Postupim,Sudety, Kosovo, Grenada a ostatní „propagandistické fráze “ a Krym


Motto:

xpow napsal:

Kosovo jako zdůvodnění anexe Krymu je prázdná propagandistická fráze. Mě to, že by se západ v Kosovu dopustil jakési fatální neodvolatelné chyby , na kterou prostě muselo Rusko zareagovat vojenskou agresí zdá jako dětská říkanka….

Nerad  píši  články,  v kterých opakuji v podstatě  zejména  to, co jsem již  konstatoval  dříve.   Nicméně  musím.  Kvůli  mottu  dnešního  článku.  Ale mohl bych  tam  dát  místo  xpowa  řadu jiných.   |Který  mají  jasný  pohled  na  věc  – Putin je  zloduch  a jasný  viník a kdo tvrdí  něco jiného  je  naprostý  trouba   a hlupák.   Protože  přece Rus  je  něco  jako poločlověk, co nepatří a nebude nikdy patřit  do  civilizovaného  světa /  kondensovaný Fagan/  a hrozí  nám  bolševizace   a  zadrátování  země   anávrat  k totalitarismu / asi  5-6  dalších/.

Pokusím se  ještě  jednou o  argumentaci a proč  ke  krymské krizi  došlo, z  čeho se zrodila a  kdo  jsou  její skuteční původci  a  hybatelé  událostí.  A  také  dát  do  souvislostí některé  historické pojmy  a události, s kterými tady mnozí  zcela  lehkovážně  žonglují.   A   to vše  za použití, pro mne  naprosto zásadního principu – totiž  že budu měřit  jedním a tím samým  metrem všem, o kterých  se ve  svém textu  zmíním a  že  naprosto  odmítám  metodu typu že  jedna  strana  poskytuje  prostřednictvím  svých  občanů v uniformách  humanitární pomoc, či  její  provinění proti mezinárodnímu právu  je bagatelní  a   jiná   je  automaticky, vždycky  a za  všech okolností automatickytěžkým agresorem

Zcela  lehkovážně  se zde  opakovaně  laškolovalo  Mnichovskou dohodou  a   odtržením  Sudet. V  souvislosti  s Krymem.   S  tím, že  kdo uznává  Krym ,uznává  Mnichovskou  dohodu.  A  že prý  jde o stejný  akt.

Popišme  si nejdříve tedy  historické  markanty  Mnichovské  dohody:

1- šlo  akt  vnější  síly, kdy bylo, v rozporu, s tehdy běžným  mezinárodním právem,   vytržena  z  území  suverénního státu s  garantovanými hranicemi, pod  hrozbou  užití  síly a  zrušení spojeneckých dohod, podstatná  část  jeho  rozlohy.  Viz tehdy   a mezinárodně  závazné  pakty například Pakt Společnosti národů, upravujícího postup v případě řešení sporů a  Briand-Kellogova pakt, který zakazoval válku jako prostředek řešení sporů mezi státy, a tudíž z toho vyplývá i zákaz použití vyhrůžky takovéhoto násilí v mezinárodních vztazích A  to i na  základě etnického  klíče.   Dalším  jasným  markantem v  tomto  ranku  je,  že  odtržení proběhlo aniž by  se někdo  obyvatel na  tomto  území na  cokoli zeptal. Byt jen  formálně.

2- toto  území  bylo  nade  vší pochybnost  historicky  ukotveno ve  státním celku , od  kterého  bylo odčleněno. Hranice nevznikly  ad hoc,  rozhodnutím kohosi, nýbrž,  když  s eomezíme  opravdu  jen  na  Sudety – jde o  hranice  historické o  jejichž   platnosti  nikdo nepochyboval. Víc e méně  to platilo  i pro  zbytek  předválečného  ČSR  -s  výjimkou Petržalky, Těšínska a  Podkarpatské  Rusi,  které ovšem přímým  předmětem  Mnichovské dohody nebyly, ale  staly  se součástí  až Mnichovem  vygenerované  Vídenské  arbitráže. A nejsou  tedy také předmětem srovnávání  Mnichov – Krym.

3- Žádný  stát  neměl  v odtržených  územích  žádnou svou  strategickou  základnu  natož  fatálního obranného   významu a  už  vůbec mu nehrozilo,  že  o ni přijde a  tím  bud e výrazně vojensko strategicky  znevýhodněn.

4- v  době  Mnichova ani nikdy před  tím naprosto nehrozilo,  že  by  se  ten, kdo  ztrácel  část  svého území , stal  dějištěm násilného mocenského převratu, kdy od  moci  byla  silou odstavena  legálně a  demokraticky  zvolená  vláda, ale   který  by instaloval naopak  militantní xenofoby a  nacionalisty, veřejně  vyhlašujícími,  že  hodlají  postupovat  vůči  obyvatelům  odtržených  území  všemi dostupnými prostředky  a  to včetně  fyzické likvidace. A  přijímající prokazatelně  zákony  v tomto  směru.

5- iridentistické  nálady  v  odstupovaných  územích byly prokazatelně   dlouhodobě  živeny, takže  menšina  záměrně  kladla  požadavky,  o  kterých věděla , že  byly  naprosto nesplnitelné. Prostě  proto, aby  být  splněny  nemohly.  Menšina  navíc  sáhla  ke  zbraním a  teroristickým  útokům proti  svému původnímu státu a  provozovala  tyto  dlouhodobě  a organizovaně.

6- zaručená  práva  národnostní  menšiny  byly  na mimořádně  vysokém stupni a to i  v  kontextu  tehdejší  státní praxe v  rámci celého světa.  A je  zřejmé, že  by  plně obstály  i  dnes, v  našem  chápání  pojmu lidská práva  zaručená práva  menšin. Možná s  malými  úpravami.

Tento vysoký standard , mimo  jiné,  dokládá  i masový příliv  emigrantů  ze  země  agresora do  postiženého státu.  Což  dokazuje,  že  emigranti  naprosto  necítili,  že  by  v  nové  zemi  byli  jakkoli  omezováni na  svých právech a možnostech z  důvodů své národnosti. Jde emigrující  elitu  ze  země  agresora  typu  bratři Mannové. Například.

Bylo naprosto nemyslitelné,  že  by  arbitrovaný stát  například  zrušil  používání menšinových  jazyků v  úředním styku!

7- arbitrovaný  stát nakonec byl ochoten přijmout  i  ony  nesplnitelné požadavky –  řečené Karlovarské.

8- odtržením  území  obývané  menšinou  vznikl  státní  útvar, který  nebyl schopen  bránit  své hranice a  nebyl schopen v podstatě  fungovat  ani ekonomicky,  došlo k totálnímu  rozvratu  jeho  dopravní sítě.

9- Mnichovská  dohoda  nebyla  anulována  jejími  signatáři  ani po  2.ww . Minimálně  dva  z  nich  ji  mají za platný právní  dokument,  jehož  platnost  pro minimálně  jednoho z nich  skončila až  aktem  okupace z  15.03.1939!  toto je oficiální stanovisko  Velké  Britanie!  Jinými slovy –  Československu ani  jeho nástupnickým státům se nepodařilo prosadit  nulitu Mnichova od  samého počátku , takže  kdyby  byl  Adolf  Hitler  neobsadil vojensky  Čechy  a Moravu, ale  byl ponechal  při  životě  loutkový  stát  typu  Slovensko nebo Chorvatsko,  mohla  by  Mnichovská  dohoda  mít   platnost  a  účinnost snad   i  dnes. Osobně  si nemyslím, že  by  se tak  stalo a  že nejpozději v Postupimi  by  byla  nějak anulována. Například proto, že  francouzská  exilová  vláda ji  anulovala  už v  roce 1942 a  to bez  aplikace britského pohledu na její zneplatnění   vytvořením Protektorátu.

Podobně  Itálie  po své porážce.

10- na  území tehdejší  Evropy neměl  Mnichov  žádný  precendes vzniklý  po systému platných mezinárodních  dohod, uzavírající a reflektující  výsledky  1.ww

11- československá  vláda  to podotýkám  žádná  vláda  ani  žádný  její  krok  nemohl  vyhrocování situace PŘED  Mnichovem nižádným  způsobem, zákonem nebo souborem  zákonů  zabránit.  Kdežto odtržení  Krymu  zabránit  šlo, pokud  by byly  naplněny  poslední  trojstranné  dohody mezi Janukovyčem,  Kličkem a  spol.  a  Německem, Polskem a  Francií.

Z uvedeného  jsou  zřejmé a  naprosto  zásadní  rozdíly oproti současnému dění  kolem Krymu.

Jakž takž  formální shoda  je pouze  v  bodě  1. Že  jde o oddělení  části  území  jednoho státu  bez jeho souhlasu. Nicméně  i  tento  bod  má  zásadní  vadu.  Na  Krymu proběhlo referendum. Podle pozorovatelů, všech  referujících  novinářských  štábů i  ostatních pozorovatelů  naprosto  regulerní a  následné  akty  byly  provedeny  na  základě  výsledků onoho referenda! Přiznávám, že  tento bod  je  sice hlavní,  nicméně  je důsledkem  – těch ostatních o  kterých  je  dále  řeč. Bez nich by  nevznikl.

Ve všech ostatních  bodech, charakterizující  Mnichov,  cestu k němu, jeho průběh  a  důsledky,  je  shoda  s  Krymem bud vůbec žádná nebo naprosto marginální.  Důležité  pak pro moje  uvažování  jsou zejména  tyto  body:

-oddělené  území  jako historicky  integrální součást  arbitrované země.

Zde jde o přesný  opak  Sudet!!!  Krym NEBYL NIKDY  historicky  součástí  Ukrajiny. Nýbrž  Ruska. Od  dob  jeho  získání  na  Turecku. Ukrajina  ho získala až  díky  okamžitému  rozmaru  jednoho  z  diktátorů, proti kterým se ovšem nyní  se vší  možnou  vehemencí ohrazuje, jejichž  činy  neuznává  a revokuje. Pokud možno..  Jsme  svědky  naprostého paradoxu –  když   diktátor  konal v její prospěch,  je  to  akt  chválihodný, legální  a  samozřejmě platný. Na rozdíl od všech ostatních  jeho kroků. Ty  nejsou legitimní, neplatí a  jsou  odsouzení  hodné!

– akt  zhoršující  postavení  menšin

viz  přijetí  jazykového zákona  majdanskými  demokraty. Viz   jejich proklamace a  prohlášení  ohledně  omezování  vlivu  ruštiny  a rusismů  a   adorace  těch, kteří prokazatelně  mají na  svědomí  tisíce, spíše desetitisíce  ruských  životů  za druhé světové  války. Ale nejen  jich.  Totéž  se týká  Poláků na Ukrajině,  Volynských  Čechů,  Židů a pod.

– mezinárodní precedensy a chování  mezinárodní komunity  a  zkonstruované právní  vehikly  v obdobných případech  po  2.ww

Tento  bod  je  jádrem mého dnešního   článku!!!  

Proto jsem tenhle  sloupek uvedl mottem.  Které  vyjadřuje, pro mne naprosto nepřijatelný  postoj dogmatiků,  bigotních  antirusistů  nebo   duševních prostáčků.   Toto nejsou  vlkovy  nálepky, nýbrž  Vlkovo  rozdělení  těch, co jsou schopni  se, s výše  uvedeným motem, ztotožnit.   Každý má svobodný  výběr a  pak, tyto tři skupiny  vůbec nejsou  stejné. Ti první  jsou  podle mého  hodnocení velmi  nebezpeční  všem okolo.  Ti druzí  jsou nebezpeční  zejména  sami sobě a  ti třetí  jsou  politování hodní.  Nicméně, nikdo z nich pro mne  není  ani lůzou, tím méně  slizem a už  vůbec  ne lidmi , co  neumí  žít  ve svobodě.   Fanatici  mají právo na  svůj  názor, zaslepenci a  duševně  prostí rovněž. A  kdyby  došlo  na lámání  chleba, jsem ochoten  jejich právo  na   názorovou odlišnost  bránit  všemi  dostupnými prostředky. Jakkoli je mi jasné,  že  oni by  kvůli  stejnému právu nějakého vlka  nemrkli okem.

Svět  se ovšem poučil  a z celé  sudetské  kauzy  po  druhé  světové  válce  udělal  jasný  závěr.  V Postupimi.  Kdy  jasně  deklaroval,  že  chápe problém národnostních  menšin jako  latentní  ohrožení  světového míru a bianco šek na příští  světovou  válku. Takže se přijalo řešení schválené  všemi vítěznými  mocnostmi  – transfer  německého obyvatelstva z  území  jiných  států. Aby  Německo už  nikdy  v  zámince  ochrany  svých  menšin  nemohlo  rozpoutat  válku.   Nejen  to.  V chartě  OSN  bylo zakotveno právo  každého  státu  na  garanci  svých  hranic  a na  to,  že  bez  jeho souhlasu mu  nesmí  být  odnata  žádná  část  jeho  území.

Tento modus  vivendi  s e ukázal být  vzácně  funkčním, takže  byl  následně  v  roce 1963  implementován, jako  klíčový  úzus , například do  charty  právě  vzniklé  Organizace africké  jednoty.Proč  o  tomhle  mluvím?  Protože  tehdy  bylo  jednoznačně  konstatováno,  že  nově  vznikající  africké  státy   ve svém vlastním zájmu  MUSI  striktně  dodržovat  své  území v  hranicích,  jak je  získaly  po  koloniálních  velmocích, od  kterých se emancipovaly.

To  jednoduché a na  první pohled celkem   bezobsažné konstatování má fatální  význam.  Když  si otevřete  politickou  mapu  Afriky zjistíte na první pohled  jednoduchou  věc.  Hranice jednotlivých  států  rozhodně  nemohly  vzniknout  historicky  na  základě  národnostního  / přesněji – kmenového/ rčení, tak  jako je  tomu  v ostatním světě.  Je  zřejmé,  že  jasné a  dlouhé rovné linie  jsou  výsledkem  ostré  tužky  a přiloženého pravítka  na  mapu. Tak  jak  se  kdysi  dohodl Londýn s Paříží, Bruselem nebo Lisabonem. Bez  ohledu  na  původní obyvatele  a jejich   národnostní  /kmenovou/ příslušnost.  Při tom  naprostá většina  takto  vytvořených  hranic  měla za  důsledek  okamžitý  vznik  menšinových  etnik. S e všemi  riziky a  důsledky, které  to přináší!

Nově  vznikající  africké  státy  si  toto  jasné nebezpečí  uvědomily  a  dobrovolně  se rozhodly  jej  eliminovat  v  zárodku. A jakkoli  se následně OAJ stala  naprosto  nefukční,  je  tento princip v  Africe dodržován dodnes. Jinak  by  Afrika  byla  jen věčným  válčištěm  etnických konfliktů.

Pokud  mne  pamět neklame, došlo  jen ke  dvěma  významnějším územním  korekturám  – vydělení Eritrei  z  Etiopie  a Jižního Sudánu  ze  Sudánu.  Obojí  / po dlouhých a  krvavých  bojích  , na  etnickém  a konfesním základě/ se souhlasem  původního státu.  Naopak  nebylo  povoleno, za  cenu  v podstatě  genocidy,  oddělení  Biafry  od  Nigerie  nebo Katangy  od  Konga. Zejména  západní  mocnosti se tehdy  dovolávaly  právě  onoho úzusu  OAJ  o  neměnnosti  afrických  hranic. A  o nutnosti nějakého zásahu  je  nepřesvědčila  ani  hrůzná  jatka  v  už  zmíněné Biafře.

Co jsem  tímhle  celkovým  exkurzem  chtěl  říci je  jasné.  Celý poválečný  svět  se  z  českoněmeckého národnostního konfliktu  po  válce  poučil a  respektování  státní  suverenity   a územní  celistvosti se stalo doslova  svatým  grálem  poválečné  světové politiky.   Do  té míry,  že  v roce  1970  vyhlásilo a  konkretizovalo VS OSN v

DEKLARACI ZÁSAD PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ A SPOLUPRÁCE MEZI STÁTY

Zítra  ji otisknu jako dokument celou.

Tato  deklarace  byla  přijata  Valným shromážděním  jednomyslně a  podrobně, ve  změněných  mezinárodních podmínkách, vykládá zásady vyhlášené Chartou OSN  (1945).A  to v  7-mi kapitolách.

1/ zásada nepoužití síly

2/ zásada mírového urovnání sporů

3/ zásada nevměšování

4/ zásada spolupráce států

5/ zásada sebeurčení národů

6/ zásada svrchované rovnosti států

7/ zásada poctivého dodržování závazků

Tento  stav trval  až  do 25.října 1983, 5 hodin ráno   kdy USA  zahájili  operaci Urgent Fury. Ale  většina  z  vás  nejspíš  tuhle  událost  bude znát  pod  jiným  jménem  – obsazení  Grenady. S  původně  deklarovaným  cílem –  ochrana  a  evakuace  800 amerických  studentů, kteří  studovali na místní  univerzitě. Detaily  zájemci naleznou  zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_na_Grenadu

Dovolím si ocitovat  jen  pár  zásadních  věcí:

 Americký ministr zahraničí George  Schultz předložil dokument, ve kterém obhajoval nutnost provedení operace, neboť Spojené státy tak prokáží ochotu bojovat za své zájmy ve Střední Americe a Karibiku.] DIA, zpravodajská služba ministerstva obrany USA zároveň prokázala, že Kuba ani Sovětský svaz nemají možnost do případného konfliktu zasáhnout.

K zásadní změně v plánování operace došlo 20. října, kdy byl původní cíl operace, totiž evakuace amerických občanů z Grenady, rozšířen o neutralizaci nepřátelských sil na Grenadě a politickou rekonstrukci systému. Americký Sbor náčelníků štábů zároveň podpořil překvalifikování operace z mírové (či humanitární) na operaci vojenskou.

Obojí citace  viz COLE, Ronald H.. Operation Urgent Fury [online]. Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, [cit. 2010-12-25]

Americká  násilná  invaze,  spojená  se změnou  režimu a  porušující v podstatě  všechny možné  články  výše  zmíněné DEKLARACE ZÁSAD PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ A SPOLUPRÁCE MEZI STÁTY, takto oficiálního a závazného dokumentu  OSN, byla podrobena  tvrdé mezinárodní  kritice  už proto , že  z právního hlediska  byla naprosto neudržitelná.  nicméně  v  USA  Viz opět  Wikipedia:

Samotná invaze se již od počátku dostala do konfliktu jak s mezinárodním, tak s americkým právem. Podle mezinárodního práva byly Spojené státy povinny podle čl. 51 Charty OSN informovat o invazi Radu bezpečnosti OSN. Jako signatáři Smlouvy z Ria byly dále Spojené státy povinny informovat i signatářské země této smlouvy o důvodech invaze. Protože byla Grenada součástí Britského společenství, měla být požádána o pomoc či alespoň souhlas vláda Spojeného království. Nic z toho vláda Spojených států neučinila.

Podle amerického práva měl být o invazi předem informován předseda amerického Kongresu. Pokud by to nebylo možné učinit s předstihem, mělo se tak stát nejpozději 48 hodin po začátku války. Ani toto nebylo učiněno.

citace  viz opět COLE, Ronald H.. Operation Urgent Fury [online]. Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, [cit. 2010-12-25]

Ovšem grenadská opěrace,  díky  hladkému průběhu  a jasnému  vítězství,  našla  velkou podporu v Reaganových  Spojených  státech, které  notně potřebovaly  nějakou  náplast na vietnamský  debakl, který  byl  čerstvě  umocněn  atentátem  na  kasárna  námořní pěchoty  v Bejrutu, kde zahynulo více než  200 amerických  marináků.  A hlavně  – nebyl nikdo,  kdo  by  proti  svévoli  USA  a  Grenadě  mohl cokoli vynutit!

Pokud nechtěl rozpoutat  termonukleární  válku. DIA  měla  se svým odhadem pravdu!

V  každém případě  šlo  tehdy   akt  hrubé  síly, který  zásadně  změnil  do  té doby  platná  mezinárodní pravidla   a  verifikoval  přímou intervenci  silnějšího,  jako legální prostředek k prosazení  jeho politických cílů  a  zájmů v blízkém sousedství, včetně násilného svržení  nepohodlného  režimu.

Ale  ani tady nedošlo  ještě  k násilné změně  hranic  nějakého státu  intervencí  z  vnějšku.  Toto pravidlo bylo  dále  nedotknutelné  a platilo jako klíčový  mezinárodní  axiom.  Platilo  až do roku 1996 a  do vydělení  čehosi,  co  já osobně  nazývám  Drogově  dealerskou  republikou Kosovo.  Jakkoli jsem  dlouhý, cítím potřebu  potřebu  překopírovat sem  část  stati  z Wikipedie, popisující  tuto  událost – http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosovo

V roce 1996 vznikla oficiálně albánská ozbrojená organizace Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK), která postupně zahájila ozbrojený odpor. Nejprve prováděla teroristické útoky proti policejním stanicím, úřadům a institucím, poté sváděla i drobné potyčky se srbskými policejními jednotkami. Její financování probíhalo zejména prostřednictvím organizovaného zločinu v evropských zemích, zejména obchodu s drogami a „bílým masem“.[6]

Roku 1997 vypukla v Kosovu občanská válka mezi UÇK a srbskými jednotkami. Bělehrad nejprve váhal s rozsáhlou ofenzívou proti povstalcům, ale když 23. března 1998 označil velvyslanec USA pro BalkánRobert Gebard UÇK jako „nepochybně teroristickou organizaci,“ prezident Slobodan Miloševič zahájil vojenské akce. Jeho hlavním cílem bylo získání kontroly nad územími ovládanými UÇK, jež Kosovo etnicky čistila od nealbánského obyvatelstva.[7] Srbové systematicky ničili archivy a dokumenty Albánců, aby byl znemožněn jejich návrat.[zdroj?] Z Kosova začali prchat někteří obyvatelé. Albánci páchali etnické čistky na srbských rodinách, které žily uprostřed albánské většiny. Kosovská osvobozenecká armáda UÇK se postupně dostávala do popředí a z rozhodování o Kosovu vytlačovala umírněné představitele demokratických sil, v jejichž čele byla Demokratická liga Kosova pod vedením Ibrahima Rugovy. UÇK začala likvidovat i některé své oponenty uvnitř i vně své organizace, kteří nesouhlasili s jejím postupem.

16. ledna 1999 došlo k masakru v Račaku, kde bylo dle tvrzení Albánců pobito 45 albánských civilistů. Srbské orgány s touto interpretací nesouhlasily a tvrdily, že těla Albánců byla upravena tak, aby to vypadalo jako těla civilistů.[6] Bývalý brigádní generál německé armády a poradce OBSE ve Vídni Heinz Loquai, který měl později možnost nahlédnout do některých tajných dokumentů OBSE, zjistil, že na místě činu byly uskutečněny změny, takže někteří ze zabitých kosovských Albánců nebyli zabiti v masakru, ale v bojích se srbskými bezpečnostními silami.[6] Počátkem roku tak jugoslávská armáda zahájila další ofenzívu.

V únoru a březnu byla pod záštitou mezinárodního společenství zahájena jednání mezi Srby a Albánci, která však skončila s ohledem na podmínky Rambouilletské smlouvy, podle níž se Kosovo mělo postupně osamostatnit, fiaskem. Albánská delegace, pod vedením poměrně neznámého velitele UÇK Hashima Thaçiho, nakonec souhlasila s odzbrojením UÇK, autonomií v rámci Jugoslávie a přítomností NATO. Hashim Thaçi se však k podpisu nezavázal a řekl, že se albánská delegace vrátí na jednání do Francie 15. března. Srbové přítomnost sil Severoatlantické aliance odmítali a dohodu z Rambouillet jako celek nepřijali.

Dne 19. března srbské jednotky zahájily další ofenzívu. Srbské akce proti jednotkám UÇK byly rychlé a agresivní. Docházelo i k dalším akcím polovojenských srbských jednotek vůči Albáncům i jednotek UÇK proti Srbům, k dalšímu vypalování a zabíjení; nově navíc také k zabavování dokladů a násilnému odsunu Albánců za hranice Jugoslávie. Obnovená válka v Kosovu současně připravila o domov na 500 000 jeho obyvatel.[zdroj?] Mezitím Spojené státy, páteř případných vojenských operací, schválily použití síly v Kosovu a 23. března mohly začít letecké útoky NATO na Jugoslávii, což skutečně nastalo následující den. Akce byla nazvaná Operace Spojenecká síla. Jestliže při předcházejících bojích uprchlo do okolních zemí zhruba 150 tisíc Albánců, pak za 78 dní bombardování NATO činil počet uprchlíků hrozivých 800 tisíc Albánců[7] a 100 tisíc Srbů.[7] Někteří příslušníci srbské armády a policie se při operacích v Kosovu dopustili několika excesů, v roce 2009 srbský soud odsoudil 4 bývalé srbské policisty za vraždu 50 albánských civilistů ve městě Suva Reka.[8] 9. června začalo stahování vojsk z Kosova a 10. června NATO ukončilo bombardování Jugoslávie. Vzápětí byla schválena rezoluce RB OSN, která umožnila vstup vojsk OSN na území Kosova.

Kosovem  skončilo  Postupimí  a  základními deklaracemi  OSN  garantované právo  jednotlivých  států  na neměnnost  hranic  bez  jejich  souhlasu.  Znovu  odkazuji na DEKLARACI ZÁSAD PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ A SPOLUPRÁCE MEZI STÁTY. je  snadno  k nalezení  na  internetu.  Ta  něco podobného  připouští,  v krajních případech a JEN S  MANDATEM OSN.  Ten  humanitární  bombometčíci  zcela  nepochybně  neměli!

Řeči  o  masovém  porušování  lidských práv  srbskými  jednotkami,  jako odůvodnění  agrese následného  vzniku  drogově dealerské  republiky  Kosovo. mají pro mne  malou  platnost. Nikoli  kvůli  nespornému  utrpení  , které v  Kosovu  bylo v míře  více než  hojné  a je prokazatelné, ale  kvůli  naprosto  jednostrannému  výkladu o  tom, kdo  výhradně  násilí  páchal a kdo  byl vždycky pouze  obětí!     To je jeden  důvod.  Existuje ovšem  ještě  jeden a pro mne  zásadnější!

Tím  je  naprosté POKRYTECTVI  mírových  bombometčíků  o  jejich snaze  bránit  etnickým  čistkám a  masakrům! Naprosto  to  není pravda.  A  jde  jen  o  to  najít  za  každou cenu nějakou  odlišnost, která  by  ospravedlnila současně hrubou a sprostou  agresi  proti  Srbsku, včetně  odtržení Kosova  a  současně  umožnila  tvrdit, že  Krym  je  úplně opačný  případ.

A  mluvit  o  ruské  zvůli  a  násilí,  ve  světle   deště  bomb  na  Srbsko  a  to včetně  civilních  cílů a objektů  typu  nemocnice,  civilní  vlaky , cizí  zastupitelské  úřady, je  nebetyčná  drzost.  Není  totiž  známo,  že  by  Rusové  stejný  nebo  jen  aspon trochu podobný  akt  násilí podnikli proti  Ukrajině!   Jedině  a pouze  toto  – humanitární  bombardování  a vzdušné  násilí  na  cizím státu, spolu  existencí  ozbrojené  iredenty  oddělujících  se a  jejich teror  nad  civilním obyvatelstvem  druhého etnika jsou  rozdíly ve  srovnání  kauz Kosovo a  Krym. Pouze  tohle! Nic jiného.

Nemám však  naprosto  žádný problém přezkoumat  argument, že  zásah v  Kosovu  a následné oddělení Kosova prý  bylo  nutné  z hlediska  zabránění  humanitární  katastrofě  a  ochrany  Albánců, kterým  prý  hrozila  genocida. Tohle  je jen a pouze  účelové a  navíc  lehce vyvratitelné  tvrzení.

Znovu se vrátím  k  Africe.  O genocidě  v Biafře už  byla  řeč.  Ti, co nemají naprosto selektivní  pamět, vědí, že  nešlo o  jednotlivý  exces.  Stejně  hrůzná  masová  jatka  se  děla  a dějí například ve  Rwandě, Sierra  Leone, Libérii,  Sudánu,  Kongu,  Demokratické  republice Kongo  a na  spoustě  dalších míst černého kontinentu.  Zde  mezinárodní společenství a zejména   původní koloniální  metropole nebo Spojené  státy,  kteří pocitovali  nutkání  bombardovat  Srby,  hájící  svou  územní celistvost,  necítili sebemenší  potřebu  jakkoli zasahovat, když  šlo  nebo jde o  africké  masakry.  Přesto,  že  zavraždění  civilisté  se počítají  na miliony a  uprchlíci  snad  na  desítky  milionů. A  to naprosto  doložitelně  a nade  vší pochybnost. A  že by  případný  zásah,  který  by  těmhle  obrovským  genocidním procesům  zabránil,  by pro ně bylo velmi  jednoduché a snadné provést.

Nevím  jak to  vidíte vy, ale  pro mne  je  jakékoli mávání  humanitárními  aspekty v  případě  odtržení Kosova  naprosto odporným pokrytectvím! Na  které  nikdo  myslící a nikoli jednostranně  fandící,  nemůže  naskočit.

Problém  kosovské  iredenty  má  ovšem  ,v  kombinaci s  Grenadou  naprosto  devastující  účinky  ,  jasně  dláždící  cestu  ke  konečné likvidaci  existence života  na planetě!  Obojí  je  totiž  postaveno na  jediném  základu  – totiž  na  síle. Já  bych  to vyjádřil  heslem  –

My  můžem, protože  jsme  dostatečně  silní a projde nám to!

Kosovo popřelo do  té  doby  platná pravidla,  která  vznikla  jako poučení a výsledek  nejstrašnější  války  , kterou  zatím lidstvo  zažilo.

Nemluvě  o  tom,  že  Kosovo  nám zpětně  vrátilo  do hry  relevantnost a  přípusnost  Mnichova  a jeho  důsledků!  Proč  by se Německo  mělo  cítit  po Kosovu  vinno? Proč  by  tehdy  násilně  jednající  sudetští  ordneři  měli  být  čímkoli  vinni  když  UCK byla  rehabilitována?  A  proč  by  dodatečně  Česká  republika  neměla  nyní  být  odsouzena  za  své jednání po válce a  to  v celém spektru  možných  kontribucí – počínajíc  náhradou za  zabavený  majetek až po nové  odtržení  sudetských  území a jejich  připojení  k Německu?

Důvod  je jednoduchý  – už zas e platí, že  Když  je někdo  dostatečně  silný, nemusí s e na nic  ohlížet!  Tohle  je  důsledek Kosova!

Tohle  je  něco, co nemohu prostě  akceptovat! Nikdy.

