Pohled Rysa Ostrovida


napsal  Rys  Ostrovid

Možná,  že  jste  zaregistrovali  mezi  diskutéry  v poslední  době  nového, velmi fundovaného  hráče  s nickem Rys  Ostrovid,  který píše  ze  Slovenska. Dovolil jsem si jej  nedávno veřejně  vyzvat,  při jakési diskusi  o vyžírání  státních  peněz a  korupci v  Česku,  aby  cosi napsal  o situaci na  Slovensku, zejména  v  souvislosti s  nově  přijatým zákonem o  veřejných  zakázkách  tamtéž.  Jsem  rád,  že  Rys  Ostrovid  tuhle  rukavici  zvedl, takže  s  radostí konstatuji,  že Kosa má  dalšího  nového autora. Z mého pohledu mimořádně  kvalitního. Jak  sami  záhy  zjistíte.  A připojuji svou tradiční prosbu  –  zahrňte  prosím Ostrovida tolika  hvězdami, kolika  jenom můžete.  Jistě i  vy  budete  velmi rádi, když na Kosu bude psát  dál! Děkuji!

Dňa 19. 3. 2013 schválila NR SR tzv. „veľkú“ novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložil minister vnútra SR Róbert Kaliňák. Prípravné práce na novele prebiehali približne trištvrte roka, bolo predložených niekoľko stoviek pripomienok,  z ktorých približne jedna tretina bola akceptovaná. Primárnym cieľom predkladateľov novely bolo zrýchliť (v niektorých prípadoch dokonca vôbec odblokovať) proces verejného obstarávania, zaviesť doňho väčšiu mieru transparentnosti a celkovo zjednodušiť verejné obstarávanie na Slovensku (najmä v súvislosti so slabým čerpaním európskych fondov v slovenských podmienkach). Za týmto účelom zákon výrazne zjednodušil napríklad proces predkladania námietok jednotlivými uchádzačmi o verejné obstarávanie (ďalej len VO), kedy sa napríklad všetky námietky riešia v jednom kroku (podľa mojich informácií pred otvorením obálok s ponukami, pozn. autora) namiesto doterajšej praxe priebežného riešenia námietok, tak ako boli predkladané, čo viedlo k predlžovaniu celého procesu VO. Tieto a ďalšie zjednodušenia tak umožnili výrazné skrátenie viacerých zákonných lehôt (o mesiac v niektorých prípadoch) a celková časová úspora by tak mohla pri novom VO predstavovať až niekoľko mesiacov. Tieto skutočnosti však považujem viac – menej za záležitosti „technického“ rázu, preto sa im v nasledujúcom texte už podrobnejšie nebudem venovať. Namiesto toho sa zameriam na niektoré nové prvky, ktoré zákon do procesu VO zavádza. Rád by som pri tejto príležitosti vážených čitateľov Kosy upozornil na skutočnosť, že nemám skúsenosti a nikdy som  nepôsobil v oblasti VO a ani nemám právne vzdelanie, takže môj pohľad na túto problematiku je pohľadom laika. A ako laik považujem za najviac prínosné nasledovné prvky nového zákona:

1) Elektronické trhovisko (tzv. štátny e-bay)

 

            Počínajúc 1. januárom 2014 je Ministerstvo vnútra SR povinné zriadiť elektronické trhovisko, ktoré vytvorí priestor na verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných na trhu (jedná sa tu o tzv. podlimitné zákazky, teda do 130 000 eur pri tovaroch a službách a do 5 000 000 eur pri stavebných prácach). Elektronické trhovisko bude v členení podľa jednotlivých druhov tovarov, stavebných prác a služieb a zverejnené budú na ňom jednak nové ponuky a jednak už zadané verejné obstarávania. Po zaregistrovaní sa do elektronického trhoviska si bude môcť subjekt v rámci funkcionality zvoliť rozsah zasielaných informácií (napr. o pripravovaných verejných obstarávaniach podľa jednotlivých komodít) ako aj sám umiestniť vlastnú ponuku. Systém bude tiež poskytovať štatistické údaje (napríklad vývoj cien na mesačnej báze podľa jednotlivých komodít) a zverejňovať všetky zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, vrátane predmetu zmluvy, podmienok a ceny. Trhovisko bude môcť byť využívané len počas pracovných dní v čase od 08.00 – 18.00h. Po predbežnom akceptovaní niektorej z ponúk uchádzačov verejným obstarávateľom, budú všetci registrovaní užívatelia/uchádzači upovedomení elektronickou notifikáciou a vzniká lehota nie kratšia ako 72 hodín, počas ktorej majú právo podať vlastnú výhodnejšiu ponuku. Ďalšie požiadavky na elektronické trhovisko uvádza zákon.

