Polemika s Gerdem? Ne, hrubý nesouhlas.


napsal Lex

Nikdy, opravdu nikdy by mě nenapadlo, že budu s někým, s kým léta většinou souhlasím, tak hrubě nesouhlasit, jako s přítelem Gerdem ohledně jeho článku

Urážka policisty a úředníka až za 10 000 Kč

Nepochybuji, že jsi, Gerde, stejně jako já, nesmiřitelně kritický k „švajneraji“, kterým je zdejší společnost lomcována.

Celá procesí politiků od Listopadu prohlašovala a prohlašují jedno a totéž –„ chceme malý, ale silný stát“. Co ale celou tu dobu budovali, až vybudovali? Státně byrokratický celek hypertrofované regulace s rozsáhlými kompetencemi, ale prachmizernými pravomocemi v kombinaci s chaotickými a sotva pochopitelnými právními předpisy, a tedy i nulovou autoritou.

Já vím, ta autorita je jakoby zajišťována možností dovolávat se za stát práva u soudů, ale při stavu jeho vymahatelnosti? Jakýkoliv pokus o autoritu přirozenou je pak odsouzen vepsí.

A teď k tvým jednotlivým větám:

„Vynadat úředníkovi už nebude bezpečné, ale likvidační.

Poslanci totiž schválili nový přestupkový zákon, podle kterého má být urážka úředníka nebo policisty přestupkem proti veřejnému pořádku s pokutou ve výši až 10 tisíc korun. Citelně by se měla prodražit i řada dalších přestupků.“

A já se tě, Gerde, musím zeptat – to jako podle tebe je v pořádku, že kdejaký hejhula, kdejaký opilec, smažka, nemakačenko či parazit (spořádaný občan to neudělá) může „vynadat úředníkovi“, že může napadat a urážet jiného (třeba ing. Františka Vomáčku v postavení vedoucího oddělení úřadu práce, ale klidně si dosaď i toho svého policistu ve výkonu služby, hasiče při zásahu, celníka, příslušníka vězeňské služby, BIS či GIBS) jen proto, že není naroveň postaven jemu, ale je při výkonu svého zaměstnání a funkce „osobou vrchnostenskou“, tedy zprostředkovaně státem? Proto, že onen ing. František Vomáčka (policista, hasič….) nevystupuje vůči tomu hejhulovi za sebe, slovy zákona – nevykonává pravomoc svou, osobní (žádná „soukromá“ pravomoc ani neexistuje), ale pravomoc státu?

Nezdá se ti poněkud zvrácený dosavadní stav, kdy jako přestupek proti občanskému soužití je sankcionováno jednání toho, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, zatímco když se onen pachatel dopustí téhož, avšak nikoliv vůči „jinému“, ale vůči úřední osobě (dříve „veřejnému činiteli“) při výkonu její pravomoci, je beztrestný?

Zamyslel ses někdy nad tím, co hrozí zmíněnému ing. Františku Vomáčkovi, pokud bude vůči tomu hejhulovi vystupovat recipročně?

Ne?

No, prostě v případě, že si bude ten hejhula stěžovat, že ho vedoucí oddělení úřadu práce ing. František Vomáčka (policista, hasič…) v rámci úředního styku (při výkonu pravomoci) znevážil, bude v případě prokázání Vomáčkovo jednání posouzeno jako disciplinární delikt, v krajním případě jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, neb Listina základních práv a svobod ve svém ustanovení čl. 2 odst. 2 říká – „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“.

A co dosud hrozí tomu urážejícímu hejhulovi? Nic. Protože urážet úřední osoby při výkonu jejich pravomoci není zatím prakticky sankcionovatelné, protože to žádný zákon nezakazuje a ustanovení

téhož čl. 2 Listiny základních práv a svobod v odst. 3 říká – „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

To ustanovení, které napadáš, zní – cituji:

§ 5

Přestupky proti veřejnému pořádku

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,

c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České

republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti

domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních,

…………..“

Ne, Gerde, o pokračování tohoto stavu fakt nestojím a odpovědnost „hejhulů“ za své chování vůči úředním osobám jako orgánům státu při výkonu jejich pravomocí považuji za jeden ze základů prostředků k nápravě stávajícího stavu, který nelze dost dobře nazvat jinak než jako svinčík.

Představy dosavadních zákonodárců, že lidé jsou slušní a spořádaní, selhaly.

A aby byla moje argumentace úplná, cituji ve vztahu k tomuto novému přestupku příslušnou část z důvodové zprávy, s níž, myslím, nemůže soudný člověk nesouhlasit:

„Nově se mezi přestupky proti veřejnému pořádku zařazuje nová skutková

podstata přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,

a to za účelem zajištění ochrany zájmu na udržení vážnosti a autority orgánů veřejné

moci, jednajících prostřednictvím příslušných úředních osob, ať už se jedná

o policisty, zaměstnance obecních úřadů či pracovníky úřadu práce, sociálních

odborů apod. Dotčené osoby jsou v intenzivním styku s občany, mnohdy

i problematického chování, a čelí často urážkám či napadání z jejich strany,

bez odpovídající zákonné ochrany. Nová skutková podstata bude dále směřovat

např. i na dosud obtížně řešitelné jednání některých řidičů, kteří za účelem zdržení

úředních úkonů (či jako prostředek pomsty úřední osobě) nepravdivě obviní úředníka

či policistu z ovlivnění alkoholem či jiného závadného jednání, aby se vyhnuli

kontrole, jinému úkonu či pouze obstruovali. Objektem je zde primárně hladký výkon

veřejné moci, nikoliv osobnost úřední osoby. Daná skutková podstata je speciální

vůči přestupku ublížení na cti, rozdíl je v objektu přestupku, kdy objektem přestupku

ublížení na cti je osobnost člověka, a nikoli řádný výkon veřejné moci (za přestupek

znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci se stejně jako

za přestupek ublížení na cti navrhuje pokuta do 10 000 Kč)“.

