DEZINFEKCE !!!!

popis dezinfekce ASORE, její účinnost a použití

ASORE plus koncentrát

účinný elektrochemicky aktivovaný roztok

1. ÚVOD

V současnosti není hlavním trendem vývoje chemických dezinfekčních prostředků vývoj nových prostředků, ale hledání způsobů zintenzivnění již existujících prostředků.

Například u běžně, donedávna používaného 6%-ního roztoku peroxidu vodíku pro účely sterilizace a dezinfekce vyššího stupně, se dnes hledají technologie jeho použití ve formě páry, nebo plynové plazmy, pro snížení korozívního účinku, při zachování nebo dokonce zvýšení biocidní aktivity. Aktivace chemických dezinfekčních prostředků umožňuje při minimální koncentraci účinných látek zachovat, nebo zesílit baktericidní efekt při současném snížení, nebo úplném vyloučení koroze a destrukce ošetřovaných materiálů a také značném snížení toxického vlivu na člověka. Doba účinností, koncentrace, teplota a podmínky použití aktivních látek, hraje hlavní roli v procesu dezinfekční úpravy výrobků zdravotnického využití a jsou hlavnímu parametry kterékoli praktické metodiky.

—- Tomuto trendu zcela odpovídá elektrochemicky ASORE (je akronymem pojmu „Aktivovaný SOlný Roztok“). Určený pro dezinfekce, před sterilizační čištění a sterilizace s vysokou virulicidní, sporocidní a baktericidní schopnost. Výrobní technologie byla vyvinuta původně pro zdravotnické účely a dále využívaná ve veterinární oblasti, potravinářském průmyslu, zemědělství, vodohospodářské činnosti, ochraně zdraví obyvatelstva, školách, sportovištích, lázeňství a dalších oblastech v zemích EU, USA, Japonska, Jihovýchodní Asie.

2. VLASTNOSTI A SLOŽENÍ ASOREu

Výchozími komponenty ASOREu jsou obvykle pitná voda a potravinářská sůl, která se přidává do vody v koncentraci nejvýš 5 g/l.

  • Malá celková mineralizace (v průměru 2,5 – 3,5 g/l) přibližuje elektrochemicky aktivovaný ASORE, podle vlastností, k normální sladké pitné vodě, nebo slabě mineralizované (minerální) vodě a zajišťuje jeho ekologickou čistotu. Při vysychání na ošetřených plochách se nevytváří film, nepůsobí efekt absorpce vlhkosti pórovitými materiály, například stěnami místnosti. Do vzduchu se při přirozeném výparu nevylučují látky, obsažené v roztoku.

  • Malá koncentrace aktivních látek v elektrochemicky aktivovaném ASOREu (v průměru 200 – 300 mg/l), jej činí bezpečným při kontaktu s pokožkou, nebo sliznicí. Umožňuje také zabezpečení celkové ochrany výrobků z materiálů, náchylných ke korozi, jako například uhlíková ocel, při použití velmi jednoduchých metod a technických prostředků.

  • Široké chemické spektrum aktivních látek (hydroperoxidy, ozón, kyslík, kyslíkové sloučeniny, chlor), společně existujících jen díky zvláštní struktuře elektrochemicky aktivovaného vodního roztoku, způsobuje jeho vysokou baktericidní, sporocidní a virulicidní aktivitu, ve spojení s výbornými aplikačními vlastnostmi.

  • Relativně krátká doba zachování nejvyšší sporocidní a virulicidní aktivity, a její rychlá ztráta při použití (v průběhu účinkování) činí elektrochemicky aktivovaný ASORE ekologicky bezpečným a po jeho aplikaci není nutné provádět neutralizaci.

2.1. CHEMICKÉ SLOŽENÍ ANK VERTESPRITU

—- Chemické látkové složení ASORE přesně odpovídá chemickému látkovému složení výchozího roztoku, kterého hlavními komponenty jsou ve všech případech voda a chlornan sodný.