Zkrátka  -komu  nevadí  Kosovo, musí  nyní  akceptovat  Krym. Jistě  lze  namítnout,  že  kdo  souhlasí s Krymem, musí  koupit  Kosovo. Ty  dvě  věty  vypadají  sic e na první pohled  stejně, ale  stejné, resp. úplně  stejné  nejsou.

Jenže  on  existuje  ještě  třetí  pohled.  Který  se  snažím zde prezentovat  já. Že  špatně  je obojí.   Ve  svém  důsledku.  Všude na  světě  platí,  větším  viníkem  je  vždycky  ten, který  spustí  nějaký  nevratný proces!  Kterými v tomto  případě byla  v prvním kroku  Grenada v druhém Kosovo. Kdyby  nebylo  těchto dvou  událostí, neměl  bych  sebemenší problém  označit  Putina  za  agresora,  kterého je třeba  zastavit. A  to všemi prostředky. Jenže  v  bibli  je  napsáno – oko za oko a  je  definováno jako správné počínání. A  také  je  tam  napsáno – nečin druhému, co nechceš, aby  tobě  činěno  bylo. A  opět  – je to definováno  jako  správné  počínání! Tohle by  si  měl  uvědomit  nejen  páter  Halík, ale  i  řada zdejších zabetonovaných  antirusů.

Před  více než dvěma  týdny v  druhém dílu  quattra  o Ukrajině a  dopadech  událostí  na Majdanu – zájemci naleznou zde:

Přemýšlení o Ukrajině II – Majdan,moje dávka ze samopalu a atomové hodiny

jsem dal  už  do nadpisu,  že  Majdan  posunul  atomové  hodiny.  které  měří  vzdálenost  od  poslední  války  lidstva.  Ta  definice byla  naprosto  správná. Upozorńoval jsem na  to,  že  svržení  legálně  zvolené  vlády  a prezidenta  je  porážkou Ruska v poměru  35:0. Ale  že  Rusko rozhodně  nepřistoupí na  porážku  75:0.

Stalo s.!  Každému, kdo  nemá  hlavu  jen proto, aby mu  nepršelo do krku  nebo proto, aby  si měl  kam případně  dát  klobouk, toto  bylo naprosto  jasné.  A dal  jsme tam  zároveń  také  odkaz  na  video  na  Tubce, které  je  francouzského původu a kde  v  určité sekvenci  vystupuje  francouzský  exministr  zahraničí  Dumas, který popisuje proč  Rusové,  respektive  tehdy představitelé  tehdejšího  Sovětského svazu, souhlasili nakonec  s tlakem  Američanů na  sjednocení  Německa  – dostali závazné  ujištění,  že  členy  NATO se nikdy nestanou  jejich  bývalé satelity – Polsko, Československo nebo  Madarsko.  Nemluvě o  baltských státech, které  tehdy ještě  vůbec neexistovaly.  Nic  z  toho  nebylo dodrženo!  Žádné přísliby  neplatily!

Link na  to video  sem, pro  nepoučitelné a nechápavé,  dám znovu:

http://www.youtube.com/watch?v=tuhgF7U8jXM

ne  jen  proto, že   mám ve  zvyku  dokládat  to, co tvrdím.  Ale  ještě  z jiného  důvodu!  Několikrát  se i zde objevilo,  že  Ukrajina  měla  díky  tzv. Budapeštským protokolům  garanci     územní celistvosti svého území.

To je  pravda.  Jenže  tehdy  nejméně  Jelcin  věřil tomu,  že  NATO dodrží  své  závazky  nerozšiřování a neuměl si představit ,  že  Ukrajina  někdy bude ovládnuta těmi  nejhoršími  ukrajinskými nacionalisty! Protože  ti tehdy existovali, pokud  vůbec,  jen  v hluboké  ilegalitě. A  to  jako  památeční spolky  důchodců před  smrtí.

Ten dokument  ovšem primárně popisuje  i celý proces  demontáže  Sovětského svazu.  Včetně  vzniku  Ukrajiny  jako samostatného státu. Speciálně  tady nějaká poptávka po samostatnosti tehdy nebyla  vůbec  žádná.  Jenže  Jelcin potřeboval, aby  Svaz  přestal existovat a tím  byl od  moci  odstraněn   jeho soupeř  Gorby.  A  to  šlo jedině  přes  roztříštění , do té doby  / bez  Baltů/ jednotného imperia A  to tak, že  nabídl  republikovým  komunistickým náčelníkům  možnost, kterou nemohli  odmítnout – aby  , pokud  to dokáží,  na  věky věků řídili  bývalo  svazovou republiku  jako svůj  soukromý  pašalik. .  A  toho se mimořádně ochotně  chytil   také  ukrajinský  Kravčuk.  Jestliže  tedy  Jelcin udělal tuto nabídku,  musel  odsouhlasit  i hranice  včetně  Krymu!  Takhle se  totiž dělají  dějiny.  Já  chci  někoho vystrnadit  od moci, tak  klidně  udělám  dohodu , poškozující  na  trvalo  můj vlastní stát a  generující možnost  světové  války. Jen proto, abych  tu moc  získal. Tohle  máme , v  četných příkladech i v  našich dějinách.  Zejména  Přemyslovci v  tomto „umění“ vynikali!

Mimochodem -Rusko nebylo v  té Budapešti jediným signatářem  a garantem územní celistvosti  krajiny.  Dalšími dvěma  jsou  Spojené státy a  Velká  Británie. Je  ted  jen na  nich, jestli splní  svoje závazky  nebo ne. Ale  zeptám se – je  na Kose  někdo, kdo  na  tom  trvá  stůj  co stůj?

Pokud  ne,  pak platí  heslo, které vygenerovala  Grenada. připomenu jej  pro jistotu:

My  můžem, protože  jsme  dostatečně  silní a projde nám to!

Tohle  je  důsledek  Grenady  a Kosova. At chcete  nebo nechcete!

A na  samý konec  přidám ještě  jedno video.  Je  svědectvím  o tom, jak  postupují  „demokraté“  z Majdanu,  tedy  ti, kterým jde jen o demokracii  a dodržování  zákonů vůči těm,  kteří se jim nelíbí.  Zde jde konkrétně o demisi  šéfa  jedné  ukrajinské  televize!  A  dávám  ho sem zároveń i kvůli těm, co tady do diskusí psali, že na Ukrajině  vysílají  jen proruské  kanály  a  že na Krymu je  cenzura!

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Drsne-video-Ukrajinsti-vladni-poslanci-rucne-strucne-presvedcili-reditele-statni-TV-aby-odstoupil-311972

Vy, co máte  pro ně pochopení – ještě  si pamatujete, co je psáno v bibli?

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

346 reakcí na Postupim,Sudety, Kosovo, Grenada a ostatní „propagandistické fráze “ a Krym

 1. vonrammstein napsal:

  Nevěřil bych, že to řeknu, ale-zlatej Fagan.

  • Sal napsal:

   Meesře von Rammsteine, délka článku / příspěvku nemusí být na škodu.
   Vlk reagoval na reakce jiných lidí na jeho předchozí „podněty“ (sorry, nejsem schopen si vybavit lepší výraz). Kdyby to jen trochu zkrátil, nebude to mít tu vypovídací hodnotu. Takže s Vaším „zlatej Fagan“ dost nesouhlasím.

   Je to hodně náročné čtení, ale pokud nejste schopen zkousnout článek čítající cca 4 normostrany textu, pak vážně nerozumím, jak se můžete ve světě orientovat. Dyk jen návod k blbé navigaci má těch stran 20!
   To neměla být urážka. Pokud to tak vyznělo, tak sorry.

   • vonrammstein napsal:

    Milý Sale, neurazil jsem se. Je to jen nepochopení. Čtu celé knihy, víte? I hodně tlusté knihy. Vůbec jsem neměl na mysli délku článku.
    Spíš mě rozčiluje rozplizlost obsahu, ne jeho délka. A chaotičnost, názorová neukotvenost.
    A úplně nakonec-ta délka vlastně taky. Uměl bych to říct pěti nepříliš rozvitýma souvětíma. Ale to je holt kus od kusu. Dávám přednost výstižné stručnosti. Dejte mi ještě pět let a budu se vyjadřovat v haiku. Nebo optimálně vůbec.

    • Sal napsal:

     Mr von Rammsteine,
     Haiku? Zkusil jsem, nakonec jsem si radši překousl štětec a jazyk 🙂
     5 nepříliš rozvinutých souvětí na popis cca 800 let historie? Whoa, Vy jste mistr superzkratky! 🙂
     Zkuste mi v 5 ne příliš rozvitých souvětích vysvětlit, proč EU rozšlapává Rusku bábovičky, proč mu v 90. letech slíbila, že mu hračky brát nebude, že mu nebude omezovat životní prostor…
     … a přitom to dělá neustále?

     Nemusím být Rusofil, abych tyhle věci zaznamenal. Btw, zkuste neustále stlačovat bombu plynu. Musím Vám říkat, co nastane, když překročíte „kritický moment“?
     EU udělala přesně tohle, a USA? Ty to dělaj furt.

     • Sal napsal:

      Omluva, má být „rusofil“, ne „Rusofil“

     • vonrammstein napsal:

      Ale jistě, můj milý pane. Ve skutečnosti bych si nejspíš vystačil s jednou holou větou, ale to by nutně vedlo ke krutému nepochopení.
      Tak já to zkusím. Nutně to nebude dobré, jsem unavený (ne, nemyslím tím ožralý, myslím opravdu unavený), ale stejně to zkusím.
      1) EU je konstrukt, od základu postavený na lži rovnoprávnosti členských států.
      2) Je-li něco postaveno na lži, nedokáže to produkovat pravdivé věci. Lež umí zplodit pouze další lež.
      3) Rusko je EU vnímáno jako ohromně silný konkurent. Což taky doopravdy je. Ale to je nepřijatelné. Jediný přijatelný konkurent jsou Spojené státy, a ty už EU podle prognóz někdy předloni dohnala a předehnala. Hypoteticky. No-v něčem opravdu ano.
      4) EU přímo neomezuje Rusku životní prostor. Jen ho s nenápadností bělocha mezi Pygmeji obkličuje.
      5) Budu nesmírně spokojen, když EU zanikne. Ale ne za tu cenu, že nám to obkličování Rusko oplatí. Už jsem zažil, děkuju pěkně. Teď už bych střílel.

      Berte to s rezervou. Po osmi hodinách spánku bych to asi zformuloval líp.

     • Sal napsal:

      Ve spoustě věcí s Vámi souhlasím,
      ale (hergoth, to čertovo ale), neřekl jste to v pěti větách. Ale to nic. To je jen hec.
      Pokud se mi přes den podaří najít chvilku, odpovím důmyslněji. Jinak snad i zkusím dát dohromady text a poprosím Vlka, aby to otisk na sklo.

     • vonrammstein napsal:

      Nebyla řeč o pěti větách, ale pěti stručných souvětích 🙂 Ale jo, budu moc rád, když to sepíšete. A já snad příště odpovím trochu promyšleněji 🙂

     • JANK napsal:

      Taky nemiluju dlouhé články, ale v tomto případě by mi Vaše zkratka byla na nic. Nejsem odborníkem na historii ani na mezinárodní právo, ale Vlkův článek je pro mne dost přesvědčivý, Vaše zkratka ne.

    • vlkp napsal:

     Tak se předved! Rád si počtu sms stejného obsahu.

    • Gerd napsal:

     Haiku? No tak něco na inspiraci:
     Vonrammstein sedí/ u stolu na vlkův text hledí/ a co počít neví.
     Ač nečtenář haiku/ hraji na balalajku/ rusům domácím.

     • Sal napsal:

      Ale, no tak, pánové,
      jsme přece lidi. Každý něco plácne i kdyby to tak nemyslel.
      Já osobně jsem von Ramsteinnovi porozuměl: „Vlk to měl dát trošku kratší“. Nemusím s tím souhlasit, ale má na ten názor nárok. Nebo ne?

  • kchodl napsal:

   🙂

 2. kchodl napsal:

  Souhlas.

  Neustálé vytahování Sudet jako králíka z klobouku je klasická manipulace. Do obecného diskursu se to stále uvádí jako něco, co ještě není vyřešené – srovnává se to s pochybnými věcmi jako Kosovo a Krym. Přitom to vyřešené dávno je. Od 45-tého roku. Odsunem.
  Ovšem pro naše německé (není třeba, aby se velkogermáni nadále schovávali za sudetské nacistické dědečky a babičky) přátele to vyřešené není, dokud nějaký český stát existuje, někdo zde mluví česky, … je to věčný boj, trvající již 1000 let. Jen tak neskončí, leda naším vyhlazením či poněmčením – pak budou konečně spokojení.

  Budapešťskou deklaraci – a horu smluv a slibů předtím – porušil Západ, svou subverzí Ukrajiny.
  Těmi 5-ti miliardami dolarů, utracených za NGOs, ovlivnění veřejného mínění a přípravu jedné revoluce a jednoho puče na Ukrajině.

  Co se teď děje, je čirá agrese Západu, bez ohledu na západní morálku, svobodu, pravdu, etiku.
  Šílení američtí neo-konzervativci chtějí svoji vítěznou finální válku a zničení Ruska, bez ohledu na obětování Evropy. To bude pokračovat, dokud Rusko neodevzdá svoje zbraně, svoje technologie, nezbourá univerzity, neodevzdá nerostné bohatství.

  Američtí nacisté se snaží přijít na způsob, jak to celé udělat jen s lokální atomovou válkou. PRO, desítky tisíc křižujících střel, elektronický boj, subverze. Zatím si doufejme myslí, že to skutečně nejde. Jakmile získají dojem, že by to prošlo, bude konec světa. Protože rusáci jim svoji zemi nedají – to raději umřou, a celý svět s nimi.

  Dál je to jen další mlácení vymlácené slámy.

  • vonrammstein napsal:

   To se nestane. Pokud by i k válce došlo, odehraje se konvenčními prostředky. I když je fakt, že u Rusa si člověk nemůže být stoprocentně jistej, když je tam velkorysá konzumace vodky součástí bontonu. Malinko přeháním, ale ne zas tak moc.
   Ale ne-vážně: Jaderná válka není v ničím zájmu. Ničí i materiální hodnoty. A o ty přece ve válce jde, ne?

   • jaa napsal:

    nějak jste pozapoměl na neutronovky

   • cobolik pacholik napsal:

    vies co air force base,tam pijatika to normalka a pamataj ruska holota v rozhodujucich chvilach,ked islo o velice moc ani neovonala zatku,za to potom pila a spievala,jak besna,to viem naisto od starych frontakov,co som este zazil,je jasne,ze arcipijaci,ale ked ide o vela …

   • Hudec napsal:

    Povídali, že mu hráli. V trochu slušné společnosti už to s tou vodkou není tak divoké. Škoda….

   • aga napsal:

    „Ale ne-vážně: Jaderná válka není v ničím zájmu. Ničí i materiální hodnoty. A o ty přece ve válce jde, ne?“

    Ne, ani náhodou. Ve válce jde o víru, o ideologie. A víra některých zúčastněných vyžaduje oběti, nejen materiální, ale dokonce i lidské. Občas jsou obětováváni nejen nepřátelé, ale dokonce i vlastní. Stačí nahlédnut do příslušných Příruček.

    • vonrammstein napsal:

     No jo-ale válčíte především proto, že chcete něco hmotného získat. Nebo naopak zachovat.Tímhle způsobem získáte akorát tak neobyvatelnou pustinu.

     • aga napsal:

      Jak vidím, skrze vaši obranu ta myšlenka nepronikne :). Ne, neválčíme proto, že chceme něco hmotného získat. Chceme získat něco nehmotného, to hmotné je eventuelně jen prostředek, ne cíl. Válčíme za víru, za Boha, za národ, za vlast, za dmeokracii … A dokonce i ti, co nám to tlučou do hlavy, aby nás nabudili, válčí za nějaké nehmotné statky – však se do té historie i současnosti pořádně podívejte, a nenechte se zmást řečmi, že dnes je tomu jinak než za křižáckých válek, kdy při dobývání Jeruzaléma nešlo o hmotný zisk… A ultimativně jsme schopni všechno hmotné, včetně cizího i vlastního života, včetně života svého jednorozeného, obětovat tomu nehmotnému zisku…

  • Mičman napsal:

   Stačí počkat, až se upijí, nezadržitelně jich ubývá, a ubylo jich díky alkoholu víc, než kvůli válce a bude to jen prázdná země.

 3. Firefly napsal:

  Vlk zaujímá obvyklý historizující nacionalistický postoj. Je totiž jisté, že v roce 1918 a následujících byla Němcům v českých zemích učiněna křivda. Byli nuceni stát se občany cizího státu, ba přímo přinuceni silou. Nikdo se jich neptal na názor, jejich svobody byly pošlapány našimi předky mávajícími prapory a mapami staletí starými.

  Není s podivem, že využili první příležitosti návratu k celku jim bližšímu. Bohužel v té době nacistickému a výbojnému, a jak se ukázalo o pár let později dopad jejcih rozhodnutí byl pro ně zdrcující.

  Netvrdím, že Mnichov 1938 obhajuji – šlo o dohodu programových totalitárních agresorů se slabochy a zrádci přátel. Ovšem kořen samotného problému si naši zavinili sami.

  Nevolám po jakémkoliv odškodnění či restitucím. Stejně, jako jsem byl proti církevním restitucím. Nikdy nelze napravit všechny křivdy které byly spáchány a snaha o to by byla jen kontraproduktivní.

  Ale Československo 1918 mělo daleko od ideálů svobody.

  • kchodl napsal:

   Žádná křivda se Deutsch-Bohmen nestala. Když bydlíte více než generaci v někoho domě, neznamená to, že je najednou váš.
   Šlo sice o 1000 let staré mapy, ale aktuální. Země koruny české. Do roku 1918 součást soustátí, v přesných hranicích.
   Problém byl ve století trvající velkogermánské propagandě.
   Jiné řešení, než nabídla Čs. republika, nebylo. Federalizace ve smyslu Švýcarska nebyla možná kvůli spojencům a z mnoha dalších důvodů. I když mělo Československo „daleko od ideálů svobody“, pořád to byla zdaleka nejsvobodnější země ve střední Evropě.

   • Firefly napsal:

    nevím, kteří Němci přišli v které kolonizaci – před mnoha stoletími. A kteří nepřišli, ale prostě žili tam, kde vždy, jen Češi do těch pohraničních hor pořádně nedošli.

    Každopádně byli Němci v roce 1918 právoplatní občané, spolumajitelé země stejně, jako Češi. Nebyli to žádní přistěhovalci bez práva spoluvlastnit a rozhodovat o svém. A proto měli plné právo se oddělit.

    Historické mapy jsou úplně k ničemu. Pakliže by se obyvatelé Slezska rozhodli zítra připojit k Polsku, pak je to jejich právo.

    P.S. Karlovy Vary do toho nemíchat. Tamní Rusové nejsou občany ČR, spolumajitelé ČR a nemají tedy žádná práva k jakémukoliv společnému majetku.

    • Sal napsal:

     Oh, jak úchvatné.
     Rusové, coby občané ČR nemají právo se referendem rozhodnout, že Karlovy Vary budou součást Velkoruské Říše, ale Sudetští Němci to právo měli.
     Albánci, po humanitárním bombardování Srbů, měli právo se vyslovit pro svobodný Kosovský stát Albánců, Rusové na Krymu totéž právo nemají.

     • Firefly napsal:

      Albánci to právo měli, stejně tak Rusové na Krymu.
      A stejně tak Srbové v okolí Mitrovice.

    • Sal napsal:

     A jak víte, že Rusové žijící v KV nejsou občany ČR?

     • Firefly napsal:

      Co vím nejsou. Ale výjimky určitě existují.

      Ovšem, měli bychom být opatrní a nedávat občanství nikomu, ani dětem cizincům k nám přiděleným. Protože přece nechceme, aby přibývali spoluvlastníci našeho majetku bez náležitého vkladu.

     • Sal napsal:

      S tím nepřidělováním občanství souhlasím. Ale bojím, bojím, že už je pozdě 😦

    • jaa napsal:

     Nějak se pozapomíná, že se SVOBODNĚ přihlásili k německé velké říši. a jejímu dílu Nebylo málo fofr němců stylem že naša koza se napila z vaší německé studny takže jsem němec.

     • Firefly napsal:

      Jde o rok 1918 a potlačení snah o odtržení čtyř německy mluvících oblastí. Rok 38 byl částečným následkem.

     • Hudec napsal:

      Jistě, rok 38 byl následkem, a rok 18 byl také následkem, a rok 1620 byl také následkem. Všechno je vždycky něčeho následkem. Skončíme u Sáma a Avarů, případně Keltů?

    • Hudec napsal:

     Při vzniku českého státu /přemyslovského/ nežil v těch horách nikdo. Byl to prales. Žádní Germáni tu po slovanské kolonizaci nezbyli, pokud nepřistoupíme na tezi, že dnešní obyvatelstvo je do značné míry genetickým mixem všeho předcházejícího (což asi je, ale to platí skoro všude na světě). Zpochybňovat území českého státu je legrační. On fakt stačí pohled na mapu a ty hory kolem. Fakt by se vám (bez ohledu na národy zde žijící) zdála ta pomnichovská mapa přirozená? Historické hranice až příliš často probíhali/probíhají buď po hřebenech hor (jsou-li nějaké), případně korytem řek.

     • Mathias napsal:

      Jasně, takovým dokonalým příkladem státu s hranicemi hor a koryty řek je třeba Polsko nebo Rakousko. Uznejte, že hranice státu odpovídají etnickým, politickým, ekonomickým a historickým tradicím. Nějaké hory s tím většinou nemají nic společného.

     • Evix napsal:

      😀 V České republice nejčetnější mužský klan R1a vznikl v oblasti eurasijských stepí dnešní jihovýchodní Ukrajiny před 10-15 tis. let. V současnosti však je nejčastěji nalézán, jak je naznačeno zelenou barvou spíše v oblasti Pobaltí a Polska a lze jej označit jako východoevropský (ačkoliv se nalézá i ve Skandinávii a poměrně hojně i v některých částech Asie)
      V České republice druhý nejčetnější mužský klan R1b vznikl v oblasti Pyrenejského poloostrova přibližně před 10-18 tis. let. I v současnosti je zde velmi častý a k dalším typickým oblastem náleží Britské ostrovy a západní Evropa, jak je naznačeno zelenou barvou. Lze jej označit za typicky západoevropský mužský klan.
      Co Čech to cizinec 😀 tady to máte celé http://www.hedvabnastezka.cz/rady/1962-nase-dna-rika-co-cech-to-cizinec/
      Už před lety dělal podobnou analýzu Genomac a zjistil to samé 🙂

     • kchodl napsal:

      Evixi, to je sice možná pravda, ale ne celá pravda.
      Nezmínil jste ty keltské geny.

      A další věc: které národy hrají – a baví je to – hokej ?
      Vikingové. A jak tam vtěsnáte Čechy a Slováky ?

      Nebo technické sportovní disciplíny. Střelba, létání.
      Tam je velmi jasná koincidence.

     • standa.e napsal:

      Polsko bych do věci přirozených hranic příliš netahal… Zvláště hovoříme-li o té hranici Odra-Nisa 😉

     • Evix napsal:

      Kchodl, já měla za to, že hokej je výmysl Kanaďanů, ale možná se pletu…A pokud baví hokej i Čechy a Slováky, pak je tu na místě třicetiletá válka a Švédové…
      Proč nehrají hokej Poláci a Němci, opravdu nevím, přitom museli Švédové jít ze severu….

    • Mathias napsal:

     Obávám se, že vaše informace o Slezsku jsou mírně řečeno pomýlené. Do 14. století bylo součástí Paistovského státu, pak Koruny české. Od konce 18. století součástí Pruska a pak Německa (kromě tzv. Českého Slezska – Těšínsko, Opavsko). K Polsku bylo Slezsko připojeno roku 1945. Takže nějaký historický nárok Polska na Slezsko je zcela směšný.

     • Firefly napsal:

      Nepsal o o nárocích Polska, ale o vůli občanů a obyvatel Slezska. Kdyby se chtěli připojit k Argentině, je to jejich věc.

    • vlkp napsal:

     No milej Carlosi a ono s e něco na jejich postavení po roc e 18 změnilo? Ano? Tak sem s tím! Led a, že bys připustzil otevřeně, že Češi jsou podlidé a správně jimi měli zůstat i v roc e 1918.

     • Firefly napsal:

      Proč by ěši měli být podlidé ? Píšu snad něco o tom, že by neměli mít nárok mít stát na území, které obývali ?

     • vlk napsal:

      Protože píšeš tohle:
      Je totiž jisté, že v roce 1918 a následujících byla Němcům v českých zemích učiněna křivda.

      Já o žádné nevím. A doložil jsem to.
      Čechů s e také nikdo neptal, jestli chtějí být součástí R-U.

     • Firefly napsal:

      Proč odvádíš řeč na R-U ? To se rozpadlo.

      Spoustu lidí – i ty – operují s pojmem křivda. A že křivda se stane tehdy, když je někdo věšen, střílen, stěhovát či aspoň nějak pořádně perzekuován. Ale o tom to přece není. Křivda Němcům nastala tím, že neměli možnost vyjádřit se, do kterého státu by měli patřit.

      Neměli svobodu volby. Neměli právo rozhodnout sami o sobě. A to je řádná křivda.

      Přitom měli mít možnost vyjádřit se a zařídit se podle výsledku. Tak jako tuto možnost měli mít na Krymu (a že Kyjev by jim ji dal sotva), ale i v Kosovu, Srbské Mitrovici nebo kdekoliv jinde.

     • Gerd napsal:

      Málo se zmiňuje historický kontext. Československo roku 1918 a dále do 1938 bylo oproti tehdejším zvyklostem ostrůvkem nebývalé demokracie s právy menšin, jaká jinde menšiny neměly. Jistě, nebylo to dost na sebeurčení, ale rozhodně nešlo o nějaké utlačování. A vezměte dobu vzniku, kdy velmi silně hrozilo, že dojde k poněmčení Čech a maďarizaci Slovenska. Mnohokrát stačilo velmi málo ˇa národy Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků zde nebyly. Ohánět s ehistorickými hrnaicemi je jen berlička nacionalistů, až do 19. století tak státy ani národní příslušnost vůbec vnímány nebyly. Kdo žil na území jakéhokoliv státu, cítil se být příslušníkem tamního národa, i kdyby pocházel z Tramtárie.

     • Firefly napsal:

      Gerde, jistěže máš ohledně svobod v ČSR pravdu. A příkladem z roku 1918 vskutku dost násilně vytrhuju z historického kontextu.

      Ale jseš první, kdo na to poukázal. Jinak jen nacionalistické (vlk aj) či pravolevé. (Fagan aj.) reakce

  • ujo napsal:

   a R-U mělo snad k ideálům svobody blíže? .
   O Německu r. 38 nemluvě

  • Sal napsal:

   Ach, ano, Němcům se v ČSR stala strašná křivda. Tak velká, že měli právo Čechy podřezávat, a když se to státním úřadům nelíbilo, měli právo na sebeurčení a spojení s Grossdeutschland.
   Dobrý muži, prosím, přečtěte si dobové zápisy. Nejen ty německé, ale taky ty od českých úřadů, kolik bylo povražděných českých četníků v pohraničí.
   Ona ta čísla trochu mění pohled na svět.
   Ale to je vlastně jedno, dyť Češi jsou Untermensch, nicht wahr?

   • Firefly napsal:

    Kecy. Nikomu jsem nepřipisoval střílet či podřezávat kohokoliv.

    Jen trouba může napsat, že Němci chtěli v roce 18 k Rakousku či Německu právě proto, aby mohli svobodně podřezávat bližní.

    • Gerd napsal:

     Doporučuji Výstřely v soutěskách o bojích henleinovců s Finanční stráží na Děčínsku.

  • jaa napsal:

   K poslední větě bych měla připomínku. V té době k teoretickým ideálům svobody měl daleko kde kdo. ne jen československo.

  • Sylva Šauerová napsal:

   Ad v r. 1818 a násl. byla českým Němcům učiněna křivda : No ano, a to si myslí dokonce i Vladimír Putin, jak plyne z jeho Valdajského projevu. A ve svých důsledcích to vedlo ke II. světové válce, pravil ten dobrý muž. Jakpak se to líbí našim historizujícím nacionalistům ?
   http://leva-net.webnode.cz/products/valdajska-rec-putina/
   Číst Putina je náhodou prima. 🙂

   • Mathias napsal:

    Je fajn, že alespoň v tomto bodě se Purin schodne s našim Karlem Schwarzenbergem. Oba jsou ryzí demokraté 🙂

   • Ahele napsal:

    Zajímalo by mne, kde jste v textu vyčetla to co píšete a sice, že v roce 1918 byla českým němcům učiněna křivda. Při rychlém přečtení jediné co se zdá být přibližovat významu, a to velmi vzdáleně a bez přčívlastku českých, je toto:
    „Versaileská smlouva byla nespravedlivá k německému lidu a vložila na něho taková omezení, se kterými se při normálním fungování nemohl vyrovnat, na staletí dopředu.“
    Což podle něho (putina) vedlo k další válce, doplňuji já
    Pokud se pletu bylo by záhodno, abyste doplnila citaci, ze které usuzujete na význam, který jí přikládáte. Domnívám se, že tam nic takového není a od vás je to pouhá manipulace.

   • kchodl napsal:

    Nemám slov.

   • prirodovedec napsal:

    Hloupa? Navedena? Zaplacena? 🙂 Ale cist jste umela ne? 🙂 Alespon ty spisy, za které jste brala ty biscoiny, které jsem mel podle Vas pochybne rozmazávat (porovnani Vami sdelene urovne náměstkovského platu se soucasnosti v diskusich o patricijstvi za to nepovazuji), ale když jsem se ohradil kde, nedolozila jste.

