Je pravdivé tvrzení, že každý terorista je muslim?


napsal Leo K.

Prezident Zeman jednou prohlásil: „Ne každý muslim je sice terorista, ale každopádně každý terorista je muslim.“ To samozřejmě není pravda.

Bombový útok na federální budovu v Oklahoma City, který si vyžádal 168 mrtvých a 853 zraněných, spáchal americký válečný veterán z války v zálivu, křesťan Timothy James McVeigh. Útok sarinem v tokijském metru měla na svědomí náboženská sekta Óm šinrikjó ovlivněná budhismem! Nebo vzpomeňme katolickou Pravou IRA a její pokračovatelku Provizorní IRA, stejně jako Baskickou organizaci Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a její bombový útok proti turistům na letišti v Reusu. Z trochu starší doby si připomeňme Frakci rudé armády (Baader – Meinhofová) a její 4 generace.

Malíř a grafik Jiří Žáček v souvislosti s jím vytvořenými expresivními portréty členů RAF http://www.artlist.cz/dila/bez-nazvu-z-cyklu-hledani-ve-ztracenem-prostoru-1993-3724/

její poslední generace položil velmi správně otázku o smyslu globalizace a budování konzumní společnosti. Dějiny terorismu se ani v Evropě nemusí spoléhat na muslimy. Proto jsem toho názoru, že je důležité řešit terorismus a jeho příčiny a ne řešit islám, křesťanství, hinduismus, buddhismus, zoroastrismus (nehodící se, škrtněte)! Částečnou

odpovědí na terorismus musí být garance bezpečí. Tu ale nedosáhneme zákazy a represí. Nikdo nemá právo na genocidu, i když se zaštiťuje vnitřní obavou. Iracionální fobie ze Židů taky neposkytovala oprávnění k hilsneriádě. Hnusí se mi volání po koncentrácích pro muslimy. Šibenice a vystrčené placky s přeškrtnutou mešitou jsou spíše oknem do duše těch, co nevidí čí hru tady podporují. Naopak, z hlediska které zastávám, se jeví ten spor, ty vášně a hlavně strach, jako vítaný prvek, který dozajista dokáže odvrátit pozornost od skutečných problémů a skutečných, byť tajně projednávaných dohod o skutečném rozdělení světa. Vždyť – čím se liší TTIP a TiSA od např. Jaltské dohody?

Myslím, že se můžeme shodnout v tom, že každý terorismus je extrémní odpověď frustrovaného jedince nebo frustrované komunity hlavně ze sociálních příčin. Vždyť i ti migranti přicházeli a přicházejí do zemí EU za vidinou dosažení kvalitativně lepšího života, než toho, který žili v zemích svého původu. Rozčarování se však dostaví ihned poté, kdy přijdou o zaměstnání a propadnou se z mírné prosperity do bídy. Navíc se tyto komunity často nacházejí v předměstských ghettech, kde kriminalitu, drogy a násilí obstarávají již zažité místní komunity. To, že islámští vyznavači jsou navíc oproti např. romské komunitě radikálnější a ortodoxnější ve vztahu k náboženství je o to více rizikovější, ale není to v žádném případu v příčinné souvislosti s úpadkem do chudoby.Ten problém někdy a někde vznikl. Na každé PROČ je třeba hledat adekvátní PROTO.

Je trapné, že nejateističtější části světa, kde i víra je pouze vlažná, musí na jejich PROČ odpovídat papež: „Avšak občané každé země, včetně států G20, jsou vystaveni ještě jiné agresi, možná méně zjevné, nicméně rovněž tíživé a reálné,“ varoval papež.

„Jde o zneužití finančního systému, jehož příkladem byly transakce, vedoucí ke krizi v roce 2008. A všeobecně je to spekulace, vyvázaná z politických a právních vazeb, a mentalita, která spatřuje v maximalizaci zisku konečné měřítko každé hospodářské činnosti. Tato mentalita, která odpisuje lidi, nikdy nedojde pokoje a spravedlnosti,“ prohlásil František.

Zároveň podle Vatikánského rozhlasu upozornil, že „odpovědnost za chudé a vyloučené lidi musí být na národní i mezinárodní úrovni zásadním prvkem každého politického rozhodnutí“. Politika je totiž bitvou idejí, místem, kde se řeší otázky lidské rovnosti a dobrého způsobu lidského života. Dobrá společnost je ta, jenž člověku umožní dosáhnout hodnot a stavů, které on sám pokládá za dobré a které navíc podněcují růst dovedností a schopností svých členů, než ta, jež pouze umožňuje uspokojování potřeb občanů. Kvalitu života potom Amartya Sen (indický ekonom a filozof, nositel Nobelovy ceny za ekonomii roku 1998 za dílo, které můžeme souhrnně nazvat Svědomí ekonomie) chápe jako jisté charakteristiky každého jednotlivce umožňující mu jednat, fungovat ve společnosti a žít tak plný život. Kvalita života vychází ze stavu bytí (zdraví, sociální vazby, sebedůvěry) a příležitostí pro konání (politické aktivity, intelektuální motivace, zajímavé práce). Bez kvality bytí a příležitosti ke konání člověk nemůže žít dobrý život.

Sociální politika státu je zkrátka základním pilířem společenské stability. Úkolem státu je vytvořit pro všechny své občany podmínky, v nichž by mohli důstojně a zdravě žít. Vzpomeňme Deklaraci nezávislosti USA, kde se praví:

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni svým stvořitelem jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou, že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit…

Ta slova by měla být podtržena: kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit…

V momentě, kdy právo na svobodu a budování osobního štěstí není vymahatelné a tyto hodnoty jsou převedeny na pouhé ekonomické ukazatele, znamená to, že jsme se jich definitivně vzdali. V tom případě bychom si tuto skutečnost měli přiznat a přestat se zaklínat demokratickým zřízením. Nerovné rozdělení výnosů, hlad, bída, ovládání přírodních i lidských zdrojů, devastace životního prostředí na jedné straně a na druhé kumulace kapitálu, zvyšování životní úrovně, neudržitelné spotřební chování a výroba, jsou nedílnou součástí organizace globalizované kapitalistické společnosti. Je potřeba si uvědomit, že výhody plynoucí z globalizace může konzumovat pouze část světové populace. Ovšem tato hrstka též spotřebovává většinu světového bohatství a přírodních zdrojů a zároveň zamořuje planetu tunami odpadu a ohrožuje tak pokračování života na Zemi. Globalizace kapitalismu měla přinést všem obyvatelům světa dosud nevídanou prosperitu.

Faktem je, že se ekonomický růst zmnohonásobil a právě tak expandoval mezinárodní obchod. To by mělo vypovídat o zvyšování životní úrovně obyvatel světa. Pokud se vytvořilo takové bohatství, jak to že denně umírá hlady 30 000 dětí? Jak to, že se nůžky mezi chudým Jihem a bohatým Severem rozevírají? Jak je možné, že životní prostředí je devastováno, když celý svět již od 70. let. 20.století mluví o nutnosti nalézt systém spotřeby a výroby, který by byl trvale udržitelný?

Podobných rozporů najdeme celou řadu. Odpovědí na tyto otázky je nutno hledat v systému postaveném na neustále potřebě zvyšovat spotřebu, která prý povede ke zvýšení blahobytu. Kultura postavená na takovém základě je neudržitelná. To si uvědomuje stále větší počet lidí a snaží se nalézat k tomuto scénáři alternativy dalšího vývoje.

Dnešní společnost lze charakterizovat jako individualistickou. Individuální potřeby a zájmy hrají velmi důležitou roli. Jejich uspokojení je nejvyšším principem. Je to zároveň společnost postavená na víře, že lze prodat a koupit cokoli. Od materiálních statků, vlastní práce, vědomostí, hodnot, povahových rysů až po vlastní identitu. Svoboda je často zmiňovaným statkem, ale bohužel tato svoboda je redukována na možnost vybrat si zboží spotřeby. Tím může být potravina stejně jako politická strana. Za vydatné pomoci médií jsme přesvědčování, že společnost ve které žijeme je svobodná a není jiné cesty jak spravovat naše životy, než že je svěříme námi voleným zástupcům. Ti nás ochrání, nabídnou chléb i hry a my jim na oplátku odevzdáme rozhodovací pravomoci.

Zajímavě to popisuje Wolfgang Streeck

http://www.suhrkamp.de/autoren/wolfgang_streeck_8256.html

v knize Zakoupený čas. Upozorňuje, že začíná trh vládnout politice místo toho, aby politika vládla trhu. Klíčová myšlenka je, že si kapitalismus několikrát dokázal zakoupit čas, aby se nestalo zjevné, že je s demokratickým uspořádáním neslučitelný. Dnes kapitalismus plně přebral vládu nad politikou, přičemž jeho poselství zní: na demokracii už nemáme čas a peníze teprve ne. Kapitalismus se dle Streecka vyvíjel ve třech obdobích, přičemž je vývoj amerického systému pojednán jako modelový.

 • Prvním obdobím byl poválečný americký kapitalismus, v rámci něhož byla tendence ke komodifikaci veškerých hodnot držena na uzdě sociálními opatřeními a možnostmi státu zasahovat přímo do ekonomiky
 •   Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se kapitalistické elity odmítly nadále podílet na sociálním zabezpečení. Příležitost pro únik jim poskytovaly mezinárodní trhy. Byl vyhlášen čas flexibility, kreativní nejistoty, vlastní odpovědnosti a konzumní společnosti. Vzrůstající společenské rozdíly byly zahlazovány prostřednictvím inflace. Právě v podobě chronické inflace, která se starala o vysokou zaměstnanost, si kapitalismus poprvé koupil čas. Velmi rychle však dosáhlo toto opatření svých mezí, když se již v polovině sedmdesátých let projevila tak zvaná stagflace: tedy zpomalení růstu navzdory rostoucí inflaci. Bylo zjevné, že je třeba uskutečnit další nákup času.
 • -Zakoupeno bylo tentokrát státní zadlužení. Jinými slovy byly spotřebovány ty finanční rezervy, které ještě nebyly vytvořeny. Fiskální rovnováha pak byla dosahována postupným odbouráváním sociálního státu, který byl vzrůstající nezaměstnaností pod stále větším tlakem. To si vyžádalo třetí nákup času: člověk byl nepřímo či přímo vyzván, aby si peníze v případě nouze půjčoval sám. Lidé si své sociální dávky začali nahrazovat osobním zadlužováním.

Tržní mechanismy dosáhly, díky trojici těchto opatření, výsadní společenské postavení. Politika je vlečena kapitálem a přitom dělá, co může, aby si to s investory nerozházela. A v tomto kontextu je třeba číst výrok Angely Merkelové, dle které má být zavedena demokracie, která by byla konformní s tržními mechanismy! Jenže to už opravdu demokracie není. To už reflektoval i Václav Havel poznámkou, že jde o demokracii hokynářů.

Politika nikdy nestála na pravdě a lži, ale na prosazování zájmů určitých skupin lidí. A profesionální politici jsou asi často nuceni hájit zájmy úplně jiných občanů, než jsou ti, kteří je volí. Nejde už o to přesvědčit ostatní, že mé řešení je nejlepší, je třeba spojit se s kýmkoli proti komukoli a prosadit cokoli jakýmikoli prostředky. Je to zrada politiky, je to zrada polis, je to zrada na vlastních dětech.

Co s migranty do EU v praxi? To už bylo mnohokrát řečeno. Snad tedy jenom stručně. Vůči migraci se musí EU chovat jako stát. To znamená, že musí mít bezpečné hranice a musí mít jednotná pravidla pro vstup na svá území.

