY JSTE NEZVOLIL VHODNOU FORMU………………..

      Zde už jste šel podle mě za hranu slušnosti vuči té paní minimalně na hranu,čtenář už stopro šel za hranu……………….je zajímavé že TO VIDÍTE U DRUHÝCH A U SEBE NE,nebo u těch co souzní s VÁŠÍM NÁZOREM

     • Petr Pelikán napsal:

      Táto, autorka článku, paní Vilímková, je ve svém článku lže. Ona nemá ve vlastnictví žádný „návrh darovací smlouvy“.

      A na této lži staví celou svou argumentaci. Mou intencí je a byla vždy věcná a seriózní diskuze. Její podmínkou jsou:

      1. Pravdivost a doložitelnost faktů.
      2. Pravdivý a seriózní výklad doložených faktů, jejich porovnání a posouzení.

      Autorka nenabízí ani jeden z těchto bodů, jí nejde o seriozitu a pravdivou konfrontaci faktů. To je podstata problému.

      Diskutéři, jako je třeba „Občan“, bez věcného porovnání faktů, bez snahy o prošetření seriozity, na základě lživé argumentace, vedou diskuzi.

      Pro mě to zrcadlí současný společenský stav v Čechách – tímto způsobem vedenou diskuzí, která se opírá jen o doměnky, osobní názory, vědomé překroucení a lživou reinterpretaci faktů, preferaci osobních zájmů a která postrádá snahu o pravdivé posouzení, k pozitivním změnám současné české společnosti nedojde!

     • Občan napsal:

      Hodně mě svrbí klávesnice, pane Pelikáne. Ale tu radost Vám neudělám.
      Vaše výroky jsou nakonec Vaší vizitkou.

      Na rozdíl od Vás paní Vilímková zpracovala dostupné prameny ve značném rozsahu a na základě své práce dospěla k nějakému závěru. Měl jste možnost její názor na základě stejně rozsáhlé práce a dokumentace vyvrátit.
      Na rozdíl od Vás jsem zpracoval řadu dalších dokumentů, které mě vedly k nějakému závěru. Všechny jsem je sem dal k dispozici; a Vy jste je ignoroval.
      Na rozdíl od Vás nepracujeme s dojmy, ale s dostupnými prameny. Pochopitelně nejsou kompletní, protože kdyby byly, tak už by byl Kníža zpět ve Švýcarsku a „jeho“ klíče od hradů a zámků by spokojeně visely v kastelánkých kanclech nebo na NPÚ.

      Vaše stupňující se výpady a nepodložená tvrzení jsou dokladem nedostatku argumentů. A jen a jen Vaší vizitkou.

     • Petr Pelikán napsal:

      Na rozdíl od Vás, drahý Občane, jsem schopen mé tvrzení doložit. A jestliže o tom máte pochybnost, dovolím si Vám nabídnout, nechat porovnat moji argumentaci, pravdivost a serióznost mou osobou dodaných faktů, s paní Vilímkové a Vaší argumentací a seriozitou Vašich dokumentů a výkladů. Má nabídka stojí.

      Paní Vilímková zůstala do současné doby dlužná důkazu vlastnictví „návrhu darovací smlouvy“, který je podkladem Vašeho výkladu. Tolik k Vaší fundovanosti a způsobu zpracování dokumentů.

      Ale jak píši, má nabídka stojí a já dané slovo držím!

     • Petr Pelikán napsal:

      Samozřejmě myslím porovnání provedené kvalifikovanou osobou – odborníkem na historii a právo.

     • Xaver napsal:

      Pelikáne, nevyjadřoval jsem se k obsahu, protože každý máme svou pozici a neshodneme se. Vystoupil jsem proti Vašemu výpadu o naší SOUDNOSTI. Připusťte, že jste tady ujel…To je vše!

     • Petr Pelikán napsal:

      Xavere, soudnost, tedy schopnost rozhodnout, co je dobré, správné, pravdivé či spravedlné a nebo není, je vždy otázkou osobního postoje, názoru či přesvědčení, jehož podmínkou je znalost věci.

      Ale posuzovat fakta bez jejich evidentní znalosti, popřením nezměnitelných faktů, jen na základě doměnky, předsudku, sympatie či antipatie, postrádá soudnosti.

      Cítíte-li se ale mým výrokem zraněn, omlouvám se Vám.

     • tata napsal:

      P,P
      PROBLÉM je že si vybíráte to co se VÁM HODÍ……….NIKOLIV na moje reakce k VÁM A vaše ke mě………..a opět reakce namě je na něco co až já s VÁMI NEŘEŠÍM,,,,,,,,NEBOT abych pravdu řekl nepovažuji se byt povolán to řešit

     • Petr Pelikán napsal:

      Táto,

      oslovil jsem to, co Vám na mé reakci vadí a co jste vyjádřil takto:

      „Problém je pane že tu terminologi užívate vté rovině kdy spíš dostanete na hrubí pytel hrubá záplata a pak kříčíte jak jsou ostatní netolerantní.Neznám paní,nevím tedy jakým záměrem to psala,ale když zde plno lidí argumentama psala proti jiné paní tento ton jste jim víčítal………to je to co jsem zde několikrát zduraznil…………..jako přímo reakce namě..kde jsem jasně vyargumentoval přesně VÁŠ FAUL.“

      A pokusil jsem se Vám vysvětlit, že je velmi podstatný rozdíl, jestli je jeden atakován za osobní výklad věci, založený na pravdivých fakte, anebo zda druhý vědomě zakládá svůj výklad na lži a touto lží neguje argumenty druhých. Neboť samotné použití této lži je to, čemu Vy říkáte FAUL!

    • tata napsal:

     Xaver

     Nezlobte SE ŽE protestuji ale to přesně bude použito jak jsme netoleratní,i když souhlasím a VYTYKAL SEM panu P.P určitou tendenci co vičítá jiným sám činí přesnými argumenty ktery on nemusí uznat ale tímto zpusobem by měla byt vedena diskuze ostrá ale slušná……………….nelezte sem………………..to korektní argument není

     i když věta……….Ztratili jste, milý čtenáři Kosi, soudnost, snahu o věcnou diskuzi? se dá přeložit že už nás považuje za blbce má kulturní uroven ano muže to byt že moji výtku budete považovat za pokriteckou……………ale činím tak vždy a takto vyjádřenou argumentační formu považuji přes čáru…………i když v životě při přímém styku preferuji upřímnost ale zde mnohdy věty napsané mužeme vykládat jinak,takže věta nemusí myt ten podtex co tam oba vidíme

    • xpow napsal:

     Xavere zkuste si přečíst ten dokument, pak Pelikána obviňujte z pseudoteorií. Jinak pravdivost se neurčuje počtem příznivců.

 35. xpow napsal:

  Paní kočko i kdybyste do odpovědi dala sto sluníček, tak nemáte pravdu. A dám vám k tomu klidně konkrétní příklady, stejně jako jsem vám velmi konkrétně odpověděl několikrát.

  • kočka šklíba napsal:

   Tak je konečně dejte, zatím jste se nezmohl na nic kromě točení se na nepodstatných věcech ;). Na nálepkování ostatních a vytáčení se z konkrétních argumentů pro svá tvrzení.
   Sluníčka to nejsou ale smajlíci ;).

   • xpow napsal:

    Na konkrétní otázku, jsem vám dal jasnou odpověď. Že jste ji nepochopila není moje vina.
    Dejte mi jinou konkrétní otázku a já vám na ní konkrétně odpovím. Jestli to pochopíte nechám na vás, to neovlivním.

 36. Faust napsal:

  K diskusi výše o původu velkých majetků si vždy připomínám následující báseň:

  Krad starý Mates jako straka,
  u bohatce, i u žebráka.
  Pak, nerozmýšleje se dvakrát,
  dal do pokladny vše, co nakrad.
  A nápis zhotovil si na to:
  Soukromé vlastnictví je svato!
  (c) Jiří Haussmann – 1923

  IMHO je to velmi nadčasové.

