Ideologie jsou předepsané brýle


napsal Leo K.

 

Tato slova jsou určena těm, co ještě věří v demokracii. Pro těch pár jedinců, kteří ji berou ještě vážně a pro které to není jenom vyprázdněný historický kolorit doby. Pro které je to stále ještě nenaplněný ideál. Pro ty, kteří cítí, že jim v roce 1989 byla revoluce ukradena smečkou agresivních hráčů tenisu. Být dnes zastáncem demokracie není dnes vůbec samozřejmé. Je stále více otevřených i skrytých nepřátel vlády lidu. Demokracie se stává předmětem pohrdání „elit“, které ji nepotřebují a mas, které ji už nedůvěřují. Neofašisti sní o uniformní jednotě národa, který nechce přesně to, co nechtějí oni, komunisté oprašují diktaturu zaměstnanců, když proletariát téměř vymizel, neoliberálové pro svůj diktát trhu už nepotřebují ani občanskou společnost, kterou chtěli vytvořit.

Podle klasické definice je jakákoliv ideologie diskurs, který vytváří falešné ideje, falešné vědomí o politickém režimu, ve kterém žijeme. A právě proto, že jsou tyto ideje občany považovány za pravdu, pomáhají tak v zachovávání legitimnosti stávajícího stavu. Vždyť k reprodukci reality v prostředí jakékoliv ideologie nemůže docházet bez jejího mystifikačního vlivu.

Cynizmus současných ideologií je to, že už delší dobu nic nezakrývají. Nově tedy lze rozlišit konkrétní zájmy skryté pod ideologickou rouškou, ale občan přesto nepovažuje za výhodné se jí zbavovat. Ideologie, která sobě připisuje vyšší smysl je samozřejmě kritizována už od věků. Za kritiku ideologie lze považovat už i například knihu Job, ve které Bůh opakovaně trestá Joba, ten ale trvá na nepodloženosti trestu. Bez předsudků odhrnuje clonu, která by trestům jinak přikládala vyšší smysl a bez ní dospívá k poznání nesmyslnost svého utrpení. Tak i my nevnímáme clonu jako iluzi a svému vnímání přisuzujeme onen vyšší smysl. V momentě uvědomění si nesmyslnosti našeho strádání, shledáváme, jak je toto strádání tyranizujícím a právě v tento moment, kdy se zbavujeme iluze o vyšším smyslu, jsme schopni začít vnímat působení ideologií a následně je měnit.

Zneužitelná je každá ideologie, a naopak: byli-li by lidé dostatečně moudří a charakterní, ideologické nastavení systému by nebylo důležité, respektive ztratilo by smysl. To zdůrazňuji, protože se stále množí volání po „dohodě spravedlivých.“

Co však dělat, když takoví nejsou? Zbývá, řečeno slovy Milana Valacha, snít o budoucnosti, o jiných možných světech tak, aby byly opravdu jinými, lepšími. Tvůrčí snění vyžaduje ale notnou dávku odvahy k opuštění navyklých představ. Nestačí sundat předepsané brýle a rozhlížet se vlastníma očima. Za dobu, kdy jsme je nosili, jsme si řadu názorů osvojili a utvářejí teď náš postoj. Není jednoduché být najednou jenom sami sebou a dokázat se osvobodit ze zajetí reklamní ideologie kapitalistické společnosti, jež svou nynější podobu předvádí jako ráj, který bude trvat věčně.

Předpokládá schopnost rozpoznat starý svět ve všech podobách v nichž se nás snaží obelstít. A přiznat si, že současné ideologie, na kterých stojí kapitalismus ve všech jejich podobách, vycházejí z toho nejhoršího v nás. Nejen, že nemají žádnou potřebu měnit cokoliv k lepšímu, ale naopak tu špatnost, která je vydávaná za obvyklou praxi, konzervují. Občanská společnost, za kterou tu k mrzutosti řady čtenářů pléduji, cílí na člověka svobodného, podílejícího se na obecném společenském užitku z vlastního rozhodnutí. Občanská společnost – původně liberální produkt zamířený proti státu jako regulátoru trhu, může udržovat v rovnováze jak stát, tak i trh. Má sílu se postavit proti prospěchářskému individualismu. Mám-li zvážit liberalismu a komunitarismus, tedy na jednu stranu položit tu, jež staví zisk nad lidskost a klidně jej bude realizovat návratem do džungle a na druhou stranu pak tu, jež vznikla coby touha po svobodě otrokářstvím, feudalismem a kapitalismem utiskovaných a jejíž nedílnou součástí je právě solidarita, pak ta první jako individualisticko-egoistická u mne propadá a druhá, kooperativní a solidární, má u mne navrch. Vždy budu oponovat všem stoupencům svobodného podnikání volajícím po nulovém omezení, coby motivačního ideálu, námitkou, že inteligentní člověk nepotřebuje být k aktivitě motivován možností vlastnit víc. Možnost vlastnit víc než… je chamtivost, objektivizovaná zášť.

Na hloupá slova o závisti nemajetných se dobře roubuje i nálepka o setrvávání v komunistickém myšlení, které neodpouští cizí úspěch. Na to pak plynule navazuje argumentace proti progresivnímu zdanění, jež „trestá úspěšné“.

To, že podfinancovaný sociální stát, tedy školství, zdravotnictví a neexistující sociální bydlení především ničí šance chudých už od samého dětství, je potom vedlejší, protože se nemluví o systému, ale o závisti, k níž se uchylují jeho oběti. Zajímavé je, že tolik diskutovaná závist se tak v konečném důsledku v české společnosti obrací spíše vůči „nepřizpůsobivým“ a jejich údajnému rozmařilému životu, který bůhvíproč vyvolává několikanásobně větší vášně než účast zbohatlého poslance na golfovém turnaji v Kataru. Že by národ závistivců nakonec paradoxně záviděl těm nejchudším?

Ideálem je přijímat práci jako samozřejmou, nezbytnou součást života, jako jeho náplň. Jsem přesvědčen, že k naplnění života v tomto směru stačí vědomí společenské užitečnosti a přiměřenost odměny. Věcně zde proti sobě stojí na jedné straně globalizovaný sobecký individualismus a proti němu humánní kooperativní komunitarismus (neplést s komunismem!), tak ač je to značně vzdálený cíl, maják někde daleko za obzorem, je ten druhý způsob mnohem přijatelnější, než naplňování vlastního životního štěstí na úkor jiných.

Nevolník neznal pojem stát, ani pojem svoboda. Stát mu byl nesmírně vzdálen a nevolník se o něm dozvěděl zpravidla jenom v době války, kdy pro potřeby válčících stran byl rekvírován jeho i tak skrovný majetek. A svobodným byl zase jenom ten, kdo nebyl nevolníkem. A tak rytmus jeho života byl určen požadavky, které na něj kladli majitelé panství, kterému náležel. Z požadavků a zvyklostí, které provázely jeho život se časem vyvinuly tradice. Tradice byly jakýmsi fortelem nevolnického života. Způsobem jak v jařmu žít a přežít. A svoboda pak přišla jako přidaná hodnota se zrušením jařma a způsobila přerod už náhle nepotřebných tradic v kulturu.

Jako všechny pokusy o definici i tato je neúplná. Jak to v životě bývá, nic není zdarma. Nevolnictví zajišťovalo přežití. Jeho zrušením se ale ztratila odpovědnost územního suveréna výměnou za abstraktní pojem svobody. Úloha příjemce práce z územního suveréna přešla na vlastníka výrobních prostředků, který se ale necítil povinován nově osvobozené jakkoliv zajistit. Své úlohy se promptně zbavil poukazem na odpovědnost jedince, potažmo státu.

Zatímco středověký panovník hledal nejvýhodnější pozici mezi měšťanstvem, šlechtou a církví, jeho novodobý kolega začal chápat, co taková správa země obnáší. Vilém I, respektive Otto von Bismarck by mohl mluvit. „Osvobozeným“ se přiblížil stát. Ale jaký? Liberalismus byl tou filosofií, která kladla na první místo svobodu. Liberalismus usiluje o maximální svobodu, a to jak osobní, tak i ekonomickou, náboženskou a politickou. Klasický liberalismus dobře charakterizuje citát: „Svoboda tvé pěsti končí na špičce mého nosu“.

Počátky liberalismu sahají do osvícenství, vzniku svobodného pohledu na svět, a jeho uplatnění ve filozofii a politice. Základem jeho politické filozofie je individuum, občan, který má co největší svobodu. Pro liberalismus konce 18. a začátkem 19. století byla cílem svoboda a individualismus. Pomocí „laissez faire“ mělo docházet k omezování státních zásahů do hospodářství a tedy i posílení role jednotlivce. Kde začíná osobní svoboda, končí státní moc, která může zakročit jenom, když je porušena svoboda osobní. Ale kde se vzaly ty revoluční téze? Když vynecháme ta líbivá klišé o úloze přísné protestantské etiky a přiznáme převahu rozvíjejícího se kapitalistického způsobu výroby nad feudálním, je odpověď nasnadě. Byl to kapitalismus a jeho rozvoj. Úspěšné revoluce dělají silní. Takové nebyly nikdy dílem slabých, bouřících se kvůli svému utrpení. Ty dělali vždy silní, protože se jim dosavadní společenský systém stal již příliš těsným a bránil jim ve využití všech schopností a sil, které získali.“ Kapitalismus skutečně nezaložili rolníci, bouřící se proti svým feudálním pánům. Nejprve se z části těchto rolníků stali měšťané, buržoové a teprve po tomto přerodu a zmohutnění se z nich stal onen třetí stav, který svrhává v buržoazních revolucích feudalismus a prosazuje nový, výkonnější, efektivnější výrobní systém. Proto je na prvním místě požadavků svoboda, která se týká pracovních sil – jak praví klasik – až v první řadě. Tedy těch, kteří nemají co nabídnout, vyjma své práce. A za druhé těch, kteří produkty svého nového systému chtějí prodat. To je ta svoboda trhu, který nemá být svazován zásahy státu. V knize Liberalismus, bibli liberalismu od Ludwiga von Misese, se píše:

Stát je donucovací a potlačovací aparát… Vše, co dělá stát státem, je donucení a použití násilí. Hlavní činností státu je potlačovat chování, jež ohrožuje další trvání společenského řádu…Podle liberálního pojetí spočívá jediný úkol státního aparátu v tom, aby zaručoval ochranu života, zdraví, svobody a soukromého vlastnictví proti násilným útokům.

Stát je tu vykreslen jako cosi zbytečně nafouklého, co přerozděluje berně nadbytečným a pro plátce pobuřujícím způsobem. A znovu a znovu se setkáváme se stejnými tvrzeními. Co nejmenší stát, co největší svoboda. Určuje se den „daňové svobody.“ Pojmy, kterými šermují zastánci ideologie liberalismu. Mezi nimi je na nejpřednějším místě svoboda.

Ideologové liberalismu při hledání legitimity trhu odvolávají na argumenty Johna Locka (1632-1704) či Adama Smitha (1723-1790), jejichž obhajoba trhu souvisela s omezeními feudální éry. O dvě století později, v době, kdy trh dominuje v ekonomice i v mezilidských vztazích a často právě on brání naplnění svobody a rovnosti, je odvolávání se na Lockovu argumentaci čistě ideologické.

Milton Friedman – Ekonomické uspořádání hraje při podpoře svobodné společnosti dvojí úlohu: na jedné straně tvoří sama svoboda ekonomického uspořádání součást široce chápané svobody, takže ekonomická svoboda je cílem sama o sobě; na straně druhé, ekonomická svoboda je nepostradatelným prostředkem k dosažení svobody politické.

Je zcela zřejmé, že tato tvrzení, která Friedmanovi slouží jako základní, jsou chybná. Stačí použít Popperovo kriterium falzifikace, tj. najít příklad, kdy toto tvrzení neplatí. A jestliže neplatí v jednom případě, proč by muselo platit ve všech zbývajících případech?

Ekonomie nemůže být zcela svobodná. Musí mít regulující (tj. omezující) pravidla, protože nejvýnosnější ekonomika je ta, která je založena na podvodu, dětské práci, násilí, drogách a hrátkách se zdravím. A tedy ekonomika, která je v přímém rozporu s proklamovaným cílem liberalismu, s aktivní a prosperující společností práva.

Nic na tom nemění to, že výnosy takové ekonomiky budou případně zdaněny. Druhou část věty vyvrací i domovský stát Miltona Friedmana. V USA ekonomika není (ještě doposud) svobodná. Existuje řada omezení (např. Buy Americana), zákazy vývozu a mnohé další a nikde se přesto nesetkáváme s tvrzením, že by v USA nebyla politická svoboda. Politické teorie liberálních autorů nás konfrontují s nevyhnutelným požadavkem – zabezpečit každému jednotlivci co nejširší míru svobody myšlení. Ale liberální teorie tento požadavek nastoluje jenom formálně a v podstatě farizejsky. Praxe totiž potvrzuje, že lidé v liberálně-demokratických režimech prostor na svobodné a kritické myšlení nemají. Liberalismus hlásá i racionalitu společenského rozhodování, ale ve skutečnosti ji jednoduchým trikem obchází. Zpravodaj prohlásí, že chce pouze řešit problémy, že nemluví z pozice určité názorové orientace.

Zaujímá tak stanovisko neutrálního pozorovatele dění. To pak znamená, že všechny ostatní, kteří mají odlišný názor, lze označit za stoupence pouhého partikulárního hlediska. Partikulárních hledisek je mnoho, a proč bychom se měli řídit právě tímto hlediskem a ne nějakým jiným. Rozhodovat se má pouze z pozice, která odložila partikulární hlediska, a tím je zkrátka pozice zpravodaje. Navlékne-li vzápětí po hlasování tričko hegemona, nic se tím nemění. Tento trik je vlastní celému současnému liberalismu jako hegemonickému diskursu. I když může dojít k diskusi o zásadních tématech, odlišné skupiny nebo proudy s cejchem partikularity nemají v rozhodovacím procesu stejnou váhu, jako ty, které získaly status objektivity, i kdyby jejich argumenty byly racionálnější než argumenty jejich hegemonických protivníků.

Odmítáš TTIP? Dobře, máš na to zákonné právo, ale musíš si přiznat, že to je pouze dílčí názor. Pokud bys tento názor prosazoval jako pravdu, dopustíš se totalitářství. Dílčí pohled prosazuješ jako absolutní pravdu. Tak o zásadních věcech rozhoduje vládnoucí konstelace společenských sil a zájmů, které tímto trikem získaly charakter skutečných zájmů celé společnosti. Liberální diskurs svou legitimitu do značné míry získal právě tím, že vybízí k pluralitě, která je však prostřednictvím tohoto triku pluralitou bezmocnou. Dokonce sama existence liberální demokracie závisí na dostatečné míře manipulace lidským vědomím, a to v podobě každodenního podsouvání základních kapitalistických dogmat do myslí jednotlivých občanů. Informace, které lidé po celém světě každodenně vstřebávají, formují jejich pohled na svět a určují jejich aspirace, sny, touhy a identity. Tento svět informací ovládly velké kapitalistické korporace a až na pár výjimek je možné hovořit o monopolu kapitalistického myšlení v mediální sféře. Lidé jsou proto každý den konfrontováni přesně s takovými informacemi, jaké jim selektují a vnucují vládnoucí síly ekonomického liberalismu. Dnes je víc než evidentní, že hlavní masmédia se změnila z progresivních nástrojů kritiky režimu v nejpevnější stabilizátory systému. Mainstreamová média, na rozdíl od počátku XX. století, nejsou nástrojem pokroku, ale jeho hlavními brzdami. Už dávno se proto nemohou obhajovat hodnotami, které pokroku slouží- hodnotami svobody či demokracie.

Liberalismus se střetává s komunitarismem ve třech základních otázkách. První otázkou je, zda je důležitější právo nebo dobro. S tím souvisí otázka druhá, zda etické účely formují každého jedince, či naopak každý jedinec rozhoduje svobodně o účelech, jež sleduje. A konečně je zde otázka prvotnosti ve vztahu jednotlivce a společnosti.

Odpověď liberalismu na tři uvedené otázky vyznívá ve prospěch individua, které má určitá práva právě jako individuum. Tato jeho práva stojí výše nežli jakékoliv cíle včetně zájmů společnosti jako celku, protože liberalismus neuznává pojem společnost. Nestranná univerzalita je nadřazena specifickým koncepcím dobra. Kritika ze strany komunitarismu obviňuje liberalismus z obětování bratrství, sociální spravedlnosti a občanské ctnosti, popřípadě z tzv.společenského atomismu. Vymezuje se oproti liberálním principům, respektive poskytuje tak zvané pozitivní hodnoty, namísto liberální negativní svobody. Komunitaristická odpověď vychází z přesvědčení o prioritě společnosti, která po vnitřní stránce vytváří jednotlivce. Svým souborem jazykových daností, morálních a náboženských hodnot, svojí kulturní tradicí, společnost určuje hodnotový systém jednotlivce. Jednotlivec nežije v atomizované společnosti, v morálně neutrálním prostředí, nýbrž se rodí do konkrétní sociální situace, do prostředí, které má konstitutivní povahu. Společnost disponuje morálními standardy a samozřejmě institucemi jako je rodina, spolky, církve apod., které člověk přirozeně sdílí. Autonomie hodnot jednotlivce je evidentně podřízena společenským danostem.

Komunitarismus se v polemice s liberalismem hodnotově neutrálního státu vyznačuje důrazem na společensky předem zažité mravní a duchovní názorové orientace, jež vytvářejí vědomí jednoho společenského celku jako určité koncepce všem společného a všemi sdíleného dobra. Jedině odtud se podle nich mohou vyvinout pojetí práva včetně práv individuálních a vůbec fenomén individuality jako takové. Mravnost a dobro jsou proto nadřazeny právu jako podmínky možnosti jejich vzniku a perspektivní stabilní trvalosti.

„Jestliže je v liberalismu trh se svým mechanismem nejvyšší realitou, osobuje si monopolní postavení a všechno ostatní si podřizuje, může být pluralita za jeho panství pouze zdánlivá. Taková pluralita je mnohohlasnost ozvěn, které všechny v různých variacích hlásají a vychvalují jedinou „pravdu“, tj. nepravdu trhu jako nejvyšší instanci dějin. Opravdová pluralita naproti tomu je mnohorozměrnost skutečnosti, v níž má své místo jak trh, tak kultura, jak všednost, tak vznešenost, jedno není na druhé redukovatelné. Ježíš, který vyhání trhovce a penězoměnce z chrámu, symbolizuje a brání kulturu jako místo (prostor), kam prodejnost, směnitelnost, korumpovatelnost nemají přístup.Lidi, jejichž obzor je určován trhem jako jedinou a nejvyšší realitou, uvnitř níž se pohybují jako ve svém zdomácnělém prostředí a svádějí v něm s ostatními spory, půtky, intriky o výnosná a významná místa, tyto lidi nazývám trhovci a jejich počínání trhovectvím. Protože jsou trhovci zaslepeni omezeným vnímáním, nechápou směšnost svého počínání, a dosáhnou-li úspěchu v tomto zápolení, připadají si jako historické veličiny. Uniká jim, že již nehrají komedii jako jejich předchůdci, ale trapnou frašku: v ničem se z dějin nepoučili“ – napsal Karel Kosík a pokračuje – „Skutečnou událostí, která určuje veškeré dění, není ani válka, ani revoluce, ani Osvětim, ani atomová energie nebo čipy, ale nepřetržitá grandiózní transformace, antiudálost, která všechny události požírá, nivelizuje, zbavuje svébytnosti a zapojuje do svého chodu a fungování, do totální a globální supertransformace. Stoupenci a ideologové tržního hospodářství o existenci této antiudálosti nevědí a netuší proto, že jsou spolu s trhem jejími nástroji a ovšem také – oběťmi. Před touto supertransformací nic neobstojí, a cokoli se dostane do jejího soukolí, modifikuje se pro její potřeby. Lidi a věci se stávají zajatci infernálního obklíčení, z něhož dosud nikdo nenalezl východisko. 2. polovina 20. století nebyla pokračováním Balzacovy Lidské komedie (Comédie humaine). Kdesi nastal zvrat, který ještě nebyl dostatečně popsán a výstižně pojmenován. Trh a peníze ztratily svou někdejší dvojznačnou a rozporuplnou funkci, vyprošťující i ujařmující, sjednocující i blokující zároveň, poklesly do závislého postavení a existují jako podřízená součást reality mocnější a „vyšší“. Trh, pohlcující síla moderní doby, je pohlcen něčím ještě hltavějším, pozbývá samostatnosti, kterou všemu jinému kromě sebe upíral, a stává se vazalem síly anonymní, o jejíž povaze dávají tušit názvy jako „ein belebtes Ungeheuer“, bestia triumphans, superkapitál.“

Tolik Karel Kosík, který se nedožil nedocenění jevu oživlého nepředstavitelna, kterému říkáme zcela prostě globalizace. Ale pravdu měl, že trh i peníze ztrácejí svojí dominující roli a jsou vazaly geopolitiky, impéria a chtěné světovlády.

Nedávno proběhla tiskem zpráva, že pokles akciových trhů připravil několik předních miliardářů během týdne o 186 miliard dolarů. Je to nepochopitelná zpráva pro toho, kdo se ptá, kam zmizely materiální hodnoty v té ceně. Ropa, měď, pšenice a další. Změnila se rázem jejich cena? Ne. Jediné, co se změnilo, je očekávání. Bookmakeři určili kurzy a sázky byly uzavřeny. Teprve uvědomíme-li si, že peníze ztratily spojitost s jakýmikoliv hodnotami a jejich směnná funkce je spíše na obtíž, dává zpráva smysl. Kapitalismus začal být jedním velkým kasinem. Peníze představují pouze index moci.

Chomsky jmenuje tři ústřední hrozby globální civilizace: enviromentální otázku, hrozbu (atomové) války vyplývající ze stupňujícího se zbrojení a za třetí právě koncentraci moci v rukou korporací (zbrojařských, mediálních, potravinářských, finančních atd.) a států, tzv. globalizaci. Liberalismus vstupuje do svého vrcholného stádia, definuje Washingtonský konsensus a přisvojil si předponu neo-. Neoliberalismus vyžaduje pouze svobodu individua a tržní hospodářství. Individuum je ovšem definováno jako libovolná množina.

Podstatou je zkrocení státu, respektive států. Je to jednoduché: fungující ekonomika potřebuje dynamický státní sektor, ve kterém veřejnost převezme náklady a rizika, zatímco jakékoli výsledky si strčí do kapsy korporace. Říká se tomu svobodné podnikání Filosofie tohoto směru je v podstatě velmi jednoduchá a dá se vysledovat od samých počátků své kapitalistické podoby. Slovy, že svoboda je nutná, aby se dalo koupit nebo prodat cokoliv. Jakmile je toto řečeno, veškeré další jednání se točí pouze okolo ceny. Tedy svoboda jednotlivce vlastně neslouží žádným vyšším cílům, ale pouze trhu a dá se tedy koupit. Jde jenom o cenu. Nakonec tuto poučku zná skoro každý, kdo se někdy pokoušel podnikat. Vždy potřeboval nějaký zdroj peněz, který se nedal žádným způsobem zachytit v legálním účetnictví. To proto, že svou cenu má například dodavatelova ochota k dohodě, stejně jako motivace dopravce uzpůsobit plán rozvozu tak, aby poskytoval odběrateli nějakou výhodu; svou cenu má i něco jako protekce, tedy entity, které nelze zařadit mezi jakékoliv fyzické komodity existující v účetnictví. Je to údajně filosofie svobodného obchodu. Říkám údajně proto, že usiluje, aby některý obchod byl „svobodnější“ než jiný.

Proto, se tak úporně staví politické strany například proti elektronické evidenci příjmů. Jakou roli hraje falešný pojem svobody, nejlépe vidíme, čteme-li díla klasiků liberalismu. Jestliže Ludwig von Mises píše, že

…liberalismus se zaměřuje výhradně na materiálno… protože ví, že vnitřní, duševní bohatství se k člověku nemůže dostat zvenčí, ale jen z jeho vlastního srdce. Nechce vytvořit nic jiného, než vnější předpoklady pro rozvoj vnitřního života...

tak vědomě říká jenom část pravdy. Že se jedná o předpoklady jenom pro tu část obyvatel, jež pragmaticky využije nejen svých schopností a dovedností, ale i všech lidských špatných stránek, nedokonalostí svých konkurentů a nedokonalosti pravidel, která je s ostatními svazují. Nic vám neříká specificky český pojem tunelování? Tedy až liberalismus zcela legitimně a programově naplňuje známé úsloví, že účel světí prostředky.

Teoreticky žijeme v demokratickém státním zřízení, ve kterém je zdrojem veškeré moci lid. Lidé delegují své zástupce do orgánů státní moci, kde tito reprezentují vůli těch, jimiž byli delegováni. Tolik k teorii. Ve skutečnosti je však zřejmé, že občané nemají skutečnou politickou moc.

Politická moc drtivé většiny dospělého obyvatelstva začíná a končí v den voleb, kdy se mohou rozhodnout dát svůj hlas nějakému politickému subjektu či kandidátovi. Poté již však neexistuje žádný spolehlivý mechanismus, který by zajišťoval dohled voličů nad jejich delegáty. Ti pak nezřídka upouští od plnění svých předvolebních slibů a často dokonce jednají v přímém rozporu s nimi, což vede k občanské pasivitě a nezájmu o politické dění mezi lidmi. Významně to také nahrává antidemokratickým silám ve společnosti. Nefungující zastupitelský systém ubíjí ochotu lidí na něm aktivně participovat, což umožňuje politikům chovat se stále více nezávisle na přáních a názorech občanů. Vzniká zde tedy jakási klesající spirála vedoucí k celkovému úpadku demokratické politické kultury.

V hospodářské oblasti máme podle neoliberální teorie „…svobodu spotřebitelů vybrat si mezi zbožím a službami, svobodu obchodníků konkurovat ostatním v nabídce zboží a služeb a v získávání zdrojů k jejich výrobě, svobodu zaměstnanců vstupovat do smlouvy se zaměstnavateli a vstupovat do pracovního vztahu za mzdu a tak získávat zdroje nezbytné k výkonu funkce spotřebitele… všichni ekonomičtí hráči, ať už spotřebitelé nebo výrobci, jsou stejně racionální a všichni mohou stejně svobodně přijmout nebo odmítnout jim dostupné nabídky a smlouvy.

Je zřejmé, že tato svoboda, obzvláště svoboda běžných zaměstnanců vstupovat do pracovního poměru dle svého výběru, je zcela iluzorní. Nyní si tedy můžeme položit často slýchanou otázku:

Jak z toho srabu ven?

Jak proměnit naši společnost v demokratičtější a spravedlivější společenství? Jistě bychom mohli uvažovat o větší rovnosti a celé řadě dalších opatření, která by odstranila nespravedlnosti volající do nebes. Ale absolutní prioritou by mělo být odstranění nefunkčnosti té podoby demokracie, kterou nám politici předkládají jako jedinou možnou. Následně pak re-aktivizace občanů. Dostat se z této politické paralýzy je nespornou prioritou. Naděje, která nám zůstala, nespočívá v politických stranách, nespočívá v médiích, církvích, či mezinárodních organizacích, ale jenom v nás. Když my sami nebudeme ochotní konat, když sami nebudeme schopní kultivovat svou zodpovědnost, když sami nezačneme věřit svým snům, hodnotám a schopnostem, ochočí si nás korporace. Dát životu každého z nás svobodu, důstojnost a úctu, vdechnout demokracii autentický smysl, vzít budoucnost tohoto světa do vlastních rukou – to je zatím sen, pro který stojí za to žit, tvořit a pravděpodobně i umírat.