Zastával jsem názor, že je nutné jednat s Tureckem, ale okolnosti mě přesvědčili, že jednat o problému s tím, kdo problém cíleně vytváří, je kontraproduktivní. Nicméně diplomatické páky by bylo možné uplatnit stejně jako nátlak na Saudskou Arábii a Emiráty, aby se podílely na řešení problému svým kapitálem a svými kapacitami. Vždyť zaměstnávají na statisíce neplnoprávných jedinců z Pákistánu, Malajsie a Filipín. Tedy z geograficky daleko vzdálenějších lokalit. Pokud je mi známo, tak EU v tomto směru nevyvíjí žádnou pozorovatelnou aktivitu. Keller správně připomíná, že EU zároveň páchá harakiri, které oslabuje své systémy sociálního státu ze tří stran naráz:

 • zaprvé zevnitř, když evropské vlády aplikují politiku škrtů,
 • zadruhé zvenčí, když Evropa svou zahraniční politikou destabilizuje především Blízký východ, kde se i z toho důvodu vytvořilo epicentrum terorismu – Dáeš -,
 • zatřetí shora, když probíhá proces takzvané „europeizace“, což je Kellerův pojem pro ztrátu suverenity států v Evropě bez současného vytváření společných institucionálních alternativ. Vznik Islámského státu v Iráku a Levantě skutečně připomíná absurdní divadlo. Po anexi Kuvajtu ze strany Iráku v letech 1990-1991 vyslaly koaliční mocnosti své vojáky, aby navrátili ropu emírům a západním společnostem. Při té příležitosti bylo zahájeno nové kolo válek: několik stovek mrtvých v koalici, která vznikla pro „osvobození“ Kuvajtu, oproti několika desítkám tisíc obětí na irácké straně. Tato logika dosáhla svého vrcholu během druhé války v Iráku. Asi 500 000 mrtvých Iráčanů proti o něco více než 4 000 zabitých amerických vojáků. A to všechno kvůli pomstění 3000 mrtvých z 11. září, kteří nadto s Irákem neměli vůbec nic společného.

Ještě se vrátím k vlastní příčině terorismu. Je možné odstranit nebo alespoň zmírnit negativní jevy globalizace, kterými jsou nerovné rozdělení výnosů, hlad, bída, ovládání přírodních i lidských zdrojů, devastace životního prostředí na jedné straně a na druhé kumulace kapitálu, zvyšování životní úrovně, neudržitelné spotřební chování? Jaké se nabízejí alternativy dalšího vývoje? Je globalizace historickou nutností?

Zaznamenal jsem výrok, že globalizace je faktem vývoje kapitalismu, jeho přirozeným produktem a motorem. Její dnešní stav je dosaženým stupněm vývoje, a kdo to nepochopil má smůlu. V tom výroku je několik problematických míst. Globalizace vychází z kapitalistického systému správy společnosti a kapitalismus je nutno chápat jako sociální vztah v němž je většina nucena prodávat vlastní pracovní sílu.

Nejedná se tedy o nutnost, ale o prostředek zajišťující menšině na úkor většiny zisk. Globalizace rozhodně není pouhým motorem, ale především prostředkem jak zmenšit vliv národního státu. Stát ztratil nástroje nutné pro kontrolu nad domácí i světovou ekonomikou, ale ponechal si represivní aparát. Jeho role v hlídání a organizování pracovní síly se stala významnější. Je třeba chápat, že státy a nadnárodní koncerny nejsou konkurenty, ale oba pracují v intencích kapitalismu. Státy stejně jako soukromý podnikatelé mají zájem na udržení statusu quo společnosti. To čeho jsme svědky není nezvratitelný proces, ale strategie globalizace kapitalismu. Není neřízený a ani historicky nutný. Je pouze snahou o maximalizaci zisku.Tohle poznání nám dává zatím alespoň mlhavě tušit, kdo je Dalíkem Angely Merkelové.

V téhle souvislosti bych chtěl upozornit na poslední dobou populární postavu Valerije Viktoroviče Pjakina jehož otázky a odpovědi se stávají hitem internetu. Nevím dopředu jak se s tím vyrovná vlk, ale krátký souhrn Pjakinových názorů na globalizaci bych tu chtěl přece jenom předestřít, protože nám dává nahlédnout do typicky ruského uvažování (silně kráceno).

Šest kategorií prostředků řízení lidstva

Co je to globalizace? Ve 20. století se lidstvo setkalo s objektivním jevem zvaným globalizace. Globalizace je proces koncentrace řízení celého lidstva v privátních rukách.Tento proces se vyvíjel po celou lidskou historii a nyní se blíží svému závěru. Před tisíci lety staroegyptští žreci (řídící elita) pochopili, že globalizaci lze řídit.Vypracovali obecné zásady a schémata řízení společnosti,zaměřené na dosažení vlastních cílů, a postavili se do čela tohoto procesu. Pokusíme se zjistit, jakým způsobem se v současnosti realizuje řízení procesem globalizace.

Šestá priorita – zbraně fyzické likvidace (od nože po raketu). Válka je pokračováním politiky jinými prostředky – viz  Carl von Clausewitz Nejstarším a nejrychlejším způsobem řízení lidí je válka. Cílem každé války je dobytí území, bohatství, lidských zdrojů nebo úplné zničení nepřítele. Během globálního historického procesu se objevovaly stále sofistikovanější a dokonalejší nástroje určené k ničení a zotročení. Nakonec jsme vytvořili takové zbraně, které dokáží společně s nepřítelem zničit i celou civilizaci.

Pátá priorita – zbraně nepřímé genocidy. Pro Slovany žádnou hygienu, jen vodku a tabák!- Adolf Hitler Zničit nebo podřídit svým cílům celé národy lze pomocí prostředků genocidy: pomocí drog, alkoholu, tabáku, některých očkování a geneticky upravených potravin. Ale aby je lidé nevnímali jako zbraně, byly zamaskovány: s pomocí kultury, sdělovacích prostředků, speciálně vymyšlených memů a gagů jsou nabízeny jako neškodné prostředky pro relaxaci, odbourání stresu, pro zábavu či dokonce pro získání odolnosti proti onemocnění.

Čtvrtá priorita – ekonomická Dejte mi kontrolu nad penězi země a je mi fuk, kdo tam bude tvořit zákony-Michael Rothschild. Pro globarizátory nemá smysl zničit národy kompletně, nějací neotroci musí zůstat. Proto je zapotřebí podřídit jejich ekonomiku zájmům nadřízeného klanu tak, aby obyvatelstvo vůbec nepochopilo, co se vlastně děje. To lze zařídit pomocí globálních peněz a úvěrových institucí a pomocí lichvářského úroku z úvěru.

Třetí priorita – faktologická Fakta neexistují – jsou pouze výklady…Friedrich Wilhelm Nietzsche Ještě efektivněji lze vládnout národům nebo různým vrstvám společnosti,podaří-li se žádoucím způsobem zpracovat lidské vědomí pomocí různých ideologií, náboženství, sociálních doktrín, médií. A kdykoliv bude zapotřebí, pomocí speciální metody aktivace předpřipravených rozporů, provokací, atentátů, skandálních článků, karikatur nebo i objektivně vzniklých chyb, jsou vyvolávány konflikty, které nezasvěceným připadají zcela náhodné.

Druhá priorita – chronologická Častěji se ohlížej zpět, abys se uchránil vážných chyb v budoucnosti – Kozma Prutkov Je známou věcí, že člověk, který zapomenul svojí historii, historii Vlasti, se podobá stromu zbaveného kořenů. Ale co nastane, zapomene-li svojí historii hned celý národ nebo uvěří-li v nějaký historický mýtus, který je mu v zájmu nepřítele vnucen zevně. Přepisování historie národa nevyhnutelně vede k změně jeho budoucnosti. Proto je třeba vždy pamatovat na to, že historie sama nikdy nic neučí, historie jen trestá za neznalost svých lekcí.

První priorita – světonázorová Chceš-li pokořit nepřítele – vychovej jeho děti…východní moudrost Pokoření vybraného národa se stane trvalým, efektivním a prakticky nevratným, podaří-li se nějakým způsobem masově změnit světonázor lidí. Potom budou lidé chránit zájmy okupantů, považujíc je za součást svého běžného života.

Všechny tyto řídící mechanismy byly dosud skryty a znal je pouze omezený počet zasvěcených, ale nyní se, s ohledem na činnost objektivního Zákonu času,vše tajné stává zjevným a každý člověk to při troše vůle může vidět. Nyní se projevila ona neviditelná ruka i její majitel, který svého času přišel se všemi těmito mechanismy a umně je aplikoval během globální historického procesu.Tento objektivní jev v životě společnosti byl pojmenován konceptuální mocí a mechanismy vedení válek nebo řízení společnosti byly označeny za zobecněné prostředky neboli priority řízení konceptuální moci. Dnes, při pochopení popisovaných mechanismů, už každý může sám odolávat vnějším vlivům na sebe, vedených v rámci všech priorit.Každý sám za sebe může přijmout rozhodnutí: zůstat otrokem nebo se osvobodit a stát se Člověkem. Co bude dál, je na nás!

Na závěr bych snad znovu ocitoval větu z americké Deklarace nezávislosti:.. právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou, že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit…

Vlkovo závěrečné připodotknutí:

Už dlouho jsem na Kosu nedával tak náramný a komplexní článek! Proto dnes, výjimečně otevřu diskusi. Berte to jako vlkův vánoční dárek Kosířům.

Příspěvek byl publikován v rubrice Země Lea K. se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

100 reakcí na Je pravdivé tvrzení, že každý terorista je muslim?

 1. Leo K napsal:

  Poznámky k Pjakinovi
  Hned, co jsem odeslal článek Vlkovi jsem zalitoval, že jsem chvíli nepočkal , abych mohl prezentovat svůj postoj k Pjakinovi. Považuji ho totiž za obratného manipulátora, který se nevyhýbá faktografii a ani ji nedesinterpretuje, ale jenom ta fakta řadí jinak a tím jim dává jiné souvislosti. Ač v každém svém pořadu vybízí k používání kritického rozumu, sám se dopouští řady faulů. V těch 6 kategoriích prostředků řízení lidstva jsou tyto drobné výstřelky taktéž patrné aniž bych musel zdůrazňovat například to, že zmínka o staroegyptských kněžích je bluf (nikdy se nic podobného nenašlo). Trochu mystiky ale neuškodí, zvláště pro ruskou duši, která je k mysticismu náchylná – viz například poustevnice Anastázia a Zvonící cedry Ruska.
  Představa, že řízení lidstva se soustřeďuje do jediných rukou, která ladí například s výrokem Karla Gotta, že svět řídí ilumináti, není zase tak zásadně odlišná od skutečnosti, abychom ji mohli prohlásit za lež. Asi neblíže ke skutečnému stavu věcí je Jan Keller svojí kategorií diskrétní elity, která jedná vždy ve shodě (slovo diskrétní je zde v matematickém významu jako opak spojitého). U nadnárodních korporací už totiž nelze hovořit o vlastnících a mít na mysli akcionáře, protože rozvolněná finanční pravidla vyvázaná z právních vazeb dávají ve svém celku nanejvýš možnost tušit, kde se ten složitý řetěz spojuje v jeden proud. Plasticky a srozumitelně to je popsáno například ve scifi Kornbluth – Pohl, Obchodníci s vesmírem. Nakonec všichni víme, jak pozorně je sledován George Soros, jehož spekulace dokážou „zamávat“ s leckterým státním rozpočtem a to Soros do zmiňované diskrétní elity nepatří i když je jí nablízku.
  Abych zbytečně neprodlužoval „krátkou“ poznámku: Tak zvané priority jsou ve skutečnosti volně souvisící, ale praxí ověřené zkušenosti typu: „Řešíš-li spor dvou mužů, hledej ženu!“ nebo „Hledáš-li motiv zločinu, sleduj tok peněz!“ Cíleně reflektují současnou ruskou politiku. Nechci posuzovat jestli je dobrá nebo špatná, imperiální či vynucená. Cílovou skupinou Pjakinových přednášek jsou obyvatelé Ruské federace a V.V. Pjakin má být stabilizačním faktorem. Jeho přeshraniční působení (překladem jeho odpovědí) není předpovědí ruské obdoby Straforu, pouze nám podává zprávu, jak na současnou politiku reagují Rusové. Kdybych chtěl Pjakina nebetyčně urazit, srovnal bych ho s Tomášem Klvaňou. Jenže to je proti Pjakinovi amatér a to ještě urážím amatéry. Ale dost, abych z toho neudělal totální frašku.

