Lex mi předvedl, že být investigativcem skutečně není zas až tak těžké!


Nechtěl jsem  dneska  sáhnout  na  klávesy. Zásobu  článků pro Kosu mám  do  příští  středy  včetně,  je  krásně,  já mám  sekat  trávu,  luxovat a  také  jsme  slíbil Karkuli,  že  zajedeme  za  mladými na  chatu.  Prostě  situace je taková,  že  bych  ve  vlastním i rodinném zájmu  měl  být  od počítače  co nejdál.

Ale nedalo mi, abych  nemrknul  na Kosu a  dění  kolem  ní.  Což  jsme neměl  dělat. Protože  jsem  musel sednout  za  klávesy..

Přesvědčil  jsem se totiž ,  že  až  budu mít na  starost zejména  Kosu,  tedy v důchodu,  že  v podobných  případech  jako  je  právě  běžící  kauza  Parkanová  – CASA, když o nich  budu  zkoušet  faktograficky  psát,  vyplatí se, si provést daleko hlubší  rešerši,  než  zatím  provozuji.  Že  čas  tomu  věnovaný  se vyplatí. Pokud   Kosa  má  být  opravdu  ostrá  a  jiným  čtením  než  takové  pernější  nedělní  matiné  ke  kávě.

Předvedl mi  to názorně  Lex.  Že  když  člověk  logicky  uvažuje a  dá  si práci  sáhnout  do  vážných a přiznejme  trochu  nudných  zdrojů,  má  k disposici  nakonec  velmi  třaskavou  materii, která  může  směle  soutěžit  s výtvory  tzv. českých  investigativců!  Rozhodně bude kvalitnější  než  všelijaké řízené  provokace   Janka  Kroupy  nebo  materiály Sabiny  Slonkové, evidentně postavené  na  šťavnatých  policejních  únicích.

Ne,  k hodně  tvrdému  matroši, který popisuje  dostatečně  dění  za kulisami  bohatě  stačí  tzv.  otevřené  zdroje.

A  teď  k věci –  vím kolik čtenářů  chodí na  Kosu,  kolik  jich  kliklo  na  kterýkoli  zveřejněný  článek.  Ale  netuším,  kolik  z nich  čte  diskuse, Vím naopak jen  to, že  do nich   aktivně  vstupuje  jen a si  5%  ze  všech návštěvníků Kosy.

Proto  si  myslím,  že  spousta  toho  důležitého, co  v diskusích  zazní, jde, ohledně  čtenářského kmene – do ztracena.  A  to i  v případě velmi unikátních zjištění.  Jaká třeba  teď  předložil  v diskusích  přítel Lex!

Z toho to  důvodu  jsem se  rozhodl  dva  jeho  diskusní  vstupy  učinit  hlavním sdělením tohoto  článku a  doplnit  je  svými  poznámkami. Protože  byste  měli  vědět,  jaká  je  podstata  kauzy  CASA, co se okolo ní  odehrává a  kdo se nám co snaží  doslova  nakecat nesmysly / že  Kalousku/!!

Lexův  vstup  první a  zásadní kvůli  rozsahu  malinko  krácený  o  nesouvisející  věci s podstatou  CASA:

Včera jsem pod svým článkem v diskusi dal odkaz na věstník NKÚ, ve kterém je mechanismus nákupu letounů CASA (navíc v inkriminovanou dobu pro Česko jasně nepotřebných, neboť adekvátní letouny An 26, které armáda měla ve výzbroji, měly a mají technickou životnost do let 2011 – 2014 – dodnes v době zákazů létání CASA je nahrazují) precizně popsán v rámci závěrů kontrolních akcí.
Proto si pro jistotu dovolím to podstatné (vše, co se týče CASA) z toho kontrolního závěru z roku 2010 tu přetapetovat:
“Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2010 pod číslem 10/10. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ MVDr. Rudolf Němeček.
Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (dále také „AČR“).
Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2009, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné.
Kontrola byla prováděna v době od května 2010 do února 2011.
Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále také „MO“).
MO podalo proti kontrolnímu protokolu námitky, které byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podalo MO, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ.
Kolegium NKÚ na svém IX. zasedání dne 2. května 2011
schválilo usnesením č. 9/IX/2011
kontrolní závěr v tomto znění:
I. Úvod
MO je organizační složkou státu a ústředním orgánem státní správy zejména pro zabezpečování obrany České republiky a řízení AČR. MO je správcem rozpočtové kapitoly 307 a správcem programů, v jejichž rámci je pořizována vojenská technika. Je zodpovědné za efektivní využití peněžních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly 307.
V období let 2003 až 2006 došlo v rámci reformy postupně k reorganizaci a redislokaci útvarů a zařízení AČR. Vojenská technika AČR byla a je pořizována v rámci mnoha programů reprodukce majetku, vedených v informačním systému programového financování.
Kontrole bylo podrobeno pořizování techniky AČR, a to zejména postup přípravy a zabezpečování realizace akcí v rámci podprogramů a programů se zaměřením na poskytování a užití vynaložených finančních prostředků státního rozpočtu na stanovený účel a zabezpečování optimalizace jejich použití, přičemž se kontrola zaměřila na dodržování zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a vyhlášky č. 40/2001 Sb., resp. č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Kontrola byla zaměřena především na soulad realizovaných nákupů vojenské techniky s koncepcemi AČR, na realizaci nákupů, splnění technických parametrů a využívání nakoupené techniky. Kontrolovány byly části programů a podprogramů, z nichž byly financovány akce spojené s pořízením:
a) středních dopravních letounů A-319CJ,
b) taktických transportních letounů CASA C-295M,
c) vrtulníků Mi-171Š a Mi-35 a jejich modernizaci,
d) lehkých obrněných vozidel IVECO,
e) dělostřeleckých střeleckých a vyhledávacích radiolokátorů a trenažérů ARTHUR,
f) středních terénních automobilů.
Celkové výdaje státního rozpočtu na pořízení uvedené techniky dosáhly cca 18,2 mld. Kč.
Pozn.: Právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.
II. Skutečnosti zjištěné při kontrole
1. Koncepce výstavby AČR………
Zásadními nedostatky uvedených koncepcí byly:
––absence analýzy výchozího stavu a určení cílového stavu výzbroje AČR, z nichž by vyplývalo, jakou techniku AČR skutečně potřebuje ke splnění svých úkolů ve vazbě na vojenské ambice ČR;
––nedostatečné zdůvodnění potřeb pořizování nové techniky a výzbroje;
––absence finančního a časového rámce, z něhož by vyplynulo, kdy a v jakém finančním objemu má být technika pořízena.
2. Pořízení vybrané techniky …..
…………
2.2 Pořízení letounů CASA C-295M
V koncepcích 2002 a 2003 byly uvedeny „velkokapacitní letouny“. O nákupu středních taktických letounů MO neuvažovalo. Pořízení letounů CASA C-295M (dále také „CASA“) nevycházelo ze skutečných potřeb AČR a došlo k němu o několik let dříve, přestože střednědobý plán na roky 2006 až 2011 tuto akvizici nezahrnoval. Letounům An-26 končil technický život v letech 2011 až 2014.
Finanční parametr programu ev. č. 107 310 – Zvyšování schopností vzdušných sil II, zahájeného v roce 2007 s předpokladem ukončení v roce 2011, činil 28,9 mil. Kč, avšak v roce 2008 byla do programu zařazena akce ev. č. 107 316 0010 – Taktický transportní letoun – nákup a peněžní prostředky programu byly navýšeny na 5 476,5 mil. Kč včetně DPH.
Pořízení letounů CASA mělo být původně barterovým obchodem, tj. bez vynaložení peněžních prostředků státního rozpočtu.
Později však byly na nákup těchto tří letounů vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2 250 mil. Kč, které byly následně navyšovány až na částku 3 584,4 mil. Kč včetně DPH. Náklady na pořízení čtyř letounů CASA se započtením výdajů na přestavbu dvou letounů L-159 na letouny dvojího řízení ve výši 221,8 mil. Kč včetně DPH a ceny servisní podpory 982,3 mil. Kč včetně DPH by měly do konce listopadu 2013 činit 4 788,5 mil. Kč včetně DPH, avšak bez započtení hodnoty pěti vyměněných letounů L-159. Ke dni 14. prosince 2010 byla vyčerpána částka 4 133,9 mil. Kč včetně DPH.
MO uzavřelo smlouvu na servisní podporu (obsaženou v zadávací dokumentaci i nabídce zprostředkovatele) bez vyhlášení veřejné zakázky a se stejnou firmou, přičemž hrazení faktur je prováděno z neinvestičních výdajů.
Taktické transportní letouny CASA svými takticko-technickými parametry plní záměry AČR uvedené v koncepčních materiálech pouze částečně – například neumožňují plnohodnotnou taktickou přepravu osob a materiálu bez mezipřistání do oblasti současného nasazení sil a prostředků AČR.
Pořízení velkokapacitních letounů nebylo realizováno ani přes deklarovanou potřebu AČR zajistit velkokapacitní vzdušnou přepravu osob a nákladu o hmotnosti minimálně 20 tun na vzdálenost skutečného i předpokládaného nasazení sil (nejméně však cca 5 000 km). AČR v současné době velkokapacitními dopravními letouny nedisponuje.
Podle Návrhu obnovy 2005 disponovala AČR v oblasti taktického transportu třemi středními transportními letouny An-26, jejichž technický život měl skončit v letech 2011 až 2014, a proto měly být v letech 2012 až 2015 nahrazeny čtyřmi novými letouny např. typů Alenia C-27J Spartan nebo CASA C-295M. O předpokladu dalšího využívání letounů An-26 svědčí i skutečnost, že do programu 207 360 bylo v rámci cíle č. 2 zahrnuto vybavení těchto letounů prostředky vlastní ochrany proti účinku protiletadlových řízených raket s infračerveným způsobem navedení. Tento cíl byl zrušen změnou dokumentace tohoto programu v dubnu 2007.
MO zahájilo v září 2006, a to bez ohledu na termíny stanovené v Návrhu obnovy 2005, jednání se španělským výrobcem taktických transportních letounů CASA o pořízení těchto letounů formou výměny. Uvažována byla výměna dvou až tří letounů L-159A za jeden letoun CASA. NGŠ AČR k tomu ve svém stanovisku z prosince 2006 mj. uvedl, že letouny CASA nesplňují požadavky AČR co do přepravní kapacity a doletu, a doporučil nákup letounů, které stanovená kritéria splňují. MO uvedlo, že výměna 12 nepotřebných letounů L-159 by znamenala úsporu v nákladech na dlouhodobé uložení a údržbu ve výši 11,2 mil. Kč ročně. Problémem však bylo, že španělská strana požadovala, aby výměnou získala i dvoumístné verze letounu L-159, které AČR v té době nevlastnila.
MO v dubnu 2008 předložilo vládě návrh memoranda o porozumění mezi MO a koncernem vyrábějícím letouny CASA, týkající se směny nepotřebných podzvukových taktických letounů vyřazených z výzbroje a užívání AČR. Vláda vzala ve svém usnesení ze dne 21. dubna 2008 č. 480 na vědomí úmysl MO podepsat toto memorandum a připravit ve spolupráci se zprostředkovatelem obchodu návrh smlouvy v duchu memoranda. Obsahem memoranda byl kromě výměny pěti letounů L-159 za jeden letoun CASA i nákup dalších tří těchto letounů. Tím došlo k zásadní změně původního záměru, kdy všechny letouny CASA měly být získány výměnou. V neprospěch české strany se výrazně změnil poměr v počtu vyměněných letounů (z maximálně tří letounů L-159 na pět letounů za jeden letoun CASA).