 37. ,passant napsal:

  Už by jste se vážení mohli s prominutim přestat točit na h….e. Je to trapné, je to únavné. Natřásejte si peříčka doma před zrcadlem.
  Takhle si svou ranní kávu nevychutnám. Nějak se mi do ní dostali piliny,nebo co. 🙂

 38. Jan Čermák napsal:

  Docela pěkná diskuse. Minorita,přírodovědec, naprostý souhlas.
  Ono to vypadá jako dávná a překonaná minulost. Jenže žijeme ve světě, kde „3 % lidí vlastní 80% majetku“, to číslo jsem zrovna vycucal z prstu, ale tak nějak přibližně to bude. A v čase se ten nepoměr jenom zhoršuje. Takže jednou …. zase budeme vyvlastňovat. Žádné lano nemůžete napínat donekonečna. I když se to teď jeví jako že jo.
  Má člověk právo zastřelit chlapa co mu vykrádá byt? Jasný příklad z praxe, střet práva na vlastnictví s právem na život. Naše soudy, pokud vím, dosud rozhodovali ve prospěch práva na život. Za bouřlivého nesouhlasu publika. Vtip je ten, že vždycky záleží na okolnostech. Proč krad? Proč střílel? Může to bejt Maryčka Magdonova a může krást u Krejčíře. Ale taky to může bejt Mrázek a zrovna krást vajíčka u Maryčky…
  A na tom by se kosíři měli sejít. Můžeme spolu nesouhlasit, ale za žádných okolností se nebudeme střílet.

  Hezký slunný den

  • tata napsal:

   pane ČERMÁK

   PALEC HORE

  • Minorita napsal:

   Hezky napsáno, opravdu …
   PS: V reálu bohužel buď ke střelbě, nebo něčemu obdobnému , dozajista dojde … Tak nějak to tušíme všichni …

  • jezevec napsal:

   člověk má mít právo zastřelit chlapa co mu vykrádá byt.
   člověk nemá mít právo zastřelit chlapa za iný názor.

 39. tata napsal:

  Kanalnik napsal:
  Únor 2, 2013 v 23.54

  DOST MI TO ZAUJALO……….pokusím se to rozvést ale jako vždy když mi něco zaujme běhaj mi myšlenky od jednoho ke druhému tak to bude možná trochu zmatené

  citace……….Spis mne napadlo, ze bych si pral, aby Kosa byla mene vyhrocena a bez onoho tekutejsiho hnevu ci ostrych hran, ktere se ted vynorily behem a po prezidentske volbe (

  a uvědomil jste si že vtom je možná problém že vy jste mimo republiku a druzí takovými názory nejsou dotčeni problémy obyčejných lidí??Uvědomujete si že určitá naštvanost je odrazem toho marastu co se čím dál dotýká pravě te obyčejné vrstvi,ale i tak co byste si přál aby se tady každý poplácával a přenesu to do sportovní terminologie…………pleji pane řediteli,to byl úder pane řediteli…………..nevím mě by takový blog připadal fádní bez jiskry………….já radši sex z vášně,než bezpohlavní…………….a to zde je…………v sado maso se to ani náhodou nezvrhlo.
  Uznávám že třeba VÁM BY TO VYHOVOVALO. ten bezpohlavní……….jenže myslím že většině né………..podle mě tento blog byl založen majitelem právě kvůli tomu bordelu a ten bordel se zvětšuje………..tudíž kolikrát to jde na hranu,za hranu jsou vijímky……………..tady je to samozřejmě vždy jen pohled každého z nás.
  Konečně VE SVÉ PODSTATĚ jste si odpověděl proč jsou ty příčiny…………jen pro mě to vyznělo že podle reakcí co píšete odbočím už to napsal přírodovědec,podle mě také jste se pro mě záhadným spůsobem posunul VY…………..VY TO FAŠIZUJÍCÍ a hloubení příkopů vidíte na naší straně a pro mě nepochopitelně přehlížíte na tom středu a pravici

  ANO a po prezidentské volbě obzvláště………..já sem tady na KOSE NEZAZNAMENAL od voličů ZEMANA nakou radost no teď VÁM to spočítáme,spíš obavu abych nelitoval své volby neboť nezapomeňte většina z nás ho volila jako menší zlo jiná možnost nebyla………….naproti tomu ta druhá část a to zde na KOSE NAZNAČUJE a mimo kosu přímo chrlí na tvrdo co jsme to za bandu blbců…………….víte připadá mi to jako když na ulici do mě někdo bezohledně schválně vrazí ja se ohradím a vy omě budete říkat že sem hulvát

  Take bych si pral, aby byla Kosa skutecne spise stredova, nez levicova. I to je mozna naivni prani, ale zatim, myslim, je tu dost stredovych diskutujicich a verim, ze i ctenaru.

  VĚC POHLEDU…………….neboť problém je že co je ten středový volič?On je problém že dost lidí tápe že zde není jak říkají ani skutečná pravice.Navíc ty rádoby pravičáci Vlka zařazují jako krajního zblblého levičáka.Kdežto VLK sám sebe ŘADÍ spíše ke středu a naopak horuje pro střed aby lidi jako vy mu vyčítali benevolentnost pro levici.PROBLÉM JE že defakto tento blog vznik-nul že určitá skupina ta největší šla za Vlkem PO RŮZNÝCH BLOCÍCH……….právě kvůli tomu co naopak VÁM vadí………………ve své podstatě chcete něco proti bosáckému imagu……………….problém je podle mě že vy vidíte krajní levicovost už kousek od středu myslím středový za co se považujete I Vy…………..PŘÍKLAD když mi paní S.Š NAPSALA že sem se pohnul na extrémní levici…………a proč jen proto že sem defakto upozorňoval že manipuluje s fakty a to sem vždy vy argumentoval,nenapadal sem ani jí,ani že volí knížete,napadal sem názor že kdo nevolí knížete nemá rozum.

  Bohužel a zde se neshodnu ani s VLKEM……………PRAKTICKY středový volič je ani ryba ani rak,je nespolehlivý terminologií na manželský vztah,s pohledu levicového voliče vždy dosud zradil,VE SVÉ PODSTATĚ MÁ VŽDY mnohem blíž k pravici,získat jeho je pro lidi s levicovým pohledem prakticky nemožné neboť už je to pak víceméně pravicová pravidla……………..chápejte nekritizuji váš pohled na svět ale já ho nesdílím a je celkem logické že se snažím o vládu mého pohledu na svět……………..a to prakticky se nesnoubí s vaším středovým…………..důkaz tyto volby………………..nebyl zvolen kníže tak střed tady vyřvává a pořádá akce………….katastrofa pro tento stát…………….aniž by si počkal na skutek hodný kritiky……….pak budu kritizovat i já……………..většina z nás by při vítěství knížete respektovala,ano napsala by litost že zvítězilo s našeho pohledu to větší zlo…………skuste si vyhledat mou argumentaci před skončením voleb a vždy sem psal že chápu že to zlo mnozí vidí jinak než já a že to je normální.

  BOHUŽEL středový volič opět ukázal že se tváří jako možný spolupracovník,ale vždy se ukáže že má vlastně nereálné požadavky,neboť splněním těchto podmínek jsme vlastně u mírné pravice………………a to já vidím jako nemožné.

  BOHUŽEL v praxi přesně jako teď středový volič at předtím kritizoval tuto vládu jako katastrofu,a volbu prezidenta mimo rámec chápaní a spojování s vládou,po neúspěchu jeho kandidáta ,,to bylo přeneseně jeho ultimatum,,on bude jako hráz proti levici volit TO CO POVAŽUJE ZA KATASTROFU………………….co více dodat.

  pak se ale nemůžete divit i místama té ostřejší kritice co třeba vyčítate kočce………………….já osobně nejsem zastáncem ostřejších reakcí ale každý máme jiný způsob komunikace,pokud nepřesáhne rámec slušnosti je to jeho zpusob co akceptuji……….přesáhneli většinou reaguji i na člověka se shodným názorem ale přesahující tu mou pomyslnou čáru kriticky……………….A ZASE projděte si třeba opravdu za hranou blog payne na aktualně,zde ty fašizující prvky přímo stříkaj a co středových to podpořilo jen proto že se postavil bok po boku

  • Občan napsal:

   Opět klobouk dolů, pane Tato.

