Mlha kolem Čaputové trvá -DOPLNĚNO!


Vlkův úvod:

Přetisknutý  článek slovenského blogera  Alfiho o  podivnostech v profesním životě Zuzany  Čaputové měl obrovský ohlas. Ta  se snažila silou  mocí dokázat, že  vlastně  bylo vše o.k. a  že  vyhověla  tehdy platným, nedokonalým a děravým předpisům Slovenské advokátní komory. Ačkoli ta prohlásila, že  dnes  by to bylo jasné porušení regulí a vlastně tak nějak i tenkrát, jenže  neměla  tehdy  komisi, která by podobné případy  řešila. V jednoduché  češtině bych to přirovnal k případu , kdy  někdo krade v  sámošce, praskne to na něj, ale vše je ok protože v Kocourkově  ještě  nestanovili soud, aby soudil podle  přijatých zákonů, takže  ho pustí a on říká, že  nemá  žádný  zápis v trestním rejstříku a že je bezúhonný člověk. No nic. Není to můj problém, na  Slovensku nevolím.

Stejně jako není mým problém uvěřit  tomu, že  je možné  dobře a   správně vykonávat nesamotatnou  činnost, v tomto případě  právní, 200 km od  svého lektora  školitele a  jeho dozoru. Protože  proto je koncipient koncipientem,  aby  byl školen a dozorován.

Jenže jeden z čtenářů, konkrétně nick kníže Myškin mi poslal další pokračování od Alfiho v této věci / díky moc kníže/.

Takže se nedá nic  dělat a  já to zase přetisknu  1:1.

Závěr necht si především slovenští čtenáři udělají sami!

A  ještě jedna poznámka – tentokráte tenhle článek asi Slobodný vysielač, kvůli moratotoriu nepřevezme a nejspíš  nedá  ani odkaz, aby se nedostal do konfliktu se zákonem. Nezbýývá tedy  nic jiného,  než jej sdílet na sociálních sítích, pokud  si myslíte, ž e má nějaký  význam a výpovědní hodnotu

Tento blog má dve časti. V prvej Alfi reaguje na medializované stanovisko Zuzany Čaputovej. Druhú časť tvoria otázky Mgr. Kovačechovej, u ktorej mala Z. Čaputová pôsobiť ako koncipientka.

Stanovisko Z. Čaputovej:

Obvinenia súvisiace s mojou koncipientskou praxou sa nezakladajú na pravde. Ak niekto dnes posudzuje moje konanie podľa predpisov, ktoré začali platiť až po tom, ako som čestne a podľa zákona zložila advokátske skúšky, zavádza. Na základe vtedy platných advokátskych predpisov nebolo zakázané, aby som na živnosť vykonávala činnosť, ktorá nebola právnym poradenstvom. Na jej vykonávanie som v tom čase nepotrebovala súhlas SAK, čo dnes potvrdila aj komora. Rovnako vtedy neplatili obmedzenia pre výkon koncipientskej praxe mimo sídla advokátskej kancelárie. Koncipientskú prax som dokonca vykonávala o viac než rok dlhšie, ako bolo vyžadované. V čase, kedy som absolvovala advokátske skúšky, som splnila všetky v tom čase požadované podmienky.
Alfi reaguje:

Je pravdou, že až od roku 2013 komora rozhoduje o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta. Mne z toho nevychadza dokonca ani to, že by mala rozhodovat o zhode či rozpore živnosti s uvedenymi kritériami, lebo živnost nie je ani pracovny pomer ani obdobny pracovny vztah, hoci to tvrdí hovorkyna komory.

Ale k podstate. Ta je predsa o tom, že koncipient nemože vykonavat činnost rozpornu s etickými kritériami a to platilo aj do roku 2013, kedy o tom nerozhodovala komora, jednoducho bolo to povinnosťou koncipienta, akurat k tomu komora v konkretnych pripadoch nevydavala rozhodnutia.