  • vlkp napsal:

   Ale!!! Němcům s e stala historická křivda?!! To jsou mi věci. Země Koruny české byly historicky samostatným státním útvarem. Tak jako například Prusko. Dokonce víc e než Prusko.
   A všichni zd e žijící nutn ě museli z historie být poučeni, že státní zřízení , ale i forma státu s e může v průběhu času změnit. Tak jako s e přihodilo po Bílé Hoře trvalé připojení k Rakousku, respektive k habsburskému domu, tak dějiny přinesly osamostatnění českých zemí.
   Není v tom žádná křivda. Křivdou naopak bylo počínání českých Němců po roce 1848!! Kteří naprosto zásadně bránili českorakouskému narovnání podle vzoru narovnání rakousko – uherského.
   Vznik republiky byl přirozeným důsledkem. Žádná křivda. Nikdo žádného Němece nenutil, aby se stal občanem nové ČSR. Každý mohl svobodn ě prodat svůj majetek ve státě, kde žít nechtěl, a odstěhovat se kamkoli, kde by mu bylo lépe. Pokud zde zůstal, měl naprosto stejná zaručená občanská práva jako příslušník tzv. státotvorného národa. Je zajímavé, jak rychle vyšuměla sudetská iredenta už v roc e 19, kd y najednou čeští Němci zjistili, že nemusí platit žádné válečné reparace jako jejich němečtí a rakouští soukmenovci a že jim nehrozížádná hyperinflace! Najednou začali spolupracovat a podílet se prostřednictvím svých politických stran na řízení s tátu.
   Jediný tzv. ústrk čeští Němci „utrpěli“ když chtěli do státních služeb. Tak museli prokázat dostatečnou znalost češtiny!§ Ta hrůza Carlosi, ta křivda!
   Kupodivu za R-U měl každý za naprosto normální, že každý státní zaměstnanec musel umět perfektně německy!
   Možná, že rozumíš daním. Možná.
   Do historie se nepouštěj. Víš kulové s přehazovačkou.
   .

   • tresen napsal:

    Nikdo žádnému Němci nebránil, aby prodal rodnou chaloupku na Šumavě a šel za kopec. To je svatá pravda.
    Taky nevím nic o to, že by někdo bránil Rusům, co se stali občany samostatné Ukrajiny, aby zvedli kotvy a šli za hlasem svého srdce.
    Když už jeden metr, tak jeden metr.

    • kočka šklíba napsal:

     To není jeden metr třešni, to je dvojí, rozdíly popsal vlka i já.

     • tresen napsal:

      Jeden metr přece propaguje právě vlk.
      Tak povídejte, co těm Rusům bránilo.

     • strejda napsal:

      Tresni, vy se jako velký demagog nezapřete. Krym byl darován diktátorem kterého nenávidíme, cizímu státu, dokonce členu OSN. Stalo se to před 60 lety. Hranice českého státu jsou jasné přes 1000 let a pokud novodobá paměť sahá patřily vždy centrálnáí mocu českých králů a moravských knížat.
      takže jeden doktátor dá území a to je již na věky věků trvale odcizeno. Fajn.
      Ovšem ne každý je třešeň.

     • Skogen napsal:

      Že by ty historické hranice? Jednou byste totiž opouštěla území mimo svůj historický kontext (Sudetští Němci), po druhé byste balila kufry na svém historickém území (Krym).

      Přesto se domnívám, že nelze donekonečna postupovat hlouběji v dilematu, zda byla dříve slepice nebo vejce. Jsou určité tlusté čáry, které jsou jakýmisi záchytnými stupni v posuzování legálnosti (která je díky jasné doložitelnosti o něco více než legalita a to druhé nemůže být bez prvního – včetně legálního práva na občanskou neposlušnost při splnění určitých podmínek – mimochodem, toto při Euromajdanském puči nebylo splněno!!!).

      Těmi liniemi je uznání států a hlouběji se jde teprve tehdy, když se naleznou rozpory. Není pochyb, že Rusko Ukrajinu uznalo. Nyní jde o další nuance. Samotná vojenská přítomnost Ruska ještě fakticky neznamenala anexi Krymu. Ruská federace má s Ukrajinou smluvně dohodnutou vojenskou příslušnost kvůli ochraně sevastopolské námořní základny a pokud vím, dala si velice záležet, aby ruské armádní insignie mimo smluvně vymezenou působnost nefigurovaly. Motiv přesunu sil (a prohlášení o ochraně práv svých občanů) je legitimní – vývoj v Kyjevě přerůstající v násilnosti, mocenský převrat, bezvládí a extrémismus, legitimitu propůjčuje.

      Skutečně zásadní je ztráta prestiže mezinárodního práva. Je třeba si uvědomit, že mezinárodní právo trpí jednou významnou slabostí – může fungovat je při velmocenském statu quo. Jinak řečeno, s ohledem na principy politiky (ať už se vykytujeme v jakémkoliv -ismu) je takřka vyloučena faktická platnost mezinárodního práva v monopolárním světě. K monopolaritě přitom vývoj v devadesátých letech směřoval.

      V současnosti je pro mírové řešení mezinárodní krize naprosto klíčové ověřit platnost mezinárodních smluv. Zahájit jednání, na kterém diplomaté verifikují svůj postoj k platným smlouvám, vyjádří námitky a podepíší závazky. Je to jediná cesta k novému statu quo, jestliže existuje vůle pro nesilové řešení.

      Jsem ovšem skeptik. Důvodem je globalizace a fakt, že do politických otázek za poslední tři čtyři desetiletí čím dále tím více promlouvá korporátní sektor, který má zcela jiné vymezení, než hranice národních států a jehož zájmy jsou podstatně jiné, než jsou zájmy politických celků. Jestliže ten ovlivňuje obsazení politických orgánů a lobbuje za své záležitosti, máme zde faktor, který je v současném systému neuchopitelný.

     • kočka šklíba napsal:

      Měla jsem na mysli dvojí metr váš a dalších, ne vlkův.

    • vlkp napsal:

     Milá pani,
     vaše totální nechápavost s e zd e už jaksi s tala pojmem. Uvádím dvě možnosti
     1- je li mi nový státní útvar odpornýa vím, li že v něm nechci a nemohu existovat, prodávám a odchází,.
     2- pokud tomu tak není, zjištuji možnost s e zaranžování. Zd e platí moje argumentac e o tom, že úroven lidských práv Sudetech, by splnila i současné pojímání lidských práv a zacházení s menšinami!
     Jediný ústrk vážená dámo byl v tom, že holt pokud Němec chtěl do státních služeb, musel umět česky. Copak vám na tom přijd e závadného?

     Rozdíl od Ukrajiny je zřejmý.
     Ano, Rus nespokojený s Ukrajinou může odejít. Ale nemusí při tom prodat. Na síti je rozhovor s tím Volyńákem o kterém už jsem se zmínil v téhle diskusi. A ten doslova říká, že majetky rodin, co chtějí odejít te´d jsou NEPRODEJNE!! Stačí umět číst.
     S Rus y by to bylo nemlich stejné.

     NAvíc Rusové jsou vystaveni novému jazykovému zákonu! Ne že když budou chtít jít do státních služeb, musí umět ukrajinsky, ale naopak, že nebudou smět používa svůj jazyk v úředním styku vůbec, že nebudou ruskojazyčné školy, bud e omezen a ruskojazyčná spolková činnost a tak podobně.
     O tom, že by například kyjevská univerzita měla svou ruskojazyčnou část si mohou nechat jistě jen zdát. Podobně asi nebude ruská větev ukrajinské techniky. Určitě ne v budoucnu.

     Netuším, zd a pochopíte tyhle jemné detaily , ale zkusil jsem to. A můžete si zas e stěžovat, jak zle zacházím s jinonázorovými.
     Jedna věc věc je jiný názor, který má jádro. Druhá věc je tristní blbina , kd y někdo, aby mohl dál mlít to své, argumentuje na úrovni žáka z pomocné školy. Podle hesla – a´t jsme bit, jen když se peru.
     Možná, že vy si libujete v diskusi s dubovým šifonerem, já nikoli. Prostě mu sdělím, že je dubový šifoner.

     • tresen napsal:

      Tak jestli skončíme na tom, co kdy bylo, je nebo bude prodejné, dostaneme se opravdu do pasti tristní blbiny. Vaší provenience. To je jádro namouduši dubové.

     • Firefly napsal:

      Jak píšeš vlku, v roce 1918 vznikl nový státní útvar. A jestli se to někomu nelíbilo, proč by se měl stěhovat ? Založil by si ještě novější státní útvar.

   • Firefly napsal:

    I kdyby Němcům nebyla činěna žádná křivda, pak stále měli nárok na to žít v takovém uspořádání, jaké sami chtějí. Tak jako každý člověk.

  • kočka šklíba napsal:

   Carlosi co to tu melete. Pokud vím, území, které se nazývá Sudety bylo vždy součástí českého státu, za doby R.-U. součástí Čech. Takže obyvatelé se nestali občany cizího státu. R.U. zanikla, takže by se podle vaší logiky měli stát občany Rakouska? nebo Německa, jehož součástí nikdy uzemí Sudet ale nebylo? To je také dost podstatný rozdíl od Krymu. A i od Kosova. Ostatní, tzn. postavení Němců v ČSR, popsal vlk, takže nebudu opakovat. Máte v tom opravdu guláš.

   • tresen napsal:

    Území, které se dost nepřesně nazývá Sudety /přesněji bych to nazvala německými jazykovými enklávami/, bylo součástí království, které se Čechy i Němci v něm žijícími shodně nazývalo Regnum Bohemiae /až v 19. století se pak ukázalo, jaké dobrodiní představovalo všeobecné užívání latiny/. Tento státní útvar, který přežil všechny složité historické peripetie v rámci Svaté říše římské národa německého i pozdějšího Rakouska-Uherska, zanikl jednoznačně a nekompromisně k 28. říjnu 1918, a to vznikem RČS.
    Neboli k tomuto datu vznikl skutečně zcela nový útvar, který na ten starý státoprávně nijak nenavazoval. Jiná věc je národnostní sentiment, a ten ovšem okamžitě přinesl problémy.

    • strejda napsal:

     To myslíte vážně?

     • tresen napsal:

      Vy se vážně domníváte, že české království coby státní útvar kontinuálně pokračovalo v RČS?
      Tak to je opravdu omyl.
      Ale co je podstatné: Náhle tu byl coby jediný státotvorný národ prezentován národ československý a Němci, kteří se do té doby považovali za právoplatné obyvatele zemí Koruny české, získali pocit, že se s nimi nepočítá.
      No ale to je opravdu na jinou debatu a nechci to plést do té o Krymu, protože žádná historická paralela nemůže platit stoprocentně, naopak může svádět jednak ke zjednodušování, jednak k nikdy nekončícím svárům.

     • kchodl napsal:

      Obávám se že to skutečně myslí vážně, je vážně tak …. intelektuálně nesmělá.

     • prirodovedec napsal:

      Kchodle dnes perlite, to si musim poznačit a zapamatovat a sam nekdy timto sympatickym přívlastkem jepici potesit :), az mi da podobnou sanci.

    • kočka šklíba napsal:

     Ano, takže ale Němci kteří žili na území nazývané Sudety, se sice ocitli ve státním útvaru ČSR, novém, ale ne cizím. Ten stát kontinuálně existoval mnoho set let. To jsem se snažila sdělit. Stejně tak se v cizím státě neocitli Rakušané nebo Maďaři, nebo jste někde četla že by např. Madaři nazývali svůj stát po rozpadu R.-U. cizím státem?

     • tresen napsal:

      Řekla bych, že mnozí Maďaři měli sto chutí nazývat po rozpadu R.-U. stát, ve které se ocitli, cizím státem.

     • prirodovedec napsal:

      Inu to vite, předtím měli svateho Istvana, potom Sissy :), pak dostali vyprask, prohrali a trpeli. My za Habsburga pod barelovitymi 300 let, ted nastesti pod nimi jen dve desitky. Pravda nez dorazil na ves Konias tak to vždy par mesicu trvalo, zatímco patricijka s agitacemi to zvlada casteji. 🙂

    • Evix napsal:

     Já vás nechápu, vážně.
     Víte, já (a většina nás)se narodila v Československu a mávnutím
     proutků (jistého V.Klause a jeho kumpánů, Měčiara a jeho kumpánů) a byli jsme všichni v jiném státě.
     „Tento státní útvar, který přežil všechny složité historické peripetie v rámci WWII, zanikl jednoznačně a nekompromisně k 31.12.1992, a to vznikem ČR“. A nikdo se nikoho neptal, moje matka byla Slovenka a tím pádem najednou pozbyla občanku, pas na několik měsíců. Můj bratr, který se nezodpovědně narodil na Slovensku a jako novorozeně opustil Slovensko, měl stejné problémy…Občané Krymu takové problémy nemají, občanku mají do týdne…
     Vůbec to nechápu…

   • Firefly napsal:

    Co je to stát ? Organizace pro občany žijícím na nějakém území. Na historii se vykašlete.

    Co občané chtejí, to je svaté. Logicky co chtějí občané obývající nějaké území, nikoli občané území jiného.

  • prirodovedec napsal:

   Mozna méně daleko nez by byla dusledna realizace Vasich idealu? 🙂

   Jak můžete resit krivdu 1918 bez predchozich? 1848, 1815, 1620, … a zejmena bez první krivdy (mezi Germanskym Adamem a ceskou Evou 🙂 )?

   Myslim, ze zminovat krivdu je zbytecne. Tehdejsi znacne zfanatizovani nadlide sli do války za slavou a zisky a prohrali. Prohrali dvakrát a nesli dusledky. A když vyhrali studenou valku, nedokazali krome sjednoceni ještě získat zpet Sudety. Musí je tedy získat dodatecne bud přes patou kolonu barelovitych a schauerovitych 🙂 nebo ze je koupi (nakonec asi od Rusu – třeba o tom Putin prednese další projev, na který pani LA plukovnice 🙂 da opet odkaz).

   • Firefly napsal:

    Viz jinde. Jistěže šlo o vytržení z historického kontextu. Ale o tom píšete tak vy a Gerd.

    Nacionální levičáci z toho mají zradu národa, západofilní prý liberální pravičáci na mě prskaj, jak podporuju Putina.
    😉

 4. ros napsal:

  Už se na to vykašlete. Vždyť je to jak zápas boxerů, který skončí až KO. A každé další kolo je delší než to předchozí.
  Venku je krásně. Vemte vnuka ven. Pomůže to hlavně vám.

 5. jezevec napsal:

  OK, vlku. takže všichni jsou vinni – usáci v grenadě, somálci v africe, albánci v kosovu, severoatlantická aliance přijetím středoevropských zemí – a tak tedy z toho ti vyplývá, ne že se pravidla přesto budou dodržovat, ale naopak že právě proto i rusáci si mohou smočit pracky kdykoliv a kdekoliv se jim zachce, protože žádná pravidla než pravidlo silnějšího stejně v reálu neplatí.
  putin už slibuje že bude chránit rusy i na zbylém území ukrajiny, slovensko je hned vedle, a odtama do ruské enklávy karlových var coby kamenem dohodil. až tamější rusy přijde putin bránit s pěchotou, doufám že je budeš vítat chlebem a solí! jsme přece taky vinni a jsme tedy povinni se podrobit velmocem.
  no abys nelitoval. mohli by se u plzně sejít se sudetskou soldateskou, a z tebe by jen lítaly chlupy.

  • vonrammstein napsal:

   Člověče, neblbněte furt s těma Varama. Jak moc je to mimo realitu, tak moc je to nevtipný.Tedy absolutně.

   • jezevec napsal:

    pokud má někdo jiný názor, není to důkazem jeho morální zvrácenosti. možná má jiné vstupní informace, nebo je jinak vyhodnocuje.
    no hele –
    1) putinovské rusko prostě napadlo jinou zemi, to je realita.
    2) euroatlantická civilizace na to nechce nebo neumí reagovat, takže jen čumí a nechá ukrajinu putinovi napospas – to je taky realita.
    3) putin už se vyjádřil ve smyslu, že „bude muset chránit“ také rusy ve zbylém území ukrajiny – i to je realita.
    4) takže pokud rusko vtrhne i do ukrajiny, což opravdu nelze vyloučit – je vysoce pravděpodobná i replikace reality ad re bod (2)
    5) kde to skončí? pamatujete na baldwina? spletl se. vlk má v něm velký vzor a vám to připadá dokonce ftipné. já mám z ruské rozpínavosti strach, a z bezmoci evropské aliance obavy. tedy absolutně.
    jak daleko je to k nám se můžete podívat na mapu.

    • vonrammstein napsal:

     Nerozumíte mi, chytl jste se jen jednoho pojmu. Vary v ohrožení opravdu nejsou. Pokud byste měl náhodou pravdu a byly by, budu tam stát na jejich obranu se všema kvérama, co mám.

    • Vidlák napsal:

     Strach z Ruské rozpínavosti… co Vám ta rozpínavost udělá? Jak se to konkrétně pro vás (nebo ČR) projeví? Bude to horší než nařízení EU? A jsou toho vůbec schopni?

     • Sal napsal:

      Samozřejmě, že to bude horší než nařízení z EU. Rusové nás nenechaj udělat ani jedno opravný referendum. To nevíte?

    • Sal napsal:

     Jestliže budu mít „jiný názor“, a sice ten, že podřezávat jiné lidi je fajn, bude, nebo nebude ten můj jinej názor zvrácenej? Stejně tak názor, že náckové „byli fajn“, je to, nebo není zvrácený?

     Putinovo Rusko NENAPADLO jinou zemi.Armáda Ruské Federace tam zatím oficiálně není.
     2) EU pokusové o demokracii vyzbrojili Banderovce.
     3) Putin udělal to, oč ho požádal „krymský“ patlament.
     4) Rusko je „urva“ opatrný, co se týká „vtrhnutí“ do Ukrajiny.
     5) Neskončí to nikde, dokud ti se nejbohatší nebudou cítit ještě bohatší.

  • Sal napsal:

   Jezevče, odpovězte si sám na otázku, kdo má kolik jadernejch zbraní.
   Zkusim odhadnout pořadí, ale můžu se plést:
   1-2) USA
   1-2) Rusko.
   3) Jisrael
   4…10) nikdo
   10-11) Británie
   10-11) Francie
   Takže Rusko je na tom ne-li stejně jako USA, tak ne o moc hůř.
   A teď si vemte, že všechny ostatní „velmoci“ Rusko trvale přehlížej, nejen, že mu sebraly hračky (NDR, CSSR, atd.), ještě mu rozšlapaly bábovičky (Jugoslávie nejdřív, pak Kosovo).
   To si fakt myslíte, že se Rusko nechá donekonečna odstrkovat? Nemyslíte si, že nacističtí Banderovci na Ukraině jsou dostatečné postrčení přes okraj propasti?
   Obzvlášť, když (a na to furt všichni rádi zapomínají) Krym patřil Rusku od cca 15-16. století?
   Ano, Krym snese srovnání se Sudety, ale jen v tom ohledu, že ty Sudety patří Rusku a byly bez svolení Ruska, dány někomu jinému za určitých podmínek, a ten někdo ty podmínky mění.

   Zkuste někdy přemýšlet ohledně věcí i mimo jezevčí noru. Občas to vážně neuškodí.

   • jezevec napsal:

    ok, zamyslím se, která území patřila česku v 15-16 století, a co by se s tím dalo dělat :-).

    • Sal napsal:

     Špatně jsem se vyjádřil.
     Krym patřil Rusku NONSTOP od toho 15-16 století. Nikoliv JEN v 15-16 stoleti.

     Ale, jinak je to dobrý nápad, žádat od Lucemburska území 🙂 Dyk nám to patřilo od Jana Lucemburského 😀

     • Hudec napsal:

      Bacha, jen aby to s tím Janem Lucemburským nebylo přesně obráceně…. 🙂

     • jozka napsal:

      Technicka… pokud se nepletu, od roku 1780

     • Ahele napsal:

      Teď jste, myslím, vyloupl jádro. Jak to, že to jednoduché vidíme až nakonec?
      Tedy přesněji, jestliže tedy Sudety 1938 a Krym 2014 mají něco společného, tak je to právě především to, že bylo přesně naopak.
      Mocnosti v Mnichově darovaly Sudety Německu a to na necelých 7 let do roku 1945. Pak se vrátily tam kam patřily, tedy k ČSR.
      Chruščov v roce 1954 daroval Krym Ukrajině a to na necelých 60 let a teď se vrátil tam, kam patří, tedy k Rusku.

    • Sal napsal:

     Jozka, může být. Podstatné v tomhle ohledu je, že to je víc než 50 let, co to měla Ukraina.

   • Mathias napsal:

    Ta vaše statistika stran jaderných zbraní je něčím podložená. Ona totiž jaderná rovnováha možná (opakuji jen možná) panovala někdy v 80. letech. Jenže od té doby došlo k dost masivnímu odzbrojení – zejména na ruské straně. Silně pochybuji, že by dnešní Rusko disponovalo stejnou vojenskou silou, jako USA, které vydávají přes 50% celoplanetárních výdajů na zbrojení.

    • kchodl napsal:

     To jsou snadno zjistitelná čísla. Třeba na fas.org (federace atomových vědců).
     Ve skutečnosti je to tak, že v 80. letech byla víceméně strategická parita – tu rusáci dosáhli začátkem 70. let. a dále ji posilovali. Kde měli výraznou převahu, byly taktické a operačně taktické prostředky – rusáci měli 50 tisíc taktických náloží, proti 5 tisíc americkým.
     V první polovině 80. let východní blok vážně uvažoval o válce v Evropě. Měli asi 100 tisíc tanků a těch 50 tisíc malých atomovek. Jenže jednak přišli amíci s malými neutronkami, jednak to bylo celé nesmyslné, protože by získali jen neobyvatelnou radioaktivní poušť.

     Dnes mají rusáci s amíky strategickou paritu, ale v taktických náložích mají ami asi 500 a rusáci kolem 1500.

     To jsou ale všechno čísla na nosičích (deployable). Ve skladech je toho více, v rozloženém stavu se to dokonce do smluv nepočítá. To upravují jiné smlouvy, o skladech vojenského plutonia a vojenského uranu. Tam mají rusáci velkou převahu dodnes. A to už 25 let zásobují celý svět přepracovaným materiálem pro jadernou energetiku. I USA jedou více než z 50% na ruský obohacený uran.

     USA sice vydávají na zbrojení mnohonásobně více než rusáci, ale co se týče jaderných věcí, tam je to plichta. Dokonce tam Rusko cpe více než amíci, v posledních asi 10-ti letech.

     Zavádí novou generaci strategických raket – ponorky, pozemní sila. Bulava, Jars.
     Chystají i novou generaci těžkých raket do sil, náhradu Satanu (SS-18 Vojevoda, co se btw vyráběla celá na Ukrajině v OKB Južnoje, tedy Južnomaš u Dněpropetrovsku, tedy primární výroba – v SSSR bylo všechno minimálně dvakrát).

    • Sal napsal:

     zopakuji: „Zkusim odhadnout pořadí, ale můžu se plést:“, je to jen odhad, ale asi dost sedí, podle reakcí na Váš příspěvek 😀

  • vlkp napsal:

   Jseš opravdu tak hloupej nebo to jen hraješ,
   Platí totiž několik zásaxd –
   1-bud pravidla dodržují všichni nebo nikdo
   2-když sám kradu tožko mohu někoho kárat, že krade taky.
   O tomhle to je!
   Kecy s Karlovýmui Vary si nech na hospitalizaci u Chocholouška, tam najdeš pozorné posluchače.
   To aby mohli správně stanovit dianozu.

 6. Laco G. mlynář napsal:

  Vlku, opět není moc co dodat k Tvému souhrnu.

  Ale přece uvedu pár jmen, které potvrzují Tvé konstatování, že když mám velký klacek mohu všechno.
  Malvíny, Gibraltar, okupace severu Kypru, ale nakonec i Severní Irsko.

  A ještě bych Tvým ctěným odpůrcům doporučil vypracovat logický konstrukt o zájmech České republiky v krizi kolem Ukrajiny. Takovou jednoduchou SWOT analýzu. Musí jim vyjít, že si podřezávají větev pod zadkem.

 7. Fagan napsal:

  Dosti monotónní elaborát ve stylu …a v USA zase bijí černochy. Tento neduh postkomunistické mentality omlouvat zločiny našich ideově spřízněných hajzlíků podle hesla „he’s son of a bitch, but he’s our son of a bitch“ je prostě traumatickým syndromem dějinných zvratů, které lze obvykle nazvat taktéž ideologicky zprofanovaným výrazem „revanšismus“. Jedna dějinná etapa odsoudila bolševismus s jeho imperiálním hegemonem terorizujícím a plenícím 1/6 světa do role poraženého, chtěla mu ukázat jak vypadá demokracie po vzoru západní Evropy, ale jim se tento postup včetně amerických koloniálních olejovek, které dostávali v době bídy 90.let stejně jako Německo po konci světové války, samozřejmě nelíbilo. Touží po návratu ztracené síly a po „respektu“. Jsou prý přehlíženi a ponižováni arogantním, bohatým a dekadentně liberálním Západem. Tak snad ještě nějaké ty tanky nám pořád ještě zbyly, ne? Tak je použijeme! Toť ve zkratce motivy proč to, co dělá dnes Rusko v čele s deprivovaným plukovníkem zločinecké organizace KGB, terorizující nejen své občany, ale i nespočet jiným jimi ovládaných zemí, provádí a pan ruský politolog kterého jsem zde citoval minule říká také proč to dělá. Přesně z mnou výše uvedených důvodů.

  K těm paralelelám.

  Už by bylo dobré začít v naší mentalitě odkrývat faleš tzv. „Mnichovské zrady“ což není opět nic jiného než manipulační a falzifikační mýtus mající ospravedlnit náš příklon ke stalinizaci naší země po r. 1945. To zapříčinilo selhání Edvarda Beneše, dublovaného československého velezrádce a neschopného politika, jak jej vykresluje ve své knize Mary Heiman – „Czechoslovakia – The State That Failed“ (Stát který selhal). Nicméně mýtus Mnichova osvětluje Přemysl Janýr , jeho pojednání uveřejnily před nedávnem Britské Listy. Odcizují pár odstavců.

  „Ferdinand Peroutka v úvodníku „Kdyby byla vypukla válka…“ v Přítomnosti ze 4. ledna 1939 popisuje šok a paralyzaci české společnosti, ochromené čtvrt roku starými událostmi. Ferdinand Peroutka ovšem v lednu 1939 nemohl vědět, že předtím, v sobotu 16. září, vyslal prezident Edvard Beneš do Francie ministra Jaromíra Nečase se svým vlastním návrhem na odstoupení Němci obývaných území. Nikdy nepřipustit, aby se mohlo říci, že plán pochází od Čechoslováků, zněly instrukce, musí býti krajně tajně držen, nesmí býti nic publikováno. Neříci, že to pochází ode mne, tyto papíry zničit. Nestalo se. Když později tvrdil, že Nečas jednal bez jeho vědomí, vlastnoručně psané instrukce ho usvědčily ze lži.
  Podle francouzského vyslance v Praze Victora de Lacroix (předseda vlády) Daladier prohlásil, že to byla (tato) zpráva, která ho přesvědčila, že má anglické návrhy (na odstoupení území) přijmout. Rovněž francouzské vládě k jednomyslnému souhlasu pomohly především poukazy, že Beneš sám navrhoval vzdát se části pohraničí. Bylo by asi lepší, kdybych návrh Prahy v předvečer mého odjezdu do Londýna neobdržel, vzpomínal po válce znechuceně Édouard Daladier.
  Že ono bouchnutí dveří, o kterém z čistajasna náš národ i naše vláda, zcela nepřipraveny, dověděly se z francouzské tiskové kanceláře, bylo ve skutečnosti objednané ultimátum, které si vyžádali Beneš a Hodža, aby měli omluvu před pobouřeným národem, opakovaně dosvědčuje francouzský ministr zahraničních věcí Georges Bonnet, francouzský vyslanec v Praze de Lacroix a nepřímo i československý vyslanec v Paříži Štefan Osuský, sdělující do Prahy, že podle francouzského přesvědčení když Daladier a Bonnet jeli 17. září do Londýna, měli v kapse souhlas naší vlády k odstoupení sudetského území a že Dr. Beneš žádal Daladiera a Bonneta, aby na něho udělali nátlak, kterého by mohl použít pro získání veřejného mínění.
  Intrikovat za zády vlastní vlády a parlamentu s cizími mocnostmi proti územní celistvosti vlastního státu je ovšem flagrantní vlastizrada. Edvard Beneš se jí ostatně dopustil znovu o pět let později, když Stalinovi za podporu své vlády a svého prezidentství nabízel Podkarpatskou Rus.
  Bezprostředně po válce je ovšem narativ mnichovské zrady západními mocnostmi esenciální, tvoří nosnou kostru uchopení moci. Poskytuje zdání legitimity Benešovu prezidentství i vládě Národní fronty a zároveň zdůvodňuje zahraničněpolitický obrat k jejich protektorovi SSSR. Vlastizrádná mise byla Nečasovou bezvýznamnou soukromou iniciativou, o které Beneš nic nevěděl, Nečasův spis obsahující podrobnosti včas zmizí, žádosti o ultimatum a svědectví Georgese Bonneta, Victora de Lacroix a dalších dosud nejsou veřejně známá“.

  Takže je dobré znát pravý stav věci, i když by mě zajímalo, jestli kdyby se konalo v Sudetech ono „demokratické referendum“ a hlasovalo se podle národnostního klíče, jestli by vlk podle této logiky odstoupeních Sudet Hitlerovu Německu „demokraticky“ přiznal.

  Ke Kosovu. Citovat po domácku vytvořený, historicky zjednodušený „výcuc“ dějinných událostí jménem „wikipedia“ zračí u autora jednoznačný deficit akademických standardů „dokazování“ a to rozhodně ze serióznějších zdrojů a více stratifikovaných a to převážně od těch obecně vědeckých akademických autorit, které by nakonec jako absolvent i toho nejnižšího akademického titulu, nutně k jeho získání stejně musel přečíst. Nakonec alespoň vlka šlechtí to, že přiznává, že násilí v Kosovu páchané na tamních Albáncích stejně nevěří, protože ti spojili s prohnilým západem a co je západní, toť prohnilé, lživé a od ďábla jest.

  Já opět dám odkaz na University of the West of England v Bristolu a závěr nevládních lidskoprávních organizací na stav kosovského genocidia (chápu že jsou to oni Klausovy a Bátorovy oni hnusní humanrightističtí NGOisté, ale co naplat, zatím žádný jejich fašounský Abwehr kde by se včera mluvící Hájek v „Máre slovo“ z Protiproudu.cz, dobře vyjímal) – závěr „Council for the Defense of Human Rights and Freedoms (CDHRF)“ o počtu mrtvých a vyhnaných v průběhu r. 1998 v Kosovu

  „Report on the violation of human rights and freedoms in Kosova in
  the course of 1998

  By killing, massacre and physical liquidations of 1934 Albanians, among whom 229 female, 213 children and 395 elderly, by kidnapping, arrests, ill-treatments, persecutions and displacement of 500.000 Albanians, by destruction and burning of 41.538 houses and flats, by looting of the wealth – Serbian regime wants to make it impossible for us to stay in our land and impede the return of the displaced and refugees all over Europe and worldwide. 650 families were raided; 419 Albanians were taken informative talks; 1128 are in pre-trial detention; 132 were sentenced for „penal deeds“ (21 in absentia); 5 Albanians were sentenced by the military court; 87 for petty offence; 3758 cases of physical torture (1047 cases resulting with severe body injuries); 924 persons underwent routine checking; 799 were reported missing; 58 cases of usurpation; 171 persons were searched for; 229 persons were summoned to report to the police station; 24 Albanian families were evicted from their flats; 135 Albanians were dismissed from work; 25 cases of seizure of travel documents (passports);
  Out of the total number of the ill-treated:
  913 were women; 439 children; 441 elderly; 66 CDHRF activists; 48 humanitarian activists; 163 educational activists;
  CDHRF assumes that the data presented in this report is incomplete as it could not register all the cases of the violation of human rights and freedoms in the course of 1998.“

  Je to na tomtéž odkazu Faculty of Humanities, Languages and Social Science University of the West of England v Bristolu, jaký jsem tu už dával.

