Stížnost na ČT je hotova – co dál? Díl II.


napsal PP

Následující část shrnuje, jak ČT porušovala své povinnosti v době, kdy vytvářela dojem, že se na Krymu zhmotnila ruská armáda, že se následně Krym opakoval na Donbase, že Rusko vyhrožovalo ukončením dodávek plynu do Evropy a že jeho k boji připravená armáda stála na hranicích.

ČT zejména:

 1. nepravdivě tvrdila, že přítomnost ruských vojsk na Krymu byla čímsi novým, nedovoleným a popíraným, přestože:

  • přítomnost trvá již od dob Kateřiny Veliké (tedy více než 200 let) a Krym  si vybojovalo Rusko a nikoli Ukrajina

  • podle platných smluv  bylo možné ruský vojenský kontingent ještě posílit (dle dostupných informací z 16.000 na 25.000)

  • ruští představitelé o přítomnosti výslovně hovořili

  • i činnost byla za určitých okolností smluvně povolená

   • přičemž v důsledku mimořádné situace, která vznikla násilným a protiústavním svržením vlády a prezidenta, mohla existovat i další mimosmluvní oprávnění

 2. průběžně nepravdivě tvrdila, že V. Putin popíral činnost nebo dokonce i přítomnost ruských vojsk na Krymu, přestože:

  • tvrzení nedoložila

  • V. Putin na tiskové konferenci na začátku března o přítomnosti otevřeně hovořil, zatímco v otázce činnosti mlžil (ani ji výslovně nepopřel, ani nepotvrdil), přičemž též řekl, že na Krymu byla „posílena obrana” tamních ruských základen (aniž by specifikoval, co konkrétně to znamená)

   • stálý zástupce Ruska při OSN též o několik hodin dříve uvedl, že ruská vojska provádí činnost, kterou považují za potřebnou k „zajištění bezpečnosti” a k „prevenci extremistických akcí”

  • v polovině března uvedl, že Rusko muselo „pomoci vytvořit podmínky”, které by obyvatelstvu Krymu umožnily rozhodnout o své budoucnosti (a též výslovně uvedl, že ruské ozbrojené síly na Krymu byly přítomny)

  • na konci března a v dubnu v souvislosti s činností mluvil o „vytvoření podmínek pro konání referenda” či o „krytí zad krymské milici”

  • později se již vyjadřoval konkrétněji, přičemž nová tvrzení byla v souladu s výše uvedenými výroky

 3. bagatelizovala skutečnost, že se na Krymu zformovala milice (jejíž příslušníky nejednou vydávala za ruskou armádu)

 4. tvrdila, že ruská média označují představitele Kyjeva za „nacisty”, přestože:

  • tvrzení nijak nedoložila

  • kontrola téměř 100 článků, které v relevantním období vydala tehdy přednostně démonizována stanice RT, nic takového neprokázala

  • sama ČT použila obrázky, jimiž přirovnávala V. Putina k A. Hitlerovi a obyvatele Krymu k sudetským Němcům

   • zatímco současně důsledně bagatelizovala či ignorovala ty kyjevské skupiny, které se účastnily pochodňových průvodů a hlásily se k SS či banderovcům

 5. obviňovala ruská média a politiky z propagandy či lží, přičemž:

  • taková tvrzení řádně nedoložila

  • sama se dopouštěla činů, z nichž obviňovala ruská média (leč na případné stížnosti reagovala tvrzením, že se jednalo o pouhá nepodstatná a výjimečná pochybení, která v celkovém součtu nic neznamenají)

  • ignorovala dezinformování ze strany neruských médií (a běžně konkrétní dezinformace přebírala či ještě zesílila)

  • ignorovala dezinformování či dokonce zjevné falšování materiálů ze strany neruských politiků či jiných významných činitelů

   • a to včetně jednoznačně nepravdivého výroku B. Obamy, dle kterého se Kosovo odtrhlo na základě referenda, které mělo proběhnout ve spolupráci se sousedními státy a OSN (čímž se mělo odlišovat od Krymu), nemluvě o ostatních případech

 6. celkem 89% článků, které byly věnovány jednoznačnému hodnocení situace na Krymu (či v souvislosti s ní) ze strany nevládních subjektů, věnovala těm názorům, které byly v souladu s redakční linií – a to přesto, že k dispozici byly stejně či více kvalifikované postoje, které by daný nepoměr vyrovnaly

 7. v souvislosti s děním na Krymu užívala výrazy „invaze”, „okupace” či „anexe”, přestože jejich ustálený význam (jakož i význam, který ČT pojmům přiřadila) neodpovídá událostem, k nimž na poloostrově došlo

  • žádné území navíc nemůže být současně „okupováno” a „anektováno”