Ale stale sa k podstate len približujeme. Čaputová tvrdi, ze predmetom jej živnosti nebola pravnicka činnost. Ono predmetom živnosti nesmie byt pravnicka činnost, ani sa nou nemože fingovat pravnicka činnost.

No a Čaputová mala v predmete živnosti jednu pravnicku cinnost. A tu nemala mať. Ale stále ešte sme neudreli klinec po hlavičke. Lebo podstata je v tom fingovani.

Ta najpodstatnejšia otazka totiž súvisela s tym, prečo si paralelne zriadila živnost počas koncipientury. Otazka znela nie tak, že to absolutne nesmie, to som netvrdil, ale či neslo o formalny výkon zamestnania u advokata, pričom reálne pracovala nie pre advokata ako koncipient (toto povolanie vobec v životopise neuviedla), ale pre Via Iuris na živnost. Inak povedane, či bola pokutnou pravnickou Via Iuris na živnost a u advokata bola len formalne zapisana. K tomu smerovala otazka a aj podozrenie, ktore vyplynulo z analyzy životopisu a dalsich dát o nej.

No a na túto otázku neodpovedala, resp. odpovedala len nepriamo, a to tým, že na základe živnosti nevykonavala právnicku činnost. No dobre, povedzme, že má pravdu, hoci jeden predmet živnosti je o kontrole implementácie europskeho práva a to je právnicka činnost. Ale prijmime tuto malu lož.

Potom ale na zaklade akého titulu vykonávala činnost právničky pre Via Iuris, čo deklaruje v životopise? Na živnost podľa nej nie. Tak potom išlo jedine o pracovný pomer. Ale ten nesmela mat uzavretý popri koncipientúre. A práve preto, že vtedy komora takéto pomery neschvaľovala, platil jeho absolútny zákaz. Nemohla byť popri koncipientúre podnikovou právničkou Via Iuris.

Osobne si myslim, právnicku činnost pre Via Iuris vykonavala ako živnostnicka a ako koncipientka bola zapísana len formálne. Je to jediné logicke vysvetlenie.

A čo piše k sídlu – ano, až neskôr bolo zavedené advokátskym poriadkom, že koncipienturs može byť vykonávana mimo sídla advokáta len krátkodobo. Ale kým to nebolo zavedené, platilo, že advokát musí vytvoriť podmienky pre výkon praxe koncipienta a mať nad jeho prácou dohlad, tj advokát nemohol byť v Bystrici a koncipient v Pezinku. Ale toto bol okrajovy argument.

 

Mal by som zopár otázok na kandidátku na sudkyňu ústavného súdu Mgr. et Mgr. Evu Kováčechovú :

Kontext:

1. pani Eva Kováčechová, v období 8/2005 – 8/2007 ste boli advokátkou – školiteľkou Zuzany Čaputovej, ktorá tak bola v uvedenom období Vašou advokátskou koncipientkou. Zároveň podľa Vášho životopisu ste v uvedenom období pracovala (ako lektor a advokát) pre občianske združenie VIA IURIS.

2. V životopise vašej vtedajšej koncipientky Z. Čaputovej (zdroj LinkedIn) sa však uvádza, že v tomto období pracovala pre VIA IURIS ako spolupracujúci právnik, neuvádza sa ale, že by paralelne pracovala pre vás ako advokátsky koncipient.

3. V životopise pani Čaputovej na stránke TIS sa uvádza, že pani Čaputová mala ako právnik VIA IURIS pracovisko v Pezinku. Z dostupných údajov o Vašej advokátskej praxi vyplýva, že sídlo kancelárie udávate v Banskej Bystrici na adrese, kde sídlilo a sídli VIA IURIS (v Pezinku malo VIA IURIS zrejme pobočku, nie je nám však známe, že by ste tam mali pobočku aj Vy). Výkon praxe v Banskej Bystrici udávate aj v životopise na účely voľby kandidátov za ústavných sudcov.