  • jezevec napsal:

   vlkův názor, že je možné a správné si demokraticky odhlasovat vyvlastnění bez náhrady a bez objektivního důvodu, ho řadí skutečně až na samé dno levice. nemyslím tím dno kvalitativní jako dno ortodoxie.
   pro jednoduchost, pojdme si zkusit definovat pravici a levici, ještě si to pamatuju ze školy, třeba se pak dohodneme, kdo je pravičák a kdo levičák, a můžeme se s tim pak nálepkovat a známkovat:

   signifikanty LEVICE
   – všelidové resp státní vlastnictví infrastruktury, energetiky a výrobních prostředků
   – zákaz tzv „vykořisťování člověka člověkem“ neboli pracovně-právního vztahu mezi osobami
   – soukromé vlastnictví je omezeno pouze na úzkou výseč komodit nezbytných pro přežití, přičemž o této množině se rozhoduje hlasováním (sovětské koldomy byly extrém, přsto však reálný)
   – pracovní povinnost „podle svých schopností“, neexistuje tedy tvorba rezerv, úspor, důchodového zajištění, obecně nadprodukce
   – práva na základní životní jistoty „každému dle jeho potřeb“ přičemž tyto jistoty se ovšem opět určují hlasováním
   – obvykle zákaz svobodných voleb, cenzura informací, a vojensky střežené hranice směrem ven: systém obvykle funguje jen izolovaně

   signifikanty PRAVICE
   – nedotkutelnost soukromého vlastnictví
   – absolutní zodpovědnost: povinnost každého starat se sám o sebe
   – svoboda pracovat a podnikat, nebo taky ne, co komu libo
   – velmi malá práva něčeho nabýt z cizího: každej za svý, jinak chcípne
   – obvykle rozsáhlá redislokace zdrojů od bohatých k chudým pomocí charit a nadací, tedy nikoli nárokově a nikoli bez stigmatizace potřebných

   možná se v tech definicích mýlím, ostatně jsou nejméně čtyřicet roků staré – nicméně nazávat vlka středem je stejně legrační jako mně pravičákem

   • prirodovedec napsal:

    pravice a levice – definice? To neni matematika nebo veda. To je realita (mozna nejaky podezrely obor). Definovat lze podle ruznych klasiku ci ucebnic ci wiki. To pro realitu a zivot je naprosto nepodstatne. Podstatne je, ze pravici je to, co se za ni oznacuje a podobne levici. Cili pravici jsou Klaus, ODS, TOP09, KDU, SZ, Drabek, Macek, Cermak, Necas, Kalousek, Topolanek, Dalik, KS a samozrejme vetsina prvnich zlodeju po 89 v CR a take ti co puvodne byli u vekslaku, estebaku, komancu, zelinaru, nomenklaturnich manazeru, soc. umelcu, pak rada mladych nadsenych po 89 vyuzivajici moznosti a ideologie tak, jako jejich predchudci pri predchozich dejinnych prevratech. A samozrejme vetsinova pravicova cast disentu a emigrace ala Bendove, Mlynarikove, Dolezalove, Pehe, aj. A urcite take spousta neoliberalnich dogmatiku v CR vycvicenych ala Mach, Sevcik, Schwarz ci jejich zaci jako podle psani Vy. Pak i zrejme Ti, kteri neco dokazali viz Bernard, Janecek, Frolik … To je pravice. Podobne si muzete sam dosadit levici jako tu, co se k ni hlasi, a take to nebude pekny pohled: Zeman, Slouf, Sobotka, Hasek, Spidla, Palas, Filip, …
    A to je realna levice. Pravdou je, ze v mych ocich to vylepsuji normalni lide. Na strane levice soucitici jako tata, premyslivi jako rada vyse, na strane strane premyslivi jako Carlos, Vy ale take hlasatele uspesneho sobectvi v duchu nej- tradic.

    • Petr Pelikán napsal:

     Nemyslím si, že je v reálném životě podstatné jen politické a společenské přesvědčení – tedy levicový či pravicový pohled na svět.

     Myslím si, že podstatnější je individuální uvědomění si spoluzodpovědnosti, morální kodex, platný pro každého. Neboť aplikace levicového názoru bez odpovědného jednání jednotlivce končí stejným způsobem, jako aplikace pravicového názoru bez odpovědného jednání – ve společnosti, která podléhá diktátu a rozhodnutí politického vedení a která nemá na základě chybějících, pro všechny stejně platných zákonů a norem, možnost vlivu na politické a hospodářské dění.

     • Občan napsal:

      Stejně jako Soumarovi:

      JAKÝ všeobecně platný morální kodex?
      A KDO, KDY, a KDE se jím řídil ři řídí?

      Prosil bych konkrétně, bez relativizování.

      Děkuji

   • Jan Čermák napsal:

    Definice podle mne zcela chybná.
    Levičák věří, že lidé jsou si rovni a má naději v pokrok, zlepšení života lidí.
    Pravičák si myslí, že jedni jsou víc než druzí a vzpomíná na středověk.
    Váš mix je zcela nesmyslný. „signifikanty pravice“ jsou prostě zákony téhle země a signifikanty levice jste viděl někde v učebnici dějepisu z roku 52, nebo v Mladé Frontě

    • Carlos V. napsal:

     🙂 Vidím to jinak
     Pravice věří v rovnost lidí a rovnost jejich práva konat
     Levice věří v rovnost lidí a rovnost jejich práva spotřebovávat

     • tata napsal:

      Carlos

      hodně odvážné tvrzení…………..to první je hodně usměvné

      to druhé určitě čast si představuje respektive zavídí,ono to ale není prost ani bohatý té zavisti………..JINAK CELKOVĚ JE TO HLOUPOST

      KTOMU PRVNÍMU A ROVNOSTI………….určitá část a u nás obzvlášt to spíš vnimá pravidlem rovnost lidi rovnost práva svym práhem a peneženkou………..ruzní KOŽENÍ,PITROVÉ ATD…………….chápu že budete vyvracet že to nejsou pravičáci
      ta druhá skupina………víte možné že si přejou více u části tomu tak muže byt jenže v té většině oni nemaj možnost spotřebovávat více,když teda nebudem brát tu skupinu vychcánků co zneužívaj dávky………………jestli ale podle toho srovnáváte levicovej názor tak potěš pánbu.

     • Hairyfish napsal:

      Carlosi a ostatní, předpokládám, že jste bílý, jste muž a narodil jste se do rodiny, která vám poskytla slušné zázemí (plus v zemi, která Vám poskytla zdarma vzdělání). Měl jste štěstí, přestaňte konečně věřit tomu, že jste uspěl, protože máte výjimečné schopnosti. Jak jsem Vám psala v minulosti, kdybyste se narodil „černý“, matce alkoholičce a neznámému otci, asi byste si tu s námi dnes o svých vlastnických právech nepsal. Toliko k té rovnosti…

     • Carlos V. napsal:

      Hairyfish : Vždy je nutné i štěstí. A máme vzít to, co píšete, jako výzvu k vyvlastnění nás bílých mužů a žen ve prospěch chudých Indů a Afričanů ? Podle vlka by nás mohli prostě přehlasovat …

     • Hairyfish napsal:

      Ne, berte to jako výzvu k tomu, abyste byl ve svých chvalozpěvech na pravicovost trochu zdrženlivý. Osobně si myslím, že česká šlechta měla poměrně štěstí, že neskončila třeba jako ta francouzská. V historickém měřítku bylo vyvlastnění to nejmenší, co se jim mohlo stát. V očích tehdejší doby to byli vykořisťovatelé a zločinci, proti kterým lid revoltoval, neb ho drželi hodně zkrátka a jak už psali ostatní výše, lidu bouchly saze – a když bouchnou saze, odnesou to všichni a je to ošklivé a často nespravedlivé. Je ale zajímavé, že si z toho ještě nikdo nevzal ponaučení, že extrémní sociální nerovnost k tomu výbuchu jasně vede, a proto je třeba mít dobrou sociální politiku :-). A když mám být úplně upřímná, nechápu, proč se tady „potomci nevolníků“, jak je nazval Menzel v oficiálním spotu občana Karla, bijí do krve kvůli jeho majetečku…

     • Hairyfish napsal:

      Potažmo to berte jako výzvu k tomu, abyste se staral i o druhé, protože je to prostě potřeba, abychom se vyhnuli společenskému výbuchu….