Nefunkčnost našeho demokratického systému je v hloubi zapříčiněna zamlčováním a zlehčováním možností, které demokracie nabízí. A je skutečností, že bez tlaku občanů – tedy vlastně bez zrození občanské společnosti – politici neustoupí a roli společnosti budou dále zamlčovat, zlehčovat a popírat. A tady bych rád v hrubých obrysech popsal názor, který formulovali dva přední myslitelé 20. století, Bertrand Russell a John Dewey, kteří měli jednu společnou vizi, již Russell nazval humanistickou koncepcí. Podle Deweyho jde o víru, že nejvyšším cílem produkce není výroba zboží, ale zrod svobodných lidských bytostí, vzájemně se sdružujících na základě rovnosti.

Cílem výchovy – Russellovými slovy – je učit chápat jiné hodnoty, než je sobectví a nadvláda, vytváření svobodného společenství, v němž bude vzkvétat svoboda a individuální tvořivost, v níž budou pracující lidé pány svého osudu, nikoli nástroji výroby. Je třeba odstranit nelegitimní donucovací struktury, především nadvládu byznysu, jehož cílem je dosáhnout soukromého zisku prostřednictvím veřejných prostředků. Dále podrobit veřejné kontrole bankovnictví, využití půdy, vody a nerostného bohatství, stejně jako ovládáním masmedií. Pokud toho nebude dosaženo, pokračuje Dewey, jsou řeči o demokracii většinou prázdné. Politika zůstane stínem, který na společnost vrhá velký byznys. Demokratickým formám bude scházet reálný obsah a lidé nebudou pracovat ani svobodně, ani inteligentně, nýbrž jenom pro výdělečnou práci.

Tenhle vypůjčený úryvek z téměř sto let starých myšlenek vkládám hlavně proto, aby vyniklo, že občanská společnost je zatím jedinou, nikdy neuskutečněnou, ideou Velké francouzské revoluce. Že stojí za to myšlenku občanské společnosti propagovat a burcovat ty, kteří uvěřili, že ta myšlenka je mrtvá a už se dávno přežila, že občanská společnost není lékem. V textu naznačuji, že jsem si vědom rizik, které přináší postupné prohlubování demokracie. Elitářství zastupitelů nepovažuji za poctivý argument, protože tímto uvažováním přijímáme argumentaci tradičních odpůrců demokracie platnou už od osvíceneství a sice, že lid se neumí správně rozhodnut, že problémům nerozumí, a proto mu moc do rukou nepatří – mimochodem, toto je argument používaný konzervativními stejně jako neoliberálními složkami i proti ekonomické demokracii. Krom toho – zastupitelé jsou snad jiný lid? Místo toho si myslím, že je potřebné se zaměřit na vytvářeni systému vah a brzd proti takovémuto zneužívaní moci, a tedy potřebu ústavního řešení. Souhlasím, že bude potřebné domyslet ještě mnoho věcí. Ale stále platí ústavní princip, že o lidských právech (důstojnost, svoboda, rovnost a bratrství) není možné hlasovat a jako princip je to podle mého hlubokého přesvědčení jeden z mála způsobů jak zachránit důvěru v demokratické mechanizmy a vyhnout se novým formám fašismu. Ještě připojuji, že se mnou lze diskutovat i na mailu leok(at)email(dot)cz.

Vlkův dodatek:

Senzační článek! Otevírám diskusi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Země Lea K. se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

191 reakcí na Ideologie jsou předepsané brýle

 1. jjozef napsal:

  Nerad,no budem oponovat,kedze nespravne,nejednoznacne premisy nezakladaju ziadne perspektivne riesenie.

  Politici su rozni,sam som bol 4 roky poslancom slovenskeho parlamentu,za robotnicku stranu,mam medzi slovenskymi politikmi vela dobrych znamych.
  Chcel som poukazat na politika Putina,ukazat,ako funguje v prostredi plutokracie a piatej kolony
  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11931-kdo-je-pan-putin-jak-se-dostal-k-moci-proc-je-na-zapade-tak-nenaviden-a-proc-obama-odjel-jak-spraskany-pes-tady-je-odpoved.aspx,
  Putin totiz na adresu svojich „zapadnych partnerov“ vyjadril sa,ze narabaju s narodmi ako s pokusnymi potkanmi./odporucam aj viacero ruskych politologov,Pjakin hovori,ze narabaju s narodmi,ako s biomasou.Povedane s Pocestnym z aktualne.cz – ako s cervami.
  „Partnermi“ Putina nie su ani tak „tvare“ zapadnej politiky,ako gremia za nimi.Tvare len zriedka vedia,co su nutene cinit.
  Portal s informaciami o Putinovi prinasa aktualne video z velkej demonstracie na podporu islamskeho statu v Dansku.
  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/14262-mam-pro-vas-dalsi-sokujici-informace-v-tomto-evropskem-meste-probehla-verejna-demonstrace-muslim

  A sme v realite diania,v realite europskej „biomasy“/odporucam Pjakina vedla Stratforu/,v realite hier riadeneho chaosu,stale na pokraji „velkeho riesenia“,tradicne velkeho vojnoveho riesenia situacie arcizadlzenych,defenzivnych neofeudalov, vladcov tejto plutorimskej rise.
  Uz je to vyse roka,co bola prognozovana vojna proti Rusku po ocakavanej ruskej intervencii na pomoc bombardovanym v Donbase,uz je to vyse roka,co ruski/a ini/pozorovatelia konstatuju upornu snahu „medzinarodneho spolocenstva“,Washingtonu,vyprovokovat velku vojnu.
  Carnogursky: po zniceni Syrie,planovany bol Iran a Rusko.Europa je sluha,vazal.
  Bez Ruska sa Cina sa tlaciarom dolara,nadvlade tlaciarov dolara, neubrani.

  Koncom novembra 1989 som V.Komarkovi napisal podporny list s takymto nazvom:
  Je mozne previest deficitne monopolisticke hospodarstvo na trhove,je nutne ucinit velke kroky k ochrane ludskeho rodu.
  Pred stvrtstorocim bola ohrozenost ludstva vnimana mozno intenzivnejsie,ako dnes,co umoznovalo aj vznik /blafovaneho/ konceptu europskeho domu od Atlantiku po Ural.

  Pocas diskusii vo svojom bratislavskom byte Egon Bondy trval na tom,ze NWO bude trvat este 25 az 30 rokov.Oponoval som,ze tak dlho ludstvo NWO snad ani neprezije.
  Myslim,ze je len jedna cesta zivota: mobilizacia za prezitie podminovanych civilizacii.
  Mobilizacia za postupne a rychle odstranovanie,identifikaciu a odstranovanie najnebezpecnejsich min.
  Etos zodpovednosti vsetkych za vsetkych v ludskej dedine,sluzba silnych slabym,sluzba najsilnejsich najslabsim,po vzore typu Kristus.
  Tento etos,jedina cesta zivota.
  V ere masmedii realizovatelna.

  Aktualne vladne „satan“,Plutokrat /Friedman: 500 rokov vlady plutokracie/,bezohladni gigazraloci v dzungli „otvorenej obcianskej spolocnosti“.
  Spolocnosti plutokraciou demoralizovanej,bulvarizovanej – v organizovanom vojnovom chaose na exploatovanej planete.

  Predpokladom mobilizovania ludstva v etose sebazachovy je pad Plutokrata.
  To vyzaduje milost Nebies/astrologovia by povedali,ze aj planety Pluto/,k tomu vseobecnu mobilizaciu bojaschopnych, vitazstvo v informacnej vojne.
  Dnes nutne potrebujeme mobilizaciu a vitazstvo v informacnej vojne.
  Mame internet.
  Parlamentni listy sleduju vplyvne osoby,mame mnohi pristup k vsetkym!!!!!! vplyvnym osobam.
  Vyuzijeme ho?
  „O vsetko,vravim vam,o vsetko sme sa bali,
  preto na vojnu,na vojnu sme sa dali“ – ucastnik SNP

  Na rozdiel od vazeneho autora,zdielam od polovice 90.rokov jednoznacne!! stanovisko vedenia Stalej konferencie slovenskej inteligencie: slovenske media = CIA a Mossad.
  To iste inde.Takmer v celej Europe.

  Aj agenturne viazane osoby vsak neraz ziraju a chcu prezit!
  Informacnu vojnu mame sancu vyhrat!

  • Leo K napsal:

   Stačilo říct Euportal…a dál není o čem mluvit.

   • prirodovedec napsal:

    Culikovi staci napsat Kosa Nostra. Jak chcete najit sirsi shodu potrebnou k Vam avizovanym zmenam? Jiste, skrtnete ctenare EUportalu, Hajka, idnes, novinek, lidovek, bakalovin, blistu, plistu, denikureferendum, neviditelnehopsa … a pak uz zustanu jen ti, kteří nectou (ani Kosu). Vas text není deskriptivni – jak to bude – ale normativni ve smyslu, ze chcete podporit nerevolucni systemove zmeny. A dal jste si s tim praci. Co když Jjozef zareaguje jako Vy?

   • jjozef napsal:

    Pan Leo,
    tieto stanoviska prezentujem uz stvrt storocia a na aktualne.cz asi 5-6 rokov.
    Na Europortal som prvykrat klikol vcera neskoro vecer,kvoli odkazu na Putina v jednej diskusii.Nadranom som Vam precitane preposlal,vlozil do textu,lebo kratko a vystizne informuje o realite politickej sceny v Rusku,o vyraznom udele osoby-osobnosti /Putina / ako politika.

    Hrozne nerad Vam oponujem,
    kedze predkladate zaplavu vynikajucich poznatkov a postrehov.Vnimam ich vsak vo vystupe ako neproduktivne az kontraproduktivne.
    Vase „bryle“ neumoznuju zatial reflektovat niektore,v mojich ociach arcizasadne skutocnosti.

    Teda:
    „Vladnuci“ politici.
    V sucasnom severoatl.kapitalizme oni nie su skutocnymi vladcami,len vykonnymi dostojnikmi – vlady plutokracie.Povedane s Hvizdalom na jednom vzacnom blogu:su to plateni debili plutokracie.
    Slova exfunkcionara PZ NATO,spickoveho slovenskeho verejneho cinitela,o politikoch a mediach,vyslovene nie prvykrat,vyslovene zobav a strachu /nezazneli by,keby to bol len jeho solohlas/ :
    http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Evrope-vladnou-nejvetsi-hlupaci-a-oportunisti-ja-je-poznal-V-Bruselu-jsou-idioti-Jozef-Banas-exdiplomat-a-nejprekladanejsi-Slovak-nalozil-i-Merkelove-USA-a-dalsim-399019

    Na aktualne.cz som vstupil tvrdeniami: viac,ako ekonomicky,sme na Slovensku okupovani masmedialne;
    nemame vlastne media,mame cipmedia,CIA-media,nemame novinarov,ale cipmedialne entity,atd.ap.
    „Bol to normalny clovek!“ – po stazi v USA stal sa z neho – komentator Sme.
    Ktori ho poznali a poznali ho mnohi,vedeli,aka bije.Rok 1995.Na Slovensku je mensia komunita,nez v Cesku.

    Zopakujem , siroka zhoda uz r.1995: slovenske media =CIA+Mossad….
    Po 11/9 uplne prevazil nazor,ze CIA robi len servis.
    Ak som napisal na aktualne,ze slovenska tajna sluzba je jednou z najslabsich na Slovensku,tak to bola situacia koncom 90.rokov a tuto konstataciu mi v rozhovoroch potvrdil aj exsef SIS.
    Media zverejnovali mena a adresy clenov SIS,tajnej sluzby.Uz nezverejnuju,SIS plni poctivo ulohy NATO.

    Hvizdala hovoril – o politikoch v USA a o velkej casti politickej sceny v Europe,v kazdom pripade o tej casti politikov,ktora je zavisla na podpore masmedii.Urcite hovoril aj o VH.
    Dodam: zaroven o sebe,o mediach.
    Na inom blogu Hvizdala spomina,ze uz vo februari 1989 bol osloveny,aby sa vyjadril k myslienke „V.Havel,ceskoslovensky prezident“.
    Dodam,umyselne tvrdo:len politicky analfabet nevedel a nevie,kto riadil prevrat v Ceskoslovensku,v Moskve…..
    Politicky analfabetizmus media programovo siria.

    Pan leo,
    povazujem sa za politickeho insidera – prave to su tie bryle,ktore Vam / resp.mne vo Vasom uvazovani/ chybaju,a velmi.
    Osobnymi skusenostami by som mohol podporovat argumentaciu dlho,velmi dlho.
    Co pan Banas objavil po vstupe do realpolitiky,to sme mnohi vedeli ,vnimali,zazivali,az bolestne zazivali,davno pred tym.Vtedy,ked nas aj on este hanobil /tzv.pronarodnu cast politickej triedy/.
    Tolko k pojmom „politik“,“media“.

    „Jak z toho srabu ven“.

    Russel,Dewey,humanisticke koncepcie,nikdy neuskutocnene…

    V tom case!! uz vlada tlaciarov dolara nad USA stala sa hrozivo silna.Sukromna,mafisticka vlada tlaciarov dolara.Historici vladu Wall Streetu v USA datuju aj od obcianskej vojny.
    Rothschildovci napomohli postupne dvom svetovym vojnam a prebrali dominanciu na uzemi vacsom,nez predtym risa,nad ktorou nezapada slnko.USA vykazovali 54 percent svetoveho HDP.

    Po pade Moskvy do ruk tlaciarov dolara ich strategovia zavelili do boja za dobytie nadvlady globalnej….

    Adam Smith
    podstatu burzoaznej trhovej demokracie charakterizoval hadam takto: „nespolieham na vasu ludskost,spolieham na vasu sebalasku“.
    Marx /aj tovarnik Engels,utopisti…./siel dalej,odmietol neludsku ludskost,siel dalej nez burzoazia.Ziadal zmenu.Ziadal ovela viac,nez vladu dzungle trhu a sebalasky burzoazie.

    Dnes mame v severoatlantickej risi
    viditelnu /hadam uz dostatocne viditelnu/ vladu plutokracie.Plutokracie rothschildovskej,bestialnej /musim sa tlmit vo vyrazoch/.

    Friedman hovori o 500 rokoch vlady plutokracie,ma pravdu.
    Natlakom a uskokmi dobehnuty papez pred pol tisicrocim povolil uroky.
    Stratfor pise o plutokratickom cisarstve a knihy,v ktorych Friedman pojednava o imperialnej politike,o jej machiavellizme,knihy,v ktorych chvali machiavellizmus ako pre cisara imperia inherentny a nevyhnutny,tie knihy su propagovane v USA ako bestselery!
    …………………….
    Tata: Myslim,ze je nemozne zmenit vetsinou materialni pristup na moralni,takze volani po obcanske spolecnosti je jen kontraproduktivni sneni.

    Empiria,tvrda empiria.
    Avsak:
    Dnes nestojime pred ulohou svet vysvetlit ani zmenit,ci humanizovat,dnes sme konfrontovani s poziadavkou dokazat takmer nemozne,dokazat svet zachranit,zachovat.

    Myslim,ze v ere mediokracie je to mozne.

    Ak zmenime media, fungujuce ako media masovej manipulacie v sluzbach vladnucej bestialnej Plutokracie,na media sirenia etosu ludskej sebazachovy.
    Tak nam Boh pomahaj!
    A vsetci svati.
    ………………………………

 2. Geordyn napsal:

  Pan Leo vystihl situaci, ve které se současný svět nalézá, pohledem demokrata. Pohledy na totéž jinými politickými směry, by mohly nastínit, že situace je zralá na radikální změnu. Maně mi vyvstávávají řešení, která jsou již tu. Jen se bojíme vyslovit je. Co se ještě částečně odehrává v povstaleckých republikách v Donbasu a je postupně dušeno krví nositelů. Je to hornický pokus o svržení tamní vlády oligarchů. Ozbrojený pokus, tedy násilná revoluce. Dušená oligarchy z obou stran. Ruské i ukrajinské. A jiné řešení, které je podobného rázu – mnozí se vyděsí toho, co následuje. O co usiluje ISIL? O svržení systému stále ještě koloniálního vyssávání nerostných zdrojů jejich země, kde žijí a kam dupla noha mezinárodního imperializmu převářně amerického. Mají k tomu ideologickou výzbroj mimořádného kalibru – korán. A ukrutnické metody Čingischánovy. Uřezávání hlav potenciálních protivníků zastraší i americkou námořní pěchotu. Proto tam ještě nejsou a asi nebudou. Takže řešení se pane Leo nabízejí. Bohužel opět jen krvavá, nedemokratická. Změnit svět řečněním nelze. To moc dobře věděli všichni vůdci co se o to poloušeli. I když uspěli tak jen na několik let, nebo desetiletí. Příklady – Spartakus, ˇGermáni vůči Římu, Čingischán,Žižka, Napoleon, Lenin s Trockým, Castro s Če Guevarou. Co Vy na to.

  • český maloměšťák napsal:

   Ježíš Kristus v podstatě jen řečnil. I Konfucius, anebo Pavel z Tarsu, ale i Marx nebo Milton Friedman, ale i Klaus nebo Richard Fuld.

   • Antonie napsal:

    Ježíš nám zanechal teoretickou dokonalost praktického života v moci Boží. My jsme ji zavrhli, vymýšlíme si vlastní teorie a příčinou toho jsme ne-mocní.

 3. Leo K napsal:

  Pane Geordyne, nechci napravovat svět. Chci, aby si lidé uvědomili sviji sílu. Aby si vynutili alespoň to. co státy svým občanům deklarují. Spousty krásných myšlenek. Jenom se to neplní. Svým způsobem chci napodobit Chartu 77, která nebyla protikomunistická (jak nám režim lhal), ale trvala na dodržování toho, co Chňoupek a G. Husák v Helsinkách podepsali. Na leccos, co říkáte odpovídali i jiní. Naříkladl už před dvěma lety filosof Václav Bělohradský tady: http://www.novinky.cz/kultura/salon/309009-vaclav-belohradsky-no-exit-od-obcana-kanea-k-truman-show.html Přestože se Bělohradský dobře čte (je vynikajícím vypravěčem), hůř se chápe a tak jsem si dovolil narychlo spíchnout malý výklad části jeho eseje No exit! která se diskutovaných otázek týká. Doufám, že se svým výkladem nedopouštím nějakého závažného porušení jeho autorských práv. Je to o tomto blogu, je to o nás, co sem chodíme pro širší škálu informací, než nám nabízí média…
  Správný veřejný prostor je mnohotvárný, formují se v něm pojmy osvobozené od pouhých předsudků a „běžných představ“. Slouží kritickému porozumění světu, které teprve dělá z jednotlivců společnost. Současný veřejný prostor přestal být fórem a stal se supermarketem, kde si vybíráte jenom mezi předpřipravenými balíčky. Místo názorových směrů se v něm formují jen fankluby či davy rozhořčených. Politickou abecedu, která vyžaduje vhled do struktury společnosti, nahradily antipolitické idoly. Jenom malý příklad: Český šampión v kulturistice nosí tričko s nápisem v češtině: Uprchlíci nejsou vítáni!…(pro koho?) Kultovní manýry tu přebíjejí kritiku, VIP zprávy (…školáky se staly i děti celebrit.., i syn moderátorky Lucie Borhyové, také syn topmodelky Andrey Verešové…) nahrazují názory, aktuality informace. Proč tedy pracně hledat svobodu a pravdu, proč nedat přednost poselství Satana, umělému světu dostatku a klidu, který instaluje reklama? Proč dávat přednost odhalení skutečnosti spíše než jejímu zakrytí? Nevěřím ani jednomu politikovi, že ho dojímají uprchlíci. Politiky nedojímá nic. Znám je zblízka, píše právem MUDr. Ivan David. Zbavovat se konkurentů na cestě vzhůru, to není dovednost slučitelná s útlocitností. Úzkostlivě dbají, (stejně jako mediální mainstream), aby se nemluvilo o příčinách bídy, která vyhání lidi s míst válečných konfliktů. Víme to a oni to vědí ještě lépe. Stojí za tím jejich transatlantický strategický spojenec. Máme tu sice vlastní oligarchy, ale máme tu i nadnárodní společnosti, které jejich vlivu využívají. Bude potřeba začít si ohledně toho klást otázky, stejně jako ohledně nutnosti reformovat globalizací vnucený model rozvoje. Je to přece už dost dlouho, co jsme došli k přesvědčení, že ekonomie nemůže být jediným kriteriem produkce. To proto, abychom konzumovali české a ne egyptské brambory, abychom nekonsumovali brojlery s antibiotiky a nemuseli z nich (těch brojlerů) například smývat trus chlornanem sodným. Ale pokud tedy nadále strpíme vládu, která podléhá spojenci vytvářejícímu naše problémy, nemáme právo si stěžovat.
  Zmizely nejen kolektivy, ale společnost vůbec, zbyli z ní jen lidské zdroje a spotřebitelé. Proto má smysl obrana veřejného prostoru jako místa, v němž se klade otázka smyslu ekonomického i politického rozhodování, nejen jeho cílů. Proto má smysl Kosa. Stát sám žádný smysl neprivileguje, jen by měl hájit prostor, v němž se orientace lidí na otázku smyslu může stabilizovat. Podpora živé kultury, onoho občanského kvasu je deklarovaným zájmem státu. Občanská společnost potřebuje stát a naopak, aby se (ten stát) nestal hříčkou subjektů stojících mimo stát.
  Do kontextu otázky smyslu patří i dluhovou krizí prudce aktualizovaný vztah ekonomické moci a demokracie. Ideologie dluhu pod heslem nutných technických opatření ale vytlačuje argumentaci ze sféry politiky a pod heslem „rozpočtová kázeň“ legitimizuje nerovnost, vyloučení neúspěšných ze společnosti a redukuje občany na zadlužené a tudíž hříšné (Bělohradský používá termín homini debitori), jejichž konsensus nemá žádnou váhu. Ideologie dluhu je šidítko (proč čekat, mohu-li mít vše hned) a radikálně se liší od velkých politických pravd minulosti, jako byla třeba křesťanská láska k bližnímu, osvícenská idea rovnosti či vlády rozumu. Stejně jako rasismus nastoluje sofismata a brutálně rozvrací demokratickou společnost. Politika legitimizovaná dluhem dělá z demokratického státu pouhého exekutora práv občanů – v Řecku, na Kypru, ve Španělsku nebo Itálii dochází k přesunu odpovědnosti za důsledky finanční krize na homini debitori (homo debitor – člověk zadlužený). Současný pokles produktivních investic je spojen s obrovským nárůstem finančních spekulací jako efektivnějšího pramene nezdůvodněného zisků. Zdroje jsou v rostoucí míře odkláněny z investic a přesměrovávány do finančních manipulací a švindlů. Centrální banky a korporacím podléhající vlády pumpují do finančních trhů čím dál, tím větší částky (FED 85 mld dolarů měsíčně!). Důsledky kriminálního chování bank i ekologické dluhy nadnárodních korporací jsou přeneseny na občany a řešeny jako důsledky nedostatečné sebeoptimalizace lidských zdrojů. Je to důsledek rozporů mezi arogantní globální ekonomikou a systémem národních států, který vyvolává obchodní a měnové konflikty, které nakonec zákonitě povedou k válce.
  Měli bychom trvat na tom, že vše je res publica (věc společná). Nikdo by neměl být nucen nést škody způsobené jednáním, o jehož legálnosti nerozhoduje, bezprávné prostory musí být podřízeny svrchované moci občanů. Trvejme na právech, ke kterým se stát sám hlásí. V tomto případě třeba na právu, že soukromé vlastnictví nesmí být nástrojem svévolné politické moci. Že vše, co z politiky vyplývá se musí neustále prezentovat před veřejností jako legitimní. Politici, vymlouvající se na nutnost řešit dluhovou krizi, veřejný prostor pro otázky o smyslu svého počínání opět uzavírají a stát redukují na servisní stanici pro ekonomický růst. Stát je lidí, a proto je legitimní jen pokud hájí prostor, v němž každé rozhodnutí je obhájeno před lidmi. Pochopitelně před lidmi dostatečně emancipovanými od nedostatku, a proto schopnými se ptát po smyslu toho – kterého rozhodnutí. Svoboda totiž neexistuje bez sociální spravedlnosti. Jenom existenčně nezávislý člověk se může cítit rovným a svobodným. Z mnoha cest k tomuto ideálu, se zdá být myšlenka bezpodmínečného a nezávislého příjmu, nejschůdnější (například tady http://motherboard.vice.com/de/read/finnland-hat-die-einfhrung-des-bedingungslosen-grundeinkommens-beschlossen-222). Jan Patočka nazval soustavy tvrzení, které jsou uznány za všeobecně lidské z „podstaty věci, nikoli z vůle či dekretu mocných“ civilizačními statky. Jsou v podstatě jen dva – racionální argumentace a etika občanské rovnosti.
  Dějiny bojů za spravedlnější společnost jsou příběhem bojů vůči pořádkům, které nejsou zdůvodněny rovností nebo jiným silnějším argumentem. Kvalita našeho života závisí ve stále větší míře na kvalitě a dostupnosti různých veřejných statků, které jsou u nás už povážlivě redukovány. Jde o komoditu, jejíž užitky mohou být poskytovány všem lidem…., aniž by to přinášelo vyšší náklady, než jsou spojeny s jejím poskytováním jedné osobě. Užitky těchto statků jsou nedělitelné a lidé nemohou být vyloučeni z toho, aby jich využívali (definice Samuelson P.A. Ekonomie, Svoboda, Praha 1991). Například: rozhlas, televize, čistý vzduch, veřejná hřiště, parky, bezpečnost, silnice a cesty vůbec, pouliční osvětlení a další. Protože po veřejných statcích existuje poptávka, existuje také vedle komerce komunitní snaha je zajistit v optimální míře. Podmínkou takové akce je ovšem dostatek veřejného sociálního kapitálu, jako jsou mezilidská důvěra, obecná úcta k informacím a sdílená motivace k jejich zpracování a využití, schopnost organizace a sebeorganizace. Příkladem nedostatku sociálního kapitálu jsou typicky spory na radnicích ohledně veřejných zakázek, nakládání s majetkem a neadekvátního čerpání rezervy rozpočtu. Jak jednoduše by takové spory řešila participace občanů!
  Obvykle se však uvádí, že tento stav způsobila globalizace, která se vyznačuje individualismem. A v individualismu veřejný sociální kapitál zaniká. Je to, jako když míříte na lišku a trefíte Maryšku. Z diskuse pod Uprchlíky XIII mě mrazí ještě dnes. Ta nesourodá směs extrémních názorů, tlumená jen minimálním počtem názorů středu, která vnímá uprchlíky jenom jako zástup subjektů dobročinnosti, čekající na to, až bude vyslán do ráje, který pro ně bude připraven. Fórum těch, kteří jsou připraveni věnovat sluch těm správným myšlenkám Tomia Okamury, Martina Konvičky, Petra Hampla a dál je šířit, když už ta domácí masa potřebných své aspirující dobrodince tak strašlivě zklamala. Těch, kteří jsou celí pryč z videí na serveru White Media (http://www.white-media.info)? Skutečně si nelze ani na moment připustit, že existují lidé podporující uprchlíky prostě z lidské solidarity? Pamatuji si, když republika za Gottwalda přijala kolem 12000 Řeků – leckteré jsem poznal osobně – a potom ještě několik tisíc Mosaddekových Iráčanů, to už dnes nedokážeme? Je snadné se vymlouvat na globalizaci, změnu klimatu, štědré sociální dávky(???). Táta mi říkával: „Když se nechce, je to horší, než když se nemůže!“ Stát zanedbal svou povinnost preferovat rodiny a ve jménu individualistické ideologie pomíjí jakoukoliv kolektivistickou aktivitu. V důsledku postupného rozpadu sousedských vazeb a také rostoucí závislosti kolektivních akcí na nákladném expertním zajištění, náklady aktivistů rostou. Na rozdíl od korporací, které investují jak do lobbingu, tak do expertních služeb a právních kanceláří, občané jsou stále bezmocnější. Tedy připomínejme státu povinnost systematicky investovat do kulturních i sociálních předpokladů akcí občanů, jakými jsou např. transparentnost (podívejte například sem: http://gbrno.cz/RR_mb00/), participace, referendum, občanské veto a podobné.
  Stát je institucí, která řeší sdílené problémy. Tedy připomínejme mu stále tuto úlohu! Když nic jiného, tak alespoň (a pro začátek) přístup k informacím, investice do jejich občanského zhodnocení, aby se snížily transakční náklady na kolektivní akce. Stát je tu pro občany a nikoliv obráceně.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Ach jo, samozřejmě, že Charta 77 byla antikomunistická a anti reálně socialistická. Však jí také rozvážel Venca Airport Ruzyně s Terazkim ve svém mercedesu, jedním z deseti v tehdejší Praze, poté co se poradil v roce 1968 s agentem CIA Peroutkou a dalšími v Ňů Jorku. Ach jó, nejhorší jsou vzdělaní idealisté pane Leo K..

