Ještě jednou Overtonova okna a Overtonova okna v faktograficky ve vztahu k sudetským Němcům


napsal  hank a Palah

Vlkův úvod:

Ještě  nikdy  jsem na Kose  neuskutečnil  tzv. dvojpremieru. Tedy,  že  v  jednom  článku mají  svůj první  autorský  vstup  na Kosu hned dva, na  sobě  nezávislí,  pisatelé. Nicméně musím. A dokonce  jim  dávám pondělí. Opět -musím.  Může  být, že  vám  už  téma  Overtonových  oken leze  krkem. A  sudetští Němci také. Ještě  jednou  to vydržte.  Jednak bude dobře  když  Overtonovi a jeho teoretickému  popisu  salámových metod  ovlivnování  a tvorby  veřejného mínění  budeme  věnovat  co nejvíce pozornosti, protože  téhle  manipulační technice nás  hodlají  vystavovat  stále  častěji. Abychom téhle  manipulaci  aspon nějak byli schopni  čelit a  ve  vztahu  k pohrobkům  ein Volků. ein Reichů,  ein Führerů  byli    dostatečně  opatrní. Proto dnes hank a Palah jako  naprostí nováčci v jednom  článku!

První  z nich se zabývá  Overtonem a  jeho  teorií v  překladu autentického článku. Který bude dobré mít  ve  faktografii Kosy.  A  tentokráte, pro nás  velmi  užitečně, popisuje, co limituje politiky  v používání Overtona!  Že  ani  salámová taktika  není  zaručený prostředek, jak prosadit  neprosaditelné.  Žádný politik  nepůjde do předem ztracené  bitvy, má li proti sobě   silný  politický proud s  opačným názorem!!!! Pamatujme  si  to!

Druhý je  o něčem jiném. Je  o  podemílání  povědomosti o tom, co  bylo v  naší minulosti zlem, co a kdo toto zlo vyvolal, co byla  příčina  a co  reakce  a následek.  Palah si  dal práci a projel český  informační  mainstream a předkládá nám velmi  ucelený  soubor  manipulativních  článků  a pořadů,   zaměřený na revizi výsledků druhé světové války, zejména odsunu německého obyvatelstva. A to jen v  relativně  kratoučkém období  od počátku letošního roku do konce září….. Tohle  je pro mne skvělá práce  s prameny, kterou  chci mít  v  archivu Kosy! Protože  to pravé nebezpečí  jsme  vlastně my sami. Naše  krátká pamět, naše unuděnost  opakujícími se tématy, naše  lhostejnost. Naše neschopnost předávat podstatné informace dalším  generacím, jejich neochota akceptovat  poznatky  svých předchůdců. Oba  články pro mne  představují jeden  celek – ideálně  se doplnily!

Z těchto důvodů  jdou  oba  noví  autoři  na scénu společně a v pondělí! Zaslouží  si  to!  A ještě jedna poznámka – až  se  dostanete  k Palahově  části  – zkuste  si vzpomenout, že  je  to týden, od  výročí Mnichova. Zaznamenali jste  někde  článek nebo jakékoli  historické připomenutí  tohoto dějinného zlomu? Na  rozdíl  od  různých upozornění  a upozornování  na bestiálnost  kolektivní viny a odsunu, které samozřejmě  akcentovány  byly  téměř  nepřetržitě? I tohle  je  Overton. Naruby, pochopitelně!

O hvězdy  dnes nežádám. Věřím, že  kosířům  není nutno  napovídat!

Hankova  část

Úvod do Overtonova okna politické průchodnosti

Napsal Joseph G. Lehman, poprvé zveřejněno 8. dubna 2010

vystrizek

Legenda k obrázku: More Freedom – více svobody, Less freedom – méně svobody, Overton Window – Overtonovo okno

Ekonomika státu Michgan skomírá už tak dlouho, že by člověku mělo být odpuštěno, když si myslí, že nikdo neví, jak věci otočit k lepšímu. Ale není to pravda. Myšlenky, které by mohly ekonomiku Michiganu oživit, nejsou tajné; máte jich v ruce 101.

