Lithium X.


Nikdy, když  jsem psal   Lithium I. by mne nenapadlo, že  půjde  o  celý seriál. Dnes  už s deseti díly. Nicméně tahle  kauza   je něčím, co podle  mne,  česká politika  nepamatuje.  Jde totiž  o  hybrid  klausovských privatizací  a tzv.  řecké  lži s  kterou česká lumpenpravice  ovládla  volby  2010.  Přiznávám, že  takovéhle  křížení  přesahovalo  mou  disponibilní  fantazii.  Po  řecké  lži  i tahle  – lithiová, výrazně ovlivnila parlamentní  volby. A  jak  jste si sami mohli přečíst v  minulém díle,  dost možná  že máme  co do činění s tunelem, proti kterému  také může  být  Klausovo privatizační  zhasínání  jen  nevýznamnou krádeží  čokolády malým dítětem v  krámku  na rohu.  Nepíši, že musí, nýbrž  MUŽE.  V každém případě je z  lithia  těžké politikum,  kdy  každý  kdo může, loví  v kalných  vodách. Hodně  kalných. A nejvíce ten, co musí vědět,  jak to doopravdy  bylo, je  a nepochybně si  hodlá  přivlastnit  zásluhu na  tom,  jak to snad  bude.

Vrátíme  se o šest měsíců  zpět – na  začátek  září  2017. Tehdy  malý  nezávislý  web  Ekonomický deník  přinesl zajímavý, ale pro dnešní kauzu  lithium velmi důležitý  článek, s  datem vydání  06.09.2017

Nerostné bohatství Česka je ohrožené, vláda chce zakázat těžbu cizincům

Dovolím si z něj převzít  pár  nejdůležitějších  citací:

Zájem těžebních organizací o nerostné bohatství Česka se stupňuje, je potřeba zvýšit ochranu nalezišť a důsledně prosazovat národní zájmy při jejich dobývání. Čekat na legislativní změnu není čas, ta přijde na řadu až v budoucnu. To je vzkaz Ministerstva průmyslu vládě.

Dodejme, že  Ministerstvo průmyslu tehdy  vedl  ministr  Havlíček z  ČSSD!

Ale pokračujme  v citaci dále:

Okamžitou ochranu si podle Ministerstva průmyslu zaslouží suroviny s aktuálním nebo potenciálním mimořádným významem pro tuzemské podniky – třeba lithium, tantal, zirkonium, titan a řada dalších.

Nejbližší úpravu Státní surovinové politiky očekává MPO až v roce 2020 (státní strategii využívání nerostného bohatství schválila vláda v polovině letošního roku), chce ale co nejdříve zavést nové podmínky pro průzkum a využívání ložisek. Strategické suroviny se nebudou vůbec těžit v případě, že to nebude odpovídat strategickému zájmu státu. Velmi zjednodušeně řečeno tedy bude podle materiálu platit: Těžbu povolíme jen pokud surovinu využijí zdejší firmy. Průzkum navíc budou provádět výhradně státní organizace Česká geologická služba (ČGS) a DIAMO. DIAMO bude mít na starosti i osvojování ložisek uranu, kde jsou vyšší ekologická a bezpečnostní rizika.

Oba státní podniky mají teď za úkol prozkoumat ložiska strategických surovin a ocenit je, projdou si i žádosti o průzkumy a budou mít na starosti jejich ochranu. Kde a co je možné efektivně v Česku těžit mají hlásit vládě.

Pokud vláda návrh schválí, mělo by být také snazší neprodlužovat platnost už vydaných povolení průzkumných území a souhlasů ke stanovení dobývacích prostor.

Znovu připomínám,  jde o začátek  září minulého roku!

 Právě ložiska na Cínovci ale podle MPO ukazují, jak se nakládá s podzemním bohatstvím Česka. Evropská pobočka australské společnosti EML Geomet získala od MŽP povolení k průzkumu a i souhlas ke stanovení dobývacího prostoru pro již prozkoumaná ložiska. „Po udělení předchozího souhlasu již ztrácí stát reálnou kontrolu nad tím, kdo bude těžit a jak bude nakládáno s vytěženým nerostem,“  uvádí zpráva MPO. Přitom u komodit s vysokou jednotkovou cenou jako je lithium (nebo např. wolfram) lze očekávat, že vytěženou surovinu firma odveze do zahraničí tak, aby na ní vydělala co nejvíc.

