Ohledně dojení ovčanů solárníky nepodléhejme panice! Polemika se slimmem


napsal  Lex

Vlkův  úvod:

včerejší  článek o  solárním  byznysu  a  jeho důsledcích  pro  peněženku  běžného  občana  vyvolal  docela  velkou odezvu.  Ale  úplně jinou  než  jsme  si představoval.. Mojí  chybou.  Že  jsme  redakci  článku  nevěnoval  obvyklou  pozornost a  skutečně  lenošil.  Takže  se nemohu  divit,  že  přítel  Lex  mi  poslal následující  mail,  který  otiskuji sv  plném znění  nebot  věci  uvádí  na  správnou míru. A  abych  byl  úplný  – podobné  reakce,  i  když  ne  tak precizní dorazili od RK a  MZ. Všem   jmenovaným  děkuji a  omlouvám se za  zavádějící  informace.  Ale  nyní  už  je  na  řadě  Lex a jeho  tradičně  pregnantní  rozbor celé  materie.

Příteli vlku,

Dneska jsi umístil na sklo článek „nového“ autora slynoucího „slimm“ týkající se údajně ceny dodávek elektřiny pro rok 2017. Článek, který doteď získal nějakých víc jak 160 excelencí, článek, který má burcovat lidi k – no vlastně k čemu?

Jsem asi jediný, kdo také připojil hvězdu – ovšem jen jednu jedinou, tj. že článek je vlastně „shit“.

Ve svém úvodním slově píšeš, kterak se „slimm“ málem upejpal, že je „obyčejný technik“. Neřekl bych, že „obyčejný“, podle toho jak se jinde projevuje, se ukazuje, že mnohé ví. Ukázal, že se vyzná i ve vysoké ekonomii, finančnictví, činnosti ČNB, kurzových věcech a v ledačems.

Jen kdyby ti neposlal ten článek….

Nebudu ho rozebírat bod po bodu, gró toho článku spočívá v reakci na cenové rozhodnutí ERÚ č. 10 z 14. 12. 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 7 téhož úřadu z letošního roku.

Myslím, že slimm udělal chybu, že necitoval.

Udělám to za něho:

„Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016,

kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, se

mění takto:

1. V části (4.1.) se na konci písm. a) text „2 640,18 Kč/MW/měsíc“ nahrazuje textem

„78 289,70 Kč/MW/měsíc“,

2. V části (4.1.) se na konci písm. b) text „0,61 Kč/A/měsíc“ nahrazuje textem

„18,01 Kč/A/měsíc“.

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“

Pravda, vypadá to hrůzostrašně, příspěvek nás, obyčejných, na podporu „solárních baronů“ se zvyšuje více než třicetkrát (Kosa už o tom loni psala – snad Gerd – v souvislosti s „novou tarifní soustavou“ plateb za elektrickou energii)!!!

Prdlačku, švagrová! – tedy aspoň jak já tomu rozumím.

Ano, ta změna cenového rozhodnutí je neoddiskutovatelná. Jen zatím nevíme, co má s jistotou znamenat.

Co pro současnost nás malých, vím. Nic.

Tím ovšem netvrdím, že to platí i pro vzdálenější budoucnost.

Vedou mě k tomu dvě věci – za prvé – jistě víme, že od roku 2017 měla v ČR platit tzv. „Nová tarifní soustava“ tvorby plateb za elektrickou energii – viz ten (myslím) Gerd. Ta změna účtování podílu odběratelů na úhradu příspěvků „solárních baronů“, jak byla uskutečněna nynějším cenovým rozhodnutím č. 10, byla už jeho předpokládanou součástí, už tehdy byla součástí alarmujících výpočtů.