—- Při výrobě ASORE probíhají reakce během kterých vznikají biocidní komponenty ASOREu – oxidanty:

2Сl – 2е Сl2;
2H2O – 4e 4H++O2;
Cl2 + Н2O НСlO + HCI;
HCI + NaOH NaCI + Н2;
Сl + 2OН – 2е СlO + Н2O;
Сl + 4OН – 5е CIO2 +2Н2O;
O2 + 2OН – Зе О22O;
НO2 – е НO2;
ОН – е НО;
СlO + Н2O2 1O2 + Сl + H2O.

—- Čím více chloridu sodného obsahuje výchozí roztok, tím větší koncentrace oxidantů lze dosáhnout v ASOREu . —-

Vzhledem k výsledkům experimentálních výzkumů aktivity ASOREu jsou hlavními faktory:

  • Elektrochemicky syntetizované oxidanty. Tyto sloučeniny při skladování procházejí řadou strukturně-energetických a chemických přeměn. Jejich stabilita v ASOREu je závislá na celkové koncentraci metastabilních produktů elektrochemických reakci a na vztahu koncentrace jednotlivých metastabilních produktů elektrochemických reakci. Ty z nich, které se nacházejí v roztoku v katalyticky významných koncentracích (například Н2O2), rychle mizí v důsledku své role iniciátorů různých chemických reakcí. Hlavní aktivní prvky jsou relativně rezistentní a při správném skladování mají schopnost přetrvávat ve ASOREu dlouhou dobu.

  • Elektricky nabité mikro bubliny elektrolýzních plynů, stabilizované nekompenzovanými elektrickými náboji, soustředěnými na hranici fází
    „plyn-tekutina“. Velikost mikro bublin kolísá v rozmezí od 0,1 do 60 µm, jejich koncentrace může dosahovat 106 ml/l. Definice „mikro bubliny“ při malé velikosti těchto elektricky aktivních narušení prostředí, nemůže být určena vzhledem k tomu, že v pozorovaných objektech neexistuje přesné hranici fází „plyn-tekutina“. Například, japonští vědci definuji podobné narušení prostředí malé velikostí jako klastry. V ASOREu jsou mikro bubliny rovnoměrně rozděleny v celém objemu a zachovávájí se při aplikaci po dobu 20 až 150 hodin (v závislosti na velikosti jiných fyzikálně-chemických vlastností roztoku). Mikro bubliny jsou elektricky a chemicky aktivními komponenty a mohou hrát roli katalyzátorů a inhibitorů redox reakci. Vzhledem k tomu, že v ASOREu jsou mikro bubliny zastoupeny plyny, vznikajícími během anodních a katodních procesů, aktivní komponenty ASOREu představují mezi sebou spojené red-ox páry, čím se zvyšuje celková virulicidní, sporocidní a baktericidní schopnost ASOREu.

  • Nevyvážená struktura ASOREu podmíněná statistickou interakci atomo-molekulárních částic po elektrochemické přeměně, pro kterou je charakteristické nejbližší okolí vybrané částice, je způsobena přirozenou interakcí mezi částicemi a stupněm jejich interakce.

2.2. VLASTNOSTI ASOREu

—- ASORE je bezbarvá čirá tekutina. Koncetrát ASOREu obsahující více něž 4 g/l chlornanu sodného mají zápach podobný zápachu chlorované vody v plaveckých bazénech. Při aplikacích kdy dochází k s nížení obsahu méně něž max.2 g/l (dle poměru ředění)chlornanu sodného nemají žádný zápach.

ASORE má v dané třídě minimální toxicitu, která se ještě snižuje při snížení koncentrace chloridu sodného ve výchozím roztoku, anebo při snížení obsahu oxidantů viz samostatný dokument „Posouzení nebezpečností přípravku ASORE“).