  *****
  Závěrem: Jakékoli srovnání anexe Krymu nemá v poválečných dobách žádné relevantní srovnání, ať s akcemi přímo vedené USA, nebo NATO, protože JEN a JEN Rusko jimi napadená území anektovalo k tomu svému, nikdo jiný tak před ním neučinil, tedy zase jen KROM Ruska samotného. Jako v případě Podněstří (to byl první precedent po roce 1991, dávno před Kosovem) později Abcházie a Jižní Osetie. Kdo je tady ten, kdo překročil onen rubikon mezinárodního práva, je tedy jasné.

  P.S. Komu se to zdá dlouhé, ať to nečte a neobtěžuje se s ničím víc, než s nějakou tou jadrnou urážkou, kterážto jako „argument“ proti této mé reakci bude naprosto postačujícím a zcela vyčerpávajícím intelektuálním počinem.

  • vlkp napsal:

   Naprostý a dokonalý blábol. Mnichov a jeho peripetie byly pojednávány ze všech možných s tran. Nikdo nikdy z e známých hostoriků tenhle blábol nezpracoval.
   Dokonc e ani komunisté po válce, kteří by byli ochotn ě utopili Benešovu pověst na lžičce vody, kdyby mohli, nic takového nevytáhli. Podobně Hitler ne. Podobně ne Moravec, prostě nikdo. akorát všemi uznávaný historik Fagan.
   K blábolu o ochraně lidských práv a bránění genocid ě v Kosovu daleko víc e zítra. Už je to napsané a v zásobníku.
   Takže shrnuto – klasický a bezobsažný blábol.
   A nakonec pár naprostých nesmyslů – Podněstří byla akce nikoli ruské vlády – to za Jelcina nbylo naprosto nemožné, ten šel západu na Ruku, ale tamních Rusů Kteří prostě neakceptovali vládu Rumunů v Kišiněvu a Kišiněv s tím nemohl nic dělat, protože do ted není dost silný je k něčemu dotlačit.
   Abcházie a Osetie, Fagane nemlich stejný případ. Oba národy si to vybojovali na Gruzii. Opět v Jelcinově době.
   Konflikt 2008 nebyl o jejich odtržení ,ale o pokusu přičlenit zpět ke Gruzii.
   Byl to Saakašvilli , kdo je napadl a to palbou raketometů na plochu, do obydlených měst.
   Kupodivu nikdo to neviděl jako jako zločin proti lidskosti a jasnou genocidu.
   Saakašvilli ovšem palbou napadl i ruské jednotky, které se souhlasme Gruzie byly umístěny v oblasti jako jednotky pozorovatelské.
   Výsledkem byl ruský protiútok, rozprášení Saakašvilliho hrdlořezů a vstup na území Gruzie. I tehdy kecalové tohoto typu psali o ruské anexi a tak podobně. Ruské jednotky se ovšem vrátily neprodleně do svých výchozích pozic. Přesto, že mohli udělat velmi snadno totéž, co Amíci na Grenadě – odstranit nepohodlný režim a nastolit své marionety.

   Možná, že jste nabyl přesvědčení, že na Kos e jste v mateřské škole, že tady můžete volně vyprávět pohádky. Takže vás chci upozornit, že tu o Karkulce o Smolíčkovi, Perníkovou chaloupku atd. tady všichni znají. Ty vaše jsou horší.
   takže příště prosím radši tu o Koblížkovi.

   Shrnu to do jedné věty – jako te´d už tradičně – těžký blábol.Nic nového.

   • Fagan napsal:

    K těm blábolům Přemysla Janýra jinak publicista a novinář, čerpal z blábolů těchto zdrojů.

    Existují pouze jediné souvislé české dějiny, Velké dějiny zemí Koruny české vydavatelství Paseka a většina použitých dat a citátů je převzata z dílu XVIa. Benešovy instrukce k Nečasově misi nalezne čtenář hojně na internetu, např. na http://old.ac24.cz/blogy/121-zakulisi-odstoupeni-sudet-a-konference-v-mnichove a další podrobnosti například u Jana Cholínského. Průběh Benešovy abdikace podrobně popisuje Zbyněk Zeman, Edvard Beneš, politický životopis, Mladá fronta, Praha 2000. Finanční podporu NKVD a kontakty ní popisuje generál NKVD Pavel Sudoplatov, Special Tasks, Little, Brown and Co., New York 1995 – jediný nečeský zdroj v celém textu. Historii londýnské a košické vlády podrobně popisují Velké dějiny v dílu XVIb (kterým české psané dějiny v květnu 1945 končí). Tento text však není o faktech, ta jsou (měla/mohla by být) obecně známá, ale o jejich zařazení do souvislého kontextu a o jejich percepci dodnes.

    JInak Podněsterci, Osetijci a Abcházci si vybojovali svoji nezávislost sami?! Vážně, u nich nebyla nikdy ruská armáda? Vážně si vše vybojovali sami? Než mi odpovíte, raději si to rozmyslete. Protože pak byste byl něčím horším, než jen „blábolilem z mateřské školky“ ovšem s odkazy na vědecké kapacity prostředí západních universit, a mohl byste Kosu dát leda tak jako přílohu sobotních Haló novin.

    • janhladik napsal:

     Opsat názvy knih umíte dobře, ale očividně jste jejich obsah stěží pochopil, či vůbec četl.

     • Fagan napsal:

      Vždy mi fascinuje ten ubíjející argument, že jsem něco nepochopil, zatímco vy ano. Pan Janýr je autor tohoto pojednání, myslíte že ani on jako jeho autor nic nepochopil a i ta jména na které se odkazuje, také nic nepochopila? Víte, já myslel, že tady má vlk opravdu komentátory, kteří mají přeci jen lepší úroveň oponentury než obskurní weby, kde jsme se vlkem kdysi potkali a kde se přesně „argumentovalo“ tímto způsobem. Inu, každý dělá co dokáže.

     • janhladik napsal:

      Nekriticky parafrázovat tu jednoho, tu druhého, bez kontextu, bez reflexe, to skutečně nepatří k obdivuhodnému stylu argumentace.

     • prirodovedec napsal:

      jh – bravo 🙂 presne. Jen dotaz, není pod Faganem spise jarpor? Argumentacne je to podobne, pouze se to ztraci v tech citacnich výřezech většinou z mainstreamu.

    • vlkp napsal:

     ANo, Podněstří ale zejména Osetie a Abcházie si vybojovaly nezávislost na Gruzii skutečn ě sami. Je o tom dostatek historických pramenů na internetu. Rusové do konfliktu zasáhli poprvé až jako mírové jednotky a to dokonce na přání Gruzie! Podruhé tehdy, když na ně začal pálit z raketometů Saakašvilli.

     • Fagan napsal:

      Pak je mi líto, ale lžete, nebo netušíte, že slovo „sami“ znamená = „bez jakékoli cizí pomoci“….Jinak to, co tvrdíte je lež, dávám vám odkaz (nikoli z česky psané wikipedie) na události v Podněstří. Možná vám jméno gen. Lebeďe něco řekne…Přepokládám, že anglicky umíte, a tímpádem, když v textu objevíte „holinky“ a budete tvrdit, že vy jste myslel „hodinky“, že mi odkážete na příslušnou anglicky psanou sentenci, odcitujete ji a dáte k ní váš přesný překlad, který tuto slovní nuanci, ovšem dávající zcela rozdílné sémentické vysvětlení, a objasníte tak to vaše tvrzení, že si to „vybojovali sami“ že jim jak je tam popsáno, žádná 14. ruská armáda nepomáhala…

      „In the Moldavian Soviet Socialist Republic, ethnic minority Russians proclaimed the autonomous Dnestr Moldavian Republic, or Transnistria, in September 1990. The struggle between the government of the Republic of Moldova and the „Dniester Republic“ formed by the Russian minority living on the left bank of the Dniester River, began in the autumn of 1991 with the republic’s declaration of independence from Moldova. Russia’s 14th Army, which was the primary formation in the Odessa Military District, was the principal arm for Russian intervention.

      In the Soviet period the 14th Army was a low-readiness reserve structure, barely the size of a full-strength division. At the beginning of the conflict, the 14th Army possessed only about one-third of its combat potential, which relied on the 59th Guards Kramatorsk Motorized Rifle Division based at Tiraspol. However, after Lt. Gen. Alexander Lebed arrived, an antiaircraft-missile and helicopter regiments were shifted from Ukraine, and a battalion of airborne troops arrived from Belgorod. Replacement of personnel (due to the expiration of their contracts) was completed in the second half of 1992 with a separate reconnaissance battalion and a motorized rifle regiment of the 27th Guard Motorized Rifle Division (GMRD) of the Volga Military District.

      The separatist forces in the Transdniester region of Moldova had strong ties to the 14th Army, and during a period of active fighting in 1992, elements of the 14th Army took an active role in support of the separatists. While General Lebed was commander of the 14th Army he restored order to the force, he routinely took a public position of sympathy for the separatist regime in the region. By late 1992, forces of the Russian 14th Army had enabled these Russians to consolidate control over most of the Dnestr region.

      Russia’s actions chilled its relations with the now-independent Moldova, whose legislature had not ratified the 1991 CIS agreement. The pressure of a Russian trade blockade contributed to the victory of anticommunist candidates in Moldova’s February 1994 legislative elections. In April 1994, the new legislature ratified Moldova’s membership in the CIS, bringing the last of the non-Baltic Soviet republics into the organization. In October 1994, Russia and Moldova agreed on the withdrawal of the 14th Army, pending settlement of the political status of Transnistria. The agreement was jeopardized immediately, however, when Russia unexpectedly declared that the State Duma had to ratify the agreement. Some members of Russia’s Duma flatly refused to consider withdrawing the 14th Army. Under these circumstances, there was little hope for the agreement to be implemented.

      The Moldovan prime minister, Andrei Sangheli, and the Russian prime minister, Viktor Chernomyrdin, signed a withdrawal treaty, effective three years from ratification, on October 21, 1994, and the following April the 14th Army was finally downgraded to the Operational Group of Russian Forces in Moldova.

      In mid-1995 General Lebed‘ resigned in protest over the still-scheduled downgrading of the 14th Army. At that time about 4,000 to 6,000 Russian troops were present in the Trans-Dniester area of Moldova. In June 1995 Major General Valeriy Gennadyevich Yevnevich was appointed by a Russian presidential decree as the new head of the operational group in command of the Russian forces in the Dniester region.

      Russian forces remained on Moldovan territory east of the Nistru (Dnister) River. The country remains divided, with mostly Slavic separatists controlling the Transnistrian region along the Ukrainian border. This separatist regime has entered into negotiations with the national Government on the possibility of a special status for the region. Progress in resolving the ongoing conflict has been blocked by the separatists‘ continuing demands for “ statehood“ and recognition of the country as a confederation of two equal states.

      The Moldovan Government and Western countries consider the foreign military presence, including the huge amount of ammunition stockpiled in the Transnistrian region, as a real threat to the stability and security of the entire region, as well as a serious obstacle in the process of Transnistrian conflict settlement. According to Russian data, the quantity of the ammunitions in the stocks of the Operational Group of Russian Forces located in the Transnistrian region of the Republic of Moldova amounted to 42,000 tons.“

     • vlkp napsal:

      Já výpověd generála Lebedě znám. A to už hodně dlouho. Jenže ta ruská ingerenc e nebyl a zásadní. A byla výrazně menší než podpora západu majdanským demokratům. Byla nesrovnatelně menší než podpora contras v Nicaragui. Byla mikroskopicky menší než podpora Pincochetovi. Byla obrosky menší než podpor a Mobutuovi v Katanze a následě v Kongu, byl a giganticky menší než pomoc islamistům v Afghu.. A mohl bych pokračovat hodně a hodně dlouho. Pamatuji totiž víc než vy. O dost. A pamě´t zatím slouží.

      Takež zas e jen trapné holínky Fagane.
      A na kone c jedno varování. Ještě jednou mne označíte za lháře a letíte. Bez milosti na pořád. Dobře si přečtěte statut Kosy. A ři´dte se jím . Jinak budete vykopnut vysokým obloukem. Nikoli kvůli vašim „argumentům“. Ty jsou převážně v pásmu směšnost nebo trapnost. Al e nemá v úmyslu nechat se kýmkoli prudit a dehonestovat ve své m virtuálním obýváku.
      Vyjádřil jsem s e jasně?

     • Fagan napsal:

      Je mi líto, ale byl jste usvědčen ze lži. Zkoušíte se teď vaše konstatování, že něco nebylo následně revidovat vaším poukazem na nějakou míru, maličkou, majinkakatou v případě těch kterým fandím, abyste vytáhl věc z minulého století, která se stala před 40 lety., která byla oproti tomu náprostóó velká, obrovitánská… Dobrý arguement:-)

      Kolik neoznačených US Troops bylo v Chile? Z jaké hraničního místa k nim pronikly? Z jakého byly útvaru? Proč nedáte příklad už před 200 lety, ždyť to s tím také přeci „souvisí“, jak admirál Nelson v Bitvě u Trafalgaru získal kontrolu na Středozemním moři v Atlantiku a Anglie vystřídala Španělsko v roli dominantní námořní mocnosti, což mělo zásadní význam pro všechny zámořské kolonie. A jsme zase zpátky u těch černoušků, byli je už před 200 lety a bijou je dodnes!!! A když mohl tenkrát Nelson, tak přeci může i dnes Putin!

      P.S. Nezapomeňte ruskou invazi na Krym ospravedlnit Rhodésií anebo tureckým výsadkem proti „fašistické“ vládě vojenské junty řeckých plukovníků na Kypr v r. 1974 a uznat tak jako první po Turecku Tureckou severokyperskou republiku. Bojovala přeci proti fašismu a i když je to kus ostrova, tak ji Turecko vlastně taky „asociovalo“ k sobě. Takže hle ještě tu máme další precedent:-)

      Pěkný víkend.

     • vlkp napsal:

      Ne nebyl. Jen jsem byl usvědčen z toho, že jsem konfrontován s demagogií.
      Všechny kauzy, které jsem vytáhl, jsou v předmětné souvislostí S HLAVNIM TEMATEM mého článku. Který popisuje , jak t, co dne s licoměrně křičí o ruských agresorech sami tuto situaci vytrvale navozovali. Takež jde o licoměrné lháře.
      Jsem si zcel a jist, že jste tuhle logickou linku pochopil. Nicméně – proč byste s e nepokusil o její zesměšnění, že. Ona Grenada byla také v minulém století!! A přesto byla zásadním zlomem v chápání mezinárodního práva!! A co jste zač, demonstruje i naprosto jednoduchá věc – mně vyčítáte, že vám na vaši nepřípadnou repliku s Podněstřím odpovídám událostmi ze stejné epochy. A pak čtu toto:
      Zkoušíte se teď vaše konstatování, že něco nebylo následně revidovat vaším poukazem na nějakou míru, maličkou, majinkakatou v případě těch kterým fandím, abyste vytáhl věc z minulého století, která se stala před 40 lety., která byla oproti tomu náprostóó velká, obrovitánská… Dobrý arguement:-)

      Jak že s etomu říká? Pokrytectví, Drzost?
      A kolik že neoznačených jednotek USA bylo v Chile? tak na to si budeme muset počkat , až se otevřou americké archivy v této věci. Světu ovšem v první fázi postačí věrohodné došetření hypotézy, že Allende nespáchal sebevraždu, ani nebyl zabit v boji, ale zastřelen jako zajatec na přípaz CIA. Netvrdím, že s e tak stalo, jen tvrdím, že v Chile tímto směrem, za pravicového prezidenta Sebastiana Pinera bylo obnoveno, v tomto směru oficiální vyšetřování.
      Co s e ovšem ví zcel a jistě a není třeba šetřit je kdo stál za zavražděním původního šéfa chilských ozbrojených sil generála Schneidera.A také jak to bylo s jeho nástupcem Carlosem Pratsem. Zcela nepochybně jste schopen si vše dohledat sám.
      A halvně zas e něco napište prudc e vtipného o minulém století..

     • Fagan napsal:

      Vyjádřil jste se jasně, vlku, zaměním slovo lež za nepravdu, pakliže i to se tu nesmí, a naopak smí se mi nadávat (možná jste je nezaznemal anebo jsou podle vás v mém případě v komplianci se stanovami Kosy), tak pak dělejte co uznáte za vhodné, já jsem krom tohoto faktického označení obsau vašich článků vás osobně nikdy nijak pejorativně neoslovil, na rozdíl od Vás.

      Takže jednejte se mnou jak uznáte za vhodné, v rozdíl mezi vámi a panem Stanislavem Bláhou, pak už nezbude žádného rozdílů.

     • Fagan napsal:

      Jelikož jsem dopsal poslední kometář, než abych si stačil tento vás poslední přečíst a má odpověď se následně nezobrazila, ani jako že čeká na sválení, pak mi jen dejte vědět, jestli jste mně už vyrazil nebo se jen nezobrazil můj komentář, abych se případně nesnažil napsat něco dalšího, co už bude zablokováno.

      Děkuji

     • kchodl napsal:

      Apeluji na demokratické zásady, ačkoliv s nacistou faganem nesouhlasím, jemně řečeno, domnívám se, že jeho hlas musí zaznít, pokud dodržuje zásady slušnosti.

      Proto na Vás, Vlku, ve vší vážnosti, apeluji, nechte ho tady, jestli jen trochu můžete a netrhá Vám to ledví.

      Chápu, že je to Váš pěstovaný a vypiplaný prostor, obchodní značka, zamilovaná kratochvíle. Nemám do toho co mluvit.

      Ale baví mě, jak se ti nacisté jako Fagan postupně demaskují. Stejné je to s havloidy. S klerofašouny. Je to zkrátka krásně vidět.

      Takový pohled je nádherný. Když demokratická většina, od komouše po katolíka -abych zmínil věřící – nebo od socialisty po pravičáka, tyhle kreatury a jejich demagogii odvrhne.

      Děkuji Vám za uvážení.

     • jezevec napsal:

      vlk již má svůj názor, neobtěžujte ho hoši s fakty

     • Fagan napsal:

      Dobrá vlku, takže neoznačení vojáci USA v Chile možná byli, tedy asi pravděpodobně, ale zatím to nevíte jen proto, že to ještě US archivy nezveřejnily. Tak jo, takže to máme jaksi „do foroty“. O snad prokázané anexi Chile k USA zařazené hned vedle Rhode Island ani nemluvě, srovnávat tedy Chile léta páně 1973 a Krym 2014 je stejné. Mě vždy fascionovala neústupnost, kdy jsem zažil v podobných diskusích jinde napsat třeba jen bez ničeho dalšího „Praha- hlavní město ČR“ a těšil jsedm se, jak hned na mě někdo zaútočí, že „vždycky nebylo“ a že „překrucuju historii“, aniž bych k tomu cokoli dodal.

      Jinak, že mi tu jistý váš obdivovatel, který se za mně dokonce u vás přimlouvá, nazývá nacistou, aby nazval nacisty i doktorku historie ze Strathclyde University v Glasgow a prof. z Yale mě činí neskonalý komplinent. Nevím sice jak se to popasuje s vaším kodexem a i to, že na souhlasnou reakci s textem Přemysla Janýra jsou tímto pánem citovány verše původní nacistické hymny, možná obohacuje jinak nezajímavé hádky, jestli lze omluvit osamostatnění státu, který se k nikomu nepřipojil, ale ve kterém než k použití násilí došlo, probíhaly etnické čistky, které jsem vám zdokumentoval, a kterým vy nevěříte. Inu, máte právo nevěřit tomu, že třeba Stalin nechal popravit polské důstojnické elity v Katyni, ještě donedávno myšlenkový okruh zastánců dějinného odkazu SSSR tvrdili, že je to největší lež o Stalinovi coby masovém vrahovi, kterému není rovno. Nemá smysl to nikomu vymlouvat, kolují po internetu všechny odmítnutí, až po rez na kulkách po exhumaci, až po poukazy na falza na pořadových číslech spisů z archivů sovětské NKVD.

      Už na toto téma nebudu reagovat nemá smysl se přít o něco, co i přes odkazy na vědecké a akademické kapacity v případě vašich vlastních výkladů neobstojí, protože vy bez potřeby odkazů na oponentní názory respektovaných kapacit, tvrdíte jen sám za sebe a USA zase dělá……..1.), 2.) 10.) n-té…..

      Jen bych rád znal váš názor, jestli myslíte, že reakce na mé komentáře, na které jsem upozornil, že v nich nevidím zrovna intelektuální vyspělost a už vůbec ne slušnost a vycizelovanost kultury diskuse vašeho blogu za přísného dodržování vašeho etického kodexu. Jestli vám toto nevadí (čemuž osobně nevěřím) pak buď opravdu „Bláhovatíte“ anebo jste ztratil poslední zbytky soudného a nezaujatého postoje vůči těm, co nejsou členy vašeho fan-clubu. To by mi ze všeho mrzelo nejvíce, já si po zkušenostech z OM snažím i přes stejnou úroveň nenávistných reakcí prozrazující moresy z hospod nižších cenových skupin, zachovat si tu zásadu, že na ad hominem urážky nebudu reagovat ani je oplácet. Možná někoho nadávka druhému opravdu může potěšit, já naopak vždy bral, že poslední knock-out nedostatku intelektu je snížit se k něčemu podobnému a ponížit tak především sám sebe a na celé čáře…

      P.S. Mám tam jeden komentář čekající na scvhálení, je tam odkaz na německý levicový deník Süddeutsche Zeitung. Myslím, že reflexe do komentářů novinářské obce Německa, coby v tomto ohledu vyspělejší kultury a etiky než je ta naše, by vám neměla vadit.

     • vlkp napsal:

      Takže po holínkách nyní zcel a zjevně docházíme ke stádiu kšandy! Ty s e také natahují. Takže už jsme u Katyně.
      Já vgám k tomu to postupu gratuluji!
      Když neví dogmatik antirusista kudy kam, tak to by bylo, aby si nedal nějakou paralelu se stalinským Ruskem!
      A mám si myslet, že jste opravdu tak hloupý, jak s e snažíte předvést, že jste pochopil jasnou myšlenkovou linku
      1- rozpoutání 2.ww přes cílený „útlak“ menšin a hájení jejich práv
      2-jasné zásady neměnnosti hranic jako fatální zákla d mezinárodního práva
      3- vyjíměčnost Grenady jako prvního aktu komplexního zásahu cizí mocnosti pod záminkou ochrany svých obyvatel
      4- Kosovo jako fatální porušení do té doby všemi respektované zásady neměnnosti hranic a garance územní celistvosti

      5- výsledkem je Krym
      Je to jednoduché a opravdu až triviální.
      Ale klidně si dejte Katyn
      O mně si v téhle souvislosti vůbec nedělejte žádnou starost. Jste li zd e nespokojen, snadná pomoc. Svobodně jste přišel, svobodně, dokud budete respektovat naprosto minimalistická pravidla zd e působíte a svobodně můžete odejít. Nikoho tu nedržím.

      S lidmi v diskusi zacházím, jak si zasluhují. S těmi , kteří neopakují jedny a ty samé dogmatické bláboly a kteří jako svůj hlavní diskusní model používají to, čemu já říkám dialog hodinky – holínky , s e věru moc nepářu.

      JSme rád, že jste přišel k dalšímu s tupni primitivních diskusních triků. Metodě – já ti nejdřív cosi vložím do úst, aniž bys to řekl a pak nad tebou slavně zvítězím.

      Vy jste vytáhl zcela nepříslušně, ve smyslu obhájit neobhajitelné Podněstří, Abcháziia OStetii. Jako důkaz , že Rusko se provinilo dřííve . KDyž jsem to vyvrátil – viz vaše mlčení ohledně neudržitelné vaší argumentac e Osetie a Abcházie, tak jste začal rajtovat na Podněstří. Oponoval jsem vám příklady dřívějších agresí humánitárních bombometčíků a jejich podpory různým pučistům na různých místech světa a s tím, že ta podpora byl a daleko a daleko větší než ta ruská v Podněstří.
      Výsledkem bylo, že jste s emně zeptal, kolik neoznačených amerických vojáků bylo v Chile. Poctivá odpověd je – to bud e známo, až s e otevřou americké archivy. Protože jinak počet nebud e možné zjistit. ZA prokázanou mají historici značnou účast agentů CIA a jejich režii na přípravě puče. Předpokládám, že snad uznáte, že jde o silové složky rovné armádnímu personálu a nikoli civilisty.
      Nyní jste vyrukoval s tím, že jaksi z mého komentu odhledně Chile vyplývá, že došlo k územní anexi Chile hned vedle Rhode Islandu.
      Klasika. Není vám to trapné? Zřejmě nikoli. Vy jste s e ptal na Podněstří a ruskou podporu, já jisrovnal s Chile.
      Mám brát ted y recipročně za bernou minci, že Podněstří je od roku 94 integrální součástí Ruské federace?
      Pokud toto míníte, budte tak laskav a sdělte mi, kdy byla podepsána přístupová smlouva a kd y si obě komory schválili a ruský prezident podepsal. Rád si rozšířím obzor.

      Diskutovat ovšem s někým , kdo používá takovéhle trapné diskusní triky a pak si ještě stěžuje , že s ním vytřu podlahu mi přijde směšné. Jsme zvyklý nazývat věci pravým jménem. Ušetřte mne laskavě svých výlevů a vzpomínek na OM. JsJste tad y opakovaně usvědčen z toho, že se pokoušíte o manipulace. To je váš problém. Ne můj. Ale přijd e mi nesmírně peinlich, když někdo tak dokonalým způsobem naplnuje přísloví – nestěžuj si na zrcadlo, máš li křivou hubu. Jd e o lidové přísloví. Nikoli o vlkovu rážku vaší osoby.

      Nemohu za to, že jste sem tam chycen spamovým filtrem. Nejste embargován. Jen během dne musím d ělat i jiné věci než sedět u počítadla.

     • Fagan napsal:

      Přesto díky za vaše vysvětlení, ovšem shodnu se na s vámi na několika bodech

      1) Vytřel jste se mnou podlahu
      2) Každzý si zaslouží nadávat do nacistů, když si dovolí argumentovat tak že situace v Chile 1973 ≠ situace na Krymu 2014, protože za a. nelze prokázat přitomnost US bojových jednotek na území Chile, zatímco na Krymu se to prokázalo za b.) že Chile 1973 ≠ Krym 2014, protože se v té době nestalo součástí území USA, zatímco Krym 2014 (pokud nevypukne v Kremlu palácový puč) se stane součástí území Ruska, které se v sousední zemi, na Ukrajině angažovalo, stejně jako USA před 40 lety v Chile

      za to že jsem řekl, že toto nelze srovnávat z výše uvedených důvodů, si zasloužím aby se mnou takto verbálně byla „vytřena podlaha“.a možná za to budu i vyhozen… Za to že jsem prokázal, že věta“ že Podněstřané si vybojovali sami svobodu, tedy bez jakékoli pomoci Ruska“, když jsem vám dal dlouhý popis bojů, do které se zapojila 14. ruská armáda, dislokovaná v té době na Ukrajině, která se do Podněstří přesunula a zúčastnila se bojů, kdy mimo motostřelecké techniky se zapojila do bojů i s jinak pro Podněstřany nedostupnými bojovými vrtulníky….Tak co, nevybojovali si ji úplně sami, ale to ten nácek v Chile Pinochet, taky, tak co?

      Poukaz na Katyň a moje odkazy na archivní materiály o ezhumaci a ohledání ostatků měly souvislost s vámi vyřčenou větou, že důkazům o etnických čistkách Srbů v Kosovu, na základě kterých pak začaly nálety NATO, vy nevěříte. Poukázal jsem na to, že o vině Sovětů v Katyni dodnes nostalgici po SSSR a s odkazem na jeho zásluhy v boji proti kapitalismu, i když Putin pravdivost že toto skuzečně má na svědomí Stalin sám potvrdil, tak dodnes mnoho lidí popírá, prostě protože se jim nechce přiznat, že zabít někoho, kdo v tomto boji stál SSSR v cestě, prostě za nastolení socialismu a jeho rovnosti prostě podle nich stojí i za cenu toho, že nějoho zabiju….Jen to nemohou na plnou hubu přiznat, takže ta vaše věta že nevěříte, že v Katyni toto sice v menším měřítku, ale přeci jen udělali Srbové, že je podobné jako nevěřit že Katyň mohl udělat Stalin.

      Nicméně, tímto vaší osobě učiním zadobře, protože říkám, že tato vaše argumentaci byla naprosto přesná a kontextuálně adekvátní, a říkám, vytřel jste se mnou podlahu dokonale, a máte na to plné právo, zatímco já si nesasloužil nic jiného než dostat tuto vaši lekci jak co se obsahu, tak i co se zachování vašeho kodexu kultury takové diskuse týče….

      Díky za ni a jestli jsem se vás dotkl, pak se omlouvám

      A teď už vážně pěný víkend.

     • Fagan napsal:

      pardon oprava…….že to v Kosovu, sice v měřítku podstatně menším, ale přeci jen udělali Srbové….

    • kchodl napsal:

     Česky píšící nacista fagan argumentující Janýrem, to je vskutku moc pěkné.
     Asi jako kdyby Goebbels argumentoval Rossenbergem a výzkumy Mengeleho.

     Odkud že to to pan Janýr dostal ty úžasné literární a historické ceny ?
     Ze stejného kotce jako Mary Haiman a americký nácek (bacha, „učí na Yale“, jako třeba polpotovci, maoisti, nová levice, neo-nacisté, neo-marxisté zvaní neo-cons a další multi-kulti genderově ekologicky kompatibilní „vědátoři“) Snyder.

     Ten Snyder, který napsal „Krvavé země“, velmi propagovanou knihu. Osm z deseti sudeťáků doporučuje, nacista dokonce každý. To je výborná „historie“, tam je zkrátka napsáno, že tyhle země jsou tak nějak vražedné, víceméně geneticky – protože slovo rasově je dnes tabu. Že tam vraždili především nacisté a jejich stvůry, se nějak zamlčuje.

  • vlkp napsal:

   Mno, koukám, že nemám dneska nejlepší den.. Že jsem zas e kandidát na titul mistra světa ve skoku na špek.