  • a napsal:

   Pjakin je ideológ, prorusky prooligarchivký, ruskými elitami platený. Pred pár rokmi keď začínal, bol kritický k ruským elitám, lebo sa snažil o akúsi objektivitu. Teraz je už zjavne proruskooligarchický, protiamerický, už sa mu moc nechce ani hovoriť o nadnárodných elitách, lebo chápe, že aj ich ruské elity sú len súčasť podriadeného mechanizmu nadnárodným bankstrom.
   Ruské elity sú tiež len zlodeji národného formátu, ale platia ho, tak slúži. Ruské elity si tiež nechcú pohnevať svetových bankstrov, tak aj Pjakin zľahčuje svoju rétoriku voči tým, ktorých predtým otvorene nazýval degenerátmi.
   Filtrujte aj Pjakina

   • Geordyn napsal:

    Dík za upozornění. Jisté je, že i v Rusku nevládne jejich prezident i když to tak vypadá. Tam i jinde po světě, tedy i u nás rozhodují ti nejbohatší oligarchové. U nás je to pět až sedm jmen obecně známých. Co s tím ? Nevím. Vrátit čas k době zralé na řešení této kardinální záležitosti, to je těsně po 1. WW, nelze. Chaosu všeobecného neujdeme. Lituji ty, co příjdou po nás nejstarších. Budou nás právem proklínat za svět, který jsme nedokázali změnit k lepšímu.

    • Antonie napsal:

     ale nebudou nás proklínat, ještě není všechno ztracené. Budou žít lépe, než žijeme my. „Když poměry veřejné jsou zlé, zcela organicky v nás lidstvu roste obrana proti zlu, a to je řád života, tomu lze důvěřovat.“ (Karel Čapek)

 2. Pavel napsal:

  Velice pěkný článek, ale musel jste pátrat hodně do minulosti abyste našel nějakého
  nemuslimského teroristu.

  • Vidlák napsal:

   No já bych o nějakých věděl – Baruch Goldstein, Andreas Breiwik, hromada katolických hochů z IRA, ETA ještě nedávno taky střílela a taky se hemží katolíky.

   A to jsme po devadesátém roce a v Evropě a jejím blízkém okolí. Neřekl bych, že nezávislost Severního Irska je nějaká vyšší hodnota než nezávislost sunitských oblastí pod kontrolou Islámského státu.
   Jen naši bílí teroristi jsou prostě takoví lepší… Nejsou to žádná méněcenná muslimská pakáž a mají svoje práva… především to, že se o nich neříká teroristi, ale pomatenci.

   • Janus napsal:

    Jenze Zeman mluvil o poslednich 15 letech ( a bohuzel letech pristich). S IRA i ETA slo o to, ze branili SVOU zemi, ktera byla pod cizi spravou, Baskove pod Spanelskou a Francouzskou, Irove pod Anglickou. Kdybyste se ptali nacistu, tak byl terorista samozrejme i Gabcik s Kubisem, Jean Moulin a treba i muj dedecek a technicky by nebyli daleko od pravdy. Jenze muslimove v Londyne, Madridu, Parizi nejsou puvodni obyvatelstvo, ktere se brani invazi, ale prave invazni kolonizatori. Maji svoje zeme odkud terorem zapadoevropany vyhnali a ti uznali, ze kazdej ma byt doma svym panem.
    Pomatenci se rika Breivikum a RAF a McVeigh ne proto, ze by byli bili, ale protoze jejich nazory jsou v dane populaci zcela vyjimecne.
    Naproti tomu kazdy muslim se citi hluboce urazen kdyz reknete o jeho prorokovi, ze je to psychopatickej pedofilni loupeznik, co se ozenil se sestiletym ditetem, pichal ho nekde od deviti, nechal povrazdit kazdyho, kdo se nepodridil jeho silenstvi a aby si to zduvodnil, tak opraskl z krestanstvi a judaismu co kde mohl, pripojil k tomu co se mu momentalne hodilo do kramu. Tam jsou pomatenci vsichni. Az si nekdy pokecate s umirnenym, sekularizovanym muslimem a vyslechnete si hodinovou prednasku na tema, jak andel rekl prorokovi, ze to je takhle a takhle, a ze to nikde neopsal, ale zjevil mu to buh a blablabla a blablabla, tak pochopite v cem to je nebezpecny. Jestli jste muslima osobne nikdy nevidel a poradne si s nim nepokecal, jak vidi svet, tak nemate ani poneti o cem mluvite.

    • Antonie napsal:

     Mezi lidmi všech náboženství, církví i jednotlivých spiritualit a sekt jsou věřící horliví, vlažní i studení. Před Bohem a lidmi V PRAVDĚ horlivý křesťan je dokonalá láska PODLE KRISTOVÝCH SKUTKŮ A SLOV. Vlažný věřící je jen do počtu a studený je odpadlík, zločinec.

     V pravdě horlivý muslim, to je dokonale vražedná nenávist PODLE SKUTKŮ A SLOV ZLOČINCE MOHAMEDA. Vlažný muslim je umírněný muslim a studený muslim je odpadlík od islámu, který dal přednost lásce před nenávistí, životu před smrtí.

     • Zdeněk napsal:

      Všichni muslimové v Evropě budou horliví. Zárukou toho je lidskoprávní agenda. Počátek byl už někdy v 90-tých letech minulého století, kdy tento stát toleroval okrádání načerno pracujících ukrajinců jejich mafiemi o část výdělku (kauza byla obecně známá, nikým neřešena) skutek byl a je v každé civilizované společnosti trestný.
      Umírněný, případně vlažný muslim nebude existovat, jelikož stát nebude schopen tyto lidi ochránit před vlastními fanatiky a bude to tradičně omlouvat jednak právem na svobodu vyznání a specifiky jejich kultury. Navíc v tomto státě, kde strkání hlavy do písku má přebohatou tradici.

     • Řezníček z Brna napsal:

      Křesťané věří, že Starý i nový zákon napsali lidé (může být, že pod vlivem Ducha svatého). Muslimové věří, že Korán napsal přímo Bůh, který tyto slova diktoval prostřednictvím archanděla přímo prorokovi Mohamedovi. Pak se nelze divit, že oni vše berou doslova, jejich víra jim ani nic jiného neumožňuje. V tom je hlavní rozdíl, mezi křesťanem a muslimem.

    • Leo K napsal:

     Ba ne. IRA byla katolická a oběti byli protestantští Irové. Ale také Irové. Samozřejmě, že to také odnesli Angláni, ale vtip byl ve víře…skoro jako v té písni…neberte nám naši víru, je pro nás dobrá dost…
     A já mám víceméně srandu z toho, že tohle jsou v dnešní době schopni citovat i ateisté. Ale je to už od pradávna zjištěné pravidlo, že konvertité se v nesnázích uchylují keté staré „jistější“ víře.

     • Antonie napsal:

      Vražda je vraždou vždycky, bez ohledu na to, jestli vraždí pohan nebo křesťan. Rozdíl ale je v tom, že když vraždí křesťan, tak proti vůli Boží, ale vraždící muslim je pravým muslimem.

      A tak už to chodí, že když zabloudíme ve tmě, že hledáme cestu ke světlu, cestu k pravdě. To není až taková sranda, ale pud sebezáchovy.

      Pro mocně je islám prostředkem k rozvrácení evropských zemí, pro neziskovky příležitostí k obohacení. A ty ostatní, kteří se těší, až muslimové začnou podřezávat křesťany, symbolizuje Milan Kohout. Přeje odporné Vánoce a milion islámských bojovníků. Aby nás zlikvidovali.
      http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Milan-Kohout-nam-preje-odporne-blative-Vanoce-Za-to-ze-jako-idioti-verime-na-Jezise-si-pry-nic-jineho-nezaslouzime-413465

      „Jak krkolomné absurdity váš intelekt umí vymýšlet, s jakou geniální pohádkovou tvořivostí a pštrosí slepotou dokáže popírat realitu. Náboženství míru ještě ve chvíli, kdy vám už bude s námi všemi ostatními podřezávat krk? Že vám se vyhne? Vám zrovna? Proč? Máte k tomu nějaký důkaz? Zachráníte se konverzí k islámu? Kterému? Šíitskému, aby vás vraždili sunité? Sunnitskému, aby vás vraždili šíité? Nějakému sluníčkově umírněnému, aby vás vraždili oba?“
      No jo, ale když nenávist k církvi a věřícím, a pomyšlení, že konečně jim to muslimové nandají za křižácké války, za upalování čarodějnic a za církevní restituce, je tak lákavé.“ (Benjamin Kuras)
      http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-slunicka-a-konvicka-d03-/p_spolecnost.aspx?c=A151215_163316_p_spolecnost_wag

     • Antonie napsal:

      asi to tady bude dvakrát, posílám na druhý pokus, první nevyšel:

      Vražda je vraždou vždycky, bez ohledu na to, jestli vraždí pohan nebo křesťan. Rozdíl ale je v tom, že když vraždí křesťan, tak proti vůli Boží, ale vraždící muslim je pravým muslimem.
      A tak už to chodí, že když zabloudíme ve tmě, že hledáme cestu ke světlu, cestu k pravdě. To není až taková sranda, ale pud sebezáchovy.

      Pro mocně je islám prostředkem k rozvrácení evropských zemí, pro neziskovky příležitostí k obohacení. A ty ostatní, kteří se těší, až muslimové začnou podřezávat křesťany, symbolizuje Milan Kohout. Přeje nám odporné Vánoce, za to, že jako idioti věříme na Ježíše si nic jiného nezasloužíme. To je ten, co nám přeje i milion islámských bojovníků. Aby nás zlikvidovali.

      „Jak krkolomné absurdity váš intelekt umí vymýšlet, s jakou geniální pohádkovou tvořivostí a pštrosí slepotou dokáže popírat realitu. Náboženství míru ještě ve chvíli, kdy vám už bude s námi všemi ostatními podřezávat krk? Že vám se vyhne? Vám zrovna? Proč? Máte k tomu nějaký důkaz? Zachráníte se konverzí k islámu? Kterému? Šíitskému, aby vás vraždili sunité? Sunnitskému, aby vás vraždili šíité? Nějakému sluníčkově umírněnému, aby vás vraždili oba?“
      No jo, ale když nenávist k církvi a věřícím, a pomyšlení, že konečně jim to muslimové nandají za křižácké války, za upalování čarodějnic a za církevní restituce, je tak lákavé.“ (Benjamin Kuras)
      http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-slunicka-a-konvicka-d03-/p_spolecnost.aspx?c=A151215_163316_p_spolecnost_wag

     • Antonie napsal:

      oprava, toto už není Kuras, to jsem já: … nenávist k církvi a věřícím, a pomyšlení, že konečně jim to muslimové nandají za křižácké války, za upalování čarodějnic a za církevní restituce, je tak lákavé.