   • Alex napsal:

    Laco, nemáte pravdu. Či spíše máte svou pravdu. Charta 77 samozřejmě byla protirežimní, nicméně i z podstaty věci a tehdejších možností opozice režimu byla zaměřena výhradně z pozic demokracie vůči autoritářskému režimu. Tam zase opačně zaměření než Vy používají dnes pro tehdejší poměry naprosto neadekvátně termín totalitní režim.

   • Leo K napsal:

    Dobře. Ať je po vašem. Tady je originál znění Charty 77. https://cs.wikisource.org/wiki/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_Charty_77 Očekávám, když si ze mě děláte šprťouchlata, jako ze lháře, že mi na znění konkrétně ukážete, co tam bylo protisocialistického.

    • Roman napsal:

     připadá mi, že to byla od Laca ironie.

    • Laco G. mlynář napsal:

     Co tam bylo protisocialistického?
     No přece autor. Od narození antisocialista, antikomunista a elitář, takže antidemokrat.

     Ano elitář, kterému už nestačil ani podvod buržoazní demokracie. Kolik že lidí volilo současnou vládu? No přece celých 27,1 %. Skvělý podvod, ale aby byl ještě onačejší, je třeba občanské společnosti. To se takhle sejde místní organizace Českého svazu zahrádkářů č. 10328 (nebo rybářů, či šachistů, nebo ochránců žabiček, what ever you want) a rozhodne, že vláda to a to udělala blbě. Nebo se sejde partička vědátorů, doktorandů z KU, ještě se skořápkou na prdeli a začne kacerovat národ. Atd. atd. A vláda, zvolená 27,1% oprávněných voličů před nimi změkne. Tak to je ta občanská společnost a buržoazní demokracie podle „socialisty“ Venci Airporta Ruzyně.

     • Leo K napsal:

      Autoři! Podle Wiki: Jan Patočka, Jiří Němec, Václav Benda, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Uhl, Ludvík Vaculík a Jiří Hájek.
      A podle mého mínění to byl hlavně Hájek, Hejdánek, Patočka a Uhl. Havel měl na starosti spíše tu politickou stránku.

  • prirodovedec napsal:

   Otevreny pohled, který mi velmi pekne doplnuje pohled na osobni motivaci autora clanku – alespoň doufam. Na rozdil od jinych, motivaci respektuji s uctou, otevrenost také a k tomu necitim potrebu diskutovat i když bychto třeba chtel. K obsahudiskutavt chci – dále.

 4. Bruno napsal:

  Zatím jsem to nedočetl až do konce ale ani zpočátku není zmínka o východních civilizačních okruzích s jejich odlišným pojetím svobody a přesto s hospodářskými úspěchy.

  • Leo K napsal:

   Tenhle článek se týká občanů a jejich práva na boj s ideologiemi. kterého je mají zblbnout. Ekonomické pozadí samozřejmě existuje, ale i ve východních (řekněme) despociích platí, že svobodu vnímá jenom ten, kdo není (vširším smyslu slova) otrokem.

   • p. napsal:

    Leo, myslím, že problém je někde úplně jinde; funkční a efektivní, v mezích možností, daných jeho strukturou, může být každý systém, za předpokladu, že všechny jeho součásti, mám na myslině hlav státní zaměstnance, dělají to, co za co jsou placení, ne podplacení, nekradou, etc.
    Problém je, že pokud by někdo začal vyžadovat stoprocentní nasazení v práci, bude demokraticky vyhozen, jelikož většina je zvyklá na nějaké pracovní tempo, a postupy, které prostě nechce změnit. Všichni víme, jak efektivní je zavádění různých pc programů, systémů, na kterých se pouze napakují it firmy napojené na státní sektor. Každý, kdo trochu vidí do programování ví, že jde jen a pouze o tunelování, a nikoliv o funkční aplikace, které btw lze vyvíjet, a ne každých pár let kupovat nové, stejně „dobré“. S pomocí počítačů lze zjednošit prakticky vše, pokud je ovšem dobrá vůle; dokonce není ani důvod, proč by lidé měli docházet na pracoviště, když vše mohou dělat doma, a stát tak může ušetřit za provoz budov. V podstatě totéž platí i o školství; proč platit dětem, z nichž se většina stejně neučí, provoz škol, když výuku lze provádět na pc, za mnohem nižších nákladů. Stát by mohl ušetřit peníze, a platit lidem nějaký základní příjem bez práce: zbavil by se tak, s prominutím, těch líných, kteří něco dělají, jen když musí a někdo se na ně právě dívá.
    Jenže jakýkoliv pokus o reorganizaci dopadne stejně, jako dopadl v případě stavbyvedoucího, který se pokoušel v dobách socialismu vylákat partu zedníků z hospody na pracoviště.
    V soukromém sektoru je vše řešené třeba kamerami na pracovišti… Zkuste to samé zavést na všech ministerstvech, úřadech, celý systém napojit „online“, kde budou tito lidé pod neustálým dohledem, smlouvy se před podpisem budou zveřejňovat, vše pod kontrolou, a uvidíte, co se stane. Jistě, na nic takového nikdo nepřistoupí, jelikož některé „pracovní“ profese nejsou pracovní, ale značí jen postavení.
    Neustálé snění o tom, že vše napraví volby správných osobností a příma demokracie jsou sice moderní, ale jinak k ničemu; jde totiž jen o peníze, kterými která země disponuje. Někde tudíž může fungovat i přímá demokracie. Jenže většina nikdy nebude hlasovat pro to, aby musela důsledně plnit to, co by měla; toho jste si určitě všiml.
    Jistě, mnohem jednodušší je řešit „problémy“, které nic neřeší, a u toho to zřejmě i zůstane; protože to, že lidé na něco nadávají neznamená, že jsou ochotni něco dělat; tedy kromě případného lynčování údajných „viníků“. Ale i na to musí být ta správná příležitost. Tudíž nejlepším způsobem jak „změnit“ systém, zřejmě zůstanou i nadále revoluce, následované znárodněním, nebo privatizací.

    • Leo K napsal:

     Musím se ozvat…demokracie je jednota v různosti, ale ta různost je podmínkou nutnou. Jakmile přestane je to totalita až fašismus.
     …Neustálé snění o tom, že vše napraví volby správných osobností a příma demokracie jsou sice moderní, ale jinak k ničemu; jde totiž jen o peníze, kterými která země disponuje. Někde tudíž může fungovat i přímá demokracie. Jenže většina nikdy nebude hlasovat pro to, aby musela důsledně plnit to, co by měla; toho jste si určitě všiml…
     Správné osoby v nesprávném systému – to je utopie. Nic takového. Přímá demokracie je jiný šálek. ale to jsou moc velké skoky. Takovými dějiny nedisponují. A peníze? To je teprve téma na román – něco jiného by bylo, když by jste se ptal po zdrojích. Peníze u superelity (nebo jak se říká těm nejbohatším) dávno ztratily svou funkci. Netočí se! Nejsou krví ekonomiky. Peníze do svých úvah nepleťe. Každý den sena světových trzích provádějí peněžní transakce ve výši 1300 bilionů dolarů. Souhrn všech rezerv je však odhadovám na 1900 bilionů. Takže je jasné, že o peníze nejde. jsou to – jak už jsem napsal pouze indexy moci.

     • český maloměšťák napsal:

      Měří se stále penězi, navíc komodifikací peněz získaly se další páky na to, jak ovlivňovat toky uvnitř peněžních a fyzicko-ekonomických trhů, mimotržně.
      To nejsou žádné “ indexy“ moci, za ně se moc pořizuje, jimi je ovlivňována, na nich závisí, za ně se vyprodává. Bez peněz nelze dnes uskutečnit jak žádný pořádný volební podfuk, tak ani pořádnou změnu – v rámci systému tkzv. svobodných voleb. To jistě nepopřete.

     • Leo K napsal:

      No ano, pokud chcete zůstat ve stávajících kolejích.

   • Ernest napsal:

    Vaše představa o „boji občanů s ideologiemi“ je naivní. Stejně naivní byl dav, který se dal svést slovy Havla, jakou si představuje republiku bez utiskovaných a chudých. Nakonec sám Havel po letech přiznal, že „lidem jsme nemohli říci všechno“. Představa „občanské společnosti“ je sama ideologií, něco podobného je „nepolitická politika“, nebo církví hlásané „neodpovídání zlému zlým“, která má zbavit většinu občanů jejich síly – jednoty. A ideologie je základem poznání a přispívá vzniku té jednoty. Proti ekonomicky silnému globálnímu kapitálu nemůže uspět ničím nesjednocená „občanská“ společnost, ale ideologií sjednocená síla mas. A nemáte pravdu, že “ proletariát téměř vymizel“. Nevymizel, pouze se změnil. nepracuje rukama, ale hlavou.

    • Leo K napsal:

     Hm, to už ale není proletariát v tom nejvlastnějším smyslu slova. S proletariátem má společného jenom to, že nevlastní výrobní prostředky a na trhu může tedy nabízet jenom vlastní práci. Tak zkuste učitelovi, finančnímu úředníkovi či policistovi říct, že jsou proletáři. Ha, ha. Jo a jednota jako spojení občanů ideologií? To je hezký fašismus! Viděl jste film Vlna? To je jenom nepatrně pozměněná skutečná událost, kdy profesor chtěl názorně ukázat svým žákům vznik fašismu. A třetí den se to rozběhlo samo, nesouhlasící byli vyloučeni a báli se nadále chodit do školy. Sežeňte si ten film! je to poučné.

    • NavajaMM napsal:

     Pane Ernest, priznám, že sprvoti (v starších textoch) som aj ja podsúval p. Leovi tieto interpretácie, ale nie je to tak. Občianska spoločnosť p. Lea nemá s „nepolitickou politikou“ nič spoločné, je to skôr „občanmi riadená spoločnosť“ a bolo by lepšie, keby sme jej hovorili „Leova občianska spoločnosť“, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Táto predstava sa dá zjednodušene vyjadriť ako „trvať na právach zakotvených v ústave“ a tým pádom to nie je možné považovať za ideológiu. Neviem, či už Vám začína byť jasné, že to nie je ani protiklad k ekonomicky silnému globálnemu kapitálu. Skutočnej demokracii tento silný globálny kapitál ani nemusí vadiť, lebo ho dokáže vykázať do patričných medzí. Platí to len naopak – kapitálu vadí demokracia.

 5. Laco G. mlynář napsal:

  Článek pana Leo K. je jen další variantou předstírání, že existuje jeden jediný demokratický ideál. A také, že občanská společnost může být hrází proti zneužívání demokracie ekonomickou mocí. Jenže demokracií v historii lidstva už bylo mnoho. Čím to? No přece tím, že vždy šlo o takovou její podobu, který byla vyvinuta těmi, kdo měli aktuálně ekonomickou moc. Bez změny držitelů ekonomické moci se nemůže povaha té které demokracie změnit. Může pouze zmizet i jen předstírání demokracie tím, že když držitelé ekonomické moci usoudí, že ztrácejí moc, přejdou otevřeně k diktatuře. Běžný scénář.
  Buržoazní forma tzv. demokracie, která je praktikována nyní v Česku, patří k těm měkčím podvodným demokraciím. Společnost je atomizována do velkého množství politických stran, které mezi sebou zápasí o prkotiny a tak se nestane, aby se proti vládnoucí velkoburžoazii spojil blok ovládaných, kterých je velká většina. Navíc je systém buržoazní demokracie tak vychytaný, že vítězit ve volbách mohou pouze a jedině strany, které mají dostatek peněz. Přiblblé masy, jásající v listopadu 1989 a cinkající klíči, už pomalu přicházejí k rozumu, tedy ta část ze společenských tříd, kterým se nepodařilo transformovat do pozic vládnoucích a majitelů výrobních prostředků. Většinově už vědí, že je to vše jen podvod. Ale to všechno už dávno popsali před 150 lety chytřejší hlavy. Jen cinkači si mysleli, že ty hlavy byly hloupé a lhaly. Proto ten děs vládnoucích před referendy, dodnes si mlátí hlavami o zeď, že dovolili přímou volbu prezidenta. Jen ne aby vznikly pouze dva velké bloky. Takže občanská společnost, jako podpora demokracie podle pana Leo K. za podmínky vlády velkoburžoazie je přelud.
  Co tedy? Co s tím podvodem?
  1.
  Platí poznatek vyjádřený básníkem Vladimírem Holanem, že bez vertikály se žádná stavba nedostaví. A není tím myšlena věž babylonská, ale spíš gotická katedrála.
  2.
  Moc ekonomická nesmí ovlivňovat moc politickou. To se lehce řekne, ale špatně realizuje.

  Jisté řešení vidím na obzoru v podobě tak rozvinutých výrobních vztahů, že práci budou vykonávat pouze ti, co se v ní budou chtít realizovat. Pro ostatní bude vše zdarma, protože práce, jako prostředek vydělávání si na živobytí nebude k dispozici. Nepřipomíná vám to něco? Jenže stačí si uvědomit armády makajících robotů v Mladé Boleslavi, teď myslím ty naprogramované, ne ty lidské a je jasné, že tam někam lidstvo směřuje.
  Nevím ovšem jak dosáhnout toho, aby to krásno, které jistě nastane, nějaký pitomec nebo banda blbů nerozhadrovali a nevrátili lidstvo o 1.000 let zpátky jako Vandalové římskou civilizaci.

  • Leo K napsal:

   Řekl bych zbytečně černý scénář. Když se podíváte, co se hnulo ve prospěch občanů od pádu Nečasovy vlády a dáte si práci, zachytit i ty změny v obcích, tak poznáte, že přece jeno světýlko v dálce je. Chápu, že zvolání: „Všechno stoji za HáVéeNO dvě…“ je také filosofie. Ale že by poskytla alespoň předstatovní přípravu?

   • Laco G. mlynář napsal:

    Pane Leo K., velmi si vážím Vašich úvah, je za nimi jistě hodně nastudováno, domysleno a promysleno. Jenom mi připadá to Vaše plédování za občanskou společnost je příliš optimisticky idealistické, protože ono nebere v úvahu to hlavní co hýbe každou společností. A tím je vztah ke kapitálu. Spolek hasičů může ovlivnit rozpočet obce, ale na celostátní úrovni nehne s ničím.

    • Leo K napsal:

     Já se s vámi přece nepřu o současném stavu. Ptám se a částečně si i odpovídám na otázku co s tím. S vašim přístupem … nic. Někde níže jsem napsal, že nadnárodní společnosti si chtějí ze světa udělat chovnou stanici svých spotřebitelů. Opravdu se cítíte být laboratorní myškou? Dostane nažrat, napít, optimální teplotu prostředí…

     • Ernest napsal:

      Promiňte, že vstupuji do vaší diskuze s Lacem G. ale nedá mi to. Při současné moci nadnárodních společčností, tedy globálního kapitálu jak chcete svět změnit občanskou společností, když ani národní státy kapitálu nejsou sto vzdorovat? V článku o uprchlících Vlk popisuje, jaký je mechanismus EU (která je nástrojem kapitálu) a jak KONKRÉTNĚ OVLIVNÍ ekonomiku státu (Maďarsko, Řecko). Tady žádná občanská společnost nepomůže. To je skutečně naivní. Zde musí velká většina občanů, sjednocená ideologií a cílem, se postavit kapitálu a říci: „Ne tady vám nic nepatří, to je NAŠE společné a MY budeme užívat výsledky NAŠÍ práce“.

     • p. napsal:

      ..a co se týká „chovné stanice spotřebitelů…“, to z nás korporace dělat nemusí; to je totiž přesně to, co mnohým lidem stačí k životu; hlavně když je co pít… A nakonec, proč ne? Kdo chce víc, a ví co chce, ať zkusí kromě žraní něco jiného, třeba sport, umění, pokud v tom dokáže najít smysl…btw, co myslíte, že dělají „CEO“ ve svém volném čase? Myslíte, že jejich život, se od toho normálního nějak výrazně liší? O tom si dovolím silně pochybovat; kaviár k snídani, dokonce ani na jachtě, zřejmě dlouhodobě nikoho neuspokojuje; v opačném případě by tito lidé nepotřebovali k životu i běžně užívané drogy.

     • Leo K napsal:

      Vážený Erneste, když napíšete, že jsem naivní, předpokládám, že jste článek četl. Stát je podle vás – kdo? Hergot jsme to my a jenom my a že jsme PROPŮJČILI část svých práv svým zastupitelům, neopravňuje ty zastupitele dělat něco proti naší vůli. Ano velká část občanů musí vystoupit – máte pravdu – ale jak si to představujete? Do ulic? S vidlemi a sudlicemi? Tak to já Vám řeknu, že takhle si demokracii nepředstavuji.

     • Lex napsal:

      Pane Leo K,
      tak takovou naivitu, kterou jste tu prezentoval v 18.14, tak tu bych od člověka jako jste Vy, nikdy, opravdu nikdy nečekal. Že by zase „kafemlýnek“?
      Milý pane Leo K,
      Vaše představy o moci „bezmocných“ vzaly za své nejpozději s novelou zákona o volbách do ČNR v roce 1990, kdy si „kapři“ odhlasovali, že si nedají vypustit rybník tím, že zavedli NEODVOLATELNOST politiků. Tu, která tu byla prostřednictvím volebního soudu skoro celou první republiku a po celou dobu té „komunistické totality“ (i když vím, že šlo vcelku o formální ustanovení Ústavy a zákonů, ale přece jen, byť na papíře, existovala).
      Nyní už pětadvacet roků ne.
      A druhým momentem, kdy se politikové vyvázali z moci „bezmocných“, byl zákon o státním zastupitelství účinný od roku 1994, který zrušil „všeobecný dozor“ prokuratury. Ale to je na delší řeč.
      Hrrrrk, hrrrrk…..

     • Leo K napsal:

      Lexi, občanský tlak zmůže ledacos. Urřčitě jste si za poslední voleb všiml, co bylo volebním tématem – přímá demokracie. A to tak silně, že ji měli v programu mimo ODS a KSČM všechny strany. I kapři si uvědomují udici – i když si prý pamatuji pouze 5 sekund
      🙂

   • český maloměšťák napsal:

    Co se hnulo ?
    Tak zoligarchizovaný systém jaký je zde mají možná jen na Ukrajině.
    Vládu v podstatě řídí člověk o kterém se neví zda při svém uvažování a rozhodnutích je v danou chvíli za poslance, ministra, za žadatele o dotace, za udělovatele dotací, za majitele Čepra či za majitele Agrofertu, za privatizátora či nacionalizátora Unipetrolu, za člena starých estébáckých struktur….
    Tak nedokázal zberlusconizovat politiku ani Klaus, a to byl nějaký formát !

  • Geordyn napsal:

   Pane Laco, přál bych si Vaši schopnost takto podat myšlenku. Jen paběrkuji.

 6. zemedelec napsal:

  Pane Leo K.
  Moc události jste stlačil do tak krátkého textu,to je na tlustou knihu.
  Zaujala mě ta fáze revolucí.Co myslíte tím silní,finančně,nebo ideově?
  V téhle době,už si jednotlivé státy nevystačí s revolucí,příklad Řecko.
  Také v této utečenecké krizi,si jeden stát nevystačí,musí dojít ke spojení více států.
  Ti silní se nám ukazují,Orbán,Fico,Zeman bez kompetencí,další se najdou,nebo přidají,jen vyslat jasný signál,do EU,do USA.Ještě je tu šance,domluvit se s Ruskem s Čínou.
  Podobná situace je i kolem TTIP,jeden nic nezmůže.

  • Leo K napsal:

   Silní – ekonomicky. Ale ekonomie nezahrnuje jenom levnou výrobu, ale také efektivní prodej. Proto píšu o těch kuřatech. Jestliže se chovají ve tmě a namačkaná na sebe, pokrytá velkými dávkami antibiotik v krmivu, tak jejich chov na metr čtvereční půdy vyjde levně i když se pak musí oplachovat od vrstev trusu. Jde o to, jestli jsme ochotni taková kuřata jíst. V americe ano. Občanská společnost NEJSOU lidé v v ulicích! To je dav, davová psychóza, manipulace s davem – i (nyní) biskup Malý se zúčastnil. Pamatujete? „Gusto, je tu husto!“ TTIP – doufejme – naděje umírá poslední, v Německu se už iniciativa STOP TTIP & CETA dočkala 2,6 milionů podpisů. To se nedá jen tak snadno přehlédnout.

 7. Alex napsal:

  Leo, tenhle článek jsem potřeboval jako sůl v době, kdy jsem se loučil s vlkem doslova frustrován vývojem událostí na Ukrajině a mainstreamovými reakcemi na tento vývoj a hlubokým pesimizmem, který na mne dýchal i z mnohých článků na Kose.
  Po jeho přečtení jsem si okamžitě připomněl rčení Petra Robejška VÍCE DEMOKRACIE, jímž dával návod na léčbu současného stavu, kterou charakterizoval tak, že v USA a na západě se demokracie změnila a mění v autoritářství elit.
  Ostatně není to první Váš článek v tomto směru.
  Vlk má pravdu, tenhle článek je úžasný. Proto mne i mrzí vývoj lajků, porovnám-li z tohoto hlediska článek Váš a svůj. Nemám dar takové logiky a srozumitelnosti napsaného stručně řečeno nemám takové vyjadřovací schopnosti. Ani nedisponuji Vaší vzdělaností. A např vím, že přes trojí úpravy a trojí zaslání vlkovi s novými a novými úpravami jsem nebyl dostatečně srozumitelný v té části svého výtvoru, kde píši:
  „Němci ten rozval celého segmentu práva prakticky dokonali pozváním syrských uprchlíků do Německa pro rok 2015 dokonce v počtu 800 000 osob ústy Angely Merkelové poté, kdy uprchlíci začali Řeckem a Maďarskem procházet nezadržitelně.“
  A kde jsem opomněl upřesňující sousloví na konci věty – BEZ REGISTRACE tím i srozumitelnější.
  Ten vývoj lajků mne mrzí o to více, že Váš článek je prostě daleko zásadnější pro dnešní dobu než ten, který se věnuje konkrétní věci, pro obecnější shrnutí a jakkoli i takové články jsou potřebné.
  Váš článek by zasluhoval doslova vodopád hvězd.
  A ještě jednu poznámku – Leo, moc mi připomínáte Lexe, jak jsem ho poznal na Aktuálně.cz. Tamního doslova aristokrata diskusí.

 8. lump napsal:

  Autor pěkně rozepsal filozofickou schizofrenii doby. Doba je těhotná změnami v očekaváni něčeho dalšiho, ale čeho? Každá lidská bytost totiž očekavá něco jiného a přesto to samé, lepší život! Leo zapoměl na jednu a to zásadni věc. Našim společným nepřitelem neni nějaky „ismus“. Ty jsou totiž jen výsledkem různych ekonomických stimulu a podmínek, které vyvěraji z kolosálniho celosvětoveho podvodu v oblasti financi, které začalo ve 14-15 stoleti s prvnimi půjčkami a cennými papíry a hlavně s úrokem Tím byl nastartován podvod s nekrytými penězi dnes nazývanými FIAT money. Takový hlavní moment v tomto celosvětovém podvodu byla porážka Napoleona . Svalovat vinu na ty druhé, kteří chtějí vrátit víc, než půjčili je komické, protože tak popírá základní princip ekonomiky, v níž každý ekonomický subjekt vždy musí dokázat vygenerovat větší příjmy, než jaké má výdaje !!!!!!!!!! /ekonomický nesmysl/ :-)). Je faktem, že ve finančním světě existuje mnoho nemravného. Zadlužení vlád nevzniká vinou „zlých bankéřů“ a neschopných ministrů financí, ale zcela přirozeně vyplývá z ekonomických vztahů daného ekonomického systému (státu) v komplexním smyslu, t.j. systému ekonomiky včetně příslušné demografie, legislativy, úrovně technologie, zdravotní péče, životního prostředí atd.. Změny, k nímž objektivně ve světě došlo během posledního století, byly tak zásadní, že je existující ekonomické paradigma von Bismarcka (v Evropě) a Hamiltona (v USA) již nedokáže absorbovat a vybratelné daně potřebné náklady nestačí pokrýt. Proto státy upadají do dluhu a nemají naději se z nich vymanit bez kvalitativní změny. Protože kvalitativní změnu demografie lze dosáhnout v podstatě jediné válkou, kvalitativní změnu vývoje (technologie, vědy, délky života atd.) řízením záměrně dosáhnout nelze, zbývá jediná možnost, změnit legislativu, t.j. existující ekonomické paradigma. Je nutno odstranit úrok a daně z ekonomické oblasti a tím se dostaváme do oblasti ekonomické svobody a poté i ke svobodě politické. Odstrańme \Rothschilda a spol , kteří nás zotročili monopolem tisku FIAT peněz a nekrytého úroku. Tento podvod produkuje většinu války a celkové disharmonie na této planetě . Celosvětově je lidstvo předurčeno k ideii „l’égalité, l’unité, la fraternité“ , protože je dost technologí, které každému člověku zajístí živorní potřeby, bohužel daně, úrok a politika toto neumožňují z důvodu nerovnoměrného rozdělení zdrojů na planetě. Pouze co se nedá zdanit a oládat je vzduch….. ten je vsude stejný.

  • Gerd napsal:

   I vzduch se dá zdanit prostřednictvím povolenek na vypouštění CO2. Metoda je odzkoušena na úrovni firem. Zbývá jen její implementace na úroveň občanů. Dosud k tomu není vůle a podmínky. Jakmile k tomu dojde, okamžitě nastane jiné halasení politiků o zodpovědnsoti k životnímu prostředí a nějaká lidská práva a humanismus dnes hlásaný v migrační krizí budou úplně popřena.

   • Vidlák napsal:

    Však už středověk znal poddýmné – daň z komínů… chudákům se dá zdanit všechno…

    • Gerd napsal:

     Dýmné někteří chytřejší feudálové nevyžadovali, protože pouhý otvor v doškové střeše často chytil od jisker a pak lehla popelem celá vesnice.

  • český maloměšťák napsal:

   Stát, suverén samozřejmě není (neměl by být) otrokem, takže se vymanit z dluhů může nemůže to ale udělat malý, na vnějším světě fatálně závislý stát – snad jen zavedením paralelní alternativní měny, nejlépe potichoučku, potichu, takzvaně zezdola (srvn. revoluce zezdola).
   Pěkně a poměrně zevrubně o tom píše pan Votruba v knize Paradox úroků, vřele doporučuji.