—- ASORE při koncentraci chloridu sodného od 0,5 do 0,3% a obsahu oxidantů od 0,05 do 0,04%, nezpůsobuje při jednorázovém místním působení, podráždění pokožky. Při opakovaném působení může způsobit suchost pokožky a alergickou reakci. Vdechnutí ASOREu s obsahem oxidantů 0,02% a celkovou mineralizací 0,25 – 0,35% nezpůsobuje podráždění dýchacích orgánů ani očí. ASORE s obsahem oxidantů 0,05% a více vyvolává podráždění dýchacích orgánů a očí. ASORE s obsahem chloridu sodného ve výchozím roztoku nižším, než 0,25%, mají velice slabě vyjádřen komplex vlastností určujících parametry toxicity.

—- ASORE lze skladovat v hermeticky uzavíratelné skleněné nebo plastové nádobě libovolného objemu, při pokojové teplotě, v místě chráněném před slunečným světlem. Skladování ASOREu při nízkých teplotách, nebo ve zmraženém stavu, prodlužuje jeho dobu relaxace, čímž se zvětšuje i doba zachování jeho nejvyšší biocidní aktivity.

—- Při ohřátí do 40°С biocidní aktivita ASOREu stoupá o 30 – 100%, což je způsobeno kombinovaným účinkem chemických a teplotních faktorů. Při dalším ohřátí do 80°С probíhá pomalé snížení biocidní aktivity ASOREu , tzn. že ASORE s teplotou kolem 80°С má přibližně stejný biocidní účinek, jako čerstvě vyrobený ASORE se stejnou koncentrací oxidantů při 20°С. Vařením biocidní (sporocidní) schopnost ASOREu rychle mizí. Za přítomností znečištění organického původu (krev aj.) se dezinfekční schopnost ASOREu snižuje.

—- Elektrochemicky aktivovaný ASORE má univerzální spektrum biocidní účinnosti, tzn. má ničivé účinky na všechny velké systémové skupiny mikroorganizmů (bakterie vč. mykobakterií tuberkulózy; viry, včetně virů-původců dětské obrny a hepatitidy А, В, С; korona virů, HIV, houby, spory a prvoky), nezpůsobuje při tom škody tkáňovým buňkám člověka a jiným vyšším organizmům, tzn. somatickým živočišným buňkám mnohobuněčného systému.

—- Mikroorganizmy během své životní činností neprodukuji látky a nemají efektivní systémy ochrany proti oxidantům, proto elektrochemicky aktivované biocidní roztoky, jsou pro ně vysoce toxické. Biocidní látky v elektrochemicky aktivovaném ASOREu , nejsou toxické pro somatické buňky člověka, protože jsou zastoupeny oxidanty podobnými těm, které produkuji buňky vyšších organizmů.

—- Mezi ostatní faktory vysoké biocidní aktivity ASOREu patří následující:

– Nízká mineralizace ASOREu a jeho zvýšená schopnost hydratace, v důsledku zvětšení propustností buněčných stěn a membrán, vytvářejí podmínky pro intenzivní osmotický přenos oxidantů do vnitrobuněčného prostředí. Osmotický přenos oxidantů přes blány a membrány mikrobních buněk je mnohem intenzivnější, než přenos přes membrány somatických buněk, vzhledem ke značně rozdílnému gradientu daných typů buněk.

– Zrychlenému elektroosmotickému přenosu oxidantů do bakteriálních buněk napomáhají četné elektricky nabité mikro bubliny elektrolýzních plynů, které vytvářejí v zónách styku s biopolymery, silná lokální elektrická pole s vysokým stupněm nestejnorodostí.

—- Přítomnost elektrolýzních plynů v ASOREu, rozdílných podle chemickému složení a fyzikálních vlastností oxidantů zbavuje mikroorganizmy možností adaptace
( bakterie se nestanou rezistentní vůči přípravku) a zaručuje vysoký biocidní efekt i při nízkých koncentracích.

—- V tabulce č.1 jsou uvedeny charakteristiky ASOREu, v porovnání s dezinfekčními prostředky, běžně používanými ve zdravotnictví.