     • Kanalnik napsal:

      Pokud bych vychazel z vlastni irske zkusenosti, tak bych byl s vykladem konfliktu na Irskem ostrove jakzto konfliktu viry velmi opatrny. Ano, i v samotnem Irsku se pouzivaji pojmy katolik a protestant, jenze to de facto jsou synonyma pro Ir a Anglican, respektive republikan (zastance Irske republiky na celem ostrove) a unionista (zastance Severniho Irska v unii Bristkych zemi a pod Bristkou korunou). To, ze historicky vzato bylo puvodni Irske obyvatelstvo katolicke a okupujici Britove protestante, je druhotne, i kdyz se ta slova pouzivaji jako synonyma pro popsani toho konfliktu, ktery je ve skutecnosti uzemni a narodnostni, nikoli nabozensky. No, a pokud si clovek vyslechne pribehy rodilych Iru z ne tak vzdalene minulosti, tak se ani nedivi, ze na sikanovani vlastniho obyvatelstva nekteri z nich zacali odpovidat terorismem.

  • stas napsal:

   Georg Bush, Barack Obama , ještě jejich cela rada

 3. Jura napsal:

  Díky pane Leo, opravdu článek, který pošlu svým dospělým dětem a budu je z textu a pochopení souvislostí zkoušet. Sám jsem si doplnil souvislosti s texty Jana Kellera, které obdivuji a mám rád.

 4. Antonie napsal:

  Oni ti migranti přicházeli a přicházejí do zemí EU za vidinou dosažení kvalitativně lepšího života, než toho, který žili v zemích svého původu. Ano, tak vznikla i Amerika. A jak skončilo původní obyvatelstvo, tak končí Evropa. Hitlera jsme přežili a fašismus zakázali. Když ale nikdo nemá právo na genocidu, jakým právem je fašismus zakázaný? Islám, stejně jako fašismus, je neslučitelný s životem slušného člověka.

  Kde je víra, tam jsou pravidla pevně daná. Jsem věřící a respektuji zákony, které dovolují, co Boží přikázání zakazuje, ale nedělám to. A tak i oni nepřestanou dělat, co jim dovoluje jejich víra. A ta jim nejen dovoluje ale přikazuje ovládnout svět. Islám je neslučitelný s životem slušného člověka.

  Když ohněm Boží lásky vzplanulo srdce Ježíše, stal se obětí zločinců. Když srdce Mohameda vzplanulo v plné síle láskou k Alláhovi, byl z něj zločinec. Proto když srdce umírněného muslima v plné síle vzplane ohněm lásky k Alláhovi, to jsou pak ty zprávy, ty skutečnosti, které vidíme, nic jiného si tam dosadit nelze, než zrůdnosti nejdokonalejšího řádu, který by chtěli prosadit mírovou cestou, ale když to nejde, tak násilím. Příčinou muslimských zrůdností je islám.

  A to, že islámští vyznavači jsou navíc oproti romské komunitě radikálnější a ortodoxnější ve vztahu k náboženství, je právě jedna z plánovaných válečných strategií těch mocných, jejichž politika je příčinou chudoby. Proto islámští bojovníci teď vzali útokem na příkaz Alláha, po vzoru zločince Mohameda Evropu.

  Ale oni přicházejí za vidinou lepšího života nás zotročit anebo vyvraždit. Nechme se tedy zlikvidovat a oni už si pak v muslimské Evropě s tou příčinou chudoby poradí.

  Ale pozor na BPI, který se distancoval ode všech radikálních nacionalistů, chce situaci řešit ne násilím, ne defenestrací ale mírovou cestou, demokraticky, zákonným způsobem tomu chce předejít a postavit islám mimo zákon. Ale to by byl problém, kdyby muslimy nesměli radikalizovat imámové v mešitách, vládami dotovaní. Proto do kriminálu s Martinem Konvičkou a tím zdiskreditovat Miloše Zemana, který to vidí stejně.

  Co na toto říct? Poděkovat je málo a pomoct neumím.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jdou-po-mne-jako-po-disidentech-Skoda-ze-nemuzu-sedet-s-Dukou-pokecali-bychom-Martin-Konvicka-otevrene-promlouva-413913

 5. malstrom napsal:

  Pane Leo, jsem na rozpacích, zda Váš doplněk mám chápat jako předběžnou opatrnost proti očekávaným útokům těch, kterým jste odhalil jejich tajené plány k plnému ovládnutí světa. Přál bych si pokračování podobných úvah s cílem, jak toto řešit bez krveprolití, tedy bez vyzývání k tomuto, nošením maket šibenic a formováním dalších policejních i vojenských útvarů. Maně mi přitom tane na mysli Uljanovo – válku válce.

  • Geordyn napsal:

   Můj počítač klame, jsem Geordyn.

  • Antonie napsal:

   Jedině spolupráce nás zachrání. A té je otevřený BPI, zleva, zprava i zprostřed. Oni s šibenicemi nemají nic společného, ty byly od Bartoše na demonstraci Tomia Okamury nebo Lucie Haškové, ale ti nikomu nevadí, protože právě BPI je pro záměry současné vlády a celé EU ohrožením.

   Toto je jejich záměrem:
   „Je nutné si uvědomit, že jsme spolek, a ne politická strana. Jako spolek máme smlouvu se stranou Úsvit – Národní koalice a naši kandidáti budou jako nezávislí na jejích kandidátkách v krajských volbách. Bude samozřejmě uvedeno, že jsou našimi členy. Kolektivním členem Bloku proti islámu jsou také některé politické strany a jejich lidé budou mít také přístup na společnou kandidátku.
   Předpokládáme, že se z Bloku proti islámu stane skutečně blok a připojí se i další spolky a skupiny, případně i drobné politické strany. Základními kritérii je odpor proti islámu a islamizaci Evropy a především zachování a znovudobytí občanských svobod v tom nejširším slova smyslu.
   Dost bylo byrokracie, státní šikany, pohrdání takzvaně obyčejným člověkem. Míníme kandidovat ve všech krajích a chceme se samozřejmě co nejlépe umístit.“

   • Antonie napsal:

    A ještě Petr Hampl k BPI:
    „Volební program bude kompletně připraven zhruba v únoru nebo v březnu příštího roku. „Tedy dostatečně brzy, abychom s ním mohli jít do krajských voleb,“ uvedl. Volby budou na podzim 2016. Na programu Bloku pracuje kolem 30 lidí včetně bývalých ministrů nebo univerzitních profesorů a také lidí z Úsvitu. „Ne všichni se budou otevřeně hlásit k tomu, že pracují na našem programu, ale dají nám ty hodiny, což je pro nás důležité,“ dodal.
    Program pracovně nazval švýcarizací. Bude v něm prý hodně přímé demokracie, výrazně nezávislá zahraniční politika, důraz se prý bude klást na to, aby lidé bránili zemi sami. „Nechci říkat slovo domobrana, ale něco jako ozbrojené zálohy nebo něco takového,“ řekl Hampl.

    Já osobně, i kdyby bylo sebe hůř, vraždit nechci a nebudu ani v sebeobraně, ale v realitě jaká je, jsou právě oni zárukou, že usilují řešit bezpečí zákonným způsobem.

    • stas napsal:

     vraždit nechce nikdo s normálních lidských tvorů, zabíjet budeš nebo budeš zabita, to si vynutí okolnosti……

     • Antonie napsal:

      No jsem věřící a vlastní horlivost či vlažnost posoudit neumím, ale znám přikázání a kdyby šlo o můj život, tak bych nezabila ani v sebeobraně. Ale nedávno když jsem četla, že „muslimská matka a muslimský otec byli v Německu odsouzeni na doživotí za vraždu ze cti své dcery a matka u soudu řekla, že dceři nemohla pomoci, protože se bála manžela, ale soudce Volker Wagner prohlásil, že mohla zasáhnout, zatímco její muž dceru škrtil. Právník obviněné navrhoval, aby byla souzena pouze za pomoc při likvidaci mrtvého těla a podotýkal, že by soud měl vzít v potaz „kulturní rozdíly“
      A když jsem si představila sebe na místě té matky, miluju Boha a znám přikázání „Nezabiješ“ ale já bych ho zabila a kdybych na to neměla sílu, tak bych hrůzou umřela.
      http://news.ivcrn.cz/353-muslimsti-rodice-odsouzeni-na-dozivoti-za-vrazdu-ze-cti

     • Leo K napsal:

      Ještě před třiceti lety byly tyhle vraždy běžné i na evropském kontinentě. A nejen v Albánii, ale také např. na Sicilii a na Korsice.

     • Antonie napsal:

      Aha, takže až nám je tady muslimové uzákoní, tak budou běžné i u nás, a až budeme dostatečně otupělí, až si zvykneme, tam veřejně useknutá ruka, tu useknutá sem tam nějaké ta hlava, a kamenování. Až se na to budeme chodit dívat na náměstí jako do cirkusu, pak už nám ta jiná kultura ani nebude vadit.

   • alaskacom napsal:

    hm,to se mi líbí.Leo a Vlku děkuji za článek,Pjakina jsem přestal sledovat přišel mi moc super proruský,vymazal jsem také Fullforda ze svých oblíbených,pokud mohu rád čtu články na aeronetu od Pozorovatelky,třeba to někdo nezná a osloví ho to.

 6. stas napsal:

  ve světě jsou dvě staré centra moci, Vatikán a Londýn a ty pocházejí od Benátek a Janova a ještě dříve z Egypta a Řecka…..dnes se k nim připojuje další, Moskva vycházející z bývalé moci Arijců / Slavjanů . Vše popisované má v podstatě prapůvodní základ . Všechny státy či mocenské skupiny hájí především svůj zájem

 7. Tacit napsal:

  Často si kladu univerzální a přesto relativně jednoduchou otázku:
  „Existoval by terorizmus, kdyby neexistovalo náboženství?“

  • Antonie napsal:

   Ano. Existoval by. Komunisté zakázali náboženství a terorizovali a popravovali. A současné mocenské kapitalistické elity jsou okupanty a teroristy bez náboženství.

   • Leo K napsal:

    Jenom faktická poznámka. Komunisté náboženství nezakázali. Tak blbí zase nebyli. Postavili ho pod státní dohled. Pacem in terris (Mír na zemi) se to jmenovalo. Nezakázali ho ani v SSSR ani nikde jinde. Angela Merkelová je dcerou evangelického pastora!

    • Antonie napsal:

     On až tak veliký rozdíl mezi náboženstvím zakázaným anebo komunistou postaveným pod státní dohled není, důsledkem státního dohledu byla tvrdá represe věřících. Zakázaná křesťanská literatura, první bible se mi dostala do ruky až po roce 1989.

     • Antonie napsal:

      Stávala jsem každý čtvrtek frontu u knihkupectví a možná jsem si málo všímala. Ale máte pravdu, podívala jsem se teď na její vydání a je z roku 1985. A po roce 1989 jsem pracovala v knihovně, vrátili tam zakázanou křesťanskou literu, říkali jsme, že se vrátila z kriminálu a byly to životopisné, archeologické a biblické šperky, uložené v takovém obrovském hangáru. A i když v socialismu byl život bezpečnější, přesto to byla totalita, byť mnohem únosnější, než to co je teď a než to co se na nás valí, ale vím, proč, vím kam jdeme a stejně věřím, že bude líp.

    • Tacit napsal:

     A ještě doporučuji pustit si velmi zajímavý rozhovor a evolučním biologem profesorem Flegrem zde http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/19.12.2015/
     zejména jeho odpovědi cca od času 56:05, např. cituji: „Velká část náboženství představuje smrtelné nebezpečí pro existenci lidstva.“

     • Antonie napsal:

      Smrtelným nebezpečím pro existenci lidstva je jen a jen zlý člověk, který každé prvotní původně dobré úmysly všech náboženství a ideologií zneužil ke svému prospěchu. Ale i kdyby byla všechna náboženství zakázána, zakázat je možné všechno, ne však víru a lásku, Bůh je láska, a každé lidské dílo v průběhu času zaniká, ale Bůh je živý, dokladem toho je víra od počátku až do konce věků, z pokolení na pokolení stále živá, a všechno se odehrává tak, jak je psáno a odehraje se až do konce k vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí 🙂

   • Tacit napsal:

    Terorismus, je tu otázku chápu z článku pana Leo K, zde v „moderním“ pojetí znamená agresi jedinců proti skupinám, takže zatím ponechte mocenské elity a komunisty stranou. A teď si, prosím tu otázku zkuste položit znovu.

