Čapí hnízdo znovu jede!


Takže  už  víme,  co je  výsledkem přezkumu  případu Čapí  hnízdo Nejvyšším státním zástupcem  Pavlem Zemanem.  Kauza  Čapí hnízdo se  vrací  zpět  Šarochovi a  policejnímu  vyšetřovateli  Nevtípilovi. Přesně  tak,  jak musel  zjistit  každý, kdo si dal  tu práci  a prošel si alespoň  ty  nejdůležitější veřejně  dostupné  informace. Místo toho aby  blábolil cosi o pomstě  poražených,  kriminalizaci  politických protivníků,spiknutí kdo ví koho  a tak podobně.

Jsem rád, že  jsem pro včerejší Kosu dost narychlo  spíchl  článek,  kde jsem zdejší čtenářstvo vyzval, aby  zkusilo tipnout  k jakému  rozhodnutí Nejvyšší státní zástupce dospěl. A  že jsem  se nedostal do pozice  klasického generála po boji, který přece už dávno věděl…. nýbrž odprezentoval  názor, který mohl být během pár  hodin shledán směšným  až trapným. Nyní mohu  klidně  i přiznat  motiv tohoto konání. Primárně  mi  šlo o ověření  toho jestli stále  ještě  dokáži  vyhmátnout  klíčové  faktory a  skutečnosti a  správně  je  interpretovat. Nicméně stejně  důležité pro mne bylo  i cosi jiného – zjistit jak jsou na tom  v tomto ohledu  ti, pro které píši. Tedy  kosíři. Protože mám stále  neodbytnější  dojem, že  kdybych  místo psaní Kosy  zkoušel denodenně přenášet  vodu  cedníkem,  konal bych daleko smysluplněji a  že je tedy na  čase  s Kosou  jednou pro vždy  skončit.

Ale  než  v těhle  tristních úvahách  budu pokračovat,  vrátím se k NSZ  Pavlu  Zemanovi a jeho  tiskové konferenci ohledně  Čapí  hnízda. Původním záměrem  bylo napsat komentář. Jenže  existuje  přesný  písemný  záznam  jeho vystoupení a  ten je  nad  všechny moje  komentáře. Proto jej převezmu 1:1 a  bude jádrem tohoto  textu:Vřele doporučuji každému  si těch pár  desítek  vět  přečíst. Dodávám,  že zvýraznění, podle mne klíčových pasáží, je v mojí režii.

Vážené dámy, vážení pánové, vítejte znovu na tiskové konferenci, jejímž obsahem je informování veřejnosti o výsledku přezkoumání usnesení o zastavení trestního stíhání vydaného státním zástupcem Městského státního zastupitelství v Praze dne 30. 8. tohoto roku v trestní věci označované jako kauza Čapí hnízdo.

Úvodem dovolte pár poznámek, poněvadž se jedná o věc veřejně známou a veřejně známá je i informace, že se týká mimo jiné i předsedy vlády České republiky, Ing. Babiše, považuji za nezbytné veřejně prezentovat výsledky shora uvedeného přezkumu ,a to ve smyslu výroku 8a, odstavec 3 trestního řádu.

Předem jsem si pečlivě vyhodnotil, jaké informace ve smyslu paragrafu 8a trestního řádu uvést, a to především s ohledem na veřejný zájem, na poskytnutí informací uvedených v paragrafu 8d, odstavec 1 trestního řádu.

Zároveň také předesílám s ohledem na tato ustanovení, že některé informace sdělovat nebudu, pak si dovolím i na případné otázky odpovědět bez komentáře.

Nejdříve dovolte pár slov k dosavadnímu procesnímu vývoji ve věci. Je vedeno trestní řízení, bylo vedeno trestní řízení, bylo vedeno vyšetřování. Vyšetřování skončilo usnesením o zastavení trestního stíhání, přičemž nebyly podány žádné opravné prostředky, stížnost, takže toto usnesení nabylo právní moci dne 17. září tohoto roku a od tohoto dne také plynula tříměsíční lhůta nejvyššímu státnímu zástupci pro přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Teoreticky možný postup nejvyššího státního zástupce v této věci, v přezkumu, jsou možné dvě věci. Buďto se potvrdí dané usnesení, dané rozhodnutí, nebo se zruší, a to buď celé, nebo v části.