     • Slim napsal:

      Rybko, bravo! Řeč hodná inteligenta.

     • vlk napsal:

      Pokud jsi Carlosi pochopil z mého textu jen to, co jsi napsal, je mi tě opravdu hodně líto. Být mrzákem na těle j e neštěstí. Byt zmrzačen na duši je tragedie.

     • Carlos V. napsal:

      Hairyfish : nevidím sociální politiku jako prostředek k živení 10-20% nejslabších (mluvím o zdravých občanech ve výdělečném věku..), ale jako možnost úspěchu pro horních 80%. Tedy otevřené možnosti, sociální prostupnost, neuzavírání se „elit“ a obecně vzestup střední třídy.

      Dolních 20% ? Nestavme stát pro hloupé a líné. Když bude těch 80% spokojeně žít , nějaká ta skýva se najde i pro underplebs.

    • jezevec napsal:

     heh člověče čermák, pokud jsou si v levicovém vnímání světa lidi rovni – tak by asi nemohli jedni platit daně, a druzí z toho bezpracně kasírovat, nein? nebo, přidržíme-li se tematu tohoto článku, múžou si ti rovnější odhlasovat, že jednomu rovnému ukradnou jeho majetek?
     dá se tomu rozumět i tak že levičáci věří na rovnost práv, zatím pravičáci na rovnost práv i povinností. a to jak ve smyslu činném, že všichni mají stejné povinnosti – tak i ve smyslu trpném, že k právům musí náležet i stejná porce povinností. v pravicovém světě neexistuje právo bez alikvotní povinnosti. stačí?

 40. Petr Pelikán napsal:

  Prosím každého člověka, který ovládá český jazyk, aby mi vysvětlil, na jakém základě lze vyvodit, že se u této žádosti jedná o „z pověření pana Schwarzenberga panem Adamcem napsaný návrh darovací listiny, „:

  „Podepsaní zatimní správci schwarzenbergského jmění žádají, aby byli ve smyslu § 16, odst. 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19.května 1945 jmenováni národními správci veškerého majetku pana Dr. Adolfa Schwarzenberga a odůvodňují tuto žádost těmito důvody:

  ………………………………………………….

  Z tohoto důvodu žádají podepsaní v dorozumění s příslušnou závodní radou, aby byla až do definitivního zákonného celostátního řešení ponechána jednota celého majetku a aby byli jmenováni: jeden národní správce pro celý lesní a hospodářský majetek a jeden pro průmysl a všeobecnou správu.

  Č. Budějovice 6.června 1945“

  U této žádosti se jedná o ochranu majetku pana Schwarzenberga proti konfiskaci majetku a proti jeho rozdělení, na základě jeho pobytu v cizině – jde o nucenou státní správu. A podotýkám, jedná se o „ŽÁDOST SPRÁVCŮ V DOROZUMĚNÍ S PŘÍSLUŠNOU ZÁVODNÍ RADOU“

  a ne o

  „NÁVRH DAROVACÍ SMLOVY PANA ADOLFA SCHWARZENBERGA“

 41. Soumar napsal:

  Vlku,
  pečlivě jsem přečetl články týkající se Lex Schwarzenberg a konstatuji, že nic nového nepřináší. Úmysl darovat něco státu je v situaci, kdy byl budoucí dárce před darovacím aktem budoucím příjemcem daru okraden, zcela nulitní.
  Argumenty už shrnul Carlos a Jezevec, neměl bych k tomu co dodat. Pokud si myslíte, že stát je takovým suverénem, v jehož rámci si může většina beztrestně dělat cokoliv, co se jí zamane, včetně porušování základních (přirozených) práv, jako jsou práva majetková, pak se skutečně nemůžeme dohovořit, protože se neshodneme v základní premise
  A mně nezbývá, než se po příštím „Norimberském procesu“ (který – a vše co mu předcházelo – nás zákonitě čeká, nebude-li respekt k základním právům absolutní) těšit z toho, jak se jako pouhý vykonavatel rozkazů houpete na šibenici, nebo aspoň vám při obraně svého majetku předtím prostřelit hlavu a zemřít jako s životem smířený člověk.
  Sorry.

  • prirodovedec napsal:

   Ja si nemyslim, ze vlk neuznava majetkova prava. Ja se domnivam, ze daleko zdvorileji nez ja pise neco jako: „Jestlize Vy uspesni pravicovi a stredovi pitomci s tim svym souhlasem s touto diletantskou verchuskou nezacnete neco delat i treba tim, ze najdete spolecnou rec s levici byt docasne a neprestanete s tim svym lavirovanim typu – ano vlada je spatna, ale zmena by byla horsi, ona vlastne neni pravicova – zpusobenem Vasim logickym strachem o tu kulicku trusu, kterou jste si v zivote zatim uvaleli, prijde katastrofa, ktera postihne vsechny. Zneuzna svobody, zneuzna majetky, zneuzna vydelky. A bude to prilezitost pro naprosto jine typy lidi nez Vas dnes uspesne.“

   To podle mne neni neuznavani majetkovych prav, to je opakovane varovani pred stupiditou dnes uspesnych, v dlouhodobem horizontu neuspesnych.

   Pravda asi si ale nemyslel, ze levice zvoli MZ spolecne se „stredovym“ Bartosem proti „stredove“ Sylve S. – ja mezi temi dvema co se tyka zarytosti a zejmena jiste nenavisti po volbach nevidim az takovy rozdil – oba pravicaci pro mne jako poleno, prvni pateticky vitez, druha dnes na vsechny strany sekajici porazena, ktera se ovsem predtim snazila s plnym zaujetim a veskerymi diskusnimi schopnostmi snazila umluvit kazdeho pro Karla, dokud v tom videla sanci. Pravdou je, ze predstava zrejme slusneho JD voleneho levici i stredem asi vlkovi skoncila v troskach.

   Nicmene povazuji za rozumne, aby jeho (viditelna) ruka nadale psala sve „mene tekel ufarsin“ na zdi/stranky Kosy.

   • Soumar napsal:

    Pokud napsal ve výše uvedeném článku, že „Lid prostřednictvím svých zástupců může rozhdovat o čemkoli, včetně vyvlastnění. Je suverén ve státě.“, pak přímo pohrdání majetkovými (a dost možná že i jinými, ale o tom článek nebyl) právy demonstruje zjevně a očividně.
    Mnohem větší nebezpečí nám hrozí tehdy, pokud budeme libovolně zákony ohýbat tak, aby vyhovovali většině, přizpůsobovat se průměru, než pokud vezmeme nějaké hodnoty jako absolutní. Katastrofa, kterou máte na mysli (nějaké „povstání neúspěšných“) se nadto mnohem lépe řeší ve společnosti stratifikované, než ve společnosti uniformní. V její prevenci navíc hraje roli i církev, její zásady a charita; právě ta církev, již zde všichni lajete a restituce jí nepřejete. 🙂

    • Soumar napsal:

     zákony vyhovovalY, fuj!

    • Petr Pelikán napsal:

     Soumare, oslovil jste podle mého názoru podstatu současného společenského problému. Politická obec nemůže nastavit a nenastaví morální hranice, nepřispěje sama od sebe k vytvoření pro každého platných zákonných a společensko-sociálních hranic. Tento impuls, tato snaha musí přijít ze společnosti samotné. Náboženství a církve tento impuls dávají.