Nicméně ona „Nová tarifní soustava“ se neuskutečnila – Nová tarifní soustava se bude předělávat, v roce 2017 zavedena nebude http://energetika.tzb-info.cz/118668-nova-tarifni-soustava-se-bude-predelavat-v-roce-2017-zavedena-nebude

Co více – slimm, který ve svém článku pracuje s předmětným cenovým rozhodnutím ERÚ č. 10/2016, udělal chybu, že se asi podrobně neseznámil s cenovým rozhodnutím č. 7/2012, které se tou „desítkou“ novelizuje, protože by se dočetl následující text –

„(4) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

(4.1.) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie je:

a) pro odběrná a předávací místa na území České republiky připojená k přenosové

soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině VVN a VN na základě

sjednaného rezervovaného příkonu je 2 640,18 Kč/MW/měsíc,

b) pro odběrná a předávací místa na území České republiky připojená k distribuční

soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty

hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb podle jiného

právního předpisu4) je 0,61 Kč/A/měsíc.“……

„(4.3.) Cena podle bodu (4.1.) písm. b) je účtována v případech, kdy je odběrné

a předávací místo připojené k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je

odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek

ceny podle bodu (4.1.) písm. b). Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny

z podporovaných zdrojů energie podle bodu (4.1.) písm. b) se zaokrouhlí hodnota hlavního

jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

(4.4.) Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů

energie za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky

495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo

distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období. Do tohoto

celkového množství se nezahrnuje množství elektřiny podle jiného právního předpisu6).“

Přečtěte si ještě jednou znění onoho odstavce (4/4) – podstatné zvýrazňuji – Maximální platba… je určena součinem částku 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny … za fakturované období. A fakturovaným obdobím je vždy zhruba 12 měsíců, ne jeden měsíc, jak se počítá v NTS i v cenovém rozhodnutí ohledně plateb podle hodnoty jističe.

A „poslední, největší“!

Energetický regulační úřad je samozřejmě ústředním orgánem státní správy se sobě vlastní kompetencí i pravomocemi. Nicméně ve své činnosti je – stejně jako my všichni – vázán zákony této země. V jeho případě je to především energetický zákon – zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, č. 458/2000 Sb., a ve vymezeném rozsahu též zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů č. 165/2012 Sb. No, a v tomto zákoně je i ustanovení § 28, které mj. praví – cituji –

„Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla

……

(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny

a) pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc na základě sjednaného rezervovaného příkonu a

b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby

(5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4. Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.“

Toto znění zákona je účinné nejen pro rok 2017, ale až do konce roku 2019.

Pravda, slogan říká, že „když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jist ani vlastním životem“ – a já dodávám, natož dosavadním zněním zákonů, které chrání těch dolních deset milionů.

Nicméně skutečnost s tím zněním je zatím taková a je zavazující i pro Energetický regulační úřad (který má to pravidlo převzato i ve dříve zmíněném cenovém rozhodnutí č. 7/2016).

Shrnuto a podtrženo, je pravda, že

– ERÚ svým cenovým rozhodnutím č. 10 z 14. 12. 2016 zvýšil částku uvedenou v bodu 4/1 písm. b) svého cenového rozhodnutí č. 7/2016 z 0,61 Kč na 18,01 Kč (bez DPH) na měsíc za 1 ampér jedné fáze hodnoty jističe na vstupu v odběrném místě

Na druhé straně ale

– toto opatření se do případné změny nadřazených zákonů nemůže přímo promítnout do celkové částky fakturované za odběr elektřiny, neboť výše platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů je i pro rok 2017 a dva následující roky zatím zákonem (i vlastním cenovým rozhodnutím ERÚ) nadále stanovena jako přímo odvislá od množství odebrané elektřiny částkou v maximální výši 495,- Kč za 1 MWh.

Lex

PS

Pravda, ta změna cenového rozhodnutí ERÚ, přestože pro nás zatím nic neznamená, podle mého názoru signalizuje, že ERÚ – jistě ve spolupráci s Mládkovým Ministerstvem průmyslu a obchodu -zřejmě opět připravuje něco podobného, jako letos zkraje roku předsedkyní Vitáskovou, (tím spíše širokou veřejností) odmítnutou „Novou tarifní soustavu“.

Takže mít se na pozoru je jistě na místě, i kdy ne podléhat panice.

Přestože jsem si ověřil, že ve Sněmovně zatím není žádný návrh, který by inkriminovaný zákon navrhoval ve smyslu omezení výše oné maximální částky podpory placené námi „malými“ odběrateli měnit res. rušit.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Lexův soud se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.