   Píši o tom, z čeho vzešel Krym, s čím je a není historicky obdobný a co k němu vedlo.

   A nakonec skočím na ten naprosto nejstarší a nejhloupější trik rádo by diskutérů, kteří když nevědí kudy kam, tak si z tématu cosi, s hlavním tématem naprosto nesouvisejícím vyloupnou a na tom rozjedo svou diskusi…
   přišel čas , abych se nad sebou vážně zamyslel.
   Prostě asi dnes nemám nejlepší den.

   Abych to upřesnil – když budu psát o hidinkách, Fagan začne o holínkách. Je to přece stejné, páč obojí , aby to mohlo začít chodit, se musí natáhnout! Takže je to přece stejné.
   Je ještě pochybnost, proč jsme jeho příspěvek označil za blábol?

   No a pěkné je to univerzíální oužití tupého kecu s černochy.. Ani ránu bez černochů.

   • kchodl napsal:

    Buďte v klidu, nejste sám, kdo se chytil.
    Ale je to nutné – jakmile mu to projde jednou, takové hlásání lží a polopravd mimo hlavní proud diskuse, bude to považovat za opanované území a získá tím předpolí. Udělá to tisíckrát a bude to bráno za hotovou a prodiskutovanou pravdu.

    Takže zapleštit, jakmile tu svoji náckovskou kušnu otevře !

  • Dedek napsal:

   Podle mého názoru jste demagog nejhrubšího zrna. Kolik lidí zabila armáda USA ve Vietnamu , Iráku , Afganistánu , Srbsku a jinde. To ti Srbové jsou ubozí břídilové. A můžete mě prozradit kdo postavil v Kosovu vojenskou základnu a jak je veliká ve světovém měřítku? Jinak bych Vám nepřál aby si Vás podali ti vychvalovaní demokrati z Majdanu

   • Sal napsal:

    Asi správně neposloucháte ČTV. Srbové jsou to nejhorší, hned po Rusech. A ti nejlepší jsou US hoši, i když toho už tolik zkurvili.
    No jo, no, stane se, že někdo nerozumí tomu, co mu v naší moudrosti v ČTV přednášíme. Buďte rád, že na Vás nepošleme Hellera z Budějovic. To byste jinak zpíval!

  • Mathias napsal:

   Fagane, kolik válečných konfliktů vyvolalo Rusko od roku 1991? Myslím, že planetárním vývozcem „dobra“ už dávno není Rusko, ale USA.

  • kchodl napsal:

   Aby progermánská, prosudeťácká kreatura – teď se tomu říká proEU – fagan – nepoužila blasfémii Mary Heiman – „Czechoslovakia – The State That Failed“. Pořád jsem čekal, kdy to vypluje, no a je to tady.
   To je něco jako „Protokoly sionských mudrců“, tahle kniha. Jen ne proti židům, ale proti Československu.

   Nejvíce se mi líbí, jak označují Beneše za zločince a slabocha. To proto, že vyhrál. Na všech frontách. Povedlo se mu uchovat českou státnost v historických hranicích a zbavit se Němců, kteří nám šli po krku. Stát se vítěznou zemí koalice.
   I to pohlcení bolševikem na 40 let mělo svůj kladný efekt – v delší perspektivě. Pokud bychom nebyli generaci za Železnou oponou, měli bychom jistě ty „naše milé Němce“ zpátky. Za 40 let se o to postarala příroda. A náš tisíc let trvající stát by již neměl pohraniční hory, byl by z nich EU region Sudety. Rozkouskovali by ČR na prvočinitele, jako Jugoslávii. Čechy, Morava, Slezko, Sudety.

   A že by nedošlo k takovému pádu životní úrovně a zaostalosti ? Možná ne tak hlubokému, ale došlo by. Díky národnímu a národnostnímu klíči, tiše uplatňovanému v investicích a obchodu. Že by nás pustil Západ na svoje trhy ? Ani náhodou.
   Už těsně po válce se o to průmysl pokoušel, vždy to blokoval celý Západ.

   A jako bonus bychom zde měli velkou barevnou menšinu všech možných zulukafrů jako dnes je v západní Evropě. Miliony muslimů. Tomu jsme se vyhnuli.

   Které nám sem chtějí nalifrovat teď, ale máme velkou výhodu – 40 let fungující propagandu, která nás označovala za „divoký východ“, takže průměrný západní „umírněný muslim“ raději půjde do vězení než se nechá odsunout do ČR, byť se stejnými dávkami jako má dnes na západě.

   Takže čím dál více Beneše oceňuji.

   K tomu, že Beneš přešel ke Stalinovi – udělal to na základě druhé zrady Západu po Mnichovu, v letech 1942-3. Tehdy se dozvěděl přes své tajné kontakty, že československá exilová vláda v Londýně nebude po válce Západem uznána. Upekli to v tichosti Britové s Francouzi a přes Švýcarsko i s Němci. Důvody byly osobní (zakrytí defraudace půjček Hitlerovi, BIS, zabavené čs. zlato), průmyslové (konkurence a trhy v poválečné Evropě) a národní.
   Týkalo se to i Polské exilové vlády. Beneš dokonce varoval Sikorského, že k tomu dojde – ten se ozval a spadlo s ním v Gibraltaru letadlo. Pak Beneš odjel do Moskvy.
   Poláci nevěřili, zůstali v Londýně a nikdo se s nimi už nebavil. Jejich hrdinové ani nesměli na finální vojenskou přehlídku v Londýně.

   Pikantní k tomu všemu je zpravodajské zabezpečení atentátu na Sikorského. Těsně po něm se totiž objevily dopisy, které operovaly s československo-polskou kartou, šlo o to, postavil Československo proti Polákům, shodit atentát na Sikorského na nás. Britská tajná služba totiž prefabrikovala jakési čs. spiknutí proti Polákům ve smyslu sporu o Těšínsko, Slezko. Jenže měli smůlu, český pilot Sikorského letounu zázrakem jako jediný přežil a tím celá konstrukce padla. Svědčil a přesvědčivě popřel (s důkazy) celou tu konstrukci, tajné schůzky (na kterých být nemohl, protože byl prokazatelně úplně jinde). Takže „dopisy“ a „svědci“ zase zmizeli (ale ne úplně, v archívech stopa zůstala, zcela prokazatelná).
   Prostě jedna pěkná epizoda ze „spolupráce“ s Brity, ta temná strana.

   • vahy napsal:

    p. kchodl můžete k tematu doporučit nějakou literaturu. Děkuji (československo-polsko )

    • kchodl napsal:

     Podívám se doma, teď jsem na cestách. Ze zájmu o zbraně jsem se potloukal kolem Vojenského historického ústavu na Žižkově, tam se zrovna touto temnotou zabýval jeden známý, tak mu mohu napsat, pokud Vás to vážně zajímá. Něco z toho bylo publikováno na serveru valka.cz, tam byly prameny také uvedeny. Něco jsem četl v jedné knize o britských tajných službách, to vyšlo v Londýně před pár lety.

    • kchodl napsal:

     Jen jsem chtěl doplnit, že Beneš je osočován, že byl kryptokomouš a proto strčil hlavu do Stalinova zadku. To je stará agenda, propagandistická linie, kterou proti ČR používal Západ od roku 1935, tedy roku podpisu smlouvy se SSSR. Není na tom ani zbla pravdy.

     Benešovi se dá vytknout jenom jediné – kapitulace v září 1938. Podle dnešních analýz by válka nebyla zdaleka prohraná, daleko spíše by došlo k překvapivému vítězství Československa a lavinovité změně politických poměrů jak v samotném Německu, tak následně ve Francii a Británii. V tomto byl Beneš slaboch. Ovšem my Čechoslováci bychom cedili krev nejenom za sebe, ale i za Brity a Frantíky, a paradoxně vzato také za Němce, protože je otázka, zda by se tamní nacismus nereformoval k něčemu civilizačně přijatelnějšímu (ale moc přijatelnější by to určitě nebylo, Němci měli 100 let vymývané hlavy směrem k velkogermánské idei a nadčlověku).

     Zapomněl jsem uvést, že Beneš zachránil také Slováky.

     A svým „slabošským“ způsobem dal náckům všech barev takový kouř, že skáčou vzteky ještě 70 let potom tři metry z místa.

     Takový malý mužíček. Úplný Frodo Pytlík – když už chci podráždit nacistu fagana, který situuje Mordor přímo do Kremlu. A jak zábavně podotkl Vidlák, ústí Orodruiny do vysoké pece Uralmašzavódu.

     • Tom napsal:

      S hodnocením Beneše souhlasím (dnes to vypadá už strašně vzdáleně, ale v té době to byly opravdu úvahy být či nebýt), až na fakt, že jsme měli hypotetickou šanci se ubránit. Neměli, rozhodli by údery silnými tankovými svazy za podpory modernějšího letectva než mělo v tehdejší době Československo. Nějaké úvahy o blokování cest v horách záseky byly také vyvráceny. Němci v té době měli své padákové myslivce. Bohužel, bylo už o tom napsáno tolik, že nemá smysl to dále rozvádět. Zachránil národ fyzicky, ale zároveň mu zlomil vaz psychicky. Kdyby jsme bojovali tak by nedošlo k únoru, srpnu ani listopadu.

     • kchodl napsal:

      Ale prosím Vás, ty tankové údery by mohla uštědřit leda tak československá armáda.

      Víte, kolik měli Němci v té době září 1938 tanků ? Měli jen výcvikové tanky Panzer I a II. Těch Panzer III měli pár desítek – a i ty byly horší než naše. Všechny jejich „tanky“ (s vyjímkou III) prostřelil každý těžký čs. kulomet na 100m, s průrazným wolframovým střelivem, které bylo i na 400m. Naše tanky vz.35 byli v té chvíli nejlepší tanky na světě.
      A vz.1938 byl ji v začátku sériové výroby. Stejně jako letadla Avia B-35. Když nás Němci v roce 1939 obsadili, uvažovali zcela vážně, že ukončí výrobu Bf-109 a zavedou výrobu Avie, o tolik byla koncepčně lepší.

      Nehledě na čs. protiletadlové kanóny ráže 83, to bylo něco jako pozdější německá 88-ka. Absolutní převaha v dělostřelectvu. Absolutní převaha v munici. Absolutní převaha v ručních zbraních. Pevnosti. Řopíky všude. Lepší taktická doktrína.
      A to letectvo ? To je další lež. Německo mělo necelou stovku Bf-109 první série, v reálu pomalejší než naše B-534. Jinak bylo tehdejší německé letectvo vybaveno stíhačkami He-51. Dvouplošníky. A tak dále.
      Dalo by se pokračovat k tomu, že Luftwaffe měla zásoby bomb na dva týdny.
      Že tehdejší Německo bylo na hraně defaultu. Tedy krachu …

     • kchodl napsal:

      A jestli někdo národu lámal vaz v propagandě, tak to byli náckové, pak 40 let bolševici (ne pořád, vlastně jen chvíli po 48, pak po 68) a pak noví havloidi (noví náckovi kolaboranti).

      Jenže jde o to je komu ho zlomili. Nikdo těm jejich kecům totiž nevěří, z jejich strany jsou to vyhozené peníze.

      🙂

     • kchodl napsal:

      Chápu že tyto informace asi budou natolik v rozporu se lžemi, co se k Vám dostaly, … ale podívejte se do historických knih, co teď konečně vycházejí. Tam to je jasně napsané.
      Spočítané. Tabulky. Čísla.

      A budete mít jasno.

      Je to jen propaganda. A ne jen Německá. Především u nás ruská (aby obhájili naší okupaci), britská a francouzská – aby obhájili zradu.

     • Vidlák napsal:

      Já myslím, že Beneše nejvíc položila ta zrada spojenců. Kdo ví, co mu ještě stihli kamarádi ze západu říct mimo papír a mimo foťáky. Vzdej to, nebo ještě sami panu Hitlerovi pomůžeme?
      A i když pak za války byl pan Hitler nepřítel, stejně si s našimi vojáky chtěli vytřít prdel našimi zlatými cihlami a nebýt Benešovy cesty za Stalinem, tak jim to vyšlo.
      Češi měli 40 divizí a Němci 160. Asi by se nějakou dobu ubránili, ale v dlouhodobém horizontu by to bylo jedno velké jestli. Bez spojenců…. možná se měl Beneš rozhodnout jinak, ale chápu ho.
      Pak ale zachránil, co zachránit mohl.

     • kchodl napsal:

      Vidláku:

      Nikdo neví co mohlo být. Víme co bylo a to ne ještě dost přesně.
      Máme se dobře, a může za to i Beneš.
      Všechno ostatní je spekulace.

      Jak mi říkal jeden samorostlý filosofa a kněz – řezník, co zabíjel prasata: každé prase by mohlo být lepší. A pokládal to za důkaz existence Boha. Jen byl problém, že maník co s ním jezdil a dělal jitrnice, tak ten to samé pokládal za důkaz neexistence Boha – každé prase by mohlo být lepší.
      🙂

     • kchodl napsal:

      Vidláku, odpověděl jsem Vám blbě, úhybem, to se nedělá.
      Takže Vám dlužím přímou odpověď.

      Myslím si, že by opravdu československá armáda měla velkou šanci na výhru.
      Už jen počty. Naši měli v mobilizované síle milion dve stě tisíc plně vycvičených lidí.
      Němci začali výcvik po roce 1936 a měli tím pádem v roce 1938 jeden plně vycvičený ročník, jeden napůl. Další zálohy neměli. Tedy měli, 10 milionů, ale bez výcviku a bez výzbroje.
      Navíc my měli opevnění. Nehotové, ale bylo. Dělostřelectvo. Tankovou armádu – v té době nejlepší v Evropě, s nejlepší doktrínou a nejlepšími generály.
      Plus tam byla znalost území.

      A ohledně Němců – přes 60% jich nastoupilo do mobilizace.

      Běžně se udává, že když armáda útočí, má mít 3x převahu. Jinak nemá šanci.

      Všechna ta čísla …. na výhru Hitlera bych si nevsadil.

     • Roman napsal:

      Patří to spíš pod Váš komentář níž, ale tam mi nefunguje vkládání…Takže souhlasím s Vidlákem opět níže – nenapsal to naplno, ale nepřijetí Mnichova a obrana ČR by pro Čechy znamenala stát se viníkem války z pohledu „civilizovaného světa“ – a mohlo by se klidně stát, že by proti nám potom stála po boku Hitlera minimálně i ta Anglie, pokud by se Wehrmacht nějak zaseknul v postupu.
      Anglie měla zvláštní vazby na Německo, a mj. proto jí tak dlouho trvalo, než přestala trvat na platnosti Mnichova (někde jsem četl, že přelomem byla až Čs-sovětská smlouva z r.1943 mezi Benešem a Stalinem). Tohle riziko (být „viníkem války“) asi bylo to, co rozhodlo o kapitulaci ČR, ne poměr vojenských sil.

  • ld napsal:

   ad Fagan,

   ano já tento sled událostí taky četl. To s tím Nečasem je něco jako jádro pudla. I ve zbylém máte pochopitelně pravdu.

   • kchodl napsal:

    Ja, wirklich ?

    Deutschland, Deutschland über alles,
    Über alles in der Welt,
    Wenn es stets zu Schutz und Trutze
    Brüderlich zusammenhält,
    Von der Maas bis an die Memel,
    Von der Etsch bis an den Belt –
    Deutschland, Deutschland über alles,
    Über alles in der Welt!

     • kchodl napsal:

      Nácku. .22 velmi zblízka, 9mm zblízka, 7.62 zdálky. Případně .338 z větší dálky.
      Moje další argumenty, jiné totiž nemají smysl.

     • Sylva Šauerová napsal:

      🙂 Tady se člověk pobaví, co ? 🙂

     • kchodl napsal:

      Jo, když totiž Šauerová náckové jedou svoje bláboly, člověk jim musí pustit tu jejich.
      Aby byli spokojení. A jako můra k lampě okamžitě přiletíte Vy, na naci hymnu.
      Čím to asi bude ?

     • kchodl napsal:

      Chci tím říci, demogratko Šauerová, když se nepostavíte nacistu faganovi, Vy s ním asi souhlasíte. Stejně jako souhlasíte s nacisty, židobijci a fašouny na Majdanu.

      Nakonec, dnes s nimi Vaši souvěrci podepisují smlouvy v Bruselu. Nikomu nevadí, že jsou to lumpové, násilníci, zločinci a ke všemu ideoví následníci Bandery a nacismu.

      Šaiz egál.

     • Sylva Šauerová napsal:

      Pane kchodle, selhávají Vám nervy.
      Btw., k Putinovým evropským náckům nemáte nic ? 🙂

     • ld napsal:

      kchodl v 16.17 h.,

      vy jste jen prototyp untermana, který pouze z dáli poštěkává, ale pořádné přesdržky se bojí veš petroleje.
      Jestli máte na skladu ještě nějaké pojmosloví, ulevte své duši; já vás okamžitým spláchnutím odesílám kam patříte.

     • kchodl napsal:

      Tak jo, LD, jsi takový psychopat, že mi budeš zde říkat, že se bojím přesdržky ?
      Je to jen blog, takže buď rád, že jsem ten pan hodný.

     • ld napsal:

      kchodl,

      :-))

     • kchodl napsal:

      ld, tak jsi si ulevil, pokud jsi to nepochopil, tak zde na blogu si lidé posílají argumenty.
      pokud žádný nemáš, tak sem nepiš, je to velmi jednoduché.

    • Rošádek napsal:

     Nic mi do toho není, ale být vlkem, tak tohle hodně rychle smažu.

     • kchodl napsal:

      A proč Rošádku,
      zrovna Vy jste tady prezentoval a miloval spoustu zcela nacistických myšlenek a idejí.
      Takže nějaká všeněmecká hymna by Vás neměla zarazit, ne ? Navíc když s tím souhlasíte. Je to povolené.

      Jestli zakázat echt německou hymnu, tak i včetně Rošádka a jeho havloidně nacistických názorů a blábolů.

     • Rošádek napsal:

      Je to vlku, Vaše věc. O tom, že tady máte skutečný lidský sliz, není nejmenší pochyby.

     • Rošádek napsal:

      Neboli: toto už dávno není „blog obyčejných lidí“. Ani náhodou.

     • kchodl napsal:

      Ne Rošádku, jenom nemám rád nacisty jako Vy.
      A jednoznačně na jejich nacistické rejdy poukazuji.

  • Sal napsal:

   V USA jsem byl. Na jihu. A ano, bijí tam černochy. Takže o čem to vlastně píšete?

 8. Bob napsal:

  Dokáže mi někdo odpovědět, koho se bojí Volyňší Češi?
  Banderovců, resp. nacionalistů
  nebo Rusů (jako že obsadí celou Ukrajinu?)
  Já o tom vím, jen, že je budeme řešit.
  Naše propaganda ještě nevymyslela, jak toho vyžít (nebo mi něco uniklo?)

  • vlkp napsal:

   Slyšel jsem v rozhlase jejich představitelku . Bojí se , že bude válka to primárně. A bojí se všech. Jak Rusů, tak banderovců.
   Včera byl na internetu rozhovor s jedním Volynákem, který s e repatrioval s rodinou v někdy začátkem 90-tých. Popisival, jak před třemi roky se jeli na Volyn podívat, tam kd e bydleli. Vedle toho, že našli všechno vyrabované a zničené, tak tam poznamenává, že asi druhý nebo třetí den museli ze své vesnic e pryč. Protože přijela milice s tím, že s ena ně chystají banderovci a zpět je odvezl a v obrněném transportéru.

  • Crecyf napsal:

   Podívejte se hlavně na druhé video v tomto článku. Tam je odpověď.
   http://e-republika.cz/article2486-Podivuhodna-slepota-americkeho-velvyslance-na-Ukrajin

   • vahy napsal:

    Pro zájemce o přibližení situace na Ukrajině a Majdanu.
    Biskup Patrik Sojka, žijúci v Ľvove, rozpráva o situácii na Ukrajine v Slobodnom vysielači

 9. Rošádek napsal:

  No, domnívám se, že to USA a Velká Británie jen tak nenechají, a že to Rusku jen tak neprojde. Mýlí se, když si myslí, že je dostatečně silné.

  • Bob napsal:

   A co teprve až na Rusy vlítne KS na koni s tasenou šavlí?:-))))))
   Teď vážně
   Mě to připomíná šachovou partii.
   Myslel jsem si (a pořád si to myslím), že Putin je inteligentnější, než Obama a spol. dohromady, takže to má pod kontrolou.
   Ale co když podlehl velikášství (jak se nám snaží podsunout)?
   No každopádně mám takové mrazení, že nejvíc to odskáčeme my (s tím slavným HDP).

   • Rošádek napsal:

    Ne, nikdo na Rusy nevlítne s tasenou šavlí. Začíná však další kolo studené války. Právě se znovu spouští železná opona.

   • vahy napsal:

    Bobe s tím šachem to může být dobrý příklad. Já jsem napočítal, že Rus byl mistrem
    světa v šachu asi 11 x a Američan jen jeden. Asi nemají všichni vypity mozky.

 10. vahy napsal:

  Výborný článek. Další kamínek do mozaiky k situaci na Ukrajině.
  Délka nevadí, protože Vlk cítil potřebu vyargumentovat své
  názory a myslím, že se mu to podařilo. Ovšem obavám se, že kdo
  nechce slyšet, neslyší. Měl jsem výborného učitele historie,
  kterého jsme provokovali v době totality otázkami, které jaksi
  nemohl oficiálně vykládat. Na problém Katyně reagoval takto:
  „Historie je překrásná věda, kterou si představte jako pestrobarevnou
  louku květů. Řekněte, jaké barvy věnec chcete a já ho uviju.
  Neboli je to děvka, která se dá ohýbat ze všech stran “.
  Fakta jsou ovšem fakta. Kosovo a Krym není žádná
  prázdná propaganda. Je to fakt, který svět v konkrétní historické
  situaci posunul do nové Ery. Vlk jasně ukázal, že se na Ukrajině
  střetávají zájmy největších mocnosti a to ne zprostředkovaně,
  ale z očí do očí. Ekonomické, politické a vojenské aspekty je
  nutno vidět a chápat v souvislostech. Příměr atomových hodin
  není iluze. To je fakt. Jen pro dokreslení.
  http://www.vlastnihlavou.cz/cim-rusko-polekalo-nato/
  Tady ideologie a propaganda není na místě. Kdo nevidí nebo
  Nechce vnímat historické souvislosti dělá chybu.
  V článku mi jen chybí doplnit skutečnost, že před Granadou
  předcházelo obsazení Afghánistánu vojsky SSSR v r. 1979.
  Zmiňuju to, protože Grenada je často interpretována jako
  tolerovaná reciprocita za Afghanistán.Vidlak předevčírem
  napsal:“ Po včerejšku tvrdím, že cenou za Krym je Sýrie.
  Velcí kluci se domluvili.“ Precedens tady je. Jen stručně o co šlo.
  V r. 1973 svrhli v Afghanistánu monarchii, poté se mezi sebou prali o
  moc až v r. 1978 zvítězila komunistická frakce. Vůdce byl
  Tharaki kterého v září 1979 zastřelil vicepremiér Amin.
  Andropov – šéf KGB měl poznatky, že Amin spolu s CIA
  Jedná o spolupráci a vzniku protisovětské islámské republiky.
  Rok před tím v Iránu zvítězil Chomejní a islámský
  Fundamentalismus. USA tam ztratily vliv. 8. prosince
  Vydal Brežněv rozkaz a 25.12 již speciální jednotky KGB
  Převlečení v Afghánských uniformách obsadili prezidentský
  palác. Amina zavraždili, do funkce instalovali Babraka
  Karmala, aby v r. 1989 hrdě odkráčeli. Hodnotí se, že
  Válka v Afghánistánu přispěla významnou měrou k pádu
  SSSR. Jako perličku uvádím, že velitel operace plk.Bojarinov,
  byl zabit, když si jej v Afghánské uniformě nějak popletli.
  Zbývá dodat, že od r. 2001 dosud tam válčí USA za demokracii.
  Hladisek pěkně ve svém závěru konstatuje:“ historie dělá psí
  kusy, není lineární, natož jasně predikovatelná. Nejsem
  vůbec příznivcem Putina ani Rusofil. Nikdo mi nevymluví,
  že ti co organizovali Majdan nepočítali s Tím, že Rusko
  neobsadí Krym. S obavami očekávám další vývoj. Nevěřím,
  že by oficiální administrativa USA měla zájem na vyhrocení situace.
  EU už vůbec ne. Čína z této situace bude profitovat za všech okolnosti.
  Hledám odpověď na otázku. Kdo má zájem na eskalaci napětí.
  Kdo má zájem na tom, že se vytváří ozbrojené oddíly domobrany
  mimo armádu. Quo bono. Kdo to financuje? Ze strany USA citím
  dvojkolejnost.

  • zemedelec napsal:

   Pro vahy.
   Výborné doplnění.
   Snad jen tolik,ono se to tím Majdanem jaksi nezdařilo,zvednou celou Ukrajinu pro nadšení s EU.Mám obavu,že to připojením Krymu nekončí,možná přijdou další,kteří se budou chtít připojit k Rusku.Proto i to volání po válčení.Buď se k nám připojíte dobrovolně,nebo Vás donutíme zbraní.

   • Admirál napsal:

    Zemědělče, Rusové nebudou muset válčit. Ani plyn nebudou muset zavřít. Důležité pro Rusy je, vyvarovat se krveprolití.

    Až Ukrajina uzraje (ekonomicky) její část přijde k Rusku dobrovolně.

    Bude stačit, až zavedou reformy MMF.

    • kchodl napsal:

     Přesně.

    • zemedelec napsal:

     Pane Admirál.
     Napsal jsem to špatně.
     To volání po válčení přichází,ale ne od Ruska.
     Měl jsem napsat,že Ukrajině je mířeno,buď se dobrovolně připojí k EU,nebo si to vynutíme zbraní.To si právě myslím také,že Rusku stačí vyčkávat,co se bude dít na Ukrajině

 11. Rošádek napsal:

  A neodpusím si zlomyslnou poznámku: Během méně než jednoho roku rubl klesl o 25 procent.
  Skutečně, Rusové jsou vítězové. Jejich měna má konečně konkurenceschopný kurs, a výrobky a pracovní síla má komparativní výhodu.
  Tak je také třeba posuzovat tu ruskou sílu, a Putinovo cenění zubů. Ano, na to, aby Rusové pracovali u běžících pásů pro západní firmy, na to mají.

  • Evix napsal:

   Vy myslíte, že u nás se na běžících pásech nepracuje? A pro koho se tu u nás (na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a i v Srbsku!) pracuje? A jste si jistý, že se u nás koruna směrem dolů už neposune?
   Mimochodem na iDnesu je článek, jak bude vypadat zaměstnanost v ČR, pokud ty sankce budou mít dopad..Až ztráta 50 tisíců pracovních míst a opravdu nepsali o Rusech!!

  • Martin V. napsal:

   Zatímco náš geniální Singer vydává za úspěch pokles měny o 10%, ti zaostalí rusáci úplně bez námahy mají 25%. Jak to ti všiváci dělají, že?

   • Rošádek napsal:

    Přesně tak 🙂

   • Gerd napsal:

    Nemají Singera. mimochodem, vůbec nejde o úspěch, ale o těžké postižení celého exportu. Paradox? Jen zdánlivý, eportní firmy jsou dost závislé na dovozech a tam mají kurz zahedgovaný, tak je devalvace znevýhodnila, vydělaly jen banky.

 12. xpow napsal:

  Vlku vaše potřeba dehonestovat osoby, se kterými ostře nesouhlasíte vždy spolehlivě srazí na kolena to dobré co jste schopen napsat. Ano dokážete napsat skvělé články, ale zde zase máte potřebu nasypat své názorové protivníky do pytlíčku názorových prostáčků a ohýbáním a narovnáváním různých faktů pak tento pytlíček pobít. No když vás to baví.

  • kchodl napsal:

   xpowe, víte že já nikdy, na rozdíl od většiny havloiddů a nacistů neargumentuji ad hominem. Také včerejší Vaše poznámka, kdy jste ocenil můj příspěvek jako „Vás nemusím, ale tohle bylo dobré“, se v první linii zmiňovala o mně, ačkoliv o mě tam vůbec nešlo.

   Musím napsat, zcela neosobně, že vás havloidy a nacisty nikdo do „pytlíčků názorových prosťáčků“ cpát nemusí, zdá se mi, že tam do těch „pytlíčků“ lezete zcela sami a velmi ochotně.

   • xpow napsal:

    Já Kchodle nikam nelezu. Pardon za moje oslovení „ad hominem“, uznám , že to příliš osobní, Nemusím vaše nadávání do nacistů a havloidů.

    • kchodl napsal:

     Omluvu přijímám. Nic ve zlém, mě jde jen o názory a jak doufám, Vám také.
     Pokud jsem Vás nevědomky urazil, omlouvám se. Ani naštvat nikoho nechci, oponuji jen názorům.

     Označování někoho za nacisty nebo havloidy, to neberu jako nadávku, je to jen charakterizace názorového proudu a někdy i jeho nositele. Když někdo píše zcela nacisticky jak z „Der Sturmer“, tak to asi bude nacista.

     Protože jak byste charakterizoval pár dní zpět, faganovo „JAKO JEDEN MUŽ STOJÍ NA STRÁŽI“ (není to možná přesné, ale velkými písmeny to bylo a v tomto smyslu také) a jiné jeho šílenosti ? Nejde jen o názory, jde i o formu.

     A pokud to létá jako kachna, kváká jako kachna, vypadá jako kachna – tak se na mě nesmíte zlobit, když toho divného ptáka nazvu kachnou. V tomto případě nacistou. V jiném případě havloidem.

     • kchodl napsal:

      Chci jen dodat, že na kachny je brokovnice. Normální lovecká šestnáctka.
      Zato na nácky je dobrá Kosa, což má více významů 🙂

      Což je vážně legrační.

      No a na ukrajinské „demokraty“, pokud, až je v létě nebo tak nějak, rozválcuje náhle obživlá ukrajinská armáda, a vydají se na banderovské výlety do Východních Čech, bude dobrá Saiga 12 Molot, kterou jsem si včera koupil. Preventivně, s dvěmi bubnovými zásobníky. Zatím se to hodí na tréning skatu. Parádní věc.

      Zbraňoví spoludiskutéři Hudec a Von z Ramsteinu by věděli, jak je to krásná věc.