 8. nepravdivě tvrdila, že Moskva hrozila Kyjevu přerušením dodávek plynu v případě nezaplacení, přestože ve zmiňovaném dopise bylo ve skutečnosti uvedeno, že:

  • ukrajinská ekonomika je ve špatném stavu (a to i kvůli nerovnováze obchodu se zeměmi EU), plynový dluh roste a během posledního měsíce nebyl za plyn zaplacen jediný dolar (a to přesto, že v platnosti stále byla snížená cena)

  • Gazprom je tedy dle smlouvy nucen dodat jen tolik plynu, kolik bude předem zaplaceno (nikoliv tedy zcela „zavřít kohoutky”), v důsledku čehož vzroste riziko neoprávněného odběru, čímž by se snížilo množství plynu dodaného oprávněným odběratelům

  • k vyřešení výše uvedených problémů by tedy měly být zahájeny konzultace příslušných ministrů

 9. o měsíc později tvrdila, že dle R. Fica V. Putin hrozil zastavením dodávek plynu Evropě, přestože se v relevantním dopise, jehož obsah ČT znala, nic takového nepsalo (pouze bylo uvedeno, že kvůli neplacení a nárůstu dluhu bude Kyjevu od příštího měsíce dodáno jen tolik plynu, za kolik předem zaplatí)

 10. ignorovala či bagatelizovala informace, které v období mezi pučem a vypuknutím plnohodnotné občanské války vytvářely či prohlubovaly odpor části obyvatelstva vůči Kyjevu, především:

  • skutečnost, že se kyjevský parlament jen několik hodin po převratu pokusil zrušit ruštinu jakožto úřední jazyk v oblastech, kde rusky hovořil dostatečný počet lidí

  • odposlech J. Tymošenkové, v němž se hovořilo o „pobití zatracených Rusů”, „spáleném poli” a podobně

  • skutečnost, že byly hlášeny či jednoznačně proběhly fyzické a psychické útoky a jiné formy perzekuce vůči lidem, jejichž jednání či politické smýšlení bylo určitými skupinami shledáno nežádoucím

  • skutečnost, že se moci v Kyjevě chopili také lidé spojení s organizacemi, které byly i „proevropskými/západními” zdroji (typu Evropského parlamentu či BBC) dříve označeny za xenofobní, rasistické, ultranacionalistické, šovinistické či neonacistické

  • skutečnost, že náměstkem gubernátora Dněpropetrovské oblasti byl jmenován B. Filatov, který v souvislosti s děním na Krymu uvedl, že je třeba vůči tamním lidem vystupovat umírněně… a pak je pověsit

  • skutečnost, že v ulicích působily nestátní ozbrojené skupiny Pravého sektoru a obdobných organizací

  • události v Oděse z 2. května

 11. násilné a protiústavní svržení vlády a prezidenta absurdně označovala za „demonstraci”, zatímco skutkově podobné jednání (typu vyzbrojování se, obsazování státních budov, nastolování vlastní moci a podobně), které následně vypuklo na východě země, vykreslovala jako:

  • opakování dění na Krymu, přičemž:

   • ignorovala výrazně větší podobnost (ve výzbroji, výstroji a taktice jednotlivých skupin) s únorovým děním na severozápadě země

   • ignorovala výrazné odlišnosti oproti dění na Krymu (odlišný postoj místního obyvatelstva, odlišná motivace státních aktérů, odlišná výzbroj, výstroj a taktika ozbrojených skupin)

   • v tomto smyslu vydala článek, který se vydával za objektivní shrnutí ověřených faktů, přestože se ve skutečnosti převážně jednalo o shrnutí slov stálé zástupkyně USA při OSN (což ovšem ČT nikde neuvedla)

  • činnost ruských agentů či speciálních sil, což se snažila doložit skrze:

   • poskytování prostoru nedoloženým obviněním (která byla někdy vydávána za fakt)

   • věnování článku americkému obvinění, které na základě kyjevských fotek tvrdilo, že určitý muž byl v roce 2008 vyfocen v Gruzii jakožto příslušník ruských speciálních sil, zatímco v roce 2014 měl být vyfocen na východě Ukrajiny – obvinění ovšem bylo brzy vyvráceno, což již ČT ignorovala

   • zdůrazňování nepodstatných informací (typu, že se lidé v milionovém městě navzájem neznají)

   • ignorování/bagatelizování informací, dle kterých se protikyjevské milici podařilo získat zbraně z policejních stanic, zbrojního skladu (který byl dle Guardianu největší ve východní Evropě) či z jiných místních zdrojů

  • činnost „pogromistů”, „teroristů” či „únosců”, což činila např. skrze:

   • vydávání kyjevských nálepek za fakt

   • tvrzením, že v Slavjansku jednoznačně došlo k pogromům proti Romům, přestože tvrzení nebylo doloženo žádnými spolehlivými zdroji

