Migrační vlna a kupecké počty


napsal Hans H.

Sleduji diskuzi kolem přílivu arabských muslimů do Evropy i zde na vlkově Kose např. Vidlákovu otázku „Kolik je dost“. Ta otázku je dobrá, jen bych ji doplnil „Kolik je dost na likvidaci malého národa, jako je např. český, ale i slovenský, maďarský, srbský, chorvatský atd. Pro odpověď jsem, jako člověk vzdělaný v exaktních vědách, použil matematiku. Nakonec ale stačily znalosti počtů z obecné školy.

Je jasné, že používat výrazy jako migrace nebo utečenci je za současného stavu věcí nepřípadné. Lépe by bylo říkat muslimští bojovníci. To, že s sebou jako živé štíty berou (někdy) i ženy a děti, to je dávno známa a osvědčená taktika. Lépe by místo výrazu imigrace bylo říkat, invaze. Dokonce možná import. Je to totiž promyšlený, naplánovaný a řízený proces. Dnes přijíždějí lodě Evropské unie až na dohled k libyjským břehům a tam překládají migranty z člunů, které nemají ani motory, jsou jenom odtaženy na moře pár kilometrů od břehů, kde čekají na lodní taxi s vlajkou s hvězdami na modré obloze. Á propos, jak krásně se na té hvězdné vlajce bude vyjímat muslimský půlměsíc…

Které skupiny lidí, toto připravovali a nyní provádějí? Nevím a myslím, že to není podstatné. Zeptejme se jinak, co to bude znamenat pro existenci českého a dalších malých národů v Evropě.

Jde o jednoduchý výpočet, není třeba ovládat matematiku. Vezměme modelový případ, že do České republiky přijde letos 50 000 arabských muslimů. Pro příklad polovina žen, polovina mužů. Mladých, zdravých a potentních, přesně takových, jako jsou ti, kteří nyní přicházejí.

Českých občanů je nyní 10 000 000, přibližně, ale o přesná čísla nejde, výsledek bude nakonec stejný. Další vstupní hodnoty, se kterými budeme počítat. Fertilita, jinak plodnost českých žen je 1,5 dítěte na ženu. Muslimské ženy, které nechodí do zaměstnání, z nedostatku jiné činnosti rodí děti v počtu, které určí Alláh nebo manžel, je fertilita 4,5 dítěte na ženu. Muslimské ženy mají první dítě v průměru v 18 letech (v Německu mnohé dívky této komunity z důvodu gravidity nedokončí ani základní školu), české ženy v 23 letech. Opět pro náš modelový příklad nezáleží na tom, zdali ty údaji jsou statisticky přesné.

Nyní si vezmeme kalkulačku a budeme počítat. Postupně jednu generaci po druhé. Koeficient přírůstku u muslimské komunity je 2,25 u české komunity 0,75 po započtení delšího generačního cyklu 0.56.

Po 5 generacích, to je přibližně po 100 letech, (pomiňme rozdílnost v úmrtnosti) v České republice bude 6 miliónů obyvatel české populace a 4 milióny muslimské. To pouze teoreticky. Příliv muslimů zvenčí bude stále pokračovat, některé české dívky se provdají za muslimy. Opačně to není možné. Značná část českého obyvatelstva z Evropy odejde. To znamená, že velmi pravděpodobně ten poměr bude opačný, 6 miliónů muslimů a 4 milióny bezvěrců (že by za tohoto stavu věcí někdo z Čechů ještě věřil v boha, není možné) To již ovšem bude Česká republika několik let muslimským státem, s uplatňováním práva šaría. Hospodářství bude v rozkladu, HDP na úrovni dnešního Bangladéše. Čeština už nebude ani úředním ani vyučovacím jazykem. Kostely budou přeměněny na mešity, galerie, koncertní síně, divadla zrušeny. Za dalších 50 let nezůstane po českém národě a jeho kultuře ani stopa.

Říkáte, že to je fantazie? Smyšlený, hororový příběh, scénář ke katastrofickému filmu? Nikoliv, to je matematika, exaktní věda. V matematice na rozdíl od sociologie, filosofie a podobných věd může vyjít jen jediný správný výsledek (existuje více možných řešení, ale vládnoucí kruhy v současné EU již vybraly toto jediné). Pro ty, kteří chtějí mít důkaz, že už se to stalo – je příklad Srbského Kosova naprosto výmluvný, to je zcela ekvivalentní příběh. Situace v sousedním Německu (naprosto přesně popsaná Thilo Sarrazinem v knize „Německo páchá sebevraždu“) přesně souhlasí s mým modelovým příkladem.