    • Antonie napsal:

     ale islámský terorismus je agresí jedinců, ideologicky sjednocených islámem proti všem nemuslimům.

     • komin napsal:

      Libovolnou víru lze vykládat tak, aby pachateli omluvila ta nejhorší zvěrstva. Sám člověk musí poznat co je zlo a jednat tak, aby zlo pokud možno nepáchal. K tomu slouží výchova a dohled Boha k tomu není nutný. Zaklínat se láskou moc nepomůže, vždycky všechno přeci děláme pro dobro těch co milujeme (třeba aby jim ti odporní neublížili, neinfikovali jejich myšlení…).

     • Antonie napsal:

      Nejen víru, úplně všechno lze vyložit různě, ale pravda je jedna. A právě ta jediná pravda je základem křesťanství. A kdo se povyšuje nad jiného, kdo podvádí, lže, krade a vraždí, anebo nějak jinak ubližuje, nežije v pravdě ale ve lži. Je to zcela pochopitelně srozumitelné, ale proč bychom měnili sebe, když špatní jsou ti druzí. To oni se musí podřídit nám, a ne my žít pokojně vedle nich a nechat je žít. Každý má svoji vlastní pravdu. A tato povýšená nesmiřitelnost jedněch nad druhými vládne v politice i v náboženstvích. Bezbožně lidská nesmiřitelná a mocichtivá pýcha je příčinou všeho zla.

  • Jan cermak napsal:

   Odpovedel bych ne, pokud by jste nabozenstvi definoval dostatecne siroce.ale je to mozna jako s tim vejcem a slepici. Indoktrinovatelnost je nam dana a evolucne vyhodna….

   • Tacit napsal:

    Dobírám se podobných závěrů, Jane Čermáku. Jistě, že je to na širší diskusi. Dík za názor.

 8. standa.e napsal:

  Teze vyjádřené v článku se mi zdají být diskutabilní (schází definice teroristû, kteréhožto pojmu se dnes hojně nadužívá), stejně jako přežilé (terorismus coby doména ubohých). Definujeme-li terorismus jako vědomý akt násilí vůči třetímu nezúčastněnému civilnímu obyvatelstvu za účelem prosazení vlastní agendy, pak bylo bombardování Srbského obyvatelstva kvůli Kosovu zjevným aktem terorismu.
  Ale OK, zůstaňme u terorismu asymetrického (tedy u snahy jedinců či skupiny prosadit se vůči státnímu aparátu mocných skrze vyvolávání strachu útoky na nezúčastněné třetí civilní obyvatelstvo). Nemohu se s autorem shodnout, že je teror jako zbraň doménou ubohých obětí globalismu – zoufalých chudáků či utlačovaných separatistů.. Minimálně po bin Ládinovi jde o tezi zoufale vratkou a ve svém zevšeobecňování též chybnou. A do jisté míry též nebezpečnou, protože dává vraždění nevinných punc jisté legitimity boje za spravedlnost (vždycky mne vyděsí, jak blízko má k tomuto ospravedlňování „vysvětlením“ levice).

  „Boj proti terorismu“ je v každém případě jen prázdnou floskulí, protože teror je prostředek, nikoliv cíl. Argument „zabíjelo se ve jménu Budhy a levicové ideologie a nacionálního hnutí, proto je třeba zabíjení ve jménu Aláha bagatelizovat“ mi přijde chorý.

  • Leo K napsal:

   Pokusím se vysvětlit. Když nebudeme uvažovat státní formu terorismus, tak podle policie ČR lze terorismus definovat jako užití násilí nebo hrozba násilím za účelem vyvolání pocitu strachu ve společnosti, s cílem dosažení určitých, zpravidla politicky motivovaných cílů. Za takové činy se považují bombový útok; únos letadla, žhářství, útok na osobu; únos; braní rukojmích; použití zbraní hromadného ničení; atentát; vydírání; sabotáž; rozvratné operace; dezinformační kampaně a propaganda.
   Nechtěl jsem (a ani nemohu) napsat odbornou studii na téma terorismus. Vzal jsem za základ prokázanou motivaci od RAF po Breivika. Tím se nevylučuje teroristický čin míněný jako odplata. Moje hlava mi už tolik neslouží, ale vzpomínám si, na sebevražedný odpal našeho předního odborníka na výbušniny ve foyeru budovy. Proč? To už nikdo a nikdy nezjistí, ví se jenom to, že měl dny svého života spočítané a tak to provedl s patřičnou razancí. Zmiňovaný bin Ládin nebyl výjimkou. On sám totiž docela určitě bídou a útlakem netrpěl – ale také nebojoval. Ti, co šli jeho jménem na smrt, nebyli v postavení bin Ládina Také v celém článku nebagatelizuji motivaci teroristů. Naopak říkám, že v KAŽDÉ společnosti je sociální politika klíčem k její stabilitě. K její soudržnosti. K umenšení rizik spjatých s neadekvátní reakcí jedince nebo skupiny.

   • Janus napsal:

    Bin Ladin bojoval za islam jeste proti SSSR, osobne. Badat nad socialnim postavenim je zbytecne, bidou a utlakem muzete trpet velice snadno i v bohate rodine a to je to co pocita. K hovnu je, ze je vas tata miliardar, kdyz je to nasilnicky alkoholik, co vas mlati. Vyroste z vas uplne to same pszchopaticke pako, jako v rodine chudeho nasilnickeho alkoholika. – Pak se to projevuje tak, ze mate sem tam chut si to s nekym rozdat (a tak nejak mu vratit to utrpeni, co jste dostali od tatinka-tyrana). Nekdo to resi rvackou v sousedni vesnici, nekdo strilenim do civilistu nekdo bojem s invazni armadou. Bin Ladin musel jet hledat invazni armadu do vzdaleneho statu.

   • standa-e napsal:

    Snažím se poukázat na skutečnost, že snaha „vyřešit terorismus“ sociální politikou je chiméra, protože – opakuji – terorismus je PROSTŘEDEK k dosažení cílů. Představa, že učiním-li „všechny spokojené“, nebude zde žádná mstící se černá vdova ani jiná ochotná loutka svých loutkovodičů je stejně iluzorní, jako ona představa že lze jakousi obratnou politikou uspokojit všechny. Džihádista John každopádně také nepatřil mezi sociální outsidery na pokraji společnosti, stejně, jako jimi nebyli Bakunin (přeneseme-li současný pojem terorismus do století devatenáctého) či členové RAF. Pokud nahlížím na terorismus pouze optikou „jediný způsob boje, jenž mohou vést uražení a ponížení a národně zotročení proti globální moci“, nebezpečně se přibližuji právě těm ultralevicovým postojům vysvětlujícím podobné činy jako něco sice extrémního, avšak do značné míry legitimního. Zároveň tím ale odsouvám do pozadí i motivace odlišné, mezi kterými prostě náboženský fundamentalismus je také.

    V zásadě není důležité, zda atentát spáchal muslim, křesťan, budhista, ateista či vyznavač špagetového monstra. Takovou debatu nemá vůbec smysl vést. Ta se stává legitimní ve chvíli, kdy u toho křičí „Alláh je veliký!“, „Za Krista!“ či „za Bezvaječné těstoviny!“. V diskusi o islamistickém terorismu nemá žádný význam výčet RAF a ETA, protože to není než „A u vás jste zase bili černochy!“.

    Ano, nikdo není oprávněn ke genocidě druhého na základě pouhého strachu (o jehož údajné ne/racionalitě lze vést debaty). Nevolám po vybití jedné a půl miliardy lidských bytostí. Tenhle genocidní motiv, který svým textem podsouváte, je diskusní faul. Nehodlám nikam chodit a nikoho likvidovat. Jenom si dovoluji vyhradit si právo bojovat za to, aby se islám nešířil k nám. Je fascinující, s jakou samozřejmostí akceptujeme principy předběžné opatrnosti (nešaháme na kamna protože bychom se mohli spálit) v případě environmentalistické agendy, ale v sociálním inženýrství je pro nás tabu.

    Ale dost už, tahle debata má nulový smysl. Podstatu shrnul Puck v 10:23 v jedné větě níže.

    • E.K. napsal:

     Lze vůbec mluvit o genocidě v situaci, kdy někdo přichází na území cizího státu bez svolení místních obyvatel a zůstává tam evidentně proti jejich vůli a přes jejich odpor? Já bych tomu neříkal genocida, ale náprava. Prosté zjednání pořádku, obnovení výchozího pokojného stavu. Odsun nezvaných hostí nemůže být „genocidou“ o nic víc, než nakolik je vystěhování squattera „porušením domovní svobody“…

     Současná situace, kdy člověk řekne přistěhovalci „Jestli se ti to nelíbí, vrať se, odkud jsi přišel“ a přistěhovalec ho za to dá k soudu, se mi jeví mírně řečeno absurdní.

     • standa.e napsal:

      Já se té genocidy dotkl čistě proto, že o ní hovořil autor článku a zastávám totožný názor ve věci, že máme právo se bránit stavu, kdy je do společnosti zanášen silný potenciál budoucího konfliktu. A to i z toho důvodu (a zde se už s vámi rozcházím), že jakákoliv následná „náprava věcí vezdejších“ podobnými metodami je už naopak velmi diskutabilní.

 9. M.N.O.P. napsal:

  Pane Leo.K , děkuji Vám za hodnotný článek k přemýšlení a přeji Vám, stejně tak Vlkovi a ostatním čtenářům Kosy krásné, spokojené svátky a jejich přežití ve zdraví a síle…. ať nám vydrží i v příštím roce 2016

 10. Vojta napsal:

  Zdravím.
  Chtel bych Leovi poděkovat za širší pohled na problém migrace, uprchlíků. Za mě nelze než souhlasit, že problém není v Islámu jako takovém. Ostatně je otázka, kam je schopné se dostat jiné náboženství ve stejných podmínkách … Jak známo z biologické evoluce, stejné prostředí vede k podobným řešením, a děti se pak musí učit , že velryba vlastně není ryba.

  A přidám něco z naší reality, tu můžem alespoň trochu ovlivnit.

  Klasickým příkladem je koupeného času byla Kalouskova důchodová reforma. V zásadě vyhlašovala neschopnost v budoucnosti vyplácet důchody. Neschopnost provádět státní politiku udržitelného rozvoje, a konec solidarity ve společnosti. Za optimálních podmínek by tahle státem dotovaná akce zlepšila situaci 20%(?) občanů s nejvyššími přijmy, kteří ovšem pomoc nepotřebují. Zbytek by to zaplatil pozdějším a ještě mizernějším důchodem. Rovná daň je ze stejného soudku. Prostě přerozdělení vyprodukovaných hodnot ve prospěch těch „ekonomicky úspěšných“.

  PAMATUJME SI KDO JE SPOLUAUTOREM

  Současně bych chtěl upozornit na jiný mechanismus, který s článkem souvisí. Lidská práce i přírodní zdroje v soukromé sféře jsou hodnoceny nikoli podle vytvořených hodnot, ale podle schopnosti zajistit tvorbu a přivlastnění zisku. Veškerá ekonomická aktivita je tomu podřízená. To se projevuje na jedné straně v extrémně nerovném odměňování zaměstnanců, a přesměrování talentovaných lidí do oblastí tvorby a přivlastňování zisku. právníci, finančnictví,.. Současně to vede k těžkému podhodnocení profesí, které společnost potřebuje, ale jejichž činnost zisk není schopná produkovat.