Proč tedy zákonodárci neschválí více z nich? Protože myšlenky potřebují čas na to, aby způsobily změny v politice. Včerejší myšlenky považované politiky za politicky neproveditelné se stávají veřejnou politikou zítřka.

(Pozn. překl.: V originálním textu používaný pojem „policy“ dělá obecně českým překladatelům občas potíže, pro to, čemu obvykle česky říkáme „politika“, se v angličtině používá pojmu „politics“, „policy“ je spíš politická strategie nebo souhrn zásad i praktických kroků v konkrétních dílčích oblastech veřejného – politického – rozhodování. Čeští odborní autoři už občas v tomto smyslu používají i v češtině výrazu „politiky“, často v množném čísle, a jsou-li poctiví, doplní to upřesněním, o čem konkrétně mluví, v článku níže je uveden příklad zdravotního pojištění, ale novináři nebo poloamatérští překladatelé to málokdy vysvětlí, obávám se, že tomu většinou ani sami nerozumí, a proto to hlavně v médiích vyznívá dost zavádějícím způsobem. Z toho pak může vyplývat zkreslení smyslu v překladu a následný možná někdy i záměrný – postojem překladatele nebo komentátora ovlivněný – posun nebo zkreslení vyznění toho, co autor originálu chtěl původně sdělit. V textu budu pro pojmy „policy“, „policies“ podle kontextu používat v češtině většinou víceslovných opisů, protože používat především plurálu „politiky“ mi jde trochu „proti srsti“ – zkrátka mi to nezní česky.)

Posun od pouhých idejí k zákonům státu může být popsán modelem zvaným „Overtonovo okno“. Je to pojem, který jsme spolu s mými kolegy uvedli do teorie změny vytvořené nedávno zesnulým vícepresidentem Centra Mackinac Josephem Overtonem. (Pozn. překl.: Mackinac je místní název, jde o ostrov v Huronském jezeře, součást státu Michigan. Název je indiánského původu.) Po Joeově smrti, v roce 2003, jsem vytvořil prezentaci jeho myšlenek a stále ji používám, abych ukázal, jak mohou think-tanky měnit veřejnou politiku.

Joe se se mnou podělil o svou abstraktní koncepci v polovině 90. let. Povšiml si, že jakýkoli souhrn opatření veřejné politické praxe v rámci určité politiky jako třeba vzdělávací lze seřadit od nejsvobodnějších k nejméně svobodným (jinak řečeno, od menšího k většímu množství vládních zásahů). Aby se vyhnul srovnání s pravo-levým politickým spektrem, seřadil způsoby politického jednání odzdola (méně svobodné) nahoru (svobodnější).

Určitý souhrn „sousedních“ opatření (Pozn. překl.: „Sousedních“ míněno v nahoře uvedeném grafu.) v kterémkoli okamžiku spadá do „okna politické průchodnosti“. Politické strategie uvnitř okna jsou politicky akceptovatelné. To znamená, že držitelé funkcí věří, že je mohou podporovat a že mohou ve funkcích přežít příští volby. Politické strategie mimo okno, ať už výše nebo níže, jsou v dané chvíli politicky nepřijatelné. Jestliže změníte polohu nebo velikost okna, změníte to, co je politicky průchodné.

Mnozí věří, že okno posunují politici, ale to je ve skutečnosti vzácné. Chápeme to tak, že politici většinou neurčují, co je politicky přijatelné; častěji na to reagují a dávají tomu smysl. Všeobecně řečeno, změna politické praxe následuje po změně politiky a změna politiky jako takové následuje po společenské změně. Nejtrvalejší změny politické praxe jsou ty, které jsou podpořeny silnými sociálními hnutími.

Například prohibice byla změnou politické praxe spuštěnou společenský hnutím, které se neukázalo být dost silným na to, aby ji udrželo. Některé politické strategie v oblasti ochrany životního prostředí, které se ukázaly trvalými, jsou podporovány silnými společenskými hnutími, která jim straní – nebo aspoň myšlenkám, které představují.