Dále se tě dovolím zeptat, zda bys mi (nám) nevysvětlil, co máš na mysli tímhle, včetně toho Kalouska nakonec –

Bránění zdravotníkům v poskytování péče pacientovi by mělo přijít nově až deset krát dráž. Výtržník by mohl zaplatit až 10 tisíc korun. Takže až Miroslav Kalousek bude lomcovat zábradlím a řvát : „Za 5 minut prolomíme bariéry!“, dostane taky 10 000 Kč pokuty?“.

Aby bylo jasno, to ustanovení nového zákona o některých přestupcích zní – cituji:

§ 11

Přestupek na úseku zdravotnictví

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně zmaří, ztíží nebo

ohrozí poskytnutí zdravotní služby.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím,

že zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotní služby.

Posléze píšeš:

„Až 50 tisíc korun by měl nově zaplatit i občan, který by úřadu sdělil nesprávný nebo neúplný údaj, nebo by ho zatajil, aby získal nějakou výhodu. Tedy každý poslanec a spousta podnikatelů, kteří získali veřejnou zakázku. Být na jejich místě, automaticky k ceně zakázky přihazuji 50 000 Kč s objasněním:

„Víte, pane úředníku, já sice vím, že dodat úřadu tužku v hodnotě 100 Kč za 50 100 Kč je blbost, ale těch 50 000 Kč je moje pojistka, kdybych neúmyslně úřadu sdělil nesprávný nebo neúplný údaj, nebo bych jej zatajil, abych získal výhodu udělení veřejné zakázky. Ale protože jste rozumný člověk, jistě můj oprávněný nárok uznáte a celou částku rozdělíme na poloviny, z nichž jedna připadne přímo Vám po uběhnutí promlčecí doby.““

Nepopustil jsi až příliš uzdu své fantazii, literární hyperbole?

Neuniklo ti, že identické ustanovení o přestupku, který máš na mysli, tj. § 2 Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy odst. 3 písm.b) – cituji:

„b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,“

tu je už od roku 1993, jen se postupně zvyšovala pokuta za ně z původních tří na pět a pak současných deset tisíc korun? – což sotva, spíše ani ne, odpovídá míře inflace.

Píšeš-li o částce 50 tisíc, nechce se mi to hledat, možná, že v průběhu schvalování došlo ke změně, když však čtu vládní návrh toho zákona – sněmovní tisk 554/0, uvádí se zde pokuta 15 tisíc korun.

K následujícím odstavcům se už nebudu ani vyjadřovat, jednak nemají nic společného s právem – ani minulým ani současným, jednak si soudný čtenář jistě udělal potřebný úsudek sám.

Lex

PS

1. Můj text, ačkoliv je formulován coby otázky Gerdovi a můj postoj k nim, nemá v žádném případě za cíl se jakkoliv dotknout Gerda osobně. To vylučuji. Je to jen literární forma mého článku a touto cestou postoj k zveřejněným názorům autora, nikoliv k autorovi samému.

2. „…odpovědnost „hejhulů“ za své chování vůči úředním osobám jako orgánům státu při výkonu jejich pravomocí považuji za jeden ze základů prostředků k nápravě stávajícího stavu,…“ – jsem si plně vědom, že ukládání pokut jako nejpřísnější sankce za tento a vůbec za přestupky je sotva způsobilé uskutečnit požadovanou nápravu, když právě tyto kategorie osob jako nejčastějších pachatelů jsou proti finančním postihům „imunní“. Což ovšem neznamená, že by takové deliktní jednání nemělo deliktním být.

Vlkův dovětek:

přítel Lex se mne v mailu, kterým mi tuto polemiku poslal ptal s plnou vážností, zda tenhle jeho článek pustím na Kosu…. Neumím si představit, že  bych to neudělal. Zejména ne tehdy, když  jde o diskusi nad evidentním probléme,  dvou  mých osobních internetových přátel! Přiznávám sám sobě, že  jsem ke Gerdově  původnímu článku přistoupil příliš  lehce. Protože jinak bych  asi musel minimálně  částečně  s ním, před zveřejněním, komunikovat něco z toho, co jste si právě přečetli od Lexe. A za  sebe  říkám – velmi se těším na Gerdovu odpověd.  Tahle polemika  mi přijde  jako jedna z nejsmysluplnějších, ne li vůbec, co jich kdy na Kose bylo. Gerde a  Lexi, jsem rád  pyšen, že  patříte  mezi  základní autory Kosy. Díky přátelé.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Lexův soud se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.