  Vede to současně k produkci zboží a služeb bez reálné potřeby, umělému vytváření poptávky s katastrofickým dopadem na ekologii a životní prostředí,obrovskému plýtvání. Jak surovinami, tak lidskom prací a talentem. K ekologickým a společenským pseudořešením , která nemohou, a ani nemají za cíl vyřešit problém, jen vyprodukovat zisk. Jinak by nebylo možné podporovat přímotopy jako ekologické řešení. Některá řešení problému globálního oteplování mají podobné rysy.

  Sama o sobě globalizace není problém , v zásadě je nutná vzhledem k existenci globálních problémů.

  Problém je v její živelné formě, principech kapitalismu, který tak své nectnosti přesouvá na globální úroveň. Obávám že globalizace je víceméně neřízená.Mocenské elity jsou schopny spolupracovat pouze v případě společného zájmu = zisku a jeho zabezpečení, jinak mezi sebou soupeří. To je bohužel z globálního hlediska ta snad nejhorší varianta – znamená neakceschopnost, dlouhodobou neschopnost řešit problémy.

  • Leo K napsal:

   Věřte, že mocenské elity opravdu spolupracují. Jednají ve shodě – jak říká Keller, protože dobře vědí, že jeden koncern, byť mamutí, na změnu politiky USA nestačí.

   • Z povzdálí napsal:

    Kdo je ten hen takový mocenský elitoun? Ten kdo s
    Vámi nesouhlasí, nebo jsou to ti, kterým jste 20.11.1989 vyhrožoval v Liberci represemi, když se zúčastní studenstské stávky? Jak to je milej Poldo?

    Já bych řekl, že k mocenským elitounům jste patřil VY před rokem 1989, protože jste měl MOC rozhodovat o životech jiných, že.

  • Antonie napsal:

   Příčina stěhování národů v islámu není ale okupace Evropy ano. Pro muslima islámské právo je neoddělitelné od státoprávního uspořádání. Proto dokonce už i u nás je v zájmu zatím jen té hrstky českých muslimů, kteří tady žijí, být součástí samosprávy, proto oni někteří už ve vládě jsou.

   A každý, i ten nejumírněnější muslim ví, že islám není chaos ale řád, že islámské právo přesně podle Koránu je nejdokonalejší. Oni nepřicházejí do Evropy s úmyslem zachovávat evropské zákony jako ostatní cizinci, ale usilují protlačit do Evropských vlád ty jejich.

   „Dr. Tibi došel k jednoznačnému závěru, že muslimské krize v jednotlivých zemích v Evropě, které probíhaly již dávno před vypuknutím současné migrační krize, jsou způsobeny celkem 3 faktory, které Tibi identifikoval jako tzv. 3 pilíře Islámu. Dr. Tibi doslova prohlásil: „Muslimové se musejí vzdát 3 věcí, pokud se chtějí stát Evropany: Musejí se rozloučit s myšlenkou na konvertování ostatních občanů v Evropě k islámu, musejí se vzdát Džihádu a musejí se vzdát Šaríji.“ A jak Dr. Tibi uvádí, toto jsou mimochodem základní stavební bloky Islámu. Je to stejné, jako kdybyste žádali po křesťanech, aby se vzdali víry v Ježíše Krista, Bible a Otčenáše dohromady.

   Evropa páchá sebevraždu své vlastní civilizace a politické elity se tváří, že multikulturní „dekonstrukce“ Evropy je jakási povinnost. Je otázkou, ptá se Dr. Tibi, jestli toto lze přičíst na vrub evropské politice korektnosti, nebo hlubšímu plánu na změnu evropské společnosti, kdy se ani nezdá, že Evropa by jen na okamžik připustila možnost odmítnutí uprchlíků a jejich navrácení do země původu, anebo do nejbližší bezpečné země, přes kterou přecházeli na své cestě do Evropy.“

   http://aeronet.cz/news/analyza-integrace-muslimu-do-evropy-je-predem-odsouzena-k-nezdaru-migranti-se-nikdy-nevzdaji-3-piliru-islamu/

 11. Puck napsal:

  Islámský terorismus není zdaleka tak nebezpečný, jako masivní invaze islámu do Evropy.

 12. zemedelec napsal:

  Pane Leo K.
  Vynikající článek.
  Když si to spojím s včerejším článkem DH,tak mě to dává,jak spojitost i skutečnost
  Možná mělo být napsáno,spíš terorismus prostřednictvím muslimů.
  Pjakina beru jako člověka,který se nad tím zamýšlí,jako Rus,je na tom stejně,jako Američan Friedman.Jasně se ukazuje,USA tvrdě tlačí na všechny státy,podílet se na jejich dluhu,na co i poukazujete co prohlásil papež o finančních transakcích.Co ale je alarmující,nebohatne USA jako stát,ale jen několik finančníků.

 13. takytaky napsal:

  Netuším, proč autor neústrojně integroval do svých recyklovaných levičáckých blafů o kapitalismu islámský terorismus a ještě k tomu tak blbě. Asi nějaká obsese Zemanem a zcela mylná představa, že socani se zubatou pleší v čele jsou o něco lepší, než Kraďousek s Klausem atd.
  Naprosto souhlasím s Puckem tady hned nade mnou. To je skutečný a aktuální problém a autor ho svými nekonzistentními kecy akorát efektivně zamlžuje a maskuje. Proti globalizaci, NWO, TTIP a podobným zvěrstvům je jistě možné a nutné bojovat, ale autor zřejmě nechápe, že aktuálně se ten boj vede proti machometánské invazi do Evropy, kterážto je jen dalším nástrojem všeho toho prvně jmenovaného (a i něčeho nejmenovaného, bo o tom je bezpečnější ani nemluvit).

  • Leo K napsal:

   Říká vám něco pojem slušnost? Neříkejte, že jste chyběl, když se to probíralo.

   • takytaky napsal:

    Něco jo. A Vám?
    Nevím konkrétně, čím jste byl uražen (dovedu si představit celou řadu podnětů), ale jaksi nejsem tak jemnocitný, abych tím trpěl. Myslím, že někdo, kdo podsouvá elitami zrazeným obětem genocidní choutky, v jedné větě staví vedle sebe šibenice a vcelku racionální placky s přeškrtnutou mešitou si velké ohledy nezaslouží. Vlastně jen takto podporujete řízený mediální stereotyp „vlastníků klíčů“, kteří se už ovšem nespokojují jen s dlouho nevídanou masážní propagandou (která je kvůli rozporu s realitou viditelně tupá a tedy nedostatečně účinná), ale už dnes to vyúsťuje v potlačování svobody slova a v perzekuci politicky nepohodlných názorů a jejich nositelů. Užitečný idiot asi je ještě poměrně eufemistické označení. Standa.e Vás diskusně slušně a trpělivě „rozebral“, ale stejně pochybuji, že si z toho něco vezmete. Já tolik trpělivosti nemám (a taky bych to tak pěkně nedokázal).

 14. Germanicus napsal:

  K perfektnímu článku jen 2 malé poznámky:
  1. Pravici (i tu globální) spojují peníze. To jen levici rozdělují ideje. Volně podle Š. Kotrby ze včerejších PL (21.12.)
  2. Rusové měli vždy v určité úctě tzv. jurodivé (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jurodiv%C3%AD). Já považuji V.V. Pjakina za současného jurodivého. Kde se ale vzal na Altaji, Bůh suď.

  • Řezníček z Brna napsal:

   K bodu 1.: Ludvík Vaculík napsal: Totalita peněz je mnohem nebezpečnější jak totalita ideologie. Ideologie se mění, vyvíjí, ale peníze zůstávají pořád stejné.

 15. Jan Čermák napsal:

  Přečtu si to až večer, nyní není bohužel časoprostor. Rád bych ale popřál hezké svátky autorovi.
  Zdravím pane Leo.
  Stihl jsem začátek. Myslím, že se pohybujete ve sférách měkkých věd. Dovolil bych si razit tezi, že asimilace není možná. A současný islám jak nyní existuje není slučitelný s demokracií a západním pojetím lidských práv. Myslím, že z toho vyplývají jasné konsekvence k budoucnosti západní Evropy. Naší jedinou nadějí, pokud chceme přežít v nějakém podobném režimu jako máme, je vnitřní přerod islámu. Nikdo ovšem netuší jak dlouho to může trvat a jestli to vůbec nastane….

  • standa-e napsal:

   Zdravím hezky a jsem rád, že se alespoň v něčem názorově shodujeme… Až na samotný konec vašeho příspěvku. Implikuje totiž fatalismus a odevzdání se osudu jako jedinou reakci na probíhající proces. Promiňte, s tím se nějak nedokáži smířit.

   • Leo K napsal:

    Ale o tom není vůbec řeč! Že islám není kompatibilní s evropskou kulturou je poznatek starý několik set let. Neřešte islám! Dokud bude v Evropě v podobě jakéhosi exotického náboženství – viz minaret v Lednici, tak Evropě islám nehrozí.
    Něco úplně jiného a z jiného soudku je sociální vyloučení, které se v extrémním případě konvertuje do terorizmu.
    A o tom je řeč. Jakmile v tom někdo začne hned vidět levičáky, pravičáky, tak je poznamenán aktuální ideologií – Matrixem.

    • standa-e napsal:

     Promiňte, ale islám jste do svého textu integroval vy sám. Opravdu je islám v Evropě exotickým náboženstvím? To myslíte vážně? A není snad agenda sociálního vyloučení právě tím, co by mělo být součástí levicové politiky? Víte, když jsme u toho sociálního vyloučení coby semeniště (jedné z forem) terorismu – vždycky mě děsilo jak malý respekt se dostává těm sociálně vyloučeným, kteří k podobnému aktu nesahají.

     Jde-li o ten Matrix, sám jsem ho chtěl připomenout, byť v opačném duchu (tedy že „radikální potížisté sahájící k extrémním řešením budou vždy“), ale rozmyslel jsem si to. Otázkou je, co si pod „aktuální ideologií – Matrixem“ představujete vy. Předpokládám, že jakousi existenci mimo realitu a zabývání se virtuálními problémy. Otázkou ovšem je, zda tomu není právě naopak 😉

     Za tuhle debatu nás Vlk vážně nepochválí.

     • Leo K napsal:

      Cosi jako předběžná opatrnost? Hm…Vaše otázky jsou provokací…co je to ideologie a proč ji lze srovnat s Matrixem jsem psal tady a lze to tedy vyhledat. Virtuální problémy samozřejmě existují, ale nechávají mě chladným. Tolik času, abych se jimi zabýval mi už nezbývá. Jak jsem islám integroval do svého článku, to opravdu nevím, protože úmyslem bylo vyloučit z toho jakékoliv náboženství a ten respekt k těm sociálně vyloučeným, kteří k aktu teroru nesahají…učil jsem na škole v Předlicích, už je to dlouho, ale nedovedu si představit, že bych ten respekt pro přistěhovalce z Vranova nad Toplou měl a že by mě takový respekt k něčemu byl dobrý. Když se jeho deficitem děsíte, tak asi se běžně nesetkáváte s bezdomovci. Až bude muslimů s českým pasem… a víte vůbec jak v současnosti migrace v ČR probíhá? Zkuste si stáhnout http://www.mvcr.cz/soubor/zakladni-data-o-migraci-v-cr-k-30-6-2015.aspx
      Sice se říká, že nevědomost hříchu nečiní, ale zkušenosti mě přesvědčily o opaku.