Nákup letounů CASA nebyl původně obsažen v programu ev. č. 107 310 – Zvyšování schopnosti vzdušných sil II (dále jen „program 107 310“). Do tohoto programu byl následně doplněn na základě usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 764, kterým byl zároveň objem peněžních prostředků programu zvýšen o 2 250 mil. Kč včetně DPH za účelem realizace nákupu tří transportních letounů CASA.
MO zpracovalo dne 11. července 2008 investiční záměr. Dne 8. srpna 2008 MO vydalo registrační list a požádalo MF o vydání souhlasu s registrací akce na nákup transportních letounů s finančním parametrem ve výši 2 750 mil. Kč včetně DPH, který o 500 mil. Kč překračoval vládou garantované peněžní prostředky. MF s vydáním registračního listu nesouhlasilo a požadovalo jeho dopracování, a to především zpracování expertního posudku investičního záměru, začlenění nákladů souvisejících s výměnou letounů do posuzované akce a zdůvodnění naléhavosti projektu. NGŠ AČR ve svém expertním posudku ze dne 26. září 2008 opětovně uvedl, že „pořízení čtyř taktických letounů CASA není pro obnovu transportního letectva AČR z hlediska operačního a operačně-taktického konečné řešení, neboť tyto letouny svým doletem a přepravní kapacitou plnohodnotně neřeší skutečné požadavky AČR … Chybějící požadovanou dopravní kapacitu je nutné řešit pořízením dalších dvou letounů s vyšší přepravní kapacitou.“
Změnami dokumentace programu 107 310 došlo k navýšení celkového finančního objemu programu na 5 641 mil. Kč včetně DPH, což vláda schválila svým usnesením ze dne 3. listopadu 2008 č. 1378. Z tohoto objemu byla určena částka 3 581,9 mil. Kč včetně DPH na pořízení letounů CASA a 262 mil. Kč včetně DPH na přestavbu letounů L-159.
MO při zadání veřejné zakázky na pořízení taktických transportních letounů využilo výjimky uvedené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s odůvodněním, že předmětem veřejné zakázky je vojenský materiál nutný k zajištění obrany a bezpečnosti státu, a zaslalo dne 7. listopadu 2008 zprostředkovateli nákupu výzvu k jednání ve věci veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neměl proti postupu MO ve svém stanovisku námitky. Zprostředkovatel předložil dne 14. listopadu 2008 nabídku s nabídkovou cenou 3 587,2 mil. Kč včetně DPH, která zahrnovala mimo dodání tří letounů CASA i výměnu dvou letounů dvojího řízení L-159T1 a tří letounů L-159A za jeden letoun CASA a zabezpečení dalších náležitostí, např. výcviku, logistické podpory, náhradních dílů a technické pomoci.
MO požadovalo dopracování nabídky na dodávky letounů CASA především z hlediska rozkladu cen dodávek, a to zejména u náhradních dílů a vybavení. Zprostředkovatel předložil dne 11. března 2009 druhou nabídku, která při záloze ve výši 50 % uváděla nabídkovou cenu 4 552,6 mil. Kč včetně DPH. Pro MO nebyla nabídková cena akceptovatelná, neboť finanční prostředky na financování předmětné veřejné zakázky byly zajištěny ve výši 3 577,9 mil. Kč včetně DPH. Cenová nabídka tedy převyšovala tuto částku o cca 900 mil. Kč.
Zprostředkovatel následně předložil další přepracované nabídky. V nabídce ze dne 16. dubna 2009 byla mimo jiné vyjmuta ze zakázky servisní podpora, což bylo v rozporu se zadávací dokumentací. Přesto MO tuto nabídku akceptovalo.
Vláda ve svém usnesení ze dne 20. dubna 2009 č. 506 souhlasila s pořízením tří taktických transportních letounů CASA a zároveň s nákupem logistického a výcvikového zabezpečení za celkovou cenu do 3 577,9 mil. Kč včetně DPH. Na tuto částku MO podepsalo dne 7. května 2009 se zprostředkovatelem smlouvu, která se týkala pouze dodání tří letounů CASA a výměny jednoho letounu CASA za pět letounů L-159 (dva letouny L-159T1 a tři letouny L-159A), avšak nezahrnovala logistické a výcvikové zabezpečení. Nedostatek peněžních prostředků na zajištění servisní podpory letounů řešilo MO samostatnou smlouvou ve výši 982,3 mil. Kč včetně DPH, kterou hradí z jiných, neinvestičních prostředků. Tím obešlo výše uvedené usnesení vlády.
MO zadalo veřejnou zakázku na servisní podporu letounů CASA písemnou výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb. jedinému zájemci, a to zprostředkovateli nákupu letounů, s odvoláním na splnění podmínek ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) uvedeného zákona, tj. že zprostředkovatel je jediným možným poskytovatelem servisní podpory. MO akceptovalo jedinou nabídku, aniž by mělo možnost hodnotit výhodnost této nabídky porovnáním s jinými nabídkami. Smlouva na servisní podporu letounů CASA C-295M byla uzavřena dne 27. ledna 2010 s termínem plnění nejpozději do 30. listopadu 2013. Obchodní marže poskytovatele činí 8,5 %. Podle požadavků zprostředkovatele byly součástí směny i dva letouny dvojího řízení L-159T1, které neměla AČR k dispozici a které bylo nutné pořídit přestavbou dvou letounů L-159A za využití komponentů z dalších dvou nepotřebných uložených letounů. Akce byla dodatečně zahrnuta do programu 107 310 a v jeho rámci realizována. Dne 10. prosince 2008 zaslalo MO v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Oslovená akciová společnost předložila dne 7. ledna 2009 nabídku s nabídkovou cenou 259,5 mil. Kč včetně DPH, kterou komise neakceptovala. Druhou nabídku ve výši 220 mil. Kč již komise dne 2. února 2009 akceptovala a dne 11. května 2009 byla uzavřena smlouva. Z důvodu změny sazby DPH v roce 2010 byla cena upravena dodatkem ke smlouvě na 221,8 mil. Kč včetně DPH. Tato cena však nevyjadřuje skutečnou hodnotu letounů dvojího řízení L-159T1, protože při přestavbě byly využity části (díly, přístroje, vybavení kabiny, systém nouzového opuštění letounu) z dalších dvou jednomístných letounů z majetku AČR. Směnná hodnota všech pěti letounů L-159 činila 847,3 mil. Kč bez DPH, což se rovnalo ceně, za kterou byl vyměněn jeden letoun CASA. MO tuto směnnou hodnotu akceptovalo. Účetní hodnota (pořizovací cena) těchto pěti letounů L-159 (vyrobených pro AČR v závěru roku 2003) bez započtení výdajů za provedení přestavby dvou z nich činila 2 489,7 mil. Kč včetně DPH.
V průběhu roku 2010 byly všechny čtyři letouny CASA dodány. Letouny byly pořízeny o dva až pět let dříve, než stanovil schválený Návrh obnovy 2005.
Letouny CASA neplní některé parametry požadované v koncepčních materiálech AČR, zejména co do přepravní kapacity (min. 10 tun) a doletu (min. 1 850 až 5 550 km dle přepravovaného užitečného zatížení). Letouny CASA nemají dolet umožňující přepravu osob nebo materiálu na vzdálenost operačního nasazení sil a prostředků AČR bez mezipřistání. Nesplnily ani původní požadavky na schopnosti shozů na padácích. Dodatkem č. 1 smlouvy byl požadovaný počet čtyř palet o rozměrech 8 stop x 88 palců s maximálním nákladem v režimu LAPES (Low Altitude Parachute Extraction System – vytažení nákladu padákem z letounu letícího v přízemní výšce) snížen na dvě palety o rozměrech 12 stop x 88 palců a požadovaný počet čtyř palet o rozměrech 8 stop x 88 palců s maximálním nákladem v režimu HAD (Heavy Drop Altitude – shozy těžkých nákladů z větších výšek) byl snížen na tři.
Tři letouny An-26 byly po dodání letounů CASA vyřazeny z provozu a v průběhu ledna 2011 byly prohlášeny za trvale nepotřebné. Po schválení rozhodnutí NGŠ AČR o trvalé nepotřebnosti a nabídce k bezúplatnému převodu organizačním složkám státu bude rozhodnuto o jejich případném odprodeji. Dva letouny An-26 však byly k termínu ukončení kontroly NKÚ opět provozovány z důvodu přerušení provozu letounů CASA. “