Jestliže společenské a politické síly způsobí změnu, okno politické průchodnosti se ve spektru posune nahoru nebo dolů a také se může rozšířit nebo zúžit, aby tak pojalo více nebo méně politických variant. Okno představuje výběr politických voleb pro politiky: Z jejich pohledu jsou volby uvnitř okna relativně bezpečné, zatímco politicky riskantnější volby (nebo odvážnější či drzejší, chcete-li) jsou mimo okno.

Zákonodárci, kteří podporují politickou strategii mimo okno, spadají do jednoho ze dvou druhů – buď jsou to skuteční vůdci, kteří mají tu vzácnou schopnost posunout okno sami, nebo politici, kteří riskují volební porážku, protože jsou vnímáni jako odtržení od dění. To vysvětluje, proč se klíčoví zákonodárci v letech 2009 a 2010 zdráhali podpořit návrh zákona o masivní federální zdravotní péči, který byl lidmi neoblíbený. Držitelé funkcí věděli, že hlasování mimo okno by je vystavilo řádění politických Fúrií, které se odehrávalo v době psaní tohoto textu.

Overtonovo okno nepopisuje všechno, ale popisuje jednu velkou věc: Politici zřídka podpoří jakoukoli zvolenou politickou strategii, kdykoli si usmyslí; spíš budou dělat to, co cítí, že mohou dělat bez rizika volební porážky, s ohledem na momentální politickou atmosféru utvářenou myšlenkami, sociálními hnutími a citlivostí společnosti.

Proto je důležité, aby Centrum Mackinac i jiní vzdělávali občany v duchu zakladatelských principů státu, tj. vlády omezené zákonem a volného trhu. Praxe veřejné politiky vyrůstající z těchto idejí přinášela svobodu a prosperitu nesrovnatelnou se kteroukoli jinou společností v dějinách. Stejná politická praxe může vrátit Michiganu prosperitu i dnes. Lid prodchnutý zakladatelskými principy našeho státu posune okno politické průchodnosti směrem k větší míře svobody.

Politici budou nakonec následovat.

Jsem hrdý na 101 silných myšlenek vytvořených mými kolegy a shrnutých v této brožuře. Doufám, že o nich budete diskutovat se svými přáteli a že přesvědčíte své zvolené zástupce, aby brali v úvahu vaše názory na ně.

Joseph G. Lehman
President, Centrum Mackinac pro veřejnou politiku
Duben
2010

(Poznámka editora původního textu: Verze tohoto článku byla původně zveřejněna v www.mackinac.org/11398

 

Palahova  část

Dlouho jsem se rozmýšlel, zda má cenu  otravovat touto svodkou, která jak se zdá podporuje teorii Overtonových oken aplikovanou v našem českém (nejen) mediálním prostoru zaměřenou na revizi výsledků druhé světové války, zejména odsunu německého obyvatelstva, ale nakonec jsem rozhodl, že to cenu má. Má to smysl vzhledem k množství odkazů, kteréuokazují na běžný maestrem, veřejnoprávní média  a neziskovky (to považuji za velký problém), ale i na malé lokální weby. To vše ukazuje na šířku záběru této propagandy, které jsme bez přestávky vystavováni. Nejsem žádný analytik nějakých pochybných hodnot, nejde tudíž o žádnou analýzu platnosti teorie, ale pouze o souhrn běžně dostupných informací. Všechny odkazy jsou datované od počátku letošního roku do konce září, chronologicky seřazené a vymazal jsem všechny odkazy, které ke konkrétnímu datu odkazovaly na stejnou událost. Pokud jiné médium odkazovalo na tutéž událost následující den, uvedl jsem ji v seznamu. Seznam je očíslovaný pro jednodušší orientaci. Rád bych upozornil na odkaz 60 a 74 Musím konstatovat, že teorie Overtonových oken bohužel funguje.

1.