V této věci probíhal komplexní přezkum usnesení, to znamená včetně spisu. A to znamená, že jsme zkoumali zejména splnění formálních náležitostí, otázku právní moci, důkazního stavu, potom hodnocení, právního hodnocení důkazů a celé situace. Stejně jako souvislost s případnými jinými trestními řízeními.

Abych přiblížil ještě, o jakou věc se ještě jedná, přestože to zřejmě vám všem a novinářům, kteří se o to zajímáte, je zřejmé, tak přesto pro veřejnost, jedná se o zhruba 3,5 roku trvající trestní řízení. Zahájeno bylo v roce 2016 záznamem o zahájení úkonu trestního řízení a jedná se v podstatě velice jednoduše řečeno o podání žádosti o dotaci v programu podpory regionálního rozvoje v oblasti cestovního ruchu, kdy bylo žádáno a následně byla také dána dotace 50 milionů korun z finančních prostředků Evropské unie. Tato dotace podle znění zadání toho dotačního programu byla určena výlučně pro malé a střední podniky a trestní řízení bylo v podstatě zahájeno s tím, že bylo dáno podezření, že žadatel úmyslně skryl skutečnou vlastnickou strukturu společnosti tak, aby se společnost navenek jevila jako nezávislá, splňující kritéria malého středního podniku, ačkoliv ve skutečnosti mohla být propojená s jinou, výrazně větší společností a tím by závazná kritéria dotačního programu nesplnila. Jak už jsem zmiňoval, bylo zahájeno trestní stíhání, a to v září 2017, vůči 11 osobám, vůči jedenácti obviněným. Následně v dubnu 2018 bylo ve vztahu ke čtyřem osobám trestní stíhání zrušeno, ke stížnosti, přičemž jedna osoba byla následně vyloučena do samostatného projednání z důvodu její nedostupnosti a pobytu v cizině.

30. 8., jak už jsem zmiňoval, letošního roku, státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze zastavil trestní stíhání, a to z toho důvodu, že skutek není trestným činem a není důvod k postoupení věci jinému orgánu. Právní moc byla, nabylo toto usnesení 17. září a následně tedy nastala přezkumná činnost nejvyššího státního zástupce, kdy jsem si vyžádal veškerý spisový materiál, 60 svazků vyšetřovacího spisu, a měl jsem k dispozici i dozorový spis, 5 svazků dozorového spisu. Z těch zjištění, z toho zjištění přezkumného, vyplývají následující závěry:

Byly zjištěny určité nedostatky v rovině skutkové a v rovině právního hodnocení.

K těm nedostatkům skutkovým: Jedná se zejména o nedostatečnou reflexi zjištěného důkazního stavu a zároveň o nedostatečné zjištění skutkového stavu.

K nedostatkům právním: Nesprávné hodnocení důkazů, otázka hodnocení propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury a otázka hodnocení subjektivní stránky, to znamená zavinění u některých obviněných.

Zároveň musím konstatovat po studiu tohoto spisu, že kriticky je nutno hodnotit i samotnou činnost, tehdejší činnost Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Poněvadž mám za to, že tato činnost zejména v úvodní fázi hodnocení projektu byla naprosto formální, položené údaje nebyly ověřovány, nebyla přezkoumávána majetková struktura a s tím souvisí ale i to, že bylo podle mého názoru dáno nedostatečné personální zajištění. K těm důvodům ještě uvedu, ty úvody jsem zobecnil a blíže je nebudu dále specifikovat, jenom pro případné otázky.