   Vzduch se dá zdanit i ovládat.
   Nelze ovládat pevné přesvědčení, zejména pokud je posilováno úspěšnou praxí a je sdíleno mnohými. Například pevné přesvědčení o tom, že rovnost politických práv nemá být žvástem a pokud je, tak se nejedná o demokracii, naopak – je porušována ústava (která vesměs postuluje existenci demokratického společenského zřízení coby alfu a omegu východisek ústavy) v tom nejzákladnějším a tak je silně zpochybněna legitimita výkonu veškeré moci odvozené od takové “ rovnosti“ politických práv, jejich vyjádření …neboli pokud lid předal (přenesl) svou moc v důsledku soutěže založené na obrovské nerovnosti možnosti naplnění politických práv mnoha , tak žádnou moc de facto nemohl předat, leda by ústava neplatila. Daný systém je tedy nelegální , je smyšlenkou opřenou o diktát moci nemnoha těch, kdož svá politická práva naplnili – ale na úkor mnoha nenaplněných, zmatečních (soutěž není soutěží pokud má mravenec zašlápnout slona a jedině tak může uspět ). Nemluvě o nevyjádřených právech (proto by volby měly být povinné – ale až poté, co budou i svobodné).

   • Gerd napsal:

    Pravda proti masovému nerespektování zákonů je státní moc zcela bezbranná. Pokud se jedná o nějaký obskurní zákon, je protest o to snazší.

 9. NavajaMM napsal:

  Pane, Leo, tento text na mňa pôsobí ako svetlo v tuneli. Je vidieť, že o týchto veciach intenzívne a plodne premýšľate. Čoraz viac sa presviedčam, že sme vlastne na spoločnej vlne a môžete počítať aj s mojou pomocou.
  Na tomto mieste by som chcel len stručne reagovať na niektoré myšlienky p. Geordyna ohľadom násilných alternatív riešenia. Za kľúčové považujem Vaše vyjadrenie, že nejde o zmenenie sveta, ale o to, aby si ľudia uvedomili svoju silu. Áno, to je snáď najdôležitejšie zo všetkého, čo ste povedali (a že toho nie je málo!). Keď si ľudia uvedomia svoju silu, vôbec nie je nutné, aby sa táto sila prejavila násilím. Násilie je totiž častejšie prejavom strachu a zúfalstva, než skutočnej sily.

  • Leo K napsal:

   Jsem o tom přesvědčen.

   • český maloměšťák napsal:

    Bez projevu realné organizace této síly, je takové uvědomění k ničemu.
    Násilím je potlačování jakékoliv myšlenky či činu jinak než verbální cestou , například myšlenky na to zmáčknout knoflík spouštějící jadernou válku. Bez násilí se neobejdete, to je tlach, iluze..
    Mnoho věcí ale lze udělat fikaně, například znárodnit lze tak (popisuje to už Barbara Wootton) , že znárodníte za náhradu, ale tu náhradu splácíte několik dekád a silně progresivně ji zdaníte (i to ale vyplaší investory a oni dotyčný stát položí, pokud se jedná o slabý a závislý stát).
    Řekové postupovali také fikaně, a přesto rozdráždili k neříčetnosti dokonce i ty zdejší salonní žvanily dožadující se jinak ( a dlouhodobě a neustále) spravedlivější dsitribuce bohatství…. že začli tito nadávat Řekům do lenochů, rozežranců, nezodpovědných hospodářů, málem že jim nenádavali do nepřátel mezinárodního peněžního systému.
    K smíchu, snad tyto stále více a více hnědnoucí takysocialisty přivede k rozumu nějaká iniciativa jdoucí z velké země, možná z Velké Británie. Nějakou odtučňovací kúru musí znovu projít, všici ti hoteliéři, stavební a pozemkoví spekulanti atd…

 10. Antonie napsal:

  „Tato slova jsou určena těm, co ještě věří v demokracii. Pro těch pár jedinců, kteří ji berou ještě vážně a pro které to není jenom vyprázdněný historický kolorit doby. Pro které je to stále ještě nenaplněný ideál.“

  Hned úvodními slovy přesně vystižený smysl demokracie. V demokracii přece každý hlas musí být slyšen, ale mluvit je dovoleno jen tomu, kdo jí věří. Kdo si dovolí myslet jinak, dokud nepochopí svůj omyl, ať mlčí. Případně ať se vypovídá do větru staré vrby jako holič krále Lávry anebo v demonstracích pro několik posluchačů na náměstí.

  Demokracie je marná nenaplněná ideologie jako každá jiná, jen pro někoho, ale o to zrádnější, že svévolně šíří zkázu, podporuje násilí a lstivě deliberativně se vydává za ideály humanity a svobody. Ale svobodní jsou jako vždy jen prospěcháři.

  Stejně jako každá jiná ideologie, fungovat by mohla. Ale jen a pouze na základu jediné věčné pravdy, že kdo podvádí, lže, krade a zabíjí je zločinec. Tento základ Starého i Nového Zákona buď vstoupí ve všeobecnou platnost anebo po nás islám, ideologie poněkud jiná, než ostatní. Otroctví bez sebemenšího pokroku, ďábelsky nelidský, dokonale propracovaný nástroj ke zkáze lidstva. Ideologie a náboženství fanatiků „jediného vyvoleného muslimského národa“ je válečným nástrojem mocných k likvidaci „přebytečné lůzy“ a pomstychtivě nenávistným nástrojem bezmocných zoufalců za svět, jaký je.

  Čas se přiblížil. V Božím království je místo pro lidi všech ideologií i náboženství, pokud zachovávají přikázání lásky a jakou podobu pro nás neviditelné duchovní tisícileté vládě s Kristem v tomto hmotném světě dáme, jestli budeme svobodně podle přikázání žít a milovat anebo otrocky trpět, tedy asi už ne my, ale naši nejmilejší po nás, to záleží jen na nás, jak se k tomu teď postavíme.

  „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“ (Zjevení Janovo 20:4)

  • Leo K napsal:

   …Ale svobodní jsou jako vždy jen prospěcháři…To asi Petra Macha moc nepotěší. Ale vážně, absolutních pravd se nedočkáme, co tedy dělat? Hledat! V každodenní praxi hledat ten nejsprávnější způsob a netrvat na tom, že je je jediný a nic správnějšího neexistuje.
   Díky.

   • Antonie napsal:

    Jediným správným způsobem, v jakémkoliv politickém systému, je spravedlnost v pravdě. V pravdě by fungovala každá ideologie, i demokracie. Pravdou jedinou a věčnou je a bude, že podvádět, lhát a krást se nesmí. Proč si myslíš, že může, anebo jestli si to nemyslíš, proč se tomu zuby nehty zoufale zarputile až k nepřátelství bráníš? Co jiného chceš v každodenní praxi najít, snad důkaz, že pravdu je možné obejít, aby člověk svobodně mohl podvádět, lhát, krást a vraždit? Takový důkaz neexistuje.

    Zákonodárce na pevném základu základních morálních pravidel, než zákon vysloví, by se měl umět vcítit do pozice z obou stran, představit si sebe názorově vlevo i vpravo, ve všech společenských oblastech, aby nepoškodil žádného, představit si sebe jako zaměstnavatele i jako zaměstnance, prodávajícího i jako kupujícího, jako lékaře i jako pacienta, atd.

    Chápu, že každý člověk se může na jednu věc dívat z různého úhlu, ale nechápu, nikdy v životě nepochopím, co to je za omezenou zlou pyšně nadřazenou povýšenost, i tehdy, když v odporu ke společnému ohrožení invazí islámských bojovníků, odpor těch jedněch je lepší nebo horší než těch druhých. Proti společnému nepříteli s jedněmi ano a s druhými ne. A tím si barbarské zotročení na sebe připravujeme jako zasloužený trest za nesmiřitelnost.

    Nutné je odložit hloupě zbytečné spory jednotlivých politických stran a hnutí zleva zprava a postavit se všichni společně rozhodně pokojně v pravdě spravedlivě a čestně spravedlivými zákony proti zločinecky vražedným záměrům mocných.

    Už tady v naší zemi dávno mohl být pořádek, jenže každý „dokonale vědoucí“ si plácá a bude plácat na svém vlastním písečku svoje bábovičky, svoje rozumy své „jediné“ pravdy, a bourat bábovičky ostatních „pomýlených“ a tsunami už hrne písek i bábovky všech „jediných pravd“ do jedné žumpy. Pravda je jedna. Kdo lže, krade a vraždí je zločinec a patří do kriminálu. Všechno ostatní je dovoleno zleva i zprava.

    Strach z uprchlíků není neochota pomoci, ale je postavený na zcela racionálních skutečnostech, že převálcují Evropu proto, Evropa není schopna nastavit pro příchozí jasná pravidla, přimět je dodržovat je a přijmout evropské společenské normy. Ta nesmyslně otevřená náruč je začátek konce Evropy, za pár let bude kompletně muslimská. Německo se zbláznilo, protože se jim jejich muslimští gastarbaitři z 50 let přemnožili a dnes jsou z nich islámští Němci. A není naší povinností je neopakovat jejich chyby k vlastní zkáze.

    Už tady v naší zemi dávno mohl být pořádek, jenže každý „dokonale vševědoucí“ si plácá a bude plácat na svém vlastním písečku svoje bábovičky, svoje rozumy své „jediné“ pravdy, a bourat bábovičky ostatním „pomýleným“ a tsunami už hrne písek i bábovky všech „jediných pravd“ do jedné žumpy.
    Nutné je odložit spory jednotlivých politických stran a hnutí zleva zprava a postavit se všichni společně, důsledně rozhodně pokojně a čestně v pravdě spravedlivými zákony proti vražedným záměrům mocných.

    A děti by měly být důsledně vychovány slovem i osobním příkladem rodičů, politiků a dalších osob veřejně a kulturně činných k tomu, že podvádět, lhát, a krást se nesmí, aby je ani pohádkami ČIT zmanipulovaná paní učitelka neobelhala.

    „každé usilování je krásné. I to, které chce svobodu, i to, které chce řád. I to, které chce chleba pro děti, i to, které si žádá chleba obětovat. I to, které chce vědu, jež zkoumá, i to, které chce úctu, jež přijímá a ustavuje. I to, které chce hierarchii, jež nastoluje zbožnění, i to, které chce podílnictví všech. I to, které chce čas k rozjímání, i to, které chce práci, aby čas naplnila. A vím také, že tyto rozpory jsou rozpory řeči, a kdykoli se člověk pozvedne a zahledí se na ně z větší výšky, rozpory mizí.“

    „Politování hoden není každý, kdo hladoví nebo něco takového trpí, nýbrž ten, kdo žije rozumně nebo se vyznačuje nějakou dobrostí nebo její částí a přitom má údělem nějaký neblahý stav, proto by bylo s podivem, kdyby takový člověk v ústavě a obci jen prostředně uspořádané byl docela bez pomoci, takže upadl do svrchované nouze. Proto může dát zákonodárce bez obav asi takový zákon: Nikdo se nám v obci nestávej žebrákem, a jestliže se někdo bude pokoušet dělat něco takového, sbíraje si nekonečnými prosbami na živobytí, vyžeňte ho, aby byla země úplně čistá od takového tvora. Neboť špatného je vždy třeba trestat, aby se polepšil, avšak nešťastného ne, z toho totiž není prospěch Zákony jsou jedině tehdy správné, když dělají ty, kteří je užívají, šťastné. Poskytují totiž všechna dobra.“

    • Antonie napsal:

     oprava: A není naší povinností je opakovat jejich chyby k vlastní zkáze.

     • Antonie napsal:

      A není naší povinností opakovat jejich chyby k vlastní zkáze. Teď už je to dobře? Snad ano 🙂

      Odpovědět

    • Leo K napsal:

     Nebourám bábovičky. A k prohlášení …Zákony jsou jedině tehdy správné, když dělají ty, kteří je užívají, šťastné. Poskytují totiž všechna dobra…mohu dodat jenom to, že je to obráceně. Dobro je prvotní. Z něho vyplývají zákony.

     • Antonie napsal:

      Ano, prvotní je dobro a dobré je všechno, co druhému zleva ani zprava neublíží, nepoškodí. To je prvotním dobrem, z něhož by měly vyplývat zákony.

     • Antonie napsal:

      a když nebouráš bábovičky, tedy uznáváš Marka Řezanku rovnocenně stejně jako Petra Hampla nebo jeden má pravdu a druhý se mýlí?

     • Leo K napsal:

      Pravdu neposuzuji. Řezanka se z politiky spíše stahuje – není buřičem (v tom kladném smyslu slova), zakládá si na svých básních. Petr Hampl se v politice vyžívá, z jeho chování i jednání (ani teď nevím, jestli je ještě u Svobodných) číší chuť se stát politikem a Imigranti jsou velikým tématem. Lidé už dnes věří, že co imigrant, to muslim. A že nás imigranti zaplaví – těch 1500. Podívej, u nás je legálně 120000 Ukrajinců. Kolik je jich nelegálně, nevím, ale malé číslo to také nebude. Jenže díky nim se tu máme ještě jakž takž. Ukrajinci (bez rozdílů profese) pracují jako nádeníci s platem zřídka přesahujícím 50 Kč za hodinu. A to jsou lidé, kteří u nás žádají o asyl. A my se rozpakujeme nad drobnými. Jistě má pravdu názor, že bychom se měli postarat především o své chudé. To přece nikdo nepopírá – leda vláda, TOP 09 a ODS a možná také ANO. Prostě pseudoelita závidí chudákům to málo, protože to může snížit jejich zisky. Čti jezevce.

     • Antonie napsal:

      čtu Jezevce a nesouhlasím s ním ve všem, jako asi ani on se mnou, ale žádný zásadní problém s ním nemám.

  • český maloměšťák napsal:

   Ten, kdo zabil Heydricha nebyl zločinec.
   Ani ten, co v letech 2006 – 2008 podfoukl Goldman Sachs tak, že mu zůstala střecha nad hlavou..
   Nebo ten, co kradl z hladu. nebo ten co smrtelně nemocnému řekl, že za dva měsíce bude v pořádku.

   Doporučuji si prostudovat krom starověkých bajek i soudobé pohledy na takové věci, jako je např. morální rozhodování či altruismus.a havně – nepropadat záchvatům chilialismu, panikařící stádo je nejsnáze ovladatelným, to jen usnadňujete grázlům a hlupákům práci.

   • Antonie napsal:

    V podstatě pravdy každý podvod je podvod, každá krádež je krádež a každá vražda je vražda, bez ohledu na motiv. Svět má takové vlády, jaké je lidstvo. Nejsme lepší, než vládnoucí v uvozovkách „elita“ která udělala ze světa střelnici a z člověka terč. A jestli nedojde k nápravě zákonů a k zákazu zbrojení a k zákazu vraždění a ostatního násilí všeho druhu, ozývá se volání po soukromém držení zbraní a každý si pak najde terč podle své vlastní zvrhlé spravedlnosti a budeme se vraždit na potkání.

    Pud sebezáchovy není hříchem, ale motorem lidského pokroku a vývoje. Hříšné mohou být jen důvody a způsoby sebeobrany. „Běda světu, že svádí ke hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.“ (Matouš 18:7)
    Tedy běda těm, kteří tento válečný stav vytvářejí , to však nic nemění na skutečnosti, že povinností člověka je obnovit spravedlnost, v níž zajistit bezpečnost zákonným způsobem musí být v kompetenci pouze policie a justice.

    „každý demagog s pokřikem co možná největším poukazuje na to, co je vnější a co není v pořádku. V prvé řadě a absolutně rozhodujícím způsobem však není v pořádku člověk.“

 11. Puck napsal:

  Čtu : Současný kapitalistický systém je postaven na lidské špatnosti a občanská společnost by měla napravit jeho nedostatky. Občanská společnost má být vybudována zdola, lidé se mají organizovat za určitým cílem, který by měl být pro občany prospěšný.
  Táží se : Není zastupitelská demokracie postavená na stejném principu ? Proč tedy neplní svou funkci ? Co zabrání, aby prvky občanské společnosti nebyly zneužity stejným způsobem, jako zastupitelská demokracie ?
  Současnou občanskou společnost v Česku představují především neziskovky a mezi občanstvem mají tu nejhorší pověst. Proč asi ? Není to především proto, že byly postaveny k jiným cílům a zájmům, než k těm, které by byly k prospěchu občanům ? Případně k těmto jiným cílům zneužity ?

  Hodnotím snahu autora k řešení žhavých problémů, ale jsem pesimista. kapitál se zglobalizoval. Demokracie, jako regulační systém, který má kapitálu určovat pravidla, tuto možnost nemá. A proto bude mít kapitál navrch, dokud sám, z jeho původních principů, nezkolabuje.

  • Leo K napsal:

   Neziskovky…z poměrně velké části to jsou účelově zřízené entity k převádění peněz do vybraných kapes. Především suplují stát. Neziskovky, stejně jako každá charita (v současném smyslu slova), jsou nesystémová zařízení, která cosi poskytují VYBRANÝM subjektům. Tedy vlastně zakládají další nespravedlnost. Demokracie, která nemá možnost regulace kapitálu – je představa liberálů a neoliberálů. Je to PŘEDSTAVA. Není to demokracie. Nic na tom nemění skutečnost, že to tak u nás vypadá.

   • Puck napsal:

    Děkuji za odpověď. Jsem v oboru sociálních věd naprostý amatér a nemám snahu to měnit. Píšu jen proto, že by Vás mohl zajímat i názor občana, který jde na problém jen vlastním rozumem, bez patřičného vzdělání v tomto oboru.

  • Leo K napsal:

   Pardon – zapomněl jsem na zastupitelskou demokracii. Je to v článku. Cituji začátek…nechce se mi pastovat, co už jsem napsal: …Teoreticky žijeme v demokratickém státním zřízení, ve kterém je zdrojem veškeré moci lid. Lidé delegují své zástupce do orgánů státní moci, kde tito reprezentují vůli těch, jimiž byli delegováni. Tolik k teorii. Ve skutečnosti je však zřejmé, že občané nemají skutečnou politickou moc…

  • NavajaMM napsal:

   Pane Puck, predstavte si súčasnú spoločnosť ako veľkú železnicu a na nej lokomotívu a vagóny. Ilúzia demokracie, o ktorej píše p. Leo, nás presviedča, že stačí voľbami vymeniť strojvodcu a personál vlaku a všetko môže byť fajn. Lenže jediné, čo tieto osoby môžu ovplyvniť, je rýchlosť a pohodlie cestujúcich.
   P. Leo, ak ho správne chápem, nám oznamuje, že táto globálna železnica nie je jediná možnosť prepravy a že ľudia sa môžu rozhodnúť necestovať po pripravených koľajach.

   • Leo K napsal:

    Ano. Chápete mě správně. I když je ta globální železnice lacinější, je pro mě odpudivá, protože si nemohu užít toho, co bych si přál (třeba pohledů na krajinu).

   • Puck napsal:

    To ale znamená revoluci a těch už bylo. Možná přinesly nějaký pokrok, ale za jakou cenu ? Revoluce v Rusku byla postavená také na ideologii, na předepsaných brýlích, a nakonec se šestina světa vrátila ke kapitalismu.

    • Leo K napsal:

     Proč revoluci? Revoluce je jednak násilí a za druhé si myslím, že revoluce se nedá řídit – i když se to Leninovi snad povedlo. Snad – protože historie jeho konce vypadá nápadně podobně jako konec Robespierrův – i když nebyl popraven. Podle mne je důležitá re – aktivace lidí. Zabránit zmrtvění. To je největší nepřítel!

    • NavajaMM napsal:

     Pane Puck, revolúcia je len slovo, pomenovanie toho, čo sa stalo. História pozná niekoľko typov revolúcií a Vy teraz hovoríte o tých, čo mali pomenovanie skôr, ako sa udiali. Úspešnejšie a prevratnejšie však boli revolúcie, ktoré dostali meno až dávno po ich zavŕšení. Napríklad priemyselná, vedecko-technická a pod. A tie dokonca prebiehali neriadene a bez vlastnej ideológie (bez predpísaných brýlí) a až spätne sme zistili, že sa niečo stalo.

 12. M.N.O.P. napsal:

  Pokusím se zapojit do diskuze ….
  Historie má velkou přednost v tom, že víme jak to probíhalo s jakým výsledkem … sice se může časem měnit názor, co se stalo, jaký to mělo význam, kdo byl „vítěz“ a kdo „poražený“, ale historické děje tyto výklady a citace z knih moudrých pranic nezmění… Můžeme se donekonečna zabývat pojmy pravda – lež, svoboda – otroctví, dobro – zlo …. a vztahy oblasti společenských, ekonomických, či ekologických dějů. ale protože význam a obsah jednotlivých pojmů s kterými je popisujeme se v čase spolu s vnějšími podmínkami mění, tak k žádnému konečnému řešení nemůžeme dojít, maximálně se přiblížit, zaujmout posluchače, než je čas modifikuje a pohltí ….a bude se moci psát: už od začátku bylo jasné, že to tak dopadne, jak to mohli nevidět …
  Chtěl bych poukázat na jeden děj, v článku neakcentovaný… začíná nás obalovat kyberprostorová informační krusta, jejíž význam pro naši budoucnost nechápeme a nedoceňujeme. Nevíme, jak se bude tato rodící se nová kvalita chovat vůči lidské společnosti. Je otázkou, jaká role nás – lidskou společnost – v budoucnosti čeká a jaké životní hodnoty pro nás budou podstatné……

  • Leo K napsal:

   Ano…kyberprostorová informační krusta…ano. Už několikrát jsem zmínil nebezpečí života v MATRIXU. Ale právě proto je tu ten veřejný prostor – díky Vlku!
   Velké nebezpečí je v nehybnosti, ve spokojenosti…ve filosofii „mě se to netýká…“ Demokracie je neustálé zpochybňování, neustálé hledání – nových cest, nových řešení.
   Mrtvá byla normalizace (1970 – 1989), ale posledních 20 let je tady zpátky, pod pláštíkem Blesku a s heslem: „Vždyť se máte jako prasata v žitě…“(Kalousek 2009)

   • Roman napsal:

    Já bych toho Kalouska vzal doslova a souhlasím – jako prasata v žitě, tedy s tím Bleskem, Novou, pivem a chleba a drůbeží separát k němu se taky vždycky najde… Ale kde jsou peníze na studium dětí, na koníčky, kulturu,rezerva na nemoc, spoření na důchod? Nikde, máme se jen jako prasata v žitě…

    • Roman napsal:

     Ještě jiný komentář k tomu „Máme se dobře“: Nasim Taleb v Antifragilitě zmiňuje nesmyslnost predikce budoucnosti ze statistických dat na příkladu vánočního krocana, který pravidelně krmen dochází k přesvědčení, že budoucnost je jistá a lineárně závislá, protože každý den mu milí lidé přinesou plnou mísu potravy, takže graf vývoje obdržené potravy prostě směruje bez jakýchkoliv odchylek směrem vzhůru… jenže pak jednoho dne nepříjde potrava, nýbrž usměvaný řezník, což se ovšem z předchozích dat nedá vyčíst.

     • Leo K napsal:

      🙂
      No, jo. Musíte to vzít s klidem. Dříve jste měl nárok na byt. Dnes máte nárok na hypotéku. Komu to prospívá?

 13. Šims. napsal:

  Myslím si, že civilizace už vyzkoušela skoro všechno co člověka může napadnout. Nakonec došla shoda na demokracii, která se zdá být skousnutelná pro většinu. Ale ta demokracie, kterou opěvujeme ve starém Řecku nemá s to naší žitou nic jiného společného než ten název. Ta demokracie po-řecku měla své velké slabiny, jen se opírala o názorové sloupy, které dávaly lidem jakousi sic pofidérní rozhodovací „moc“. Již sám Churchill svým prohlášením, že demokracie je nejlepší ze všech špatných způsobů vládnutí ukazuje své pochybnosti a vědomí si mezer této ideologie. Proč asi se dnešní volič dopracoval v tak navýsost opěvované „demokracii“ současného střihu, že chodit k volbám je vlastně zbytečné, protože panáčci si to stejně udělají podle svého. Již zákony, které se přijímají poslanci našim demoraticky zvoleným parlamentem stojí za nedemokratickou belu. Pořád se vše opravuje, upravuje a fakticky máme pocit, že naše zákonodárství je demokratický paskvil. Práva se dočkat je maratonský běh a když doběhnete, tak můžete jen konstatovat prohranou bitvu času, nervů a peněz. Když si zvolíte své politiky, tak je vám houbeles platné, že jste si mysleli, že se budou chovat jinak. Nikdo je již za převolební mazání medu kolem vaší huby nepostihne. Slyšíte, že se stále navyšuje počet státem placených úředníků (i když douhodobá rétorika je opačná) a vy jako tovární dělník vidíte co si ze svých daní platíte za nadlidi – dodatkové dovolené, platy navíc, luxsní kanceláře a jen si u těchto nadlidí zkuste něco občanského vyřídit. Bohužel ještě musím konstatovat, že jejich rozhodovací komptentnost je značně pochroumaná, jsou ovládáni nepotismem, klientelismem a dalšími hojně frekventovanými ismi této doby. A to podotýkám jsou osoby, které často pracují bez tzv přidané hodnoty a prý mají sloužit. Ale komu? Demokracii, tak to ani náhodou. No a aby ta demokracie byla opravdu dokonalá, tak jsme si pořídili Brusel s jejich armádou dobře placených úředníků, kteří vám pouze vysvětlí, že váš rum není rum, okurka musí být rovná jak pravítko a banán, abyste jej směli sníst musí mít takové či onaké zahnutí. Takže se ptám, jak je možné, že se nyní v Bruselu a spol. řve pro multikulturalismu, když tam nejsou schopní právě v těch jinakostech různých zemí najít tu správnou míru. Brusel nám nezavádí demokracii, ale byrokraticou nadvládu, rigidní pravidla a šablonovité posuzování reality. Brusel je podle mne jedna z institucí, která rozvoj demokracie podřízla necitelněji. Začal nás všechny házet do jednoho pytle a uzávěr utáhlo Německo. Jestliže současná krize zařízne Německo, jako že na to mají našlápnuto, bude to konec EU, protože Evropa bez Německa nemůže existovat. Hra na demokracii prizmatem událostí a vývoje hodnot končí. A ukončím to Orwellovským – v době všeobecného klamu říkat pravdu znamená revoluční čin. Ještě, že tu Kosu, Zvědavce, Novou republiku a další portály máme…….

  • Geordyn napsal:

   Toto bych zakončil ne Orwelovským, nýbrž Bratrostrugackým – Massarakš. Čtenáři scifi pochopí.

   • Šims. napsal:

    Nečtu sci-fi, takže mi Vaše slova fakt nic neobjasňují…….

    • Šims. napsal:

     nejsem zase až tak pasivní – mám tomu rozumět jako beznaděj??????????

     • Roman napsal:

      Ne beznaděj – jen že to nepůjde tak rychle – dokud nebude tlačit bota úplně všechny, tak se žádná revoluce nepodaří, protože ti, kterým je ještě dobře, budou podporovat stávající moc (ze strachu,z pohodlnost, z nevědomosti).
      Jinak jde tuším o román Obydlený ostrov, kde na cizí planetě mladý pozemštˇan pokusí o revoluci a po úspěšném zničení technického centra diktatury zjišťuje, že by potřeboval mít v de facto fungující paralelní struktury státu, které by zvládly nastálý chaos… Ale beznadějné to není, je prostě třeba dozrání všech podmínek (asi jako když Che zjistil v Bolívii, že ti, které přišel „osvobodit“, pomáhají své diktatuře proti němu. Pár let později by možná dopadl jinak).

  • zemedelec napsal:

   Paní Šims.
   Výstižně napsáno.
   Najednou zjišťujeme,proč vlastně byla zřízena EU.
   Malé státy přehlasované velkým,co je špatně,malé státy se těžko sjednotí,co nám dokládají jejich dluhy,jeden po druhém odepsány.

