David C.Korten : Když korporace vládnou světu


napsal  Jan  Čermák

Vydalo slovenské nakladatelství Paradigma v roce 2001, originál je psán v roce 1995!

V prologu knihy cituje autor Václava Havla: Považuji za opodstatněné se domnívat , že novověk skončil. Mnoho věcí totiž nasvědčuje, že se nacházíme v přechodné dějinné fázi, v které jakoby cosi odcházelo a cosi jiné se bolestně rodilo, kdy jako by se něco drobilo, rozkládalo a vyčerpávalo a něco jiné nenápadně z těchto trosek povstávalo.

Autor , Američan, hodně cestoval v rámci amerických rozvojových programů a píše: Kamkoli jsem přišel, u běžných lidí téměř všude převažoval pocit, že instituce, na kterých jsou závislí, selhávají. Propadají obavám z budoucnosti, která se pro ně a jejich děti zdá čím dál beznadějnější.

Býval jsem typický konzervativec, ale postupně jsem přišel k závěru, že právě tradiční rozvoj, prosazovaný MMF, je hlavní příčinou, a ne řešením, celosvětové ustavičně se prohlubující krize, která může být pro lidstvo osudná.

Mocní soustředili národní bohatství do svých rukou a zbavili se zodpovědnosti za své méně úspěšné bližní. Američtí dělníci v zoufalém úsilí zachovat si pracovní místa, jsou nuceni soutěžit s ještě zoufalejšími Mexičany. Obchodní společnosti mají sice americká jména, už ale necítí loajalitu k jakékoli zemi. Aktivní propagandistická mašinerie kontrolovaná největšími korporacemi nás ubezpečuje, že konzumismus je cesta ke štěstí, že globalizace je historická nevyhnutelnost a dobrodiní. Tyto mýty jsou šířeny s cílem zamaskovat skutečnost , že globální transformace lidských institucí je důsledkem úmyslných zásahů malé elity, která díky svým penězům žije ve světě iluzí, vzdálená od většiny lidstva.Problém nespočívá v obchodě ani trhu, ale ve vážně narušeném globálním ekonomickém systému, který se vymkl jakékoli lidské kontrole.Systém zaměřený na množení peněz vidí v lidech zdroj neefektivnosti a usiluje se jich na každé úrovni rychle zbavit.

Pro miliony mladých lidí v USA je nesplnitelným snem, aby vyrůstali v stabilní rodině a dožili se dospělého věku. /50%/ 55% dospělých Američanů nevěří tomu, že člověk si může zabezpečit lepší život pro sebe a svou rodinu tím, že bude tvrdě pracovat a dodržovat pravidla. Popisují současný systém jako hluchý a slepý vůči veřejnému zájmu, ovládaný penězmi.

Popisuje historii vzniku korporací. Podle něj to rozhodně nebylo nic „samovolného“. Odvolává se na Adama Smithe, který považoval obchodní společnosti , podobně jako vlády, za nástroje potlačující soutěž na trhu: všechny korporace byly založeny na to, aby zabránili snižování cen. V mladé americké republice byly hnací silou ekonomiky rodiné farmy a podniky, což se shodovalo s ideály Adama Smithe. Bylo to v souladu s přesvědčením, že rozhodnutí o investicích se mají přijímat na lokální úrovni a demokraticky. Ještě v roce 1855 v kauze Dodge v. Woolsey nejvyšší soud potvrdil, že ústava nedává neodcizitelné práva obchodní společnosti, a že korporace omezují suverenitu jednotlivců.Díky obrovským ziskům z vojenských zakázek za občanské války a korupci, si dokázaly odvětvové zájmové skupiny koupit zákonodárný sbor. A.Lincoln poznamenal: Obchodní společnosti byly vyzvednuty na trůn…Bude následovat éra korupce, moc peněz se bude usilovat využít předsudky lidí na to, aby prodloužila své vládnutí..až bohatství soustředěné v rukách několika málo lidí přivede republiku do záhuby…. Soudci byli vůči zájmům obchodních společností vstřícní a vynášeli rozsudky, že sami dělníci jsou zodpovědní za úrazy utrpěné v práci…mezi lety 1888-1908 zahynulo v důsledku pracovních úrazů 700 000 Američanů.