Nyní k samotnému rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Vůči 4 obviněným nebyly shledány důvody ke zrušení rozhodnutí, ke zrušení usnesení, jedná se o rodinné příslušníky a jednoho ze statutárních orgánů Farmy Čapí hnízdo. Poněvadž se nepodařilo prokázat jejich subjektivní stránku zavinění, jejich aktivní zapojení do procesu, získání dotace a vědomí o tom, že změna akcionářské struktury měla souviset s dotačním financováním. Zároveň není předpoklad, že případné další úkony trestního vyšetřování ve vztahu k těmto osobám by přinesly další poznatky. Vůči dvěma obviněným, jedná se o Ing. Babiše a Ing. Mayerovou, bylo toto rozhodnutí usnesení o zastavení trestního stíhání Městského státního zastupitelství v Praze zrušeno jako nezákonné, předčasné, z toho důvodu, že nebyl objasněn skutkový stav v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí a došlo i k opomenutí odůvodnění některých podstatných otázek v oblasti skutkového i právního hodnocení věci.

Za dané situace nebylo možné ze strany nejvyššího státního zástupce zvolit jiný zákonný postup než částečné zrušení takového usnesení, a to ve vymezeném rozsahu. Podotknu ještě jednu věc. Minulý týden, 27. listopadu, jsme obdrželi stanovisko Vrchního státního zastupitelství v Praze v dané věci a v závěrech se shodujeme s postojem Nejvyššího státního zastupitelství. Obsahově: Kasační usnesení, kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce obsahuje přirozeně hodnocení formálních náležitostí, jsou konstatovány konkrétní vady rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze, je provedeno právní hodnocení vztahu společnosti, propojenosti podniků a dalších otázek, jsou učiněny závěry o důvodnosti či nedůvodnosti trestního stíhání ve stavu k jednotlivým obviněným a jsou dány pokyny k vyšetřování. Zároveň je souhrnně zhodnocen skutkový a právní stav věci. Jsou vymezeny oblasti do značné míry podrobně, kterými se dozorový státní zástupce bude muset znovu zabývat, a je vymezeno, kterými okolnostmi objektivní stránky trestných činů bude muset vyhodnotit.

Z hlediska dalšího postupu: Kasační rozhodnutí nejvyššího státního zástupce nenahrazuje v žádném případně aktivitu na meritorní rozhodnutí dozorového státního zástupce. Pouze vymezuje nedostatky, ukládá pokyny a rozsah daného budoucího vyšetřování. Konečné posouzení a vyhodnocení po doplnění vyšetřování bude opět na dozorovém státním zástupci. Věc se vrací do přípravného řízení, do fáze vyšetřování. Dozorový státní zástupce věc vrátí, je k tomu zavázán pokynem, policejnímu orgánu k doplnění. A stejně tak policejní orgán jako dozorový státní zástupce je vázán pokyny nejvyššího státního zástupce. Po doplnění vyšetřování bude třeba věc opětovně vyhodnotit a meritorně rozhodnout, i nadále toto rozhodnutí je v působnosti dozorového státního zástupce v Praze. Obsahem kasačního rozhodnutí není konstatování o tom, že se trestný čin stal nebo nestal, takový závěr na podkladě stávajícího vyšetřování dosud nelze učinit. Obsahem kasačního usnesení je zároveň objektivní konstatování toho, že usnesení Městského státního zastupitelství v Praze vzhledem k nedostatečnému rozsahu vyšetřování a opomenutí některých otázek spojených se skutkovým a právním hodnocením věci nesplňuje žádné zákonné požadavky na rozhodnutí o zastavení trestního stíhání ve vztahu k části stíhaných osob. Řečeno lapidárně, abych vysvětlil, v současné chvíli není důkazní situace na to, aby byla, mohla být věc odžalována nebo zastavena. K předešle uvedenému je třeba uvést a zdůraznit, že u Ing. Babiše a Ing. Mayerové je třeba plně respektovat zásadu presumpce neviny, tedy, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. Tyto osoby se částečným zrušením usnesení o zastavení trestního stíhání staly opětovně obviněnými, a to ve fázi vyšetřování.

Znovu opakuji. Nelze na tyto osoby v žádném případě pohlížet jako by byly vinny, jsou toliko v postavení obviněných.