V čem je příčina, tohoto islámského úspěchu, navíc dosaženého bez velkých obětí na životech? (K hromadným popravám dojde až v závěru filmu.)

Je to dáno podstatou islámského náboženství. O proroku Mohamedovi si můžeme myslet cokoliv, ale je jasné, že to byl inteligentní člověk a vynikající stratég. Celá konstrukce náboženství respektive muslimské ideologie má ve svém základu založen hlavní cíl a tím je ovládnutí světa. K naplnění tohoto cíle jsou definována pravidla a zásady islámské ideologie a islámského práva šaría.

Muslim se může oženit s nemuslimskou, ale děti jsou vždy muslimové. Muslimka se pod trestem smrti nesmí oženit s nemuslimem. Žena nesmí mít sexuální styk s jiným mužem, než s manželem, tudíž ani nemůže být svobodnou matkou. Opět pod hrozbou nejvyššího trestu. Korán může být čten a vykládán pouze v arabštině. Existují překlady koránu, ale nemají oficiální platnost. Všechny modlitby a bohoslužebné úkony mohu být vykonávány pouze v arabštině. Tím je v principu zabráněno integraci do jiného byť většinového etnika. Mateřským jazykem je vždy arabština a druhý jazyk si dokonale dokáží osvojit jen velmi inteligentní jedinci, v řádu 10%. Viz romská komunita u nás. Všechny modloslužebné úkony a všechna pravidla je nutné dodržovat, v opačném případě je takovýto vlažný věřící vyobcován z komunity, což znamená živoření nebo smrt. Není možné konvertovat k jiné víře nebo se stát nevěřícím, stejně jako v ostatních případech pod trestem smrti. Pokud jde o právo šaría. Jinověrci jsou lidé druhé kategorie, bezprávní občané, kterým pokud chtějí přežít, nezbývá nic jiného než přijmout islámskou víru.

To jsou základní pravidla, k tomu přistupuje slib odpuštění hříchů a odměn v nebi za šíření víry a zabíjení sveřepých nevěřících. Neméně důležitý je zákaz všeho co by mohlo věřícího muslima rozptylovat a odvádět od víry. Hudba, zpěv, divadlo, výtvarné a sochařské umění, zcela neznámý je humor jak jej známe my. Muslimové mají záporný vtah ke vzdělání (Sarrazin to nazývá – rodiny stranící se vzdělání), odmítavý vztah k vědě a výzkumu. Není třeba se nic učit a nic zkoumat, vše co je potřebné pro život, je obsaženo v koránu a dalších svatých spisech.

To jsou fakta. Dokonalý, promyšlený, sofistikovaný systém. Nebyla dosud v dějinách lidstva vytvořena žádná lepší strategie pro ovládnutí světa. Ne zcela špatná byla taktika použitá při ovládnutí Jižní Ameriky, ale tam se jednalo o civilizaci, která již sama byla oslabená vnitřními konflikty, navíc technologicky nemohla vetřelcům konkurovat.

Islámský svět od svého vzniku považuje Evropu za své území. V minulosti v tomto ohledu dosáhl značných úspěchů a ovládal velkou část  Evropy. Vždy v minulosti se na svém tažení setkával s ozbrojeným odporem, vždy musel o každé území bojovat.

Až nyní. Nyní postupu islámu nekladou lidé v Evropě žádný odpor. Naopak, je řada těch, kteří mu sami klestí cestu. To je naprosto nevídaný úkaz. V známých dějinách lidstva a v celé přírodě bychom nenašli obdobu takového sebevražedného jednání.

Zkusím se zamyslet nad tím, co to způsobuje.

Je to několik faktorů. Především je to, že již nejsou žádní skutečně věřící křesťané. To co zbylo z křesťanské víry, je jenom její pouhá karikatura – jesličky na vánoce a malovaná vajíčka o velikonocích. Přitom nedělejme si iluze, křesťanství má své obranné mechanizmy, to nebyla nikdy víra obětních beránků. Kristus řekl: „kdo pro mne život ztratí, nalezne život věčný“. To znamená, kdyby skutečně křesťané měli víru, existoval by i v jejich řadách dostatek bojovníků i sebevražedných atentátníků, stejně jako u islamistů. Není tomu tak, protože žádní skutečně věřící křesťané v Evropě již nejsou.