   • tvrzením, že doněckým Židům bylo údajně vyhrožováno, přestože v danou dobu již ČT mohla a měla vědět (a patrně i věděla), že materiály, na nichž bylo tvrzení založeno, byly téměř jistě zfalšované

   • vydávání kyjevského tvrzení o rukojmích v Luhansku za fakt, přestože nebylo ničím doloženo (a naopak odporovalo známým faktům i logice)

  • jednání v kontextu bezprostředně hrozící či již probíhající ruské operace, jejíž údajnou existenci ČT „dokládala”:

   • vydáním infografiky, v níž srovnávala sílu ruské a ukrajinské armády (tedy zveřejněním srovnání, které se běžně užívá v případě bezprostředně hrozícího konfliktu)

   • vydáváním tvrzení NATO o „připravené” ruské armádě „na hranicích” za fakt

    • ignorováním skutečnosti, že oblasti, které NATO vyznačilo, se nenacházejí na hranicích

    • ignorováním článku Washington Post, dle kterého na řadě vyznačených míst nebyla v předchozích letech přítomnost vojenské techniky ničím zvláštním

    • ignorováním skutečnosti, že NATO nedoložilo, že by dané jednotky představovaly připravenou armádu (tedy takovou, jež má naplánovaný postup a jež má k dispozici dostatek zásob, personálu a podobně)

   • nepravdivým tvrzením, že mluvčí ruského prezidenta přiznal rozmístění tisícovek vojáků u hranic

   • nepravdivým tvrzením, že ministr Lavrov pohrozil vojenskou reakcí na operaci, skrze kterou se Kyjev snažil rozšířit svou moc na východ země

   • poskytnutím rozsáhlého prostoru pro další články, dle kterých bezprostředně hrozila či již probíhala ruská operace, zatímco opačným postojům byl věnován násobně menší prostor (konkrétně bylo jedné straně věnováno 82% relevantních článků)

   • ignorováním rozdílu mezi „oblastmi u hranic” a „regiony sousedícími s Ukrajinou” (jejichž jednotlivé části mohly být od hranic vzdáleny desítky či stovky kilometrů)

 12. v rozporu s fakty a běžným významem slov označovala situaci na jihovýchodě země za „povstání” (zatímco únorové povstání na severozápadě země označovala v rozporu s fakty a běžným významem slov za „demonstraci”, zatímco jeho výsledek obdobně pochybně označovala za „revoluci”)

 13. v důsledku dezinformací uvedených v předchozích bodech vykreslovala možný zásah zcela odlišně:

  • pokud by během února ukrajinská vláda vojensky zasáhla proti „demonstrantům”, jednalo by se dle obrazu, který ČT vytvořila, o „brutální čin represivního režimu”

  • když v dubnu ti, kteří svrhli ukrajinskou vládu, nasadili proti těm, kteří se jim postavili na odpor, ozbrojenou sílu, jednalo se dle ČT o přirozenou, pochopitelnou a nezbytnou reakci „ukrajinské vlády”

 14. nevěnovala řádnou pozornost očividnému dvojímu metru evropských a amerických politiků, který se projevoval především:

  • podpořením násilného a protiústavního svržení vlády a prezidenta, leč odsouzením následné reakce určitých částí země

  • přehlížením či podporou činnosti nestátních ozbrojených skupin na severozápadě země, leč zdůrazňováním a odsuzováním obdobné činnosti srovnatelných skupin na jihovýchodě

  • veřejným i neveřejným vměšováním se do ukrajinských záležitostí během vlády V. Janukovyče, leč následným odsuzováním vměšování

  • ochotou Evropského parlamentu spolupracovat s kyjevskou vládou, přestože její součástí byla strana Svoboda, o níž Evropský parlament o rok dříve ve svém usnesení prohlásil, že vyznává postoje, které jsou v „rozporu se základními hodnotami a zásadami EU”, a že by se s ní ukrajinské „prodemokratické strany” neměly spojovat

 15. selektivně zdůrazňovala, kdo je kým (údajné) financován; především:

  • zdůrazňovala údajné financování stanice RT, ale nikoliv Hlasu Ameriky, RFE/RL, Euronews, Deutsche Welle, France 24, kyjevských médií, atd.