25.1.2016 Před 70 lety vyjel první organizovaný transport odsunutých Němců http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pred-70-lety-vyjel-prvni-organizovany-transport-odsunutych-nemcu/1306034

2.

25.1.2016 Jaroslav Šonka: Poválečný odsun naučil Němce zvládat velké migrační vlny http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/jaroslav-sonka-povalecny-odsun-naucil-nemce-zvladat-velke-migracni-vlny–1577279

3.

10.2.2016 70 let od „vylikvidování“ německého obyvatelstva z jižních Čech http://severniceskobudejovicko.cz/2016/02/10/70-let-od-vylikvidovani-nemeckeho-obyvatelstva-z-jiznich-cech/

4.

19.2.2016 Přednáška odsun Němců po II. světové válce (Křenovice) http://www.telnice.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=7385

5.

27.2.2016 Lidé plakali radostí, že už nebudou biti, vzpomíná odsunutý Brňák http://echo24.cz/a/iyYxr/lide-plakali-radosti-ze-uz-nebudou-biti-vzpomina-odsunuty-brnak

6.

29.2.2016 Sudetští Němci nechtějí zpět majetek. Teď už vlastencům zbyli jen muslimové http://www.reflex.cz/clanek/komentare/69683/sudetsti-nemci-nechteji-zpet-majetek-ted-uz-vlastencum-zbyli-jen-muslimove.html

7.

2.3.2016 Češi a Němci aneb Jak se z národa stali dva https://students4democracy.cz/2016/03/20/cesi-a-nemci/

8.

4.3.2016 Přednáška Výměna obyvatelstva v Brně po 2. světové válce http://www.velkomeziricsko.cz/kategorie-spolky/1732-odsunem-nemcu-z-brna-se-zabyvala-historicka-jana-krehlikova

9.

17.3.2016 Ústav pro studium totalitních režimů, Vysídlení Němců z ČSR a proměny jeho zobrazení ve filmu http://www.ustrcr.cz/cs/vysidleni-nemcu-z-csr-a-promeny-jeho-zobrazeni-ve-filmu

10.

15.4.2016 Za výstavu o odsunu Němců s Barbie a Kenem mi přáli i smrt, říká fotograf http://usti.idnes.cz/kontroverzni-vystava-fotografa-houdka-v-usti-o-odsunu-nemcu-p57-/usti-zpravy.aspx?c=A160414_143201_usti-zpravy_vac2

11.

17.4.2016 Vyhnání Němců bylo chybou http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=934823

12.

29.4.2016 Vyhnání Němců: Polsko na historii mění názor, Češi jsou pozaduhttp://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/119336-vyhnani-nemcu-polsko-na-historii-meni-nazor-cesi-jsou-pozadu/

13.

30.4.2016 Muzeum v Kamenné připomíná odsun Němců http://budejovice.idnes.cz/muzeum-v-kamenne-odsun-nemcu-valka-d5w-/budejovice-zpravy.aspx?c=A160427_2242197_budejovice-zpravy_epkub

14.

12.5.2016 Přednáška v Moravské Třebové:Odsun Němců z Československa v souvislostech 20. století http://www.muzeummoravskatrebova.cz/prednasky/

15.

16.5.2016 Sudetoněmecký sjezd: Daniel Herman je frajer! http://www.reflex.cz/clanek/komentare/71444/sudetonemecky-sjezd-daniel-herman-je-frajer.html

16.

17.5.2016 Bijte je, zabíjejte, nenechte nikoho naživu. Tomáš Krystlík připomíná méně známá fakta o vině Čechů vůči Němcům http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bijte-je-zabijejte-nenechte-nikoho-nazivu-Tomas-Krystlik-pripomina-mene-znama-fakta-o-vine-Cechu-vuci-Nemcum-436006

17.

18.5.2016 Libor Rouček o sudetských Němcích. Po sedmdesáti letech se jich už prý nemusíme bát http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Libor-Roucek-o-sudetskych-Nemcich-Po-sedmdesati-letech-se-jich-uz-pry-nemusime-bat-436257

18.