 

2) Evidencia referencií

            Informačný portál evidencie referencií povedie Úrad pre verejné obstarávanie SR. Na tomto portáli budú registrované a zverejnené v elektronickej forme dokumenty o dodaných tovaroch, poskytnutých službách a uskutočnených stavebných prácach vo verejnom obstarávaní. Obsahovať budú identifikačné údaje dodávateľa, identifikáciu obstarávateľa, stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy, zmluvné podmienky (miesto, cenu, lehoty dodania), hodnotenie kvality zmluvného plnenia a výslednú hodnotiacu známku. Referenciu bude povinný obstarávateľ vyhotoviť najneskôr do 30 dní po ukončení platnosti zmluvy, pri dlhodobých zmluvných vzťahoch minimálne ku koncu polroka za každé jedno plnenie v danom polroku, pri omeškaní dodávateľa o viac ako 30 dní bezprostredne po ňom, prípadne na vlastnú žiadosť dodávateľa a to do piatich dní od doručenia jeho žiadosti obstarávateľovi. Pri hodnotení kvality zmluvného plnenia obstarávateľom sa bude hodnotiť: predčasné ukončenie zmluvy z dôvodov porušenia povinností dodávateľa, celkové omeškanie plnenia v dňoch, počet dôvodne uplatnených reklamácii s uvedeným percentuálnym podielom voči celkovej zákazke, spôsob a kvalita plnenia (percentuálnym vyjadrením od 0 do 100). Výsledná hodnotiaca známka bude vždy nula, ak dôjde k predčasnému skončeniu z dôvodov porušenia povinností dodávateľom, inak sa vypočíta vážením jednotlivých hodnotiacich kritérií. Tri negatívne referencie budú znamenať koniec firmy vo verejnom obstarávaní (na niekoľko rokov). Už existujúce referencie by pritom mali vstupovať v budúcich verejných obstarávaniach do procesu výberu uchádzača ako jedno z hodnotiacich kritérií. Úrad pre verejné obstarávanie zriadi tiež verejne prístupný tzv. register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý bude obsahovať identifikačné údaje danej právnickej osoby, jej spoločníkov, akcionárov, členov ako aj identifikačné údaje iných právnických osôb, v ktorých takíto spoločníci, akcionári či členovia sú štatutárnymi orgánmi, akcionármi, členmi atď. ako aj začiatok a koniec doby zákazu účasti vo VO.

Na svojom webe úrad zriadi aj tzv. porovnávací zoznam cien vybraných tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných na trhu, kde bude evidovať ceny, ktoré jednotliví obstarávatelia dosiahli v procese verejného obstarávania a ktoré bude porovnávať s priemerom cien podľa elektronického trhoviska a vlastných informácií úradu. A nanajvýš za takúto priemernú cenu, ktorú vyčísli úrad, budú môcť nakupovať verejné organizácie či mestá tieto vybrané tovary, služby a stavebné práce priamym zadaním.

 

3) Profil verejného obstarávateľa

           

            Každý verejný obstarávateľ si zriadi v priestore vestníka úradu pre verejné obstarávanie tzv. verejný profil, na ktorom bude uverejňovať súťažný dialóg či súťažné podklady (po dobu 5 rokov od oznámenia), zmluvy spolu s dodatkami (do 7 dní od uzavretia), dokumenty o dodaní tovaru, služby a prevzatí stavby, sumy uhradeného plnenia zmluvy vrátane dodatkov, zoznamy subdodávateľov, ako aj ponuky uchádzačov (až po uzavretí zmluvy). Minimálne raz za štvrťrok bude tiež musieť vyhotoviť a zverejniť súhrnnú správu o obstarávaniach väčších ako 1000 eur, kde uvedie aj ceny a identifikačné údaje dodávateľov. V profile verejného obstarávateľa sa budú zverejňovať napríklad aj sankcie, ktoré mu udelí úrad pre verejné obstarávanie. Úrad tiež zabezpečí systém elektronickej notifikácie o každom verejnom obstarávaní na emailovú schránku záujemcu podľa toho, o aké komodity záujemca prejaví záujem (podmienkou bude registrácia v systéme). Úlohou elektronickej notifikácie je čo najviac rozšíriť okruh potenciálnych záujemcov o VO a tak vytvoriť priestor pre čo najväčší tlak na zníženie ceny.