Následně ministr  Havlíček, pod jehož  komandem  MPO  tehdy  pracovalo a  připravilo  právě  citované  materiály, podepsal    s  australským EMH  ono proskribované memorandum, které   bylo v předvolební  demagogii tak flagrantně  zneužito.  Dovolím si sem znovu  dát, to, co jsem v  tomto dokumentu, po jeho pečlivém studiu  našel já a  čeho  nás  všechny  nesvatá trojice  Babiš, Okamura, Filip  ušetřila:

1- Zahraniční investoři  výslovně konstatují , že  jsou ochotni  zpracovávat vytěžené  lithium a to  až  do fáze  finálních  výrobků  v České  republice! Tedy žádné vyrabování  rudy  a  sbohem! Nýbrž  finální produkt s velkou mírou přidané  hodnoty.Nic  lepšího si nemůžeme  přát!

2-hodlají respektovat  zákony  a jiné  závazky  republiky, které by mohly  mít  vliv na  těžbu a následné zpracování  rudy! Jde o jednoznačný a  explicitní  závazek. Paráda!

3-maximalizovat  podíl  českých  subjektů na  zpracování rudy. Super!

4-minimalizovat  dopady  na  životní prostředí. Bezva!

5- umožnit  kapitálový  vstup  České  republiky  do  těžebního podniku, pokud  o  to ČR  projeví odpovídající  zájem.. Což po podpisu  memoranda  ještě  výslovně potvrdil  generální ředitel EMH Keith Coughlan „Jsme připraveni pokračovat v jednání s českým státem a společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití lithia, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu,“.

Ptám se znovu stejně, jako  v minulých  dílech  – co je  na něm  špatně,sakra?! Neodpovídá  vlastně na  všechny  otevřené otázky, tak, jak  je  specifikovalo před  tím Havlíčkovo MPO pro vládu a  otiskl Ekonomický  deník? Já  bych řekl, že  ano.  Z mého hlediska v  maximální možné míře  odstranilo,  speciálně  v případě  cínoveckého lithia, tuhle  reálnou hrozbu,  s kterou se neuměla  vypořádat  žádná  z předchozích  vlád! Pro mne  – maximum možného. Pro  ty  tři výše jmenované politikářské  dryáčníky  loupež  za  bílého dne….

Nicméně  změna  pravidel dobývání  surovin v  ČR  má  svou  dynamiku. Ekonomický  deník problématiku sleduje s obdivuhodnou důsledností. Minulý pátek  /16.02.2018/ vydal  článek

Stát mění pravidla pro strategické suroviny. Kvůli lithiu

i z něj budu  citovat:

Úředníci ministerstva průmyslu připravili novou kapitolu Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, v níž navrhují, jak by měl stát postupovat při nakládání s ložisky strategických surovin. Není bez zajímavosti, že současný návrh téměř totožně kopíruje zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu pro členy předcházejícího kabinetu, o kterém jsme informovali loni v září v textu Nerostné bohatství Česka je ohrožené, vláda chce zakázat těžbu cizincům.

Ano vážení – tahle vláda  bez důvěry a  v demisi, najednou  přebírá znění předpisu,  který připravilo  MPO pod  zloduchem Havlíčkem , který v předstihu a podle něj  koncipoval Memorandum!

Postup přípravy  téhle  normy je popsán  v  článku takto:

Vidíte  tam  někde nějakou ingerenci  Babiše  nebo ministerstev, obsazených  lidmi z ANO  šéfe?  Já  ani náhodou… Nicméně  NYNI  je  a bude aktivován  materiál  vypracovaný a odsouhlasený  za  soc  dem ministrů průmyslu  Mládka  a  Havlíčka. Aby  si ho, jako  vždycky, přisvojil Babiš. A  co  že v  něm /také/ bude?