  • věnovala článek (i jiné formy pozornosti) E. Lucasovi, leč neuvedla, že ten byl součástí vedení organizace, která byla mimo jiné financována ministerstvem obrany USA a americkými zbrojařskými společnostmi

  • věnovala titulek tvrzení, že A. Kwaśniewského platí „Janukovyčovi lidé” (tj. společnost Burisma), zatímco informaci, že ta samá společnost platila H. Bidena, syna amerického viceprezidenta, ČT již titulek nevěnovala

 16. nepravdivě tvrdila, že se dle dubnového ženevského prohlášení měly ozbrojené skupiny na východě země „vzdát” (nechat se odzbrojit a vyklidit obsazené budovy), přestože:

  • dle prohlášení měly být odzbrojeny všechny nelegální ozbrojené skupiny (tedy včetně kyjevských) a měly být vyklizeny nelegálně obsazené budovy a nelegálně obsazená veřejná prostranství (tedy v celé zemi, nikoliv jen na východě)

 17. tvrdila, že „jednomu z předáků krymských Tatarů” bylo jednoznačně zakázáno vstoupit do Ruska, přestože ruské úřady takové tvrzení odmítly a přestože daný předák údajný zákaz dokládal papírem, který nebyl podepsán a která neobsahoval žádnou oficiální hlavičku

 18. tvrdila, že se A. Muzyčko jednoznačně omylem zabil sám, přestože se jednalo o pouhé tvrzení Kyjeva (který patřil mezi hlavní podezřelé)

 19. tvrdila, že slavjanská milice zajala pozorovatele ze zemí OBSE, zatímco důsledně bagatelizovala klíčovou informaci, že společně s nimi cestovali též příslušníci kyjevské tajné služby či ozbrojených sil

  • současně věnovala značný prostor obviněním kyjevské tajné služby, zatímco ignorovala opodstatněné podezření, že pozorovatelé byli Kyjevem zneužiti ke špionáži

 20. tvrdila, že na jihovýchodě země působí „proruští separatisté”, přičemž:

  • tvrzení řádně nedoložila

  • nezohlednila skutečnost, že dle kyjevského Mezinárodního sociologického institutu zhruba 70-74% obyvatel Doněcka/Luhanska neuznávalo kyjevskou vládu (opačně odpovědělo 14-17%), leč k Rusku se chtělo připojit jen 27,5% obyvatel Doněcka a zhruba 30% obyvatel Luhanska, přičemž zhruba 75-80% dotázaných v případě zachování jednoty země požadovalo decentralizaci či federalizaci (zatímco současný stav chtělo zachovat jen 10-13% dotázaných)

  • ignorovala reportáž NYT o slavjanské milici, dle které se oslovení příslušníci milice neshodovali v otázce, čeho chtějí dosáhnout, leč nikdo z nich nepochyboval, že nepřítelem je Kyjev

  • nepravdivě tvrdila, že se v oblastech pod kontrolou Doněcku/Luhansku konalo referendum o nezávislosti, přestože skutečnost nebyla tak jednoznačná

 21. obdobně běžně označovala tyto osoby za „radikály”, přestože není zřejmé, proč by ozbrojený odpor vůči násilnému a protiústavnímu svržení vlády (a jeho důsledkům) měl být považován za radikální

 22. zcela odlišně prezentovala střelbu na Majdanu a události v Oděse, když v prvním případě jednoznačně obvinila policii (přestože obvinění řádně nedoložila a přestože měla k dispozici informace, které ho vyvracely či alespoň silně oslabovaly), zatímco ve druhém případě zvolila opatrný a polemický přístup

  • zároveň nepravdivě tvrdila, že ruská vláda označila oděské události za „novou Osvětim” a „čin fašistických pohrobků”, přestože se takto ve skutečnosti vyjádřili pouze dva poslanci (z nichž jeden byl opoziční)

  • zároveň vytvářela falešný dojem, že desítky lidí zemřeli během bojů dvou skupin, což ovšem neodpovídalo dostupným informacím

 23. téměř vůbec nerozlišovala mezi jednotlivými složkami kyjevských ozbrojených sil, v důsledku čehož vytvářela falešný dojem, že na straně Kyjeva bojovala „armáda” (řádně vybavená a vyškolená), zatímco za Doněck a Luhansk jakési skupiny „povstalců/separatistů/radikálů” (od nichž nebylo možné příliš očekávat)

  • současně ČT bagatelizovala/ignorovala informace o velmi nízké morálce kyjevské armády (zatímco v případě kyjevských polovojenských sil bylo možné předpokládat opak)

 24. obyvatelstvu, které nebylo pod kontrolou Kyjeva či vůči němu vystupovalo opozičně, nejednou upírala jeho ukrajinské občanství či národnost

  • a to do té míry, že byla dokonce schopna tvrdit, že v Oděse došlo ke konfliktu mezi „proruskými a ukrajinskými demonstranty”

  • též řádně nereflektovala skutečnost, že ozbrojený konflikt mezi organizovanými skupinami v rámci jednoho státu (či více regiony, které byly dosud součástí jednoho státu), kdy obě skupiny ovládají určitá území, se běžně označuje jako „občanská válka”

   • a v případě občanských válek zpravidla nelze žádnou z frakcí označit za reprezentanta celé země a jedné skupině nelze připisovat a druhé upírat jejich sdílenou národnost či občanství (respektive by obojí uvedené bylo možné jen za určitých okolností, které ovšem nenastaly)