    • Občan napsal:

     Můžete konkretizovat, které že ty „absolutní“ hodnoty to jsou?
     Zejména by mě zajímaly ty „absolutní“ hodnoty, jež údajně vyznávají konzervativci (tradicionalisté, pravice). Hodně konkrétně by mě zajímaly.
     Děkuji

     • Soumar napsal:

      Hodně to zjednoduším:
      1) právo na život a zdraví (rozuměj právo na nepoškozování tohoto jinými)
      2) svoboda shromažďovací, projevu, vyznání a názoru
      3) právo na rovnost před zákonem a rovný přístup, který vůči němu budou uplatňovat státní orgány, presumpce neviny
      4) právo na nedotknutelnost soukromého vlastnictví a volné nakládání s ním, smluvní svobodu

     • kalimero napsal:

      Soumar napsal:
      Únor 3, 2013 v 15.38
      Hodně to zjednoduším:
      1) právo na život a zdraví (rozuměj právo na nepoškozování tohoto jinými)

      Proto se snažíme znepřístupnit zdravotní péči všemožnými poplatky, rušíme proplácení léků a doplatky zvyšujeme na stovky a tisíce korun.

      2) svoboda shromažďovací, projevu, vyznání a názoru

      Jak řekl náš představitel, K.Schwarzenberg: „Všichni (demonstrující proti vládě) by měli držet hubu!“

      3) právo na rovnost před zákonem a rovný přístup, který vůči němu budou uplatňovat státní orgány, presumpce neviny

      Proto se snažíme zabránit omezování poslanecké imunity, přemýšlíme o vyvážení bezdomovců za město, jsme ostře proti referendu, přemýšlíme o rušení rovného volebního práva, zavedli jsme relativně (poměrově) nižší daně pro nejbohatší zastropováním pojištění atd.

      4) právo na nedotknutelnost soukromého vlastnictví a volné nakládání s ním, smluvní svobodu

      Proto jsme pro vás prosadili vyvlastnění akcií, pokud máte tu smůlu a jste menšinovým akcionářem. Proto prosazujeme snadnější vyvlastnění při přípravě velkých staveb, omezujeme významně vliv ekologických sdružení apod.

     • Anonymní napsal:

      A jak vysvětlíte, že právě konzervativní společnost (vlády, skupiny) tyto hodnoty vyznávají jen ad hoc?

      Příkladmo:
      1) právo na život a zdraví jsou konzervativci potlačovány minimálně poškozováním životního prostředí za účelem dosažení zisku za co nejnižších nákladů a vedením válek o zdroje
      2) svoboda shromažďovací, projevu, vyznání a názoru je omezována zejména v posledních letech právě v zemích, jež se označují za konzervativní (zejména USA, Velká Británie, Španělsko)
      3) právo na rovnost před zákonem a rovný přístup, který vůči němu budou uplatňovat státní orgány, presumpce neviny – toto právo je upíráno občanům např. cestou zpoplatnění přístupu k právu v takové výši, že méně majetní jej mají znemožněn
      4) právo na nedotknutelnost soukromého vlastnictví a volné nakládání s ním, smluvní svobodu je uplatňováno ad hoc a vždy ve prospěch ekonomicky silnějších a v neprospěch ekonomicky slabších; nejmarkantnější to je v oblasti prokazování majetku – zatímco movití jsou až absolutně chráněni, nemovití jsou v případě uplatnění nároku na plnění ze sociálního pojištění doslova majetkově svlékáni do naha a NUCENI prodat svůj majetek

      Takže ty „absolutní hodnoty“ jsou právě „konzervativci“ vyznávány a prosazovány nerovnoměrně, účelově a příležitostně.

     • Občan napsal:

      Pardon – Anonymní je Občan

     • Carlos V. napsal:

      kalimero :
      1) Soumar psal o právo na nepoškozování zdraví jinými. Váš příklad je v souladu s mým výkladem představ levice o rovnosti – rovnos ve spořebě,
      2) To je jen – ne příliš vhodný – výrok KS, nikoli výjezd policie apod. Jen blbé kecy v kleci.
      3) – imunita je lumpárna, taky se za ni bijí lumpové všch stran
      – vyvážení bezdomovců – to je totalitní praktika, kterou mají rádi totalitáři všech barev. Něco jiného by bylo je vhodně motivovat 😉
      – být proti referendu je principiálně špatně, ovšem chtělo by to švýcarské voliče
      – rušení rovného volebního práva – ale rovnost jo, kolik to platíš tak rovně rozhoduj
      – stropy pojištění – relativně máte pravdu, ovšem absolutně (tedy v absolutních částkách) nikoliv.
      4) usnadňování vyvlastňování je nesmysl. U minoritních akcionářů zcela zbytečná lumpárna.

     • vlk napsal:

      Soumare a ostatní podobní,
      kdo nechápe oč tehd y šlo, musí si prostě zcela nezbytně projít svým další Vítězným Únorem. Vy na tom pracujete opravdu důkladně. Aby to přišlo znova.
      Nemám s tím žádný problém, aby jste na svoje sobectví a nuovou sociální inteligenci dojeli. Ovšem silně mi vadí, když já moje rodina to má odskákat s takovými jako jste vy.

    • Carlos V. napsal:

     Přání otcem myšlenky.

     Navíc, nauku o tom, jak užívat svobody může těžko nastolit nesvobodná organizace hlásající nesvobodu.

     Souhlasím s tím, že politici nebudou těmi vůdci. Jde alo o to, aby jednotliví občané poznali, že vůdců netřeba.

     • Petr Pelikán napsal:

      Carlosi V., zde mě špatně chápete. Já nejsem pro politickou integraci náboženství a církví, pro jejich podílení na politické moci.

      Já jsem pro společenskou integraci a toleranci náboženských společností a církví. Jejich sociální a morální hodnoty mají svou podstatu a jsou pro společnost přínosem. A nesmíme zapomenout, oni jsou součástí společnosti.

    • Jan Čermák napsal:

     Vlk to možná formuloval lehce nepřesně. I parlament je podřízen ústavě. Nicméně vyvlast´ˇnování je běžné i dnes, jestli jste si nevšiml. Můsí být upraveno zákonem….
     Nu a s církví jako vzorem jste mne opravdu pobavil. Jakými jinými pravidly – než hromaděním majetku- se už 2000 let řídí církev?

     • Carlos V. napsal:

      Jistě, vyvlastňování existuje i dnes. Na základě zákona, rozhodnutí soudu a zejména – za náhradu. Nikdy není nic ideální, lepší by bylo se bez tohoto institu obejít, ale je to zcela něco jiného než prosté zabavení – byť z vůle /či spíše z zvůle/ většiny.

     • vlk napsal:

      Vlk to formuloval přesně. Prostě suverén vžd ypodle svého uvážení jak dával, tak bral. Dějiny jsou toho nekonečným příkladem.
      Ovšem demokratické rozhodnutí, jak známo v české praici je demokratické jen někdy. KDyž se to hodí. Napříkald u církevních restitucí. KDyž se to nehodí, pak demoracie neplatí. Viz volba prezidenta nebo krajské volby.
      A také Lex Schwarzenberg. Který jen jiným způsobem kodifikoval rozhodnutí A Schw převést svůj nemovitý majetek na stát.
      Je zajímavé že zdejší chamtiví neprohlásí za zlodejě Josefa II nebo MAsaryka.

   • xpow napsal:

    Pane Přírodovědec, pokud budu proti stupiditě politické reprezentace bojovat tolerováním lží a podvodů, k čemu to potom je? Já myslím, že k tomu, abychom skončili jako třeba Milada Horáková, která Lex Schwerzenberk pomáhala prohlasovat a pak se jí komunističtí mocipáni odvděčili šibenicí. Oni ti lháři a podvodníci jsou pořád stejní. Zlo zlem nevyženete.

    • prirodovedec napsal:

     Nevyzenete, ale mozna se vy osobne ubranite. Pokud se tak samozrejme zacne chovat kazdy, system se zhrouti. Je ale nelogicke predpokladat, ze toto „veznovo dilema“ neprobehne. A jiste nakonci cast skonci jako MH dalsi jako Urvalek a Vas a dalsi se budou trast, aby prezili. Problem je to ovsem pro pseudoelity, te ktere doby, ty musi odvratit do ceho se s ostatnimi riti umerne sve moci, a tedy i odpovednosti. Ostatni za ne zprvu horke kastany z ohne sice tahaji, ale postupem doby je do toho ohne s chuti hodi. Hlupstvi se nevyplaci.

 42. Admirál napsal:

  vlku, proč pláčete nad tím, že ve Vaší hospodě je živo?