     • vonrammstein napsal:

      Máte výjimečně dobrej vkus na bouchačky. Nezřízeně závidím 🙂

     • Fagan napsal:

      Vzdy mi fascinovalo s jakou cetnosti oznacuje nekdo sve oponenty slovem „nacista“ v jednom blogu a na jednom a tom samem miste oznaci toleranci a multikulturni souziti EU s muslimy a pristehovalci tmavsi pleti za „zulukafry“. To neni Sturmer, ale dokonce Volkischer Beobachter.:-)))))

     • kchodl napsal:

      Víte, nacisto fagane, v tom je právě to nepochopení mezi námi.

      U mě není zulukafr inženýr z Ghany, Konga, Nigerie. Doktor z Jižní afriky.
      Vědec z Keni. Je mi jedno, jakou má barvu kůže.

      Jako mi je úplně jedno jakou barvu kůže má moje čínská nebo thajská nebo vietnamská prodavačka, co je 16h ve svém obchodě kousek od mého domu.

      Ale zatraceně mi vadí, když jsem u rodičů své přítelkyně ve Švédsku, nesmím tam chodit po jejich švédském městě v noci po ulici, protože ulici v noci ovládají islámské gangy – žádný bílý Švéd nebo Švédka mezi nimi není. A normální člověk nesmí mít s sebou ani špuntovku.

      Tak to mi sakra zatraceně vadí.

     • kchodl napsal:

      Von Ramstein, děkuji, moc si toho cením.

      Jak říká můj osvědčený módní poradce, nejlepší šperk pro chlapa je devítka až půlpalec ze skandia, případně z titanu. Něco na způsob 1911 nebo 1975.

      Saiga Molot, to je ovšem krása. Má to AK závěr, prostě kalach jako z praku. Jenom že v 12×70. No naprostá paráda. Kupodivu strašně měkký chod, skoro to nekope, tedy v porovnání s tou energií, co z toho letí.

      Přál bych Vám to vidět, dnes odpoledne jsem to byl zkoušet. Krásné počasí, krásné holky, krásné asfaltové holuby a krásná Saiga.
      ¨
      Nebe pro chlapy. Tak si to představuji, že to bude, až umřu. Zkusil jsem si to pár hodin a paráda.

     • kchodl napsal:

      PS. Teď, ačkoliv jsem (pokřtěný) agnostik, pokukuji po nějakém vhodném náboženství, kde se v nebi nosí kvéry. Nerad bych se s tou novou hračkou loučil, kdyby něco.
      🙂
      Nevíte o něčem ?

 13. tresen napsal:

  Je fajn vědět, že ti, kdo mají na věc jiný názor, nejsou pro vlka ani lůzou, ani slizem, ani lidmi, co neumějí žít ve svobodě. Jsou to všechno jenom fanatici, zaslepenci a duševně zaostalí prosťáčci. A to je přece obrovský rozdíl v přístupu k názorovým oponentům, že ano?

  • Tacit napsal:

   Hezky jste to vyselektovala. takže si dovolím přidat pokračování toho odstavce:
   „…Nicméně, nikdo z nich pro mne není ani lůzou, tím méně slizem a už vůbec ne lidmi , co neumí žít ve svobodě. Fanatici mají právo na svůj názor, zaslepenci a duševně prostí rovněž. A kdyby došlo na lámání chleba, jsem ochoten jejich právo na názorovou odlišnost bránit všemi dostupnými prostředky. Jakkoli je mi jasné, že oni by kvůli stejnému právu nějakého vlka nemrkli okem…“

   • Tacit napsal:

    Zejména je k povšimnutí ta předposlední věta.

   • xpow napsal:

    Problém je v tom, že ten kdo dehonestuje své oponenty je vlk. To, že je ochoten podle svých slov ony „prosťáčky“ bránit je jeho poblém.

    • Tacit napsal:

     Ale xpowe, zkuste připustit, že se dá těžko diskutovat s oponentem, který v klidu u své klávesnice, těsně po půlnoci čeká na Vlkův článek a napíše předvídatelnou floskuli, něco jako: Tak v dnešní článku nemá Vlk pravdu v ničem. (A to se stává poměrně pravidelně). A když se k tomu přidají další „rádoby diskutéři“ typu hodinky-holínky a další, co nerozporují nějaká dílčí tvrzení článku ale jeho celou ideologii, to pak lze s Vlkem a s jeho názory na prosťáčky (tím teď nemyslím vás ani nikoho konkrétního) více méně soucítit.
     Nu což, jsme na Kose.

     • xpow napsal:

      Víte Tacite, to že Vlk reaguje na kritiku dohonestací oponentů není problém můj, ale mr. vlka.

     • vlkp napsal:

      Ale ale xpowe! skutečně s enemažu s těmi, co nejsou vůbe c ochotni o ničem přemýšlet a jen neustále melou kolem dokola větu – šestky šroubky nemáme!
      V daném případě v modifikaci – pište si co chcete , my víme , že ten špatnej je vždycky Rus.
      S touhle sortou třešnovitých se fakt nijak nemažu. Máte li s tím problém, snadná pomoc.

     • xpow napsal:

      Vlku mažte si jak chcete, vypovídá to o vaši úrovni dostatečně. Je to vaše věc. Mě jet o putna, vy takhle žijete ve svém „obýváku“.

     • prirodovedec napsal:

      xpowe – neplacte (at parafrazuji povestne tykacovo 🙂 ) a dekujeme – odejdete, pokud to nezvladate. Radeji ale zustante a spolecne s fakanem, pani SS a dalšími obveselujte a osvezujte diskuse. 🙂

    • strejda napsal:

     wpow, když je vám to putna, tak proč se tak vehementně angažujete. To je velmi podivné. Mně když je něco putna, tak to neřeším. Vy ale při tom jen kalíte vodu.

    • Sal napsal:

     Zkusíme Vaši teorii potvrdit: Vlk je Vůl.
     Schválně, jak dlouho to na skle vydrží 😛

   • tresen napsal:

    Jelikož se vlk nikde nezmínil o tom, že by mohla existovat i nějaká další skupina jeho názorových oponentů, musí se všichni, co s ním v něčem nesouhlasí, domnívat, že je zahrnuje do těch výše zmíněných. To je i můj případ. A protože já patřím jednoznačně mezi ty, kterým je právo na vyjádření názoru svaté, nepovažuju vlkovo vyjádření v tomto směru za nic úžasného. Jen za další pokus o urážení lidí, kteří si myslí něco jiného než on.

    • Tacit napsal:

     Zkuste se zamyslet nad tím, co jsem napsal pro xpow o kousek výše. (10:12)
     A navíc nemyslím, že do těch vámi kritizovaných skupin Vlk zahrnoval i vás. myslím, že vy tam přece nepatříte.

    • Vidlák napsal:

     To je zajímavý… a já můžu psát články, se kterými Vlk nesouhlasí a stejně mi je pustí na sklo. Kdybych byl plzeňská devatenáctiletá nohatá blondýnka, tak by to bylo jasné, ale já jsem zahnojený Vidlák… Ono to bude nejspíš tím, že odlišné názory se dají prezentovat tak, aby bylo vidět v čem jsou odlišné, aby ta odlišnost měla podklady a aby se s těmi podklady odlišnosti ztotožnili i jiní.

     Pak se odlišné názory dají prezentovat tak, že se sdělí velkolepá PRAVDA . Jasně, proč taky dokládat, argumentovat a opatrně vážit slova, když máme tu jedinečnou PRAVDU. To už se nemusíme namáhat s vysvětlováním…

     • tresen napsal:

      Vidláku, tady jde přece o názor na Krym, Ukrajinu a Rusko. Myslela jsem, že to nemusím nijak zdůrazňovat, protože to jasně vyplývá z debaty.

     • tresen napsal:

      Mimochodem, na vlka ten váš poslední odstavec docela sedí. O opatrném vážení slov se opravdu mluvit nedá. A ty jeho argumenty jsou daleko spíš autorské premisy než cokoli jiného.

  • vlkp napsal:

   Nečekal jsem , že byste zrovna vy ten rozdíl pochopila. Můj odhad vašich kapacit byl správný.
   Zkuste si přečíst i následné věty. A zkuste si je pamatovat. Jde asi o tři nebo čtyři. Není to zas až tak těžké.

   • jezevec napsal:

    přesně to co ti vyčítaj. kdo nesouhlasí s vlkem, je blbej, zfetovanej, zfanatizovanej, nebo v tom nejlepším případě prosťáček co nic nechápe.
    až jednou vlku pochopíš, že jiný názor není důkazem blbství ani morální zvrácenosti, ale prostě ten druhý člověk má jiný soubor vstupních informací, nebo je vyhodnocuje jinak než ty – říká se tomu konec puberty.

    • vlk napsal:

     ne , zdaleka ne každej. Jen takovej jako ty hned dneska ráno. Pokud někdo očividné ptákoviny , sdělím mu to.

 14. rehbergus napsal:

  Rošádku, pokles rublu v první řadě doběhl nešťastníky na Ukrajině. Ukrajinských dělníků hákuje v Rusku pár milionů, K tomu přidejte jaký mají obrat zboží směrem na Východ. Oblíbené heslo „Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva!“ dostává hned jiný význam. Myslíte, že nastane uvolnění celních barier a vízových povinnosti vůči Ukrajině ze strany EU ?

  • Admirál napsal:

   To jsou velmi zlomyslné otázečky.

  • Šims. napsal:

   Jestli se Ukrajinci hnou směrem k evropě masověji, tak na to doplatí naši utlačovaní Rómové. Uvědomuje si to někdo z našich právdoláskařů? Nějak na ně nezbyde ten správný „zájem“, budou jiné starosti……………………………….

   • Evix napsal:

    Doplatíme na to všichni 😦

   • tresen napsal:

    Pokud na Romy nezbude ten „správný zájem“, bude to jedině k jejich prospěchu. Netuším, co s tím mají co dělat tzv. pravdoláskaři. Ti do romských lokalit nepochodovali.

    • Šims. napsal:

     Asi si neuvědomujete plný obsah slova právdoláskaři – to je např. Kocáb a jemu podobní. Ti za Romy jsou schopni položit i „život“.

     • tresen napsal:

      Zřejmě jste chtěla znectít úplně jiný zájem o Romy, než který napadl mne a který by se dal shrnout do hesel ČECHY ČECHŮM a BÍLÁ JE DOBRÁ.

     • vonrammstein napsal:

      Tresen-Vy máte nějaký problém s myšlenkou, že by Čechy měly patřit Čechům?

     • tresen napsal:

      V zásadě ne. Jsem pro občanský princip, takže kdo má české občanství, je Čech.
      Problém mám jenom s takovými vykladači tohoto hesla, co pod ním pochodují proti českým občanům, kteří se jim nelíbí.

 15. xpow napsal:

  Nejsem historik, ale neplete si Postupim s Jaltou? Já osobně bych nepřikládal tak velký význam malým národům, v dohodách o poválečném uspořádání šlo poidle mě hlavně o vymezení pískoviště mezi novými mocenskými centry. Josef Visarionovič prostě chtěl do Evropy a miliony mrtvých ruských mužů a žen nebylo možné smést ze stolu. Pikantní je , že primárně šlo o změnu hranic, sovětské Rusko (aka SSSR) se posunul o hezký kousek na západ (a vlastně i na východ), ale všem bylo zároveň jasné, že pokud nemá dojít k totálnímu armagedonu boje všech proti všem , je ptřeba v novém řádu garantovat hranice, ať vznikly jak vznikly. V Postupimi se také neřešila primárně česko německá otázka, ale předmětem jednání bylo poválečné uspořádání německého „prostoru“ jako celku, v kontextu toho bylo řešeno i česko, polsko atd.
  Řada dnešních složitých problémů má svůj původ právě v poválečném uspořádání a sovětském drang nach evorpa. tedy nejenom nové maximalizované hranice Ukrajiny, ale i třeba konflikt v Moldávii, který Rusko udržuje v naději na nějaké budoucí „řešení“.
  Můžete se třeba postavit na hlavu, ale poprvé od roku 38 došlo k evropě ke změně hranic mezi dvěma státy cca před týdnem. Ve všech ostatních konfliktech vždy aspoň formálně byly hranice stůtů zachovány, byť byla porušena celistvost jednoho z nich. Stalin ani Chruščov si neumeli představit , že by se SSSR rozpadlo a vznikla samostatná Ukrajina, jejich kroky nebyly nějakým rozmarem, ale aspoň z mojeho pohledu logické. Sovsvaz byl v podstatě unitární stát (nějakou omezenou suverenitu měly pouze přivázané země impéria jako třeba ČSSR), tak proč nepřipojit Krym k Ukrajině, když je s sní spojen pevninou narozdíl od Ruska , které teď bude muset dopravní spojení vybudovat.

  • vlkp napsal:

   xpowe
   zůstanme vzájemně u konstatování, že nejste historik! Jinak byste totiž neodporoval sám sobě! Já si opravdu nepletu Jaltu a Postupim. a dokonc e máte pravdu, že v Postupuimi se žešila pravidla pro poválečný chod světa. Mezi ně patřilo to, co píši já – dohod a velmocí, že Německo už nesmí mít své menšiny jako záminku k agresi a proto byl a dohod a na transferu Němců do Německa.
   V Kosovu žádná hranic e nebyla změněna? Tak to tedy pardon! Fakt, zůstanme u toho, že nejste historik. A přidejme k tomu, nejste ani geograf.

   • xpow napsal:

    A jaképak hranice se měnily? A klidně si zůstaňte u svého stylu osobních útoků, o něčem to svědčí.

    • strejda napsal:

     Vy si skutečně myslíte, že odtržení území od státu, v tomto případě Srbska nebyla změna hranic Srbska? Jste tedy opravdu, ale opravdu jeden z mála. To mohu říci, že se hranice Ukrajiny také nezměnila, Krym byla autonomní republika. A společnou hranici s Ukrajinou měla na pár kilometrech. Zbytek bylo pobřeží, tak jaká pak hranice. Tak vo go, že.

    • xpow napsal:

     Musíte odlišit pocity od faktů. Žádné Srbsko jako stát neexistovalo, ani Kosovo. Existovala jnom Jugoslávie a její mezinárodně respektované vnější hranice. Ty vystoupením Kosova dotčeny nebyly. Hranice by se měnily , kdyby se Kosovo připojilo k Albánii, a to právě hranice Albánie. Stejně tak pouhou secesí Krymu by se nezměnily hranice Ukrajiny, ale jeho připojením se změnily hranice Ruska. Je to naprosto jednoduché. Hranice nástupnického státu jsou právně novum, nemůžeou se jejich vznikem měnit. Pokud bychom uplně popřeli možnost secese a vzniku nástupnických států , tak bychom museli zpochybnit řadu dalších historických kroků včetně vzniku ČR.

     • xpow napsal:

      Ještě upřesnění, nezměnily by se hranice Ukrajiny vůči okolním státům, tj. právě ty, které jsou mezinárodně garantované.

    • vlk napsal:

     Osobní útok? Ale jděte. Cosi jste prohlásila já vám to potvrdil. Nic víc. Máte problém s tím, když s vámi souhlasím.
     A hranice se nezměnily? Hranic e Srbska zůstaly stejné? Pokud ano a dokážete mi to, klidně vám přepošlu svůj roční důchod.
     Tenhle kec jste odkoukal od Kalouska. Ten s ním mával v parlamentu. Vzal jste si dobrého učitele.
     Jen vás chci upozornit na drobnost. Nepodstatnou. At se se státními útvary uvnitř Evropy děje cokoli, je to vždycky ready. Protože hranic e Evropy, se podle této logiky nezměnily. To se mi líbí!!!

 16. rehbergus napsal:

  V Lambergu mladí demokraté pokojně protestují za lidská práva. Držme jim palce v jejich konání!

  • janhladik napsal:

   Mají zajímavou organizaci. Oplocený stanový tábor uprostřed města, ze kterého hromadně vycházejí sprejovat ruské baráky, jednoho Rusa na ulici, a házet na ně dělobuchy. Když je chce policie zadržet, tak se semknou a začnou celý ten šik točit dokola, aby je nemohli nijak rozdělit. Pak se stáhnou do tábora za plot.

  • Anonymní napsal:

   No tak You tubka mi oznamuje že toto video není v mojí zemi dostupné…. Opravdu to nemá co společného s manipulací…

 17. Šims. napsal:

  Tak trochu mimo – sledovala jsem včera Máte slovo. Také se tam rozbírala historická fakta (ten oslovený doktor co se cítil být profesorem, tak ten přímo byl za hvězdu). Kalousek coby velký demokrat a odborník už ne na finance, ale diplomat par excellence vše obracel přes ukrajinské právo vlastnit cokoliv, Hájek trochu mimo v detailech. Pořádný perský trh, který tvrdila blbka z rádia sv. Evropa. Hájek občas glosoval humornými vsuvkami. Opravdová pavlačová úroveň, jen fakta nějak pokulhávala, resp. nechtěl je nikdo moc komentovat. Ale proč píši v naší novodobé demokracii platilo, že pokud se občané nějaké obce zreferendili a vyhlásili si odtržení od obce jiné (střediskové???), tak měli samostatnost. Protože se odtrhávaly i tři chalupy, tak se později udělalo omezení v počtu obyvatel v dané obci trvale hlášených, aby nám nevznikaly úřady na každé mezi. Toto bylo zcela legitimní a nikdo nevyhlašoval referendum zda ostatní obyvatelstvo s tímto odtržením a osamostatněním souhlasí. Takže tak trochu nerozumím např. Kalouskovým vysvětlováním.

 18. Tacit napsal:

  Já si z Vlkova článku beru k dalším úvahám toto poselství (zobecňuji, abych snad neurazil nějaký vyhraněný názorový proud):
  Po 2ww platila po určitou dobu dodržovaná pravidla, která udržovala základní podmínky pro fungování států a jejich hranic na Zemi, řekněme něco jako mezinárodní právo.
  Pak ale to právo velmoc(i) začaly porušovat, až ho zásadně zpochybnily. Nejde jen o to, že důsledkem právního zpochybnění je třeba názorová neshoda Kosovo x Krym, ale pokud se zpochybnění nenapraví, pak se pro budoucnost nerýsují žádné optimistické scénáře (viz 3ww).
  A ještě něco. Mám dojem, že o nápravu tohoto rizika teď není ve světové politice žádný zájem. Bohužel.

  • vlkp napsal:

   ANo, tohle je jádro mého sdělení! S tím, že viník tohoto stavu je úplně někdo jiný, než na koho je ukazováno§

   • jezevec napsal:

    bohužel tvůj blogýsek čte i celá řada zfanatizovaných imbecilů, včetně mně – co nějak nedokážou pochopit stejnost osamostatnění krymské republiky, a připojení této republiky k rusku. kdybys shlédl z výšin svého intelektu a něco nám o tom příště napsal, třeba i my bychom prozřeli.
    do té doby setrvám ve své zaostalé lži, že když se rusům na krymu nelíbilo, mohli si sbalit batoužek a prodat chaloupku, a jít kam je srdce táhne (a nikoli naopak).

  • xpow napsal:

   Jo od 2 WW došlo ještě k nějakejm prkotinám jako válce v Korei, Vietnamu, Afghánistánu, zhroutily se kolonie, Rusové zmasakrovali Maďarsko, obsadili ČSSR, rozpadnul se Sovětský svaz atd. , ale to jsou samozřejmě takový ty prkotiny pro ubožáčky. Světový řád se rozpadnul po intervenci na Grenadě a bombardování Kosovostánu. Jsem asi divnej , ale tohle mi příjde absurdní.

   • vlkp napsal:

    Milej pane xpowe

    MAdarsko, Československo, Vietnam, Afgh, Korea , byly akce, kdy došlo k porušení tzv. sfér vlivu, jak je stanovila Jalta. Kdy by došlo k zásadní změně v rovnováze sil, jak vzešly z 2.ww.Obě starny to věděly a víc eméně respektovaly. Zejména v případě Ma´darska Československa.Tento svět ovšem zhroutil s rozpadem SSSR. Svět měl být založen na demokratických principech. Rusové tomu zkusili věřit. Dostali zle na budku. Už jsme dnes oba konstatovali, že nejste historik. Já potom doložil, že nejste ani geograf. Trváte li na tom, můžeme s e shodnout, že jste nějakej divnej. Ale jen pokud to bud e vaše výslovné přání. Já tenhle pohled na vás nesdílím. Jste jen dogmatik. Nic divného.

    • Anonymní napsal:

     Vlku vy už se asi soustředíte pouze na invektivy.

     Napsal jste tohle:
     Co jsem tímhle celkovým exkurzem chtěl říci je jasné. Celý poválečný svět se z českoněmeckého národnostního konfliktu po válce poučil a respektování státní suverenity a územní celistvosti se stalo doslova svatým grálem poválečné světové politiky. Do té míry, že v roce 1970 vyhlásilo a konkretizovalo VS OSN v
     DEKLARACI ZÁSAD PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ A SPOLUPRÁCE MEZI STÁTY
     Zítra ji otisknu jako dokument celou.
     Tato deklarace byla přijata Valným shromážděním jednomyslně a podrobně, ve změněných mezinárodních podmínkách, vykládá zásady vyhlášené Chartou OSN (1945).A to v 7-mi kapitolách.
     1/ zásada nepoužití síly
     2/ zásada mírového urovnání sporů
     3/ zásada nevměšování

     No a teď píšete, že Korea, Vietnam, Maďarsko bylo v rámci sfér vlivu jak je stanovila JALTA. Tak teda jak to je? Byla zásada nepoužití síly, nevměšování atd. svatý grál nebo se používala tam , kde se to hodilo? Dále pokud jste tak dobrý historik a geograf, kam teda podle vás ten Vietnam s Koreou na Jaltě zařadili?

     Další otázka, pokud se měl svět po skončení studené války řídit výhradně demokratickými principy, proč toto bylo fatálně porušeno událostí z roku 1983 tedy událostí , která se stala v době studené války. .

     Ještě jste mi taky neodpověděl, jaké hranice se přepisovaly po Kosovu.

     Nezlobte se na mě, ale pro mě jsou vaše svaté grály ahistorické a dogmatické mýty.

 19. janhladik napsal:

  Ještě by jako doplnění bylo zajímavé zpracování historie vměšování do záležitostí cizích států bez vyhlášení války, resp. před jejím vyhlášením. Tahle technika je totiž vcelku zajímavá a pohybuje se v právní šedé zóně. Nikomu totiž příliš nevadily dlouhé prsty tuhle na Kubě (než se tam navezly rakety), támhle sesazení zvolených politiků buď v Íránu, nebo v latinské Americe. Tajné služby a jejich akce nejsou považovány za nepřátelský akt na té nejvyšší úrovni, aby kvůli nim přijímala opatření třeba OSN. Proto se příliš nepolitizuje ani činnost ruských a dalších tajných služeb na našem území (což by mohlo dopadnout velmi zajímavě, vzhledem k naší zkorumpovanosti a sílou peněz třeba právě těch ruských služeb).

 20. Mathias napsal:

  Vrtá mi hlavou jedna věc, na kterou jsem zatím nenašel odpověď. Už léta se hovoří o tom, že USA přesouvají těžiště své zahraniční politiky a svého zájmu z Evropy do Východní Asie. Tento trend je jednoznačně motivován raketovým nástupem asijských tygrů a zejména Číny, která dnes vlastně USA z velké části vlastní. Druhým takovým ohniskem amerického zájmu je střední východ, kde už víc jak 10 let vojensky operuje. A nejednou tolik povyku pro Krym? Kdybychom připustili hypotetickou možnost, že politici USA musí reagovat na poptávku svých voličů, amerických občanů, stran zahraniční politiky, pak je to ještě větší záhada. Většina US občanů ani netuší, že nějaká Ukrajina existuje a průměrný student tamní střední školy šmahem nakreslí hranici Asie na místě bývalé železné opony. US propaganda už 20 let systematicky nahrazuje někdejší koncept dobra a zla (USA hodní, SSSR špatní) konceptem novým (USA nejhodnější, muslimové nejzlejší). Čili mi to nějak neštymuje. Ale možná mi jen chybí celkový vhled do problému.

  • Mathias napsal:

   Možná je to ale všechno podstatně jednodušší. USA v pozici světového četníka musí, pokud si chtějí tuhle pozici zachovat, garantovat všem a všude jasnou zásadu. Kdo je s námi kamarád, může se těšit na naši ochranu a podporu. Kdo s námi kamarád není a chce si hrát na vlastním písečku podle svých pravidel, ten bude tvrdě ztrestán.

  • janhladik napsal:

   Ono to štymuje, jen nejde o relaci ‚buď a nebo‘. Obama musel některé události na severu Afriky a na středním východě řešit ad hoc (2011 a arabské bouře), stahování vojsk z Iráku a Afghánistánu je programem jeho prezidentské kampaně. Orientace na Asii taky není otázkou několika měsíců, v jeho administrativě neustále převažuje konflikt o rozumění této oblasti – zjednodušeně jde o konflikt mezi studenoválečnými institucemi a jejich myšlením a mezi některými lidmi z RAND (Overholt), kteří upozorňují na to, že především Čína je v oblasti pro USA nápomocná, zato Japonsko jim začíná trochu zlobit a znepokojuje ostatní. Co zrovna ve sboru poradců převáží pak určuje jednotlivé strategie.

   Ukrajina nevypadá tak, jak souběh všech mediálních obrazů. které se samozřejmě musí prodávat, což je jasným cílem jejich vlastníků a pracovníků (globální strategický význam? spíš se z ní stává globální průšvih). Navíc jde v jejím případě o hlubší souvislosti a dlouhodobé strategie. Také se tam projevily ekonomické obtíže, přímá hrozba defaultu, která zrovna není v zájmu globálních tržních hráčů a společností. Zatím to vypadá na proxy vyvažování ze strany USA, do něhož se hodně nešikovně nechala vtáhnout EU. Pro USA je v oblasti výhodná byť jen pouhá, ale trvající nestabilita (v tomto případě z pohledu administrativy, nikoli občanů). To samé se však nedá tvrdit o EU (v tomto případě z pohledu jak jejích vlád, tak občanů).

   USA musí pracovat globálně, takže její politiky postihují více oblastí, ale financování a více energie se opravdu vynakládá směrem k Asii – to ale naše evropocentrická média nezaznamenají (natož aby to analyzovaly a pojednávaly), to tady nikdo slyšet nechce.

   Taky je ale možné, že jim v administrativě někdo začal blbnout. Bylo by to sice zvláštní, protože Obama nehraje o znovuzvolení, nicméně předpokládat pouhou racionalitu u takových politiků by bylo zavádějící. Třeba je jeho hlavním motivem nezůstat v paměti USA jako ten prezident, co šel na ruku Rusku, oslabil USA globálně a spřátelil se s Putinem (v pražské agendě a redukci jaderného arzenálu). Je třeba vidět i co udělal v Íránu, kdy s ním začal na nejvyšší úrovni jednat. Je to komplex, na ten lidé zapomínají a média ho usilovně ignorují.

 21. český maloměšťák napsal:

  Historie není souborem analogických událostí, historie je sledem různých událostí. Je to dáno tím, že svět lidí /ale i zvířat, rostlin, atmosferických jevů a dějů atd./není světem statickým a tak stávající konstelace skutečnosti se velmi rychle mění v čase / a v prostoru/.
  Historie je dále /z pohledu tvora Homo sapiens sapines/ sledem událostí, kterým bylo, je a bude možné se vyhnout. Za předpokladu, že se použijí zkušenostní obsahy , otisky , které jedině šlověk umí zpracovat tak, aby je využil, aplikoval v variabilním modu svých hodnocení a konání – na zcela, potažmo dosti odlišnou konstelaci skutečnosti, které se stal anebo má se stát součástí, aktivní, ale i pasivní součástí. Je ale nerozumné redukovat skutečnost pouze na obdobu jiné skutečnosti, už jen z toho titulu, že také prostředky, které má v nové sitiaci Homo sapiens sapiens k dispozici – co se týče jeho možností jak působit na své okolí /ale i na sebe/ se v čase a v prostoru mění.
  Minulost nemá být zneužita /tím se samozřejmě nemůže řídit placený propagandista, hladověl by či jinak by strádal/, ale využita. Má ji být porozuměno, má být vysvětlena – ale víceméně coby unikát, konkrétno…ne v šedivosti mnohdy velmi obskurních a absurdních analogií.

  Tož tak pojďme do toho, rozdejme ty absurdní role a uspořádejme absurdní divadlo :
  (Beneš rovná se Janukovyč, Putin rovná se Hitler, Krym rovná se Sudety, Runcimen rovná se…víte co ?, mě to nebaví, nechce se mi to vymýšlet, je to tak absurdní a je to takovou ztrátou času , že to rád přenechám nějakému děcku či podobně infantilní bytosti…)

  Pokud už čerpat z Kosovských událostí, tak , aby bylo možné předejít těm hrůzám, co se tam odehrály, tak je nyní v zájmu české republiky zejména /“ mírou všech věcí má být v posledku člověk“/, co se týče real politického vyjádření – ochrana jejich krajanů. V maximě pak všechno obyvatelstvo.. Je jedno před kým /i když zde nutno podotknouti, že tkzv. Volyňské Čechy asi budou ohrožovat spíše bandy militantních Ukrajinců než bandy proruské – co by z toho proruští vytěžili ?, jak by tím posloužili své věci ?/.
  V realu tedy nabídnout vystěhování, v maximě posílit místní policejní složky, včetně kontroly.
  Je smutné, když jsou policejní kontingenty vysílány až v době, kdy se čučí do masových hrobů, těm je třeba v civilizaci západního typu předevšímm předcházet, ne jimi argumentovat.
  Dáleb – brzdit jestřáby, kteří se dosud nevyléčili z dětských her, kdy vyhrává jeden, ten druhý jde s brekem dodom. Krym je místo podobné mnoha místům na zemi v tom, že jde především o to, aby se tam lidem žilo dobře, bez neustálého strachu o budoucnost. Stejně tak na Ukrajině.V real politce tedy směřovat k tomu, aby se s Ruskem uzavřel dobrý deal, podle mě je to tento deal : Krym za uznání Ukrajinské vlády, v maximě pak usilovat o zvýšení životní úrovně a kvality institucionální výbavy Ukrajiny – což je podle mě ale nemožné bez SPOLUPRÁCE s Ruskem.

  Tkzv. humanitární bombardování , ale i tkzv. bratrské pomoci či akce na ochranu demokraciei brtarské pomoci

  P.S. Je půvabné, když takové pochybné analogi a tedy i jakési “ zákonitosti“ společenského vývoje vytvářejí lidé , kteří jinak tvrdě odmítají marxismus a pod. redukcionistické teorie.
  Tito lidé by se měli chytnout za nos a valit do knihovny pro nějakého Maxe Webera. Dřív než bude pozdě.