 25. k označení jedné strany užívala spíše pejorativní výrazy, zatímco k označení druhé užívala výrazy neutrální či meliorativa; jednalo se především o nálepky:

  • ukrajinská vláda” x „proruští vzbouřenci”

  • Ukrajinci” x „separatisté”

  • dobrovolníci/vojáci” x „ozbrojenci/radikálové/teroristé”

 26. v důsledku předchozího bodu vytvářela falešný dojem, že jedna strana představovala cosi normálního, zatímco ta druhá měla být čímsi mimořádným/nenormálním (a tedy původcem problémů), ač takový popis neodpovídal realitě

 27. ignorovala dokument o údajném korsuňském pogromu, přestože méně závažným a nesrovnatelně hůře doloženým tvrzením/obviněním prostor věnovala (a v některých případech je vydávala za ověřený fakt)

 28. tvrdila, že se korupce na Ukrajině rozbujela za V. Janukovyče, přestože:

  • tvrzení ničím průkazným nedoložila

  • dle Transparency International se v době jeho prezidentství korupce pohybovala na stejné úrovni jako dříve

 29. ignorovala/bagatelizovala informace o narušení ruské hranice ze strany kyjevských ozbrojených sil (jakož i informace o dopadu munice na ruské území)

 30. nepravdivě tvrdila, že V. Putin oznámil zahájení zbrojení, ač ve skutečnosti:

  • vojenské otázky nebyly hlavním tématem proslovu

  • výslovně uvedl, že Rusku nehrozí bezprostřední vojenské nebezpečí

  • oznámil pokračování dosavadních zbrojních plánů, nikoliv jejich rozšíření

 31. bagatelizovala konflikt mezi Majdanem a Kyjevem, přičemž především nevěnovala žádnou či řádnou pozornost skutečnosti, že

  • představitelé Kyjeva Majdan obviňovali z činnosti, která ve výrazně větší míře probíhala v době, kdy takovou činnost ty samé osoby schvalovaly, tolerovaly či povzbuzovaly

  • A. Avakov označil Majdan za projekt ruské tajné služby

  • V. Kličko v souvislosti s Majdanem hovořil o páté koloně

 32. během července i srpna (nadále) tvrdila, že se u hranice jednoznačně shromažďovala ruská armáda, přestože daná tvrzení buď nebyla ničím průkazným doložena, nebo byla vyloženě nepravdivá

  1. v srpnu dokonce tvrdila, že u hranic probíhá cvičení, přestože to bylo ve skutečnosti hlášeno v oblastech vzdálených od hranice 130-620 kilometrů vzdušnou čarou

  2. a v televizním vysílání moderátor dokonce vydával za fakt svou domněnku, že „u hranic” stojí 20.000 „k boji připravených” vojáků

   Pokračování zítra

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

25 reakcí na Stížnost na ČT je hotova – co dál? Díl II.

 1. Bob napsal:

  1.Chcválim autora za nashromážděný materiál
  2.Omlouvám se, že můj příspěvek nebude ten, který autor potřebuje
  3.Doporučil bych materiál zredukovat na zaručeně „úderné věci“ (Krym, Oděssa, …)
  4.Asi by nebyla špatná petice
  5. Jestliže má televize tu drzost vysílat např. Fokus VM k médiím ( kde moudrá Vašáryová promlouvá k nám , řekněme pomýleným), tak nevím, zda nejde o zbytečnou námahu
  6.Ukrajina, to je v podstatě evropský mainstream, ale co ta ubohá nenávist vůči prezidsentovi
  7.Ještě jednou oceňuji autora (pomyslnou cenou Dona Quijota /bez ironie/) za snahu realizovat uvedenou stížnost v prostředí, kde v parlamentu probíhají semináře proti ruské propagandě, kde se problematice propagandy (rozuměj proruské) budou věnovat ve školách
  8.Děkuji autorovi a fandím mu – víc takových

 2. Bob napsal:

  Mám dotaz:
  Jak lze zpochybnit objektivitu takových „kapacit“ – a že v inkriminovanou dobu jich byla plná ČT jako jsou: Fištejn, Kolář, Romancov, Štětina a dalších takových??
  Docela příjemně mě překvapil Cyrylů Svoboda

 3. NavajaMM napsal:

  Úctyhodná práca.
  Je tu riziko, že pri takejto gigantickej sťažnosti bude ČT postupovať podobne ako to robí so spravodajstvom, tj. vyberie si na reakciu len určité časti a najdôležitejšie body bude ignorovať. Kvôli tomu, aby celé dielo malo väčšiu váhu, skúste sťažnosť rozdeliť na niekoľko (desiatok) sťažností a posielať ich postupne. Stálo by za úvahu možno aj zapojenie ďalších ochotných ľudí, aby sa to nedalo odbaviť spôsobom „to je ten notorický sťažovateľ“. Ak zároveň budete o týchto sťažnostiach informovať verejnosť (napr. na FB) spolu s reakciou, verím, že to bude motivovať ďalších ľudí, ktorí budú posielať sťažnosti na aktuálne nové prešľapy z vlastnej iniciatívy. Myslím, že vedenie ČT skôr premôže záplava sťažností, než jedna, hoci veľkorážna, sťažnosť.