Tabulka č.1 : Porovnání charakteristik ASOREu a jiných dezinfekčních roztoků.

Název, výrobce

Koncentrace pracovního roztoku, %

Charakteristika antimikrobní účinností

Spojení dezinfekčních a mycích vlastností

Adaptace mikroorganizmů k roztoku

Bakterii

Mikrobakterií

Víry

Houby

Spory

ASORE

0,01-0,05

+

+

+

+

+

Ano

Ne

Hypochlorid sodíku (Rusko, USA aj.)

0,1-0,5

+

+

+

+

Ne

Ano

Persept
(USA)

0,5

+

+

+

Ne

Ano

Chloramin (Rusko)

1,0-3,0

+

+

+

+

Ne

Ano

Chlorhexidinu biglukonat (Rusko)

0,5-4,0

+

+

+

Ne

Ano

Lyzoformin-special
(Švýcarsko)

0,5-4,0

+

+

Ne

Ano

Virkon KRKA
(Slovinsko)

0,5-2,0

+

+

Ne

Ano

Lizetol-AF
(Německo)

2,0-5,0

+

+

+

+

Ne

Ano

Sydex
(USA)

2,0

+

+

+

+

Ne

Ano

BAKTERICIDNÍ PŮSOBENÍ

Baktericidní působení proti následujícím organizmům není úplným výčtem předpokládané účinnosti, která byla sledovaná při aplikacích ASOREu v zemích EU, USA,Ruska, Japonska, Jihovýchodní Asie:

Listeria monocytogenes Legionella

Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Salmonella
choleraesuis
Enterobacter cloacae Streptococcus pyogenes Streptococcus
facaelis
Enterobacter aerogenes Salmonella typhimurium Klebsiella
pneumoniae
Proteus vulgaris Serratia marcescens Shigella flexneri
Shigella sonnei Salmonella typhi Proteus mirabilis

Fusobacterium necrophorum
E. coli
Staphylococcus aureus (rezistentní na antibiotika)
Staphylococcus facaelis (rezistentní na antibiotika)
E.coli (rezistentní na antibiotika)
Klebsiella pneumoniae (rezistentní na antibiotika)
Staphylococcus epidermidis (rezistentní na antibiotika)
Pseudomonas aeruginosa (rezistentní na antibiotika)

Canine parvovirus Porcine parvovirus Rubella
Canine distemper virus chřipkový virus Honkong A Adenovirus typ 4
Rabies virus Herpes simplex typ 1 Pseudorabies virus
Feline leukemia virus Herpes simplex typ 2 Infectious bronchitis
virus (Avian IBV)
Feline picornavirus Vaccinia

Zabíjí virus HIV – 1 (AIDS) na površích / předmětech znečištěných krví nebo tělními tekutinami/ v zařízeních, kde lze předpokládat znečištění neživých povrchů /krví nebo tělními tekutinami/ a kde lze předpokládat nebezpečí přenosu virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV – 1) (spojovaného s nemocí AIDS).

Ptačí chřipka – jako prevence proti nákaze ptačí chřipkou byly ošetřovány chovy
drůbeže ve Vietnamu, Malajsie aerosolou aplikaci ASOREu a takto udržované
chovy nebyly napadeny tímto vírem.

Úmyslná bakteriální kontaminace (teroristické hrozby) a šíření epidemii

Širokospektrální využití účinnosti ASOREu s oporou jeho mechanismu
působení a s přihlédnutím na neškodnost na lidský organismus při jeho aplikaci,
lze doporučit využití ASOREu k okamžitému nasazení při podezření na úmyslné
šíření bakteriální kontaminace (antrax) nebo epidemie! Lze jej využít přímo v místech
pohybu lidí, shromažďování velkého množství lidí, zvířat. Ošetření prostorů za jejich
přítomností!