  Ano, to přirovnání sedí. Názorový portál je něco jako hospoda. Do hospody hodí lidé, za svojí značkou piva, zahrát si karty a poklábosit.

  Někdy je tam příjemně a útulno, někdy přijdou hosté, pivo jim nechutná, kecají do karet a padne sem tam ostré slovo nebo facka. Čím větší rozptyl názorů, tím víc facek. Tak to v hospodě chodí a kdyby to tak nebylo, byla by to v hospodě nuda.

  Hostinský musí skousnout, že mu občas nějaký host vynadá, že se i dobří štamgasti občas rozhádají a na čas z trucu přestanou do hospody hodit. To prostě k hospodě – internetovému portálu patří a nevidím na tom ni špatného, i kdyby jste se rozkrájel, nezavděčíte se všem.

 43. Kanalnik napsal:

  Prirodovedec:

  Kanalniku zacnu primocare. Vy si prejete, aby vlk Kosu zavrel?
  — Odpovedel jsem vyse.

  Vas komentar k bodu 1) – ve skrze nemam proc nesouhlasit, az na zaver, kdy pisete

  Cena materialu ing. V. je podle mne zminena letmo v poznamce Carlose a uvodu vlka. Tj. dokumentuje se podle mne barvite pokus AS uteci dobe dopredu a manevrovat ztratu majetku ve svuj budouci prospech a odpor tech hnusnych znarodnovatelu, kteri se zrejme jim prechytracit nedali.

  Tohle ale, z meho pohledu, nebylo smyslem a cilem publikace clanku pani Vilimkovou. Jeho podstata (a prvotni cena) byla v prineseni nove skutecnosti, tedy existence darovaci smlouvy (pozdeji upraveno autrokou na navrh darovaci smlouvy). To je podstata celeho clanku. Nikoli to, jak se AS snazil ci nesnazil ochranit svuj majetek (coz je zcela prirozene, tudiz na tom mi nepripada vubec nic divneho – nimrat se v teto prirozene reakci AS mi prijde zcela nepodstatne, ja bych se tedy zachoval stejne, a nenazval bych to nutne snahou nekoho ,iprechytracit v pejorativnim vyznamu).

  Vyznam materialu ing. V. pak neprimo potvrzuji temer hystericke reakce v diskusi.,

  Ja osobne hysterii nepozoruji. Pozoruji spor mezi clankem pani Vilimkove (s tezkym deficitem skutecnych dukazu a faktu) a argumenty, fakty (dobovymi dokumenty), ktere tu predlozil jak v clanku tak v diskuzi pan Pelikan. To neni hysterie. To je pokus o seriozni diskuzi. Ja sam ale citim v sobe narustajici frustraci po te, co opakovane nekdo predklada dolozitelna fakta, ale ta se odrazi od mysli nekterych ctenaru jak tenisovy micek od zdi. Nedokazu si dost dobre vysvetlit, kdyz nekomu predlozite zluty ctverecek, ze o nem bude tento clovek tvrdit, ze je to ctverecek cerveny. To mi proste hlava nebere a priznam se, ze jsem z toho paf. Nevim, jak si tenhle rozpor vysvetlit (i kdyz… viz nasl. poznamka).

  Poznamka: V teto diskuzi neresim jake umysly ma KS dnes. Bavim se o podstate clanku pani V. Pokud do toho totiz zatahneme potencialni umysly pana KS dnes, dostaneme se do nekoncici diskuze. Moje podezreni je, ze nekteri ctenari (stejne jako autorka) prave tohle nejsou schopni oddelit (ie. existence navrhu darovaci smlouvy na strane jedne vs. spekulace o dnesnich umyslech KS na strane druhe), protoze v jejich komentarich (i clanku p. V.) tento podtext, jake umysly ma KS dnes, lze nalezt. Pokud se zamerime striktne na onu existenci darovaci smlouvy, pan Pelikan jasne prokazal, ze clanek p. Vilimkove stoji na vode.

  ad 2)
  Nemoralizujte
  Nemoralizuji, davam v plen svuj pohled. Podstata clanku pani V. je neprokazana a je vyvracena. To mi rikaji v tuto chvili fakta, ktera mame k dispozici. Pokud neprokazanou a vyvracenou tezi pani V. prijmou ctenari jako prokazany fakt, je to neco, co je na skodu Kose i jejim ctenarum. S tim asi nepochodim (vzhledem k tomu, ze nekteri ctenari i zde, po tak dlouhe diskuzi, vidi v clanku p. V. cosi prokazaneho), ale co nadelam. Pokud navic ctenari prevezmou clanek p. V. jako fakt s tim, ze je to pro ne nastroj v boji proti KS (opet spojovani se spekulacemi o KS, nikoli striktni podrobeni tvrzeni p. V. dukladnemu rozboru), ma tento clanek potencial stat se zbrani s ideologickym podtextem, vykrikem tekuteho hnevu, „ktery nepremysli, jen odsuzuje na zaklade prislusnosti k narodnosti, prislusnosti ke tride, na zaklade nabozenske viry ci prislusnosti k cirkvi a na zaklade velikosti majetku.“ Z meho pohledu je to hrani si s ohnem.

  Ad 3) napsal jsem svuj postreh, nechci se v tom vrtat, nevidim duvod (vas argument Pokud by par minut po P. Pelikanovi vlk vlozil “Polemiku s P. Pelikanem”, pravdepodobne by stahl veskerou diskusi k sobe. je ciste technicky, jak jsem psal, reakci je mozne napsat do diskuze nebo do samostatneho clanku, ktery neumi nutne vyjit hned, ale treba az dalsi den , coz by melo jedno plus – vlk by mel na dalsi den novy clanek… ale nechci se v tom nimrat, at si to dela vlk, jak uzna za vhodne, dal jsem svuj postreh, to je vse)

  • prirodovedec napsal:

   Dekuji za podrobnou odpoved.

   „Vas komentar k bodu 1) – ve skrze nemam proc nesouhlasit, az na zaver, …
   Tohle ale, z meho pohledu, nebylo smyslem a cilem publikace clanku pani Vilimkovou. Jeho podstata (a prvotni cena) byla v prineseni nove skutecnosti, tedy existence darovaci smlouvy (pozdeji upraveno autrokou na navrh darovaci smlouvy). To je podstata celeho clanku. Nikoli to, jak se AS snazil ci nesnazil ochranit svuj majetek (coz je zcela prirozene, tudiz na tom mi nepripada vubec nic divneho – nimrat se v teto prirozene reakci AS mi prijde zcela nepodstatne, ja bych se tedy zachoval stejne, a nenazval bych to nutne snahou nekoho ,iprechytracit v pejorativnim vyznamu). “

   Prechytraceni nebylo mineno pejorativne. Jako strucny popis jednani – Metternich prechytracil Napoleona“ aj. Pro mne podstatou bylo nikoliv nimrani, ale polidsteni AS i znarodnovacu. Zkratka bezna rvacka o majetek mezi potomkem davnych zlodeju (AS) a novymi aktivnimi zlodeji. V situaci, kdy silnejsi vyhrava za potlesku vetsiny nad feudalem mizicim do historie. Kde se hralo o to, aby se protistrane nedala sance nebo, aby se ziskala sance. Pro mne klasicka rvacka o majetek. Cenna v tom, ze ukazuje realitu doby bez cernobilych bryli ala knize je lidu blize nebo vse sebrali komancove.

   „Vyznam materialu ing. V. pak neprimo potvrzuji temer hystericke reakce v diskusi.,
   Ja osobne hysterii nepozoruji.“

   Pro mne nektere vstupy takove jsou, zejmena nalepkujici ing. V. Jsem mozna ovlivnen hysterii jiste diskutujici na jinych serverech a vidim ji i zde, i kdyz ji zde treba neni tolik.