MPO navrhuje, aby návrhy na geologický průzkum s finančně náročnými technickými pracemi budou předkládány vládě ČR ke schválení. „Pokud vláda ČR návrhy schválí, určené státní nebo privátní organizace zajistí jejich realizaci. Pokud studie proveditelnosti potvrdí zvláštní hospodářský potenciál ložisek pro stát, určené státní organizace vyhotoví návrhy na využití těchto ložisek se zvýšenou ingerencí státu (např. prostřednictvím majetkového podílu státu v těžebních organizacích). Ostatní ložiska (bez zvláštního hospodářského potenciálu pro stát) budou ponechána k osvojování bez zvýšené ingerence státu s tím, že osvojování bude podmíněno maximální možnou finalizací konečných produktů v celém zpracovatelském řetězci na území ČR,“ uvádí se v materiálu MPO, který má Ekonomický deník k dispozici. Návrhy na takový průzkum nebo využití ložisek se zvláštním hospodářským potenciálem pro stát mají být zpracovány tak, aby byla umožněna konzervace těchto ložisek po dobu potřebnou pro vyčlenění nezbytných peněz státního rozpočtu.

A jedinou změnou prý je  nová , do původního  materiálu  vložená  kapitola,  kd e se, krom jiného  píše:

Pokud správní řízení o stanovení průzkumného území bylo zahájeno, ale průzkumné území ještě před usnesením vlády ze dne 11. října 2017 nebylo stanoveno, MŽP ve spolupráci s MPO při správním řízení zohlední veřejný zájem.

Pokud průzkumné území bylo stanoveno ještě před usnesením vlády ze dne 11. října 2017, veřejný zájem již nemůže být naplněn v celém rozsahu. V tomto případě MŽP ve spolupráci s MPO stanoví podmínku maximální možné finalizace konečných produktů v celém zpracovatelském řetězci na území ČR.

Pokud průzkumná organizace neuplatní přednostní právo na stanovení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru, předchozí souhlas musí být přednostně udělen k ochraně veřejného zájmu.

Zní vám to  rozumně, ba libě libě? OK.  A zvážili  jste  například význam téhle  věty –

Návrhy na takový průzkum nebo využití ložisek se zvláštním hospodářským potenciálem pro stát mají být zpracovány tak, aby byla umožněna konzervace těchto ložisek po dobu potřebnou pro vyčlenění nezbytných peněz státního rozpočtu?

A pamatujete  si ještě  informaci  o  tom, že  jen průzkum lithiových ložisek na  Cínovci  vezme  okolo 30 MILIARD  korun?  Uniká mi,  kde stát těch  30 miliard, v  soustavně  deficitním rozpočtu,  vezme…  Zkusme  si  do toho představit  variantu, že  státem financovaný  průzkum  může  skončit  konstatováním  – ložisko se ukázalo jako chudé a ekonomicky  nerentabilní…  Kdo potom  ponese  odpovědnost za  vyhozené  miliardy?  Že by  Babiš  nebo Okamura? To by mne  opravdu zajímalo.  Nebo je pravděpodobnější, že  okolo  podobných projektů budou politici tančit, žvanit, tančit, odkládat  na neurčito a  třískat  politické  body  nebo  do doby  než , aniž  by byl průzkum  vůbec zahájen, „bude zjištěno“, že  jde o naprosto  marginální  nerostné  zásoby  a tedy  v režimu  Ložiska bez zvláštního hospodářského potenciálu pro stát, o kterém   materiál píše že:

nebudou předmětem těchto návrhů a budou ponechána k osvojování bez zvýšené ingerence státu s tím, že osvojování bude podmíněno maximální možnou finalizací konečných produktů v celém zpracovatelském řetězci na území ČR,

 

a  pak  někomu  třeba  „výhodně  “ střeleno!

To  není  všechno – každý bude jistě  nadšen tím, že  v tuzemsku má  být  dobýváno, zpracováno  a finalizováno. S  maximální  možnou  účastí s tátu. Jak s  tím ovšem jde odohromady  Babišovo nedávné prohlášení  po  návratu  z Bruselu

„My, kdybychom nyní smlouvu vypověděli, bychom řekli, že je platné. Já říkám, že je neplatné,“

je třeba postupovat tak, aby nebyl stát žalovatelný.

Dodal, že zná zahraniční firmy, které by chtěly zpracovávat lithium v Česku. Jde podle něj o korejskou a belgickou firmu, nejmenoval je ale.

Nemohu, než se nezeptat – jak  jde dohromady  státní  zájem  na  úplnosti řetězce průzkum – dobývání- zpracování- finální  výrobek, s  maximálními  možnými  efekty pro republiku  a  tím, že  Babiš  ZNÁ zahraniční  firmy, které  BY  CHTĚLY ZPRACOVAVAT lithium v  Česku????? Podle mne  jde  už  nyní o porušení  Pravidel  surovinové politiky,  která  hodlá vláda  s  velkou  pompou  a propagandou  přijmout, ačkoli půjde o chlubení se cizím peřím! Protože  místo oněch  firem,c o je  ZNA  Babiš, by to měl mít  v  režii stát! Tohle  bude opravdu lahůdková kobliha pro Koblihy!