3. ROZSAH VYUŽITÍ

Souběžně s vytvářením nových technických systémů se rozvíjejí a zdokonalují metodiky použití elektrochemicky aktivovaného ASOREu, nejen ve zdravotnictví, ale i v jiných oblastech, například pro dezinfekce pitné vody, vody v plaveckých bazénech, komunálních a průmyslových odpadních vod a dezinfekce v potravinářském průmyslu, veterinářství, živočišné výrobě, prevence před epidemiemi a bakteriální kontaminaci.

3.1. ROZSAH VYUŽITÍ PRO ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY A OCHRANU OBYVATELSTVA

Osobní ochrana:

Osoby které mohou být na povrchu těla bakteriálně kontaminované provedou omytí končetin, těla, obličeje v roztoku ASOREu 1:5. Stejně tak provedou i preventivní očistu osoby manipulující s podezřelým materiálem, pohybující se v kontaminovaném prostředí, provádějící dekontaminaci jiných osob. Způsob provedení – použití lázní, postřiku ručních aplikátorů, průchodem prostorem aerosolovou aplikaci. Po provedení desinfekce není nutný oplach čistou vodou.

Očista věcí, přístrojů a zařízení

Věci použité při zásahu v podezřelém nebo kontaminovaném prostoru se podle konkrétní situace provede dekontaminace položením do lázně s roztokem ASOREu v poměru 1:10-20 na dobu 10 minut. Nebo bude provedena aplikace na zařízení aerosolovým postřikem v poměru 1:5 . Doporučujeme hrubé znečistění omýt a při této činnosti mycí lázeň ošetřit ASOREu v poměru 1:100. Po provedení desinfekce není nutný oplach čistou vodou.

Dekontaminace ploch a prostorů:

Při provádění zásahu na plochách ( například po povodních) je doporučeno využít ručních, strojních postřikovačů nebo přisávaní do tlakového mytí. Velmi účinným způsobem je aplikace pomoci vyvíječe aerosolu s dávkou 50 ml koncentrátu na 1m3 vzduchu . Při preventivní aplikaci je vhodná koncentrace roztoku poměru 1:5 za stejného dávkování vyvíječe aerosolu. Při hrubém biologické znečištění je nezbytné odstranit toto znečištění a povrch opět ošetřit. Poměr koncentrace 1:20, při preventivním ošetření 1:100. pro ohnisko kontaminace zvýšit koncentraci na 1:5 až 1:1.

Při provádění zásahu v prostorách budov, hal(chovu prasat, drůbeže apod.), dopravních prostředků se aplikace provádí pomoci vyvíječe aerosolu s dávkou 30-50 ml koncentrátu na 1m3 vzduchu. Pro preventivní ošetření vzduchu ve ventilačních systémech budov, tunelů a pod postačuje dávkování 5ml na 1m3 ošetřovaného vzduchu

Vzdušná desinfekce prováděná v halách, provozovnách na přípravu potravin, jídel, aplikací do halových klimatizací, interiéru konferenčních sálů , dopravních prostředků ( busy, letadla, vlaky, metro atd) a podobně zabraňuje šíření nákaz vírového původu, vzdušných bakteriálních kontaminací, zlepšuje pocit svěžího vzduchu a podporuje imunitní systém ( ve zdravotnictví jako inhalační metoda).

Záchody. Na WC se provádí běžný denní úklid, zahrnující mytí umyvadel, pisoárů, záchodových mís , podlah a jejich následný postřik ASOREem. Generální úklid, zahrnující všechny elementy běžného úklidu s doplňkovým mytím vodo odolných povrchů stěn 0,05%-ním ASOREu se provádí jednou za týden.

Systémy pro epidemické a živelné pohromy:

Aplikace ASOREu pro zajištění prevence před rozšiřování epidemických rizik je prováděna dávkováním roztoku v poměru 1:5 na pojezdové a pochozí rohože. V poměru 1:20 do ostřikových rámů nebo do aerosolovacích zařízení dekontaminačních linií vozidel a osob umístěných na komunikačních směrech postiženého rajónu a budov.