  • PP napsal:

   To bych ani neřekl. Dle zápisů z jednání Rady chodí nějaké menší stížnosti každou chvíli a nikoho moc nezajímají.

 4. kl napsal:

  Co nějak zajistit možnost připojit pod to podpisy více lidí? V nejhorším nějaký webový formulář – např: jméno,příjmení,město (a pak třeba vyřadit zjevné nesmysly, které by se asi taky objevily).

 5. Edita napsal:

  Připojuji se k díkům autorovi za shromážděný materiál. Asi by bylo dobré shromáždit více podpisů a poslat ČT. Ovšem nejsem si jistá, (asi je nás více), zda by se to dočkalo ze strany ČT odpovědi. Zpravodajské pořady ČT jsou jak známo více let neskutečně bizarní, pokud jde o výběr zpráv a v neposlední řadě i jejich řazení. Jednou jsme si dali doma práci a mapovali v tomto ohledu pár dní hlavní večerní zprávy na ČT1. Pamatuji se z toho např. že jeden večer televize překvapila tím, že prakticky jedinou zahraniční zprávou toho dne byl časově velmi rozsáhlý a bohatě obrazově dokumentovaný vstup pana Karase o lodní dopravě na Mazurských jezerech. Bylo to zrovna v době, kdy rozhodně nebyla okurková sezóna. Je pravda, že je takový postup ČT možno také vnímat z humorné stránky, což jsme doma hojně činili. Na druhé straně, člověk si říká, proč má platit měsíční poplatky. Nuže, odpovědi na náš malý průzkum jsme se ze strany ČT nedočkali.

 6. český maloměšťák napsal:

  No, práce to rozhodně není kvapná :-D…tak teď jen aby byla něco platná….:-(

  Ty události už byly rozebírány tolikrát, že nemá cenu se do toho pouštět, tak jen malý výtažek ze zmínky T.H. Eriksona o využití kreativní historie , např. nacionalisty . Kvůlivavě zchlazení jednostranně zapálených hlav. :

  „Oblast, která byla naše po celých 500 let a jejich pouze posledních 50 let, nám musí být okupanty navrácena.“
  „Oblast, která byla jejich přes 500 let a naše posledních 50 let, nám musí náežet dále, protože posvátnost hranic musí být respektována.“
  “ Oblast, která byla jejich přes 500 let , ale naše ještě před tímto obdobím, nám musí být navrácena, jedná se přece o historickou kolébku našeho národa.“
  “ Oblast, ve které je náš lid majoritní, nám musí náležet, vždyť je na většině, aby rozhodovala.“
  “ Oblast, ve které je náš lid minoritou, nám musí náležet, vždyť minorita je tím, kdo musí získat ochranu.“

  No a teď si vyber.
  A je to.
  —————————
  V televizi jsou taky jen lidi, ne monstra. Obyčejní lidi – jak vy nebo já. Možná že dokonce nejsou ani tak dobře placeni, jako vy…anebo já. Prostě chodí do práce a tam dělají jak umí, jak dokážou, jak se jim chce, jak je jim dovoleno – jinými, podobnými lidmi.
  Souhlasím s tím, že by měli mít vyšší odpovědnost než třeba má vlk…to je jasné. Propagandistická moc tohoto média je stále velká.
  Jenže to by asi musili rezignovat na soutěživý rámec své existence, musila by se ČTV transformovat v jakýsi objektivní výběr toho, co řekli , navařili jiní . Tak, aby vznikl skutečný výběr.
  Já bych byl pro, ale to neprojde….

  • PP napsal:

   Pokud jde o to, že to jsou jen lidi, řekl bych, že k nim přistupuji vcelku shovívavě. Např. zatímco ČT obviňovala ruská média ze „lží“, „tvrdé masáže“ a podobně, já ve stížnosti zásadně píšu o „nepravdách“, „dezinformacích“ a podobně.