A  v  dalším  jim ji  ještě pocukruji – hodně  pocukruji.

Začnu  jen  drobným cukříčkem – lithium  není jen  na  české straně  Krušných hor, ale i  na té německé. Zatímco u nás  Australané budí  emoce  a div  ne občanskou  válku, v  Germánii vše probíhá  v klidu, jak si ověříte třeba  v článku

Německé lithium bude těžit kanadská Bacanora, získala licenci na 30 let

 

Důrazně upozornuji na  to, že na  německé straně  se má  těžit  už  v  příštím roce!!!  Už v příštím roce vážení! A  u nás? Oč méně  politikářské  demagogie a veřejné  hysterie, o  to více jasných a DODRŽOVANYCH pravidel  a následně  rychlejší a efektivnější  nastartování ekonomického procesu a  výnosů z daní! Jakož i pracovní  místa  pro okrajový  region a jeho, poměrně početnou  základnu nezaměstnaných. Jaký rozdíl u  obou ložisek, které  jsou vzdušnou  čarou  vzdálena  nanejvýš několik stovek metrů…

Čím si  to vysvětlujete?  Není to náhodou  tím, že  ta nemožná baba Merkelová  v Německu  běžné  věci  zmákne  daleko lépe  než  nějaký Babiš, který  nekecá a maká?

Ale to  bylo jen  úplně  maličké  cukrování  té lithiové koblihy.  Přidám  větší porci! Tuhle:

Srbsko a firma Rio Tinto jsou blíže dohodě o možné těžbě lithia

V textu s e konstatuje, že:

Nadnárodní těžařský gigant Rio Tinto se v pondělí se srbskou vládou dohodl na urychlení těžby lithia v Srbsku. Vyplývá to z podepsaného memoranda o porozumění, napsala agentura Reuters. Lithium se stává velmi žádanou komoditou, protože se používá k výrobě baterií do elektrických vozů. Obsahuje jej zdejší jedinečný minerál jadarit. Asi 136 milionů tun zásob jadaritu se nachází v údolí řeky Jadaru, což je jeden z přítoků Driny v západním Srbsku. Britsko-australská firma naleziště objevila v roce 2004, investovala zde již 90 milionů dolarů a těžba má podle odhadů začít po roce 2023.

Jen  zopakuji to, co už  jste  mohli  číst  v minulých  dílech, že  srbská lithiová  ruda  je minimálně  4x  bohatší než  ta  z  Cínovce!  A  těžit  se začne  v roce 2023…. A  ačkoli neznám  Memorandum, které podepsali se svými  Australany  Srbové, troufnu si předpokládat, že  se od toho Havlíčkova  sotva  bude lišit A  ani horkokrevní Balkánci  nešturmují  parlament a nejdou na  barikády… Není  to divné?

Pokud  si myslíte,  že  lithiová  kobliha  už  je  ocukrována  až  nechutně,  mýlíte se. Už  jste  si mohli  zvyknout, že na Kose to nejlepší  chodí  až  na konec!

Položím jednoduchou a  naprosto nezáludnou otázku  – jakou zemi si  asi tak představíte, když  se řekne  banánová  republika.  Míním nikoli typologicky, tam je to jasné,  ale  zeměpisně.  Dovolím si předpokládat, že tak jako já  – státy  Latinské  Ameriky.  Klasické  rozvojové  země  s pseudodemokracií,  velkou mírou  korupce a  veřejného chaosu a  častými  vojenskými diktaturami.  A budu konkrétní – vejde se vám do  té  definice  Bolívie? Ne banány  tam  nepěstují nebo jen  málo.  Ale  za to mají  obrovské a  dlouhé  zkušenosti s  drancováním  svého  nerostného bohatství  – konkrétně  cínu.

A  také  mají  prvního  domorodého prezidenta  Evo Moralese.  Krajně  levicového zaměření, který  byl a je   vždycky  jedním dechem jmenován spolu s Castrem a  Chávezem. Jako  šílený  marxista bez  ekonomického rozumu.