Mé částečné zrušovací usnesení nepředjímá, jaký má být výsledek vyšetřování a další postup vůči oběma obviněným, toto na základě doplňování dokazování bude muset vyhodnotit dozorový státní zástupce. Před tím, než dám prostor pro oněch avizovaných 10 dotazů, bych rád upozornil na to, že nebudu po skončení tiskové konference dávat bilaterální rozhovory, skutečně. A nemíním své rozhodnutí ani dále komentovat v médiích, v jakýchkoliv pořadech. A to s ohledem na to, že ode dneška je vedeno opětovně přípravné řízení trestní, jsou uloženy pokyny k došetření a nechci zmařit jednak účel trestního řízení a jednak nechci poškodit osoby na trestním řízení zúčastněné. Děkuji za pozornost.

Tolik Pavel Zeman. Pro mne  argumentace  očekávaná, přesná a důkladná.  Jiná totiž, pokud  měl být  přezkum nestranný, ani nebyla  možná. A  je zcela  ve shodě s  tím, co už jsem na Kose publikoval  v prvních  rozborech, hned  po  Šarochově  výroku, že  řízení zastavuje. Ačkoli tehdy  k dispozici byly  jen velmi kusé  informace. Leč  stačilo se opřít  o archiv Kosy a dohledat  tam už  dříve publikované skutečnosti, související s  Čapákem.

Dnes  toho mám daleko více. Už  dlouho  je k dispozici celý  Šarochův  rozbor a dokonce nezačerněněný,  ale  spousta  i spousta  dalších dodatečných informací. Mám opravdu sesbíráno  na  důkladný rozborový seriál, kde jsem chtěl pečlivě  zdokumentovat,  že  NSZ  Pavel Zeman musí rozhodnout právě  tohle  a nemůže  jinak. Otázkou je, jestli  to mám ještě  psát nebo ne.  Jednak vím, že seriály, zejména  ty  faktografické,  nejsou příliš  oblíbené a nemají vysokou čtenost. Fakta  nudí.  Neposkytují  prostor  pro  emocionální výkřiky, je potřeba se na ně  soustředit  a zejména  o nich následně přemýšlet. A už dlouholetá zkušenost z Kosy  mi říká, že  těch, co jsou ochotni tohle podstoupit,  je  čím dál tím méně. Čerstvá zkušenost? Z minulého týdne – viz pětidílné pojednání  o USA  a jejich politice  na Blízkém východě! Ačkoli v něm byly  neprůstřelné a  v ČR neznámé  materiály zájme  velmi průměrný.

Tohle musím pečlivě zvážit, protože  pracovní investice  do  téhle  serie  článků  je jasně  enormní. A když  se podívám na  reakce  ve včerejší diskusi.  Jako například  tyhle:

K vyjádření názoru na rozhodnutí státního zástupce Zemana. Není důvod, proč by měl snižovat vážnost svého úřadu. Dvě úrovně již rozhodly, že věc je uzavřená bez soudu. Proč by měl ten nejvyšší SZ rozhodnout jinak? Pokud to rozhodne tak, že kauza musí jít před soud, znamená to, že nižší úrovně jsou k ničemu, sám vejde do dějin jako člověk, který se pokouší shodit demokraticky zvolenou vládu a bude přiřazen k milionům chvilek a tažení „demokratické opozice“ proti Babišovi. Pokud mohu říci svůj názor, myslím, že AB si tady chtěl trochu pomoci a těch 50 milionů na Čapí hnízdo bylo šikovně vymyšleným manévrem, který je však zřejmě zcela v souladu s našimi právními předpisy. Nebýt jeho angažmá v politice, nebyl by to žádný problém. Takto to problém je, protože „Kartágo (AB) musí být zničeno“. Kalkulace je taková – když bude z politiky vyhnán AB, rozpadne se ANO a hlasy připadnou pravicovým stranám, takže při dalších volbách vyhrají strany, které se už v minulosti podílely na daleko větších zlodějinách, než má na triku Babiš. Myslím, že by to do jisté míry fungovalo, takže bez výrazného nadšení dám raději přednost menšímu zlu, tj. AB, než Kalouskovi, Fialovi, Gazdíkovi, Bělobrádkovi a podobným… Ale oligarchu AB přitom nemusím volit.

