Ježiš, cudzoložnica a „farizeji“ v parlamentných laviciach


napsal DH

 

Denník Pravda dňa 2.apríla 2016 uverejnil zaujímavý článok s názvom „Most – Híd odmieta kotlebovcov vo výboroch“. Podľa denníka vládna strana oznámila, že nepodporí zvolenie kotlebovcov do vedenia parlamentných výborov. Šéf poslaneckého klubu Most – Híd si myslí, že nie je prijateľné, aby ľudia s extrémistickými názormi zasadli na významné posty. Jeho postoj a postoj strany Most – Híd vítajú aj ľudskoprávni aktivisti.

Ak je pravda, že bola prijatá dohoda opozičných strán, tak potom do šiestich výborov si môže na posty podpredsedov nominovať svojich ľudí aj Ľudová strana – Naše Slovensko (ďalej ĽS – NS ), ktorá vo voľbách dosiahla celkovo lepší výsledok ako strana Most – Híd. Pod vedením Most – Híd sa teraz organizuje zoskupenie politických strán v parlamente, ktoré „sú založené na princípoch demokracie právneho štátu a ktoré si ctia hodnotu ľudských práv“, aby sa ani na posty podpredsedov výborov nedostali poslanci za ĽS – NS. K boju proti kotlebovcom sa jednoznačne hlásia aj také mimovládky ako Inštitút ľudských práv a občianske združenie Ľudia proti rasizmu.

Prečo je tento boj proti ĽS – NS organizovaný? Aspoň podľa názoru šéfa poslaneckého klubu strany Most – Híd preto, že politika kotlebovcov je v zásadnom rozpore s hodnotami strany Most – Híd, poslanci ĽS – NS majú extrémistické názory a extrémizmus je veľmi nebezpečný. Z môjho pohľadu z obsahu článku v denníku Pravda vyplýva, že extrémizmus kotlebovcov sa dotýka týchto otázok:

a) problematiky EÚ a možnosti vystúpenia Slovenska z tejto inštitúcie,

b) politiky NATO a možnosti ukončenia členstva Slovenska v NATO,

c) hlásenie sa k fašistickému Slovenskému štátu.

Gábor Gál si myslí, že zásadne sa vyhradiť voči ĽS – NS by mala každá parlamentná strana, ktorej záleží na demokracií a ochrane ľudských práv. Pod vedením strany Most – Híd má v parlamente vzniknúť akýsi „jednotný front pravoverných demokratov“, ktorý bude cieľavedome, pravidelne, dôrazne, nekompromisne potláčať persóny a aktivity ĽS – NS.

Je tu jasná požiadavka „pravoverných“ demokratov: ľudí s extrémistickými názormi a teda poslancov ĽS – NS je potrebné čo najskôr „ukameňovať“, aby neohrozili voličskú základňu na Slovensku. Vrcholom hlúposti v politike by bolo prijatie politického konsenzu, ktorý umožní permanentný boj ( na spôsob ignorancie ) „pravoverných“ demokratov proti kotlebovcom. Expertkou pre takýto permanentný boj v parlamentných laviciach sa zdá byť predsedníčka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, pretože jej sa páči príklad z Nemecka, kde s poslancami NPD ostatná parlamentná väčšina nerokuje, nediskutuje, nerešpektuje ich názory. Vyzerá to tak, že v našom parlamente takéto spôsoby „ukameňovania“ kotlebovcov pod vedením strany Most – Híd sa pripravujú zaviesť, aby bola podľa „pravoverných“ demokratov ochránená demokracia a ľudské práva.

V našom parlamente sa teda začal písať príbeh o „ukameňovaní“ tej ( vraj ) najhoršej skupiny poslancov. S týmto príbehom začala strana Most – Híd. Jej stanovisko či postoj nemôžem nazvať inak ako nadutosťou, velikášstvom a bezcharakternosťou. Voličom ĽS – NS strana Most – Híd jasne odkázala, že ich voľba nebola v súlade s hodnotami a postojmi strany, ktorú nevolili ! Strana Most – Híd svoje hodnoty a postoje akoby pokladala za rozhodujúce pre celé Slovensko, pričom podľa výsledkov volieb jej hodnoty a postoje uznalo menej voličov ako v prípade ĽS – NS. Mne to vychádza tak, že v sumárnom vyjadrení hodnoty a postoje oboch strán sa môžu a majú porovnávať a strana Most – Híd nemá žiadne morálne právo k tomu, aby organizovala „ukameňovanie“ kotlebovcov. Morálne právo však nemá žiadna iná „pravoverná“ demokratická strana, pretože každá z nich má na svojej strane hriechy a prešľapy či svoje prejavy radikalizmu, len sa na to ( vo vnútri strany či spoločnosti ) neprihliada a neberie za dôležité.