Mno!  On ale  vyhrál prezidentské volby  už po čtvrté  za sebou. Přes  nevůli Washingtonu, ale  zato  za  přísného dodržování  demokratických pravidel, takže  ho nelze  nijak zpochybnit.  Proč  píši o  Bolivii  a  jejím indiánském prezidentovi v souvislosti s lithiem? A  dokonce tím českým? Protože  tohle  je ta  úplně největší  cukrová  nadílka  na lithiovou koblihu pro Josefa Koblihu a spol.

Zřejmě netušíte, že  v Bolivii  existuje  obrovské solné  jezero  jménem  Salar  de Uyuni. Solné sedimenty, v tomhle jezeře,  jsou  mimořádně  bohaté  na  všemožné  minerály.  Kromě  jiného také  na  lithiovou  substanci. Více než  4x  bohatší  než  je  ta  cínovecká.  A  tohle  zdroj lithia je, s velkým  odstupem, zdaleka  největší a nejvydatnější na světě. Podle  časopisu  Týden je zde  něco mezi 66-70%  jeho  světových  zásob.

Také  bych o  téhle  skutečnosti neměl sebemenší  tušení, kdybych  čirou náhodou  nebyl sledoval před  nedávnem  reportáž  o tomhle  ložisku, kterou přinesla  německá  veřejnoprávní  televize  ARD. Němčinářům  radím,  aby si to pustili  celé. Budou  zírat.  Neněmčináři by  pro sebe mohli  udělat  třeba to,  že  si pustí například  pár  desítek vteřin záznamu  z  jejího začátku.

Tam zjistí, že  zatímco u nás  se předpokládá  složitá  hlubinná  těžba  chudé  rudy, s následnou ještě  složitější   dopravou na místo prvotní separace  a zpracováním. Bolivijci  těží  naprosto  lehoučce  povrchově  – stejnými stroji,  kterými se frézují  naše  silnice při opravách. S  následným   výrazně  snazším zpracováním  UNIKATNI  BOLIVIJSKOU  technologií.  Na tohle  nepotřebujete  rozumět  německy.

Na  co už  němčina nutná  je,  jsou  bolivijské zákony  o  těžbě  a zpracování lithia ze solného jezera.

Řečeno ve  velké zkratce – bolivijská  vláda  už před  drahným časem rozhodla a tvrdě dodržuje pravidlo že –

1- těžit smí jen  domácí  firma  ve  státním vlastnictví

2-zpracovávat  smí  jen  firma  ve státním vlastnictví

3-vyvážet  čistý kov  smí  jenom  firma  ve státním vlastnictví

4-je  velká snaha, aby  se  v zemi  postavily  kapacity  na  výrobu  lithiových baterií, tedy  finalizace  lithiové  cesty. Ovšem jen  a pouze  firmou ve  státním  vlastnictví.  Která by  zároven měla  být  technologickým  lídrem v  konstrukci  nových typů baterií!

5- do celého předchozího  řetězce nesmí  být  vpuštěn  žádný  soukromý  subjekt. Ani domácí, ani zahraniční.  Zahraničních  státních  subjektů  se tento zákaz  týká  také!

Zahraniční  partneři  a soukromé  firmy   jsou,  či budou  připuštěni, ale  jako menšinoví partneři, až  ve  fázi prodeje  baterií!!!

Tak takhle  to mají  už  dost  dlouho v Bolivii.  Marxistický  šílenec   z pralesa- Morales,  nepotřebuje  vůbec  ZNAT ZAHRANIČNI  FIRMY?, které  by  jaksi  v zemi  ty  továrny  na  zpracování lithia…. Není  totiž  Andrej Babiš.

Pro mne  naprosto děsivé  zjištění.  Nejen kvůli tomu  Babišovi. U toho mne  může  už  sotva  co překvapit.  Nýbrž  to,  že  zatímco Němci  budou těžit  už  za  rok, Srbové  za  5 let,  tak země  s  globálními  zásobami  lithia  jasně  hráč, na kterého nikdo z ostatních nemá a  mít  nebude, navíc, který  těží a zpracovává  vůbec  nejsnáze  a nejlevněji,  už   má  nastartovány kapacity  a produkuje!

Morales  se navíc  netají  tím, že  to bude  když ne on, tak jeho země, která  bude ostatním  producentům určovat  ceny, aniž  by oni s  tím mohli  něco udělat!  A kdyby náhodou příliš  konkurovali, tak  jim  Bolivie  přivře pořádně  kyslík!