  Btw : Od roku 1998 do dneška zemřelo v Kongu v násilných akcích či v důsledků násilných akcí na 6 mil. lidí, statisíce žen bylo znásilněno, zohaveno a bohužel následně vyhnáno svými muži ze svých rodin, mnohdy spolu s dětmi. příčin je mnoho, včetně historických křivd napáchaných kolonizujícími zeměmi /respektive určitými zájmovými skupinami/, které do podobných zemí dlouhá desetiletí vyvážely nespravedlnost /nyní je tato reexportována/….jednou z příčin je i naše záliba v mobilním telefonování, můžeme nad tím lamentovat, můžeme nad tím brečet, můžeme to rozebírat ze všech možných stránek, ale to nic nezmění na tom, že bez poptávky by nebyla ani nabídka. Taková příčina /není jediná, jak naznačuji výše/ tam prostě taková je.
  Takže sorry, pokud začneme měřit lidským utrpením, je referendum na Krymu procházkou růžovým sadem demokracie, respektive humanity. Kecy o tom, že se cosi děje bělochům a ne černochům jsou kecy rasistů /implicitně např. Zaorálek/ a zabloudilých do 19. století či středověku – dnes je zem globalizovaná zejména přes ekonomiku tak, že téměř vše souvisí se vším.

  Dodám ještě něco – kdyby to bylo možné, tak ve vzathu k roku 1938 bych byl klidně i pro vzdání se Sudet – pokud by tím bylo zabráněno WW2 a s ní spojeným hrůzám. Stálo by to za to.
  (Což je ale nesmyslná spekulace – i ve vztahu k mým názorům na vytváření analogií ve vztahu k hist. událostem, chci jen naznačit, že každá změna stavu by měla být posuzována i z hlediska tkzv. vedlejších, nejen přímých nákladů. Ty pak často jsou představovány hromadami mrtvol a rybníky slz, co je proti tomu pouhá změna statutu nějakého území)
  Ukrajina přijde o Krym, pokud nenásilnou cestou…tak pak je to víceméně jen o fair kompenzaci, těžko může o Krymu rozhodnout někdo autentičtěji, legitimněji…než samotné krymské obyvatelstvo – takže ani ten revanš v budoucnu nehrozí. /což u Sudet např. stále hrozí – tedy opět vyvrácení chatrných základů nesmyslné analogie/

  No a ještě něco na úplný závěr.
  Já prostě za zájmy našich oligarchů bojovat nebudu – proti Rusům (kteří zase budou bojovat za zájmy svých oligarchů)…ať jde Fagan nebo Šauerová. Mně z toho nic nekouká, jenom průser.
  Půjdu si raději koiupit nový mobil a ten starý pošlu do Afriky.

  • Admirál napsal:

   Souhlas. Nic z toho pro nás nekouká.

   “ kdyby to bylo možné, tak ve vzathu k roku 1938 bych byl klidně i pro vzdání se Sudet – pokud by tím bylo zabráněno WW2 a s ní spojeným hrůzám. Stálo by to za to.“

   Zde jen ponámka, Sudety byly odtrženy, aby mohla být WW2.

   • český maloměšťák napsal:

    Napsal jsme to ale takto :

    Dodám ještě něco – kdyby to bylo možné, tak ve vzathu k roku 1938 bych byl klidně i pro vzdání se Sudet – pokud by tím bylo zabráněno WW2 a s ní spojeným hrůzám. Stálo by to za to.
    (Což je ale nesmyslná spekulace – i ve vztahu k mým názorům na vytváření analogií ve vztahu k hist. událostem, chci jen naznačit, že každá změna stavu by měla být posuzována i z hlediska tkzv. vedlejších, nejen přímých nákladů. Ty pak často jsou představovány hromadami mrtvol a rybníky slz, co je proti tomu pouhá změna statutu nějakého území)
    ——————
    Tedy opět stejná metoda, kterou používají žumpalisté – vytržení slov z kontextu.
    /na druhé straně bych se vůbec nedivil, kdyby někdo začal troubit : “ Český maloměšťák je sympatizantem Henleina ! Je to zrádcenároda !!“/…vůbec bych se tomu nedivil…./

    P.S. Sudety /jejich zabrání/ nejsou jedinou příčinou WW2. Možná že ani nejsou tou zásadní příčinou.

    • Admirál napsal:

     ČM – nemyslel jsem to ve zlém, neměl jsem v úmyslu cupovat, jen podotknout, že odtržení Sudet, likvidace ČR bylo podmínkou, cestou k WW2. Příčina to nebyla.

     Souhlas s Vámi.

     • český maloměšťák napsal:

      O.K.
      V ČR získal Hitler kvalitní průmyslovou základnu a poměrně slušně vzdělanou a kompetentní pracovní sílu. O tom žádná.
      O tom jistě musel dopředu vědět jak Chamberlain, tak Daladier. Nebyli zas tak padlí na hlavu. Takže je zpochybněna i ta motivace o odsunutí začátku války s Hitlerem… který je pak převezl – neb nejprve šel na ně, ne na bolševiky.

     • Admirál napsal:

      Hlavně, likvidací ´ČR se pootevřela cesta na východ. O to asi stratégům šlo především. Dostat Německo do křížku se SSSR.

 22. český maloměšťák napsal:

  re : ….Tkzv. humanitární bombardování , ale i tkzv. bratrské pomoci či podobné vojenské akce, třeba akce na ochranu demokracie stojí vesměs za hovno, z pohledu a údělu běžného člověka

 23. Lex napsal:

  Vlku,
  řekl bych, že opět, jako ve všech případech, kdy jsi v poslední době psal na „ukrajinské“ téma, skvělý článek. Až příliš skvělý na to, aby to některé, které jsi charakterizoval v jeho úvodu, nepřimělo k dalším výtvorům klávesnice, které byly v nedávných dnech i důvodem k napsání tohoto článku.
  Znáš to o těch perlách a ……?
  Prostě perly nepatří do rukou všech, tím spíše ne do žlabu.
  Je skutečně rozdíl mezi schopností vnímat děje a jejich podstaty v celé šíři a na základě jejich analýz činit závěry, a je rozdíl činit závěry z izolovaných jevových stránek, jak to činí oni dogmatici (to v horším případě), v lepším prostě jen ti méně vybavení.

  Musím říct, že ač se někdy názorově neshodneme,, nezbývá mi, než ti učinit poklonu za vytrvalost, s jakou se snažíš.
  Já jsem to dávno vzdal. Nemám ty ambice, jako ty. Prdím na to a prdím i na ně, nejen autorsky (četl jsem, co jsi předevčírem přičinil v jedné poznámce na moji adresu – díky za kytičky). Protože, mj., když jsem nedávno zkusil na podobné téma, jako je to dnešní tvoje, přičinit pár komentářů u Stejskalů, hlavní reakcí byly osobní útoky, až sprosté, takových, které jsi v úvodu charakterizoval. Samozřejmě mezi nimi na jednom z čelných míst i osoby tu důvěrně etablované, ačkoliv v minulosti ostentativně ohlásila odchod (asi zpět na domovské Virtually či kam).
  Podobné se dělo pár dní zpět tady.

  Není mi to zapotřebí.
  Krátce po parlamentních volbách v loňském roce jsem v rozčarování z jejich výsledků napsal, že jakmile se situace usadí, odejdu z „prostoru“. Situace dopadla jak dopadla proto, že si to po sečtení jablek s hruškami takhle přála česká společnost. Dobře ji tedy tak. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Já se mám skvěle a vnucovat někomu ideály cesty k lepšímu i pro něho a zejména jeho příští generace nemá smyslu.
  Pamatuješ nedávnou revoluci ústavního systému na Islandu? A jak skončila? Lidé si ve volbách uskutečněných podle nových, revolucí vydobytých pravidel zvolili ty samé strany a představitele, kteří je do toho svinstva, jež bylo důvodem k „revoluci“, přivedli.

  Já vím, nemá to mnoho společného s tvým dnešním článkem, ale já jsem se k podobným věcem u tebe na Kose vyjádřil onehdy. Dost podobně jako ty, ale samozřejmě jen ve zkratce.
  Ty věc rozebíráš a přiléhavě argumentuješ, což pro „ně“ není žádoucí. Pro „ně“ jsou ty události, o kterých píšeš, symboly. Je nezajímá podoba ani rozdíly. Pro dogmatiky jsou důležitá hesla. A budou jimi mávat jak fanglemi do roztrhání těl (samozřejmě – cizích, ne svých).

  Souhlasím s návratem Krymu zpět do Ruské federace, kam historicky patří a z níž byl zcela nesmyslně vyrván – a to v historických konsekvencích, o kterých podrobně píšeš. Nesouhlasím, když ze eskalace politického napětí je obviňováno Rusko, ačkoliv právě to Rusko je objektem nové studené války od okamžiku nástupu do úřadu prezidenta Putina. Jelcin, který „jim“ dal Rusko všanc a který z něho udělal hadr na pucování západních zadků, ten jim nevadil, naopak.

  Jen jednu, jedinou připomínku zopakuji (jak jsem ji napsal minule) – nesrovnatelně přesvědčivější by argumentace Ruské federace ohledně práva na sebeurčení, jehož realizace formálně stojí za vyhlášením nezávislosti Krymu na Ukrajině a za jeho připojením do Ruské federace, byla, kdyby neexistoval fenomén Čečensko.
  A to říkám znovu ve smyslu hodnocení symbolů, nikoliv reálné podobnosti, která je zcela jiná.
  Ale symboly, to je, oč tu běží, jak jsem zmínil výše.

  Promiň, že jsem dlouhý, už nebudu.
  L.

  • vlkp napsal:

   Lexi

   nemám, co bych dodal. Ohledně těch kytiček – jsou plně zasloužené. To vím e oba. Víš já vedu Kosu podle dvou jednoduchých pravidel
   1- měřit všem stejně a stejným metrem
   2- dobrý autor není apriori ten, s kterým mohu / vždy/ souhlasit

   To první pravidlo a jeho důsledné dodržování mne připravilo o dost autorů a možná i čtenářů,
   To druhé je pro hodně z těch, co chodí do diskusí Kosy neaplikovatelné. A dobrý je jen ten názor, který odpovídá osobnímu vkusu čtenáře.
   Proč to píši – ano, parkrát jsme s e rafli. Nemohlo to skončit jinak. Jsi daleko víc e vlevo než já. Ale to je pro mne naprosto podružná záležitost. Nic to nemění na tom, že tvá kvalita je prostě ojedinělá a výjimečná. Když s e rozhodneš něco napsat.

   tvé pocity naprosto chápu. Kosu jsem chtěl opakovaně zavřít. A zas to na mne přijde. Vím, že nemám šanci přesvědčit ani fanatiky ani dogmatiky ani demagogy. A ani ty , co nejsou ochotni respektovat mé pravidlo 1 nebo 2 ,ale nejčastějí obě.

   Uvidíme.
   Ale byl bych moc rád, kdybys na Kosu s em tam něco autorsky dal. Autorskou rubriku tu pořád máš a mít budeš. Zkus se nad tím zamyslet. Ačkoli nemám tušení, jak dlouho ještě Kosu vydržím dělat, tak si myslím, že válku s blbostí sic e nemůžeme vyhrát, ale alternativou k ní je jen absolutní vítězství hlupců.
   Tihle fanatici s předem daným názorem, který s enemění, at jim předložíš cokoli, jsou odpovědni za všechny tragedie lidstva. Z a náboženské války, za vraždění ve jménu všech možných ideologií, protože vždycky jd e jen o prach y a moc. A dosáhnout toho můžeš nejsnáze tak, že zakážeš lidem myslet.

  • zemedelec napsal:

   Pane Lex.
   Smekám.
   Napadá mne ještě něco jiného.
   Po Jelcinovom vládnutí,spíš už během toho,bylo mnoha Rusům jasné,že to tak nejde,musí přijít někdo zodpovědný.Jinak by bylo s celou rusi zle.Můžu uvažovat,kdyby tam nastoupil nějaký jestřáb,jak by to dopadlo.Také je nutno napsat,Putin,jakž takž drží své nervy na uzdě.

 24. Hladis napsal:

  Mno je mi jasne co Vlk napsal a stejne bych musel odpovídat jako uz před tim a ztracel bych cas. Nemá to cenu. Zabomysi valcicky nejsou pro me.

 25. Ares napsal:

  Podle mě je vlkova logika chybná. I když přijmů jeho intepretaci, tak Kosovo není legitimizace Krymu. Krym je delegitimizace Kosova.

  • strejda napsal:

   Pokud čtete pozorně, doufejme že ano, tak Kosova a Krym jsou korálky na dlouhém a zamotaném růženci. Každý korálek sousedí s jiným, jak také jinak, a teprve když jsou pohromadě, tak je to ucelený systém.
   Vlk je logik, má rád když dokáže dát věci a záležitosti do jednotícího řádu. Pak je totiž možno pochopit o co jde. Jaké jsou cíle, jaké jsou cesty a jaké jsou postupy.
   Kdo tyto analytické sklony nemá, musí se spokojit jen s dílčím poznáním, musí ale počítat s tím, že všemu neporozumí.
   Jsem velice rád za poslední vlkovy články o Ukrajině (i jiné). Dokázal mnohem lépe než většina jiných komentátorů ukézat na celý řetěz pohnutek a událostí. Seřadit je do jasné posloupnosti. Ovšem jak je vidět, na každý – neberte to ale osobně – je schopen to vnímat natož pak pochopit.
   Jaký by to byl svět, kdyby v něm byli všichni tak analyticky schopní jako vlk. Dobře že jsou i jiní, je to potom veselé čtení o ignoranci.
   Ale jak jsem již napsal, neberte to osobně, jste jen pouhý poslední diskutující. Teď jím na chvíli budu já.

   • Ares napsal:

    Já nemám problém s tou praktickou stránkou věci. Tedy pokud tu jsou nějaká pravidla a západ je porušil, tak tím prošlapává cestu každému, kdo je dostatečně silný, aby to po něm zopakoval.

    Problém mám s tím, proč to respektovat. A že článek je obhajoba Putina.

    Článek třeba zpochybuňuje Budapešťské memorandum, které Rusko porušilo. Takže teď mohou USA nebo EU někomu říct, máme sice s vámi nějakou smlouvu, ale na tu kašlem. Je to jen cár papíru, co pro nás nic neznamená. No a co, že jsme před pár lety podepsali něco, kde jsem se výslovně zavázali neudělat to, na co se právě chystáme.

    A pak si řekneme co?

    „Kdyby nebylo těchto událostí (porušení memoranda Ruskem), neměl bych sebemenší problém označit USA za agresora….“

    • strejda napsal:

     Vlk řadí události za sebou a vysvětluje jak šel vývoj. Připomíná kaké smlouvy a sliby byly flagrantně porušeny a nic se nedělo. Teď když se nějaké obyvatelstvo autonomní Republiky (její autonomie byla po roce 1991 silně okleštěna) bojí že bude zataženo do občanské války se odsuzuje s tím, že je nutné pořkat až budou tisíce mrtvých. A navíc jak Vlk podotýká, Rusové mají oprávněné obavy z přibližování NATO k jeho hranicícm. Přes sliby, které dostalo. Vy byste se oddal osudu, Jelcin to udělal, ale Putin ne. Nemyslí si, že by Rusko mělo být zničeno.

     • Ares napsal:

      Můžete si říkat cokoliv, faktem je, že Rusko obsadilo území sousedního státu. Nemělo k tomu žádný mandát a nemělo k tomu ani přímý důvod. A navíc přes to smlouvu s Ukrajinou.

      Jestli vám tohle přijde v pořádku, tak budiž :-).

      Mimochodem, nelze přehlédnout, že jednání Ruska je tu omlouváno tím, co údajně udělal Západ. Jenže Rusko se nedopustilo ničeho špatného vůči Západu, ale vůči Ukrajině. Což je menší detail, co se tu přehlíží.

  • český maloměšťák napsal:

   A Petr je legitimizací Pavla.
   Přesto že jde o odlišné osoby. To nemá chybu. Až na to, že Pavel a Petr s tím nesouhlasí.

   To, zda jde o separatismus či naopak o uspokojení nároku /nikolivěk práva – žádné takové právo ve skutečnosti neexistuje ( prověřeno tisícemi let) / na sebeurčení…rozhodují v dějinách vítězové – co se týče krátkodobé a střednědobé legitimizace…a historie sama / ale opět ve svých interpretacích, tedy i zde jde o jakousi tvorbu poplatnou aktualním vítězům, respektive mocnýcm/ – co se týče dlouhodobé legitimizace. Nikolivěk nesmyslné analogie.

   • tresen napsal:

    Když ale někdo, jako třeba strejda, má radši ten přehledný růženec s korálky.

 26. Fagan napsal:

  Dovolím si ještě jeden odkaz. Byla tu řeč o kvalitě médií, o tom, že u nás jsou, podle místního klubu přátel vlka, výhradně neoliberální, proamerické a já nevím jaké. Poukazoval jsem už předminule na hlavní deníky vydávané v Německu a jejich politické zaměření. Totéž s odkazem na Jana Čulíka jsem udělal s britským The Guardian, který on označuje jako „prolevicový“ a cituje jej na Britských listech. Já tam našel analýzu Davida Clarka, která vyjít u nás, bude autor ukamenován jako neoliberální fašista. Dával jsem ji několikrát za příklad toho, že seriozní britská média, mající blízko levici, ve vyznění svých komentářů nápadně připomínají naše „žumpálisty“. Ani mi nepřekvapilo, že jsem na tento příklad od nikoho z místních kremelských rowdies nedostal žádný komentář.

  Teď jsem se podíval na německý, stejne prolevicově orientovaný list Süddeutsche Zeitung.

  Myslím, že i o tomto komentáři platí totéž co o tom z Guardianu. Napsat to u nás nějaký deník byl by označen za …..doplňte každý dle libosti. Jenže u nich je to názor listu blíkého tamní levici, tedy SPD a straně Zelených. Co s tím? „Fašizuje“ se tamní levice nebo naopak ta, co se u nás za ní sama označuje, se naopak „bolševizuje“? Nebo snad nikdy nepřestala být bolševickou a tím se vlastně moderní demokratickou levicí evropského typu ve skutečnosti nikdy nestala?

  Ein Kommentar von Daniel Brössler

  Dovolím si tu odcitovat 2 odstavce.

  „Ein bisschen Selbstbewusstsein der Europäer würde an dieser Stelle nicht schaden. Überraschend viele Menschen haben Putins Lesart übernommen, wonach der Westen alles oder vieles falsch gemacht und die Ukrainer vor eine verhängnisvolle Wahl gestellt habe. Das ist Geschichtsklitterung und bleibt es auch, wenn ein früherer Bundeskanzler sich so äußert. Es war die freie Wahl der Ukraine gewesen, sogar unter dem damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch, ein Assoziierungsabkommen mit der EU anzustreben. Putin war es, der den Ukrainern eine Entweder-oder-Entscheidung in seinem Sinne abverlangt hatte.

  Zu den Talenten Putins hat es immer gehört, den Westen mit seinen eigenen Worten zu foppen. So entkernte er die Demokratie und füllte sie mit seiner autoritären Herrschaft. Und so bemüht er nun auf der Krim das Selbstbestimmungsrecht der Völker, obwohl doch nur sein Wille geschieht. Von einem Referendum in Tschetschenien ist jedenfalls noch nichts bekannt.“

  Dovolím si volný překlad

  „Trochu více sebevědomí Evropanů by v tomto ohledu nebylo na škodu. Překvapivě mnoho lidí převzalo výklad Putina, podle kterého Západ udělal všechno špatně a nebo většinu chyb (v politice vůči Ukrajině resp. Rusku pozn. Fagan )a Ukrajinci tak stanuli před osudovou volbu. To je historické překroucení a tím také zůstane. Na Ukrajině proběhly o svobodné volby a v rámci mandátu politiky tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče bylo usilovat o dohodu o přidružení k EU. Putin naopak byl ten, kdo po Ukrajincích požadoval volbu buď anebo.

  K talentu Putina vždy patřila schopnost oklamat Západ jeho vlastními slovy. Tím se postavil principu demokracie a ohání se jejími principy svojí autoritářskou vládou. A tak se nyní pracuje na otázce statusu Krymu na základě práva sebeurčení národů a to prý na základě jejich svobodné vůle. Osud referenda v Čečensku v každém případě není dosud znám. :-)“

  Asi jsem levičák, ale naprosto s tímto článkem souhlasím, celý je zde

  http://www.sueddeutsche.de/politik/reaktion-der-eu-aufs-krim-referendum-diplomatische-quarantaene-statt-g-routine-1.1914318

  • Sylva Šauerová napsal:

   Ale vždyť to máte jedno, pane Fagane. Důležité je, že naprosté většině Čechů zůstal zdravý rozum (a také něco historické paměti). Roli Ruska vnímá kladně 12 % lidí a záporně 78 procent, říká šetření Sociologického ústavu AV. To je podstatné. Že se (už zas !) zaktivizovala proruská 5. kolona a na internetu to vypadá úplně jinak, přece nemůže překvapit.

   Kudy chodím, tudy se ptám všech těch, kteří jiné z nedostatku argumentů osočují z příklonu k fašistům a náckům, jak je možné, že pan Putin – šel přece s vojáčkama chránit bratry Rusy na Krym proti fašistům a nacistům, anebo ne ? – si sám dávno profláknuté evropské nácky a různé židobijce zve, aby mu potvrdili správnost krymského referenda, a zda v tom snad nevidí nějaký rozpor. Nějak mně ale nikdo z těch koček šklíb a kchódlů neodpovídá.

   http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/331031-na-referendum-zval-extremista-pozorovatele-vcetne-cechu-platili-z-ruska-i-krymu.html

    • český maloměšťák napsal:

     Fištejn se dost ztrapnil. Tím jka svádělútok na ředitele ukr. televize na Rusy . že to je jejich propaganda. Což je lež, být Fištejnem tak nevytáhnu tak měsíc paty z domu.
     /viz odkaz v příspěvku pana, paní Krychle Březen 21, 2014 v 17.10/

     Pro někoho je referndum věcí ďábelskou, jiným nevyhovuje krveprolití.
     Vy zřejmě patříte k té první skupině, proč ne – je třeba ten názor respektovat. Ovšem pak si nestěžujte, až jednou někdo ubije nebo zastřelí vás – například v zájmu Pravdy a Lásky chápané jinak, než vyhovuje vám, nebo pdo jiným praporem, ono to je jedno, jaký ten prapor je – když je v posledku umazaný od krve.
     Já jsem pro klidnou cestu, co nejméně utrpení, co nejméně škod.

   • Fagan napsal:

    Mě jen nejde na rozum, koho by takoví lidé volili, kdyby byly volby a hlavním politikem v takto rozjitřené době by byla třeba hrozba invaze Ruska do Estonska nebo Lotyšska, členů NATO a my bychom stejně jako západní Evropa a EU co je v NATO, bychom měli toto řešit – tak jakoupak strany by volily? Vždyť takovéto názory zastává jen Hájkův Protiproud, Okamaura a jen část KSČM, když se podíváte na komentáře pana poslance Dolejše na Patočkově Deníku Referendum, neliší se od Zaorálka a současné ČSSD, kdy s ní v tomto souznínavíc jak ODS, tak TOP 09, tak i ANO (ta byla prostřednictvím Marina Stropnickýho první kdo se vyjádřil, že by Temelín neměly dostavět ruské firmy jako sankce za napadení Krymu). Koho takoví lidé mají za spojence, co se týče politiků v Evropě? Marii Lepenovou? Hanse-Christiana Stracheho? Geerda Wilderse? Protože nikdo jiný takové názory krom ultrapravice a pár marginálních komunistických stran v Evropě proszě nikdo nemá….Já myslel, že mimo starobolševiků, je jádro zdejšího portálu politicky na straně dnešní Sobotkovy sociální demokracie, ale jak tak koukám, tak jsem to tady krom pár lidí asi jen já sám…:-))))

    • Firefly napsal:

     Rozdělování kdo s kým proti komu avizuje absenci myšlenek, přičemž délka výčtu zjevně nahrazuje argument.

     Kvantita zde nepřerůstá ve kvalitu 😉

     • Fagan napsal:

      Kdepak, kdo s kým je zásadní princip demokratické vlády, kde potřebujete k sestavení většinu. A tu lidé, co jedněm nadávájí do nácků a pak přistěhovalce z Asie, Blízkého východu nebo Afriky v EU označí jako „zulukafry“ a vyhrožují druhým infantilním opisování průměrů hlavní různých střelných zbraní, pak aby jejich „názory“ měly ve společnosti větší relevanci než Bátorovo D.O.S.T. pak by Vandas a Dělnická strana anebo Miroslav Štěpán a jeho KSČ musely mít zrovna těch 51%. Takže čím větší exot v pravděpobnosti v reálné společnost výskytu v počtu více než marginálním, tím víc atrofované agrese, kdy se nachází ve společnosti virtuální….Jistota anonymity takové jedince přitahuje, takový psychologický profil odpovídá konceptu Gustava Le Bonna který se zabýval deindividualizací “ v prostředí davové hysterie“. Funguje spolehlivě od dob Francouzské revoluce, internetu netřeba. Stačí jen davová anonymita a pocit beztrestnosti namísto reality skutečné fyzické konfrontace.

    • Sylva Šauerová napsal:

     No, tak pár nás tady přece jenom je. 🙂 A ti naši komunisté : No ano, oni sice jsou (čátečně, spíš jaksi z nostalgie) na straně Ruska, zároveň ale uznávají, že jde o vojenskou agresi v rozporu s mezinárodním právem. Navíc putinovské kapitalistické Rusko plné oligarchů a provázané s pravoslavnou církví přece nemohou podporovat už jen z principu, to by šli prudce proti svým ideím, proto jsou jejich postoje tak vlažné, nevýrazné. To je ale věc, kterou nepochopila naprostá většina jejich voličů. Podporou Putina jdou vlastně proti sobě, proti svým přirozeným zájmům a nakonec i proti všemu, co po léta kritizovali u nás doma, korupci, chodobu většinového obyvatelstva, hospodářské problémy, nedodržování práva, provázanost politiků s oligarchy, etc., to u nás je to ještě selanka.
     Ono to ale (pokud dá Putin alespoň na čas pokoj, čímž si vůbec nejsem jista) zase odezní, vášně se uklidní. Není ale nad to, když se situace nějakým podobným způsobem vyhrotí, aby člověk poznal, jak se věci vlastně s některými lidmi – a to vůbec nemám na mysli jenom Kosu – mají. Tvářit se jako demokrat nejde donekonečna, a když nastanou mimořádné okolnosti, v zásadě každý se svleče donaha. Se zájmem ale sleduji reakce polské vlády a polské společnosti. To je jiné café, co ?
     Dnes mě ale zaujal článek V. Vlka st. na Psu, který se zabývá knihou George Friedmana „Příštích sto let“. Řekla bych, že to je docela zajímavé čtení.
     http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-rychle-si-zvykejme-0wg-/p_zahranici.aspx?c=A140320_164910_p_zahranici_wag

     • zemedelec napsal:

      Paní Sylva Šaurevá.
      Nechci Vám moc rozkopat bábovičky.
      Jak můžete obhajovat Ukrajinský parlament a premiéra Jaceňuka,když se dostaly k moci přes Majdan a ne regulérně volbami.Přitom takoví člověk rozhoduje o osudu státu při jednání s EU.Také to nesvědčí o dobré morálce vedení EU.Nečeká nás příjemná budoucnost.

     • Sylva Šauerová napsal:

      Kde přesně čtete, pane zemědělče, že „obbhajuji ukrajinský parlament a Jaceňuka“ ? Mohl byste mi takové místo označit, to kdekoliv mých příspěvcích, ať již tady nebo jinde ? Děkuji.

    • Vidlák napsal:

     Ale Fagane, vždyť vy můžete volit. Volte tu stranu, která se Rusovi postaví. Dejte do toho všechno. Dlouhými komentáři Putina nezastavíte. Jestliže vy a vám podobní vidíte celou věc na Ukrajině jako katastrofu proti které je třeba ihned zakročit, tak to udělejte. Jeďte na Ukrajinu bojovat. Už tam přijelo bojovat i deset Rusů. Pošlete jim peníze, volte strany, které nás vyzbrojí, přihlašte se dobrovolně k odvodu, zadlužte se, aby bylo na boj proti Putinovi, zateplete si barák, abyste nepotřeboval jeho plyn a jezděte na kole, abyste se obešel bez jeho ropy.

     Já se také zařídím po svém. Když to bude nutné, udělám svým příbuzným azyl a budu krotit jejich bojechtivost. a budu volit ty politiky, kteří budou mít zájem postavit nové smlouvy a nové záruky a kteří se nebudou bát jednat s Putinem a dalšími co přijdou po něm. Budu zametat před vlastním prahema dbát, aby k moci nepřišel někdo, kdo si z memorand a deklarací udělá toaletní papír. A budu se snažit, abychom se nepřidali k nikomu, kdo to dělá.
     Budu se snažit, aby Putina přešel ten pocit, že mu všichni na západě jen chčijou na hlavu. Budu se snažit, aby s ním byla řeč, aby nám třeba mohl začít věřit, aby ano bylo ano a ne bylo ne. Třeba tak, že když se vyjedná dohoda s Janukovyčem, EU, Ruskem a Majdanem, tak bude platit a tečka. Ne že ji s chutí smetu ze stolu jen co se změní situace.
     Pokud si myslíte, že se s Rusy nedá jednat, že jsou jen rozpínaví a jediné, čemu rozumí, je kanón, tak si vás spolu s ostatními takovými (však víte kterými) budu muset zařadit do podobné škatulky jako Kchódl. Protože když si myslíte, že se s nimi nedá jednat, tak jste jen krok od toho si myslet, že nejsou lidi a že je možné (a nutné) je střílet. To sice zatím neříkáte, ale je to jediné východisko, které plyne z vašich sáhodlouhých komentářů.
     Naštěstí si před Vás mohu připsat: „převážně neškodná“

     • Sylva Šauerová napsal:

      Ano, všichni, kdo nesouhlasí s agresí, jsou fašisté, to dá rozum. 🙂 Fašistou je dnes kdekdo. Adam Michnik (viz koment. na aktualne.cz), který píše „Putina zastavíme jen silou“. Taky členové polské vlády, která urychluje nákup vlastního protiraketového systému.. A už asi taky generální tajemník OSN, který rovněž trvá na územní celistvosti Ukrajiny. To jsou ty osudnosti, říkávala naše Cíla … 🙂 Vladimíra Putina je ale třeba číst a chápat. Řekla bych, že třeba Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií FSV UK Putina četl a načetl jej dost dobře.
      http://svoboda.blog.ihned.cz/c1-61877790-co-si-mysli-vladimir-putin

     • Kanalnik napsal:

      lepe bych to nenapsal (druhy odstavec a dal), Vidlaku

     • Vidlák napsal:

      Víte paní Šauerová… Putina nelze zastavit silou… protože on má atomovky. A má jich tolik, aby ze všech komentářů po celém světě udělal radioaktivní poušť. Jestliže si někdo myslí, že to půjde vyzkoušet a nejlépe tam místo sebe nažene nějaké pěšáky, tak prosím beze mně.
      Za poslední dny jsem si přečetl od Vás a podobných, jaký je Putin antikrist a jak je třeba ho zastavit a řinčelo se tu zbraněmi, Kchárl div nevyjel na houpacím koni se šavlí v ruce.
      Podle Vás je totiž právo jen to, co prospívá nám a nebo škodí druhým (copyright – Karel Čapek).
      Naštěstí tu zněl i druhý názor a kupodivu také o tom, že je třeba Putina zastavit… tentokrát od Vlka… tím, že se s ní bude jednat, že opustíme obkličovací rétoriku, že to chce korektní a čestné vztahy, že je třeba vzít v potaz ruskou paranoiu ze všeho západního a ne ji přiživovat, ale rozpouštět. Zatímco Vy, Fagan, Xpow a další vlastně neříkáte nic jiného, než že je třeba Rusa zadupat do země, tak Vlk, já a další tvrdíme, že je třeba Rusa posadit ke stolu a skamarádit se.
      Vaše myšlenky nejsou fašistické, protože byste měli na rukávech hákenkrojc, ale proto, že vidíte Rusa jako primárně nepřítele, primárně rozpínavce, primárně agresora, primárně zločince a nikdy jinak. Jenom jinými slovy tvrdíte, jaký je Untermensch, který nemá v naší vyspělé západní Evropě místo a zřejmě ani nemá nárok mít někde na planetě rajón, který by byl jeho. Všude se totiž jen rozpíná a překáží vyspělému světu. Kolikrát jsem to v posledních pár dnech četl z médií. Kroužkuju si všechny, kteří to tvrdí, abych věděl komu se vyhnout, až se najde jako nové domácí zlo v podobě třeba Vidláků, protože místo aby Rusa potírali, tak chtějí zbaběle jednat.