   „… To neni hysterie. To je pokus o seriozni diskuzi.“

   Ale jiste. Pro mne toto neni hysterie – navazuje vlk, Carlos a zajimava dalsi obecna diskuse o tzv. nezcizitelnych pravech …

   „Ja sam ale citim v sobe narustajici frustraci po te, co opakovane nekdo predklada dolozitelna fakta, ale ta se odrazi od mysli nekterych ctenaru jak tenisovy micek od zdi. …“

   To je normalni. Co by mel rikat treba tata, kdyz psal o vztahu KS a vlady a nebylo to pro jine podstatne. Totez mnohokrat vlk. Pokusim se jeste doplnit si to co pisete o ctverccich.

   „Poznamka: V teto diskuzi neresim jake umysly ma KS dnes.“

   Pro mne podstatne. Jevi se jako neschopny udrzet myslenku, vazany slibem hromadeni majetku rodu a je ve vladnich funkcich a navic ma na sve strane kdykoliv medialni masaz – z principu potencialne nebezpecny pro obcany statu, pokud nespi.

   „Bavim se o podstate clanku pani V. Pokud do toho totiz zatahneme potencialni umysly pana KS dnes, dostaneme se do nekoncici diskuze.“

   S tim nemam problem. Ja to resim jako predbezna ochrana pred stupiditou mocnych. Prece nebudu verit nejakemu politikovi, protoze mi to rika par diskutujicich a pise to idnes :).

   „Moje podezreni je, ze nekteri ctenari (stejne jako autorka) prave tohle nejsou schopni oddelit (ie. existence navrhu darovaci smlouvy na strane jedne vs. spekulace o dnesnich umyslech KS na strane druhe), protoze v jejich komentarich (i clanku p. V.) tento podtext, jake umysly ma KS dnes, lze nalezt.“

   Coz je logicke. Dnesni KS muze ohrozit CR a obcany. Historicke papiry pak umoznuji pochopit pripadne tradice, umysly, rodove triky aj. A tim obcanum branit se proti dalsimu politikovi.

   „Pokud se zamerime striktne na onu existenci darovaci smlouvy, pan Pelikan jasne prokazal, ze clanek p. Vilimkove stoji na vode.“

   Podivam se. Pro mne ale neni to podstatne.

   „ad 2) Nemoralizujte. Nemoralizuji, davam v plen svuj pohled. Podstata clanku pani V. je neprokazana a je vyvracena.“

   Co je podstatou clanku? Pise autorka: podstatou meho clanku je …? Pro mne podstatou clanku je rada pro mne neznamych faktu, pro SS napr. znamych, pro mne neznamych, pro mne signifikantne pred volbou nediskutovanych v kontextu moznych umyslu KS.

   „To mi rikaji v tuto chvili fakta, ktera mame k dispozici. Pokud neprokazanou a vyvracenou tezi pani V. prijmou ctenari jako prokazany fakt, je to neco, co je na skodu Kose i jejim ctenarum.“

   Mam pocit, ze mnozi diskutujici se soustredili na linii, kterou jsem poslal a ktera se vztahuje k umyslum dnesniho KS. To je asi ku prospechu casti ctenaru Kosy, protoze si potvrzuji, ze volili spravne, aby se vyhnuli moznym restitucnim hratkam KS.

   „S tim asi nepochodim (vzhledem k tomu, ze nekteri ctenari i zde, po tak dlouhe diskuzi, vidi v clanku p. V. cosi prokazaneho), ale co nadelam.“

   Prokazane jsou asi ty podklady, ne?

   „Pokud navic ctenari prevezmou clanek p. V. jako fakt s tim, ze je to pro ne nastroj v boji proti KS (opet spojovani se spekulacemi o KS, nikoli striktni podrobeni tvrzeni p. V. dukladnemu rozboru), ma tento clanek potencial stat se zbrani s ideologickym podtextem, vykrikem tekuteho hnevu, “ktery nepremysli, jen odsuzuje na zaklade prislusnosti k narodnosti, prislusnosti ke tride, na zaklade nabozenske viry ci prislusnosti k cirkvi a na zaklade velikosti majetku.” Z meho pohledu je to hrani si s ohnem.“

   Je to dost mozne. Je to logicka odezva na pokusy o budovani kultu osbnosti KS v mediich v poslednich tydnech. Rovnez z pohledu ohrazovani se proti pokracujicimu rozkradani CR to muze byt cenny kaminek do mozaiky, ktery zase bude cenny po nejakem dalsim prevratu, az se treba bude lidu CR treba vracet to, co mu po 89 bylo ukradeno aj. Ty podklady prece existuji, je lepe, ze se o nich vi nez az se objevi v budoucnu u nejakeho zase lidoveho soudu. Zkratka jsme v dobe boje proti sockam, jejich poplivavani a za jejich likvidaci. Je asi prekvapive ale pochopitelne, ze se socky brani a budou branit. Zkratka verchuska a jeji priznivci si musi uvedomit, ze nejsou T. Roosevelt na safari strilejici zver, ale ze se snadno mohou stat tou lovnou zveri.

   „Ad 3) napsal jsem svuj postreh, nechci se v tom vrtat, nevidim duvod“

   Ja take.

 44. Kanalnik napsal:

  Tato, diky za reakci, z vaseho textu jsem si pro sebe vypichl vety, ktere mne zaujaly a na ktere bych chtel reagovat.

  „Uvědomujete si že určitá naštvanost je odrazem toho marastu co se čím dál dotýká pravě te obyčejné vrstvi,ale i tak co byste si přál aby se tady každý poplácával a přenesu to do sportovní terminologie…“

  Jiste si nastvanost uvedomuji a taky vnimam, proc tu ta dlouhodoba nastvanost je. Staci se podivat na to, jak je tato zeme spravovana poslednich 6 let, kdo z tech spravcu ma problemy kvuli korupci a cachrum se st. zakazkami, ci na to, jak media jednostranne preferuji urcity vyklad reality. Ja to samozrejme vnimam, a v minulosti jsem to komentoval. Nepreji si, aby se tady kazdy poplacaval po zadech, ale aby se tu vedla v politickych tematech co nejracionalnesji diskuze co nejmene zatizena emocemi. Jinak, pokud se nechame strhnout emocemi, budeme jimi oslepeni a budou nam unikat sirsi souvislosti.

  „VY TO FAŠIZUJÍCÍ a hloubení příkopů vidíte na naší straně a pro mě nepochopitelně přehlížíte na tom středu a pravici“

  Viz vyse – vidim to. Jen v posledni dobe komentuji, to co mne docela prekvapilo v prubehu prez. voleb – tedy, ze, z meho pohledu, lide, kteri normalne vystupovali jako racionalne uvazujici napr. zde na Kose, se nechali a nechavaji unest prave svymi emocemi uplne stejne jako ti, ktere kritizuji, misto podrobne analyzy situace chladnou hlavou. Na mysli mam kartu Benesovych dekretu a kartu sudetskou. MZ ji vyuzil, prifukoval do emoci misto jejich zklidneni, a spousta lidi mu to zbastila. Stejne jako iracionalne mnoho lidi volalo „Slechetny knize na Hrad, pozor na spojence komunistu“, tak najednou iracionalne mnoho lidi zacalo volat „Volte proti zlemu pravicovemu kandidatovi KS, protoze je ohrozenim naseho naroda a statu“. Oba pripady jsou ukazkou tvorby usudku na zaklade emoci, nikoli analyzy reality. Pro mne to bylo probuzeni do nove skutecnosti, ve ktere se nachazim docela osamocen a nemam mnoho spojencu, protoze dost z tech, ktere jsem povazoval za spojence, se najednou ocitli na uplne jine lodi. Tady na lodi, kde vladnou emoce, nacionalismus, kadrovani predku, sovinismus a urcity tekuty (nekontrolovany) hnev, ktery nepremysli, jen odsuzuje na zaklade prislusnosti k narodnosti, prislusnosti ke tride, na zaklade nabozenske viry ci prislusnosti k cirkvi a na zaklade velikosti majetku. To je podle mne hrozba skutecne demokracii (jakkoli ji v CR nemame takovou, jak bychom si prali.)