  • Alex napsal:

   Paní Šims, myslím, že tam kde jste a ne sama vůči Leově článku v oponentním vztahu, se spíše promítá naše frustrace, kam vidíme věci směřovat v danou chvíli. Demokracie není nějaká technologie, jež sama o sobě řeší vše a něco, co zaručuje to správné směřování v čemkoli. Jak někde jinde Leo psal – demokracie jen umožňuje nejlépe podílet se všem lidem na správě společných věcí. Výklad Churchila je třeba chápat z tohoto úhlu pohledu. Není to o jeho pochybnostech o demokracii.
   Tu demokracii dělají naplňují lidé – OMYLNÍ a NEDOKONALÍ lidé. Třeba co se týká toho přijímání zákonů – není možné, aby jacíkoli lidé tam sepisovali dokonalé zákony – to není v lidských silách, to je nemožné. Podstatou demokracie není ona možnost sepisovat v parlamentu dokonalé zákony, to je nemožné naplnit. Podstatou demokracie je to, jakým způsobem umožňuje ty nedokonalé zákony měnit k lepšímu. Právě tím NEDOKONALÝM způsobem sice, ale způsobem, jenž umožňuje nejlépe ovlivnění toho procesu všemi členy společenství. Je nabíledni, že to není cesta jednosměrná. A že dochází i ke zhoršení kvality těch zákonů – právě pro omylnost a nedokonalost lidí – jakýchkoli. Jistě by bylo asi fajn, kdyby v tom parlamentu seděli všichni občané, není to ale praktické. Jistě, členové parlamentu mají nejpřístupnější možnost ty zákony měnit, ale ostatním demokracie nabízí možnost ovlivňovat to znění zákonů přes prvky občanské společnost a veřejné mínění, přes média – atd, atd. Jakkoli se to nezdá je to i možnost lobingu. Všechny ty atributy ale naplňují zase jen ti nedokonalí omylní lidé – se všemi svými neduhy (osobními, partikulárními zájmy). Demokracie ale vůbec nic nezaručuje. To je na lidech – co převáží. S demokracií můžeme prostě reálně skončit apokalypticky. Podstatou demokracie je, že nám umožňuje nejlépe neskončit tak.

 14. Leo K napsal:

  Asi máte velký kus pravdy. K tomu multikulturalismu…Takže se ptám, jak je možné, že se nyní v Bruselu a spol. řve pro multikulturalismu…asi ne. Vždyť Merkel prohlásila, že politika mutikulturalismu selhala. A právem. To, co totiž obdivujeme na Americe, tu pestrost etnik – to není mutikulturalismus. V tom politickém smyslu slova, měly mít různé kultury diverzifikované prostory ke svému vývoji. A to v Americe není. Tam se kultury navzájem ovlivňují a já jsem tento jevnazval multietnicitou. Ano, pokud různá etnika na jednom území uznávají stejné občanské hodnoty, tak na etniku nezáleží. A tohle – myslím v USA – funguje.

  • Šims. napsal:

   No, možná se nyní bude říkat, že multikulturalismus selhal, ale nebude to určitě interpretováno, že jde o chybnou myšlenku, ale bude to proto, že překážkou je nezvládnutá xenofobie a potažmo mohou přitvrdit i rasimus. Kdyby jim to multikulty bylo tak „odporné“, tak by si netahali do svých zemí muslimy, nepočítali s budováním minaretů a nošením strašidelných hábitů. Uvidíte, že Merklové a spol. budou prosazovat mešity jako stavby prostorově výhodné, burky apod. strašidelnosti chrání ženy proti nastydnutí apod blbosti (berte to jako nadnesené konstatování). Myslím si, že naše společnost prokázala dostatečně transparentně, že není xenofóbní, to by zde nebylo tolik ukrajinců, vietnamců a dalších národů. Ale když se nechceme podvolit bruselskému diktátu, poněvadž vidíme kam to směřuje, tak nám budou Junkerové a další ještě vyhrožovat. Vedle muslimů totiž nelze provozovat něco takového jako píšete – soužití etnik. Muslimové mají ve svém pospisu života napsáno – šířit svoji víru kam přijdou a možná bych se ani nespletla, když napíši všemi prostředky. EU nyní ukazuje zcela zřetelně, že nejde o konsensuální demokraticky vybudovaný celek ku prospěchu všech zúčastněných zemí. Začíná nám šířit totalitu jako prase a jde jim jen o uchování koryt. Prostě je to zdegenerované par excellence.

  • Ernest napsal:

   Jestli to není tím, že jediné etnikum, které tam bylo doma v podstatě neexistuje? A ostatní etnika to mají na svědomí!

 15. Gerd napsal:

  Pane Leo K.,
  idea občanské společnosti je sice přitažlivá, ale značně utopická. Zkuste si vzít jako příklad bytový dům a společenství vlastníků bytových jednotek, kdy se dohadují o výměně oken nebo výtahu. Každý má své jiné zájmy a priority, domluvit se je těžké. Proto je občanská společnost a plná demokracie možná jen na formě menší skupiny osob – většinou rodiny. To mají společného mnohé západní i východní filozofické směry.
  Každý systém s vysokou formou centralizace moci potřebuje rozvětvený státní aparát, kteýr stojí spoustu peněz a energie. Umírání velkoříší nastává už v okamžiku jejich zrodu, byrokracie nakonec pohltí i sebe samu. nakonec včerejší příklad z doby pozdního císařství je více něž aktuální. Pro bezradnost systému přibývá regulací a vyhlášek, kteér bídu byrokracie jen dále prohlubují.
  A tak se lze v současné době k principu občanské společnosti a nejvyšší míře demokracie přiblížit jen na bázi samosprávy menších obcí, kdy si lidé dovedou uhlídat finanční toky. Ne vždy.
  Obecně samosprávu na úrovni obcí považuji Vašemu ideálu nejbližší. Pro jeho naplnění by bylo nutné, aby centrum předalo více moci do lokálních komunit. A k tomu se nechystá, i ten Brusel se snaží získat stále více moci, místo aby přesvědčil občany pro svou myšlenku, tak ji raději těm hloupým a nekulturním nařídí i proti jejich vůli. A hned jsme zase zpátky u vlády elit a definice všech vznešených cílů a mediální manipulace a z toho plynoucí vlády elitářů, prostě všech popření samých principů demokracie.

  • NavajaMM napsal:

   Pane Gerde, začínam chápať, že občianska spoločnosť, ako ju myslí p. Leo, sa nezhoduje s občianskou spoločnosťou, o ktorej toľko popísali napríklad Havel, Soros a podobne. Občianska spoločnosť hlavne k životu nepotrebuje obrovské množstvo balastu, ktorý vyprodukoval liberálny kapitalizmus. Nepotrebuje nadnárodné banky, burzy komodít, supervyzbrojené armády a Vlka by nepotešilo zistenie, že nepotrebuje ani Ligu majstrov. Preto je oveľa menej skutočne dôležitých vecí, na ktorých je potrebné sa zhodnúť.
   Občianska spoločnosť vo veľkej miere závisí od osobnej statočnosti a disciplíny dodržiavať to, čo som ostatným sľúbil a od čoho závisia. P. Leo nám svojim článkom pekne doložil, že liberálny kapitalizmus a jeho demokratické kulisy odmieňajú presne opačný prístup – sebectvo, bezohľadnosť a podvod. Je to pevne zabudované v systéme aj Vášho spoločenstva vlastníkov bytov. Preto sa v ňom na ničom nedá dohodnúť. Nie preto, že ľudia „sú takí“.

   • Gerd napsal:

    Co vše společnost nepotřebuje se ukazuje v okamžicích katastrof, kdy jde o holé přežití. Všechno civilizační pozlátko jde stranou. Z lidí i státem nastavených procesů.

    • NavajaMM napsal:

     Áno, dobrá poznámka. A kupodivu, niekedy tá samoorganizácia bez civilizačného pozlátka funguje oveľa lepšie. Sú dokumentované prípady, keď podsvetie pri katastrofách organizovalo a poskytovalo pomoc postihnutým.

  • Leo K napsal:

   Nevidím v tom rozpor. Ten Vámi prezentovaný příklad je sice typický, ale s občanskou společností to má málo co společného. Společenství vlastníků bylo vynuceno zákonem v souvislosti s privatizací bytového fondu. To není iniciativou těch vlastníků. Ti se většinou zadlužili, protože jim bylo dáno na výběr – buďto koupit, nebo si je koupí někdo jiný…Další takovým příkladem je participace. Jak správně píšete …přiblížit jen na bázi samosprávy menších obcí, kdy si lidé dovedou uhlídat finanční toky. Ne vždy…Ale to je právě ten pokrok. Ostatně Praha 7, kde v participaci zvítězilo hřiště v dolních Holešovicích, nebo projekt Zanech svou stopu v Praze 10 – to nejsou zrovna ty nejmenší obce. Ano – vím, že je tam vyčleněná částka na participaci a zdaleka to není celá rozpočet jako v Porto Allegre, ale vítejme každý krok správným směrem. Předeším – házíte li kamenem na cíl – musíte vědět, kde je cíl. To nejde z roku na rok. Jde o běh na zatraceně dlouhou trať. Ale už je participace volebním tématem! Že se koupené pseudoeliny brání? No samozřejmě! Když je nebezpečí, že jim někdo vezme kost!!!

   • Gerd napsal:

    Chtěl jsem hlavně ukázat nebezpečí, že čím je větší počet lidí na domluvu, tím horší je domluva. Na možnosti veta a ochraně práva menšinového názoru skončila polská Rzeczpospolita. Když už byla většina pro nějaký rozumný návrh, vždy se našel někdo, kdo jej z vlasntích zájmů zablokoval.
    U těch obcí je nutná určitá max. velikost. Nikde netvrdím, že by obec s 50 tisíci členy nebyla zralá na rozdělení na menší obce. Už 5 tisíc lidí je tak maximum, které se dá ještě rozumně ohlídat mezi sebou. Optimální počet v obci by byl tak 2-3 tisíce lidí a méně.

 16. Vidlák napsal:

  Už to tu v diskusi zaznělo – článek pana Lea je pro ty, kteří ještě věří v ideály demokracie tak jak je definovali francouzští revolucionáři. Obávám se, že těchto lidí je den ode dne méně a brzy už zbude jen pan Leo sám.
  V historii byla demokracie už mnohokrát vynesena na smetiště dějin a často to bylo za jásání, mávání vlajkami, neproběhly žádné demonstrace ani nepokoje. Stačí se podívat do současného Ruska, kde dramaticky velká většina fandí vládě pevné ruky. Proč? Protože se mají lépe, ulice jsou bezpečnější a chleba je k dostání. Pokud toto dokáže zajistit demokracie, bude oblíbena a vážena. Pokud to nedokáže, bude vynesena v zubech, případně vyvezena popravčí károu a do zlatého kočáru bude posazeno něco jiného.
  J

  • NavajaMM napsal:

   Pane Vidláku, p. Leo neostane sám.
   To, čo je pre nás inšpirujúce z odkazu francúzskych revolucionárov nie sú ani tak ich poučky o usporiadaní spoločnosti, ako skôr odvaha vystúpiť zo zabehaných koľají a svoju spoločnosť zadefinovať od základu znovu. Som presvedčený, že skutočná demokracia musí mať takúto možnosť zabudovanú do svojho systému tak, aby sa to dialo prirodzene a bez zbytočných otrasov.

  • Leo K napsal:

   To už jsem také psal. Spokojenost, zmrtvělost, rezignace…to je reálné nebezpečí. A že na to zbudu sám? Těžko říct, ale zatím přesluhuju průměrný věk můžů narozených v roce 1939 o dva roky. Nevím, co bude zítra. Doufám, že se objeví jiní – například Marek Řezanka, František Vlásek a další. Když jsem učiteloval, docházelo mě, že žiji ve skleníku. V prostředí těch dětí a pedagogických pouček. Teprve odstup, který mi umožnil důchod, mi dovolil se podívat skepticky na nehynoucí optimismus učitelů. Tuším, že s vámi – dospělými – je to podobné. Ale čím bych naplnil tu tenoulinkou nitku naděje?

 17. Vendy Safy napsal:

  Moooc dobrý, ale všechno se to odehrává v reálné rovině člověčenství.Nikde ani zmínka o možném zásahu vnějších sil,které asi tvořili tento svět. Vnější sílu abstraktní rovině představuje zdroj nevyšší inteligence Bůh atd.Ptám se,co je víc realita nebo abstrakce,co je to nekonečno,co bylo první vejce nebo slepice a můžem celou věčnost řešit nevysvětelné……Zamyslel se někdo nad samotným člověčenstvím,proč máme tu touhu tvořit a následně krvavě bořit.Proč jsme nekonečně upoutáni ke svému majetku a k tomu,co jsme dokázali,ke svým domovům a k lidem,které milujem,a ke svým hmotným tělům.Jsme tak upoutáni ke svému pitomému strachu,že o to všechno příjdem a jediná jistota,kterou si nikdo nechce připustit je, že o to opravdu příjdem a nevratně a ani nezakukáme.Jaké společenské systémy chceme vyvíjet,když jsme do dneška nepochopili , až na pár vyjímek, svoje bytí na této planetě.Až se nad sebou někdy svorně zamyslíme a pochopíme,a to znamená juknout do historie a poučit se z prožitků, a hlavně uvěřit,že Nejvyšší intelekt existuje.A až uvěříme , bude………………………..a to stačí.

  • Leo K napsal:

   Je pravdou, že věřící mají ve své víře silnou oporu, která jim dovoluje přestát relativně ve zdraví i značné otřesy. Ale pokládám to za velice individuální. Za sebe mohu říct, že raději žiji v nejistotě zda řešení, které jsem našel je dobré, než v jistotě, že všechno už je uloženo v knize knih. Obecněji a lépe než já se vyjádřil Feynman: „Proč se stále potýkáme s problémy? Pořád jsme ještě na začátku. Na vyřešení problémů máme spoustu času. Můžeme se dopustit jenom jedné osudové chyby-když v mladickém nerozumu usoudíme, že všechna řešení známe. Pak je konec. Nikdo nesmí nic jiného vymýšlet. Pak ustrneme. Pak svážeme lidstvo omezenou představivostí dnešních lidí.
   Nejsme zase tak chytří. Jsme hloupí. Jsme negramotní. Musíme zůstat přístupni novému. Věřím ve vládu, která má omezené pravomoce. Jsem přesvědčen, že by měla mít svázány ruce v mnoha směrech, ale nechci mluvit o všem najednou, takže se zaměřme jenom na malý úsek, na intelektuální oblast.
   Žádná vláda nemá právo rozhodovat, které vědecké principy jsou správné, ani předpisovat, které problémy mají být studovány. Stejně tak nesmí vláda rozhodovat o estetických hodnotách výtvarného umění či omezovat formu, jíž se vyjadřují spisovatelé a jiní umělci. Podobně se nesmí vyjadřovat ke správnosti ekonomických, historických, náboženských či filozofických názorů.“
   To je i mé přesvědčení.

   • Geordyn napsal:

    Co vláda smí, nebo nesmí. O tom se ale rozhoduje v kuloárech parlamentních výborů a ty jsou jak dobře víme voděny na nitkách od Babišů,Bakalů, Soukupů, Křetínských a pod. a tito držíc nitky, mají naprosto jiné zájmy, než aby se zdržovali myšlenkami na jiný zájem, než na ten svůj soukromnický. Mírně řečeno. Ideály humanismu, demokracie, hodnoty umělecké jim naprosto nepřekážejí. A čtou-li naše diskuse, myslí si – klidně štěkejte i jako vlci vyjte. Naše karavany pojedou za hromadami majetku na váš úkor klidně dál.

 18. prirodovedec napsal:

  Pro mne zajimavy a inspirujici text. Proto asi podrobna reakce:

  K prvnímu odstavci („Tato slova…“): Verim demokracii. Presneji vychutnavam si ji. Nebo jeji pozustatky? 🙂 Prilis si pamatuji nejruznejsi strachy a svazanost ruznych zemi, shromazdeni a dob, vyzadujicich totalitne ci jemnejsim tlakem shodu na jednom spravnem nazoru. Ocenil bych vice prvku prime demokracie. Ale jiz vice let pisu o protofasismu a nemam radost, ze i ten fasisimus (byt operetni a diletantsky) zrejme opravdu jeste zazijeme. Ale cenne jsou i vzpomínky na tu minulost. A moje budou hezke na dobu tzv. demokracie. Prepychova moznost vyjadrovat se a hajit sve nazory nekonformne byt pod dohledem mnoha bratru (Velkych) byla nesmirne prijemna. I když nevyuziti nadeji po 89 (mohla ale porazena zeme ve studene valce dopadnout jinak nez jako postupne a opakovane vydrancovana? Teniste tomu jen priadali styl) a empiricky dukaz, ze nova věrchuška se kvalitou dusledku svych cinu (nikoliv slov a zvaneni) jevi jako smesni jakesici je tristni.

  Ke druhemu az ctvrtemu odstavci: „Cynizmus současných ideologií je to, že už delší dobu nic nezakrývají.“ Nemyslim. Nemyslim rovněž, ze „byli-li by lidé dostatečně moudří a charakterní, ideologické nastavení systému by nebylo důležité, respektive ztratilo by smysl.“ Na zaklade osobních (jiste jinych nez autor) zkusenosti se domnivam, ze cim dále vice lidi umi dekodovat „newspeak“ a „doublethinking“ a odmaskovat si to, co ideologie zakryvaji, a byt tim nedotceni, cili, ze ideologicke nastaveni systémy (jako princip) pro ne ztratilo smysl (nejsou ovšem ani slunickari, ani konvickari, ani „lide dale zijici nejakou velkou elospolecenskou nadeji“ – zde vnimam napr. jak vlka tak autora). Pokud mohou, realizuji se mimo (jako chalupareni za normalizace) a tyto velke myslenky je mijeji. Samozrejme při tomto pristupu se sjednoti k cinum, az ztrati vse (jako jiz mnozi) nebo budou mit pocit neodvratnosti hrozby ztraty vseho (situace kolem migrace) a ke zmenam asi opet dojde přes hruzy a vybuchy hnevu.

  S patym („Co však dělat, …“) az devatym odstavcem nemam problém. Cisi z nej presvedceni autora, jak by to podle neho spravne mělo byt. Pro mne je to jeden z krasnych úctyhodných a zrejme nerealizovatelných svetu. Je krasne, kdyz se jeho zablesky objevi v miste, mezi obcany. Ne všichni pohled autora prijmou a ne všichni, si jej nechaji vnutit. Soucasna rostouci agresivita konvickaru i slunickaru mi to potvrzuje. Obe skupiny vidi sva dobra, která musí prece i ostatní prijmout.

  Desaty („Nevolník neznal ..“) az trinacty odstavec mi pripadaji na muj vkus az prilis zjednodusene asi by mi pomohlo, kdyby autor zde vyrazne uvadel – podle mého nazoru. Chapu, ze mirir k pointe kolem dvacátého odstavce :).

  Ctrnacty („Stát je donucovací ..“) az dvacaty odstavec mne tolik neosluvuji, protože je nepotrebuji, tyto pohledy jsou mi zrejme. Pouze mi vadi michani idealu davneho liberalismu a ekonomickeho liberalismu = neoliberalismu, ktere tam ctu. Je v nejlepsich tradicich toho, jak si neoliberalismus prisvojuje ideje a terminologii jinych liberalismu. Mozna je to neosloveni dano take tim, ze nenavistny bratr (Ludwig) uspesneho bratra (opravdového vedce), který ho dele zivil, a jeho dosti vztekle dilko Liberalism mne odpuzuji i pro přílišnou zrcadlovou podobnost s prinasenim vecnych a zjednodusenych pravd jako je prinasel marxismus-leninismus (viz komunisticky manifest). Zkratka bratri v triku. Prilis jsem si o tom zadiskutoval v minulosti, rozdil mezi tzv. ideály a ciny ve jmenu těchto idealu je uz zdiskreditoval dostatecne. Kazdy takovy dogmatismus (navic obvykle celkem idiotsky byt marketingove uspesne implementovany) obvykle uspeje docasne, ale jeho svazanost dogmaty a neschopnost adaptace jej pak rozlozi. A související charaktery hlasatelu neoliberalismu to v mych ocich dokonavaji. Navíc matematicky ci poctarsky amaterismus liberalu podobne jako marxistu soucasne s rezolutni (az stredovece katolicky ci soucasne mohamedansky pojatou) virou, ze tak je to jedine spravne, je pro mne bohužel smesny. Coz se netyka autora – asi citi potrebu, ze osveta je potřeba. Ale jezevce nepresvedci a pro ostatní zde asi neoliberalismus uz vycpel.

  Odstavec dvacaty první („Zaujímá tak stanovisko neutrálního pozorovatele dění. …“) je pro mne zatím nejlepší. Brilantni postreh. DObre vypichnuty pro ctenare. Trik pozorovatele je samozrejme trikem tradicnim, pouzivaly ho církve minulosti (katolici, ruzne skupiny fanatických protestantu, islam, marxiste, …) a je zalozen na myslence hluboce fyzikalni (my rozumíme zakonum tohoto světa) a ne matematicke (my tvoříme ruzne abstraktni prostory a neresime jejich aplikaci na realitu).

  Odstavec dvacaty druhy pak odlisuje „trik pozorovatele“ od predchudcu tj. na detailech (role medii, zminka o TTIP) rozviji ideu „zdani svobodne diskuse“. I toto nalezneme v minulosti (uvolnit prostředí, povzbudit premyslive k tzv. svobodne diskusi, odhalit je a zlikvidovat nebylo typicke jen pro novodobe -ismy, ale je typicke pro mnoho koncilu (i pro ten s nasim upalenym Husem). Dnes se neupaluje. Jen medialne.

  Odstavec dvacaty treti by si asi zaslouzil drive ci vice rozebrat autoruv pohled na komunitarismus, který vyse dvakrát zminuje – nepomer s mistem, ktere venoval neoliberalismu.

  Autor to pro mne vystizne koriguje v odstavcích dvacet ctyri az dvacet osm. Pekna citace Kosika, úvaha o kasinu – uz skoro klasika. Otázkou ovšem je, proc by jednotlivci měli potlacit svůj individualismus a upřednostnit spolupraci a odlozit ziskani dočasného prospechu jednotlivce. To mi chybi. Osobne si myslim, ze vice spoluprace prinasi vnejsi tlak a krome uvedomeni si hlubokych myslenek podanych autorem i prosta snaha prezit (efekt rybarske norske vesnice před tremi sty lety – preziti vyzadovalo sdileni ulovku) a další vlivy. Jde jiste o slozite téma, které mnozi autori rozebrali daleko lepe nez autor, ci my diskutujici. Nekteri potrebuji cist tyto autory, jini se přizpůsobit realite, ja mozna v tom vidim elementarni aplikaci nekterych myslenek z matematicke teorie her (koalice nekdy vice nez jednotlivci).

  Dvacaty devaty („Chomsky jmenuje …“) az tricaty druhy odstavec jsou pro mne stupnovanim předchozího a mají nadech Zolova „Zaluji“ :). Pro men vystizne napsane to, co vnimam a asi ne sam. Pro mne autorovo odhalovani, kdo taha za nitky v te velke hre o moc. Jak moc mit a jak ji skryt. Je prijemne, ze dnes to lze psat. Drive by autor byl na mučidlech.

  Tricaty treti („Teoreticky žijeme v demokratickém státním zřízení,…“) az tricaty sesty odstavec je signálem k depresi upřímných. Mam jiny pohled viz prvni odstavec. Pise se o oslabovani demokracie atd. Pro mne je to ovšem ukázka i moci bezmocných tak typicke pro CR. Místo angazovani se za věci „největší“, lide si nalezaji prostor pro svoji realizaci a zcasti ci vice unikaji mimo moc mocných. Moc mocných je erodovana, a pak se rozklada. To jsme dnes svedky. Nikoliv pak za cenu prilis mnoha zcela znicenych zivotu tech nadsencu pro vseobecne dobro. Ano ale za cenu ztraty casu zivotu. Zkratka cena za rozklad systemu jeho tzv. normalizaci. Jsou lide, kteří vidi seberealizaci v necem jinem, nez ve svém co nejrychlejsim individuálním uspechu (kteremu se druzi spise bokem vysmivaji, pokud ten uspech nepomaha i jim) nebo v tuzbe po zivote v nejlepsim ze všech svetu a naprave toho existujicicho. Lide, kteří dokazi prijmout realitu omezeni a najit si svoji radost, ziji často plnohodnotnejsi život nez velci menitele systemu, svetu a dejin nicici zivoty druhých a nez ti, kteří svety nemeni, ale trpi nespravedlnostmi tech existujicich. Samozrejme situace se zmeni, pokud i ti, co realitu prijali, nove pocituji, ze nemaji kam ustupovat. At uz skutecne, nebo virtualne nebo vyhledove (viz migrace). Pak se bouri a věci se meni. Casto krvave. Drive ne, to jsou jen „medialni barevne triky“ umožňující kratkodobe drancovani.

  Poslední ctyri odstavce („Jak proměnit naši společnost …“) mají pro mne tu vadu, ze prinaseji krasne myslenky a vyzvy, které si rad každý da na svůj prapor, aby pod jejich rouskou bude prosazoval sve individualni nebo skupinove zajmy. Staci cist Culika a Dolejsiho, kteří vedi, jak to ma byt proZapadne spravne, nebo Patocku a Denikreferendum, kteří opet vi, jak to ma byt spravne … pak muzeme vzit konvickovce a i ty tradicni, pak další … Ruznost nazoru je velmi prijemna pro tribeni vlastního pohledu, ale uz hosi pro spolecnou akci. Navíc spolecne davove akce za „spravne věci“ prinaseji utrpeni nezucastnenych. Proto prichazeji az tlak prekroci unosnou mez. Ta ještě v CR prekrocena nebyla a cesta k ni vede podle mne přes nejake logicke fasisticke obdobi (ne nutne slunickarske fasisticke ci konvickovsky asisticke sipe přes klasicke korporatni fasisticke oktrojovane z venku napr. s pomoci glajchsaltujiciho islamu, jako obrana před nim nebo jako soucast jeho zavedeni), pak uz asi budou chtit zmeny všichni a papirovi tygri moci zeslabnou natolik, ze padnou jako CCCP.

  Navic podle mne to, co si autor v zaveru preje smerem k obcanum probiha. Protože kdyby to neprobihalo, bylo by daleko hure. Probiha to „cesky-hezky“ pomalu. Lide se lokalne staraji o svoje zajmy o sva skupinova blaha a dobra, pokrytecky, sobecky i nezistne. Obcas vystupi hromadne a nic. Chovaji se ale jako obcane. Ne ti knizni, ale realni. Ziji v systemu i mimo system. Neveri na zmeny v ramci systemu a vedome (Vidlak) i nevedome se zrejme chystaji na reseni ala Mayove, kdy jedna z hypotez je, ze lid maysky opustil sve verchusky a pyramidalni civilizace skokem zanikla. Dnes zdanlive neni kam jit před verchuskou, ale diky mnohosti i virtualnich svetu se lze se systemy mijet. Navíc CR ma tradici, jak míjet sve vladce a brblat na ne.

  Proto by bylo asi chybou chovat se jako zbytecne sebestredna skupinka vedcu peticniku a mit obcany za blbce. Jejich prumerne IQ je pravdepodobne vyssi nez u mnoha verchuskovitych. Pouze jsou ceske smejici se a mlcici bestie. Takovy je život. Nebudte proto LeoK ci vlku smutni. Vase osvetova prace se jednou vyplati, i kdyz my uz tu asi nebudeme.

  Ceske bestie před očima mají jiste presvedcive ideje ala autor, ze to co konaji, konaji pro to nejvyšší dobro, protože jinak by asi mnozi nedokazali moc zit sami se sebou. A pragmaticky si osvojuji triky tech nahore a droli tim jejich moc.

  Verchuskoviti sociopati, psychopati, deprivanti mají ty vznesene ideje uz asi jen jako nater. To je oslabuje ve stretu s temi, kteří jim hodne veri (idealiste, konvickari, slunickari …) i temi, kteří jim naprosto veri (mohamedani). Jenze na verchuskovitych Oni prilis zalezet nebude, az existencni tlak preroste unosnou mez. Pak se asi rozhýbou ohrozeni My.