Na čo si dovoľujem narážať?

Skôr, ako budem reagovať na položenú otázku, dovolím si odbočiť k jednému textu z Nového zákona. V Evanjeliu podľa Jána je pre našu problematiku, ktorú skúmame, dôležitá časť o Ježišovi a cudzoložnici. Zákonníci a farizejovia priviedli pred Ježiša ženu, ktorú priamo pristihli pri cudzoložstve. Podľa niekdajšieho nariadenia Mojžiša taká žena má byť ukameňovaná. Z tohto dôvodu chceli zákonníci a farizejovia poznať názor Ježiša. Ježiš odpovedal takto: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý do nej hodí kameň.“ Kameň do cudzoložnice nehodil nikto. Všetci prítomní sa postupne vytratili z priestoru okolo Ježiša a ten ostal so ženou sám. Ježiš potom mohol pokojne povedať: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Z opísaného príbehu je možné si zobrať dve ponaučenia. Prvé ponaučenie. Ak strana Most – Híd chce za každú cenu „ukameňovať“ kotlebovcov, mala by v svojom úsilí pribrzdiť, pretože sama nie je bez viny a hriechu. A v čom je jej vina a hriech? V tom, že rozhodne, nezakryto, žiadostivo sa usiluje o vojenskú základňu NATO na našom území, o vojenskú a politickú prítomnosť vojsk USA, pričom neberie do úvahy, že NATO sa už pomerne dlho vo svete profiluje ako organizácia, ktorá sa dopustila závažných zločinov. Faktov, ktoré potvrdzujú túto zločinnosť, je dostatok. Podporovať členstvo Slovenska v takejto organizácií a súhlasiť s aktivitami NATO vo svete vrátane Európy má oveľa vyššiu výpovednú hodnotu ako hlásenie sa  k fašistickému Slovenskému štátu. Podporovať konfrontačnú politiku demokratického Západu proti Rusku znamená podstatne rozvinúť radikalizmus v oblasti zahraničnej politiky Slovenska, ktorý nachádza svoju živnú pôdu vo vojnovom štvaní. Podobne je to napríklad aj v prípade podpory ukrajinskej vlády v jej boji proti vlastnému obyvateľstvu na východe Ukrajiny.

Nepostrehol som, aby strana Most – Híd odsúdila zločiny NATO a zločiny ukrajinskej vlády či kritizovala našich ústavných činiteľov, že sa stretávajú s takými politikmi, ktorí fašizmus priamo podporujú, či majú niektoré metódy fašistov priamo v náplni svojej práce. Strana Most – Híd má teda svoju vinu a hriech, ktoré sa vôbec nedajú porovnávať s ĽS – NS, pretože táto strana sa ešte nemala ani možnosť stať podpornou súčasťou vojensko-politickej mašinérie na spôsob NATO.

A aké je druhé ponaučenie? Dôležitý je tento záver príbehu, keď Ježiš povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Domnievam sa, že strana Most – Híd chce ĽS – NS „ukameňovať“ za činy, ktoré nespáchala. Domnievam sa, že v skutočnosti toto „ukameňovanie“ má byť reakciou na určité postoje a názory kotlebovcov. Už som spomínal, že podľa „pravoverných“ demokratov extrémizmus ĽS – NS sa dotýka aj takých otázok ako je vystúpenie Slovenska z EÚ či ukončenie členstva Slovenska v NATO. Tieto témy sú úplne legitímne k tomu, aby boli nastoľované pre politický boj v politickej aréne (parlamente ). Takýto „radikalizmus“ je v skutočnosti veľmi potrebný a nemôže nikomu škodiť.

Ak strane Most – Híd záleží na demokracií a ochrane ľudských práv, potom sa má ako vládna strana usilovať o to, aby sa o problémoch Európskej únie a o problémoch NATO otvorene písalo a hovorilo a aby o všetkých dôležitých otázkach súvisiacich s ďalším osudom Slovenska v Európe rozhodovali demokratickým spôsobom ľudia a nie byrokratické štruktúry transatlantického charakteru. Strana Most – Híd sa chystá upozorňovať ľudí na nebezpečenstvo, ktorí sa šíri od kotlebovcov. Lenže pre túto dobu je to slepá ulička v boji za Slovensko a jeho ľud. Vojnové štvanie, ktoré sa v Európe rozrástlo od vzniku ukrajinskej krízy na začiatku roka 2014, je výsledkom konfrontačnej politiky demokratického Západu s Ruskom. Nemôžeme si ani len pomyslieť, že túto konfrontačnú politiku ( tento radikalizmus v medzinárodných vzťahoch ) majú na svedomí členovia ĽS – NS. Čo teda môže tvoriť pozadie úsilia strany Most – Híd „ukameňovať“ ĽS – NS?