 

 

4) Centrálne obstarávanie cez ministerstvo vnútra

 

            Bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce nadlimitného charakteru (tovary a služby nad 130 000 eur a stavebné práce nad 5 000 000 eur) budú ministerstvá a úrady nakupovať centrálne cez ministerstvo vnútra. Vo vlastnej réžií budú môcť obstarávať len vtedy, ak dokážu obstarať lacnejšie ako ministerstvo vnútra, čo by malo vytvoriť tlak aj na ministerstvo vnútra, aby sa snažilo o maximálnu racionalizáciu VO.

 

 

5) Zákaz dodatkov

           

            Nebude možné uzatvárať dodatky, ktoré menia podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, alebo menia podmienky pôvodnej zmluvy tak, že pri jej novom znení by sa v  pôvodnom obstarávaní zmenili záujemcovia alebo ich ponuky. Nebude možné ani uzatvárať dodatky, ktoré menia ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech úspešného uchádzača (napríklad dodatočné navyšovanie ceny). O tom, či nastala objektívna skutočnosť, ktorá znemožňuje úspešnému uchádzačovi realizovať plnenie podľa pôvodnej zmluvy – a teda je nevyhnutný dodatok z titulu objektívnych príčin, bude rozhodovať novokreovaná (podľa tohto zákona) rada úradu pre verejné obstarávanie. Jej rozhodnutia budú preskúmateľné súdom.

 

6) tzv. negatívny floating

 

            Pri dlhodobých zmluvných plneniach sa dodávateľ zaviaže k tomu, že pri každom opakovanom plnení budú vyhodnocované ceny porovnateľných tovarov na relevantnom trhu a ak dôjde k ich poklesu, bude možné realizovať opakované plnenie len v cene rovnajúcej sa najviac priemeru troch najnižších cien na trhu. Úprava cien pri opakovaných plneniach bude teda možná (a nutná) iba smerom nadol.

 

7) Nadlimitné zákazky

 

            Pri nadlimitných zákazkách bude musieť záujemca uviesť všetkých svojich dodávateľov, ktorí budú realizovať aspoň jednu desatinu zákazky ako aj zverejniť svoju majektovú štruktúru, teda všetkých akcionárov, ktorí vlastnia aspoň 30% akcií (ak to bude právnická osoba, tak aj všetkých akcionárov tejto právnickej osoby). Zároveň bude možné vyžadovať od záujemcu (nielen pri nadlimitných zákazkách), aby určitú časť zákazky povinne realizoval vo vlastnej réžii (teda „vlastnými silami.

            Zákon okrem toho prináša aj ďalšie prvky: kaucie pri podávaní námietok (aby sa zabránilo špekulatívnemu námietkovaniu, ktorého účelom je len zdržať proces VO), zvýšenie finančnej zábezpeky zo strany dodávateľa pri VO, kontroly EX ANTE, ruší sa rokovacie konanie bez zverejnenia, definuje sa ekonomicky najvýhodnejšia cena (tu sa berie do úvahu už nielen samotná cena, ale aj náklady na servis, životnosť a iné) atď. Berie tiež ako kritérium do úvahy, či záujemca o VO má voči sebe súdom vymáhané podlžnosti voči svojim subdodávateľom atp. Kreuje sa tzv. rada úradu ako druhostupňový orgán úradu pre verejné obstarávanie, aby sa zrýchlilo a zjednodušilo námietkové konanie a mnoho iných vecí, ktoré však z priestorových dôvodov už neuvádzam.

 

Rys Ostrovid

Vlkův  dodatek:

Taky  na  vás  po přečtení Ostrovidova  textu  padla chandra a  beznaděj? Nevím, jak jste  vnímali  Slovensko  dlouhodobě  vy,  ale pro  ať  byla  korupce  a  rozkrádání  tady  v Čechách  jakkoli  horkým problémem,  vždycky  jsem  si  říkal, že  jsou  země, kde jsou na  tom  ještě  hůře  než  my..Například  na  Slovensku.  Měl jsme  s  mírou  tamní  korupce  docela  bohaté osobní  zkušenosti. Sloužil jsme  totiž  na  východě, asi  30 km od Košic  jako záklaďák. A  přišlo mi  neuvěřitelné,  za  co  všechno  tenkrát  museli  normální lidé  dávat všimné,  aby  se věci pohnuly.