  „já sem tady na KOSE NEZAZNAMENAL od voličů ZEMANA nakou radost no teď VÁM to spočítáme,spíš obavu abych nelitoval své volby neboť nezapomeňte většina z nás ho volila jako menší zlo jiná možnost nebyla,/i>

  Jsem ty nalady zaregistroval jak jinde na netu, tak i zde. Mozna ne primo „tak a ted vam to spocitame“ ale neco jako „ted jsme dosahli urciteho zisku na politicke scene zvolenim MZ a pravice tes se“. Proste se behem prez. volby rozvinul boj, valka. Jak tu napr. na Kose byli na pocatku a vprubehu atakovani urciti lide za svoje nazory, to mi normalni neprijde. Dokonce i ja, ackoli jsem pro KS nijak nelobboval, jsem se setkal se zvlastnimi reakcemi na mou osobu. Stejne tak treba pohravani si s principem absolutni suverenity lidu (a tim treba obhajovat jakekoli vyvlastnovani) mi prijde ponekud zvlastni. Proste, jak jsem psal, pripadam si obcas, jakobych se ocitl v jinem svete, nekde, kde uplne nepatrim – a to myslim obecne na netove sfere.

  problém je podle mě že vy vidíte krajní levicovost už kousek od středu myslím středový za co se považujete I Vy

  Nemyslim si, tato – za krajni levici povazuji prave takovy smer, ktery se necha ovladat emocemi, misto rozumu a normalnimi mezilidskymi vztahy. Takovy smer, ktery nepremysli, jen odsuzuje na zaklade prislusnosti k narodnosti, prislusnosti ke tride, na zaklade nabozenske viry ci prislusnosti k cirkvi a na zaklade velikosti majetku (jak jsem jiz napsal vyse). A z toho mam strach. Protoze, jak se to jednou da do pohybu, doplati na to vsichni. Normalni evropska moderni levice tohle v sobe nenese.

  nebyl zvolen kníže tak střed tady vyřvává a pořádá akce

  Cast stredu se nechala zmast falesnou realitou KS, a navic se boji extremni levice. A prave ty extremne levicove nalady byly podniceny MZ jeho hranim na ty nacionalisticke a sovinisticke karty, co neustale vytahoval. Takze presto, ze tihle stredovi lide skocili KS na lep, navic je jeste vystrasil MZ a jeho retorika, takze se ve svem postoji a duvere ke KS jeste vice utvrdili. Nikoli vsichni samozrejme, ale cast urcite. A mame tu uplne zbytecne zasekle zakopavani se na svych pozicich na obou stranach. (k tomu je jeste treba podotknout, ze dalsi cast stredu skocial na lep MZ a jeho kartam – ani tohle nikam nevede a nepovede).

  • Kanalnik napsal:

   Oprava a doplneni: …protoze dost z tech, ktere jsem povazoval za spojence, se najednou ocitli na uplne jine lodi. Tedy na lodi, kde vladnou emoce, nacionalismus, kadrovani predku, sovinismus a urcity tekuty (nekontrolovany) hnev, ktery nepremysli, jen odsuzuje na zaklade prislusnosti k narodnosti, prislusnosti ke tride, na zaklade nabozenske viry ci prislusnosti k cirkvi a na zaklade velikosti majetku. Tim nerikam, ze vsechny tyto principy hraji v soucasnych naladach prim a ze jsou vsechny pritomny treba zde na Kose, ale vsechny maji k sobe blizko a souvisi spolu. To je podle mne hrozba skutecne demokracii (jakkoli ji v CR nemame takovou, jak bychom si prali.)

   • prirodovedec napsal:

    Abych si to prelozil: Mate na mysli ze na te lodi vladne: zaujet, vlastenectvi, zajem o rodinne pomery srovnatelny se zajmem o puvod kandidatu na prezidenta v US, odpor vuci vymyvani mozku medii a znechuceni soucasnou verchuskou na zaklade mnohaletych zkusenosti shrnujicich, ze tato verchuska ac ma plnou hubu zajmu lidu CR da prednost svym zahranicnim pribuznym, nadnarodnim korporacim, sve cirkvi hrmadeni sveho majetku. Je pak prekvapive, ze lide, kteri se sami takto zaradi a vymezi – treba glosami k sockam jsou zkratka podobne vnimani, oslovovani a glosovani? Jak do lesa zavolali, les se ozval (doporucuji Pana prstenu – tam je to nazorne, neni vhodne budit les 🙂 ). Ano je to hrozba pro demokracii primarne vygenerovana temi, ktere ta demokracie vynesla do cela. Odezvy na internetu i tem, jako jste Vy, poskytuji zpetnou vazbu, Muzete z toho byt smutny, je na Vas co si z teto zpetne vazby dokazete vzit a jak ji dokazete do hloubky prozkoumat. Podle mne je Vasi slabinou ulpivani na povrchu a neochota ci neschopnost dostat se k temto pricinam. Vase vnimani mi pripada v rovine: proc jsou najednou lide zli? Meli by byt hodni. Nemeli by se nechat ovlivnit spatnymi vlivy. Jenze oni ti lide nejsou zli, oni se pouze vyhranene vyslovuji. A to je mnohokrat lepsi, nez kdyby vyvesili fangle a vyrazili do ulic. Dokud mluvi, je sance. Jenze neni asi idealni pro reseni situace, aby zase mluvili a psali jako ti hodni. Je nutne si klast otazku proc, proc, proc a jit do hloubky a pochopit. Treba, ze je treba zustat za Kanalem.

  • tata napsal:

   kanálník

   Sem potěšen že jste věnoval tolik času na mou reakci……………VÍTE nemohu mluvit za jiné jenom za sebe aspon v mém případě se v základě mýlíte,možná že se mýlím já v ostatních to nemohu zaručit ale věčinu znám po internetu roky a sou něměný v pohledu,tudíž jim přisuzuji to samé konání.

   Nemyslím že kartu dekrety a vyhnání nám musel ukázat ZEMAN dávno v souvislosti s knížetem byla probýrána…………To že naní mate jiný názor sice respektuji ale vy byste se měl zamyslet proč to pro lidi jako já je zásadní………..píšu to celých 6 let co se pohybuji po internetu…………že vy to berete jako špatné neznamená že to tak je……….každopádně to není karta ZEMANA V MOJEM PŘÍPADĚ a sem přesvedčen že ani VLKA A OSTATNÍCH……………NEBUDU ZDE POPISOVAT SVÉ ARGUMENTY……….dost si mužete najít na aktualně co jsem otomto vedl s MB,A S PANEM StejSkalem,odkazy sem dával nedávno……….kdyby jste ovšem bral že se vyhýbám argumentům na toto téma mužem se spojit meili abysme stím nezatěžovali jiné.V TOMTO PŘÍPADĚ se naprosto mýlíte že stím ZEMAN SBLBNUL LIDI JAKO JÁ…………ŽE TOMU TAK není ani u jinych na KOSE……..NEBOT VĚTŠINA ZNÁS psala koho volí já třeba J.D……..A UŽ PŘED volební taškařici sem psal že v případě Zeman ,Kníže VOLÍM Zemana,JAKO MENŠÍ ZLO.

   a ted ktomu zásadnímu ŽE TO NENÍ až tak jak píšete že ZEMAN VTOMTO PŘÍPADĚ VYTÁHL VYLOŽENÉ LŽI………….zde dal odkazy občan.

   NEMUSÍTE souhlasit a jak sem psal nikomu sem nebral že KNÍŽETE MAJ JAKO menší zlo ale zrovna tak byste měl respektovat že skutečně mi to zlo této vlády spojujem s knížetem,není to histerie,nebo zasluha štvavé kampaně píšeme to roky.

   Mě osobně nejvíce naštvalo jak dělaj s knížete boha,naopak ZEMAN UMĚ STRÁCEL třeba s nekorektním prohlášením o knížecích rodech,,skleroza ted mi vypadlo to slovo.
   Nezlobte se vtomto podle mě nerozhodla vetšinově ZEMANOVA ŠTVÁVÁ KAMPAN používám slova odpůrcu ZEMANA.

   vE většině byli voliči mého typu rozhodnuti jasně dopředu ano nemusíte to sdílet ale je to náš pohled,skorem nebylo nic co by mohlo změnit názor na knížete,ale oproti tomu lidi jako já neříkali že kdo volí knížete je blb

Komentáře nejsou povoleny.