nebo

Je to pro mne naprosto jasná šikana a pokus o kriminalizování nepohodlného politika.
A souvisí s vnitropolitickým bojem v USA- Trump versus neokóni! Babiš je Trumpův člověk a udavači (včetně bruselských neokomisařů) jsou konfidenti neokónů, t.j. gangů klintonovskobushovských. A tak lze pozorovat intenzivní snahu o likvidaci, nejčastěji skrze kriminalizaci, (protože to je odzkoušená cesta a justici mají neokóni v čr dobře podchycenou), „Trumpových lidí“!
Dotační pravidla (a právo všeobecně) jsou koncipována tak, aby se vždy našel ten správný metr, když ho je potřeba. Vím o čem mluvím, jeden z mých příbuzných pracuje na mf a kdybych mohl, jakože opravdu nemůžu, tak bych rád popsal jaká zvěrstva se v dotacích dějí a to hlavně vzhledem k zahraničním firmám působích v čechii.
Jakýkoli výklad je práce pro erudovaného právníka, amatéři mohou projevovat pouze emoce.To tak.

je  zjevné, že  to bud e spíš  než  osvěta další nošení vody  cedníkem.

Ten první ani druhý zjevně  nepochopili podstatu  věci-tedy  že  se šetří  o pokus   podvod  a že tak  to bylo  nejspíš  koncipováno od  prvního okamžiku. Rozdíl mezi oběma  je  jen v  tom, že ten první názor si myslí, že  ten pokus podvod je v souladu s  českými předpisy  a ten druhý,  že  celé vyšetřování existuje jen proto,  že  Babiš  je Trumpův  člověk a  že  ho takhle  chtějí odstřelit  neokoni!!!!! Má ty  svatá prostoto. Kdyby  seděla  v Bílém baráku Hillary,  Babiš  by jednal úplně  stejně, kupoval  předražené vrtulníky za všechny naše  prachy, jen aby měl s Clintonovou  fotečku do památníčku…

V  principu jsou oba názory    stejné. A  především – jejich autory  nezajímá  vůbec  realita.  A tak nějak je tam zamontováno podprahově, že  jako  50 melounů  vlastně nic není a  že proti tomu, co ukradli jiní,je  to brnkačka. Ale bacha  – dávky  v hmotné nouzi  jsou zneužívány, ty musejí  být přezkoumány!

Tohle  čtu  znovu a znovu, nejméně poslední 3 roky.A přiznávám,  že už  jsem tím jednak  znechucen a  především hrozně  unaven. Výsledek  čtenářské miniankety  mne věru nepotěšil. Nikoli proto, že  téměř všichni účastníci  měli opačný názor než  já , to není nic proti ničemu. Dokonce mám pochopení pro ty, co  více či méně otevřeně  v odůvodnění napsali, že  si nemyslí,  že  by Pavel Zeman šel vědomě proti bouři,která jej smete. Pro takové uvažování mám naprosté pochopení. Málo kdo by v pozici NSZ Pavla Zemana přijal stejné rozhodnutí jako on. Protože  dnešním dnem na něj vypukl hon, stal se škodnou a nepochybně bude uloven a odstřelen.

Zbývá pár  dalších otázek typu, co bude dál:

  • dá se  Pavlu Zemnaovia  jeho nálezu  něco vytknout?
  •  vstoupí  nyní do hry  Miloš  Zeman, udělí Babišovi abolicia  případ  zastaví?
  • jak pojme otevření  případu Šaroch s Erazimem a k jakému výsledku následně  dospějí ?
  • jaký  dopad  bude mít rozhodnutí Pavla Zemana na politickou scénu?