Jenže  dnes, po  tom , co napsal  Ostrovid, můžeme  jen  dost  zoufale konstatovat,  že  Slováci  jsou na  cestě  jak z  toho  marastu  ven  a mají  dobře  nastavený  azimut  normální civilizace.  Na  rozdíl od  nás. Závidím a  současně  Slvákům  gratuluji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

31 reakcí na Pohled Rysa Ostrovida

 1. Jos napsal:

  Nojo, Slováci mají Fica. A zpustlý pokřik slovenských, jak napsala Vašáryová „mienkotvornych“ čti totálně prolhaných medií typu SME, naznačuje, že to dělá dost dobře.

 2. Jan Čermák napsal:

  Rovněž závidím, ale zároveň mne to naplňuje nadějí, že se budeme opičit.

 3. Rys Ostrovid napsal:

  Ďakujem za milé privítanie na Kose, vlk (a aj váženým čitateľom za každý komentár). Máte pravdu v tom, že korupcia je veľkým problémom na Slovensku, a ak by sa neprevalila Gorila, tak neviem neviem…Ona naozaj atmosféru na Slovensku zmenila a súhlasím s tými názormi, že odvtedy už spoločnosť na Slovensku očakáva od každej vládnej garnitúry istý ťah na bránu. A oprava malej chybičky k bodu 3), ktorá sa vlúdila a ktorú som si nevšimol:
  „…tzv. verejný profil, na ktorom bude uverejňovať ( ak ide o rokovacie konanie, verejnú súťaž, koncesiu, súťažný dialóg či užšiu súťaž) súťažné podklady…“

 4. Puck napsal:

  Dnes jsou aktuální sKarty, Kalousek potřebuje prosadit jejich další trvání.
  Všimněte asi, jak úžasně pohotoví jsou aktéři, když jde o lumpárnu. Ze staršího tisku :
  “ První sKarty budou dodány na úřady práce na konci června 2012. Do konce roku bude postupně vydáno zhruba 850 tisíc karet. “
  Počítejme tedy 7 měsíců po 20 pracovních dnech, dohromady 140 prac. dnů.
  850.000 : 140 = 6.000 ks denně s dodáním příslušnému delikventovi. A pak že máme neschopné úřednictvo. 🙂

  • Cech napsal:

   Opět to nejaktuálnější z nepolitické politiky.
   Protože podle pana Kalouska a pana Schwarzenberga jsou zdravotně postižení a ostatní příjemci dávek zaostalí a žijí v džungli, tak potřebují naučit jak se zachází s bankovním kontem, kartou či internetovým bankovnictvím.
   Takto se vyjadřují zaměstnanci MPSV.
   Všem nám je přitom naprosto jasné, že každý z nich používá ten nejlevnější produkt od nejlevnější banky, aby ušetřil a neplatil tam, kde nemusí.
   O tom, že Česká spořitelna není nejlevnější, víme naprosto všichni.
   A proto pod záštitou naprosto nepolitické politiky Miroslava Kalouska tento produkt České spořitelny, který nikdo nepotřebuje, nyní sociálně potřebným dealují státní zaměstnanci v pracovní době.
   No uznejte sami není ten Mirek geniální?

   • wiki napsal:

    No samozřejmě že to je geniální.

    Státní peníze nejde posílat přes drahou státní (sic!) poštu, levněji to půjde přes soukromou spořitelnu. Poště tím sice klesne zisk (když se kácí les, lítají třísky, a tak se holt budou muset zrušit nepotřebné venkovské pošty), naopak jim ale ubude práce, a tak se budou moci věnovat důležitějšímu POŠTOVNÍMU 😉 úřadu: kontrole podvádějících nezaměstnaných. Loni jich odhalili možná už šest …

 5. Občan napsal:

  Ryse Ostrovide – dávám 10 virtuálních (5 skutečných) hvězdiček a děkuji za aktuální informace ze Slovenska!
  Pište často, protože „česká“ sdělovadla nám o Slovensku nesdělují NIC a alespoň někteří z nás jsou lační informací o našem nejbližším sousedovi.