 7. fero napsal:

  Klobúk dole pred autorom.Syzifovzka práca bez ,,odmeny,,. Ale…
  Ale sťažnosť z mojho pohladu by mala byť konkretnejsia v dátumoch a číslach. Takto je moc všeobecná a ak nebude volá ju pochopiť, čo napr.ja mam, tak sa dá ľahko rozhodovať. Osobne by som sa zameral na pár konkrétnych a jasných porušení zákona. Napr. Uvádzanie reportáži s logom Azovu,ktorý bol uznaný senátormi USA ako útvaru s nacistickým pozadím, ktoré boli pozitívne voči Azovu a negatívne voči LDNR, čím mohlo dôjsť k propagácia nacizmu a iných hnuti potlacajucich…. Ďalším bodom je prehlásenie Vášho politika o Odesse a aký je tam po tom pokoj. Ďaľši prípad Boeing …. Z mojho pohladu treba vypracovať pár udalosti detailné a postupne ich púšťať ako staznosti. Ak prejdu aspoň 3-4 aspoň malé, potom dať ako sťažnosť celý materiál v kontexte s už prejdenymi prípadmi s tym, že sa jedná o systémové zlyhanie a nie ojedinele incidenty. Avsak všetko je treba dať do právneho rámca prostrednictvom právnika aby tam boli ,,nepriestrelne,, formulácie. V prvom kole bude asi všetko zamietnuté a bude treba využiť ,,opravné,, prostriedky. Ak bude treba s niečím pomôcť…požiadaj Vlka o môj mail a ozvi sa.

  • český maloměšťák napsal:

   Připojuji se k nabídce pomoci.

  • PP napsal:

   Tak ona je konkrétní. Tady už je ale zveřejněno jen shrnutí, kterému předchází 440 stran obsahujících konkrétní data, čísla, odkazy, fakta, úhly pohledu a podobně. Jedné větě ve shrnující kapitole tak může odpovídat i několik stran v předchozích částech.

 8. český maloměšťák napsal:

  Ještě jeden (poslední) postřeh.
  Je úsměvné, že nad neobjektivním výběrem názorů Českou TV se zde rozčilují i ti, kteří za trolla označují toho, jehož pojetí tématu , názor neodpovídá jejich představám ( o míře, vhodnosti, relevanci atd.). Tedy nejde náhodou o nějaké malé, frustrované napoleonky, kteří pouze křičí : „Hle – Napoleon , zmocňuje se našeho prostoru, do něj !“ ….?!?!?
  Kteří, kdyby měli tu moc, chovali by se stejně jak ty nejhorší dnešní cenzorské a autocenzorské kreatury v ČTV ?
  Zkuste nad tím pouvažovat…dříve než mě opět označíte za trolla – vy, bohorovní..

  Hezký zbytek dne všem lidem zlé vůle (lidé dobré vůle takovýchto přání nepotřebují).

 9. kolemjdoucí napsal:

  Velice bych uvítal zveřejnění kompletního textu stížnosti jako dokument ke stažení. Ideální by bylo samostatné zveřejnění tohoto souhrnu a pak i celého dokumentu. Postačí i PDF pokud bude dobře zpracované, jinak by byl lepší editovatelný dokument a různou grafickou úpravu a formáty už zajistí ostatní.

 10. fero napsal:

  Ospravedlnujem sa za OT, ale asi to treba rozšíriť…a Vlk ma aj k INTV blízko cez Slob.vysielac
  Horúca správa: Policajné komando obsadilo priestory televízie IN TV!
  Bratislava 11. apríla 2016 (HSP/Foto:In TV)

  Len dva dni pred začatím vysielania novej televízie polícia obsadila jej priestory. Razia údajne nesúvisí s vysielaním.

  Redaktori sa nazdávali, že dôvodom môže byť marenie nezávislého spravodajstva. Na sociálnej sieti uviedli, že na obsadenie ich priestorov policajtom nedali najmenší dôvod.
  http://www.hlavnespravy.sk/horuca-sprava-policajna-razia-v-in-tv/766373#comment-2617559725

 11. Homer napsal:

  Dobry den,
  smekam pred Vasi praci, ale domnivam se, ze v jeji rozsahlosti bude takova stiznost tezko „zpracovatelna“ pro vsechny zucastnene strany.
  V tomto pripade bych dal prednost textu typu „minumum slov – maximum informaci“
  Do stiznosti dat do oci bijici, jasne dolozene/dolozitelne informace, zbytek si nechat jako material pro dalsi kolo (kola) vyjednavani.
  Mozna jsem naivni, ale nedala by se Vase stiznost podporit hlasem/hlasy nejakeho rozumneho poslance/senatora ???
  S takovou podporou, by Vase stiznost zistala na vaze…..

  • PP napsal:

   Tak ona stížnost už je vcelku stručná. Kdybych měl na ČT použít stejný metr, jaký ona používala proti ruským médiím, tak by práce byla násobně větší. Poslancům ji pošlu.