Otázka způsobu vládnutí: Logika je jednoduchá, na volném trhu lidé vyjadřují svou suverenitu přímo tím, že hlasují svými dolary. Když nemáte dolary, nemáte žádný hlas. Proto je podstatou trhu náklonnost vůči bohatým. Čím víc se trh uvolňuje a globalizuje, moc přechází od národních vlád do rukou globálních obchodních společností, jejich zájmy jsou vzdálené od zájmu jednotlivců.

Problém spočívá hluboko v systému pravidel, kterými se korporace řídí. Ty, kteří nejsou ochotní se podřídit se nahradí jinými, kteří jsou poslušnější.

Ideologie volného trhu je přijímána se zápalem typickým pro fundamentalisticky slepou víru. Jedinou mírou hodnoty jsou podle ní peníze.Ekonomové slouží jako kněžstvo, vyznává hodnoty ponižující lidského ducha, za skutečnost vydává imaginární od reality odtržený svět. Zpochybňování jejich doktríny je považováno za herezi. Extremistický charakter jejich postoje se projevuje v tom, že nabízejí jen dvě možnosti: buď volný trh, nebo státem kontrolovanou ekonomiku. V rozporu s dějinami a logikou nechtějí připustit, že ve veřejné diskusi by měli mít místo i ti, kteří volné trhy odmítají, ve prospěch veřejné zodpovědnosti.

..práva mají jen ti, kteří mají majetek, filozofie tržního liberalismu fakticky osvobozuje ty, co mají majetek od jakýchkoli poviností vůči těm, co ho nemají. Legitimují systém který institucionalizuje chudobu, přičemž tvrdí, že chudoba je důsledkem lenosti a vrozených dědičných chyb chudáků.

Děj 74. Epizhody Star Treku se jmenuje Nadoblační dozorci. Vládcové planety Stratos se věnují umění v krásném pokojném městě zavěšeném nad povrchem planety. Pod nimi žijí Trogliti, dřou v dolech, vystavení stálému násilí, aby získali „kredity“. Celou planetu kolonizovali vládcové, kteří se úspěšně odrthli a izolovali od lidí a od planety, na kterých byl jejich luxus závislý. Do očí bijící podobnost s naším světem. Je to spojení světových finančních elit a jejich přetavení do jedné masy bez státní příslušnosti, obývající nadoblačné výšiny, odrtžené od světa v němž žije většina smrtelníků.

Oportunisti a demagogové korporátního libertarianismu spojili peníze a moc obchodních společností s populistickými zájmy, s cílem prosazovat politiku, které výsledkem je povýšení zájmu korporací nad zájmy lidí. Toto protiřečení zůstane neodhaleno do doby, dokud libertariáni budou moci své úsilí vykládat jako zápas mezi liberály prosazující vysoké daně a silný stát a konzervativci vyznávající rodinné hodnoty a bojující o individuální svobodu a zodpovědnost. Tato maska jim zabezpečila úspěch v útoku na sociální programy, prosadili úlevy pro bohaté a větší svobodu korporací. Tragikomické na celé věci je to, že mnozí konzervativní voliči jsou přesvědčeni, že svým hlasem napomáhají, aby se moc dostala do rukou malých institucí.

V roce 1957 korporace v USA poskytly 45% všech příjmů majetkové daně. V roce 1987 to bylo 16%.

Celá globální konkurence je jedna nečistá hra. Lidi a firmy staví proti sobě v soutěži, kterou lidé téměř vždy prohrávají. V rozporu s tím, co se nás libertariáni snaží přesvědčit toto není výsledkem nezvratných historických sil, které lidé nemohou ovlivnit. Jsou to dobře nacvičené sehrané lidské hlasy obyvatel Stratosu, které k nám hovoří z nadoblačných výšin, přes propast, kterou většina lidstva nikdy nepřekročí. Je dobré vědět, že ekonomická globalizace byla pečlivě připravena a prosazena jako politický program-převážně mimo veřejnou diskusi. Politické kroky, které prosazuje elita, jsou čím dál tím efektivnějším útokem na demokracii. Ekonomická globalizace není v zájmu lidstva a není nevyhnutná. Politická moc projevuje sklon přizpůsobit se ekonomické moci. Existuje proti tomu jediná alternativa: lokalizovat ekonomiky, rozdělit ekonomickou moc a demokracii přiblížit lidem.