  A Oni jsou zde ted, aby hrali chmurnou Cimrmanovskou roli. :). Az dojde k rozvratu, bude potřeba vinik a hromosvod, aby se společnost nerozložila do skupinovych valek a rasovych a nabozenskych pogromu. Verchusky jsou zde proste proto, aby hraly roli obetnich beranku a viniku budoucnosti. Napr. bozska Angela u sousedu to ted hraje skvele. Budou s Hollandem ci Junckerem idealni vinici – cehokoliv. Zkratka s klasikem „odesli se historicky znemožnit“ a „mohou jen namitat, ale to je vse, co s tim mohou delat“. Amaterismus vrchusek ovšem zpusobil, ze jako vždy při převratech, i ten budouci semele spousty a spousty nevinných lidi a jak to byva nekteri verchuskoviti uniknou povestnym papirovym sibenicim tim, ze se dovedne zaradi mezi nove verchuskovite. Inu Danteho komedie a Kafka v primem prenosu.

  Dekuji za inspiraci k premysleni a poradani si myslenek. At se Vasemu idealismu alespoň lokalne dari! Třeba mnohe zachranite.

  ,

  • Leo K napsal:

   Zajímavá reakce, která mi nastavuje dost nelichotivé zrcadlo. Nu, dělám, co mohu. Víc se ode mne čekat nedá.

   • prirodovedec napsal:

    Proc nelichotive? Je tam plno kladných hodnoceni a i lichotek. 🙂

    Dal jste mi moznost k Vasemu pohledu nabidnout svůj. To je plus. Uz malokdy se tak rozepisu v nektere diskusi. Vas text mi za to stal odlozit jinou cinnost, precist a psat.

    A to co jsem zminil kriticky se tykalo jen mého cteni Vaseho textu a z reakci ostanich vidíte, ze jim to vubec nevadilo.

    Radeji bych ocenil nez kraticke vyjadreni Vaseho pocitu podrobnejsi reakce na nektere me zminky, když uz jsem si s tim dal „trochu praci“. 🙂 Vite, ze jsem rad, když se objevi text, který mi umozni „tribit si mysl“. Vase reakce mi to prilis neumoznuje …

   • NavajaMM napsal:

    Pane Leo, nevešajte hlavu. Ten ideový systém, ktorý ste si dovolili kritizovať, si vychoval masy strážnych psov. Tí sa inštinktívne vrhnú na všetky koncepty, ktoré sú „out of box“, a potrebujú na to len zlomok námahy, čo ste venovali zostaveniu Vášho článku. Pochopiť Vaše myšlienky si vyžaduje intelektuálnu námahu a čas, preto čiastkovú oponentúru (zameranú na jednotlivosti), čo zaznie v rámci dnešnej diskusie, berte s rezervou.

    • prirodovedec napsal:

     Z detailu se sklada celek. Chcete-li druhé presvedcit, argumentujte, rozporujte. Pokud chcete LeoviK pomáhat věci menit, musite take umet diskutovat, presvedcovat, promyslet, předvídat rizika. Byt obcanem i v jeho smyslu slova. Obstat pri setkani s jinym nazorem. Nadseni a souhlas nestaci, to pomuze jen k ytvoreni davu, jak autor zminuje v diskusi. Vas spise sobne orientovany odsudek rozboru, který nemel cil autora hanet, ale hledat a výsledky hledani a ptani se proc sem napsat je zbytecne vyhraneny.

     Navic neznala nalepka strazneho psa diskutujicimu od „Vas jako relativniho novacka“, který nezna kontext a s diskutujicicmi neprosel předchozí stace, je pak spise legracni nejen pro mne a kontraproduktivni a autorovi pri rozvijeni tematu, o ktere zrejme stoji, nepomuze.

     Je otázkou, zda se hleda souhlas nebo reseni. Pokud první – nezajem. Pokud druhé, návrhy, které nejsou hajeny a neobstoji v internetove diskusi, tezko obstoji sireji v realite.

     • NavajaMM napsal:

      Pane Prirodovedec, neberte môj príspevok osobne. Ak si prelistujete diskusiu, uvidíte, že argumentujem skôr vecne ako nadšene.
      Môj príspevok mal p. Lea povzbudiť, aby kritiku nepreceňoval. Len on vie, prečo takto reagoval práve pod Vašim príspevkom. Podivuje ma nálepka „relatívneho nováčka“, ktorú som od Vás dostal, aj s dôsledkami, ktoré od toho očakávate. Skutočne inteligentná argumentácia… zrejme do tejto spoločnosti nepatrím.

     • prirodovedec napsal:

      Jedna odpověď se mi ztratila ve vypadku internetu. Strucneji.

      „Pane Prirodovedec, neberte môj príspevok osobne.“ Dobra uz nebudu. Bral jsem, protože Vase reakce byla u me glosy a formulace mi znely osobne a utocne (viz Vase „strazni psi“, „instinktivne se vrhnou“, „vyžaduje intelektualni namahu“, „zamerenou na jednotlivosti“). Navíc si uvědomte, ze Vase reakce splnuje vuci me reakce všechno to, co naznačujete smerem ke mne – psal jste jako strazni pes pana LeaK, instinktivne jste se do toho vlakna vrhnul, intelektualni námahu vzhledem k me reakci jste nevynalozil … coz zni celkem humorne nastavit si takto zrcadlo.

      „Ak si prelistujete diskusiu, uvidíte, že argumentujem skôr vecne ako nadšene.“ Ano to je pravda, ja zprvu zachytil jen tuto reakci a nadseny první souhlas s autorem.

      „Môj príspevok mal p. Lea povzbudiť, aby kritiku nepreceňoval. Len on vie, prečo takto reagoval práve pod Vašim príspevkom.“ Opakuji se: Ma-li názor obstát, musí byt obhajen v diskusi. Ta na internetu je vhodny trenink na tu veřejnou. Pokud diskuse neprobiha, jde jen o další sdeleni typu „tak to je a ma byt“ mezi temi, kteří se neposlouchaji a nectou. Pokud by se poslouchali, asi by se neshodli, ale precizovali by argumentaci. To bych uvital.

      „udivuje ma nálepka „relatívneho nováčka“, ktorú som od Vás dostal, aj s dôsledkami, ktoré od toho očakávate. Skutočne inteligentná argumentácia… zrejme do tejto spoločnosti nepatrím.“ Jste mozna prilis vztahovacny. V diskusich s přítomnými se s přestávkami potkavame asi deset let od aktualne přes další weby. Mnozi se zname a umíme do sebe zajet. Vase zajeti do mne, jak jsem je vnimal, jsem povazoval a oznacil za novackovske, protože kdybyste znal me vstupy, asi by Vas neprekvapil. Asi ani reakce, většinou se prizpusobuji – s ohledem na to, co jsem citoval, reaguji většinou podle sebe symetricky.

      Nechcete ale diskutovat k obsahu? Z jednotlivosti se sklada celek.

     • NavajaMM napsal:

      Ano, pane prirodovedec, nemám záľubu v osobných potýčkach, je to nedorozumenie. Naozaj to neberte osobne, ten inštinktívny útok na myšlienky Lea_K je podstatne viac cítiť z iných príspevkov v tejto diskusii.
      Váš prvý text som prešiel a premyslel niekoľkokrát a celkový dojem mám taký, že hoci hovoríte podobnými výrazmi, zmysel sa míňa s Leovým. Napríklad ste „posledné štyri odstavce“ (ako z toho von) zjednodušili na ľúbivú nálepku, ktorú si na svoj prapor pripevní hocikto a zneužije to. Leo však v týchto odstavcoch uvádza na dôležitom mieste vetu „Nefunkčnost našeho demokratického systému je v hloubi zapříčiněna zamlčováním a zlehčováním možností, které demokracie nabízí.“ Vaša interpretácia Leovho textu je práve takým „zľahčovaním možností, ktoré demokracia ponúka“. Leo tieto možnosti vyslovene nemenuje, ale je celkom zrejmé, že Vás táto myšlienka celkom minula.
      K zmyslu Leovho textu je najbližšie Vaša metafora Mayov a opustenia verchušky. Ale Leo skôr nabáda, aby sme verchušku opustili ideovo a vytvorili vlastnú koncepciu. Fyzické opustenie je čírym zúfalým krajným riešením, keď Leov apel naprosto zlyhá. Preto sa aj jeho skleslej reakcii prestávam čudovať.

     • prirodovedec napsal:

      Pokus o vecnou reakci na Vami napsane.

      „Ano, pane prirodovedec, nemám záľubu v osobných potýčkach, … “
      OK vyjasneno.

      „Váš prvý text som prešiel a premyslel niekoľkokrát a celkový dojem mám taký, že
      hoci hovoríte podobnými výrazmi, zmysel sa míňa s Leovým.“
      Zkusim vnimat a zapracovat do odpovedi nize LeoviK. Ted to zasadni.

      „Napríklad ste „posledné štyri odstavce“ (ako z toho von) zjednodušili na ľúbivú
      nálepku, ktorú si na svoj prapor pripevní hocikto a zneužije to. Leo však v
      týchto odstavcoch uvádza na dôležitom mieste vetu „Nefunkčnost našeho
      demokratického systému je v hloubi zapříčiněna zamlčováním a zlehčováním
      možností, které demokracie nabízí.“ Vaša interpretácia Leovho textu je práve
      takým „zľahčovaním možností, ktoré demokracia ponúka“. Leo tieto možnosti
      vyslovene nemenuje, ale je celkom zrejmé, že Vás táto myšlienka celkom minula.“

      Ano, ne zcela jsme se potkali. Coz je moje chyba nebo i umysl.
      LeoK v obavach o demokracii rika i podel Vas, ze jsou vnitrni
      moznosti napravy demokracie, ktere jsou zlehcovany a zamlcovany
      a ze je to prilezitost a je treba ji vyuzit.

      Ja se snazim rici, ze motivace vyuzit tyto moznosti je slaba
      a lokalizovana a castecne jsou vyuzivany, ale dokud nevznikne
      vnejsi tlak nebo zkusenost dalsi generace s totalitou – tentokrat
      fasismem – vyuzity nebudou. Dale, ze Ti, kteri na ne upozornuji
      se ruzni v tom, jak tyto moznosti vyuzit a nejsou sjednoceni
      a dalsi demokracie vyuzivaji k seberealizaci bud individualisticke
      v mainstramu nebo jinde.

      „K zmyslu Leovho textu je najbližšie Vaša metafora Mayov a opustenia verchušky.
      Ale Leo skôr nabáda, aby sme verchušku opustili ideovo a vytvorili vlastnú
      koncepciu. Fyzické opustenie je čírym zúfalým krajným riešením, keď Leov apel
      naprosto zlyhá. Preto sa aj jeho skleslej reakcii prestávam čudovať.“

      Zde ale zminuji, ze opusteni fyzicky verchusky dnes neni prilis mozne,
      viz muj text.

      Odlisnost mozna vidim v tom, ze LeoK chce vyuzit moznosti
      demokracie a oddelit se od verchusky tim, ze lide vyuzitim demokracie
      je omezi, nahradi, vrati funkcnost systemu, ja se v podstate snazim rici,
      ze toto usili asi zase nadsene a zaujate zklame, protoze opet bude
      zneuzito. Ze reseni muze byt v tom, ze zdola a otevrene a primou demokracii
      budovane dalsi aktivity mimo system pridaji dalsi rozmer systemu,
      oslabi jeho patologicke rysy a usnadni existenci lidi do chvile
      nez asi zakonite prevazi tlak na vsechny a povede k revolucni zmene.

     • NavajaMM napsal:

      pane prirodovedec, celú Vašu repliku akceptujem, je to konštruktívne posunutie. Zareagujem konkrétne na časť „Ja se snazim rici, ze motivace vyuzit tyto moznosti je slaba a lokalizovana…“ Dôvodom je práve to, že tie možnosti, o ktorých verejnosť vie, sú zľahčované a bezzubé. Nie je motivácia, lebo aj z Vašich replík cítiť, že obaja vieme, že je to strata času a energie. Politický systém v našich dvoch krajinách do značnej miery kopíruje európsky vzor, nie je to však jediná možnosť. Pan Leo konkrétne spochybňuje zastupiteľskú demokraciu. Jediné voľby a víťaz berie všetko, prípadne sa moc delí medzi niekoľko strán. V tomto systéme však moc majú strany, nie ľud. A voľby sú len formou legalizácie tejto moci. Verím, že aj Vy si viete predstaviť viacero typov iných politických systémov. Chýba nám len odvaha a kreativita otvorene o alternatívnych (demokratických!) možnostiach hovoriť.

  • Leo K napsal:

   Tak já se tedy omlouvám a odpovídám poněkud obšírněji. Za základ beru vaše dělení.
   Ano. Věřím demokracii. I té zastupitelské. Samozřejmě obohacenou o prvky přímé demokracie. Protofašismus? Ale ano, korporátní protofašismus je globální sféře takřka jedničkou. Naděje po roce ´89, k tomu se těžko mohu vyjadřovat. Žila zde jakási naděje, že když všichni potáhnou za provaz stejným směrem, tak musíme pohnout dějinami. V. Klaus tenkrát prohlašoval, že jediným řešením je standardní tržní hospodářství západního střihu a pro umenšení dopadů, co nejrychlejší transformace. Do dnes nikdo nepřinesl důkaz, že tomu tak opravdu bylo. Stát to tenkrát stálo hlubokou trhlinu v tradici a neuvěřitelné znehodnocení peněz, prý kvůli polštaři. Útěk před právníky byl přímo zločinem. Okravatovaní tenisté konkurovali Jakešovi pouze mládím a z toho vyplývající lehkomyslností s jakou dělali pokusy na 15 milionech občanů.
   Ke druhému až čtvrtému odstavci: „Cynizmus současných ideologií je to, že už delší dobu nic nezakrývají.“ Nemyslím. Těžko se argumentuje, když neřeknete proč si to nemyslíte. Ale faktem je, že ideologie neoliberalismu nelže. Jenom zamlčuje. To není totéž. Nemyslím rovněž, ze „byli-li by lidé dostatečně moudří a charakterní, ideologické nastavení systému by nebylo důležité, respektive ztratilo by smysl.“ No, když by byli dostatečně moudří…ale to jste neměl asi na mysli. Podívejte se například na argumentaci paní Antonie (ale takových je víc)… Demokracie je marná nenaplněná ideologie jako každá jiná, jen pro někoho, ale o to zrádnější, že svévolně šíří zkázu, podporuje násilí a lstivě deliberativně se vydává za ideály humanity a svobody. Ale svobodní jsou jako vždy jen prospěcháři. Stejně jako každá jiná ideologie, fungovat by mohla. Ale jen a pouze na základu jediné věčné pravdy, že kdo podvádí, lže, krade a zabíjí je zločinec. Tento základ Starého i Nového Zákona buď vstoupí ve všeobecnou platnost…
   Prostě starý Platon a jeho organizace státu, má pořád ještě dost příznivců i když ho setřel už Aristoteles. To, že já a Vlk jezdíme na chalupu – víte slunce nad chalupáři zapadá, stejně jako už zapadlo za trampingem. Máme sice delší životnost, ale rozvírající se příjmové nůžky a cenové relace dělají svoji práci. Leckteré služby vyjdou levněji.
   S pátým („Co však dělat, …“) až devátým odstavcem nemám problém. Číší z něj přesvědčení autora..ale to jsem charakterizoval už v tom pátém: Za dobu, kdy jsme je nosili, jsme si řadu názorů osvojili a utvářejí teď náš postoj. Není jednoduché být najednou jenom sami sebou a dokázat se osvobodit ze zajetí reklamní ideologie kapitalistické společnosti, jež svou nynější podobu předvádí jako ráj, který bude trvat věčně.
   Desátý („Nevolník neznal ..“) …no, jo. Učitelská deformace. Svoboda měla ve středověku jiné konotace a lidé pořád ještě nerozlišují mezi tradicemi a kulturou. Proto.
   Čtrnáctý („Stát je donucovací ..“) až dvacátý odstavec -předpokládám, že to nikdo nečte. Nebýt Liberálního institutu Josefa Šímy, nečetl bych to také. Ale jezevce nepřesvědčí…souhlasím. Jeho příspěvkem jsem se docela pobavil.
   Odstavec dvacátý první („Zaujímá tak stanovisko neutrálního pozorovatele dění. …“) je pro mne zatím nejlepší. To jsem zažil na vlastní kůži v LIAZU, kde „nezávislý“ odborník pohaněl jeden výrobek a sotva došlo na to, že podnik koupil doporučený výrobek, oblékl pracovní oděv té firmy!!!
   Odstavec dvacátý třetí by si asi zasloužil dříve či více rozebrat autorův pohled na komunitarismus…snad, ale nechtěl jsem to zatěžovat. Liberalismus tu je přítomen – klasicky v Machově straně Svobodných, ale také v TOP 09. Čili – je čeho se chytit. O komunitarismu mi není v českých podmínkách nic známo, snad mimo blog Standy Hoška.
   Kosíka miluji už od konce šedesátých let. Měl také úžasné renomé – a dnes? Jako by byl z Marsu.
   dvacátý devátý („Chomsky jmenuje …“) …jenomže to dnes probíhá. Jestli bych byl na mučidlech? Nevím. V severních Čechách byl orgánem partaje Průboj. Je šéfredaktor Leoš Škoda letěl, když pustil článek o velkovýkrmně prasat v Zákupech pod titulkem Každé prase rozhoduje. Ale žije snad dodnes. Já jsem vyfotil ožralé myslivce v hospodě v Lipové aniž bych tušil nejsa v KSČ, že jsou to funkcionáři KV KSČ v Ústí nad Labem. Fotky byly ve dvou výlohách – prodejna levného zboží (Keilová) v Dlouhé ulici (už neexistuje) v Ústí nad Labem a v prodejně Jízdní kola a šicí stroje v Pražské ulici v Liberci. Tu soutěžní (protialkoholní) výlohu v Dlouhé ulici zlikvidovali, doslova rozšlapali a v Liberci si toho nikdo nevšiml. Mě a vedoucímu aranžovny Domácích potřeb dali vyhazov, který odvolali, když jsem jim ten film nevydal. Žádná mučidla nebyla. S tím vedoucím jsme společně odmítli podepsat prohlášení proti Chartě 77 – a také se nám nic nestalo.
   Třicátý třetí („Teoreticky žijeme v demokratickém státním zřízení,…“) Jen se zeptejte Věry Říhové (Pytlákové) – je také autorkou Kosy.. Zkrátka cena za rozklad systému jeho tzv. normalizaci. Normalizace je tu zpět.
   Poslední čtyři odstavce („Jak proměnit naši společnost …“) mají pro mne tu vadu…těžko mohu argumentovat. Leda nevolit současné strany s výjimkou Pirátů. Protestní hlasy se dají házet – pokud jsou Piráti pro někoho übel – komunistům, protože mají nulovou koaliční hodnotu.

   • Antonie napsal:

    „Prostě starý Platon a jeho organizace státu, má pořád ještě dost příznivců i když ho setřel už Aristoteles.“

    Kdo lže, ten i krade, kdo krade, ten zabíjí a dostane se do kriminálu, tuto jednoduchou jedinou pravdu věčnou, na které svět stojí i padá, nepřekonal ani Platon ani Aristoteles, nepřekoná ji ani demokracie, ani islám, kterého tato zločinnost ke vztahu k demokracii a všem nemuslimům je základem. A pokud si ji hynoucí lidstvo neosvojí, a nezáleží na tom, jestli v demokracii nebo v diktatuře, tak jako mnohokrát v historii se už stalo, i my zahyneme.

  • prirodovedec napsal:

   „Tak já se tedy omlouvám a odpovídám poněkud obšírněji. Za základ beru vaše dělení.“

   Dekuji pokusim se prehledne a srozumitelne (je-li to vubec mozne)
   reagovat. I proto, ze jsem nekde pres delku zustal nepochopen
   a nepochopil jste nekdy asi i Vy mne.

   „Ano. Věřím demokracii. I té zastupitelské. Samozřejmě obohacenou o prvky přímé demokracie.“

   Shoda.

   „Protofašismus? Ale ano, korporátní protofašismus je globální sféře takřka jedničkou.“

   Shoda.

   „Naděje po roce ´89, k tomu se těžko mohu vyjadřovat. Žila zde jakási naděje, že když všichni potáhnou za provaz stejným směrem, tak musíme pohnout dějinami.“

   Vnimal jsem to jako silnejsi z chovani lidi (viz i 68) i kdyz jsem byl skeptik.
   Nenaplneni nadeji je pro mne zrejme a s tim je spojena neuatorita soucasnych elit a plac nad touto skutecnosti. To jsem predvidal a naplnilo se.

   „V. Klaus tenkrát prohlašoval, že jediným řešením je standardní tržní hospodářství západního střihu a pro umenšení dopadů, co nejrychlejší transformace. Do dnes nikdo nepřinesl důkaz, že tomu tak opravdu bylo.“

   Zvitezila arogance a experimentovani na zivem organizmu. Ja tam vidim i logiku toho, ze vitezni lide byli ve skutecnosti porazenymi ve studene a zaplatili vypalne. Ve srovnani s Branibory v Cechach a Pasovskymi muzi nebyli vrazdeni a zeny znasilnovany. Cili civilizacni plus.

   „Stát to tenkrát stálo hlubokou trhlinu v tradici a neuvěřitelné znehodnocení peněz, prý kvůli polštaři. Útěk před právníky byl přímo zločinem.“

   Shoda.

   „Okravatovaní tenisté konkurovali Jakešovi pouze mládím a z toho vyplývající lehkomyslností s jakou dělali pokusy na 15 milionech občanů.“

   Vysledek je samozrejme ala jakesici, povest pak podobna – svereny stat ponicili podobne a je jedno zda neschopne nebo vsehoschopne. Mel jsem spise na mysli aroganci VK, slabost fyzika Necase, neschopnost strojare Topolanka, … at vezmu z jedne strany, svym pusobenim, velkohubosti a zvanenim o reformach se stali typickymi neschopnymi jakesiky.

   „Ke druhému až čtvrtému odstavci: „Cynizmus současných ideologií je to, že už delší dobu nic nezakrývají.“ Nemyslím. Těžko se argumentuje, když neřeknete proč si to nemyslíte.“

   Myslim, ze tam asi nezretelne mam, ze by radi zakryvali, ale ze lide to umi demaskovat. Cili nezakryvaji relativne – nikoliv diky tomu, ze nechteji zakryvat, ale diky tomu, ze lide jim vidi vice do karet a je to tedy podobne, jakoby nechteli zakryvat.

   „Ale faktem je, že ideologie neoliberalismu nelže. Jenom zamlčuje. To není totéž.“

   Coz podle mne je jako zakryvani, ale lisime se asi jen terminologickou jemnosti.

   „Nemyslím rovněž, ze „byli-li by lidé dostatečně moudří a charakterní, ideologické nastavení systému by nebylo důležité, respektive ztratilo by smysl.“ No, když by byli dostatečně moudří…ale to jste neměl asi na mysli.“

   Vice asi verim moudrosti beznych lidi nez Vy. V tom je muj optimismus, ac
   jsem jinak znacne skepticky. Plyne to z toho, ze i v diskusich nejen se studenty
   ale i na internetu se dozvidam casto podnety, kdyz nasloucham, ktere jsou zajimave a originalni.

   „Podívejte se například na argumentaci paní Antonie (ale takových je víc)…
   Demokracie je marná nenaplněná …“

   Vnimam. Jenze ctu se zajmem jako pohled. A beru to tak, ze „demokracie je“ :).
   A dodavam zatim a snazim se v ni zit a vyuzivat ji v souladu se svymi zasadami.
   Neidealizuji si ji, ale jsem za ni rad.

   „To, že já a Vlk jezdíme na chalupu – víte slunce nad chalupáři zapadá, stejně jako už zapadlo za trampingem. Máme sice delší životnost, ale rozvírající se příjmové nůžky a cenové relace dělají svoji práci. Leckteré služby vyjdou levněji.“

   Tady jsem byl asi nepochopen. Pouze jsem podotkl, ze Vy a vlk se snazite veci napravovat k lepsimu a jini lide se realizuji jinde – chaluparenim.

   „S pátým („Co však dělat, …“) až devátým odstavcem nemám problém. Číší z něj přesvědčení autora..ale to jsem charakterizoval už v tom pátém:“

   OK beru.

   „Desátý („Nevolník neznal ..“) …no, jo. Učitelská deformace. Svoboda měla ve středověku jiné konotace a lidé pořád ještě nerozlišují mezi tradicemi a kulturou. Proto.“

   OK.

   „Čtrnáctý („Stát je donucovací ..“) až dvacátý odstavec -předpokládám, že to nikdo nečte. Nebýt Liberálního institutu Josefa Šímy, nečetl bych to také. Ale jezevce nepřesvědčí…souhlasím. Jeho příspěvkem jsem se docela pobavil.“

   Ja na Vasem miste bych se asi bavil mene. Mel se podle mne vice snazit.

   „Odstavec dvacátý první („Zaujímá tak stanovisko neutrálního pozorovatele dění. …“) je pro mne zatím nejlepší. To jsem zažil na vlastní kůži v LIAZU, kde „nezávislý“ odborník pohaněl jeden výrobek a sotva došlo na to, že podnik koupil doporučený výrobek, oblékl pracovní oděv té firmy!!!“

   Bezva :).

   „Odstavec dvacátý třetí by si asi zasloužil dříve či více rozebrat autorův pohled na komunitarismus…snad, ale nechtěl jsem to zatěžovat. Liberalismus tu je přítomen – klasicky v Machově straně Svobodných, ale také v TOP 09. Čili – je čeho se chytit. O komunitarismu mi není v českých podmínkách nic známo, snad mimo blog Standy Hoška.“

   Rozumim. Chtel jsem jen glosovat vetsi moznou srozumitelnost.

   „Kosíka miluji už od konce šedesátých let. Měl také úžasné renomé – a dnes? Jako by byl z Marsu.“

   To snad ne, odtamtud je Paroubek? 🙂

   „dvacátý devátý („Chomsky jmenuje …“) …jenomže to dnes probíhá. Jestli bych byl na mučidlech? Nevím. V severních Čechách byl orgánem partaje Průboj. Je šéfredaktor Leoš Škoda letěl, když pustil článek o velkovýkrmně prasat v Zákupech pod titulkem Každé prase rozhoduje. Ale žije snad dodnes. Já jsem vyfotil ožralé myslivce v hospodě v Lipové aniž bych tušil nejsa v KSČ, že jsou to funkcionáři KV KSČ v Ústí nad Labem. Fotky byly ve dvou výlohách – prodejna levného zboží (Keilová) v Dlouhé ulici (už neexistuje) v Ústí nad Labem a v prodejně Jízdní kola a šicí stroje v Pražské ulici v Liberci. Tu soutěžní (protialkoholní) výlohu v Dlouhé ulici zlikvidovali, doslova rozšlapali a v Liberci si toho nikdo nevšiml. Mě a vedoucímu aranžovny Domácích potřeb dali vyhazov, který odvolali, když jsem jim ten film nevydal. Žádná mučidla nebyla. S tím vedoucím jsme společně odmítli podepsat prohlášení proti Chartě 77 – a také se nám nic nestalo.“

   Dekuji za otevrenost.

   „Třicátý třetí („Teoreticky žijeme v demokratickém státním zřízení,…“) Jen se zeptejte Věry Říhové (Pytlákové) – je také autorkou Kosy.. Zkrátka cena za rozklad systému jeho tzv. normalizaci. Normalizace je tu zpět.“

   Moc nerozumim Vasi glose, ale autorku ctu.