Začnu tím prvním – zdali se nálezu Pavla  Zemana  něco vytknout. Podle mne  ano. Ale  nikoli to, že  by k němu byl dotlačen hysterickým tiskem nebo  davem!  Nic podobného nikdo nedoloží. Dokonce a proti mému očekávání  poslední demonstrace na Letné nic  tomto směru nekomunikovala jako celek.. Ačkoli Šarochův přemet je podle mého pevného osobního přesvědčení  jasným důkazem působení a  cíle, s kterým Marie Benešová usedla  do ministerského křesla.  Přiznávám, že  mi nesedí odůvodnění, kterým  NSZ  vysvětluje , proč  zastavil stíhání  rodinných příslušníků Andreje  Babiše!  Nevěřím, že byli jen  tupými loutkami. A zejména ne bratr dnes Moniky  Babišové. A mimo jiné je tam i zajímavá otázka  držby  akcií Čapího hnízda  k rozhodnému dni  Andrejem Babišem ml., který se NEMOHL zúčastnit  aktu jejich převodu,protože byl prokazatelně  v  té době  v USA!  Z  čehož vyplývá, že  původní majitel, tedy  skupina  Agrofert  byla PŘÍMO v  rozhodném okamžiku částečným spolumajitelem Čapího hnízda   a tedy  šlo o propojené osoby a tudíž  o podvod. Soudím, že  vyvinění  Babišových příbuzných je  ze  strany  Pavla  Zemana velmi vstřícný  krok směrem k Babišovi. Velmi! Jenže  zůstane  nepochybně oslyšen, přijde vniveč  a  nebude  NSZ  vůbec  nic platný. Je  škodná a bude  uloven. Nezastavil stíhání…. Udělal velké,ale naprosto zbytečné gesto,které v konečném důsledku oslabí pozici vyšetřovatelů i důkazní situaci.

S  čímmám v jeho argumentaci včera  problém, je  tohle tvrzení:

…usnesení Městského státního zastupitelství v Praze vzhledem k nedostatečnému rozsahu vyšetřování a opomenutí některých otázek spojených se skutkovým a právním hodnocením věci nesplňuje žádné zákonné požadavky na rozhodnutí o zastavení trestního stíhání ve vztahu k části stíhaných osob. Řečeno lapidárně, abych vysvětlil, v současné chvíli není důkazní situace na to, aby byla, mohla být věc odžalována nebo zastavena.

Navozuje to dojem, že policie  neshromáždila dost důkazů. Jak s tím jde  ale dohromady  tohle vyjádření NSZ  o chvíli dříve:

Byly zjištěny určité nedostatky v rovině skutkové a v rovině právního hodnocení. K těm nedostatkům skutkovým: Jedná se zejména o nedostatečnou reflexi zjištěného důkazního stavu a zároveň o nedostatečné zjištění skutkového stavu. K nedostatkům právním: Nesprávné hodnocení důkazů, otázka hodnocení propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury a otázka hodnocení subjektivní stránky, to znamená zavinění u některých obviněných.

Jsou zjistěny  nedostatky v  rovině právního hodnocení?  Došlo k  nesprávnému hodnocení důkazů,  je  tu otázka hodnocení propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury ? Fajn“  Ale  kým? Policií?  Té to v žádném případě nepřísluší. Ta  nalézá.Vyhodnocuje  prokurátor! Takže  promne nikoli policie, ale  pražské státní zastupitelství má problém! Co v takové situaci asi má a může  policie  došetřit? Nerozumím….

 

Vstoupí do hry Miloš  Zeman? Dozvíme se  dnes večer. Přemýšlím,jestli tu  abolici udělí nebo ne. Umím vysvětlit obě možné  varianty  jeho rozhodnutí:

Neudělení

takhle  by konal každý normální a  soudný člověk na jeho místě!  Nechť  je  šetřeno dál a  v případě ,že věc  přeci jenom půjde před  soud, pak nechť se Babišovi dostane  spravedlivého soudu,resp. stejného jako každému jinému občanovi.Takhle by  přemýšlel  kdokoliv  jiný než  Miloš  Zeman. Ale jestliže  se rozhodne  pro tuto variantu,jeh důvod  bude jiný – nemá urgentní potřebu nyní konat. Věc  se  vrací Šarochovi. Může tedy  v klidu počkat a konat  v případě  že…. Tato varianta mu momentálně  ponechává  v  ruce  všechny trumfy.