Prvním tvrzením obracejícím realitu naruby je to, že v tržní ekonomice spotřebitel rozhoduje a trh jen reaguje. Korporacím nic nebrání přetvářet hodnoty k obrazu svému. V roce 1990 používalo 20 mil USA školáků učební materiály/učebnice/ sponzorované korporacemi. 1984: Usilují o svět kde by univerzální symboly vytvořené a vlastněné nejmocnějšími korporacemi nahradily charakteristické kulturní symboly, které lidi vážou k určitým místům, hodnotám, společenství. Je možné, že tyranie trhu je nenápadnější než tyranie státu, ale není méně efektivní, pokud jde o zotročování mnohých pro zájmy malé skupiny lidí.

Jednou z ideologických premis korporativního liberalismu je to, že investice je produktivní, protože zvětšuje velikost ekonomického koláče, zvětšuje čistý blahobyt společnosti,a je proto prospěšná pro každého. Ve zdravé ekonomice to tak je. Globální ekonomika , ale není zdravá. Odměňuje investory, kteří nevytváří bohatství, ale existující bohatství těží a hromadí.

Najít způsob, jak vytvořit novou hodnotu, v moderní sofistikované ekonomice není lehké. Je téměř nemožné objevit možnosti produkce zisku v objemu požadovaném nenasytným finančním systémem, který mnohonásobně převyšuje výnosy produktivní ekonomiky.Na svobodném trhu je slabším hráčem firma, která investuje do budoucnosti, poskytuje zaměstnancům bezpečné dobře placené místa, platí místní daně, chová se ekologicky zodpovědně. Toto vše snižuje zisk, je proti zájmům akcionářů, trh vytváří negativní selekci. Situaci kdy si trhy žádají maximální krátkodobé zisky a spekulanti číhají na každou firmu, která nedokáže dost šikovně přesouvat své náklady na úkor společnosti, aby se jí zmocnili. Minimalizace mzdových nákladů se stala zaklínadlem. Koncentrace ekonomické moci do rukou relativně malého počtu korporací vede k zajímavému protiřečení. Libertariáni pravidelně prohlašují, že centrální ekonomické plánování nefunguje. Avšak úspěšné korporace mají mnohem větší kontrolu nad ekonomikami, které spadají do jejich produkční sítě, jak měli kdy centrální plánovači v Moskvě. Nelze přehlížet, že pokud jde o zaměstnance, korporace patří mezi nejautoritativnější organizace a mohou být represivní jako totalitní stát.Ti , kteří pracují pro korporace prožijí většinu času, když nespí, pod autoritativním systémem, který jim diktuje jak se mají oblékat, jaké mají vyznávat hodnoty, jak se mají chovat, kolik mohou vydělávat – s minimální možností odporovat, bez možnosti odvolání mohou být okamžitě propuštěni.

Oblíbený argument libertariánů ve prospěch globalizace zní, že otevření národních trhů má za následek intenzivnější konkurenci a vede k vyšší efektivitě. Přehlížejí jednoduchou skutečnost, že když jsou trhy globální monopoly překračují hranice států a upevňují se na globální úrovni. Vznikají celosvětové monopoly.

Typickým rysem ekonomické globalizace je přesun moci z rukou lidí do rukou gigantických globálních institucí, kterým jsou zájmy lidí lhostejné. Stali jsme se zajatci tyranie degenerovaného systému, který funguje nezávisle od lidské vůle.

Globální konkurence je ve skutečnosti pádem na dno. Kdyby chtěl některý dodavatel postupovat čestně, jeho ceny budou automaticky vyšší než těch, kteří tak postupovat nebudou. Postavení zaměstnanců nezřídka připomíná otroctví. Nesmíme si dělat iluze, chovat se sociálně na globálním trhu je neefektivní a trh nemůže trpět ty, co takto postupují. V globální ekonomice nejen , že lidé jsou stále méně potřební, ale jejich požadavek na mzdu, ze které by se dalo vyžít, je hlavním zdrojem neefektivnosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice Knihovnička Jeníka Čermáka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

29 reakcí na David C.Korten : Když korporace vládnou světu

 1. Carlos V. napsal:

  Faktická poznámkečka – libertariáni dosud nikdy nikde nevládli. Ostatně tento směr je vcelku nový, určitě v porovnání s ostatními směry. Korporace tudíž zjevně nakrmili socialisté i konzervativci všech směrů.