Začali sa hľadať spôsoby, ako zabrániť tomu, aby sa mnohé dôležité témy súvisiace s činnosťou Európskej únie a NATO nedostali na program aktuálnych politických problémov, ktoré si budú vyžadovať kritické a otvorené diskusné fóra a spoluúčasť obyvateľstva Slovenska na ich riešení. Predstavitelia vládnej moci na Slovensku sú presvedčení, že úplne postačuje, ak sa vláda prihlási k politike Európskej únií a k NATO a to všetci ako jeden človek máme rešpektovať. Silne mi to pripomína normalizačné časy, keď bolo potrebné sa v rôznych dotazníkoch vyjadrovať k otázke, či súhlasím so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Druhé ponaučenie z príbehu Ježiš a cudzoložnica nás orientuje v smere, že ak sa nemáme odsudzovať či „ukameňovať“ a nemáme hrešiť, potom je potrebné využívať parlamentnú demokraciu k rokovaniam, organizovať racionálne kritické diskusie, pozorne navzájom počúvať názory a postoje jednotlivých strán a ich zástupcov, učiť sa lepšie spolurozhodovať za aktívnej účasti občanov Slovenska, ktorých do problémov zasväcovať. To je jediná schodná cesta, ako v našom parlamente efektívne pracovať bez toho, aby sa strany „pravoverných“ demokratov dištancovali od ĽS – NS, pretože s obdivovaním fašistických či zločinných praktík má každá z nich svoje problémy, len z iného uhla pohľadu.

Nemôžem teda súhlasiť s tým názorom, ktorý predkladá „inštruktorka“ pre parlamentnú spoluprácu a predsedníčka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, keď na príklade Nemecka pripomína, aké dôležité je s kotlebovcami nerokovať, nediskutovať, nerešpektovať ich názory či odísť z politického bojiska. Tu sú jej slová plné chladu a cynizmu: „Je to akýsi odkaz voličom, že aj keď si budú vydupávať takúto politiku ( zrejme extrémistickú z pohľadu štandardnej politickej strany – poznámka D. H. ), vzhľadom na obsah toho, čo takíto politici prinášajú, im to nikdy nevyjde.“

Vlkův vstup:

V podstatě nikdy nevstupuji do autorských článků a  do těch od slovenských autorů už zásadně  vůbec. Ale  tady musím udělat výjimku- takovýhle  záchvat čirého blbství – pokud paní předsedkyně Irena Bihariová nebo kdokoli jiný opravdu natvrdo vzkázal slovenským  voličům – můžete  si  volit koho chcete , ale když se to nebude  líbit mně, tak vaše  volba neplatí, jsme na nejlepší cestě  k zavedení diktatury proti které ta komunistická byla něco jako  cukrárna, kde se mohlo konzumovat bez omezení a nemuselo platit!  Takováhle  esenciální hloupost by  snad  měla  být i trestná!!! A  necht mne nikdo nepodezírá, že bych snad  někdy  volil  stranu podobnou té Kotlebově. Jenže  vím jedno – že pokud  tihle  nemají vyhrát, nesmí z nich nikdo dělat mučedníky  a oběti zvůle.  Přesně  tohle  je konec demokracie! Ale  je  čas, aby zase dostal  slovo DH, kterému  se omlouvám za tenhle  brutální průnik do jeho článku.

V našom parlamente väčšina parlamentných strán nemá záujem otvorene a vecne diskutovať o mnohých problémoch spojených s fungovaním Európskej únie a s NATO vrátane nášho členstva v uvedených štruktúrach. Predpokladám preto, že voliči, ktorí volili ĽS – NS svoju voľbu mohli spojiť práve s týmito a podobnými otázkami, ktoré naše štandardné politické strany a ich vedúci činitelia nemajú záujem nielen riešiť, ale o nich ani čo najotvorenejšie diskutovať. Ak by som trafil do čierneho, čo určovalo vôľu občanov, ktorí volili ĽS – NS, potom môžem smelo tvrdiť, že sú to témy, ktoré zaujímajú aj veľkú väčšinu voličskej základne na Slovensku.