  Posílám dík a přání, aby se vám Fico moc neopotřebovával 🙂

  • Rys Ostrovid napsal:

   Ďakujem, občan. Ja osobne mám dojem, že v Smere sa už pomaly začína pripravovať nový, nastupujúci sled politikov. Práve R. Kaliňák, voči ktorému som bol v minulých rokoch trošku skeptický, sa v 2. Ficovej vláde ukazuje ako najprogresívnejší element. Vzal si na starosť kľúčové agendy (VO, reforma verejnej správy a tzv. rómska reforma) a pre mňa je to jasným signálom, že (podľa mňa) budúci predseda Smeru sa hlási o slovo. Buď na nich zhorí (lebo sú to veci, ktoré sa viac – menej dotknú všetkých ľudí), alebo ak ich zvládne, vynesú ho do čela (najprv strany a neskôr vlády). Oceňujem, že sa generačná výmena v Smere (ktorá zrejme začína) realizuje prostredníctvom práce a výsledkov a že sa deje – podľa všetkého – s vnútorným uzrozumením R. Fica.

   • Cech napsal:

    Proč to u nás nikdy nemůže dopadnout tak normálně jako na Slovensku?
    http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Odbornik-se-tvrde-vyporadal-se-Slavkem-Popelkou-Okamurou-i-Vitem-Bartou-268276
    Protože u nás máme mnohem lepší zázemí než měly samci GORILY:
    http://www.konzervativci.cz/osobnosti/petr-sokol/
    Takže pro Česko je potřebné ještě tak jedno Nečas_kalouskovo volební období, aby se dopracovalo na Slovenskou úroveň(V oblasti vypořádání se s Kalousko_Schwarzenberským manipulačním dědictvím reflexu aj.).
    Bohužel komu není rady, tomu není pomoci, ale Ryse Ostrovide pište prosím dál, je to opravdu nesmírně důležité pro visin našich masmediálně slepých občanů.

    • Rys Ostrovid napsal:

     Snáď trošku, aby som (nielen) vás povzbudil. Aj na Slovensku sme mali sériu škandálov (nástenkový tender, emisie, platinové sitká, o celej privatizácii ani nehovorím), až nakoniec pohár pretiekol a aj politici si uvedomili, že buď zmenia prístup, alebo naozaj skončia. A som si istý, že sa to skôr – neskôr stane aj u vás a potom to pôjde pomerne rýchlo. A k tej (ako sa to sem tam dočítam) personálnej „biede“ v Českej republike. Jeden zhodou okolností pravicový politológ u nás zvykne hovoriť (na margo personálnej biedy v našej pravici, a ja s ním v tomto 100% súhlasím):“Systém skôr či neskôr niekoho vygeneruje.“. Nebojte sa, aj u vás sa tak stane a niekto „vyskočí“. Len nezúfať, veriť a nenechať sa znechutiť. Držím vám v ČR palce, aby ste sa dočkali čím skôr.

   • Gerd napsal:

    Ryse Ostrovide,
    napište prosím o té tomské reformě. Obzvláště o ní se v českých novinách určitě nic nedozvíme.

    • Rys Ostrovid napsal:

     Pán Gerd, tá je v úplných začiatkoch. Prvá bola reforma VO. Od januára sa spustili už aj prvé kroky reformy verejnej správy (zaniklo ak si to dobre pamätám 64 úradov a na jeseň by mali zaniknúť ďalšie). Ale aj tá sa bude realizovať v priebehu 3 rokov (predpokladá sa úspora cca 700 miliónov eur a redukcia vyše 900 rozpočtových organizácii štátu na výsledný počet cca 60 – 80) ale zdá sa, že minister vnútra má pomerne silnú motiváciu priblížiť sa až niekam k 1 mld (zrejme to bude nevyhnutnosť, ak chce Slovensko konsolidovať aj po roku 2013 smerom k vyrovnanému rozpočtu). Rozmýšľam, že za nejaký čas, až budú zreteľnejšie kontúry tejto reformy, napíšem skôr o nej, pretože sa ruší kompletne tzv. špecializovaná štátna správa a všetko sa ide koncentrovať na úroveň okresov. Ale rómska reforma – tá je rozpracovaná najmenej. Mala by mať viacero pilierov (kriminalita, ktorá bola čiastočne už načrtnutá, vzdelávanie, bývanie, práca) ale pracuje sa ešte len na tom prvom – kriminalite. Takže neviem v tejto chvíli o nej moc zmysluplného napísať. Je to v začiatkoch…

  • Jeff napsal:

   Vzkaz pro Občana z aktuálně: krásný koment pod Dolejšem.. (byl jste to vy?), současně omluva vlkovi za „zneužití místa“

 6. Šims. napsal:

  Konstatování, že Gorila odstartovala změny, jak je uvedeno v textu autora je moc hezké a Slovákům lze jen gratulovat, že se svými postoji dostali opět blíže demokracii. V Česku byly Openkrady, odposlechy Béma a Janouška, tunely Blanka, Rittigovy biletky – a to jsme zatím jen v Praze a nic z toho nevzniklo. S-karty, které bude ministryně obhajovat na vládě do poslední kapky krve (jistě na příkaz Kalouse – my S-kartu nedáme, to tady raději demokracii zbouráme!). Lezlo z ní, že vlastně nefunguje, jak měla, že se vlastně nic neušetřilo, ale bude sloužit v podobě karty „pojištěnce“. Tak to milá paní, nevydaná sněmovnou za daňové podvody, je fakt nějak divná logika. Podle všeho to měla být dlouhodobá investice pro stranickou kasu, protože DDP, opencrad a další posilovaly bezednou odeesackou potřebnost a co si mají ostatní strany počít než si vyrobit další dojnou kravičku. Ale, že by měl Drábek sedět pro zpronevěřené prostředky a ono nic, je nadmíru jasné o co šlo. „Chudák Rath“ – nositel 7 melounů dřepí v arestu a nepomůže mu ani kauce 2 milionů, aby mohl nadechnout svobodný vzduch, by´t asi na chvíli a rozkrádači veřejných peněz si běhají po svobodě a nechávají se ještě volit do krajských orgánů strany TOP09 – viz Drábek a jeho Liberecko. Očišťující mechanismy v určitých stranách nefungují – Drábek, po včerejšku i nějaký poslanec Šlais, který se tak rád zviditelňuje v silniční propblematice. Nechala bych jej projet po naší státní silnici tou anoncovanou rychlostí 200km/hod. Již bychom nemusely jeho exostenci řešit, jen odeeska by musela nominovat dalšího poslance (ale aby to nebyl opět nějaký Pekárek). Ano, tyto záležitosti nám plně ukazují stav naší společnosti – když se nám do poslenckých lavic dostávají kriminálnici, byť na jedno použití hlasovacího stroje. Tady se vůbec všechno dělá ad hoc, říkáme tomu pružnost rohodování, krizový management (ten lze aplikovat na všechny odvětví tohoto státu, protože jsou v neustálé krizi). Jen toho Fica pořád není vidět, i když takový Paroubek by jej rád dělal. Lze bohužel jen kosnatovat – „nieje Fica, nieje demogracia“.

  • Šims. napsal:

   Omlouvám se opravy již bychom nemuseli, všechna odvětví. Člověk když má vzetk, tak nekontroluje úplně vše OK. Jo, a abych nezapomněla na další kmotrovskou výkrmnu – Dostavba Temelína, taky chuťovka pro dlooooouhé soukromé ruce.

  • pepan napsal:

   malá oprava, není to Šlais, anébrž Šaich.
   Než si tohoto upištěného silničního hrdinu zvolili kamarádi z ODS Brno venkov do svého čela, živil se tím, že měl „firmu“ která „zpracovávala“ podklady pro přidělení zhoubných „eu-socanských“ dotací.
   Není blbej ten Šaich, jeden dlouholetej kamoš, co se rozhod, že vstupem do místní ODS trochu ovlivní územní plán ve vsi, popisoval, jak je Šaich bral na výlety do Práglu. nezapomenutelnej dojem na něj udělala návštěva poslanecké kantýny.
   Závidím Slovákům, že dokázali alespoň část kleptokracie odstavit od koryt.

 7. Občan zZz napsal:

  K bodu číslo 1 – Elektronické trhovisko
  Dva rozhovory s Milanem Kaplanem (ostravská firma NAR), který od konce 90. let vyvíjí a prosazuje elektronické aukce. V současné době je největším poskytovatelem těchto technologií a know-how v Česku a na Slovensku.

  ČT – Před půlnocí (10.9.2012) – Milan Kaplan, marketingový specialista: Od folku k marketingu
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095690193-pred-pulnoci/412231100252072
  O elektronických aukcí se mluví až od 12. minuty.