Lexův  druhý  vstup,  reagující  na  včerejší  Kalouskovo  mávání  Sobotkovým  dopisem, když  byl  ještě  ministrem  finací  tehdejšímu  šéfovi  Obrany  Kuehnlovi, ohledně  toho,  že nemusí  mít  na  Pandury  expertní odhad:

Postup  ohledně  nabývání  majetku do vlastnictví  státu je  upraveno zákonem. K nalezení  ve  Sbírce zákonůhttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2006&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=11 pod číslem vylášky 274/2006, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách (tedy materiálu, na který nemusí být vypisováno výběrové řízení – § 18 odst. 1 píésm. b) zákona č. 137/2006 – “jde o veřejné zakázky, jejichž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky; tento postup přitom nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům,”).
Apropós, ten Sobotkův dopis je svým způsobem gól socialistů do vlastní branky (my levičáci přece nikde netvrdíme, že socialisté, když byli nebo jsou u moci, nekradou).
Jeden rozdíl mezi CASAmi a předmětem toho dopisu ale přece jen existuje. Ta povinnost expertního posouzení nákupní ceny podle zákona o majetku ČR (jak jsem o tom psal pod “Vlastičkou”) se vztahuje na případy nákupů BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. V případě, který zveřejňuje Kalousek jde ale o nákup Pandurů Kühnlem, tedy obrněnců, které byly vysoutěženy ve výběrovém řízení. Tenhle text zcela jasně obsahuje poslední odstavec dopisu Sobotky.

    

 Vlkův  krátký  koment k oběma Lexovým  zásadním přípěvkům.

K tomu  prvnímu:

NKÚ  zjistil,  že jde prostě  o  těžké  šmé:

1-     CASY  byla  koupeny  daleko dříve  něž  bylo  třeba,  protože  velké armádní transportéry  AN  mohly  létat  až  do r. 2014!! Nebyl tedy sebemenší  důvod  k výměně  letadel s šesti letým předstihem!!

2-     Už  vůbec nebyl  důvod, aby  tenhle  podivný  obchod  dělala  vlád a v demisi. Jak s e stalo.

3-     Koupilo se cosi, co  je  evidentně mimo zadání.  Co nesplňuje potřeby  zadavatele. A kde cena  byla  salámovou taktikou  navyšována.

4-     MF  vrátilo  MO  žádost   zařazení  CAS  do původního  programu  financování a výslovně  POŽADOVALO!!  Expertní posudek.

5- Nečas  už  se také  zkoušel  hájit tvrzením,  že  CASY  byly  vybrány  především proto,  že  měly  být  směněny  za L159  a  měli jsme  reference na  prodej dalších.  Nakonec  se tak stalo  nikoli u  všech, ale  jen  u jednoho transportéru.  Za  který  jsme nedali   3  Alky, jak bylo  původně  plánováno, ale  rovnou  5.  Ovšem jejich  dodatečná  úprava , podle  španělských  požadavků  nás  stála  dalších 1,2 miliardy.  Nečas  by  měl  ukázat, kolik referencí  jsme  získali a  kolik prodejů  uskutečnili, při  nákladu vynaložených  1 200 milionů!

Logickým závěrem  nutně  musí  být,  že  České republice byla  způsobena  škoda  velkého  rozsahu!!

A jsou tedy jen  dvě  možnosti – že  jde o  šmé  vláda v demisi, tehdy  rozhodující  o  kšeftu,  věděla  a pak  má  kalousek  naprostou pravdu,  měla  by  být  vyšetřována  CELÁ  tehdejší vláda nebo  nevěděla, protože  jí  Parkanová, jako  gestor  zamlčela  tyto podstatné  skutečnosti!  Eventuální  výmluva , že  o  nich nevěděla  je  směšná a nezbavuje  jí  trestní odpovědnosti, protože  byla  titulářem  ministerstva!