Havarijní zajištění vody, dekontaminace po povodních, :

Pro potřeby řešení nezbytného zajištění zdroje vody (pitné, užitkové) provede ošetření- desinfekci obalů, nádrží, vodojemů, studní oplachem stěn v poměru 1:20. U studní aplikuje do objemu studny ASOREu 1:100 a poté vyčerpá objem studny, vodojemu, nádrže. Pak aplikuje na objem studny ASOREu v poměru 1:500.

Ošetření vody:

Testy prokázaly, že ASOREu je účinný dezinfekční přípravek používaný v v poměrech
1: 500-2000.pro pitnou vodu i užitkovou vodu

Determinace organických sloučenin chloru a trihalogenmetanů se ukázaly významně menší než je přípustné podle německých norem pro pitnou vodu, nemluvě o koncentraci volného chloru v roztoku ASOREu.Navíc, poněvadž formace halogenů byly významně menší než je přípustné podle německých norem pro pitnou vodu a pH hodnota vody jen slabě poklesla, roztok je doporučován jako bezpečný a účinný dezinfekční přípravek.

Parametry roztoku ASOREu jsou následující:

–     pH od 6,0 do 8,5

–     koncentrace (obecně) aktivního chloru je 500-700 mg/l – velmi nízké koncentraci aktivního chloru, přípravek ASORE rozptýlený ve vodě, jak ukazuje tab.2, nevykazuje žádné toxické účinky ani formy toxických sloučenin

–     velmi vysoká účinnost oxidantů s nízkou (setiny procentních podílů) koncentrací účinných látek, které neškodí chemicky ani nenarušují další vitální charakteristiky čištěné vody a nevytvářejí žádné toxické sloučeniny.

 Tab. 2

Ošetřená voda

Koncentrace aktivního chloru (v ošetřované vodě)

chlornan

ASORE

Pitná voda

1-4 mg/l

0.25-0.5 mg/l

Povrchová voda

35-55 mg/l

5-10 mg/l

 

       Výsledkem dezinfekce (za nepřítomnosti nadměrného množství organických
usazenin) je, že TMC je rovna 0.

       Chemické a jiné vitální charakteristiky vody nejsou dotčeny.

       ASORE proniká do pórů povrchových úprav vodovodních trubek,
ale i dalších materiálů.

       ASORE eliminuje biofilm a řasy v rozvodných sítích.

       Vodovodní potrubí a zařízení nemusí být vyplachováno vodou po dezinfekci.

       ASORE neškodí původním přírodním vlastnostem vody.

       ASORE snižuje chuť a vůni po chloru, zvyšuje přírodní chuť a vůni .

       ASORE může být skladován a uchováván po dobu 9 měsíců.

       Jednoduché dávkování.

       Vysoká úroveň bezpečnosti: žádné rizikové chemikálie produkované nebo
používané.

 

Mobilní cisterny:

Pro zachování bakteriální čistoty stěn a zařízení cisteren je nezbytné v poměru 1:1000 dávkovat ASORE do objemu cisteren

Vody v uzavřených cyklech ( chladicí lázně klimatizací, umělé kašny, lagúny, bazénky, vodopády, osvěžovače, zvlhčovače) Aplikace roztoku ASOREu se zabraňuje bakteriální kontaminaci a v jemných kapénkách s výparem do ovzduší se provádí desinfekce vzduchu!

4/ SLUŽBY K DODÁVCE ASOREU

4.1 SKLADOVÁNÍ

ASORE je nutné uložit v obalech dodavatele do skladu, na místo v teplotách nepřekračující 35oC , bez přímého slunečného svitu. Dojde-li ke zmrznutí obsahu kvalitu ASOREu to nezmění. Záruka kvality koncentrátu – zachování výrobních parametrů je 9 měsíců. Výrobce dodává ASORE ve 5, 30 a 1000 litrových obalech.