Odkaz pre voličov Slovenska potom môže byť celkom jasný: aj keď si budú voliči práve cez nástroj parlamentných volieb vydupávať, aby sa riešili otázky majúce vraj radikálny charakter, poslanci v parlamente majú konať tak, aby im to ( voličom ) neprešlo. Ale keď táto „inštruktorka“ demokracie si myslí, že voľby nemajú byť tým správnym nástrojom určitých zmien v politike krajiny, potom sama pomáha orientovať pozornosť voličov na hľadania a použitie iných metód, ktorými možno ovplyvňovať správanie a politiku politických elít. „Inštruktorku“ parlamentného boja a demokracie ani nenapadlo uviesť, že v politickom boji je potrebné využívať kritiku ako rozumný nástroj, či v zásadných otázkach pokladať voličov za tie hlavné persony, ktoré môžu a majú právo spolurozhodovania cez určité formy priamej demokracie.

Je evidentné, že strana Most – Híd o demokracií a o ochrane ľudských práv iba vykrikuje prázdne hesla. Pán poslanec Gál má pravdu, ak tvrdil, že politika strany Most – Híd je v zásadnom rozpore s politikou kotlebovcov. Tento rozpor sa však nemôže riešiť „ukameňovaním“, ku ktorému začleňujem aj rady našej „inštruktorky“. Strana Most – Híd má záujem o trvalú vojenskú a politickú prítomnosť vojsk NATO ( USA ) na našom území. ĽS – NS takýto záujem vôbec nemá a chce proti tomu bojovať. Lenže stret hodnôt je potrebné riešiť nie intrigami a pochybnými inštrukciami v parlamente, ale demokratickou cestou. Zatiaľ nie je známe, aby parlamentné strany mali záujem niečo podstatného riešiť spôsobom celonárodného referenda.

Je čas si uvedomiť, že problematiku fašizmu nemôžeme si dovoľovať spájať napríklad iba s ĽS – NS. Problém fašizmu sa významne dotýka demokratického Západu a jeho vojenských a politických štruktúr. Je nesmierne množstvo faktov o tom, koľko zločinov napáchali USA a NATO vo svete a predseda väčšina „pravoverných“ demokratov to neberie na vedomie a netrápi to ich svedomie. Sympatizovať s fašistami bez politickej moci – to môže byť súčasťou práce strany kotlebovcov. Sympatizovať s fašistami na úrovni politickej moci – to je už parketa politických a vojenských štruktúr demokratického Západu. Čerstvým príkladom je príprava a založenie ukrajinskej krízy. Takže postoj Ježiša k cudzoložnici je aktuálny aj v súčasnosti. Na strane demokratického Západu je veľmi veľa hriechu, pretože cez svoje mocenské štruktúry si to mohol tento Západ aj dovoliť. Ak je z rôznych dôvodov demokratický Západ hriešny, potom nech jeho prívrženci sa nesnažia „ukameňovať“ kotlebovcov za ich názory.

Dôležité je, aby sa v parlamente odohrával férový politický boj, aby sa z bojiska neodchádzalo len preto, že práve bude rečniť napríklad Kotleba. Každý, kto je poslancom NR SR, si má pokladať za povinnosť vypočuť si politického protivníka a viesť s ním otvorené a kritické diskusie. Väčšina politických strán v parlamente má svoj podiel viny či hriechu na tom, čo sa deje vo svete či u nás doma. Ježiš povedal cudzoložnici, aby odišla a už nehrešila. A o to ide. Politické strany v parlamente majú za povinnosť učiť sa pracovať tak, aby postupne zbavili sa svojich hriechov. Ak už nemajú hrešiť, znamená to, že majú mať povinnosť pracovať na určitých zmenách k lepšiemu. V každom prípade sa teda má otvoriť problematika, v akej Európskej únií chceme žiť a ako dosiahnuť, aby to bola únia národov. V každom prípade sa má otvoriť problematika, ako ďalej chceme riešiť svoje členstvo v NATO. V každom prípade sa môže postupne vyjasňovať aj problematika fašistického Slovenského štátu a čo môžu kotlebovci zmeniť v rámci svojho zámeru nehrešiť.

Namiesto „ukameňovania“ niekoho niekým potrebuje Slovensko, aby v našom parlamente bolo možné vytvoriť prostredie pre sebareflexiu všetkých politických subjektov. Takže úplne na záver takáto parafráza pre parlament: „Pracujte poctivo v prospech ľudu Slovenska a už nehrešte!“

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.