20.5.2016 Lidé se tady nechtějí o nic dělit, říká Kateřina Tučková, která spolupořádá festival Meeting Brno https://www.novinky.cz/kultura/salon/404004-lide-se-tady-nechteji-o-nic-delit-rika-katerina-tuckova-ktera-spoluporada-festival-meeting-brno.html

19.

21.5 2016 Sobotka: Sudetské Němce potřebujeme jako spojence kvůli rizikům v Evropě https://www.novinky.cz/domaci/404161-sobotka-sudetske-nemce-potrebujeme-jako-spojence-kvuli-rizikum-v-evrope.html 20. 25.5.2016 Bylo to právo, nebo jen krutá a drahá pomsta? http://www.svobodny-svet.cz/2522/bylo-to-pravo-nebo-jen-kruta-a-draha-pomsta.html

21.

25.5.2016 Knedlíky, guláš. Kde domov můj. V Brně vystoupil Bernd Posselt http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Knedliky-gulas-Kde-domov-muj-V-Brne-vystoupil-Bernd-Posselt-437198

22.

26.5.2016 Matěj Hollan: Proč si musíme připomínat divoký odsun Brňanů http://ekonom.ihned.cz/c1-65306640-matej-hollan-proc-si-musime-pripominat-divoky-odsun-brnanu

23.

27.5.2016 Německá spisovatelka: U Čechů se vyvinul zvláštní druh defenzivního nacionalismu http://hlidacipes.org/nemecka-spisovatelka-u-cechu-se-vyvinul-zvlastni-druh-defenzivniho-nacionalismu/

24.

27.5.2016 Odborné vyjádření Tomáše Krystlíka na téma odsunu https://www.pecina.cz/files/Odborne_vyjadreni_Krystlik_27.5.2016.pdf

25.

28.5.2016 Z Pohořelic vyšel pochod,který připomíná oběti poválečného odsunu http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/z-pohorelic-vysel-pochod-ktery-pripomina-obeti-povalecneho-odsunu/1355084

26.

28.5.2016 Žaloba Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, na Českou republiku https://www.sudetsti-nemci.cz/media/cms_page_media/4/Zaloba_MS-P_28.5.2016.pdf

27.

30.5.2016 Byla to násilná akce, a pamětníci to jasně dokládají, tvrdí pořadatel Pouti smíření http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/1618509

28.

4.6.2016 Sudetští Němci poslali stížnost na Štěcha chtějí omluvu. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetsti-Nemci-poslali-do-Senatu-stiznost-na-Stecha-zadaji-omluvu-Od-Haska-a-Skromacha-ale-priletel-trochu-jiny-vzkaz-438906

29.

9.6.2016 V roce 1945 jsme si republiku vymetli od jinakosti, říká ředitelka Antikomplexu. http://student.e15.cz/q-a/v-roce-1945-jsme-si-republiku-vymetli-od-jinakosti-rika-reditelka-antikomplexu-1300633#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

30.

10.6.2016 Existují Sudety? Hranice jsou zřetelné i sedmdesát let po vysídlení Němců https://interaktivni.rozhlas.cz/sudety/

31.

15.6.2016 Atmosféra a příběhy při odsunu Němců Krnovsko a Bruntálsko http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/atmosfera-a-pribehy-pri-odsunu-nemcu-20160624.html

32.

18.6.2016 Jan Urban: Zapomenutý masakr, při kterém bylo zavražděno více lidí než v Lidicích http://hlidacipes.org/jan-urban-zapomenuty-masakr-pri-kterem-bylo-zavrazdeno-vice-lidi-nez-v-lidicich/

33.

18.6.2016 Daniel Herman: Pro otřesné zločiny neexistuje pardon, odsun byl etnická čistka http://svobodneforum.cz/daniel-herman-pro-otresne-zlociny-neexistuje-pardon-odsun-byl-etnicka-cistka/ 34. 19.6.2016 Výzva učitele dějepisu k mládeži. Jan Šinagl http://www.sinagl.cz/z-korespondence/6412-vyzva-ucitele-dejepisu-mladezi.html

35.