4.2.EKOLOGICKÁ BEZPEČNOST A ODSTRAŇOVÁNÍ

ekologická bezpečnost roztoku ASOREu skládajících se z metastabilních (časem samovolně se rozkládajících) sloučenin chloru a kyslíku, po jejichž degradaci vznikají chemicky neaktivní přírodní látky. Relativně krátká doba zachování nejvyšší biocidní,sporocidní a virulicidní aktivity, a také její rychlá ztráta při použití (v průběhu účinkování se vybije ORP) činí elektrochemicky aktivovaný ASORE ekologicky bezpečným (jde o slaný roztok) a po jeho aplikaci není nutné provádět neutralizaci.

Odstraňování ASOREu – po lhůtě trvanlivosti lze provést měření parametrů koncentrátu a dokončit jeho využívání v běžném provozu změnou dávkovacích poměrů nebo přímo po mycí lázní na plochy podlah, stěn, zařízení apod. Na žádost klienta dodavatel odebere prošlý ASORE.

Pro případ využívání ASOREu Záchrannými systémy- služby obyvatelstvu apod. dodavatel odebere po 6 měsících nevyužitý ASORE a dodá nově vyrobený.

Technické upřesnění:

Očista věcí, přístrojů a zařízení

Věci použité při zásahu v podezřelém nebo kontaminovaném prostoru se podle konkrétní situace provede dekontaminace položením do lázně s roztokem ASOREu v poměru 1:10-20 na dobu 10 minut. Nebo bude provedena aplikace na zařízení aerosolovým postřikem v poměru 1:5 . Doporučujeme hrubé znečistění omýt a při této činnosti mycí lázeň ošetřit   ASOREu   v poměru 1:100. Po provedení desinfekce není nutný oplach čistou vodou.

 

Dekontaminace ploch a prostorů:

Při provádění zásahu na plochách ( například po povodních) je doporučeno využít ručních, strojních postřikovačů nebo přisávaní do tlakového mytí. Velmi účinným způsobem je aplikace pomoci vyvíječe aerosolu s dávkou 50 ml koncentrátu na 1m3 vzduchu . Při preventivní aplikaci je vhodná koncentrace   roztoku poměru 1:5 za stejného dávkování vyvíječe aerosolu. Při hrubém biologické znečištění je nezbytné odstranit toto znečištění a povrch opět ošetřit. Poměr koncentrace 1:20, při preventivním ošetření 1:100. pro ohnisko kontaminace zvýšit koncentraci na 1:5 až 1:1.

Při provádění zásahu v prostorách budov, hal(chovu prasat, drůbeže apod.), dopravních prostředků se aplikace provádí pomoci vyvíječe aerosolu s dávkou 30-50 ml koncentrátu na 1m3 vzduchu. Pro preventivní ošetření vzduchu ve ventilačních systémech budov, tunelů a pod postačuje dávkování 5ml na 1m3 ošetřovaného vzduchu

Vzdušná desinfekce prováděná v halách, provozovnách na přípravu potravin, jídel, aplikací do halových klimatizací, interiéru konferenčních sálů , dopravních prostředků ( busy, letadla, vlaky, metro atd) a podobně zabraňuje šíření nákaz vírového původu, vzdušných bakteriálních kontaminací, zlepšuje pocit svěžího vzduchu a podporuje imunitní systém ( ve zdravotnictví jako inhalační metoda).

Záchody. Na WC se provádí běžný denní úklid, zahrnující mytí umyvadel, pisoárů, záchodových mís , podlah a jejich následný postřik ASOREem. Generální úklid, zahrnující všechny elementy běžného úklidu s doplňkovým mytím vodo odolných povrchů stěn 0,05%-ním ASOREu se provádí jednou za týden.

 

Systémy pro epidemické a živelné pohromy:

 

Aplikace ASOREu pro zajištění prevence před rozšiřování epidemických rizik je prováděna dávkováním roztoku v poměru 1:5 na pojezdové a pochozí rohože. V poměru 1:20 do ostřikových rámů nebo do aerosolovacích zařízení dekontaminačních linií vozidel a osob umístěných na komunikačních směrech postiženého rajónu a budov.