K tomu druhému:

Kalouskova  argumentace  Sobotkovým dopisem  je  naprosto  vadná!!

1-     v nálezu  NKÚ  je  výslovně  uvedeno,  že  MF  / tehdy mu šéfoval Kalousek/ výslovně  chtělo expertní posudek  ceny!!

2-     I  kdyby  ne zákon,  respektive  výsek, který  dal  Lex říká,  že  jinak je  to  posudkem,  pro  materiál,  který  má jen  vojenské  využití / což jsou jasně  obrněnce  Pandur/ a  jinak  , pokud  se pořizuje  technika, která má  NEJEN  vojenské  využití.  Což jsou jednoznačně  CASY.  Které  mají  i civilní  verzi.A  někde jsem  četl,  že  vojenská s e od  té normální liší jen barvou nátěru.

3-     Z tohoto  důvodu  si  socani  nemohli  dát  vlastní  gol. Jak  jsem si původně myslel  i já.

Závěr:

Nechápu,  že  na  tyhle  jednoduché  skutečnosti ,  které  nám dal  Lex,  nenarazila  ani vyšetřující policie, ani  státní  zastupitelství a  už  vůbec  ne  novináři!!

Ale  třeba  tohle, co stojí  výše  někdo  jak policistům, tak  dozorujícímu  státnímu  zástupci  strčí pod  noc.   Třeba.

Lexi  díky.  Fakt jsi tentokrát  Kosu  naklepal  opravdu  na  tenko!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka, Lexův soud se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

28 reakcí na Lex mi předvedl, že být investigativcem skutečně není zas až tak těžké!

 1. Strejda Olin napsal:

  Nechci dělat kibice, i když radit bych už mohl (bylo mi šedesát a byl jsem v SSSR), ale dovolím si jen špitnout. Některé diskusní příspěvky jsou opravdu dlouhé a zasloužily by si uvést je jako „singl“ článek. Přečít pozorně článek a k tomu třeba 58 příspěvků, z nichž mnohé dosahují dvě stránky strojopisu i více, dá člověku pořádně zabrat. Mnoho chytrých názorů zanikne, ujde mé pozornosti. To vše je myslím si škoda. Třeba byste mohl Vlku zvážit omezení délky diskusního příspěvku (třeba na blogu iDNES je to tuším 1000 bodů, nebo alespoň bývalo). Vyjádřit se mohou koneckonců i ostatní Kosáci (nebo Kosíři?).

 2. Anonymní napsal:

  prog

 3. Jiří Němec napsal:

  prog napsal:

  také už hodně dlouho sleduji Kosu,včetně diskuze ale nezapojuji se.Dozvídám se tu skutečnosti,které jinde určitě nenacházím.Nenechávám si je pro sebe ale rozšiřuji je v rámci možností dále.Rozhodně bych nikoho délkou diskuze neomezoval.Jestli je některý příspěvek pro někoho příliš dlouhý,tak ho nemusí číst.Důležité je,aby to bylo k danému tématu.

  .

 4. vlk napsal:

  Zdravím Oline

  zklamu Vás. Jednak souhlasím s tím, co právě napsal pan Jiří Němec a za druhé, kdybych nesouhlasil – já omezit dílku příspěvku na Kose neumím.A dokonce si myslím, že to redakční systém neumožňuje.
  A jak jste viděl, i když zdaleka nečtu z diskusí vše – to je nad lidské síly – pokud je tam něco opravdu mimořádného, vytáhnu to jako samostatný článek.

  • tata napsal:

   také si nemyslím že by se měla omezovat delka,neni nic jednodušího přeskakovat,čist jen co mi zajimá,ja naopak čtu vše,každá informace je pro mě duležitá

 5. Laco Groessling napsal:

  Jó, jó, ten internet je síla. Když se na něm hledá, najdou se věci a ani se nemusejí uplácet policisté jako v případě mediální hvězdy Slonkové, aby se na Raketovou pěnici Tornádo Lou vytáhlo to co je jako zlatinky běžně v hromadě zlatonosného písku. Jde jen o to mít čas a zlatinky vyrýžovat a potom je poskládat k sobě.
  Lexe bych nominoval za článek na nějakou investigativní novinářskou cenu. Nějakou bys Vlku měl založit a potom kolem ní udělat humbuk, jako dělají ekoteroristi kolem Ropáka třeba.

  Ono jde o to, že v dnešní době :
  – je informací zadarmo hafo,
  – je málo času v nich udělat pořádek a smysluplně je poskládat,
  – a když už jsou pěkně pohromadě, zařídit, aby se o syntéze dozvědělo co nejvíce lidí, takže MARKETING.

  Takže něco jako Šťoural roku, nebo Veš v kožichu a tak.

  Lexi, děkuji.

 6. Lex napsal:

  Tak, vlku,
  myslím, že je na místě připomenout můj komentář po prvním zhápase EURa na adresu Rusů, kdy jsem napsal, jak jsou skvělí, ale zpravidla udělají fatální minelu.
  Jako vždy. Jdou do hajzlu a jediní, kdo s nimi prohráli, jsme my. A jediní, kdo postupují, jsme zasy my a ti hloupoučcí Heléni, kteří těm Rusům dali 1:0.
  Jo, to jsou věci.
  L.