19.6.2016 Ernst Schwarz ‒ historik Němců a Slovanů v prostoru Sudet http://www.rozhlas.cz/sever/sousede/_zprava/1624647

36.

19.6.2016 Přerov si připomíná masakr karpatských Němců. Stali se obětí poválečného vyřizování účtů http://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/1625069

37.

20.6.2014 Rozhodla o odsunu Němců z Československa po válce Postupimská konference? http://www.rozhlas.cz/plus/jaktobylo/_zprava/rozhodla-o-odsunu-nemcu-z-ceskoslovenska-po-valce-postupimska-konference–1625354

38.

20.6.2016 Studio ČT24Téma: Německo si připomíná poválečný odsun ze střední a východní EvropyHost: Matěj Spurný, historik, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058270620

39.

20.6.2016 Země EU by měly mít více soucitu s uprchlíky, žádá šéf německého parlamentu https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/407037-zeme-eu-by-mely-mit-vice-soucitu-s-uprchliky-zada-sef-nemeckeho-parlamentu.html

40.

22-23.6.2016 Den otevřených dveří na téma „Poválečná výměna obyvatelstva“ a přednáška „Poválečný odsun a konfiskace na Tachovsku“ http://www.soaplzen.cz/node/709

41.

23.6.2016 Deska připomíná Němce padlé v českém „koncentráku“ http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/deska-pripomina-nemce-padle-v-ceskem-koncentraku_388417.html

42.

23.6.2016 Češi a Němci k sobě mají blízko, ukáže výstava za 60 milionů v Sudetech http://archiv.ihned.cz/c1-65343760-souziti-cechu-a-nemcu-stale-vzbuzuje-emoce-ted-o-nem-vznikne-za-60-milionu-vystava-v-usti

43.

23.6.2016 Požehnáni obětem poválečného období ve Stonavě https://www.facebook.com/events/1540721519562775/

44.

3.7.2016 Útlak a napadání: Před 70 lety vláda kývla na odsun Němců ze Sudet http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/328818/utlak-a-napadani-pred-70-lety-vlada-kyvla-na-odsun-nemcu-ze-sudet.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

45.

18.7.2016 Princip kolektivní viny je nepřípustný, říká oceněná novinářka Jana Ustohalová http://atrium.fss.muni.cz/absolventi/princip-kolektivni-viny-je-nepripustny-rika-ocenena-novinarka-jana-ustohalova

46.

19.7.2016 Gymnazistky přednášely o odsunu sudetských Němců z Krnovska http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/gymnazistky-prednasely-o-odsunu-sudetskych-nemcu-20160719.html

47.

16.8.2016 Nad divadelní hrou Smíření: Dějiny jako souboj kolektivních vin https://www.novinky.cz/kultura/salon/411864-nad-divadelni-hrou-smireni-dejiny-jako-souboj-kolektivnich-vin.html

48.

17.8.2016 Liberec bude náš, až přijmeme »německý« Liberec https://tuni.tul.cz/rubriky/kultura/id:81320/liberec-bude-nas-az-prijmeme-nemecky-liberec 49. 22.8.2016 Rádi Proglas Ze sudetského sudu beze studu http://www.proglas.cz/detail-poradu/2016-08-25-16-00.html

50.

31.8.2016 Odsun Němců připomíná výstava v Novém Jičíně http://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000005397/odsun-nemcu-pripomina-vystava-v-novem-jicine

51.

1.9.2016 Městské muzeum Rýmařov, výstava o odsunu Němců z Rýmařovskahttp://rymarovsko.cz/component/jcalpro/view/3008/date/2016-09-01/2016-09-01.html

52.

3.9.2016 Gauck srovnal migrační krizi s odsunem Němců a ocenil Brno http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1896155-gauck-srovnal-migracni-krizi-s-odsunem-nemcu-a-ocenil-brno

53.