  ČT – Milénium (13.7.2011) – Jaká technologie pomáhá odhalit korupci?
  Řeč byla o budoucnosti elektronických aukcí, transparentnosti či elektronických tržištích.
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milnium/211411058030713/

  – – –
  Mimo téma
  V prvním rozhovoru Milan Kaplan hovoří o ostravském Folkovém kolotoči (doba 70. a 80. let.) Jestli to někoho zajímá, tak zde je televizní dokument.
  ČT – Zašlapané projekty – Folkový kolotoč
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10209988352-zaslapane-projekty/409235100061027-folkovy-kolotoc/
  Poznámka: Dovolil bych si zde ještě upozornit případné příznivce folku, že Pepovi Streichlovi (zmiňovanému v dokumentu) vyšlo nedávno opravdu výborné CD se starým koncertem:
  „Pepa Streichl – Archivy se otevírají… Koncert 1984“

  • Rys Ostrovid napsal:

   Nebude to celkom k téme, ale dovolím si tu poukázať ešte na jeden zdroj úspor (o ktorých tu bola v niektorých diskusných príspevkoch reč). U nás sa celkom seriózne začína teraz skúmať možnosť toho, že by sa tzv. štátna pokladnica transformovala na štátnu banku a VŠETKY verejné a štátne inštitúcie (školy, mestá, úrady) by povinne prešli so svojimi účtami do nej. Čím by odpadli všetky tie poplatky, ktoré štát (de facto) či verejná správa platí súkromným bankovým inštitúciám.

 8. Artur napsal:

  Dovoluji si upozornit na skutečně nevšední zážitek,který mi připravil autorský kolektiv zajišťující večerní zpravodajství na ČT1 v čele s mderátorkou M.Augustovou v neděli od 19hod.V úvodní zprávě mne moderátorka, následně bekovaná živým vstupem K Peak,informovala o tom,jaké mají ministerstva takřka nelidský a nesplnitelný úkol zajistit ÚSPORU!! cca 9miliard v r.2014 a to PRODEJEM!! majetku.Např.min.zahr.věcí prodejem zámku Štiřín,min.obrany prodejem vojenských lázní atd.,atd. To mi připadá jakobych manželce prodal např.pračku,nebo prodal naše, dnes již trochu ojeté, auto a takto získané prostředky následně označil za naši ÚSPORU!!No určitě jsem za svůj dá se říci i dlouhý život moc rozumu nepobral,ale až takový trotl určitě nejsem,aby bylo se mnou takhle oráno.Proto neskonalé díky majiteli tohoto prostoru a všem diskutujícím tu i jinde,že mám chvílemi přece jenom pocit,že se mi to jenom nezdá.Dokud si necháme bezostyšně lhát a primitivně masírovat,tak opravdu,ale opravdu k žádné nápravě,řečeno slovy klasika,nemůže ve společnosti dojít.

  • vlk napsal:

   Arture,
   vzal jste mi téma jednoho článku… Co nadělám?

   • Artur napsal:

    Hluboce se omlouvám vlku,ale chutě do toho,Vy určitě do daného tématu vnesete jako vždy komplexní a „neotřelý“pohled.Již teď se těším,páč téma „vládních úspor“je výživné a mobilizující téma.

    • vlk napsal:

     Asi ne. NA tu zjevnou demenci, co předvedla se už mnoho dalšího nedá moc napsat.. Ostatně trapnější než tuhle v televizi, což jsem pojal samostatným článkem ohledně jejího ministrování na obraně už stejně být nemůže. Před touhle teflonovou figurou si každý normální člověk může jen odplivnout. Holka ze Skořepky, nebo E55, které šlapou, protože jim nic jiného nezbývá, jsou proti ní charakterní liga.

  • jezevec napsal:

   nejsem si jist, zdali úspora spočívala v tom prodeji. spíše jsem to vnímal jako úsporu na provozu. například zbavím-li se (štiřína) chaty, na které topím přímotopem a opravy stojí X peněz ročně – úsporou pro domácnost jsou ty ubylé náklady, nikoliv výnos z prodeje. podobně tak lecjakou pračku a zejména auto je často levnější někomu byť i darovat zadarmo, a koupit si nové, úspornější a bez nároku na údržbu.

   • oh napsal:

    Levnější? No možná, ale jen za předpokladu, že máte k dispozici peníze na náhradu těch starých darovaných věciček novými a úspornějšími. A to, myslím, není případ Kalouskovy děravé státní kasy.

   • Jos napsal:

    Přesně takové „úspory“ o jakých se snažíte mluvit vy jezevče předvedl na příklad zločinec Bendl ve Středočeském kraji, kde kamarádům prakticky rozdal hluboce pod cenou více než 10 nemocnic. Na př. plicní léčebnu na Pleši prodal za cenu nižší než je cena bytů, které byly součástí toho kšeftu. Ty částky „úspor“ byly z hlediska státních financí tak bagatelní, že nemůže jít o nic jiného než rozkrádání zbytků státu. Nečas a jeho squadra ví že končí a snaží se ze státu udělat snědený krám. Hlavně té další vládě nic nenechat. To je tak jediné motto Nečasových činů.