   „Poslední čtyři odstavce („Jak proměnit naši společnost …“) mají pro mne tu vadu…těžko mohu argumentovat. Leda nevolit současné strany s výjimkou Pirátů. Protestní hlasy se dají házet – pokud jsou Piráti pro někoho übel – komunistům, protože mají nulovou koaliční hodnotu.“

   Psal jsem vyse pokus o vyjasneni. Bral jsem to tak, ze:
   – neni to tak hrozne, lide se uz snazi
   – vyuziti demokracie narazi na limity neshod tech, kteri ji chteji vice vyuzit
   – demokracii vyuziva i ten, kdo se realizuje diky ni i jinde
   – rozhodnou existencni tlaky ne snaha o zmenu podle Vas, ty pak povedou asi k nasilnejsim zmenam, jako casto.

   Protoze uz si asi neodpovime po uzavreni diskuse, jeste jednou dekuji za hezkou diskusi.

 19. jezevec napsal:

  nerad se k šedinám vyjadřuji neuctivě, ale to brečení nad svobodou mně fakt nebere, a říkat že naše svoboda je „pouze iluzorní“ sprostě uráží všechny demokraticky myslící obyvatele republiky, včetně mně osobně.
  já teda svobodu mám. ano ke svobodě patří i svoboda dělat hnusné věci – a pokud lidé nebudou ochotni to regulovat, budou mít šmejdi navrch. nic to však nemění na právu volit a být volen, kteréžto právo je u nás absolutní, a žádný kecy o zrcadle na našich křivých hubách nic nezmění.

  problém naší společnosti není zapříčiněn zamlčováním a zlehčováním možností, ani nadvládou byznysu prostřednictvím veřejných prostředků. naším problémem je, že lidi se nechtějí mit dobře – oni chtějí, aby se jejich soused měl hůř. a největší problém je, že skorem polovině lidí je u prdele úplně všechno, včetně svobody, a ani k volbám nejdou. pak ta demokracie podle toho vypadá – stačí lidem slíbit, že nebudou muset pracovat, ale dostanou nažrat z cizího – a lidi to budou zkoušet nekonečně-kráte, v podstatě za jakoukoliv cenu.

  • NavajaMM napsal:

   pane jezevec, možno ste nepostrehli, že p. Leo hneď v úvode píše, že tento článok nie je určený Vám, ako aj všetkým, ktorí „reálnu remokraciu“ akceptujú.

  • český maloměšťák napsal:

   Svoboda není emancipace se od kolektivu, viz etymologie tohoto pojmu.
   To vám pouze nabulíkovali grázlové a lháři. A jejich nohsledi na to nabalili křoví zdánlivých to pravd.

   Právo volit a zvolit předpokládá i rovný přístup k tomuto právu, aby bylo ještě právem a ne pouhou iluzí. Ottázka tedy zní například takto : proč potřebuje potenciální americký prezident cca 1 milardu USD – aby takové právo proměnil v úspěch ? A kdo pak tedy vlastně volí. Zda ty peníze…anebo lidé svou svobodnou vůlí. A co tedy s právy těch, kdož už jen z důvodu neexistence potřebné peněžní zásoby v celé ekonomice totéž k dispozici neměli – mají zřejmě svobodu si příště tu miliardu také sehnat ?

   • jezevec napsal:

    myslíte jakože milijarda dolarů utvoří výsledek voleb v usa, což prokazuje nerovnost volebního práva, protože debil se nechá koupit? není to náhodou naopak? že i ten nejhloupější člověk má právo na sebeúctu, tedy svobodné právo se rozhodnout, zdali se nechá koupit za koblihu, či za za_miliardu_nakoupená hesla – nebo ho to naopak odradí, a zcela zadarmo a naschvál to hodí jinam?
    skupina mně blízká občas nadhodí volební systém, ve kterém každý volič dostane k volebním lístkům pravou tisícikorunu. platný je pak pouze ten hlas, v jejíž obálce ta tisícikoruna přišla zpátky. připadá vám to jako popření svobody? mně jako její extenze. v každém případě, žádné babišovy koblihy mi neberou svobodu volit, mně teda ne. prachy mohou i odpuzovat svou vulgaritou. myslel bych že na to přijdete spíš vy než já.

    • NavajaMM napsal:

     pane jezevče, ten príklad, ktorý ste uviedli s tisíckorunou je proti kupovaniu hlasov nefunkčný. Len zdvíha cenu hlasov o tisícku. Strany by si ten systém odhlasovali tak, aby sa im tisícky z vlastných hlasov vrátili, takže by ich to nestálo o nič viac ako dnes.

    • český maloměšťák napsal:

     Kdyby se lidé chovali dle vašich představ, tak by kosmetika mohla stát cca o 80 % míň a auta asi tak o 30 méně.
     Také by zanikla mnohá pracovní místa v PR , marketingových a reklamních agenturách.

 20. Leo K napsal:

  Já vím jezevče. Nakonec to bylo zřetelné při minulých volbách. Stačilo rozdávat koblihy… Ta (nejen) vaše představa demokracie jenom pro vybrané (a pro Vás) je ideál. Tak proč se toho zříkat, že?

  • jezevec napsal:

   fascinuje mne vaše přesvědčení, že znáte mou představu o demokracii.
   nicméně, jako obvykle se mýlíte.
   ovlivnění volebních výsledků koblihou je právě přímým důsledkem inflační demokracie úplně pro kohokoliv, kdy hlas dvou negramotných uklízeček má 200% váhu hlasu univerzitního profesora. demokracie „jen pro vybrané“ by přece volila jinak, nebo ne? a věřím že lépe. přesto to nejsem já, kdo takové věci navrhuje.

   • Leo K napsal:

    Vy znáte nějaké české negramotné uklizečky? To mě opravdu irituje, jak se díváte na své bližní.

   • český maloměšťák napsal:

    No, ještě že nepočítáte i váhu hlasů – nazíráno to soudobým kriteriem úspěchu, lidí tak úspěšných, jako byli manažeři těch finančních institucí, kteří mále přivedli svět do časů pravěku.
    Řada z nich si univerzitní prfesory dokonce mohla dovolit vydržovat – přes jimi ovlivňované fondy.
    Kdy se ukázalo, že jedna uklízečka byla mnohem společnosti prospěšnější než tucet těchto .
    KObliha ? To snad nemyslíte vážně….kdyby šlo o koblihy, tak to by byl skutečný úpadek, ale tady nejde o koblihy.

    • jezevec napsal:

     pokud vy považujete „manažéry finančních institucí“ za nějaký atribut úspěchu, musí vám svoboda připadat jako žumpa. ale to je právě problém té negramotné uklízečky (a ano pane leo, jedna taková uklízí i u nás) a rovnosti hlasů blbce i profesora.
     mně by třeba bavilo, kdyby váha volebního hlasu byla vynásobena koeficientem podle odvedených daní. filipiku o „prospěšnosti společnosti“ bych s klidem nechal pražákum do kavárny.

     • český maloměšťák napsal:

      Něco takového už před 2 500 lety vynalezl Solon, říkáme tomu timokracie.
      Dnes tomu říkáme “ rovná soutěž politických stran“, kdy např. Babiš vylepí tisíc bilbordů a určí v tisku témata…a jiní rozdají tisíc letáků.
      Jak by se vám líbila liga, kdyby spolu soutěžili Sparta a Slavoj Osoblaha, v rámci nasazení založeném na principu rovný s rovným ? Co ale v případě, že jen cesta do Prahy a zpět zcela zrujnuje rozpočet jednoho z účastníků této ligy (hádejte – Sparta to ale není !)…anebo prostě nebude mít prsotě tolik prostě peněz aby prostě nakoupil hráče prostě tak jak prostě Sparta.

      V podstatě by tedy v rámci narovnání takovýchto disproporcí měly být zřízeny několikeré volby – Super volby, Prvoligové volby a Druholigové volby.
      Výsledkem prvněch by byla Supervláda a Superparlament , lidé odkázáni na volby do Prvoligového parlamentu by se musili spokojit s Prvoligovou vládou…no a obyvatelé podobných obcí jako je Osoblaha by v rámci své rovné soutěže ustanovili Druholigový parlament a Druholigovou vládu.
      To by bylo fér.Takový systém by vzkvétal, byl by i dosti motivační.

     • NavajaMM napsal:

      Zúženie demokracie na voľby a ich techniku je pasca. Tadiaľ cesta nevedie.

     • Gerd napsal:

      Český maloměšťáku, a co metoda z Benátek? Neobyčejně složitá procedura volby dóžete. Ze třiceti členů Velké rady, kteří byli vybráni losem, bylo dalším losem vybráno devět. Těchto devět zvolilo čtyřicet; těchto čtyřicet bylo dalším losem omezeno na dvanáct, kteří vybrali další radu o 25 členech. Pětadvacítka byla losem zredukována na devět. Těchto devět jmenovalo další radu, tentokrát o 45 členech. Následoval další los a redukce na jedenáct členů. Tato jedenáctka vybrala sbor volitelů, tentokrát o 41 členech, kteří konečně zvolili dóžete. A fungovalo to 1268 až1797.

     • jezevec napsal:

      mně pane český maloměšťáku připadá, jakobyste si myslel – že pouhá tupá massa prachů (babišovy billboardy a noviny) automaticky přináší stejný a stejně automatický úspěch, jako když slavie či sparta nakoupí nejlepší hráče.
      naštěstí tomu tak není, a důkazy jsou mnohé.
      od fantaskního debaklu byvší strany národně sociální které projebala několik miliard včetně baráku v praze, přes pražskou blamáž soudružky zubovové kterou přes bilboardy všude nevolila snad ani její rodina, až přes legrační debakl zemanovy strany jakýchsi občanů která přes veškeré stovky milionů pohořela. naproti tomu třeba machovci nebo piráti, s rozpočtem pár kaček, neviditelní a vysmívaní, postupně dotahují první ligu, dnes již z viditelných míst.
      prostě – pokuste se pochopit, že pokud na vás působí kakáč peněz a babišův billboard tak masivním dojmem, že si ani nepřečtete leták nějaké osoblažské partaje, a automaticky pro vás vyhrála sparta – že mezi námi též žije mnoho a mnoho lidí, na které tyto strategie nepůsobí vůbec, nebo dokonce opačně. zatímco o výsledcích ve fotbale se zatím nehlasuje a prachy mohou kvalitu klubu zcela zvrátit, o hlase ve volbách máte svobodu absolutní, a naleštit prd se nedá ani za všechny prachy světa. ano, můžete se svobody sám vzdát ….. za třicet stříbrných, za bůček, ba i za koblihu. to ale není chyba systému, ani chyba svobody.

   • NavajaMM napsal:

    pane jezevče, možno sa to bude zdať paradoxné, ale vaša pripomienka je konštruktívna a máte pravdu v tom, že reálny model verejnej voľby (upratovačka vs. profesor) je tiež karikatúrou skutočnej demokracie. Myslím, že každý by aj v demokracii mal rozhodovať len o problémoch, ktorým rozumie alebo môže rozumieť. Politický systém je nutné tejto požiadavke prispôsobiť. Lenže v súčasnom modeli zastupiteľskej demokracie na základe regionálneho princípu a v súčasnom ústavnom systéme toto nie je možné dosiahnuť.

 21. Lex napsal:

  Autor napsal – „Chartu 77, která nebyla protikomunistická (jak nám režim lhal), ale trvala na dodržování toho, co Chňoupek a G. Husák v Helsinkách podepsali“

  OK, pane Leo K,
  tak se zeptám (řečnicky) – a co že to tam podepsali? Já vím, Vám jde především o „ty lický práva“, že ano, tak nějak – protože o to primárně chartistům šlo, lidská a občanská práva – k tomu ale za chvilku.
  Protože to, co tam Husák a Chňoupek podepsali, mělo širší, mnohem širší obsah – dovolím si pro stručnost přepastovat z wikiny –
  „svrchovaná rovnost, respektování práv vyplývajících ze svrchovanosti,
  zdržení se hrozby silou nebo použití síly,
  neporušitelnost hranic,
  územní celistvost států,
  pokojné urovnávání sporů,
  nevměšování do vnitřních záležitostí,
  respektování lidských práv a základních svobod včetně, svobody smýšlení, svědomí, náboženství nebo přesvědčení,
  rovná práva a sebeurčení národů,
  spolupráce mezi státy, a
  poctivé plnění závazků mezinárodního práva“

  A teď k těm lidským a občanským právům.
  Protože to je, oč tu běží. Ta lidská práva mají určitý obsah a rozsah, a jejich chápání je rozdílné v rozdílných civilizačních okruzích, kde jsou i uznávána.
  Problém (podle mého názoru) spočívá primárně v tom, že ten náš „civilizační okruh“ /respektive jeho lídři/ – a vlastně je to tentýž, o kterém Vy píšete ve svém článku – je přesvědčen, že JEHO chápání lidských práv je jasně a jedině správný, a tak ho světu zajistíme, ať to ty lidi stojí kolik chce mrtvol, ať kvůli toho třeba zaniknou civilizace (což se mimochodem – zatím jen malicherně, ale přece – rýsuje jako budoucnost naší EVROPSKÉ civilizace – tu americkou zatím vynechávám, byť je součástí té naší nebo naopak my jsme součástí té tamní/). Leč poněkud, a tu jsme zase u těch Vašich „ideologií“, zapomínáme na větu, která je připisována T. G. Masarykovi, ale říká se, že jejím původcem je dávno předtím Niccolo Machiavelli, a která zní – „Státy se udržují těmi idejemi, na základě kterých vznikly.“ A v jakém souladu s historicky chápaným pojetím „lidských práv“ v těch bombardovaných zemích, je tedy to naše vnucování našeho pojetí?
  Tak se jen letmo zeptám – jsou ideje dnešního Česka stejné jako ty, na kterých samostatné Československo vzniklo, a s nimiž se ztotožnila obrovská většina tehdejších Čechů a Slováků (stačí se podívat na filmové dokumenty z první republiky, z veřejných shromáždění, z veřejných projevů politiků, na noviny z té doby etc.)? Kolik lidí se ztotožňuje s politikou a projevy politiků řekněme v posledních dvaceti letech, a zejména deseti letech, tj. po našem vstupu do EU, kolik lidí jejich myšlenky veřejně podporuje a je ochotno se za ně osobně angažovat?
  Podobné je možné vysledovat po roce 1948 a v padesátých letech (oba jsme to zažili, byť Vy už jste tehdy více rozum bral) jakkoliv jde podle dnešních oficiálních hodnocení těch samých politiků a „elit“, jak o nich píšu v minulé větě, o dobu „temna“, dobu násilí a krutovlády, dobu naprosté neexistence „lidských práv“, a ještě až do převratu 1989 o totalitu.
  Na mém providerovi televizního signálu, tj. SKYlinku, běží také kanál DOKU.CS. Tam dávají dobové materiály, nyní mj. filmové týdeníky a další z té doby, nyní 1953. Včera jsem viděl třeba dokument o návštěvě Nikity Chruščova a Nikolaje Bulganina v ČSR. Vřele doporučuji se přesvědčit o tom, jak tehdy věci vnímali občané republiky (aniž bych sebeméně popíral politické procesy padesátých let, nicméně vědom si toho, že tak to probíhalo všude, kde kdy došlo k nějaké revoluci – a lhostejno, zda k „revoluci“ či „kontrarevoluci“).
  Neměla ta „lidská práva“, jak je vnímala naprostá většina lidu, jinou povahu a rozměr, než ta dnešní? Jo, a mají ta „lidská práva“ z roku 1975, jak jsme je tehdy chápali, stejný obsah i rozsah jako ta, která se nám „vnucují“ dnes (myslím, že čtenář pochopí, kam směřuji)?

  Ale obsah toho, co podepsali Husák a Chňoupek v Helsinkách 1975, jak jsem to dal výše, byl, pane Leo K, podstatně rozsáhlejší. Dokonce bych řekl, že to, co bylo nad tu část o lidských a občanských právech, bylo mnohem, mnohem důležitější. Protože to mělo tvořit BÁZI pro dodržování lidských práv v signatářských zemích.
  A čeho jsme to svědky?
  Kdo že to naprosto flagrantně reálně spláchl do stoky všechny ty zásady – raději je zopakuji – „svrchovaná rovnost, respektování práv vyplývajících ze svrchovanosti,
  zdržení se hrozby silou nebo použití síly,
  neporušitelnost hranic,
  územní celistvost států,
  pokojné urovnávání sporů,
  nevměšování do vnitřních záležitostí,
  rovná práva a sebeurčení národů,
  spolupráce mezi státy, a
  poctivé plnění závazků mezinárodního práva“?
  A to prý v rámci prosazování lidských práv.
  Kterých, pane Leo K, kterých, kromě práva vlastnit majetek?
  Jinak bych se třeba musel ptát, je-li islám a praktikování Koránu v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
  A těch otázek by bylo mnoho, mnoho, stejně jako je mnoho zemí, které byly porušením těch zásad rozbitých na cimprcampr.

  Já bych ty IDEOLOGIE až tak šmahem neodsuzoval. Musím se totiž vrátit k těm Machiavelliho (Masarykovým) „idejím vzniklých států“.

  • prirodovedec napsal:

   Lexi, zdravim. Snad se vase vlakno rozvine.

   Ja mam jen naprosto zuzeny dotaz, ktery jsem Vam jiz par mesicu chtel polozit a zminil jsem jej v posledni diskusi neprimo: „Je islam svoji deklaraci postaveni zen v souladu s ustavnim poradkem CR?“ Dekuji za jakoukoliv reakci.

   • Leo K napsal:

    Přírodovědče,
    než odpoví Lex – tak můj komentář. Islám je srovnatelný s Judaismem. Nikoliv s křesťanstvím, protože v tom zaznívají antické (helenistické) ideje. V Judaismu ne. I v Judaismu je o vyvoleném národu, i v Judaismu je o kamenování prohřevších se žen, i v Judaismu je vítězství nad nepřáteli, kterému dopomůže Hospodin (el Loah), i v Judaismu je košer porážka (v Islámu Halal) atd.
    Neodsuzujte náboženství! Odsoudit se mohou lidé! Náboženství ne.

    • Antonie napsal:

     Judaismus a křesťanství jedno jsou, v desateru mají společný základ a v průběhu času, vývoje světa a člověka judaismus došel dokonalosti v Kristu.
     Na rozdíl od islámu, jehož učení nepodléhá času a je neměnné navždy, jak je psáno v Koránu.

     „muslimský národ je nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; přikazuje vhodné, zakazuje zavrženíhodné a věří v Boha. (Álu ‚Imrán:110) Na tomto světě pak šarí’a všem zaručuje jejich lidskou důstojnost“

     „Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám) a proto „muži zaujímají postavení i nad ženami. A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.“

     „Korán stanovuje směrnice, pro pravou víru, víru lidským bytostem přirozenou, k níž Stvořitel obdařil lidi přirozeným sklonem. … „Člověk je povinován šarí’atskými předpisy.“

     „většina lidí, i kdybys po tom sebevíce toužil, nebude věřit! (Júsuf:103) Obrať tvář svou k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v němž Bůh lidi stvořil. Stvoření Boží pak změnit nelze – A TOTO JE NÁBOŽENSTVÍ NEMĚNNÉ, VŠAK VĚTŠINA LIDÍ TO NEVÍ. (Rúm:30)“

     „verše šavle jsou většinou věroučného, nebo oznamovacího, tedy nikoli primárně legislativního, charakteru a proto v jejich případě ke zrušení významu a nahrazení jinými dojít nemůže.“

     „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.“ (Tewba:5)

     „Což nebudete bojovat proti lidu, jenž porušil přísahy své a usiloval o vyhnání posla a první vás napadl? Bojíte se jich snad? Však Bůh má větší právo na to, abyste se Ho obávali, jste-li vskutku věřící. Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá a zahanbí a dopomůže vám k vítězství nad nimi a uzdraví hrudě věřících“ (Tewba:13-14)

     „Bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných.“ (Tewba:36)

     „Zloději a zlodějce utněte ruce jejich … (Máida:38) je specifikováno, že se jedná o ruce od zápěstního kloubu dolů.“

     „Strom volá, skrývá se za mnou žid, jdi a zabij ho. Kámen volá, skrývá se za mnou žid, jdi a zabij ho.“

     Když křesťané či judaisté se dopouštějí násilí, tak proto, že se zpronevěřili své víře, svému náboženství, jedni zradili Krista a porušili přikázání lásky a druzí porušili desatero, na rozdíl od muslimů, kteří když lžou a znásilňují a vraždí, tak jsou praví muslimové, protože věrně následují proroka Mohameda, jehož teorie jde ruku v ruce s prokazatelnou praxí od sedmého století až dodnes, je příčinou zločineckého násilí zotročování, vraždění žen i dětí, a terorismu nejen v islámských zemích, ale po celém světě.

     Muslimovi jeho víra dovoluje, pokud z toho získá nějaký prospěch, nevěřící nebo jinak věřící obelhávat i zabíjet, proto i slíbit a nedodržet je možné cokoliv.

     Muslimský terorista není zločincem, který zradil svoji víru a islám není náboženstvím, zneužitým nemorálními lidmi, jako jiná náboženství bývají. Kdyby „morální“ vzor muslimů, prorok Mohamed nebyl pedofil, loupežník a vrah, anebo kdyby byl zločinec, ale kdyby po prvním Božím zjevení se zřekl zlého, jako například apoštol Pavel, pak by byl islám jinou cestou k Bohu. Ale tak tomu není. Mohamed pod vlivem těch zjevení vytvořil vražednou ideologii nadřazených všem, bez úcty k životu, k uskutečnění celosvětového islámského chalifátu.

     Ano, i Židé byli ve SZ vyvoleným národem. „Dnes už ale není rozdíl mezi lidmi, pro nás pro všechny je jeden Bůh„ Pán všech, štědrý ke všem, ….“ (Římanům 10:12)

     Vyvolený židovský národ je oblakem svědků, zástupy andělů a svatých prvorozených, kteří spolu s Kristem a jeho očekávaným druhým příchodem nám teď pomáhají ke spáse, to je katolická, ne Římskokatolická ale katolická, tedy VŠEOBECNÁ, pro nás zatím ještě neviditelná Církev andělů a svatých. Proto jsou skončeny dny pokání pro všechny svaté, ostatní však doba obrácení trvá až do konce věků.

     http://pavelkolar.blog.idnes.cz/c/476330/umirneny-kanibalismus-sci-fi.html
     😉

     • Antonie napsal:

      Do nikoho pochopitelně nevidíme, ale když muslimovi jeho víra dovoluje, pokud z toho získá nějaký prospěch, nevěřícím nebo jinak věřícím i lhát … tak pane faráři, důvěřuj, ale prověřuj.
      http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/379872-z-aliho-je-martin-stovky-migrantu-v-nemecku-konvertuji-ke-krestanstvi.html

     • Leo K napsal:

      Římanům, který cituješ, to je Pavel z Tarsu, vlastně tvůrce křesťanství. Ano v jeho osobě je Judaismus spojen s křesťanstvím. Dnes bychom ho hodnotili jako skvělého marketingového odborníka. Věděl (na rozdíl od apoštolů), že s Judaismem by neměl u „pohanů“ úspěch. Ti „pohané“ totiž měli rozvinuté kvalitní nauky jako stoicismus, novoplatonismus a podobně – jenže byli to dost selektivní nauky přizpůsobené majetným. Ten nápad s tím, že by to mohlo být i pro nemajetné je věčná zásluha Šaula, kterému říkáme Pavel z Tarsu.

     • Antonie napsal:

      Ano, toho Saula, který od prvního Božího zjevení přestal pronásledovat křesťany a začal kázal Krista. No a muslimové od Mohamedových zjevení nemuslimy až do dnes pronásledují.
      A k marketingovému odborníku už tady na Kose byl apoštol Pavel přirovnán v souvislosti s PR. Ale Boží království není z prospěchářsky hmotného viditelného světa. Moc Boží, jak nám ji zanechal Kristus, je o Bohu a ne o penězích i když peníze se staly bohem.

  • Leo K napsal:

   To já přece nerozporuji. Vidění lidských práv v padesátých a šedesátých letech bylo jiné, však konec války ještě nebyl tak daleko a obrázky z Maďarska roku 56 také mezi lidmi kolovaly. Ideologie – ani to výslovně neodsuzuji, pouze poukazuji na to, že politické strany (NE státy!) upravují lidem zornice jako surrealismus v Buňuelově filmu Andaluzský pes.
   A jestliže jsme v Helsinkách cosi podepsali, co se stalo součástí právního řádu, tak to nemohlo být proti tomu řádu. Nebo ne? Ale pak mi to hlava nebere.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Zdravím Lexi, jestli si ještě vzpomínám, ony v těch Helsinkách byly různé koše problémů. Dnes by se dala klidně napsat Charta 2015 na téma lidská práva sociální a bylo by to taky v souladu, jenom by to ten dnešní režim jasně bouralo.

   • Lex napsal:

    Laco,
    text Závěrečného aktu Helsinské konference, podepsaný 1. srpna 1975, sis jistě už našel sám. Já jen pro ostatní, kteří hledat nechtějí, to, co se bezprostředně týká současných procesů a toho, kdo je má na triku – cituji ze Závěrečného aktu –
    „Otázky vztahující se k bezpečnosti a spolupráci ve Středomoří
    Zúčastněné státy, vědomy si geografických, kulturních, hospodářských a politických aspektů svých vztahů s nezúčastněnými středomořskými státy, přesvědčeny, že bezpečnost v Evropě je nutno chápat v širších souvislostech bezpečnosti ve světě, že je úzce spojena s bezpečností v oblasti Středozemního moře jako celku a že tudíž upevňování bezpečnosti by nemělo být omezeno jen na Evropu, ale mělo by se rozšiřovat do okolních částí světa, zvláště do oblasti Středomoří, vyhlašují svůj záměr
    – podporovat rozvoj dobrých sousedských vztahů s nezúčastněnými středomořskými státy v souladu s cíli a zásadami Charty OSN, na nichž jsou jejich vztahy založeny, a s Deklarací Organizace spojených národů o zásadách mezinárodního práva týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy a v tomto rámci utvářet své vztahy s nezúčastněnými středomořskými státy v duchu zásad vytyčených v Deklaraci zásad řídících vztahy mezi zúčastněnými státy; …“.

    Připomínám, že signatářem Závěrečného aktu byly i USA.

    A včil mudruj, kde je centrum zla. Jestli u Husáka a Chňoupka, nebo někde úplně jinde.
    Já mám, jasno.
    🙂

 22. český maloměšťák napsal:

  Expanze trhu kapitálu, zboží a služeb prostředí dosti jednosměrných kumulací bohatství vyvolala reakci v podobě vzniku sociálních systémů, otázkou je, zda tato expanze (kolonizující čím dál tím větší části populace lidí) nemá v sobě vkomponovánu (netvrdím, že jde o zamýšlený a promyšlený záměr) takovuto svou POTŘEBU – a tedy je pak komické tvrdit, že jde o systém liberální (pokud dopředu počítá s formami blízkými zotročování širokých vrstev obyvatel – to, když by nezasáhla mimotržní, byrokratická moc, charitu nařizující, udržující, řídící). Tedy samotné původní východisko, axiom tržního liberalismu je podvodem, spekulací na socializaci ztráty. Včetně axiomatu na něj navazující ekonomické teorie, když tato je tak nic neš snůškou občasně se potvrzujících tvrzení (což ale dokáží zvládnout i lidové pranostiky).
  Je to pak peněžní systém založený na úvěrové expanzi založené na úročení (kdy sice je liberály tvrzeno, že peníze se chovají z podstaty své povahy neutrálně – nijak neovlivňují investiční -a tak i spotřebitelské chování činných subjektů ekonomiky…avšak proč tedy je nutný úrok, to již dotyční “ vědátoři“ nesdělí) , který určuje , která loď a jak velká vyjede na moře a která na moře buď vůbec nevypluje či dojde k jejímu ztroskotání již v prostoru přístavu.
  Tento peněžní systém svazuje (všimněme si jiných významu slova “ bond“ – jinak to státní dluhopis) řadu rozhodnutí do již dopředu daných balíčků, dodávaných mimo jiné i na trh myšlenek, neboť i ty jsou dnes povíceru zbožím – ano, myšlení je také možné komodifikovat, kultura peněz toto umí zařídit, že projevy myšlení v jeho činném , hybném aktu je možno prodat, nakoupit, úvěrovat, spekulovat na jeho znehodnocení…dokonce i skupinové myšlení, klasicky to vykládané jako ad hoc přizpůsobované se realitě, tedy efemerní…lze užít coby stálou protihodnotu peněžnímu ekvivalentu, stačí jen věc dobře vykomunikovat (například často opakovanými sděleními aplikovanými na recipienty těchto sdělení již od útlého věku tak, aby se vtiskly do mysli podobně jako když se vypálí cejch dobytku).
  Ano,myšlení v jeho jednotlivých fázích (podnět……činný výkon) lze zobchodovat.
  Pokud lze zobchodovat myšlení, lze zobchodovat i touhu po něm, pokud lze zobchodovat touhu po myšlení, lze zobchodovat příčinu touhy, pokud za příčinu touhy dosadíme peníze…má určitá zájmová skupina fajnšmekrů socinženýringu vyhráno – lidé budou sami toužit po tom, aby nepřemýšleli o změně.
  Občanský vztah k realitě je pak jen podmnožinou myšlení.
  “Legum…servi sumus ut liberi esse possimus“, napsal Cicero. Což ale lze pvažovat také za verdikt, pokud je přemýšlení o změně podmiňován např. výše zmíněným způsobem, fatalitou nezměnitelné “ zákonnosti“.