   • Firefly napsal:

    Nelze chválit Putina. Ale dal by Kyjev obyvatelům Krymu možnost vyjádřit se a zařídit se podle své vůle ?

    Není zde koho velebit…

    • Hladis napsal:

     Jen bych upozornil, ze v nekterych oblastech na dalnem vychode mají Chanove uz 40% na „ruskem“ uzemi. Cina sice Rusko nepodpořila, ale ani ho neodsoudila. Když na to dojde, co se stane, pokud Chanove budou mit 60% a uspořádají si vlastní referendum s Cinskyma vojakama za zady. Jiste cinske vojaky Rusko privita a ještě jim s referendem pomuze a nasledne jim zamava a uzemi odepise vcetne surovin tam lezicich 😀 Vzdyt to bylo „vždy“ uzemi mandzuske Ciny a ne nejakych muziku z dalneho zapadu. Vse dle „ruske demokracie“. Logika tu v diskusich dostava tezce na prdel.

     • Firefly napsal:

      Hladisi, ja prece nepisu o pravu a poslani armady. Pisu o pravu obcanu urcit si, v zda uzemi, ktere obyvaji, ma byt soucasti soucasneho statu.

      Krym, Cecensko, Kosovo ci Mitrovica.

     • Hladis napsal:

      Mno to je to Carlosi. Umozni ostatním Rusko pouzit to „pravo“, které ted umele vytvorili i na ostatní kauzy, vcetne tykajicich se jich samotnych ? To co vy tu chcete ? Odpovim vam ze ani omylem. Volate sam na pousti 🙂

      A uz jsem vam i psal, ze s tim musí souhlasit ne ta hrska lidi, ale i stat jako takovy. Nemuzou se prepisovat hranice pro 10 lidi. Vite jaky chaos by to vyvolalo, pokud by jste to co navrhujete dal do praxe ? Kolik konfliktu by nad tim vzniklo ?

     • Firefly napsal:

      10 lidi ? No, fakt asi malo. Ale byt to nejaky ostruvek, no i tak je to dost neprakticky málo.

      Uvnitř jiného státu by to asi nešlo – to vám to oplotěj, odříznou kabely …

 27. rehbergus napsal:

  Debata se utěšeně rozvíjí. Tak to mám rád. Připomíná mne to atmosféru našich rodinných seancí. Pocházím z česko-německé směsky do které se přifařilo kozáctvo od Těreku, Slováci od Lučence, nějaký ten Švýcar a Kanaďan. Naše debaty bývají velmi hutné, už proto že naše rodina měla hrdiny na všech frontách a na všech stranách druhé světové války… 🙂

  • Hudec napsal:

   Tak nevím zda vám mám závidět nebo naopak. My jsme takoví dost „jednobuněční“, kdyby to nebylo na hranici trestného činu, řekl bych „rasově čistí“. Trochu nuda.
   To je samozřejmě pouhá fikce, protože kdy se kam zatoulal jaký bičíkovec, to se stejně obtížně zjišťuje 🙂
   Rozbor mojí DNA (nějaká haploskupina či co) ukázal, že mám pobratimy v Jižní Americe, v Číně, ale hlavně mezi Dněprem a Donem. Tak asi tatarské nájezdy, nějací vystěhovalci, ale jinak s praotcem Čechem šup do Hercynského lesa 🙂 .

   • Admirál napsal:

    To mě příbuzné nenašli.

    Prý asi s ř. legiemi odněkud ze semitských oblastí.

  • fotrák napsal:

   pane, nick máte jako vyšlechtěný pes nějakého nového druhu, podle vašich předků se zdáte být tím zdravě nesmrtelným ořechem, inteligentní pouliční směskou, přeživší šlechtěnce jsoucích parametrů. Jako jednodušší kříženec „lesního muže“ Rusína a pokračovatelky českého rodu nositelů protestantských práporů mě zajímá a zajímat bude: kdo akce v UK platí, kdo jaký finanční profit z variant vývoje mít bude, kdo financoval (když už jsme u diskusi zaplavujících historických rozborů) bolševickou revoluci, I. a II. sv., kdo profitoval z válečných reparací, kdo a proč musel umřít JF Kennedyho. Otázky zřejmě chaotické, odpovědi očekávám lineární. Čekám, že ostrá kosa bude ostrá, neb dosud v těchto věcech není tupá, ale blátivá.

 28. český maloměšťák napsal:

  Ještě malá technická – na závěr.
  Takové srovnávání zdánlivě analogických událostí /ZAU/ někdy daného jedince svádí k tomu, aby hledal i nějaké zákonitosti, kterými by bylo možné ZAU zařadit do nějaké evidence, do nějakého typu, popř. typu procesu tak, že pak daný jedinec zdánlivě ví /ZVi/, jak by měl vypadat ideál.
  Poté si někdy takový jedinec vyrobí ze svých fantasmagorií scénář a pokud se mu podaří dát dohromady dostatečný počet jedinců takových, že v ten ideál začnou zdánlivě věřit /ZVě/ i oni…začnou dotyční takový ideál také uskutečňovat v praxi.
  Bohužel velmi často v neprospěch těch, kteří v takových jedincích vidí jen hrstku šílenců či banditů – mnohdy zcela po právu.

  rehbegus
  Jsem na tom podobně. Ale např. v Mandžusku nebojoval nikdo. Taktéž se nikdo nepovažoval za hrdinu / i když vyznamenání za odboj např. dostal/. Brali to tak, jako že lidi si mají pomáhat.

 29. rehbergus napsal:

  V Asii se u nás také nikdo neangažoval. 🙂

 30. Vidlák napsal:

  Já bych měl ještě dotaz na mé názorové oponenty… Co když se stane to, co tvrdím, že se brzy stane a to je to, že Amíci vlítnou do Sýrie? Ve jménu toho, aby odstranili legitimní ve volbách zvolenou vládu a nastolili vládu ozbrojené opozice, která to teď prohrává na všech frontách?
  To by mohlo být taky takové krymské ne? Vměšování cizího státu do vnitřních záležitostí suverénní země.
  Na Krymu se obyvatelstvo vyděsilo Majdanu a zavolali si na pomoc Rusy… V Sýrii se vyděsili z Asada a volají už dlouho na pomoc Amíky. Jak to bude? Je to zase něco jiného, kdy Amíci můžou a Rusové nemůžou? Kolik se najde důvodů, aby tam mohli?
  Nebo budete držet lajnu a řeknete, že tam nesmějí, protože je to suverénní země a začnete je rovnat alespoň v té míře v jaké rovnáte Putina? Amíci pak taky třeba udělají referendum a nebo svobodné volby pod samopaly US Marine… bude to platné? A nebo zjistíme, že referendum na Krymu pod samopaly Rusů je neplatné, ale volby pod samopaly Amíků jsou v pořádku?

  • jezevec napsal:

   jen se tu myšlenku nestyďte dokončit.
   ušáci vpadnou do sýrie A PŘIPOJÍ JÍ územně K IZRAELI – jste chtěl říci, nein?
   až jim vlk taky přinese pantofle, smeknu.

  • Anonymní napsal:

   Jsem přesvědčen, že Asád bud e cenou útěchy pro Ameriku za Krym.

 31. Petens napsal:

  Vlku, vaše poslední články jsou skvělé.
  Držím palce v další práci 🙂

  • tresen napsal:

   Musím říct, že mi z toho nebylo moc dobře.
   Já vím a už jsem to tu napsala, že analogie málokdy sedí, ale člověk se někdy neubrání. První myšlenka, co mne napadla u té stržené ukrajinské vlajky, byla, že takhle nějak se museli cítit příslušníci československých jednotek SOS ve šluknovském výběžku v září 38. Taky nesměli střílet, taky byli obklopeni nepřátelsky naladěným obyvatelstvem a bojůvkami vyzbrojovanými zpoza hranice.
   Jednou mi vyprávěl jeden starý pán, jak potupný to byl ústup. On navíc ještě schytal průstřel kolena. Kulhal až do smrti.

   • rehbergus napsal:

    SOS jednotkách to byl jiný příběh. Dědeček se v nich vyskytoval.Střílel po něm jeho nažhavený bratranec, kterému po válce zachránil život před lynčováním
    Tohle je jiný příběh. To chlapi se znají. A řeší to velmi kulantně.Dnes v noci vybílil Pravý Sektor Lvov. To mělo jiné grády…

   • Tom napsal:

    Pokud jsem porozuměl, je to špatně slyšet, tak ten ruský důstojník říká, že se vojáci vzdali, odevzdali zbraně a jsou pod ochranou 2.ruské armády. To bych k 38 nepřirovnával. Jsou to bratrské národy. Když přišel po září wehrmacht, tak naše pravidelné jednotky už byly staženy, oni navíc byli nadlidé a my východní rasa podlidé. Opravdu bych to pořád nesrovnával.

 32. AlenaK napsal:

  Mnohokrát děkuji vlkovi za jeho články, hlavně ty z poslední doby. Nejsem sama. Kosu považuji za veliký dar, kterého si velice cením. Jsem každodenní čtenářkou, jen nemám sílu na diskusi.
  S úctou k autorovi.

 33. Hladis napsal:

  Hmm koukam, ze to tu zase zhnedlo. Pripomina mi to prezidentskou volbu. Ping pong demagogie a hnednuti, ci vypjatého nacionalismu. Podival jsem se na Mate slovo a tam to bylo uz opravdu na zvraceni. Vlastne nejde o nejakou Ukrajinu. Jde o boj na vlastnich barikádách. Tak se nenechte rusit. Jdu se ridit heslem „Když něco smdi, nestourej do toho“.

  • tresen napsal:

   Anebo je možné se tím bavít. Zatím. Zatím se ti nahnědlí omezují na to, že nazývají nácky všechny, co s nimi neplivou na „havloidy“.
   Nevím, jestli doktrína „nešťourání“ je to nejlepší, co můžeme dělat.

   • Sylva Šauerová napsal:

    Je to jen pár pořád stejných lidí. Jsou hlasití, to ano. Člověk nicméně musí přemýšlet, co se jim děje tak strašného, že přistupují k tak hysterickým reakcím. Vždyť to přece panu Putinovi tak pěkně klaplo. Anebo ne ?

    • vlk napsal:

     Světu to neklaplo! díky hlouposti a naprosté neodpovědnosti západu! Jednou totiž tenhle modus politiky, který začal Grenadou a Kosovem a te´d pokračuje Krymem někdo přežene a pak už zmizí z mapy vesmíru jedna malá planeta! Nic neklaplo. Světu nic neklaplo. A nemůže klapnout . Protože jsou lidé, co vidí jen na jedno oko!
     Co vykřikují, že s e radši budou mýlit s USA než mít pravdu s Ruskem. Opačně to samozřejmě platí taky.

     • Sylva Šauerová napsal:

      Světu to sice neklaplo, v tom bych s Vámi souhlasila, ale Vladimíru Putinovu rozhodně ano. Vy nevíte, vlku, že Putinovým oblíbeným filosofem, k němuž se opakovaně vztahuje, je Vasilij Šulgin, jehož základní teze zní: „Ruská síla se prostírá tam a potud, dokud nenarazí na nepřekonatelný odpor.“ ? Co budete psát, vlku, příště (čímž nemyslím zrovna zítra, ale v případě, že Putin bude ve sjednocování národa, který je – jak pravil – „nejvíce rozděleným národem světa“ pokračovat) ? Ráda si to přijdu přečíst.

     • tresen napsal:

      Moc ráda bych se mýlila, ale kdyby se to tak nedejbože vyvíjelo, setrval by vlk IMHO u teze, že k tomu Putina dohnali ruku v ruce EU, Obama, vy, já a Fagan.

     • Sylva Šauerová napsal:

      Víte, myslím, že je třeba víc číst Vladimíra Putina. Nejen jeho poslední dvě „velké“ řeči, t.j. Valdajský projev a projev před třemi dny vyslovený. Tam se totiž skrývá všechno. Rusové stále trpí zánikem SSSR, to je jejich mindrák. A ovšem také vlastní zaostalostí. Odmyslíme-li si totiž jeho historické exkursy, čtu hlavně slova o „historické nespravedlnosti“, pokusech „zbavit Rusy historické paměti“, činech „namířených proti Rusku, „urážkách“, „zradě“, Rusy se „pořád někdo snaží nahnat do kouta“, „byli podváděni“, nyní jde o „úsilí historického Ruska o obnovení jednoty“, a hlavně, a to je velmi, velmi zajímavé, přitom by měli státníci, bezpečnostní analytici či politologové zbystřit pozornost, pan Putin ma za to, že „ruský lid se stal jedním z největších, ne-li vůbec největším rozděleným národem na světě“, to dvakrát podtrhuji, neboť na to je odteď třeba myslet i do budoucnosti.

      Rusko ale přece nepotřebuje žádná další území, má jej samo tolik, že jej ani nedokáže využít. Má navíc samo tisíceré problémy, problémy hospodářské, demografické, problémy národnostních menšin, etc. Rusko potřebuje ovšem hlavně civilizovat. Jenže to jde po staletích carismu a mnoha desetiletích šíleného bolševického experimentu ztuha a hlavně, trvalo by to dlouho. Jednodušší je hasit si mindráky harašením se zbraněmi. Putin si chce si vynutit respekt Západu, dosahuje ale jediného, izolace. Vždyť ho nakonec nepodpořil ani ten Lukašenko.

    • tresen napsal:

     Možná se jim „děje“ něco strašného pořád. Psychologové to snad umějí pojmenovat.

 34. Krychle napsal:

  Pro zajímavost (snad se dá brát, že to je k tématu): na idnes dnes vyšel snad úplně první „protimajdanovský“ článek (http://zpravy.idnes.cz/poslanec-igor-myrosnycenko-haji-utok-na-reditele-ukrajinske-statni-televize-oleksandra-pantelejmonov-is9-/zahranicni.aspx?c=A140321_122449_zahranicni_im).
  Otázka: souvisí to s Babišovým strachem ze zrušených některých dovozních cel pro Ukrajinu nebo jde o výjimečný „exces“?

  • český maloměšťák napsal:

   Zajímavá úvaha je zde / ne se vším souhlasím, ale některá fakta mi byla dosud neznáma/:
   http://moucka.blog.idnes.cz/c/402071/Destabilizace-Ukrajiny-zdanlive-nedava-smysl.html

   Cui bono je dobrá otázka, rozvrat institucí vždy nahrával fašistům , fašizující pravici – o tento aspekt mohla opřít svou moc – tak, že tkzv. “ lidu“ nabídla řešení a… a to je velmi důležité….nabídla masám NEPŘÍTELE. Dnes je jím Rus, který prý dle fašizující pravice brutálním způsobem znásilnil právo a uchvátil krymskou zemi a její lid. Spojencem proti němu bude Ukrajina a její mírumílovná vláda, vzešlá z radostného happeningu Pravdy a Lásky, co s eodehrál na Majdanu. Co ale na to lid Ukrajiny – to se teprv uvidí. 😦

   Je docela možné, že ten systém fakt mele z posledního – jak píše autor blogu. Yellen zpomaluje rotačky, cílí už náhle nezaměstnanost výše….pokud se hospodářství Strýčků Sachse a Goldmana zablokuje, dojde na republikánské recepty a pak nás tedy chraň Šauerová s barelem dobrot /ne, to byl jen pokus o černý humor/.
   Jenže potkan zahnaný do kouta dovede velmi ublížit…nemá totiž na výběr.
   My ale na výběr máme – buď rozumnou politiku /o které například mluví Helmuth Kohl/ , hájící skutečné zájmy lidí v ČR či v Měmecku… nebo prapor Šauerové apod aktivistů a následný průser – kdy nevyhraje nikdo, prohrají všichni, krommě pár vyvolených – včetně PUtina a jeho squadry, oni se zajistí stejným způsobem jak barel dobrot a jeho squadra. Pro ně např. zvýšení cen o sto procent nehraje žádnou roli, natož o třicet.
   V klidu to přežijou – ale ostatním budou pateticky kázat o krvi, slzách a potu, to jim jde vždy – nic to totiž nestojí, jen čas v rádiu či v TV.
   ———————
   Paní Šauerová, koupila, jste si už konečně aspoň jeden ukrajinský dluhopis ? Už před čtrnácti dny jsem vám vysvětloval, jak se to dělá. Pochopila jste to vůbec ?
   Jak pak ale chcete vychovávat k proevropanství Ukrajince – když nezvládáte takové jednoduché úkony ?

 35. Alice napsal:

  Omlouvám se, ale musím oponovat Petensovi i Aleně K. Vlku, Vaše články jsou skvělé. Ale nikoliv jen ty poslední, občas se Vám zadaří tak, že až člověka mrazí a to celé ty roky co Vás čtu. Já s chválou dost šetřím, ale někdy udělám výjimku :-) Tohle je tak fantastický blog, že bych si mlčení dlouho vyčítala.
  Pro mne má jedinou nevýhodu – při čtení jsem si uvědomila, jak přes dílčí znalost reálií i některých historických souvislostí, ve skutečnosti skoro nic nevím. I když ono nezaškodí si občas připomenout to staré „vím, že nic nevím“ :-) Na štěstí jsem si vyjádření k Ukrajině zatím odpouštěla, takže stydět se nemusím. Ale děkuji Vám, děkuji i za ušetřený čas. Zformovat si názor snad umím, ale dlouho mi trvá, než i sama sebe přesvědčím, že je ten správný. Mít informace je jedna věc, logicky to však dát do jednoho rámce, to prostě dokážete jen Vy. Smekla bych, kdybych měla co :-)

  P.S. Jen k tomu biblickému „Oko za oko, zub za zub“ znám lepší – „Oko za oko a oslepne celý svět“ (řekl Gándhí). Když tak sleduji, jak snadno někteří začínají mluvit o případné 3. SV, tak jen doufám, že se jeho varování nestane aktuálním.

 36. Alice napsal:

  Ještě jsem zapomněla – děkuji panu Hudcovi i Skagovi za reakce v minulém blogu. Tohle je prostě můj problém, že bohužel většinou nestíhám reagovat v tom jednodenním režimu. Čím dál víc totiž nejsem pánem svého času, ale čas je pánem mým :-). Snad ještě bude příležitost pane Hudče, abyste mi vysvětlil jak moc se mýlím 🙂

 37. český maloměšťák napsal:

  Pokud toto není propaganda / a jsme u zcela nedávno zde zveřejněných článků , které se týkaly manipulace v médiích/ …. tak je to dost na pováženou. Protože to evokuje myšlenku, komu vyhovovalo jak střílení na Majdanu – den po uzavření dohody, a komu by vyhovovl podobný průběh na Krymu. A zcela by to obrátilo onu logiku – že tedy referendum na Krymu se konalo pod ruskými bodáky na tezi, že refrendum na Krymu s ekonalo pod OCHRANOU ruských bodáků, které zajistily klidný a demokratický průběh.
  Těžko soudit, ale ta spojitost se zde nabízí :

  http://voiceofrussia.com/news/2014_03_20/Simferopol-shooter-detained-Crimean-1st-deputy-PM-8213/

  V článku se dále píše :

  „….The US State Department official spokesperson Jen Psaki has failed to explain whence the information that it was Russian army servicemen who opened fire in Simferopol two days ago. She was asked the question during her routine news briefing at the State Department.

  Psaki tweeted on the same day that it was perfectly clear that the Russian military was the first to open fire in Crimea, so Russia should show restraint at once. One reporter asked Jen Psaki why she was so sure and pointed out that conflicting reports were coming from Crimea to that end and that Russia had described the shooting as a provocation. Psaki failed to give any intelligible answer, claiming that it was hard to believe that anyone but Russia could have been the aggressor, given that it was Russians who had captured the Ukrainian military base in Simferopol. She then hastened to drop the subject….“

  Takže KDO manipuluje …a PROČ ?

 38. XY napsal:

  No, přátelé, veselé debaty přeji.
  Pěkný víkend všem!

 39. jir65 napsal:

  Vlku dal jset odkaz na „odvolaní“ ředitele ukrajinské TV, je to síla, ale ještě větší síla je komentář slovutného Jefima Fištejna ve středečních Událostech, kometářích – Boje na Krymu (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000370319/).
  Vřele doporučuji k pozornému poslechu, co dokáže vyslovit rádobydemokrat Fištejn.

  • rehbergus napsal:

   Myslím, že Jefim to myslí upřímně. A není sám. Pražská kulturní fronta má ve všem, jako vždy jasno. Doufám, že dostojí svých silných slov a vyrazí pod vedením polního velitele Kalouska bojovat k Tureckému valu za územní celistvost Ukrajiny. Štětina bude dělat hrdinům PR.Halík požehná zbraním a hrdinům při polní mši. Kocáb zahraje na činely. V čele první útočné vlny se ponese Bursík svatováclavský prapor.
   Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!

 40. Kanalnik napsal:

  Zacinam mit podezreni, ze se v diskuzich projevuje jev, kdy diskutujici vyrustali, zili a ziji urcitou realitou. Za poslednich nekolik let se ale skutecna realita zmenila, avsak to paradigma z drivejska v myslich lidi pretrvava a stalo se mezitim realitou falesnou. Proto se objevuje neschopnost nahlednout na soucasnou situaci kolem Ukrajiny z odstupu. Chapu, ze po zkusenostech s komunismem u nas, s rokem 1968, maji mnozi k Rusku averzi coz je pochopitelne.

  Ano, je treba se mit napozoru pred Ruskem, ale totez je treba i pred vsemi dalsimi mocnostmi sveta, nebot jsme mala zeme a musime sebevedome vedet, co je pro nas nejlepsi (ohnutost ani na jednu stranu to ale nebude, spis demokracie, trvani na dohodnutych pravidlech, respektovani partneru i nepartneru). Je zadouci vyhodnocovat okolni deni ve stupnich sedi a nikoli cernobile. Polarita nas nikam nedovede. Pouze porozumeni, diskuze, diplomacie a jednani nas mohou posunout dal.

  Zapad tohoto asi momentalne neni schopen. A cesti politici asi take ne. Kez by byli a CR mohla fungovat jako sebevedoma zeme.

  • Hladis napsal:

   Kanalniku jen poznámka. Musite se mit na pozoru před kazdym. Třeba Bila kniha pocita i se scenari války se Slovenskem 🙂 Mame vedle sebe Nemecko.

   Jenze Kanalniku on tu nikdo nevytahuje flinty, nikdo nam nevyhrozuje, nikdo naší suverenitu nebere. Nikde se nejezi tanky proti nam. A vubec v EU. Za to Rusko se ted jezi zbraněmi a obsazuje uzemi suvereniho státu. Ten kdo v Evrope rinci zbraněmi a vyhrozuje dalším statum vcetne pobaltských republik, které jsou v NATO je Rusko. Z naší historicke zkusenosti sakra vime, jak to vypada. Nikdo ani nemá potuchy co se Putinovy a spol. honi hlavou. Putin provedl krok, který nikdo necekal. Putin si vytrel zadek uplne se vsim moznym a zacal se chovat iracionalne. I takovy Benes si myslel, ze Hitlerovi rozumi. Mysleli si to i Britove. Jenze kdo ted rozumi Putinovi ? Ja teda ne, protože nemam mozek agresivniho hajzla, co rozumi jen sile. Ja vam rikam ze nikdo nevi co udela dal. Všechny dohody jsou v trapu a Putin sam lze a meni názory jak ponozky. Evidentne se i vyhyba jednani, ikdyz dostava jeste prostor. Na to spol. kolem Putina vylozene vyhrozuje pobalti. Porozumeni a diskuse s nekym, kdo vse zaslapal do země a diskutovat vlastne ani nechce je tlachani s vrbou. Skutecne si i pustne kompletne vsechny Putinovy proslovy v poradi. Nevim porad co se nadava na „Zapad“. Ten kdo prekrocil Rubikon je „Vychod“. A to vam rikam jako clovek, který uz vzhledem ke krvi sympatizoval s Ruskem jako zemi.

   • Kanalnik napsal:

    „Putin provedl krok, který nikdo necekal.“ … V tom je prave ta tragedie. Ze to snad (skoro) nikdo necekal. Ja sam jsem to tedy cekal. A myslim, ze nejsem sam. Tedy ze Putin po kejklich s mediovanou a porusenou smlouvou, a po hutnem angazovani Zapadu v udalostech v Kyjeve (vcetne totalni izolace Ruska v cele veci), neco podnikne a ze nebude jen tak sedet a koukat, jak se mu v predpoli usazuje USA, EU a potencialne v budoucnu NATO.

    To mi hlava nebere, ze si snad vsichni mysleli, ze na tohle Putin nezareaguje. To snad ani neni mozny…

    • Hladis napsal:

     Kanalniku to je vas omyl. Ale nebudu vam ho brat. Cele to je zasterka k obsazeni Krymu. Zadne velke kejkle se nedeli. Del se normalni proces, který si Ukrajinci měli vyresit sami bez toho, aby tam vtrhl kdokoliv a celou situaci eskaloval. Ten kdo to eskaloval nebyla EU ani USA. Ti byli diváci a nekomu mozna tak fandili. Zbytek byl na Ukrajincích samotnych, jak se zaridi. EU s tou smlouvou nemohla delat nic. Reknete mi co jako mela EU delat ? Vtrhnout tam armádou a donutit respektovat tu smlouvu pod hlavnemi ? Janukovice si odstrelili Ukrajinci sami a EU pouze jedna s tim, kdo tam je a nijak se do toho nemotala a nevyhrozuje ozbrojenou intervenci. EU tam dost tvrde nejak vynutila nejake reseni. To se zvrtlo spolu s utekem Janukovice. Co jako mela tedy podle vas EU delat ? EU se stále pokouselo o dialog a nejake reseni cele situace a to bez pouziti sily. To je samozrejme pro nektere akt slabosti stejne, jako ted, kdy stále Putina nuti k jednani a on nechce.

     Ano. Nikdo si nemyslel, ze Putin pouzije silu a tim ze sebe udela vyvrhela a znici cely systém, který tu fungoval a porusi všechno co i Rusko samo garantovalo. Putin si podrezal vetev a Rusku taky. Putin nejspis potreboval stabilizovat vlastní vnitrni oslabenou pozici a ukazovat svaly. Ta operace na Krymu skutecne nevznikla z niceho nic. To byla hodne velka logisticka operace. Pravdepodobne by probehla i s Janukovicem, pokud by podepsal. Ten kdo riskuje ozbrojeny konflikt nejsme my, ale Rusko. To slo do konfliktu s tim, ze je pripraveno zabijet a rozpoutat valku.

    • prirodovedec napsal:

     Kanalniku necekali to jen ti diletanti, pragloviti a Hladis. Normalnimu přemýšlivému jedinci ala vlk nebo Vy to muselo byt zrejme.

  • Admirál napsal:

   Kanálnku, souhlas.

   To co píšete je uměřené.

  • Hladis napsal:

   Jinak Kanalniku tady v diskusich nenajdete odpovedi 🙂 Tady najdete bitku ruznych barikad.

   • Sal napsal:

    Proč by nemohl?

   • Kanalnik napsal:

    bitku ani ne… spis pokus o otevreni oci protistrane… asi to ale nefunguje diky tomu, co jsem psal prve… ale i tak se clovek neco dozvi… ja se dnes dozvedel o panu Fistejnovi, to by mi jinak uniklo

    • Hladis napsal:

     Tak tohle nefunguje a fungovat nebude. Zvlaste když se vytahuji nackove, demagogie, polopravdy ci nepravdy a jiné. Hlavne se do toho motaji věci nesouvisejici. Pokud chcete skutecne odpovedi, musite jit mezi ty velke kluky. V tisku a mediich vam reknou tito hosi jen to co chteji aby jste si mysleli a ne to, co si oni mysli. A lidi si vybiraji barikadu a valsi slovami. Nepochodíte tu. Jen tuna balastu a nadavek.

    • Hladis napsal:

     Jo a ještě pokudby jste hledal pravdu, tak včera jsem myslim panu Cermakovi ukazal, jak je pravda relativni pojem.

 41. rehbergus napsal:

  Bylo by hezké se poučit o historii Ukrajiny a Krymu.
  Krym měl autonomii, parlament a permanentní tendence se trhnout. V Sevastopolu byla referenda o odtržení oblíbeným sportem, V okamžiku kdy se v Kijevě k moci dostala majdanovská, nikým nevolená, sestava plná nacionalistů šli za voláním srdce. Moskalům se vrátila zpátky do Impéria nepotopitelná letadlová loď Krym. Vždy jim to patřilo. Hlasovali pro to i Tataři. Pro Rusy to je posvátná půda zbrocená jejich krví. Přirovnávat to k obsazení Sudet mne připadá poněkud mimo mísu.
  Myslím, že budeme rádi, že se Ukrajina nerozpadne podle jazykové a náboženské bariéry. Rusové tam nepůjdou. Ten bordel si vyžere EU.

Komentáře nejsou povoleny.