 12. standa.e napsal:

  No, maně se mi vybavuje:

  – Plný stadion na podporu Kyjeva… který byl vlastně prázdný.
  – K Majdanu – hovořilo se o mírumilovných demonstracích, zatímco na Berkut létaly zápalné lahve (ale to by se muselo asi doověřit a dohledat, je fakt, že mne vyšponovalo až Peheho „Neuvěřitelně míroví demonstranti“, ale to neplatí pro ČT.
  – Stejně tak mi po letech už splývá, kým a jak byly zdůrazňovány průhledné volební urny na Krymu i Luhansku/Doněcku (ač šlo o standardní podobu v daném regionu použitou např. i později v oblasti ovládané Kyjevem, ovšem bez rozhořčení, že je dovnitř vidět).
  – U referenda v Luhansku/Doněcku odignorováním skutečností, že byly provázeny přepady volebních místností s mrtvými jako důsledek s tím, že ČT použila i zde dvojí metr v komentování.
  – Určitě byl použit dvojí metr ve věci hodnocení ATO (s definováním obyvatelstva Luhanska a Doněcka jakožto teroristů, bez ohledu na pohlaví, věk a angažovanost) vs. výzvy k nepoužití násilí na Majdanu ze strany Janukovyče bez ohledu na to, co probíhá na ulicích.

  Ale obecně mám za to, že by se stížnost měla skládat z úplné části a z části „primární“, v níž by byly obsažena nejkřiklavější překroucení a manipulace s přesně doložitelnými časy vysílání. A zároveň musí jít o informace, jež v době svého uvedení byly zjevně ověřitelné z různých zdrojů. Jednoduše, kromě předem určeného tónu, se musí žalovat spíše konkrétno. Věci, které mohly být v danou chvíli omylem, či nepřesností danou neznalostí atp. lze napadnout v podstatě jen z toho úhlu, že byla volena jednoznačná tvrzení tam, kde nebyla odpodstatněná a následně nebyly případné nepřesnosti uváděny na pravou míru.

  Každopádně určitě by stálo za to násleně všech 500 stran buď vydat (najde-li se někdo), nebo alespoň zveřejnit a šířit jak v podobě pdf, tak navzájem prolinkované HTML stránky (určitě bych asi volil standardní HTML, nikoliv redakční systém či službu, a to kvůli snadné přenositelnostní v případě pokusu napadení (vypnutí) serveru atp. na server nový.

  Rada i ČT to samozřejmě odmáznou a odstřelí, ale šíření toho dokumentu jest záhodno.

  • PP napsal:

   Vše vyjmenované ve stížnosti v nějaké formě je (až na ty průhledné urny, jelikož jsem nenarazil na případ, kdy by je ČT zdůrazňovala). Jako „primární část“ je míněna právě shrnující kapitola (pouze konkrétní článek či pořad v ní není zmíněn, jelikož ty už byly uvedeny v předchozích částech)… Vždy jsem vycházel z informací, které ČT v dané době mohla znát… Celá stížnost bude veřejně k dispozici.

 13. Kari Tonal napsal:

  Dílo mimořádné kvantity a kvality. Mám dotaz na zdrojování. V současném textu vidím jedno tvrzení za druhým, nicméně bude ve finální verzi nějaký systém číslování faktů? Například – tvrzení (ZDROJ: http://www...) anebo [1], [2], … pak by bylo vhodné v odkazu zvýraznit ty části textu, které se přímo vztahují k danému tvrzení. Jenom, aby to bylo přehlednější a rychleji se v tom dalo orientovat.

 14. rad napsal:

  Klobouk dolů !!!

 15. Kari Tonal napsal:

  Jenom by mě zajímalo, jak je řešeno citování, resp. odkazování na daná tvrzení. V současném textu je spousta tvrzení, ale chybí mi nějaký náznak na odkaz (typu www anebo [1]). V kompletní verzi je toto asi nějak řešené, že ano?

  • PP napsal:

   Typicky je uveden titulek článku/název pořadu a datum vydání. Pokud je autorem někdo jiný než ČT, tak je uvedeno i jméno autora.

 16. DP napsal:

  Snad konečně zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí

 17. JiB napsal:

  Též se přidávám k zástupu jedinců projevujících respekt a uznání!

  Nicméně drobno poznámku bych měl a to zda autor stížnosti nechce její znění před jejím podáním konzultovat s nějakým právníkem? Nejlépe specializujícím se na tuto oblast. Napadají mě dva JUDr. Ivan David (syn šefredaktora NR) – který měl před časem na toto téma i přednášku a zde známý soudce na penzi vystupující pod nickem LEX?

  Přece jen je za tímto dílem vidět sposta práce a bylo by škoda, kdyby se z toho nevytěžil maximální efekt.

  Příapdně pokud by bylo potřeba dát do kupy peníze na najmutí nějakého experta, tak bych byl ochoten přispět do sbírky na jeho honorář (samozřejmě, že přiměřně mým fin. možnostem, ale myslím, že by nás bylo více).

  S velkým respektem Vás zdravím

Komentáře nejsou povoleny.