  Moc korporací přichází povětšinou přímo od státu. Státy jim nejenže dávají zakázky, ale – a to zejména – ohýbají tržní prostředí tak, aby vyhovovalo právě jim. Ostatně o tom jsou všechny důchodové pilíře, zvýhodnění životních pojištění a stavebního spoření.

  Nemluvě navíc o státním ničení malých podnikatelů a zvýhodňování velkých. Zemědělec s pár kravami nikdy nemůže prodat mléko, protože nemůže dostát předpisům šitým pro velké podniky. Stejně tak byla zlikvidovány mnohé jiné podničky, stánky, cokoliv.

  I stát nařizuje tolik administrativy podnikům – velké to polehtá, malé zahubí. Vše je podřízeno nastavení prostředí jen někoho.

  Takže nevím nšvím, zdali toto vše přisuzovat lidem, co požadují osobní svobodu a osobní zodpovědnost.

  • Jan Čermák napsal:

   Vnímejte termíny prosím v americkém kontextu , je to američan. Překládal jsem ho ze slovenštiny… A u nás ti magoři vládli do teď a v USA zrovna stopli rozpočet. Říkají si tuším republikáni. Oni si říkají různě, jak se jim hodí.Ale brání peníze proti lidem. To mi přijde jako shrnující charakteristika. A ohánějí se při tom osobní svobodou, což je komické.

   • Carlos V. napsal:

    Asi jo. Ono označení těch směrů je všeobecně zmatené, odvislé od země, a dvojitý překlad může jen přidat…

    Z kontextu mi přijde, že v tomto článku by pro našince by se do článku místo slova „libertarián“ hodilo spíše „neoliberál“. Ale nejsa milovníkem definic, mohu se mýlit.

  • Puck napsal:

   Stát je k takovému chování donucen. Ne přímo, ale zprostředkovaně.
   Je přece známo, že kapitál si hledá oblasti, které jsou pro něj nejefektivnější. Čím méně se stát zajímá o podmínky, za kterých kapitál vytváří zisky, anebo mu ty podmínky ještě záměrně usnadňuje, tím větší má šanci, aby mu kapitál neutekl jinam.

   Poslední věta článku je určující :
   „V globální ekonomice nejen , že lidé jsou stále méně potřební, ale jejich požadavek na mzdu, ze které by se dalo vyžít, je hlavním zdrojem neefektivnosti.“

   • jezevec napsal:

    já tomu nějak nerozumim.
    stát je donucen jak?
    stát se musí řídit zákony.
    ty vznikají v parlamentu.
    parlament je volen lidmi, ne kapitálem.
    a ten předvýběr na kandidátkách obvykle prošel nějakými primárkami.
    jak toten kua kapitál dělá, že lidi volej jakože proti sobě?
    jak by se mohl stát nezajímat o to, co si lidi zvolí?

    • Puck napsal:

     Nejlépe to vyjádřil Topolánek :
     “ Kdyby lidé věděli, co chceme dělat, nikdy by nás nevolili. “
     Jaký důvod tedy měl Topolánek a spol., aby neplnil sliby voličům ? Byly to jen osobní zájmy ? Těžko !
     Nechali se koupil, stejně tak, jako vláda Nečasova.
     Zeman, Špidla, Gross, aspoň podporovali velkokapitál otevřeně, říkalo se tomu investiční pobídky.

 2. tresen napsal:

  Samozřejmě, jak jinak. Liberalismus je ten ďábel, co může za všechno – od zkázy křesťanských mravů založených na pokoře až po zničení volné hospodářské soutěže. 🙂
  Odvolávat se na klasiky jako Adam Smith, jak to činí autorův autor, je pak ovšem nonsens.
  Korporace jsou jistě zlo, nicméně pozor na proroky. Mohlo by se nám stát, že nás mimoděk či záměrně dovedou tam, kde jedna jediná, zato správná korporace bude dohlížet na to, aby se liberalismus stal pouhou vzpomínkou, udržovanou hrstkou disidentů.
  Zmatení pojmů může být prvním krokem.

  • Jan Čermák napsal:

   Nedá mi to. „Liberalismus je zlo“ , to tam přece nikde není. Snaží se jen popsat stav. Snad by se z toho dalo dovodit , že korporace jsou zlo, přesněji korporace v současné podobě nám vládnou a to je zlo. A Smith napsal leccos a odvolává se na něj protistrana – oni z liberálního instututu- a citují z něj jen to co se jim hodí. To A, ale ne už B, viz Sedláček a jeho ekonomie dobra a zla.