4. Pani Čaputová si zároveň, súbežne s prijatím na miesto koncipienta vo vašej kancelárii, zriadila v auguste 2005 živnosť s miestom podnikania v Pezinku a s viac-menej poradenskými predmetmi podnikania, vrátane predmetu, ktorý je nesporne právnickou činnosťou a živnostenské oprávnenie naň nemalo byť vydané (Kontrola transpozície práva EÚ do právneho poriadku SR). V životopisoch pani Čaputovej sa pritom o tejto podnikateľskej poradenskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia, vrátane poradenstva právneho, neuvádza nič, čiže predpokladáme, že živnostenské oprávnenie využívala práve na prácu pre VIA IURIS, iba ktorú ako relevantnú pracovnú pozíciu v tomto období uvádza (tzv. Schwarz systém).

5. Podľa vtedy (v rokoch 2005 – 2007) platného zákona o advokácii advokátsky koncipient musel vykonávať koncipientsku prax v pracovnom pomere s advokátom a nesmel byť súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom (s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak svojím rozsahom nemohla ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta) a zároveň nesmel vykonávať činnosť, ktorá by bola nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.

6. Podľa vtedy (ale aj dnes) platného advokátskeho poriadku advokát sa nesmie podieľať na činnosti osôb, ktoré poskytujú právne služby bez oprávnenia podľa zákona, ani takúto činnosť podporovať. Je nesporné, že činnosť osoby, ktorá vykonáva aktivity právnika na základe živnostenského oprávnenia, je pokútnictvom, a advokát, ktorý ju podporuje, sa dopúšťa disciplinárneho previnenia.

7. Náklady na advokátske služby VIA IURIS sa dajú zistiť z výročných správ najskôr za rok 2008. Dovolím si tvrdiť, že ide o sumy, za ktoré sa nedá financovať činnosť jedného advokáta s koncipientom, nieto viacerých spolupracujúcich advokátov. Aj neprehľadnosť, resp. nedostupnosť týchto údajov, nás núti položiť ďalšiu otázku (viď ďalej).

Otázky:

1/A. Čo hovoríte na to, že Vaša koncipientka neuvádza za obdobie 8/2005 – 8/2007 koncipientsku prax u vás ako svoje hlavné zamestnanie vo verejne dostupných životopisoch, hoci činnosť koncipienta je vždy hlavným zamestnaním právnika, ktorý túto prax vykonáva, a akékoľvek iné zárobkové činnosti sú – ak sú vôbec prípustné – činnosťami vedľajšími?

2/A. Nie je dôvodom, pre ktorý Z. Čaputová neuvádza koncipientsku prax vo svojich životopisoch, a to žiadnu, nielen u vás, tá skutočnosť, že išlo o formálnu prax, keď v skutočnosti žiadnu koncipientsku prax u Vás ako advokáta nevykonávala a bola rovnako ako Vy spolupracujúcim právnikom VIA IURIS, pracujúcim pre VIA IURIS nezávisle na Vašich pokynoch ako školiteľa?

3/A. Ak je odpoveď na 2/A nie (t.j. že išlo o riadnu koncipientsku prax), vykonávala ju Z. Čaputová vo vašej advokátskej kancelárii pod Vašim dozorom, alebo v Pezinku mimo Vašej kancelárie bez Vášho dozoru? ((dávame do pozornosti, že podľa neskoršej disciplinárnej judikatúry „Advokát, ktorý necháva advokátskeho koncipienta pôsobiť samostatne na pracovisku mimo sídlo advokáta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia….“)

4/A. Ak je odpoveď na 2/A nie (t.j. že išlo o riadnu koncipientsku prax), fakturovali ste právne služby, vrátane služieb zodpovedajúcich práci tohto advokátskeho koncipienta, klientovi VIA IURIS alebo nie?