3.9.2016 Německý prezident pochválil za snahu o usmíření brněnského primátora a dvě české spisovatelky http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/1646749

54.

7.9.2016 V Odrách si připomínají 70 let od odsunu německy hovořících obyvatelhttp://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/v-odrach-si-pripominaji-70-let-od-odsunu-nemecky-hovoricich-obyvatel–1647879

55.

8.9.2016 Sedmdesátka Tachov Rozhovor o vyhnání sudetských Němců http://umctachov.cz/2016/09/o-vyhnani-sudetskych-nemcu/

56.

11.9.2016 Benešovy dekrety jsou bezpráví, řekl Hofer před cestou za Zemanem http://echo24.cz/a/iWRL2/benesovy-dekrety-jsou-bezpravi-rekl-hofer-pred-cestou-za-zemanem

57.

12.9.2016 Zlý otec, divoký odsun Němců a rozvod s aristokratem. Příběh a osud Medy Mládkové (97) http://www.expres.cz/meda-mladkova-narozeniny-0hg-/celebrity.aspx?c=A160911_155900_dx-celebrity_terka

58.

12.9.2016 Jablonné v Podještědí. Autorské čtení: Egon Wiener – Mou vlastí jsou Sudety http://www.jablonnevp.cz/autorske-cteni-egon-wiener-mou-vlasti-jsou-sudety/a-1202 59. 12.9.2016 Natáčení Vyhnání Gerty Schnirch do České televize / Nábor diváků na dotáčky http://37.139.13.39/udalosti-historie/1218644/nataceni-vyhnani-gerty-schnirch-do-ceske-televize-nabor-divaku-na-dotacky

60.

13.9.2016 Jaroslav Šonka: Chorý nacionalismus http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/1649841

61.

16.9.2016 Sudetoněmecké muzeum. V Mnichově položili základní kámen http://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/sudetonemecke-muzeum-v-mnichove-pokladaji-zakladni-kamen_398050.html

62.

16.9.2016 Odsunutí Němci se po roce vracejí „domů“http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/odsunuti-nemci-se-po-roce-vraceji-domu-20160916.html

63.

19.9.2016 Gesto smíření: Mladí Češi pozvali do Prahy odsunuté Němce http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/168998-gesto-smireni-mladi-cesi-pozvali-do-prahy-odsunute-nemce/

64.

20.9.2016 Mladí Češi pozvali odsunuté Němce na koncert a výstavu https://www.novinky.cz/kultura/415126-mladi-cesi-pozvali-odsunute-nemce-na-koncert-a-vystavu.html

65.

22.9.2016 Přednáška: Vysídlení Němců z okresu Prachatice v roce 1946 http://www.prachatickemuzeum.cz/

66.

27.9.2016 Vlaďka Vojtíšková: Odsunem Němců jsme se hodně ochudili http://prazsky.denik.cz/pribeh-prazana/vladka-vojtiskova-odsunem-nemcu-jsme-se-hodne-ochudili-20160927.html

67.

27.9.2016 27.9.2016 Mladí zvou do Prahy pamětníky poválečného odsunu http://www.protisedi.cz/article/mladi-zvou-do-prahy-pametniky-povalecneho-odsunu

68.

27.9,2016 Projekt smíření zve odsunuté Němce a jejich potomky do Prahy http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/projekt-smireni-zve-odsunute-nemce-a-jejich-potomky-do-prahy.html

69.

30.9.2016 AMO zorganizovala workshop pro německé studenty o česko-německých vztazích http://www.amo.cz/amo-zorganizovala-workshop-pro-nemecke-studenty-o-cesko-nemeckych-vztazich/

.

Další zajímavé odkazy

70.

http://sudetenland.cz/

71.

http://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/3365-odsun/

72.

https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/pribehy-bezpravi-mesic-filmu-na-skolach

73.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/400057-budapest-chce-odskodnit-madary-odsunute-po-valce-z-ceskoslovenska.html

74.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1652718

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.