 7. ld napsal:

  A úplně nepochopitelně Poláci 2.poločas vysadili jakoby se spoléhali na Řeky, že tito jim postup vyválčí. Dost možná, že v těchto chvílích dostává polský trenér padáka…

 8. tata napsal:

  id polaci nemohli spolehat na řeky,potřebovali vyhrát remiza jim nic neřešila

 9. Zdena napsal:

  To jsou věci:-))) a nejenom ve fotbale.:-(((
  Pánové, Vlku, Lexi a ostatní, takovéto čtení by se mělo dostat k co nejvíce lidem. Je nás hodně, co čteme Kosu, ale bohužel Blesk si koupí přece jenom víc čtenářů. Jsem ironická, ale nenašla by se nějaká cestička , jak toto čtení naservírovat nejen stovkám, ale aspoň desetitisícům čtenářů? třeba v BL na Aktuálně:( Pan Hořejší tam kdysi ve svém blogu dal na sklo(jak říkáte) s jejich svolením i psaní jiných autorů). Pak by toto měla otisknout všechna periodika, aby lidi věděli. Ale jak jeden diskutující pod některým příspěvkem říkal. Lidi čtou Blesk a o nějakém případu CASA nemají ponětí.

  • pepan napsal:

   většina vovčanstva trpí hrůzou a odporem k tomu, aby si na cokoliv vytvořili vlastní názor.
   K plnohodnotnému životu nezbytně potřebují reklamu (nejlépe televizní) a „pravdy“ zjevené jim Bleskem, MF, či kteroukoliv TV stanicí.

  • vlk napsal:

   Zdeno,
   Vaše slova nepochybně lichotí Lexově i mojí ješitnosti. A jistě bychom oba dva dostali naprosto volnou ruku jak na BL, tak na Aktuálně. Kdybychom byli ochotni splnit stejnou podmínku, kterou nám pro publikování dal jak pan Čulík, tak Stejskal. Nejsme.A oba víme proč. Máme pro to dost dobré důvody , vycházející z ze zkušeností, které jsme udělali. proto vznikla Kosa.
   Ano, také by s e mi líbilo, kdyby měla větší dosah.
   A asi , kdybych požádal Jana Krůtu nebo pana profesora Hořejšího, by šlo sem tam něco na Aktuálně pustit přes jejich blogy. Oba už například moje texty na Aktuálně pustili v minulosti. Ze své vůle. Ale dělalo to zlou krev a to za to nestojí.
   A ještě k Aktuálně. Tam je dneska , aspoň podle mne, inflace blogerů. Takže v některých dnech s e blogy na úvodní stránce jen mihnou. Ty nejlepší mají čtenost tak kolem 8 tisíc kliků. Ty průměrné kolem 2 000 Nejlepší na nové Kose zatím dělají kolem 1500 což zas až tak velký rozdíl není.
   I když, na BL, jsem čel dvakrát přes 20 000. Ze 16-ti příspěvků, co jsem tam dal.. Ale ničím t také nepohnulo.. To, co jsem napsal výše není o chlubení. To jsou prostě čísla.. Protože mne samozřejmě čtenost zajímá.
   Kdybych já si mohl něco přát, pak to, že na Kosu začnou chodit psáči z Blesku a začnou jí vylupovat!!! Prostě naše články začnu vykrádat a psát podle nich svoje. To by mi přišlo ideální.,-)) Ani bych za to nechtěl honorář. Stačil by mediální dopad na ti galerku, co nás všechny okrádá.

  • Jarozima napsal:

   Na České pozici dal JiB k článku „Kauza Vlasty Parkanové není honem na čarodějnice“ odkaz na tento Lexův příspěvek. Autor článku Jan Schneider na něj zareagoval: „Díky za odkaz! Je to skutečně vyčerpávající rozbor. Zdá se mi stále nepochybnější, že by ta kauza měla dospět k soudu. Způsobená škoda je opravdu velká a způsob spáchání je obzvlášť zavrženíhodný.“

 10. Jussy napsal:

  Já jsem teprve z tohoto článku pochopila o co vlastně jde. Přiznám se, že mě moc neoslovují analýzy a úvahy, ale článek plný faktů je přesně to, co mě baví. Protože si mohu udělat svůj názor sama. Takže vřelé díky pánové, posílám odkaz mailem dál svým přátelům.

 11. Lexi, vlku, díky. Toto je vskutku mimořádně výbušný materiál.

  Ke zvýšení čtenosti a šíření zprávy dál. Velmi dobrým způsobem šíření (zejména mezi mladší a střední generací) jsou sociální sítě, facebook zejména, ale i twitter, google+. Touto cestou se jednotliví článek může dostat ke skutečně mnoha lidem, z nichž jen několik procent zůstane pravidelnými čtenáři. Jak tomuto napomoci? Za sebe vidím dvojí možnost: psát co možná výstižné názvy článků a též perex, který v několika větách nezasvěceným a s jiným obsahem blogu náhodného čtenáře přiměje k tomu, aby se zastavil a textu věnoval těch svých drahocených několik minut. Nesmíme zapomínat, že žijeme v čase inflace textů. Není nutné to dělat u každého článku, ale jen u těch, u nichž se lze právem domnívat, že mají na to stát se trháky.

  P.S.: Vlku, prosím o smazání předchozího, díky.

  • wiki napsal:

   Nic si nenalhavejme. Myslim, ze prave o blozích jako kosa mluví Mareš v tomto (jinak silne neaktualnim) clanku:

   http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-porathovska-paralyza-dmg-/p_politika.asp?c=A120615_174530_p_politika_wag

   …Část radikální levice v ČSSD i ve spřízněných strukturách se zaměřuje na kritiku procedurálních aspektů Rathova obvinění a na spřádání různých konspiračních teorií, proti výše zmíněné mediální „Rathomanii“ však nemá příliš šancí se vlastními informačními kanály prosadit….