5/A. Vedeli ste o tom, že Z. Čaputová má živnostenské oprávnenie na rôzne poradenské činnosti, vrátane Kontrola transpozície práva EÚ do právneho poriadku SR? Vedeli ste, komu toto poradenstvo počas koncipientúry u vás poskytovala? Nebola to VIA IURIS? Nejde podľa Vás o pokútnictvo (Z. Čaputová deklarovala svoju činnosť pre VIA IURIS ako činnosť právnika a to nemožno vykonávať na živnosť)? Súhlasili ste s takouto činnosťou, hoci ak išlo o pokútnictvo, išlo zároveň o činnosť, ktorá je „nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta“?. Viete, že ak ste o takejto činnosti vedeli a išlo o pokútnictvo, porušili ste ust.§ 18 ods. 3 zákona o advokácii? (analogicky Rozhodnutie Predsedníctva SAK z 25. marca 2011, sp.zn. P-9/2011:340/2010, Rozhodnutie IV. Disciplinárneho senátu SAK z 19.novembra 2010, sp.zn. DS IV.-54/10-340/2010).

6/A. Pokiaľ Z. Čaputová vykonávala činnosť pre VIA IURIS ako zamestnanec a vykonávala ju ako svoju hlavnú činnosť napriek tomu, že bola Vašim koncipientom (ako vyplýva z jej životopisu), uvedomujete si, že sa na ňu potom nevzťahovala výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d) zákona o advokácii? Z už citovaných rozhodnutí v bode 5/A. „Advokát, ktorý zotrvá v pracovnoprávnom vzťahu s advokátskym koncipientom napriek tomu, že advokátsky koncipient po vzniku pracovného pomeru s advokátom uzatvorí ďalšiu pracovnú zmluvu s iným zamestnávateľom na výkon činnosti, na ktorú sa nevzťahuje výnimka podľa § 62 ods. 1 písm. d.) zákona o advokácii, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 18 ods. 3 zákona o advokácii.“

7./A. Pani Kováčechová, uvedomujete si, že v prípade potvrdenia správnosti hoci aj len niektorých predpokladov, ktoré sú overované kladením vyššie uvedených otázok, je vylúčené, aby se kandidovali za ústavnú sudkyňu a to aj vzhľadom na to, že Z. Čaputová sa môže stať prezidentkou a už sa verejne vyjadrila, že by Vás vymenovala do funkcie?

 

Vlkův dodatek:

Alfi  opět  odvedl mimořádně  dobrou rešeršní práci a  vytěžil relevantní zdroje  do posledního písmene. K jeho zjištěním nemám co dodat.  Ale  kdybych  byl slovenským voličem, měl bych  jeden zásadní problém, který  Alfi pominul.

Píše totiž  že  koncipiantská  školitelna  Zuzany  Čaputové – paní Kovačechová je  mezi  kandidáty  na post  ústavního soudce.  Jestliže   volby  dopadnou  jak všichni předpokládají a Kiska  ještě nevyužije  zbylého času na jmenování  soudců US, pak to bude na nové hlavě  státu. Čaputová slibuje  spravedlnost a stejné právo pro všechny  a  zpřetrhání  nepotistických vazeb  ve společnosti a zejména  státní  správě. Jak s tím jde dohromady představa, nikoli nereálná,  že by  jmenovala  ústavní soudkyní Kovačechovou, u  které  údajně byla  koncipientkou? Ovšem jak právě doložil Alfi – za velmi podivných a těžce nestandardních okolností,  někdo by  se mohl  dokonce domnívat, že  protizákonných.  Mně  z českého pohledu  to připomíná  Babiše. Ten přišel do politiky, aby  bojoval proti korupci a přitom  sedí v Čapím hnízdě!   V každém  případě  je  to klasická  malá  domů  – já na  brachu, prácha na mě,  pardon  – já na sestru /ústavní soud/, ona na mě /koncipientskou praxi/….

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.