  Vykořeněný člověk, mylně přijímající koncept svobody coby negaci kolektivismu (škaredé slovo, ale komunita je na tomto místě příliš vznešeným označením, tu užívám například ve vztahu k komunitám Hutteritů) a lokality, těžko dnes najde cestu jak vůbec rozumět demokracii (Orwell psal, že KAŽDÝ systém o sobě tvrdí, že je demokratický – na to pozor !!), pokud tedy je demokracií rozuměna klasická “ shromažďovací“ verze athénská, kde se mj. prováděl výběr losem a kde by Bureš byl již dávno vyobcován. A nejen on. A kdy princip rovnosti byl žit principem “ pouhé“ politické rovnosti, jak však byla korigována např. výjimečnost demagogů…to je na složitější výklad, nicméně vyslyšeno bylo a jednáno bylo o téměř každém podání, o tom je občanská společnost – ne o suplování, hybridizování a duplikování již jednou vyetablovaných institucí…ten kdo si myslí, že pomoci takovýchto vpravdě nesmyslných prostředků něčeho krom snad revouce či anarchie dosáhne, je podvodníkem a snad i zločincem, idea opozita opozitovi krále je nesmyslná, jen odčerpává tolik potřebné omezené zdroje. Je to cesta nikam, cesta neustálého doufání v něco a přitom v nic, hlídač hlídá hlídače hlídače atd…

  Co je dnes ale zcela zřejmé, je, že nelze volit (bez ztráty vlastní důstojnosti a autenticity) smraďochy demokracie – od socdem až po TOP 09. Že k demokracii vede jiná cesta – přes lidi jako je LeoK, doufám že ani on nebude volit tyto smraďochy. Zde nejde o ideologii, zde jde o obyčejný lidský rozum a cit.

  Jsem zvědav na vývoj ve Velké Británii,poté co vyhrál Corbyn. Už se do něj pustili přes Jewish Chronicle i židé, jiní židé ale zareagovali :

  http://www.thejc.com/news/uk-news/142553/anti-israel-activists-attack-jc-challenging-jeremy-corbyn

  Sebranka, říkající si novináři pracující v ČTV, už vymyslila nálepku, cejch – „vyznavač teorie marxismu a odpůrce EU“…jak jednoduché, Tonda s Ančou mohou zas v klidu jít spát, sebranka je bude nadále poslouchat a oni ji.

  • Leo K napsal:

   Ne. Nebudu je volit. Jinde už to píši. Budu volit Piráty a komu Piráti nevoní, ať to hodí komunistům, protože to platný, ale přitom ztracený hlas.

 23. tata napsal:

  JE složité pro lopatu jako já se prokousat perfektním článkem……….pro mě perfektní …….bohužel jsou to v reálu nesplnitelná slova ta zásadní věc je s čím sice souzním ale pro většinu to představuje něco na co nepřistoupí….demokracie by měla byt o lidskosti,řádu,nastavenými morálními standarty bez nutnosti každou blbost určit zákonem.JAK toho chcete dosáhnout když většina to dodržování vyžaduje od druhých u sebe to považuje za buzeraci…….ano mockrát to buzerace je přesto demokracie by měla představovat,lepe muže byt nastavena když většina společnosti uzná základní morální kodex a to je v říši snů.
  Takže celý život patřím k těm idealistům který přesto že většinou ho to stalo že dostal přes ústa v přeneseném slova smyslu………..přesto mé krédo je se tomu nezpronevěřit……….jen povaha takového bojovníka s větrnými mlýny mě udržuje neuhnout……..Kolik nás je,když projdete život,zjistíte že slova pravda láska zvítězí jsou bohužel jen slova…………která ve své podstatě zase ohlupuje lidi……….protože bud sami hlasatelé těchto myšlenek maskují své kulišárny,nebo opravdu jim věří bohužel jsou natolik slepí že se na ně nalepí hajzlové a ty využívají jejich ideálů ke svým hajzlovi nám.
  TA DRUHÁ varianta je oto nebezpečnější protože sami jsou čestní a dokážou strhnout masy,těm prvním jde něco někdy dokázat ,těm druhým né……..jen suše se konstatuje to on né to lidi kolem něj.
  Co je to proboha demokracie………..slovo ……..které i v tomto uším uskupení pro každého představuje něco jiného…………naše společnost dosáhla náké úrovně,převážně převládají materiální hodnoty.Ve své podstatě i my co jim nejde o materiální statky upřimně……….dokázali byste se úplně vzdát plno vydobudu SOUČASNÉHO SVĚTA,jako v dřivějšich dobách ty co nám vybojovali aspoň to co dnes považujeme za samozřejmost.

  Bohužel demokracie často představuje,nebo nabízí zneužití dravci,jak oni dokáží využit slabosti té demokracie,která je vlastně v podstatě založena na morálním principu,jak se kdejaký hajzl ohání svou svobodou,svými právy a tím unikne spravedlnosti.Tím že jsme to slovo svoboda……….posunuli už za hranice ………..kterou využívají parazité………..jen proboha abyste neporušili práva třeba vrahů.
  Myslím že je nemožné změnit většinou materiální přístup na morální,takže volaní po občanské společnosti je jen sen,dostali jsme se na rozcestí…………kde to volání že pravda láska zvítězí je kontraproduktivní,neboť ten rozsah svobod JEDNAK ty hajzlové zneužijí,co je ale více v říši snů že se rozmazlená společnost dá cestou morálky,ty lákadla jsou tak velká,kdežto ta morálka je spíš cesta trnitá,bez náké apokalypsy se touto cestou společnost nevydá

  Lexi…palec nahoru

  • Leo K napsal:

   Jestli říkáme bohužel, říkáme tak proto, že rezignujeme. Rezignace není boj.

   • Lex napsal:

    Pane Leo K, přiznejte, teď jste si ale fakt „zatočil na kafemlejnku“ frází, že ano! Co Vy, už jste „bojoval“? A co jste „vybojoval“. Jen, prosím, neříkejte, že „demokracii pro nás ostatní“.

    • Leo K napsal:

     Ne, na to už nemám a také bych se styděl s něčím podobným vylézt před lidi. Začalo to tím, že jsem hnutí za přímou demokracii navrhla realizoval logo, vlajky, vzhled petičního stánku a nejrůznější další grafiky včetně nápisu na „šalinu“ bez nároku byť na korunu. Šel jsem za Šťáhlavským, aby nám věnoval píseň Politik – bohužel, bylo to po jeho příhodě na IKEMU a Jindra potřeboval peníze. Píšu do roztrhání svého 76 letého těla články proti TTIP česky i německy, snžím se být činný i v německém hnutí Campact, zapojil jsem se i u Pirátů (i když jenom jako příznivec a v soutěži o grafickou podobu jsem tam prohrál).
     Máte, ale pravdu, že jsem nic „nevybojoval“, že si leckdy připadám jako ten Don Quichote, ale já vážně víc už nemohu.

     • Lex napsal:

      Vážený pane Leo K, chovám k Vám úctu, na to vemte jed, bez špetky ironie či něčeho jiného, čím by bylo možno mé sdělení zpochybnit. Jenom to, co jste výše napsal, staví do poněkud jiného světla některé Vaše výroky zde. Přimknout se k hnutí T.O., to poněkud nasvědčuje, že jste naletěl. Jako před šesti lety jeden, co zde také dobře píše, co svůj koment vždycky končil slovy – „Volím Věci veřejné“. A „Piráti“? Tak ti skutečně tuhle společnost „vytrhnou“ – pozor, nadsázka.
      Obávám se, že tyhle Vaše aktivity „šejdrem“ podstaty poněkud znevěrohodňují Vaše výtky těm, co „už rezignovali“. Protože i rezignace je výraz postoje. Výraz bezmoci proti mocným. Tak, jako to bylo v dobách komunistické „normalizace“ – i když, přiznejme si – co mělo na obecnou morálku společnosti horší důsledek – ta tehdejší „normalizace“, anebo soudobý konzumní marasmus?
      Já mám jasno, přestože jsem si od bolševika prožil své.

     • český maloměšťák napsal:

      Každý se může zmýlit (kauza Okamura), kdo se ale mýlí stále (a v podstatě také kontinualně naletí) – tak to je minimálně politovánihodné. Viz někteří Vaší glosátoři, mnohdy to skalní voliči ČSSD.
      Co dokázal Ježíš Kristus ? Prohrál všecko, nic nedokázal, volali : “ Barabáše, Barabáše !“ , jak se asi musel cítit , když jej zařadili v ohodnocení jeho práce až za lotra ?
      Už tím, že o takových věcech přemýšlíte způsobem jaký jste nám tady zprostředkoval , jste mnoho dokázal.
      Kdo si omyl (ze strany VV šlo ale o čistý podvod) uvědomí, je na tom lépe, než ten, kdo svému omylu stále věří.
      Mějte se, jednou snad lidi pochopí , že bez zásadní změny jejich voleb nebude změny žádné.

     • Leo K napsal:

      Nevím Lexi. Budoucnost ukáže. Soudím podle toho, že Pirátsví je protesní strana a osobní styk s Piráty mě přesvědčil, že to není ani levice, ani pravice, „co Pirát, to jiná ves“ a další velmi dobrou zkušeností (z mého pohledu) je to, že jsou to kluci, kteří neopisují podmínky veřejné soutěže na IT vybavení z příruček – tak tomu totiž bylo v akci Indoš (internet do škol). Z původní velmi dobré myšlenky se stal „díky“ úředníkům (a patrně i nějaké provize) zlatý důl pro Autocont – později Acol. Protestoval jsem tenkrát, na přednáškách vystupoval, ale bez úspěchu. Kšefty s IT patří přitom mezi ty mastné, protože tomu většina pořád nerozumí. Ale podívejte se např. sem: http://www.piratskelisty.cz/clanek-1435-ano-priznava-eet-neni-bezpecna
      Zatím mě Piráti nezklamali.

  • Lex napsal:

   Tato,
   i pod váš dnešní koment bych klidně připojil podpis.
   Rovnoběžky se stýkají v nekonečnu.
   🙂

  • jezevec napsal:

   BRAVO, tato! málokdy spolu souhlasíme, dneska za mně palec nahoru.

 24. Admirál napsal:

  Demokracie – forma participace střední třídy na moci – není žádná náhoda, žádný umělý konstrukt. Ve fázi dosažení určitého stupně vývoje společnosti a výrobních vztahů si ji střední třída vynutila jako výraz své síly.

  Dnes střední třída upadá. Zužuje se, chudne ve prospěch těch nemnoha nejbohatších. Tudíž také demokracie se stává pouhou zástěrkou absolutní moci nadnárodního kapitálu.

  Chceme li demokracii, chceme li podíl na moci, musíme zabránit chudnutí střední třídy.

  Jak? Tady je každá rada dobrá.

  • Leo K napsal:

   Demokracie naopak absolutní moci nadnárodních společností vadí. Proto ve smovách ta ustanovení o rozhodčích komisích, které nejsou podřízeny národním státům. Jejich zájem je vytvořit si ze světa chovatelskou stanici lidí, kterou budou „oblažovat“ svými výrobky.

   • Admirál napsal:

    Ano, samozřejmě vadí. Se vzrůstající mocí demokracii erodují. Salámovou metodou. Jejich největším sluhou jsou mainstrémová masmédia. Denně masírují střední třídy, perou jí do hlavy, že jejich nejvyšším zájmem je blaho nadnárodních společností.

    Protože pro vznik funkční demokracie je nutné dosažení určitého stupně vývoje společnosti a výrobních vztahů, je naprostý blábol, že se dá demokracie násilně šířit. Ti, kteří to hlásali a hlásají tím pokrytecky zakrývají své imperiální a globálgeopolitické cíle.

 25. Lex napsal:

  Příteli „prirodovedci“ 12.43

  Milý příteli, vaši otázku jsem zaregistroval už onehdy, když „tata“ na jednom webu odkazoval na váš komentář. Jenže na Kose se zpravidla nediskutuje, a tak nebylo s odstupem doby možno reagovat. A možná bych ani nereagoval, kdybyste mě nyní otevřeně tou otázkou neoslovil.
  Nuže, můj postoj – ale nejdříve několik ustanovení z Listiny základních práv a svobod České republiky uvozené pod č. 2/1993 Sb.

  „Čl. 1) Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
  Čl. 2 odst. 3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
  Čl. 2 odst. 1 a odst. 3) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. … Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
  A konečně čl. 16
  (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
  (2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
  (3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
  (4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.“

  A moje odpověď na vaši otázku? Podle mého názoru ve vztahu k některým ustanovením Koránu a k jeho reálnému uplatňování muslimy (zejména co se týká práv žen a dětí), je islám v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Stačí si porovnat s ustanoveními z Listiny základních práv a svobod České republiky.
  Nicméně, Korán ve skutečnosti blíže neznám, nečetl jsem ho jako celek, vycházím jen z některých publikovaných ustanovení, což je jistě málo. A ani se tímto tématem nehodlám hlouběji zabývat. Nic na věci nezměním, i kdybych se stal znalcem Koránu a právní celebritou v zemi. Jsem však jen „noname“ důchodcem v zapadlé vísce Beskyd. Zatím se spokojuji s tím, že v České republice zatím žádná islámská či muslimská církev nebo náboženská společnost registrována není , http://www3.mkcr.cz/cns_internet/ což samozřejmě neznamená, že se islám u nás i formálně neetabloval viz např. Ústředí Muslimských Obcí, nebo Muslimský Svaz Studentů a Mládeže či Islámská nadace v Praze atd. atd. (odkazy nedávám, aby nesežral systém).
  Pro úplnost ještě uvádím ustanovení § 356 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. „Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

  (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.“

  Nepochybně je hodně těch, možná většina (těch „pomazaných“), kteří tvrdí, že Korán a jeho šiřitelé nic takového nehlásají. Dobře, říkám – a co ty statisíce, možná miliony zavražděných ve jménu Alláha a jeho proroka Mohameda? A nejenom skutečných bezvěrců a křesťanů, ale dokonce i muslimů, jen ne té správné orientace – jednou Šíitů a podruhé Sunnitů? 11954989_1049545731756662_590836948_n.mp4

  Myslím, že uvedenou otázkou by se měl zabývat a odpovědět na ni někdo úplně jiný, než nějaký „Lex“.

  PS
  Judaismem se nebudu (jako Leo K) zabývat, otázka není na judaismus (byť vím, že i jeho učení obsahuje klauzuli o právu zabít i dítě, pokud z něho má vyrůst nepřítel Židů /volně popsáno/ –poplatnost či autorství Herodovi nepopíratelné).
  Nicméně k jeho (Leo K) větě – cituji – „Neodsuzujte náboženství! Odsoudit se mohou lidé! Náboženství ne.“ si ještě jednou dovolím citovat z trestního zákoníku, tentokrát ustanovení § 403
  „Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
  (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
  c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
  d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
  (3) Příprava je trestná.“

  Tak vám nevím.
  Jak že to říkala, blahé paměti, Helena Růžičková – „A zase vím h…o!“

  • zemedelec napsal:

   Pane Lex.
   Vynikající příspěvky.
   Také nejsem odborník na náboženství,slyšel jsem,že Korán,je jen opsaný Judaismus v té prvotní tvrdé formě.Židé to tak tvrdě nevyžadují,jak Korán u muslimů.

  • Leo K napsal:

   No, ale tvrdí to IVČRN (Konvička), čili i podle mého by se měl obrátit na ústavní soud, zda je islám v souladu s ústavním pořádkem v ČR. Myslím, že to jde.
   Jakkoliv mě straší ty zprávy z islámských komunit, tak bych si oddechl, kdyby ÚS tuhle myšlenku nepotvrdil.

   • Antonie napsal:

    Obrátit se s tímto na Ústavní soud by mělo pravděpodobně stejný výsledek, jako obrátit se na Ústavní soud v případu rozporuplných rozhodnutí našich politiků anebo exekutorů. Jakkoliv i je straší ty zprávy zničených lidských životů v důsledcích jejich špatných rozhodnutí, přesto i oni mají důvod k uspokojivému oddechnutí, když ÚS rozhodne ve prospěch zločinců proti obětem. A pokud jde o obhajobu nebezpečně zločinného islámu ze strany nekřesťanů či ateistů, důvodem je nenávist Boha, a podceňování věřících. Možná za nemorální církevní restituce a jiné neřesti některých fanatiků? Nevím, nevím, proč různé názory nemohou pokojně žít vedle sebe, ale proti sobě až ke zničení odkazu předků a k zotročení našich dětí a vnoučat. Svět jaký jsme dopustili je příčinou pomstychtivé nenávisti, silnější, než je láska?

   • prirodovedec napsal:

    Nestrasi mne zprávy z islámských komunit. Na zaklade vlastnich mezinárodních zkusenosti si pouze nepreji, aby moji potomci zenskeho pohlavi se ocitli v takove situaci v islamske komunite zde a nedobrovolne.

    Chapu zeny „slunickarky“ chapajici a podproujici uprchlíky, aby jim ulehcily v jejich strastech. Nechapu jejich pro mne naproste ignorovani hrozeb pro jejich postaveni jako zen po staletich usili o emancipaci zen v Evrope.

    Predstava, ze zeny mají polovicni cenu mne po tech staletich hluboce urazi a zpusobuje moji značnou neuctu vuci tem, kteří toto zretelne neodmitaji nebo se hlasi k vyznani, kde toto není rozporovano a je zminovano.

    Toleruji takove jedince odborne, ale mají pro mne v mych ocich jako lidske bytosti polovicni cenu. Jako zeny v jejich ocich.

    To samozrejme plati i pro zdejsi (slunickare ci kohokoliv), kdo polovicni cenu zen v islamu nezduraznuje, nevaruje před ni a neresi ji striktnim odmitnutim – napr. při prijimani uprchliku. Pokud by se tak delo, konvickari by neexistovali.

    Zasadni otázka: „Uvedomujete si, ze Vase zachazeni s Vasi zenou ci dcerou muze byt důvodem ke ztrate azylu?“ je podle mne nepolozena ac je zasadni.

    Na ustavni soud ma smysl se obracet (po vzoru US voleb na Floride 🙂 ) az bude zrejme z rozlozeni sil, ze US tuto myslenku o rozporu islamu s ustavou potvrdi. Ted by to zrejme bylo predcasne i z hlediska mych dcer, vnucek aj., protože by to dopadlo jako jiné kauzy spatne.

    Na rozdil od Vas se domnivam, ze je třeba se v této věci bránit, protože to nejde o vyuziti moznosti demokracie, ale o civilizacni preziti. Samozrejme, pokud tato kanálie v nahledu na zeny zvitezi, je zrejme, ze diky sve degenerovanosti nepretrva vecne, ale rozlozi se, tak jako jiné -ismy, co ovladly ceskou kotlinu. Ale skoda tech ztracenych generaci.

    • český maloměšťák napsal:

     Onehdá jsem s jedním muslimem vedl řeči a došlo na manželky….řek mi něco v tom smyslu, že esli si myslím že je doma pánem on a ne jeho manželka, tak ať si to s ním na pár dní vyměním…a zjistím zač je toho loket.
     Nabídku jsme nepřijal, takže srovnávat nemohu…ale pokud jsme mu rozuměl ,tak je to s tou retorikou vůči ženám na veřejnosti pouze póza, Jung by řekl že kompenzační mechanismus.
     No a hovada existují i u nás viz velkobyznys s bílým masem , opuštěné matky malých dětí, bití manželek , zneužívání malých dívek atd. Vše poměrně ve velkém.
     Přesto, že zde Listina platí.

     • prirodovedec napsal:

      chápu. Pak se snazi pouzee nepretvarovat a dat vyjadreni: „ac muslim, odmitam nespravne tvrzeni, ze zena ma polovicni … a s tim související přetvářku, ne?“ 🙂

      Pokud by to probihalo hrmadne, tak by pak uz stacilo jen hromadne krtit a hodovat vepro knedlo zelo s pivem ,,, a byl by raj na zemi a i Bavori by zpivali Hosana ,,,

  • Puck napsal:

   Ve Francii, v Německu, a vlastně v celé Západní Evropě, zřejmě Základní listina lidských práv neplatí, anebo je islám považován za neškodné náboženství. Teoreticky žádná jiná možnost neexistuje.

   • český maloměšťák napsal:

    Spíše si myslím, že tam ne každé knize přisuzují takovou vážnost jako například knize v které jsou kodifikována základní práva a svobody.
    Například Koránu, Bibli, Komunistickému manifestu , Mein Kampfu či Kapitalismus a svoboda.
    🙂

 26. Anonymní napsal:

  Pokud někdy najdete ideální společnost, nevstupujte do ní. Pak už ideální nebude. 🙂

 27. Geordyn napsal:

  Listina základních práv a svobod verzus ustanovení Koránu, vydal Odeon, 1972. Strana 532,súra 4, /ženy/. odstavec 91/89. A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží ! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete ! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky………..Co na toto asi oznámí Ústavní soud a rozhodne jak ? A proto frau Merkel přijme jen křesťany ze Sýrie. Zná i ostatní ustanovení svaté knihy, která pro nedostatek času a místa už necituji. A už staví na německé hranice pohraničníky, od zítřka. Trvalo jí to než prozřela, krasavice inteligentní. Ale chvála Bohu milosrdnému, slitovnému. Přeji příjemný večer za zpěvu Muezína.

  • Lex napsal:

   Příteli,
   všímáte si roku vydání té knihy?
   Pro sluníčkáře a politickou moc bezcenné, ba škodlivé!
   Totalitní pohled. To nás bolševici přece strašili.
   My jsme ve sračkách neoliberalismu mnohem, mnohem dál.

   • Geordyn napsal:

    Pane Lexi, novější vydání jsou změnená ? To se Prorokovi líbit nebude. A Imámům už vůbec ne.

  • český maloměšťák napsal:

   Vážený, pokud bychom vzali v potaz některá rčení z Pentateuchu či Talmudu a dívali se na ně kukátkem Listiny, tak bychom dospěli k podobným závěrům v evztahu k židům.
   Problém tkví v špatných zákonech o církvích, Merkelová to ví, že pokud začne klepat přes prsty papaláše křesťankodemokratické konfese, je zle…a ty by klepat přes prsty musila, pokud by chtěla zůstat demokratkou a současně regulovala efektivně a účinně islámskou obec věřících. Takže logicky v určitém bodě uhnout musí.
   Je stejně komické, jak se starověké koncepty staly vážným tématem v tolik vychvalovaném geniálním a jedinečném, osvícenském a vědeckotechnickém Západě. V duchu se tom nezřízeně směji, jak si neumí poradit sám se sebou – jak se dokonec začiná objevovat znova symbolika kříže, to je jasný symptom propukající paniky, nevíry v sebe..
   I Duka má samozřejmě strach, že společenskou poptávkou vyvolaná eventualní úprava zákona o církvích, by poškodila jeho zájmy. Tento dominikán není formátu těch členů Církve , respektive církve, kteří , jsa býti skutečnou živou tradicí Západu, obětovali by raději majetky a moc – než aby obětovali znovu Ježíše Krista, kdy on nejen že odmítl nabídku Satanovu, ale také tvrdil, že co je císařovo tak císaři (tedy světské právo a tak i právo regulovat Církev a církve) etc.

 28. Antonie napsal:

  Blok proti islámu – tisková zpráva
  https://www.facebook.com/blokprotiislamu/

 29. Anička z Kuřimi napsal:

  Demokracie je pouze pojem, ale jako taková o které sníte – neexistuje.
  Každé živé společenství má svou hierarchii, pouze člověk myslí na demokracii, ale je ve vleku
  vládnoucích garnitur. Jednou jsou to křižáci, jindy církev, feudálové, fašiské, komunisté, socialisté, ale o demokracii si každý nechá pouze zdát.
  Rád by žil v „demokracii“, ale co to je za pojem?
  Běženci nám ukazují, jak západ vnímá demokracii.
  My ji vnímáme úplně, ale opravdu úplně obráceně.
  Takže budeme teoretizovat co je demokratické, ale vládnoucí garnitura Unie si stejně udělá co chce, podle hesla „však jste si nás zvolili“ navíc DEMOKRATICKOU cestou.

 30. Germanicus napsal:

  Měl dost náročný víkend, takže text i diskusi jsem přečetl jen zběžně. To mně přece jen stačilo abych pochopil, že ten blog od Leo K. je fakt jedinečný a diskuse, uff, diskuse je většinově jiskřením inteligence. Vzácný to úkaz v dnešní době. Budu se k tomu (blogu i diskusi) v následujících dnech často vracet. Abych vstřebal ty všechny myšlenkové podněty.
  Díky všem, autorovi i diskutujícím.

 31. Vojta napsal:

  Zdravím
  Chtěl bych rozporovat definici ideologie cituji ..:

  Podle klasické definice je jakákoliv ideologie diskurs, který vytváří falešné ideje, falešné vědomí o politickém režimu, ve kterém žijeme ..

  Ideologie jako taková je jen určitý více, či méně logický souhrn myslenek(idejí) prezentovaný v souvislosti s nějakým filosofickým, politickým či jiným proudem. Nedá se obecně říct, že všechny ideologie jsou špatné, lživé, zločinná nebo naopak pokrokové atd.

  Zavrhnutí idejí a ideologií vede k rezignaci na vyšší cíle, k těžce spotřebnímu životu a stagnaci společnosti. Už proto, že právě ideje a s nimi spojené ideologie jsou určitou motivací a současně nástrojem směřování společnosti.

  Teprve obsah a způsob, proč, jak a za jakým účelem byla ideologie vytvořena určuje její hodnotu. Někdy stojí úmyslně na chybných základech. Velké myšlenkové proudy 20 století mají celosvětovou působnost, jejich aplikace je různá, občas jsou zneužívány, úmyslně zkresleny. Proto konkrétní aplikace ideologie ve společnosti nemusí vypovídat o původní ideologii na základě které vznikla. Příkladem může být interpretace Islámu ISIS, interpretace komunismu PolPotem. Některé ideologie mohou být účelově vytvořeny pro boj s jinou ideologií, typicky ideologie antikomunismu.

  Je na nás abychom zhodnotili smysl a racionální základ té které ideologie, její hodnotu, přínosy a užití. Je pravděpodobné, že se přitom neshodneme. Je pravděpodobné, že se i více, nebo méně zmýlíme. Jenže pokud rezignujeme a spokojíme se s konstatováním,že všechny ideologie lžou, politici nám lžou, policajti kradou (a všechny manželky/manželé nás podvádí) , jsme na nejlepší cestě rezignovat a prohráli jsme.

Komentáře nejsou povoleny.