Budu ho přímo citovat:

„Tak, jako to dělají země, které vyvážejí ropu, budeme i my schopni zvýšením či snížením těžby lithia stanovovat jeho cenu,“

Takže  si to shrneme

1- Bolivijci s  výrazně nejlepšími  podmínkami k těžbě  a zpracování  už  těží

2- Němci na  druhé straně  Cínovce začnou příští  rok

3- Srbové  s  daleko bohatší rudou  začnou v roce  2023

A  my?  Loni, ještě před  tou taškařicí s memorandem  EMH  prohlašovala, že by se  snad  dalo  začít  v  roce 2022.  Dneska?  Nikdo neví.  Babiš  je  chce  evidentně  z  dobývacího revíru  dostat.  Když to nastartuje, bude arbitráž. Vleklá.  Když  náhodou a  selským rozumem ne,  tak  se bude postupovat zřejmě podle nových pravidel – konkrétně podle  tohoto:

Pokud průzkumné území bylo stanoveno ještě před usnesením vlády ze dne 11. října 2017, veřejný zájem již nemůže být naplněn v celém rozsahu. V tomto případě MŽP ve spolupráci s MPO stanoví podmínku maximální možné finalizace konečných produktů v celém zpracovatelském řetězci na území ČR.

Umím  si představit,  že  tahle premis a bude použita zejména obstrukčním  způsobem, aby  EMH sám  rezignoval  na přednostní právo těžby…. Takže  mi z  toho vychází,  že  se v České republice hned  tak těžit a  zpracovávat nezačne.  Mezi tím se  rozhodně  ostatní  hráči etablují na světovém trhu, nějak si  ho rozdělí  a  rozhodně nikoho  dalšího do hry nebudou  chtít  pouštět.

A  vedle  toho  se může  stát  spousta  dalších  věcí  – jako například to,  že  se najde  lepší, výkonnější  nebo lacinější  typ  baterie, než  jsou  ty  lithiové… Ve světě  se tohle  hodně usilovně  zkoumá.  Aby  nebyl  závislý na  marxistickém levičákovi  Moralesovi z pralesa. Ostatně i o  tomhle  nezanedbatelném  riziku mluví  v moc  zajímavém interview generální ředitel Geometu  Richard  Pavlík.  Ale  to  už  bych  to  Josefu Koblihovi  cukroval  opravdu moc.  A  navíc  – Kobliho, Pavlíkovi nevěř! Babiš  tvrdí, že  je to Bakalův  trojský kůň.

„Já mám z toho zvláštní pocit, nerad bych spekuloval o tom, že je to nějaký bílý kůň pana Bakaly, který nám tady zničil celý region, a jestli to není stále ta stejná parta, která tady loupí naše národní bohatství,“ říkal Babiš před volbami.

A mimochodem  – lithiová  horečka  propuká  i jinde.  Například  v Británii, kde k  prospekci, aby ji urychlili,  začínají  dokonce využívat i satelitní  průzkum. A  také  povolení  k průzkumu  svázali  dohromady  s přednostním právem  těžby. Viz tenhle  článek.

Všichni  ostatní, co  se třeba jen o lithium otřou  mají za  to,  že  je  třeba  těžit  a zpracovávat  co nejrychleji. Dokud  lithiová  horečka  trvá. Jen  u nás  je  to  jinak. Tady se toho chytli  politikáři.  Prý  chrání  naše zájmy!  Kdyby  ano,  už  dávno by tady platily  stejné předpisy  jako v  Bolívii.  Ale  stačilo by mi  ke spokojenosti,  kdyby  to fungovalo jako v Německu. Jenže  to  by  neprofitoval  Okamura, Filip a  zejména  Babiš. A  to se neodvážím spekulovat,zda   náhodou v tom  Německu nemají přeci jen o  fous  chytřejší  voliče  než máme  my.   Vychází mi, že   jinak by  se  tohohle politického tématu nepochybně  chytli  i tamní   politikářští  šíbři. Mají jich tam také  dost a dost. Ale  zjevně  si nejsou  jistí  tím, že  by jim veřejnost na  jejich jalové  kecy skočila. Tak  jako u nás.

Tímhle se cítím být  s lithiem  vypořádán.  Minimálně  do doby,  než  dojdou nějaké  nové  opravdu zásadní informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.