   • tresen napsal:

    Co jiného je tvorba pseudopojmů jako „korporativní liberalismus“?
    Ochočit si stát a chtít po něm výhody nemá s liberalismem nic společného.
    Nevím, kdo všechno se v současné Americe prohlašuje za libertariána. Já, ačkoli libertarián rozhodně nejsem, protože uznávám užitečnost státu, za ně snad aspoň mohu říci, že likvidovat svobodný trh a dusit konkurenci vymáháním výhod a státních intervencí by skutečného libertariána nenapadlo.

    • Jan Čermák napsal:

     No. Podstatou textu je přeci sdělení, že nám vládnou nikým nevolené korporace. Žádné státy, malé nebo velké, štíhlé nebo tlusté. Hádání se o pojmy smysl nemá žádný. V textu je jen zmíněno, že „pravice“ hájící „svobodu“ jednotlivce svým oslabením státu tuto nesvobodu jen zhoršuje. Ale ona levice není moc lepší.

    • XY napsal:

     „Korporativní liberalismus“ je jedním z důkazů, že liberální ideologie naráží jako všechny ostatní na hranice sebe sama. Potřebuje, podobně jako jiné, vytvořit svého dokonalého člověka, schopného si ukládat sebeomezení ve své individuální svobodě. Což v oblasti proklamované svobody bohatnutí v časech svobodného konkurenčního boje z principu není možné.
     Liberální ideály jsou krásné, asi jako ideály křesťanské či komunistické – nicméně NENAPLNITELNÉ, protože vždy zneužitelné. A od toho jsou lidé lidmi, aby všechno zneužívali. Bohužel. 🙂

     • Admirál napsal:

      Přesně tak. Zastánci liberaliznu spojte se!

      Už jsme to jednou zažili. V jiných kulisách. Idea je zářná, neposkvrněná, to, že se jí nedaří naplnit je dáno nedokonalostí lidí.

      Sajrajt jeden.

      Vyměňme lidi.

 3. Hudec napsal:

  Ke slovu pláč se nabízejí synonyma vzlykot, nářek, slzy, brek, štkaní (Slovník českých synonym a antonym, Lyngea 2007), ale žádné antonymum, tedy výraz s opačným významem, nezná.
  Ačkoliv se (prý) antičtí hrdinové plakat nestyděli, mně to nějak nejde – nejspíš nejsem hrdina, natož antický.
  Chtělo by to v protikladu k tomuto textu Jana Čermáka (podle mého soudu celkem věrně popisujícímu realitu, byť až příliš tóny vzlykotu, nářku, slz, brekotu a štkaní – viz výše) nějaký text „antonymický“. Jenže ti, kdo by ho mohli napsat nemají nejspíš čas – přepočítávají peníze a psaní nebývá (až na výjimky, kdy se píše o blbostech) příliš výdělečným oborem.
  Hrách na stěnu, pane Čermáku, řekla by teta Kateřina.

  • Jan Čermák napsal:

   Jo na mne je autor taky moc paranoidní, ale čím jsem starší, tím mi to přijde realističtější.
   Na konci má i nějaká ta řešení, je to část poněkud kratší a zmatenější, a mě už to přišlo moc dlouhé. Myslím, že zrníčka řešení by se našla i v tom pláči. Třeba i u nás schválili trestní odpovědnost právnické osoby, což je jedna z věcí, kterou tam má.
   Přes víkend jsem louskl Globálního minotaura co je na blistech, a to je teprv depka…

 4. Tacit napsal:

  Myslím, že článek (resp. v něm citovaná publikace) obecně odpovídá na hlavní příčiny problémů současného kapitalismu. Ten se nejprve vyvinul jako systém s nastavenými parametry (ne-korporatismus, ne-globalizace, vztah spotřebitel-trh) tak, aby jakožto systém fungoval – no, řekněme optimálně. Takto nastaven, delší dobu udržel základní funkce, dokud se ty parametry nezačaly měnit (většinou zvyšovat) a systém se dostal do nestabilního stavu. Dokonce v mnoha směrech.