     • standa.e napsal:

      LeoK: Důležité myšlenky nikdy nevzešly z odpovědí na komfortní otázky. Tu debatu netřeba vnímat osobně.

      Každopádně pokud jste si někdy zavedl osobní politologickou definici jakési „politiky Matrixu“, nemůžete očekávat, že budou vždy všichni dostatečně vybaveni vaším soukromým pojmovým aparátem. Dokument z 30.6. je hezký. Jaký byl tehdy odhad žadatelů v Německu? V květnu se třeba v Debatním klubu zase dva aktivisté smáli: „Syřané? Kde by se ve střední Evropě vzali Syřané? Co matete lidi? To je k nám budou spouštět na padácích? Víte, kde leží Sýrie?“. A že trend ohledně ČR přetrvává? No naštěstí pro nás. Ale argument, že nehoří není důvodem, proč přestat dodržovat požární předpisy.

      Bezdomovci atp. No, mám „štěstí“, že na mém působišti k té proměně v sociálně vyloučenou lokalitu zatím pouze plíživě dochází. Ale tak nějak jsem žil v představě, že sociální politika má vést k důstojné existenci obyvatel. Ne jako výkupné proti terorismu. Jestli řeším víc ty bezdomovce, co mi máchají před nosem nožem, protože mám strach než ty, kteří nic takového nedělají – fakt se nemůžeme divit, že nám jednou začnou máchat před nosem kudlou všichni. Ale to bychom se dostávali do zajímavých témat. Doufám, že jak jste svou odpověď napsal, jste ji prostě nemyslel.

      Víte, možná bychom si velkou část debaty odpustili jednoduše tím, že byste odolal pokušení zmiňovat husy a blok proti husám… když o husách psát nechcete. Postavíte-li svou tezi na antitezi k prezidentově hloupému výroku o „husách“, nemůžete být překvapen, že se k němu jako k antitezi přistupuje a upozorňuje se, že i ty husy do tématu patří.

    • standa-e napsal:

     A ještě jedna douška – na základě principu předběžné opatrnosti se mi řešení Islámu alespoň u nás nyní, kdy ještě není aktuálním problémem, jeví být výrazně přínosnější, než počkat si, až bude muslimů s českým pasem desetina populace a pak složitě hledat „cesty k pokojnému soužití“. Problémům je třeba předcházet. Teprve nepodaří-li se to, pak je řešit.

     • zemedelec napsal:

      Pro standa-e
      S tím pasem jste mě navodil něco jiného.
      Až bude mít milion utečenců Německý pas,pak se můžou po Schengenu volně pohybovat,potom může být problém.
      Jinak bych chtěl také popřát všem kosířům,klidné a pěkné vánoce.V Novém roce 2016,hodně zdraví a štěstí.

     • standa.e napsal:

      pro zemědělce: Jsou věci, které můžeme ovlivnit jen málo (přesněji vůbec). Ale mezi Schengenem a potenciální masou lidí, která se usadí, je jeden základní rozdíl – hranice lze natáhnout (s většími či menšími obtížemi) vždy znovu. S již jednou usazenou populací je to vždycky obtížnější, zvláště jsou-li už vaši občané, nikoliv sousedovic. Tím nic nepředjímám ani nenaznačuji a už vůbec v tom nehledejte můj osobní postoj. Jen se snažím realisticky hledět do potenciálních budoucností.

    • Jan Čermák napsal:

     Zase jsem to zkaňhal. Nejdřív si to pořádně přečtu. Ale jestli je jádrem sociální vyloučení, tak si dovolím nesouhlasit. Poslední dobou jsem čtl řadu studií, které toto nepotvrzují. Jde o „mladé rozhněvané muže“. Identita, tam je kořen. Mělo by jít o obdobu levicových teroristů z před 30ti lety. Příčinou má být údajně atomizace , individualizace a desintegrace západu. Jestli je jádrem toto, tak se s Vámi naopak shoduji.
     Ale to jsem u terorismu. Myslím , že i samotný islám, středověká to idea je problém. Pro nás, naši budoucnost.

     • Janus napsal:

      Jo, obdoba mladych rozhnevanych muzu…. Hnev je tak hezke manipulativni slovo, protoze uz v sobe zahrnuje to, ze to je opravneny hnev.
      Urcite neni pricinou atomizace, protoze islamsti teroriste jsou velice dobre integrovani v systemu, nemusi pracovat, maji na vsechno cas, maji kamarady z islamskych center, pohybuji se v tlupach a jsou pany sveho uzeni.
      Jedine, co je hneva je, ze se jim vsichni okamzite ve vsem nepodrizuji a co vic, vysmivaji se jejich hloupouckym predstavam o svete. Oni chteji panovat, protoze je to dobrej pocit byt nadrazeny nad ostatnimi, moci je (sexualne) pouzivat a rozhodovat o jejich zivote a smrti. V armade se tomu kdysi rikalo sikana a rozhnevanejm mladejm muzum sikanujici hajzlici.

   • Jan Čermák napsal:

    I já se raději shoduji než naopak a rád Vás vidím. Ten fatalismus mi tam vychází. Alternativou k němu jsou ty koncentráky co o nich píše pan Leo. Třetí cesta?
    Myslím že tu mluvíme o západní Evropě jako o „nás“. Což je matoucí. Neb jiný to chápe jako Česko, kde žádní muslimové nejsou. Ovšem v dnešním globálním světě….příští rok jich může být milion, evidentně.

    • Jan Čermák napsal:

     Standovi.e

    • standa.e napsal:

     Nemyslím, že jsou alternativou koncentráky. Alespoň pro tu naši kotlinu. ZATÍM ještě ne. Psát o Německu, Francii či Británii – pak bych souhlasil. Je naší povinností neskákat „solidárně z útesu“ spolu se západní Evropou. To mě maminka vždycky učila – „Když ti někdo řekne skoč z okna, taky skočíš?“ A maminky bývají moudré dámy.

    • Leo K napsal:

     Já si pořád myslím, že článek je rozvitá úvaha současného papeže v doslovném znění: Jde o zneužití finančního systému, jehož příkladem byly transakce, vedoucí ke krizi v roce 2008. A všeobecně je to spekulace, vyvázaná z politických a právních vazeb, a mentalita, která spatřuje v maximalizaci zisku konečné měřítko každé hospodářské činnosti. Tato mentalita, která odpisuje lidi, nikdy nedojde pokoje a spravedlnosti,“ prohlásil František.
     Zároveň podle Vatikánského rozhlasu upozornil, že „odpovědnost za chudé a vyloučené lidi musí být na národní i mezinárodní úrovni zásadním prvkem každého politického rozhodnutí“.
     Věřím, že nebýt touhy o maximalizaci zisku za každou cenu by neexistoval současný rozvrtaný stav. Můžeme se třeba dohadovat o tom, že jsem to napsal nesrozumitelně, když vám z toho vychází něco jiného. Ale já raději tu nedokonalost přiznám. Prostě mě učili, že každý děj má svojí příčinu a když mě někdo pořád otlouká o nos, že příčinou současného neštěstí je existence náboženství, tak se odmítám takové debaty zúčastňovat byť jsem bytostný ateista.

     • Antonie napsal:

      To si snad ani nikdo nemyslí, že příčinou současného neštěstí je existence náboženství. Prokazatelně jisté však je, že příčinou stěhování národů není islám, ale naše špatná politika, a důsledkem toho okupace Evropy islámem znamená konec Evropy.

     • Antonie napsal:

      Anebo když myslíš, že islám je náboženství jako každé jiné, že nepředstavuje mimořádné nebezpečí podobně jako fašismus, a že BPI je to co si o nich myslíš, zkus si představit ČR v obráceném poměru, jako že jsme v budoucnosti a nás Čechů zde žije jen tolik, kolik zatím dodnes jen muslimů. Myslíš, že až budeme v menšině, že se k nám budou chovat muslimové stejně, jako my se chováme k nim a k ostatním menšinám?

     • standa.e napsal:

      OK, však já také nejsem dokonalost sama. A vlastně lehkost, s jakou se člověk u tak důležitých otázek do myšlenek zamotá je důvod, proč mi víc vyhovuje formát diskuse než sepisování textů, pod nimiž diskuse probíhají. Možná jsem to ale naopak já, kdo má problém s chápáním podstatného. To si nevyberete. 😉 Konečně ale myslím, že je problém komplexnější… a co hůř, nevidím cestu ven.

    • Janus napsal:

     Jsou jich tu uz desetitisice, chodi na svoje nabozensky skoleni a zvou sem dalsi muslimy.
     Nebezpeci pro Cechy jsou preci i muslimove v Nemecku – nebo si myslite, ze se jen tak ubranime islamizovanemu Nemecku, az se na nas rozhodne zautocit? Islamizace Nemecka je nas konec.
     Nehlede k tomu, ze muslim se socialnima davkama z Nemecka si tu muze snadno koupit barak.

     • standa.e napsal:

      Janus: Ale s tím Německem opravdu můžeme… jen trpně nic nedělat. Nanejvýš natáhnout ostnatý drát, zavést povinnou vojnu a začít chápat, že když mám vojáky a vojáci mají samopal, může téct krev (i lidí bez samopalu, kteří v tu hranici nevěří).

     • standa.e napsal:

      Janus dodatek: Ale na rovinu, co by to udělalo s naší zemí netuším. A netuším ani, co s ní udělá proměna Německa. Možná (a není to má původní myšlenka), že až bude Německo dost uvítané, začneme my vítat „původní Němce“ (s jejich potenciálem ekonomického rozvoje).

  • Antonie napsal:

   Vnitřní přerod islámu? Každé náboženství, každá ideologie má svého zakladatele a pevný základ. Zakladatelem islámu toho náboženství jediného pravého pevně daného, neměnného, je Mohamed, avšak většina lidí to neví. Islám bez Mohameda a bez Koránu by už nebyl islámem. A Korán, to jsou pokyny pro život nejlepšího vyvoleného národa muslimského, všichni ostatní jsme druhořadí, určeni k zabití.

   I křesťanství má zakladatele, který se ale nedopustil žádného hříchu, za naše hříchy zaplatil výkupné, sebe obětoval abychom my žili a jaký je On, takoví budeme i my. Až bude v pravdě vyvýšen, všechny lidi přitáhne k sobě, i muslimy, když se zřeknou zla, není možné být muslimem a zároveň slušným člověkem, jako není možné být neslušným člověkem a zároveň křesťanem. Ale vždycky je možné zřeknout se zlého a obrátit k dobrému.

   Teď s nadcházejícím druhým Kristovým příchodem dochází k přerodu křesťanství. Ježíš je počátek i konec všech věků. Zavřel nás Bůh za naši povýšenou svévolnou pýchu jedněch nad druhými pod hřích, aby se nade všemi smiloval. Proto se děje co se děje. A všichni máme stejnou šanci říci zlu ne a dobru ano.