Uctívání Zlatého telete konzumu víru nenahrazuje. Všichni vidí, že vyvolených, kteří užívají všechny slasti konzumního života, je málo. Většina jasně cítí, že to nejsou oni, že to Zlaté tele je bůh těch druhých a jen na ně milostivě shlíží a jim poskytuje odměnu, co navíc, již zde na zemi. Žádné nebe, nic v co by bylo možné doufat, že vynahradí neradostný život, či dokonce utrpení zde na zemi. Ti, kteří si tento konzumní svět vytvořili pro sebe, ti vědí, že vždy budou míst dost prostředků na to, aby mohli tuto zemi opustit a žít v blahobytu kdekoliv jinde. Ti ostatní, nosiči vody se na ochranu konzumního životního stylu nepostaví. Natož pak pro taková vyčpělá hesla jako svoboda, demokracie, občanská společnost.

Dalším spojovacím článkem lidí, ideou za kterou kdysi byli lidé ochotni obětovat životy, je vlast a vlastenectví. Desítky let je našemu národu vnucováno, desítky let je prováděno vymývání mozků, v tom smyslu, že vlastenectví je špatné. Od německé okupace v roce 1939, kdy projevit české vlastenectví, znamenalo riskovat život, přes ideologii internacionalismu, kdy se měli spojit proletáři všech zemí. Tehdy rovněž vlastenectví bylo považováno za špatný postoj. Poslední ten nejtěžší kalibr je ideologie multikulturalismu.

„We are Borgs, the resistance is futile, you will be assimilated – my všichni jsme Borgové, odpor je marný, budete asimilováni“.

Toto heslo živočišného druhu, který byl v seriálu Star Trek největší hrozbou vesmíru, je dnes uváděno do praxe. Kdokoliv, kdo projeví náznak vlastenectví, chce hájit práva, případně bojovat za svůj národ (potažmo za svou obec, za svou rodinu), každý kdo chce uchovat národní jazyk, národní tradice, bránit rodnou zemi, ten za cenu miliónů životů předků uhájený prostor, je označován za rasistu, xenofoba, antihumanistu a misantropa. Tyto výrazy jsou používány ve smyslu označení velmi nebezpečného zločince. Takže vlastenectví je zločin a smí se projevit maximálně při mistrovství světa v hokeji skákáním pomateného davu a skandováním „Kdo neskáče, není Čech“. Tím to musí skončit.

O co jde oněm ideologům multikulturalismu? O nic jiného než o naplnění dávné ideje jednoho evropského národa. To se zatím ukázalo jako neschůdné, chyba – nově příchozí členové EU si chtěli uhájit svou národní identitu. Cesta se proto našla, je to rozvrácení národních států a zničení malých národů, prostřednictvím importu nositelů arabského islámu a to v množství více než malém. Ty indicie jsou zřejmé, některé odhaluje tento článek na webu

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22259

Takže není nic, neexistuje jediná idea, za kterou by se bylo možné postavit, pod jakým praporem sjednotit národ a postavit se na odpor. Jako jednotlivci se lidé nemají nejmenší šanci zachránit.

Z pohledu evoluce platí tento vždy platný zákon „Národ, jehož ženy nejsou ochotné rodit děti a jehož muži nejsou připraveni a ochotni za tyto děti položit život, nemá šanci na přežití“. Je potřeba dodat, že z pohledu biologického systému a života na zemi není ani žádný důvod, aby takový národ existoval.

Položím poslední otázku, existuje něco, je nějaká naděje, aby se to co jsem spočetl na začátku a dále popsal, nestalo? Myslím, že nikoliv. Jde o naplnění řádu věcí, je to řetěz příčin a následků, co se má stát se stane. Západní, myslím tím naše civilizace se dostala do rozporu se zákony přírody a světa. Z toho důvodu skončí. Že tím nástrojem nápravy budou nositelé ideologie hlásající nerovnost lidí, náboženskou a rasovou nesnášenlivost, potlačující jakékoliv projevy svobodné vůle jedince, ideologie, která má své kořeny v dávném středověku jsem nečekal. Ale jak praví přísloví „Nevyzpytatelné jsou cesty Páně“.

Zůstává ještě možné pokračování této sci-fi povídky, tohoto katastrofického filmu. To si každý autor a režisér nechává v záloze, pro případ, že by první díl měl úspěch. Co by se muselo stát, aby nakonec přes nesmírné oběti vystoupala na stožár vlajka s hvězdnou oblohou bez půlměsíce? Možná, že by se podobně jako u tibetských budhistů budoucí Dalajláma, mohl najít někde na české vísce v domku s břízolitovou omítkou budoucí zachránce. Možná, to si ale ponechám na druhý díl. Nebo pro jiného autora?

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.