  • Lex napsal:

   Františku,
   i já Vás zdravím. Ano, je to „výbušný“ materiál, ale naši pappenheimští mají kevlarové overaly a navrch ještě teflon, po kterém steče každá špína, takže se tváří, jakoby byli jánevímjak čistí. Ba nejčistší, dokonce rozpočtově odpovědní a považte – protikorupční!
   Zajímavé, předevčerem o tom materiálu ani pes neštěkl a dneska už o něm zpíval popoledni V.M. a junior Polčák jakoby ho znal nazpaměť. To jsou věci.
   Přeju tlupě plukovníků a podplukovníků, aby se jim to podařilo. A pokud by z toho nakrásně Tornádo Lou vyšla očištěna, aby aspoň usvědčila šedé eminence Bartáka a Kopřivu (toho Kopřivu, který byl vždycky u prachů, ať na vnitru nebo na obraně, a po „aféře“ s minomety ve věžích obrněnců, kde se měli nakapsit, se ztratil a klid po pěšině). „Obchody vyjednávali náměstci Barták a Kopřiva. „O ničem jsem nebyla informována,“ brání se exministryně.“
   http://zpravy.idnes.cz/afery-vlasty-parkanove-0vj-/domaci.aspx?c=A120616_1792996_domaci_js
   To by byl naprostý úspěch, obléct ty dva do tepláků (o dalších ani nemluvě)!
   L.

   • kočka šklíba napsal:

    Lexi zdá se že jste inspiroval Zaorálka :). Věřím, že všichni, kdo nyní citují ze zprávy NKÚ vycházejí ze zdejšího Vašeho rozboru. Naprosto skvělé :).

 12. kočka šklíba napsal:

  Lexi zdá se že jste inspiroval Zaorálka, ted jsem poslouchala jeho tiskové vyjádření. Váš materiál analyzující zprávu NKÚ je naprosto skvělý, a jsem přesvědčená, že všichni kdo se na tuto zprávu odvolávají a budou odvolávat, mají pramen ve Vašem textu.

 13. jn napsal:

  Vážený Vlku,

  nevím, jestli tohle bude vůbec kdokoliv číst, natožpak konkrétně vy.

  Píšu sem, protože se mi to zdá vhodnější s ohledem na to, že to píšu osobně Vám, ačkoliv tento komentář vznikl nejen jako komentář k tomuto článku, ale také jako ohlas na Váš komentář pod článkem p. Karla Hvížďaly na Aktuálně.cz (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=16869) ze dne 3. 7. (21:35 hod.)

  Rozhodl jsem se Vám napsat, protože z vašich vyjádření vnímám negativní postoj k známým novinářům a hojně sledovaným (či, chcete-li, mainstreamovým) médiím a evidentně i značnou zdravou ctižádost v novinářské branži uspět – snad ani ne tak materiálně,jako spíš přispěním k dobru celku.

  Ve svém komentáři pod článkem p. Hvížďaly se odkazujete „hlavně“ na tento svůj článek. Fakta v něm předkládaná jsou skutečně velice zajímavá, jde (pokud je skutečně podložen fakty) opravdu o velice třaskavý materiál, přesto mám k tomuto článku dost zásadní připomínky:

  Především: ve Věstníku NKÚ (alespoň v materiálech na webu NKÚ – nevím, zda neexistuje něco utajovaného) jsem za rok 2010, o který se Lex opírá, podobný materiál nenašel. Bylo by vhodné přidat přesný odkaz.

  A dále: Vlku, chcete li dělat investigativní novinařinu, musíte si nejprve vyjasnit, proč své články píšete a pro koho: píšete si jen pro sebe do šuplíku, případně pro poměrně úzký okruh zájemců, nebo chcete zasáhnout masy a píšete proto, abyste něco, co není v pořádku, změnil, či naopak něco pozitivního podpořil?

  Pokud totiž chcete oslovit masy a změnit svět k lepšímu, musíte je oslovovat ne tak, jak si VY přejete, ale tak, jak si přejí masy. Totiž především čtivě, přitažlivě, srozumitelně a jasně, úderně, zajímavým publicistickým stylem (nikoli hovorovou češtinou, jakou mluvíte s kamarády), bez zbytečných a odbočujících detailů o sobě a gramaticky správně. Tedy: ano, vydolovat zajímavá fakta a psát o nich, ale tak, aby to stálo za to. Tyto požadavky však Váš článek nesplňuje.

  Vaše čeština je na jednu stranu dosti nízká, spíše hovorová (výrazy jako Luxovat, Karkule, matroš), přitom je článek (přesněji: text, který jste psal vy) sem tam poněkud obtížněji srozumitelný (což opět vyplývá z hovorovosti Vašeho jazyka) – viz např. text „Lexův druhý vstup, reagující na včerejší Kalouskovo mávání Sobotkovým dopisem, když byl ještě ministrem finací tehdejšímu šéfovi Obrany Kuehnlovi, ohledně toho, že nemusí mít na Pandury expertní odhad“. Tedy – ne že by to bylo zcela nesrozumitelné, ale člověk se musí soustředit, aby tomu porozuměl.

  Hovorová čeština, která navíc není prostá chyb, je bohužel Vaším hlavním problémem. Jistě, také to, že Vás jen tak někde neotisknou, protože nejste ani redaktor, ani známý novinář na volné noze. To však lze časem překonat – můžete např. zkusit obesílat redakce svými články (pro začátek třeba i jako názory čtenáře), psát i na svůj blog na idnes nebo respektu, zkusit přispívat do regionálního tisku apod. – prostě být trpělivý, ono i panu Hvížďalovi to trvalo opravdu velmi dlouho, než se vypracoval tam, kde je.

  Problém s češtinou však zůstává. Dokud nezlepšíte svůj jazyk, své vyjadřování, dokud Vaše psaní nebude až na řídké překlepy prosté nejrůznějších chyb (nemáte jich mnoho, ale je jich dost na to, aby působily rušivě, a také dost na to, aby Vám nikde Váš článek nevzali, i kdyby byl postavený na sebekvalitnějším materiálu – maximálně by to dali někomu přepsat…), dokud nebudete po sobě pečlivě číst a zvažovat použití konkrétních vyjádření – mám na mysli po stránce formální -, nemáte šanci uspět.