 16. Tomáš Volf napsal:

  Zdravím všechny. Nemohu si pomoci, ale pokud jde o problematiku vývoje společnosti, zdá se mi, že se zde kolem toho, zřejmě v zájmu nějaké také politické korektnosti, chodí jako vlk kolem horké kaše. Takže promiňte, já korektní nebudu. Vše je popsáno v Kapitálu. Příčiny, důsledky, řešení. Jen je zřejmě potřeba některé pojmy přejmenovat, aby to bylo „stravitelné“.
  Hezké svátky, Tom

 17. cagan napsal:

  Pane Leo K,
  ďakujem za skvelý článok!
  K terorizmu len toľko- ideologicky sa ho škatuľkovať asi ťažko podarí, viď ďalší príklad, ktorý nebol spomenutý – Irgun a jeho útoky v Palestíne (útok na hotel kráľa Dávida v roku 1946 a iné ), vodca Menchem Begin sa stal napokon premiérom a Irgun bol rozpustený v izraelskej armáde…. Zdieľam názor, že skutočným problémom je globalizácia , súhlasím s tvrdením, že politika je ťahaná kapitálom a jedná sa len o „zakupovanie“ si času“ (viď príklad Grécka a i.)Aby toho nebolo málo, máme tu emigrantskú krízu a je hodno dodať, že sa jedná o emigrantov nelegálnych…. Napokon, na Kose je dostatok článkov o tom, že sa v súžití emigrantov s Európanmi ukazuje priveľa trecích plôch a živelný prílev to ešte skomplikuje, čím vôbec nemám na mysli prioritne len terorizmus…. Niekto tu písal, že Leo K skončil článok fatalisticky. Nesúhlasím- článok končí tým, že máme na výber a to mi ako fatalizmus nepripadá ani zďaleka.
  Takže v závere ešte raz veľké ďakujem za podnetný článok.
  A ešte čosi- ďakujem Vlkovi, že dnes otvoril diskusiu! Bez diskusie by som totiž nemala možnosť vám všetkým popriať krásne sviatky…. Hoci som na behu, ukradla som si preto pár minút času na to,aby som Vlkovi a všetkým Kosířom popriala láskyplné Vianoce strávené v kruhu tých, na ktorým vám najviac záleží. A všetko dobré do nového roku, priatelia!

 18. zemedelec napsal:

  Paní cagan.
  Veľmi dobre ste to doplnila.
  Proto já považuji většinu atentátů za účelové,

 19. jezevec napsal:

  i když to vlkovi bude líto, dovoluji si zdvořile nesouhlasit.
  zaprvé – ne každý terorista je muslim. no, možná se pár pomatenců v jiných intelektuálních společenstvích najde. nenajde se ovšem, aby nějaká náboženská skupina tak plošně adorovala násilí jako legitimní způsob šíření své víry resp frustrace. katolíky v irsku a basky ve španělsku (případně čečence na kavkaze) bych do toho nemíchal, protože ti ze svého pohledu vedou boj za osvobození své země od cizí nadvlády – a jakkoliv s jejich způsoby nesouhlasím, nemohu nevidět rozdíl mezi obranou a útokem. na ty muslimské teroristy, kteří útočí na euroatlantickou civilizaci, nikdo neútočil a nemají se čemu bránit. často jsou to naopak oni příjemci sociální pomoci a vzdělání od země, jejichž daňové poplatníky, a nutno dodat že POUZE pro pochybnou slávu svého boha, se snaží vraždit. nelze též nepřipomenout trvalou výstrahu, a není to pomluva ale výstraha od nich – abychom muslimy „nedráždili“, nebo by se taky mohli radikalizovat. zatímco si nedovedu představit českého katolíka, za jakých okolností by se dal naverbovat k IRA – rozdíl mezi umírněnou muslimskou rodinou a muslimským vraždícím fanatikem je u muslimů (a POUZE u muslimů) často jen otázka dnešní nálady, nebo několika dní.
  zadruhé – garance bezpečí a plného korýtka všemu lidu, jako prevence násilí – je hezká na poslech, ale aritmeticky nesvéprávná. žádná vláda a žádný systém na světě nemůže všem zajistit sociální pohodlí a osobní štěstí. může fungovat POUZE taková společnost, kde zhruba a skoro všichni platí do systému více, než z něj berou. společnost nemá poskytovat dobrý život, ale „pouze“ šanci ho dosáhnout. makat musí každý sám. a kdo to nečiní, lhostejno zda nechce, nebo zda nemůže – nemůže mít NÁROK na spokojený život. odpovědnost za chudé a vyloučené musí mít pouze ti chudí a vyloučení – to neznamená je trýznit nebo šikanovat, ale nemohou mít nárok na stejný blahobyt jako pracující. vymahatelné štěstí v sobě implicitně obsahuje právo použít násilí potenciálních příjemců proti svým potenciálním živitelům – děkujeme, není mi třeba. už jsme měli. a stálo to za hovno.
  ano, kapitalismus nerovnoměrně distribuuje bohatství – a v někom komu není distribuováno, to může vzbuzovat závist a zášť. ale komunismus způsobuje jen rovnoměrnou distribuci chudoby, bohatství nepřinesl ještě nikde nikdy nikomu. jen pocit zlého štěstí těm, komu k němu stačí když sousedova koza chcípne.

 20. Milas M napsal:

  Soužití islámských imigrantů s domorodými evropany je v tomto množství co se sem pustilo naprosto vyloučené.Vzniknou akorát další ghetta která je snadné radikalizovat.Výsledek je pouze ten,že si pod sebou evropa podřezává onu pověstnou větev.

 21. Jan cermak napsal:

  Dobry vecer.Docetl jsem a stale jsem nesouhlasen. Nikoli s jednotlivostmi, ale s tou kauzalitou. Muslimsky teror neni podminen Ttip,globalizaci,kapitalismem, chudobou. Neni tam protoze. Spravna spojka je A. Ohrozuje nas kapitalismus i terorismus. Je to jako redukovat Husitske hnuti na socialni fenomen. Nebo jen nabozensky. Jenze on byl obe a mnohe dalsi.
  Pjakin je „tradicni rusky fasista“ , ale svet funguje jinak. Kazdy je presvedcen, ze kona dobro, dobre. Muslim s bombou na tele i Soros vydelavajici miliardu. Jsou to vrozene vlastnosti naseho druhu, ktere nas vedou do zahuby. Za jinych okolnosti prednosti. Nikoli zajmy kohokoli. I Putler muze delat jen to co se Rusum libi, dosadte jakehokoli jineho politika, plati to. Vymente politika za jineho – a chova se stejne…

  • standa.e napsal:

   Až na toho laciného Putlera opět souhlas. Mimochodem, s ním jste rozvinul tolstojovskou teorii Napoleona z Vojny a mír (a sedí i na Hitlera a vlastně kohokoliv), dle níž „velcí lidé nejsou hybeteli dějin jak nás učí dějepis, ale jsou jen ztělesněním přání lidu, jímž potom hýbají. V jiném okamžiku a na stejném místě by se Caesar nikdy nestal Caesarem, Bonaparte Bonapartem, Hitler Hitlerem… Ale to už jsme mimo téma úplně 😉

 22. Karel Rossmann napsal:

  Hluboká poklona před tímto článkem.
  A Vlk ví, kam dát diskusi.
  V případě tohoto článku by to ale mělo být jako po krásném koncertu. Chvíli ticho. A pak teprve velký aplaus.
  Že diskuse bude v tom časovém presu prvoplánová, se dalo čekat.
  Ani já nebudu výjimkou. Dovolím si citovat: … „Ta slova by měla být podtržena: kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit…“
  Jsme u toho. I kdybychom ta slova stokrát podtrhli, stále to budou jen slova. Co to čtete, princi?
  V úctě a s obdivem k autorovi i s výhradami, na které není teď čas.
  KR

 23. LS napsal:

  Mám silný pocit, že autor „obšlehl“ (přinejmenším výčtem 6 priorit) materiály ruské KOB. Čili koncepce sociální bezpečnosti. V češtině zde: http://leva-net.webnode.cz/
  O těch 6 prioritách velmi poutavě kdysi mluvil generál Petrov. Pjakin se hlásí ke stejné společnosti. Sleduji ho ani ne tak proto, že bych mu všechno věřil, jako spíše proto, že má někdy schopnost vyzvednout to, čeho si jiní komentátoři událostí vůbec nevšimli. Ale je to dle mého z velké části opravdová ruská propaganda. Generál Petrov (zemřel před několika lety) stavěl věci daleko upřímněji než Pjakin. Takže summa sumárum: Když už autorský článek, bylo by dobré přiznat „citáty“ odjinud. Citovat z KOB a pak se vymezit proti jejímu současnému představiteli mi nějak nedává smysl.
  S autorem plně souhlasím v tom, že nelze vztahovat terorismus jen na muslimy. To je buď úplná pitomost toho, kdo to vyslovil (a pan Zeman pitomec není), anebo záměrná lež s cílem ovlivnit neinformované. (a to mi u Zemana sedí, jakkoliv ho považuji v instituci za prospěšnějšího než jeho bývalého protikandidáta.)

  • Peter Moravčík napsal:

   Rozporovat prezidentovo tvrzení, které bylo čistým bonmotem, mi připadá jako měřit spektometrem pravdivost tvrzení „V noci je každá kráva černá“, nebo atomovými hodinami přísloví “ Na nový rok o slepičí krok“.

   K původní témě blogu. I když s autorem v mnohém nesouzním, je to pro mne poněkud jiný pohled na věci, které znám i neznám a určitě podnět k uvažování nad tím co píše.

 24. LS napsal:

  a sakra, omlouvám se za předchozí komentář, četl jsem moc rychle a málo pozorně. 🙂 Ale i ty „globalizační“ info rovněž z většiny pocházejí z KOB…

 25. Peter Moravčík napsal:

  K pisateli Antonie obecně.

  Proč si myslíte, ža Vaše náboženství je lepší než kterékoliv jiné? A uvědomujete si vůbec to, že každá společnost lidí pokud chce přežít musí mít takzvaný přirozený zákon? A ten zní Nezabiješ, Nepokradeš… Základní pravidla popsaná v přikázaních, která upravují mezilidské vztahy platí obecně a ve všech společnostech, minimálne na úrovni vnitřních vztahů.

  A teď to berte trochu s rezervou, ale mám dojem, že mýtický Abrahám ty pravidla „obšlehnul“ z Chamurapiho zákonníku. Takže již dávno předtím než se objevil první kočovník, který si říkal israel tyto pravidla byla sepsána jako zákon, ale lidský.

  Člověk pokud je hodný toho označení nepotřebuje zádnou vyšší a větší bytost, aby se choval podle těchto přirozených zákonů a pokud něco takového potřebuje tak je slaboch, který musí být veden a nucen k tomu chovat se lidsky.

  A k témě zakazování náboženské literatury. Komunisté ji otevřeně nezakazovali a když tak, tak daleko kratší dobu než ji zakazovala církev. Davy upálených „kacířů“, kteří si dovolili tu drzost umět číst a uvažovat o přečteném kriticky, by mohli defilovat v dlouhém průvodu.

  • Antonie napsal:

   a já si to vůbec nemyslím, Bůh je jeden, pravda je jedna, tak proč by nemohl Abrahám „obšlehnout “ Boží zákon jednoho a téhož Boha, když ten stejný Bůh mu to napověděl? Ale čas jde dál, zpět k Chamurapiho zákoníku už se nevrátí a vývoj se nezastaví. Proto desatero Ježíš jen naplnil ale nezrušil, v Ježíši je dokonalost a nastává čas druhého Jeho příchodu.

   A dnes už nás neohrožují ani komunisté ani kacíři, a zatímco vedeme spory a války proti minulosti, uniká nám že současnost bere hranice Evropy útokem.

   Vám i všem radostné Vánoce a úspěšný pokojný příští rok 🙂


  • Antonie napsal:

   jenom je škoda, že od Abrahama Desatero „neobšlehnul“ ještě také Mohamed, a žili by tady muslimové s námi jako Ukrajinci, Vietnamci, Romové a další a nikdo by se valně nezajímal o to, že tady jsou.

   A Boha potřebuje jen slaboch? A co by si člověk sám se sebou počal, až nastanou věci poslední?

   • Vojta napsal:

    Problém víry je ve sklonu nahradit důkaz autoritou. Text bible či koránu, vyjádření vlastních představitelů pokládají náboženství automaticky za pravdivá. Věřící jsou tak snáze manipulovatelní. Na druhou stranu přináší víra věřícím určitou pokoru vůči světu.

Komentáře nejsou povoleny.