 

Udělení

Protože  jde o Zemana! On  bytostně  touží být v  epicentru dění.   Abolice a její  využití  dává skvělou možnost se  opravdu důkladně připomenout. V  tuzemském rybníku. Báječně  by  se  vyžíval v  obecném rozhořčení, které by následovalo, ve  výpadech  sdělovacích prostředků a  politiků. To je  sůl jeho  života.  A  neméně  by  se to šiklo i Babišovi. Ten sice tvrdí, že  žádnou abolici nechce, ale  jednak  je to Babiš a cokoli mu věřit  je popření  reality. Takhle  by mohl předstoupit  před veřejnost  a trpitelským výrazem v tváři oznámit – čau lidi. Já to nechtěl. Ale  to víte, pan prezident rozhodl a na to já nemám vliv….. Ale já to fakt nechtěl. Ví že  u voličů mu  to nijak neuškodí. Ti jeho jsou  stejní jako ti, co odezírají od  úst bohužel prezidentovi. A ti prezidnetovi jsou názoru, že  cokoli Zeman činí, dobře  činí. I když  jim nasazuje  šaškovské čepice a  rolničky.

Opravdu nevím jak se  nájemník na Hradě  rozhodne. Jestli je opravdu  ještě pořád  trochu ten šachista,  za  jakého ho svědci Milošovi mají,  pak abolici ZATÍM neudělí. Klidně  si s  ní může  počkat.Nic mu neuteče.

Přeci jen mne někdo nutí  k  tipu? Dobrá – bez jakékoli jistoty a indicií –  asi abolice DNES JEŠTĚ NEBUDE!  Ale  ruku do ohně bych za  to nedal.  Dnes ještě ne.

Přejděme  k tomu, jak se bude vyvíjet  další vyšetřování pod komandem  dvojky  Šaroch/Erazím?  Tady  opravdu nelze nic čekat. Vsadili celou svou karieru  na  zastavení  řízení, kdy popřeli sami sebe  svou  čtyřletou práci a nemají jinou  volbu, nechtějí li se profesně  definitivně zesměšnit a  udělat  další  přemet, než po nějakém čase, si zastavení  zopakovat. Dost možná  v okamžiku,kdy  už v bude v budově  NSZ v Brně  bude šéfovat někdo úplně jiný. Někdo, kdo jim do toho už nebude moci znovu, respektive,vědom si instrukcí,  nebude chtít, hodit  vidle. Zanechme  vší naděje.

Zbývá otázka poslední  – jaký  dopad včerejší rozhodnutí  NSZ  bude mít na politickou scénu.

Když jsem hodnotil dopady na  českou politickou scénu po zastavení  stíhání Šarochem, v článku

Co všechno znamená zastavení stíhání Babiše a spol?

odhadl jsem to  tehdy, mimo jiné, takto:

Ukončení stíhání Babiše ohledně bude mít nepochybně velké dopady na českou politickou scénu.

Primárně především do volebních preferencí. Po x té opakuji, že jejich výsledek nerozhodují skalní a přesvědčení voliči. Nýbrž dejme tomu do deseti – dvanácti procent elektorátu. Toho, který není vyhraněn, o politiku se nezajímá a pro nějž rozhodujícím kriteriem dojmologie. Tihle v poslední době od Babiše odpadávali. Po ukončení kauzy kultura, se začali vracet.Mírně. Nyní to bude ve velkém. Babiš mohutně posílí. Protože vytvoří ten správný dojem.

Tahle prognoza  mi vyšla. Skutečně  zastavení  Babišova stíhání se odrazilo v nárůstu preferencíANOšéfe  asi tak o 4%.

Výstřižek

Nyní opět nějaké to procentíčko ubude.  A  to je  to, oč  se  v konečné fázi hraje. Tihle přelétaví voliči v  řádu  pouhých několika málo procent  rozhodnou o tom, jestli Babiš bude nebo nebude schopen sestavit nějakou příští vládu. Ale nyní přijde mírný pokles.

A ještě  dovětek:

Všichni,kteří  nevidí své komentáře  pod  včerejším článkem je nevidí proto, že  je poslali až v okamžiku, kdy  už byl znám verdikt  Pavla Zemana. Když už  jsem diskusi stopnul. Obsahově    ztratily  smysl.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.