  Domysleme to dál. Nakonec se tento globální systém obrátí proti většině lidí, i proti bohatým a ti všichni budou ovládáni nepatrnou hrstkou těch nejbohatších. Ta jim bude diktovat nejen nereálné ekonomické parametry jejich existence, ale dokonce způsob jejich života, bude jim určovat jejich potřeby, které ve skutečnosti nepotřebují, aby mohla zvyšovat ty veličiny systému, kterými jej ovládá.
  Tahle nerovnováha způsobí tak obrovskou nestabilitu vztahů, že zničí hlavní vyznávaný štít kapitalismu – demokracii.
  Je jen otázkou času, kdy tento stav nastane.
  Díky, Jane Čermáku za tento článek.

  • VáclavP napsal:

   pane Tacite píšete „… ale dokonce způsob jejich života, bude jim určovat jejich potřeby, které ve skutečnosti nepotřebují….“ Naposledy určoval lidem jejich potřeby komunismus. Chodit do pionýra, průvodu, ssm, na schůze, jíst kubánské pomeranče, nahrazovat hygienické potřeby, které nejsou v obchodech atd. Globalizace určitě neni ideální, ale je spíš výsledkem technologického vývoje, zkrácení času dopravy atd.

   • Admirál napsal:

    Technologický vývoj. Zkrácení času dopravy.

    Ano. To s tou dopravou je to pravé. Zkrácení času přesunu peněz z našich kapes do kapes globalistů. Penězovod.

    V globalizovaném světě prohrávají v dlouhodobém horizontu všichni, kromě úzké skupiny globalistů.

    Prohráváte i Vy. Ale asi si to ještě neuvědomujete. Jinak by jste nemohl napsat ty nesmyle o průvodech a pomerančích.

 5. Občan zZz napsal:

  Mimo téma

  Dovolil bych si upzornit, že dnes večer se vysílá v TV dokument Sylvie Dymákové ŠMEJDI.
  ČT 1 – 20 00 hod.
  Už o tom tady byla řeč. Je to prodejních akcích pro seniory, kde jim šmejdi prodávají (donutí koupit) za desítky tisíc korun třeba obyčejné hrnce .

  • XY napsal:

   Svoboda je ovšem nedělitelná, takže okrádat polosvéprávné staroušky patří přece k základním svobodám podnikatele. 😉

   • est napsal:

    Druhou stranou mince je odpovědnost. Pro mě mravní integrita.

    • XY napsal:

     Ne, že bych s vámi srdečně nesouhlasil, tedy souhlasil, ale kampak s mravní integritou, když přece pecunia non olet. A každý z těch šikulů se bude odvolávat na svobodu trhu a právo na podnikání a bude dovozovat, že je zcela legitimní přesvědčovat zákazníky ke koupi jejich skvělého produktu. Žijeme přece ve svobodné společnosti a každý má právo zbohatnout na bezmoci druhého…

   • est napsal:

    Chápu, že ironizujete, chtěl jsem, no, jako vždycky 🙂

   • Občan zZz napsal:

    Přesně tak, využít slabosti někoho kdo se neumí bránit a pořádně se na něm napakovat. Zákon džungle kde vládnou šelmy, které mají u nás neomezenou svobodu.

  • Carlos V. napsal:

   Nevidím nic špatného dokázat prodat výrobek za dobrou cenu. I forma prodejních akcí mi příjde neškodná.

   Ovšem zcela něco jiného jsou některé praktiky – vyhrožování, vydírání, lhaní.

   • vonrammstein napsal:

    Tohle není ten případ. Výrobky na těchhle akcích jsou pekelně předražené, přístup prodejců brutální. Navíc si uvědomte, že atakují většinou staré lidi, kteří z různých důvodů už nejsou tak docela při smyslech, i když jsou formálně svéprávní.

    • Carlos V. napsal:

     Těžko říct. Znám staré lidi, co pravidelně akcí účastní. Pojí, seberou cetky, nikdy nic nekoupí. Ale jezdí jen na agentury, co znají či jsou jim doporučeny.

   • est napsal:

    Nechci na závěr prudit, ale Váš post lze snadno vztáhnout na OZE.
    Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

 6. jihočech napsal:

  Pořad o dnešních „šmejdech“. Ne že bych měl prodejní agenturu, dokonce mne také jednou napálili, takže je nemám zapotřebí hájit. Nicméně ČT stále dokola ukazuje na malé rybky, aby odpoutala pozornost od velkých Šmejdů.
  Co jsou to tito „šmejdi“ ve srovnání s velkými podnikateli, Bakala, H-systém a stovky jiných.

Komentáře nejsou povoleny.