  Vím, mé vyjadřování také není nejlepší – nedokážu být stručný – ale přesto: chcete-li, berte můj komentář jako pozitivní radu. Rozhodně to, prosím, neberte jako negativismus za každou cenu – to bych psal zcela jinak (a mnohem stručněji 😉 )…

  • Občan napsal:

   Předmětný kontrolní záběr naleznete ve Věstníku č.2/2011.
   To, že má kontrola v nějakém roce přiřazeno nějaké číslo, znamená pouze to, že je v tom roce zařazena do plánu kntrolní činnosti. Ale protože kontrol mohou mít přesah i v rámci dvou a vyjímečně i tří let, se zobrazuje až ve změnách PKČ, uváděných v dalších částkách Věstníku. Stejně tak je KZ publikován až po schválení Kolegiem, tedy s odstupem roku i více let.

  • vlk napsal:

   Vážený pane jn
   děkuji Vám za Váš vhled. z něhož jistě mnohé je pravda. Nicméně já si píši svůj blog pro radost. Pro potěchu svou, svých přátel a čtenářů. Nemám žádné jiné ambice. Jsem krátce před důchodem a Kosu mám jako svou hračku.
   A tak ji hodlám držet.
   Není mi úplně jedno, kolik a jakých mám čtenářů. Kosa začala před půl rokem od nuly. Bez čtenářů. Dnes má v průměru tisíc ojedinělých nicků denně.
   Což je na maličký server hodně. Velmi hodně. S tendencí stoupající.
   Vy jste men našel na Aktuálně. Pak vězte, že jsme tam v diskusích působil hodně dlouho a byl tak říkajíc „těžká diskusní váha“. Hodně těžká. Do jisté míry jsme tamní diskuse ovládal. Nicméně, od jistého okamžiku mne začalo daleko víc e bavit psát vlastní texty, místo diskutovat k cizím.
   Od správce blogů Aktuálně mám už nejméně tři roky, možná déle, nabídku na svůj osobní blog tamtéž Což je docela prestižní záležitost. S jednou jedinou podmínkou – když dám svou totožnost. Přesto mi tam vyšlo asi 4-5 blogů. Z různých důvodů. Čtenost jsme měl mezi 4000- 8000.
   Štěstí jsem zkoušel i jinde. Například na Britských listech. Tak jsme poslal celkem 18 věcí. 16 jich šlo na sklo. Dva do teď visí v nejčtenější stovce příspěvků od založení BL, Dalších 5 bylo v první stovce daného roku. Čtenost těch prvních dvou šla přes 20 tisíc. Opět, skončil jsme na tom, jestli dám identitu nebo ne.
   Nepíši tyto řádky proto, a bych se chlubil. Ale proto, že mám ledacos za sebou. A že dost jasně vím, kam chci eventuálně dojít a jak.
   Nemám ambici být novinářem. Nemám ani ambici vidět své jméno vyvedené v tiskařské černi v kolonce Dopisy čtenářů. Ani k jednomu a ni k druhému nemám motiv.
   Mám jinou ambici. Tu si nechám pro sebe. Je moje. A té nevadí onen hovorový styl, který do svých textů občas pouštím a kterým je chci poněkud polidštit. Nechci, abych psal jen v ptydepe , kterou používají české redakce. Přesto, že by to nebyl tak velký problém.
   Neodmítám Váš pohled. Už jsem napsal, že v mnohém máte pravdu. Ale jsme rozhodnut zůstat u svého. Stylu i pohledu. A dokud čtenost Kosy bude růst, nebudu zkoumat možnost nějaké zásadní změny.
   jen pro Vaši informaci- občas si sjedu data o čtenosti a počtu diskusních příspěvků na Aktuálně. A porovnávám to s Kosou.
   Pokud si dobře pamatuji, člověk s renomé jako Hvížďala tam teď většinou dělá do 2000 čtenářských vstupů, včetně opakovaných. Diskusních příspěvků je tak kolem stvky. Nejlepší kusy na Aktuálně jdou na 10 000. Kolik má Aktuálně ojedinělých návštěvník denně nevím. Před lety mělo 15 000 . Dnes si tipnu na dvojnásobek. A možná víc.
   Jestliže má Kosa 1000 ojedinělých čtenářů každý den a když nejčtenější články dělají 3000 vstupů včetně opakovaných a pokud každá slušnější věc jde přes 1000 a to máme zpravidla jen jeden nový materiál denně, soudím, že jde o špičkové hodnoty! Autoři Kosy oproti těm z Aktuálně zas až tak nestrádají.Co do čtenosti. Diskuse už dnes máme stejně košaté. Ale daleko klidnější a věcnější.
   Mohl bych toho na tohle téma napsat neskonale více, protože si docela dost sleduji podobné servery jako je Kosa, ale nechci.
   Jsem si docela jistý tím, že kdybych šel na blogy iDnes, dostal bych se docela rychle do první dvacítky čtenosti tamních blogů. nechci. V neposlední řadě i proto, že Kosa už dávno není sólo jízdou jednoho vlka před důchodem, ale že na ni píší a to velmi dobře i další autoři. Kteří ze svého psaní mají stejnou radost jako já. A ti by mým odchodem byli ukráceni. Proč bych jim to dělal? Zejména, když je mám za své přátele, jakkoli až na jednu výjimku jsme nikoho z nich nepotkal osobně? Můžete mi namítnout – malý ten, kdo má jen malý cíl. Ano, to je pravda.
   Jenže jsme životní realista. Nikdy jsem nestavěl vzdušné zámky. Ale měl cíle, kterých jsem se snažil dosahovat. A většinou se mi to také podařilo. Věřím, že Kosu dostanu časem tam, kam chci.
   V každém případě – přijměte opravdu srdečné poděkování za Vaše řádky a doporučení. To myslím zcela vážně.
   vlk
   P.S:
   Ta zpráva NKÚ je zcela pravdivá. Její originál už přinesla i ostatní media. Ovšem asi s týdenním zpožděním za Lexem a Kosou ,-))
   Mimochodem – Lex je zatraceně dobrý profík co se týče právních podkladů. Tolik na vysvětlenou.

 14. Pingback: Kosa má první narozeniny. | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

Komentáře nejsou povoleny.