   • AlenaK napsal:

    Posílám odkaz na „úsporu“ Štiřín
    http://www.virtualni-prohlidky.cz/images/pano/stirin/tour.html

 9. Laco Grőssling napsal:

  Zdravím Vás Ostrovide, díky za článek. Hádám tak 90 % Čechů prostě nevěří, že za řekou Moravou může být něco z čeho by se mohli poučit. Co povídám něco rozumného poslechnout od Slováka. A tak nakonec asi nejvíce lavinami ve slovenských horách zasypaných turistů bude z Čech a speciálně z Práglu.
  Budu se opakovat, u Vás funguje vyšší politická kultura a teď máte velké štěstí, že Vás vede Róbert Fico. Ale není to one man show. Kaliňák, Kažimír i Lajčák jsou špičkové osobnosti.
  Jak jsem také psal, na Ficovi obdivuji, že se snaží o celospolečenský dialog. Je pravda, že zejména v krizi a recesi nemá žádná vláda nikde příliš velký manévrovací prostor.
  Každopádně rerstrikce bolí méně, pokud Vám je někdo kloudně vysvětlí a víte, že na druhé straně nekrade.
  Tak hodně štěstí.
  Napište něco o Bezákovi.

  • Rys Ostrovid napsal:

   Aj ja pozdravujem vás, pán Laco (oslovujem vás ako p. Laco, lebo neviem objaviť ako spraviť nad „o“ vo vašom priezvisku dve bodky 🙂 ). Keď sociológovia porovnávajú slovenskú spoločnosť a českú, zvyknú vravieť, že na Slovensku sa všetko deje akoby prudšie, dynamickejšie (ale pozor! dobré aj zlé veci). Vieme si sami teda aj výraznejšie uškodiť (nárazovými a nepremyslenými opatreniami) ale vieme sa aj rýchlejšie pohnúť dopredu (nemáme také zábrany pred nevyskúšanými vecami). Netreba zabúdať, že na Slovensku pravica zrealizovala sociálne experimenty, aké by jej – pravdepodobne – u vás neprešli. To je tá negatívna stránka našej povahy. Česká spoločnosť je celkovo taká ustálenejšia, rozvážnejšia (a aj to má svoje výhody a nevýhody). Áno, máme šťastie, že nás vedie R. Fico a verte mi, že nielen ja mám prvý raz za 20 rokov pocit, že tu máme konečne „normálnu“ vládu. Žiadnych supermanov, žiadnych svätých mužov, ale proste ľudí, ktorí sa snažia odviesť profesionálnu robotu (a aj oni robia chyby). Snáď to nie je mylný dojem (dúfam). Úprimne: na tému Bezák sa necítim. Prostredie slovenskej cirkvi som nikdy podrobne nesledoval, ale nemôžem sa zbaviť dojmu, že v celej veci je stále niečo, o čom sa ešte nehovorilo (a nemám tým na mysli finačné prechmaty Bezákovho predchodcu). Celé je to divné, veľmi divné.

 10. Jos napsal:

  Poslechl jsem si Ficův projev a tiskovou konferenci na sjezdu ČSSD. Jedno je jasné. Na Slovensku vládne jiné a lepší paradigma. Lepší pro občany. Ficovo vyjádření o zacházení s veřejnými penězí ve zdravotnictví muselo u českých neoliberálních šíbrů vyvolat zděšení. Také o něm česká media ani nešpitla. A článek Rysa Ostrovida je toho dalším dokladem. Takže Rysovi dík. Poučil jsem se.

  • Rys Ostrovid napsal:

   Dovolíte poznámku, p. Jos? Včera zaznelo v diskusii na TA3 jedno vyhlásenie práve od R. Kaliňáka. On doslova povedal:“Zamestnávateľia by mali výraznejšie prerozdeľovať výnosy podnikateľskej činnosti v prospech svojch zamestnancov“. Teda mali by byť štedrejší. A toto povie úspešný podnikateľ, bohatý muž! Ak som na niečo zvedavý, tak na to, ako to bude vyzerať, ak tento R. Kaliňák, podnikateľ a boháč za pár rokov povedie slovenskú sociálnu demokraciu. A on ju povedie, tým som si takmer istý. To bude veľmi zaujímavý (rozmýšľam či nie aj trochu nebezpečný) experiment…Som zvedavý, čo to spraví so Slovenskom.

Komentáře nejsou povoleny.